IKEA FDOV8/2 User manual

IKEA FDOV8/2 User manual

FRAMTID

DOV8/2

DK

NO

FI

SE

Indhold

Om sikkerhed

Før ibrugtagning

Daglig brug

Vedligeholdelse og rengøring

4

7

7

11

12

Hvis noget går galt

Produktbeskrivelse

Installation

Tilslutning, el

Tilberedningstabeller

14

14

16

16

IKEA-GARANTI

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

Om sikkerhed

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før apparatet installeres for at forebygge ulykker og sikre, at det bruges korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, og lad den følge med, hvis det sælges eller foræres væk. Alle, der bruger apparatet, skal være fuldstændig fortrolige med dets betjenings- og sikkerhedsfunktioner.

Anvendelsesformål

• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.

• Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug.

• Apparatet må ikke bruges som arbejdseller frasætningsplads.

• Stil eller opbevar ikke brandfarlige væsker/materialer eller ting, der kan smelte

(f.eks. plastfolie, plast, aluminium) i eller tæt på apparatet.

• Vær forsigtig, når du tilslutter husholdningsmaskiner tæt på apparatet. Deres ledninger må ikke kunne røre den varme ovndør eller komme i klemme i den.

• Lad ikke fugtige fade og retter stå i ovnen efter tilberedningen. Fugten kan beskadige emaljen eller trænge ind apparatet.

• For at forebygge personlige skader og skader på apparatet må du ikke foretage reparationer selv. Kontakt Electrolux Service A/S.

• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i ovndøren. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses

Bemærkning om emaljen

Selv om ovnens emalje ændrer sig ved brug, forringer det ikke dens brugsegenskaber ved normal, korrekt brug. Der er derfor heller ikke tale om en mangel i forhold til garantibestemmelserne.

Børns sikkerhed

• Apparatet må kun bruges af voksne. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning.

• Lad ikke børn komme tæt på apparatet, mens døren er åben.

Generelt om sikkerhed

• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.

• Risiko for forbrænding! Ovnrummet bliver meget varmt under brug.

• Hold altid god afstand til ovnen, når du

åbner ovndøren under eller efter tilberedningen, så varme og eventuel damp kan slippe ud.

Installation

• Kontroller, at apparatet ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt forhandleren.

• Apparatet må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale reservedele.

• Indbygningsapparater må kun bruges, når de er indbygget i passende indbygningsskabe og bordplader, der overholder standarderne.

• Produktet og dets specifikationer må ikke

ændres. Risiko for skader på mennesker og apparat.

Advarsel Følg nøje vejledningen for tilslutning til lysnet.

Ovnpære

• Pærer til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater!

De kan ikke bruges til hel eller delvis oplysning af værelser i husholdningen!

• Hvis det bliver nødvendigt at erstatte pæren brug en af samme styrke specielt beregnet til husholdningsapparater.

Oplysning om akrylamid

Vigtigt Nye videnskabelige undersøgelser har vist, at ved kraftig bruning af mad (især stivelsesholdige madvarer) dannes det sundhedsskadelige stof akrylamid. Man bør derfor tilberede maden ved lavest mulig temperatur og lade være med at brune maden for kraftigt.

Produktbeskrivelse

Oversigt over apparatet

1 3 5

2 4 6

7

8

9

18

17

16

10

11

12

13

15

14

1 Øverste ovn, funktionsvælger

2 Øverste ovn, lampe for varmetrin

3 Øverste ovn, temperaturvælger

4 Øverste ovn, lampe for temperatur

5 Display

6 Hovedovn, lampe for varmetrin

7 Hovedovn, funktionsvælger

8 Hovedovn, lampe for temperatur

9 Hovedovn, temperaturvælger

10 Øverste ovn, grill

11 Typeskilt

12 Nederste varmelegeme

13 Nederste ovn, grill

14 Blæser

15 Nederste ovn, lampe

16 Øverste ovn, lampe

17 Varmelegeme

18 Luftspalter til køleblæser

Ovntilbehør

Bradepande Bageplade Rist Madlavningstermometer

1x 1x 1x

1x

Forsænkbare knapper Ovnen er forsynet med forsænkbare knapper. De forsænkbare knapper kan trykkes ind i betjeningspanelet, når ovnen er slukket.

Drej de forsænkbare knapper med uret for at indstille temperatur og ovnfunktion.

Før ibrugtagning

Fjern al emballage i og omkring ovnen, inden den tages i brug. Fjern ikke typeskiltet.

Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter strømafbrydelse, blinker knappen for tidsfunktioner automatisk.

Indstil uret med " + " eller " "-knappen. Efter ca. 5 sekunder holder displayet op med at blinke, og uret viser det indstillede klokkeslæt.

Hvis uret ikke er stillet, virker ovnen ikke.

Første rengøring

Gør apparatet rent, inden du tager det i brug. Tør tilbehør og ovnrum af med en blød klud opvredet i varmt sæbevand.

Forvarm så ovnen i tom tilstand.

Forvarmning

Sæt ovnens funktionsvælger på , og lad ovnen arbejde i 45 minutter på højeste varmetrin, så eventuelle belægninger fra fremstillingen brændes af ovnrummet. Tilbehøret kan blive varmere end ved normal brug.

Imens kan ovnen lugte ubehageligt. Det er normalt. Sørg for god udluftning i lokalet.

Daglig brug

Tænde for apparatet

Vælg ovnfunktion og temperatur.

Vælge ovnfunktion

Drej ovnens funktionsvælger (se under "Produktbeskrivelse") med uret.

Vælge temperatur

Drej termostatknappen (se under "Produktbeskrivelse") med uret. Temperaturindstillingen går fra 50 °C til 275 °C.

Funktioner, øverste ovn

Ovnfunktion

Slukke for apparatet

Drej termostatknappen og funktionsvælgeren hen på Sluk-stilling.

Anvendelse

Sluk-stilling

Lampe - lyser, uden at der er valgt en tilberedningsfunktion.

Ovnfunktion Anvendelse

Over-/undervarme - Varmen kommer fra varmelegemerne i ovnens loft og bund. Til bagning og stegning i ét lag.

Fuld grill - hele grillelementet er tændt. Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til at lave toast.

Funktioner, hovedovn

Ovnfunktion Anvendelse

Sluk-stilling

Lampe - lyser, uden at der er valgt en tilberedningsfunktion.

Varmluft - til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riller, uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden.

Pizza - nederste varmelegeme varmer direkte i bunden af pizzaer, quicher eller tærter, mens blæseren sørger for at fordele luften, så pizza- eller tærtefyld bliver gennembagt.

Over-/undervarme - Varmen kommer fra varmelegemerne i ovnens loft og bund. Til bagning og stegning i ét lag.

Undervarme - Varmen kommer kun fra varmelegemet i ovnens bund. Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe.

Optøning - optør dybfrostvarer. Temperaturvælgeren skal stå på slukket.

Grill - til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt på risten. Til ristning.

Fuld grill - hele grillelementet er tændt. Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til ristning.

Varmluftgrill - grillelement og blæser arbejder på skift, så den varme luft cirkulerer om retterne i ovnen. Til tilberedning af store stykker kød.

Kontrollampe, tændt/slukket

Tændt-lampen (se under "Produktbeskrivelse") tænder, når ovnens funktionsvælger indstilles.

Temperatur-kontrollampe

Temperatur-kontrollampen (se under "Produktbeskrivelse") tænder, når ovnen varmer.

Den slukker, når ovnen har nået den ønskede temperatur. Derefter tænder og slukker den skiftevis for at vise, at temperaturen bliver holdt.

Sikkerhedstermostat

For at forebygge farlig overophedning (pga.

forkert brug af ovnen eller fejl på komponenter) er ovnen udstyret med en sikkerhedstermostat, der afbryder strømmen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen.

Forsøg ikke selv at reparere sikkerhedstermostaten, hvis den ikke virker. Kontakt det lokale servicecenter.

Køleblæseren

Køleblæseren (ikke synlig) holder frontpanel, knapper og ovnhåndtag kolde. Blæseren starter automatisk, når ovnen er tændt. Den varme luft blæses ud gennem luftspalterne tæt ved ovnlågens greb. For at holde betjeningsknapperne kølige kan blæseren blive ved med at køre, når der er slukket for ovnen.

Mekanisk børnesikring

Apparatet leveres med børnesikringen monteret og slået til. Den sidder lige under ovnens betjeningspanel, i højre side.

Når børnesikringen er sat i, åbner du ovndøren ved at trække op i børnesikringens greb, som vist på tegningen.

Luk ovndøren uden at trække i børnesikringen.

Børnesikringen fjernes ved at åbne ovndøren og skrue den af.

Ur-funktionstaster

Symbol Funktion

Varighed

Sluttid

Varighed og Sluttid sammen

Minutur

Ur

Madlavningstermometer

Beskrivelse

Bruges til at indstille, hvor længe ovnen skal være i brug

Bruges til at indstille, hvornår ovnen skal slukke

Bruges til at indstille udskudt start

Bruges til at indstille en nedtælling. Ovnen giver signal, når tiden er gået

Bruges til at indstille klokkeslættet

Bruges til at måle centrumtemperaturen i større stege

1 2

1 Temperaturdisplay for Tid og Madlavningstermometer

2 Lamper for funktioner

3 Knap " + "

4

Valg-knap

5 Knap " "

5 4 3

Indstilling af urfunktion

• Tryk på en eller flere gange på Valgknappen , til lampen lyser ud for den

ønskede funktion.

• Indstil eller justér tid med " + " / " " inden

5 sekunder. Derefter begynder uret at tælle ned.

Annullere tidsfunktion

Tryk en eller flere gange på Valg-knappen

, til lampen lyser ud for den ønskede funktion. Tryk på " - "-knappen. Efter nogle sekunder slukker urfunktionen.

Madlavningstermometer

Madlavningstermometret måler centrumtemperaturen i kødet. Ovnen slukker automatisk, når kødet har nået den indstillede temperatur.

Det tilrådes kun at bruge det anbefalede madlavningstermometer til apparatet.

Advarsel Madlavningstermometret er meget varmt! Risiko for forbrænding!

Pas på, når du trækker stikket og spidsen ud.

1. Tryk stegetermometrets stik helt ind i kontakten i ovnens sidevæg.

2. Sæt madlavningstermometrets spids ind i midten af kødet, så langt som den kan komme.

3. Tryk en eller flere gange på Valg-knappen , til lampen for Madlavningstermometer blinker.

4. Brug knapperne " + " / " " til at indstille den ønskede centrumtemperatur. Temperaturindstillingen går fra 30 °C til 99 °C.

Se de anbefalede værdier i tabellen.

5. Indstil ovnfunktion og - temperatur med betjeningsknapperne.

6. Ovnen slukker automatisk, når kødet har nået den indstillede centrumtemperatur.

7. Tag madlavningstermometret ud.

Anbefalet centrumtemperatur

50 °C Rødt i midten

60 °C

70 °C

Rosa i midten

Gennemstegt

Hvis kødet ikke er tilstrækkelig gennemstegt:

Gentag ovenstående trin, og indstil en højere centrumtemperatur.

Tilberedningstabeller

Øverste ovn

Vægt (kg)

0,25

0,5

1

1

1,5

1,5

1

1

1

Hovedovn

Vægt (kg)

Madvarer

Småt bagværk

Pulverkage

Franskbrød

Fisk

Frugttærte, bradepandekage

Pasta, lasagne osv.

Quiche, tærte, tærte med fyld

Grøntsager: Bagekartofler/ovnstegte kartofler

Pizza

Ovnfunktion Rille

2

2

2

2

2

2

Ovntemperatur (°C)

170 - 190

150 - 170

170 - 180

160 - 180

170 - 190

160 - 180

2

2

1

170 - 190

180 - 190

200 - 230

Madvarer Ovnfunktion Rille Ovntemperatur (°C)

1

1

1

1,5

1

1

3

1,5

Oksekød/oksesteg med ben

Bede/lam

Svinekød/kalvekød/skinke

Kylling

Kalkun/gås

And

Fasan

Kanin

Advarsel Dæk ikke ovnen med alufolie, og stil aldrig en bageplade eller en bradepande direkte i ovnens bund. Det

25-50

3

3

3

170 - 190

170 - 190

170 - 190

Tilberedningstid

(min)

50-70

50-70

50-90

2

3

3

1

3

180 - 200

170 - 190

180 - 200

170 - 190

170 - 190

50-60

120-150

70-100

70-80

50-70 ophober varme, der kan beskadige ovnens emalje.

Tilberedningstid

(min)

10-20

50-70

40-50

20-30

30-50

40-60

66-90

20-30

Advarsel Hold altid ovndøren lukket under tilberedningen. Hold afstand, når ovndøren vippes ned. Lad den ikke falde ned

Vedligeholdelse og rengøring

Advarsel Sluk for apparatet, og lad det køle af inden rengøring.

Advarsel Af sikkerhedsgrunde må ovnen ikke rengøres med damp- eller højtryksrenser.

Advarsel Hold altid ovnen ren.

Ansamlinger af fedt eller madrester kan medføre brand, især i bradepanden.

Udvendig

• Aftør fronten med en blød klud opvredet i varmt sæbevand.

• Til metalfronter bruges gængse rengøringsmidler.

• Brug ikke skurepulver/-pasta eller skuresvampe.

Ovnrum

• Tænd for ovnbelysningen før indvendig rengøring.

• Tør ovnen af med en blød klud opvredet i varmt sæbevand, og lad den tørre.

Tilbehørsdele

Efter hver brug rengøres alle udtagelige dele

(ovnribber, rist, bageplade osv.) med en blød klud opvredet i varmt sæbevand. Tør grundigt efter. En kort iblødsætning gør dem lettere at få rene.

Rengøring af ovndør

Ovndøren består af to ovnglas monteret oven på hinanden. For at lette rengøringen kan du tage ovndøren og det inderste glas af.

Advarsel Ovndøren kan smække i, hvis du prøver at fjerne det inderste ovnglas, mens ovndøren sidder på.

Afmontere ovnlågen

Vigtigt Læg mærke til glassenes rækkefølge og hvordan de sidder.

af sig selv - hold i dørgrebet, til den er helt

åben.

1

Åbn døren helt, og hold på de to hængsler.

3

Løft armene på de to hængsler, og drej dem.

4

45°

90°

2

A

A

Luk ovndøren til den første åbne stilling

(ca. 45°).

Træk den så fremad, og tag den ud af lejerne.

Tag fat i begge ender af dørlisten på ovndørens overkant, og tryk den indad, til pakningen slipper.

Træk så dørlisten opad og ud.

5

Sæt ovnribberne på igen med samme fremgangsmåde, men i omvendt rækkefølge.

Vigtigt De afrundede ender på styreskinnerne skal vende fremad.

Udskiftning af ovnpære og rengøring af dækglas

Advarsel Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før du skifter ovnpære. (Se under "Beskrivelse af produktet").

Hold på glassets overside, og træk det op og ud af holderen.

Rengør glas og ovndør med vand og sæbe.

Tør det grundigt af.

Isætning af ovnglas og dør

Isætning af glas og dør:

1. Skub glasset oppefra og skråt ned i holderen, og sænk så glasset.

2. Tag fat om dørlisten i begge sider, flugt den med dørens inderkant, og tryk dørlisten ind i dørens overkant.

3. Åbn ovndøren helt.

4. Vip klemmearmene på de to hængsler tilbage til deres oprindelige stilling.

5. Luk lågen.

Ovnribber

Tag ovnribberne af, når ovnens sidevægge skal gøres rene.

1 2

1. Drej dækglasset mod uret, og tag det af.

Gør glasset rent.

2. Hvis nødvendigt: Udskift den gamle ovnpære med en ny 15/25 watt ovnpære,

230 V (50Hz), varmefast op til 300 °C

(fatning: E14).

3. Sæt dækglasset på igen.

1

2

Træk forenden af ribberne ud af ovnvæggen.

Hægt så ribberne af i bagenden.

Hvis noget går galt

Fejl

Ovnen virker ikke

Ovnen virker ikke

Mulig årsag Løsning

Ovnen er ikke blevet indstillet Kontroller, at der er valgt ovnfunktion og temperatur

Apparatet er ikke korrekt tilsluttet, og/eller der er ingen forbindelse til lysnet

Kontroller, at apparatet er korrekt tilsluttet, og at der er forbindelse til lysnettet

Ovnen er ikke blevet indstillet Vælg ovnfunktion og temperatur Kontrollampen for temperatur lyser ikke

Ovnbelysningen virker ikke

Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet

Displayet viser "12.00", og urdisplayet blinker

Pæren i ovnen er sprunget

Maden har stået for længe i ovnen

Strømmen er afbrudt.

Udskift ovnpæren

Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen

Stil uret igen

Displayet viser F11

Hvis der opstår en fejl: Forsøg først selv at finde en løsning. Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt forhandleren eller servicecentret.

Madtermometrets stik er ikke sat helt ind i bøsningen

Tryk madtermometrets stik så langt ind i bøsningen, som det kan komme

Hvis fejlen skyldes forkert betjening, eller hvis installationen ikke er udført af en autoriseret installatør, kan du ikke gå ud fra, at et teknikerbesøg fra servicecentret eller forhandleren er gratis, heller ikke i garantiperioden.

Tekniske data

Mål (indvendig)

Nettorumfang

Areal, største bageplade (netto)

Nederste varmelegeme

Øverste varmelegeme

Grillelement

Over- og undervarme

Bredde

Højde

Dybde

Øverste ovn: 37 liter

Hovedovn: 55 liter

1130 cm2

Øverste ovn: 1000 W

Hovedovn: 1000 W

Øverste ovn: 1100 W

Hovedovn: 900 W

Øverste ovn: 1000 W

Hovedovn: 1750 W

Øverste ovn: 2200 W

Hovedovn: 2000 W

594

888

548

Undervarme

Grill

Fuld grill

Varmluft

Varmluftgrill

Pizza

Optøning

1100 W

1850 W

Øverste ovn: 2200 W

Hovedovn: 2750 W

2000 W

2750 W

3000 W

50 W

5100 W

Tilsluttet effekt i alt

1)

Ovnpære

Ventilator

Antal funktioner

Strømforbrug, statisk

Strømforbrug ved standardportion og undervarme

25 W

22 W

8+2

0,79 kWh

0,79 kWh

Strømforbrug ved standardportion og varmluft

0,79 kWh

1) Oplysningerne om tilslutning til lysnet, spænding og samlet effektoptag står på typepladen (se under

"Produktbeskrivelse").

Installation

Bemærk Se monteringsvejledningen vedr. installation.

Advarsel Apparatet må kun installeres af en faguddannet, autoriseret installatør. Hvis du ikke henvender dig til en faguddannet eller autoriseret person, bortfalder garantien i tilfælde af skader.

• Hvis apparatet skal indbygges i et skabselement: Kontroller først, at nichemålene er passende.

• Kontroller, at installationen er beskyttet mod elektrisk stød.

• Ifølge gældende regler skal alle dele, der beskytter mod elektrisk stød, fastgøres på en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden brug af værktøj.

• Apparatet kan placeres med bagsiden og den ene side op ad et andet apparat eller en væg, der er højere. Den anden side skal stå op ad et møbel med samme højde.

• Indbygningsskabets stabilitet skal opfylde kravene i DIN 68930.

• Indbygningsovne og kogesektioner er forsynet med særlige tilslutningssystemer. Af sikkerhedsmæssige grunde må de kun kombineres med apparater af samme fabrikat.

Tilslutning, el

Advarsel Den elektriske tilslutning må kun udføres af en faguddannet, autoriseret installatør.

• Producenten påtager sig intet ansvar, hvis disse forholdsregler ikke tages.

• Tilslut apparatet til jord i h.t. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

• Sørg for, at mærkespændingen og strømtypen på typepladen svarer til el-forsyningen på installationsstedet.

• Apparatet leveres uden stik og tilslutningskabel.

• Elektriske dele må kun monteres eller udskiftes af en tekniker fra servicecentret eller en autoriseret installatør.

• Brug altid en korrekt monteret stødsikker kontakt.

Miljøhensyn

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

IKEA-GARANTI

Hvor længe gælder IKEA-garantien?

Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis.

• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Brandfare.

• Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen.

• Sluk ikke for apparatet ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud.

• Den elektriske installation skal udføres, så apparatet kan afbrydes fra nettet med en flerpolet afbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm, f.eks. automatisk linjeafbryder, jordafbryder eller sikring.

Dette apparat opfylder gældende EU-direktiver.

Emballagemateriale

Materialer mærket med symbolet kan genanvendes. Aflever emballagen i de rigtige containere på kommunens genbrugsstation.

Før apparatet bortskaffes

Advarsel Gør følgende, før du bortskaffer apparatet:

• Tag stikket ud af stikkontakten.

• Klip netledningen af, og kassér den.

• Fjern dørlåsen, og kassér den. Det hindrer, at børn kan smække sig inde i apparatet.

Risiko for kvælning.

Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs fem (5) års garanti?

Den serie produkter, der hedder LAGAN, og alle produkter, der er købt hos IKEA før 1.

august 2007.

Hvem udfører servicearbejdet?

IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere.

Hvad omfatter denne garanti?

Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra

IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien ikke?”

I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.

Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet?

IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.

Hvad er ikke omfattet af denne garanti?

• Normalt slid.

• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet.

• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.

• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.

• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.

• Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl.

• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg.

• Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele.

• Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen.

• Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.

• Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten.

Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti.

• Udgifter til at udføre første installation af

IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet.

Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land.

Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning

IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land.

Gyldighedsområde

For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:

• produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes;

• produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;

Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:

Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at:

1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti;

2. at bede om oplysninger om installation af

IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:

– den generelle installation af IKEA-køkkener;

– tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker.

3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEAproduktet.

For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os.

Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service

Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.

Vigtigt For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du kontakter os, skal du sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret kode), modelbetegnelse, produktnummer og serienummer for det produkt, du har brug for assistance til.

Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt.

Har du brug for ekstra hjælp?

Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

Innhold

19 Hva må gjøres, hvis...

Produktbeskrivelse

22 Montering

Elektrisk tilkopling

28

29

Før første gangs bruk

Daglig bruk

Tilberedningstabell

Stell og rengjøring

22

25

26 IKEA GARANTI

30

Miljøvern

31

Med forbehold om endringer

Sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker produktet. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller flytter det. Den som bruker produktet må være godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan produktet betjenes.

Riktig bruk

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.

• Dette produktet er utviklet kun for husholdningsbruk.

• Produktet må aldri benyttes som arbeidsbenk eller oppbevaringshylle.

• Ikke plasser eller oppbevar brennbare væsker, brannfarlige materialer eller lettantennelige gjenstander (f.eks. plastfolie, plast, aluminium) i eller i nærheten av produktet.

• Vær forsiktig når du kopler elektriske produkter til veggkontakt i nærheten. Ikke la strømledningen komme i kontakt med eller bli klemt av den varme ovnsdøren.

• Ikke oppbevar fuktige matretter i ovnen etter at tilberedningen er ferdig, for fuktigheten kan skade emaljen eller smitte over på maten.

• For å forhindre personskader eller skader på produktet må du ikke utføre reparasjoner selv. Kontakt alltid ditt nærmeste servicesenter.

• Ikke bruk skurende vaskemidler eller skarpe metallgjenstander for å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan ripe opp overflaten og føre til at glasset kan knuse.

Merknad om emaljelakk

Fargeendringer i ovnens emaljelakk på grunn av bruk har ingen innvirkning på produktets egnethet for normal og korrekt bruk.

Dette utgjør derfor ingen feil etter garantiloven.

Barns sikkerhet

• Dette produktet skal kun brukes av voksne.

Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker med produktet.

• Hold all emballasje borte fra barns rekkevidde. Det er fare for kvelning.

• Hold barn borte fra produktet når døren er

åpen.

Generelt om sikkerhet

• Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Forbrenningsfare! Ovnsrommet blir varmt under bruk.

• Pass på når du åpner ovnsdøren. Dampen er varm!

Installasjon

• Kontroller at dette produktet ikke er skadet under transport. Ikke kople til et skadet produkt. Kontakt leverandøren ved behov.

• Kun en autorisert servicetekniker kan reparere dette produktet. Bruk kun originale reservedeler.

• Innbygningsprodukter skal kun brukes når de er bygd inn i enheter og arbeidsbenker som oppfyller standardene.

• Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene på dette produktet. Fare for personskade eller skade på produktet.

Advarsel Følg anvisningene om elektrisk tilkopling nøye.

Ovnslampe

• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.

• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.

Akrylamidopplysninger

Viktig Ifølge ny vitenskapelig kunnskap kan matvarer som brunes intenst, særlig apparater som inneholder stivelse, utgjøre helsefare på grunn av akrylamider. Derfor anbefaler vi å tilberede matrettene ved lave temperaturer og ikke brune maten for sterkt.

Produktbeskrivelse

Generell oversikt

1 3 5

2 4 6

7

8

9

18

17

16

10

11

12

13

15

14

1 Betjeningsbryter for ovnsfunksjon til øverste ovn

2 Strømindikator for øverste ovn

3 Betjeningsbryter for temperatur til øverste ovn

4 Temperaturindikator for øverste ovn

5 Display

6 Strømindikator for hovedovnen

7 Betjeningsbryter for ovnsfunksjon til hovedovnen

8 Temperaturindikator for hovedovnen

9 Betjeningsbryter for temperatur til hovedovnen

10 Grillelement i øverste ovn

11 Typeplate

12 Undervarme-elementet

13 Grillelement i nederste ovn

14 Vifte

15 Ovnslampen i nederste ovn

16 Ovnslampe i øverste ovn

17 Varmeelement

18 Ventilåpninger for kjølevifte

Ovnens tilbehør

Dryppebrett Stekebrett Rist Steketermometer

1x 1x 1x

1x

Trykk-dra betjeningsbrytere Ovnen er utstyrt med trykk-dra betjeningsbrytere. Trykk-dra betjeningsbryterne kan trykkes inn i betjeningspanelet når ovnen er av.

Drei trykk-dra betjeningsbryterne med urviserne for å stille inn temperatur og ovnsfunksjon.

Før første gangs bruk

Fjern all emballasje både inni og utenpå ovnen før du tar den i bruk. Du må ikke fjerne typeskiltet.

Når apparatet koples til strøm, eller ved strømbrudd, blinker tidsindikatoren automatisk.

Bruk " + " eller " " -knappen for å stille inn klokken. Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen, og klokken viser det innstilte klokkeslettet.

Hvis klokkeslettet ikke er innstilt, virker ikke apparatet.

Første gangs rengjøring

Rengjør produktet før første gangs bruk. Rengjør tilbehøret og ovnsrommet med en myk klut fuktet i varmt såpevann.

Daglig bruk

Slå apparatet på

Velg ovnsfunksjon og temperatur.

Innstilling av ovnsfunksjon

Drei betjeningsbryteren for ovnsfunksjoner med urviserne (se etter i "Produktbeskrivelse").

Innstilling av temperaturen

Drei betjeningsbryteren for temperatur med urviserne (se etter i "Produktbeskrivelse"). Du kan stille inn temperaturen mellom 50 °C og

275 °C.

Varm deretter opp ovnen uten mat.

Forvarming

Drei ovnens betjeningsbryter for ovnsfunksjon til og la ovnen stå på i 45 minutter med maksimal varme for å brenne av eventuelle rester fra flatene i ovnsrommet. Tilbehøret kan bli varmere enn ved vanlig bruk. I løpet av denne fasen kan du kjenne en lukt. Dette er normalt. Luft godt ut i rommet.

Slå av apparatet

Drei betjeningsbryterne for temperatur og ovnsfunksjoner til av-posisjon.

Funksjoner for øverste ovn

Ovnsfunksjon Bruk

AV-posisjon

Ovnslys - lyser uten at ovnen er på.

Over- og undervarme. Varmen kommer både fra taket og bunnen av ovnen. For steking av kaker eller middagsretter på én ovnsrille.

Full grill. Hele grillelementet er på. For grilling av større mengder flate matvarer og risting av brød.

Funksjoner for hovedovn

Ovnsfunksjon Bruk

AV-posisjon

Ovnslys - lyser uten at ovnen er på.

Driftsindikator

Varmluft - for tilberedning av matretter som skal ha samme steketemperatur på mer enn en rille, uten at smaken smitter over/overføres.

Pizza - bunnelementet gir varme til undersiden av pizzaer, terter eller paier, mens viften sirkulerer luft for å steke oversiden av pizzaer eller paifyllet.

Over- og undervarme. Varmen kommer både fra taket og bunnen av ovnen. For steking av kaker eller middagsretter på én ovnsrille.

Undervarme. Varmen kommer fra bunnen av ovnen. For steking av kaker som skal ha sprø bunn.

Tine - tiner frossen mat. Betjeningsbryteren for temperatur må stå i av-posisjon.

Grill - til grilling av flate matvarer i små mengder, midt på rillen. Riste brød.

Full grill. Hele grillelementet er på. For grilling av flate matvarer i store mengder. Riste brød.

Omluftgrilling - grillelementet og ovnsviften drives vekselvis og sirkulerer varm luft rundt maten. Steke store kjøttstykker.

Driftsindikatoren (se etter i "Produktbeskrivelse") tennes når betjeningsbryteren for ovnsfunksjon brukes.

Indikatorlampe for temperatur

Temperaturindikatoren (se etter i "Produktbeskrivelse") lyser når ovnen varmes opp.

Den slukker når ovnen har nådd korrekt temperatur. Deretter slår den seg på og av for å vise at temperaturen opprettholdes.

Sikkerhetstermostat

For å unngå farlig overoppvarming (på grunn av feil bruk av produktet eller defekte deler), er stekeovnen utstyrt med en sikkerhetstermostat som kan bryte strømtilførselen.

Stekeovnen slår seg på igjen av seg selv når temperaturen har sunket til trygt nivå.

Hvis det oppstår feil på sikkerhetstermostaten, må du ikke prøve å reparere den selv.

Ta kontakt med kundeservice.

Kjølevifte

Kjøleviften (ikke synlig) holder frontpanelet, bryterne og ovnsdørhåndtaket kalde. Når ovnen er på, koples viften inn automatisk.

Varm luft blåser ut gjennom ventilasjonsåpningene i nærheten av ovnsdørhåndtaket.

For å holde bryterne kalde, kan viften fortsette å gå etter at ovnen er av.

Mekanisk barnesikring apparatet leveres med en festet og aktivert barnesikring. Den er plassert like under ovnens betjeningspanel til høyre.

For å åpne ovnsdøren mens barnesikringen er satt i, trekker du spaken på barnesikringen oppover som vist på bildet.

Lukk døren uten å trekke i barnesikringen.

Klokkefunksjoner

Symbol Funksjon

Steketid

Stekeslutt

Steketid kombinert med stekeslutt

Stoppeklokke

For å fjerne barnesikringen må du åpne ovnsdøren og skru den løs.

Beskrivelse

For innstilling av hvor lenge ovnen skal være på

Å stille inn når ovnen skal slås av

Stille inn utsatt start for apparatet

Klokke

Steketermometer

For innstilling av varseluret. Når tiden er ute høres et signal

Stille inn klokkeslett

Måler kjernetemperaturen ved steking av store kjøttstykker

1 2

1 Display for tid og steketermometerets temperatur

2 Funksjonsindikatorer

3 Knapp " + "

4

Valgknappen

5 Knapp " "

5 4 3

Stille inn klokkefunksjoner

• Trykk flere ganger på valgknappen , til indikatoren for ønsket funksjon blinker.

• Still inn eller endre klokken med " + " / " " de neste 5 sekundene. Deretter starter den innstilte tiden.

Avbryte klokkefunksjonen

Trykk flere ganger på valgknappen , til funksjonsindikatoren viser den riktige funksjonen, og trykk på " - " -knappen. Etter få sekunder slås klokkefunksjonen av.

Steketermometer

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet når den innstilte temperaturen, slås ovnen av automatisk.

Bare det anbefalte steketermometeret bør brukes for dette apparatet.

Advarsel Steketermometeret er svært varmt! Forbrenningsfare! Vær foriktig når du fjerner spissen og støpselet fra steketermometeret.

1. Sett steketermometerets støpsel inn i stikkontakten i stekeovnens sidevegg.

Tilberedningstabell

Øverste stekeovn

Vekt (kg)

0,25

Matvare

Småkaker

2. Sett spissen på steketermometeret inn i sentrum av kjøttet, så langt det går.

3. Trykk flere ganger på valgknapp , til indikatoren for steketermometeret blinker.

4. Bruk " + " / " " -knappene for å stille inn

ønsket kjernetemperatur. Du kan stille inn temperaturen fra 30 °C til 99 °C.

Se etter i tabellen for anbefalte verdier.

5. Bruk betjeningsbryterne for å stille inn ovnens stekefunksjon og temperatur.

6. Når kjøttet når den innstilte kjernetemperaturen, slås ovnen av automatisk.

7. Ta ut steketermometeret.

Anbefalte kjernetemperaturer

50 °C

60 °C

Rødt

Rosa

70 °C Gjennomstekt

Hvis stekegraden ikke er tilfredsstillende, går du gjennom trinnene ovenfor en gang til og stiller inn en høyere kjernetemperatur.

Ovnsfunksjon Rille

2

Ovnstemperatur (°C)

170 - 190

Tilberedningstid

(min)

10-20

Vekt (kg)

0,5

1

1

1,5

1,5

1

1

Matvare

Kakemix

Hvetebrød

Fisk

Fruktpaier, strøsselkaker

Pasta lasagne osv.

Quiche, terter, pudding

Grønnsaker: Bakte poteter/stekte poteter

Pannepizza

Ovnsfunksjon Rille

2

2

2

2

Ovnstemperatur (°C)

150 - 170

170 - 180

160 - 180

170 - 190

2

2

2

1

160 - 180

170 - 190

180 - 190

200 - 230

Tilberedningstid

(min)

50-70

40-50

20-30

30-50

40-60

25-50

66-90

1

Hovedovn

Vekt (kg) Matvare

1

1,5

1

1,5

1

3

1

1

Storfe/surret oksestek

Får/lam

Svin/kalv/skinke

Kylling

Kalkun/gås

And

Fasan

Kanin

Advarsel Ikke dekk ovnsrommet med aluminiumsfolie, og ikke plasser langpanner eller stekebrett rett på bunnen.

Stekeovnens emalje kan bli skadet på grunn av den ekstra varmeutviklingen.

Stell og rengjøring

Advarsel Slå av ovnen og la den avkjøles før du rengjør den.

Ovnsfunksjon Rille Ovnstemperatur (°C)

3 170 - 190

20-30

Tilberedningstid

(min)

50-70

2

3

3

3

1

3

3

170 - 190

170 - 190

180 - 200

170 - 190

180 - 200

170 - 190

170 - 190

50-70

50-90

50-60

120-150

70-100

70-80

50-70

Advarsel Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er på. Vær forsiktig når du åpner stekeovnsdøren. Hold i dørhåndtaket til døren er helt åpen.

Advarsel Av sikkerhetsgrunner må du ikke rengjøre produktet med dampeller høyttrykksspyler.

Advarsel Hold produktet rent til enhver tid. Oppsamlet fett eller matrester kan føre til brann, spesielt i dryppbrettet.

Produktets utsider

• Rengjør produktets front med en myk klut fuktet i varmt såpevann.

• Bruk vanlige rengjøringsmidler for fronter av metall.

• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper.

Stekeovnsrommet

• Slå stekeovnslampen på før rengjøring.

• Rengjør ovnen med en myk klut fuktet i varmt såpevann. La ovnen tørke godt.

Tilbehør

Rengjør alle innsettingsenhetene med en myk klut fuktet i varmt såpevann (stekebrett, rist, ovnsstiger osv.) etter hver gangs bruk og tørk godt. Legg delene i bløt, så er de lettere å rengjøre.

Rengjøring av stekeovnsdøren

Ovnsdøren består av to glassruter utenpå hverandre. For å forenkle rengjøringen, fjerner du ovnsdøren og glassrutene.

Advarsel Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du fjerner den indre glassplaten mens døren fortsatt er montert.

Fjerne ovnsdøren

Viktig Ta hensyn til glassenes rekkefølge og hvordan de skal

1

45°

90°

2

A

A

Åpne døren helt, og hold de to dørhengslene.

3

Løft og drei spakene på de to hengslene.

4

Lukk døren til første posisjon (ca. 45°).

Trekk så døren forover og ta den ut av holderen.

5

Hold dørlisten i

øverste kant av ovnsdøren på begge sider, og trykk innover for å løsne pakningen. Trekk så dørlisten oppover og av.

Hold glassrutene

øverst i kanten og trekk de opp og ut av holderen.

Rengjør dørglassene med vann og såpe. Tørk den forsiktig.

Sett inn glassrutene og døren

Sette inn glassruten og døren:

1. Skyv glassruten inn i holderen ovenfra, sett den i riktig vinkel og skyv glasset inn.

2. Hold dørlisten på begge sider, juster den i forhold til den indre kanten på døren og trykk dørlisten inn på dørens øvre kant.

3. Åpne stekeovnsdøren helt.

4. Fold sammen låseklemmene på begge dørhengslene til opprinnelig posisjon.

5. Lukk ovnsdøren igjen.

Ovnsstiger

Fjern ovnsstigene for å rengjøre sideveggene i ovnsrommet.

1 2

For å sette stigene tilbake på plass, følger du anvisningene i omvendt rekkefølge.

Viktig De avrundete endene på styrestengene må vende forover.

Skifte ovnspære og rengjøre lampedekselet i glass

Advarsel Før du skifter ovnspære (se

“Produktbeskrivelse) må du slå av produktet og koble det fra strømforsyningen.

1

2

1. Drei lampedekselet mot urviserne, og ta det av. Rengjør lampedekselet.

2. Skift om nødvendig ut ovnspæren med en

15/25 watts, 230 V (500 Hz) ovnspære som tåler 300°C (tilkoblingstype: E14).

3. Skru lampedekselet på igjen.

Trekk stigene ut av ovnsveggen etter fremre kant.

Deretter hekter du stigene av bak.

Hva må gjøres, hvis...

Problem Mulig årsak

Stekeovnen virker ikke Du har ikke gjort nødvendige innstillinger

Stekeovnen virker ikke Støpselet er ikke satt i stikkontakten eller/og strømforsyningen til ovnen er ikke på

Temperaturindikatoren lyser ikke

Du har ikke gjort nødvendige innstillinger

Ovnslampen virker ikke Ovnslampen er defekt

Det legger seg kondensvann og damp på maten og i stekeovnsrommet

En matrett er blitt stående i ovnen for lenge

Løsning kontroller om du har valgt tilberedningsfunksjon og temperatur

Kontroller om støpselet er satt inn i stikkontakten og at stikkontakten er strømførende

Velg ovnsfunksjon og temperatur

Skift lyspære i ovnslampen

Ikke la en matrett bli stående i stekeovnen lengre enn 15-20 minutter etter at tilberedningen er ferdig

Problem

“12.00” vises i displayet og klokke-LEDen blinker

F11 vises i displayet

Mulig årsak

Strømtilførselen avbrytes.

Løsning

Tilbakestill klokken

Hvis det oppstår en feil, bør du først prøve å finne en løsning på problemet selv. Hvis du ikke kan finne noen løsning på problemet deservice.

Pluggen til steketermometeret sitter ikke skikkelig i stikkontakten

Sett steketermometerets støpsel godt inn i stikkontakten i stekeovnens sidevegg, så langt det går.

Ved feilbruk eller feil montering må du selv betale for eventuell service selv om dette skjer innenfor garantitiden.

selv, kan du kontakte forhandleren eller kun-

Tekniske data

Mål (innvendig)

Bruksvolum

Størrelse på største stekebrett (nett overflate)

Undervarme-elementet

Bredde

Høyde

Dybde

Øverste stekeovn: 37 l

Hovedovn: 55 l

1130 cm2

594

888

548

Overvarme-element

Grillelement

Over- og undervarme

Underelement

Grillelement

Maks. grill

Varmluft

Varmluftsgrill

Pannepizza

Tining

Nominell effekt

1)

Øverste stekeovn: 1000 W

Hovedovn: 1000 W

Øverste stekeovn: 1100 W

Hovedovn: 900W

Øverste stekeovn: 1000 W

Hovedovn: 1750 W

Øverste stekeovn: 2200 W

Hovedovn: 2000 W

1100 W

1850 W

Øverste stekeovn: 2200 W

Hovedovn: 2750 W

2000 W

2750 W

3000 W

50 W

5100 W

Ovnslampe

Kjølevifte

Antall funksjoner

25 W

22 W

8+2

Stasjonært energiforbruk

Energiforbruk med standard matmengde og undervarme

0,79 kWh

0,79 kWh

Energiforbruk med standard matmengde

0,79 kWh

1) På typeskiltet finner du opplysninger om elektrisk tilkopling, spenning og total effekt (se etter i "Produktbeskrivelse").

Montering

Obs Se etter i monteringsanvisningene angående installasjon.

Advarsel Installasjonen må gjøres av en autorisert person. Hvis du ikke lar en autorisert person gjøre dette, vil ikke garantien gjelde dersom det skulle oppstå skade.

• Når du skal bygge ovnen inn i kjøkkenet, må du først kontrollere at målene i nisjen passer.

• Kontroller at installasjonen er beskyttet mot elektrisk støt.

• I henhold til gjeldende bestemmelser må alle deler som beskytter mot elektrisk støt være festet slik at de ikke kan demonteres uten verktøy.

Elektrisk tilkopling

Advarsel Bare en autorisert elektriker skal utføre den elektriske installasjonen.

• Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger disse sikkerhetsforholdsreglene.

• Apparatet skal jordes i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene.

• Påse at den nominelle spenningen og strømtypen på typeskiltet er i overensstemmelse med spenningen og strømtypen i strømforsyningen der du bor.

• Apparatet leveres uten plugg og strømkabel.

• Apparatet kan plasseres med baksiden og den ene siden inntil høyere apparater eller vegg. Den andre siden må plasseres inntil en seksjon med samme høyde.

• Innbyggingsskapet må være montert i overensstemmelse med kravene til stabilitet ifølge DIN 68930.

• Innbygningsovner og innbygningsplatetopper skal monteres med spesielle tilkoplingssystemer. Av sikkerhetsgrunner må du kun kombinere produkter fra samme produsent.

• Alle elektriske komponenter må installeres eller skiftes av en servicetekniker eller kvalifisert servicepersonell.

• Bruk alltid korrekt installert, støtsikker stikkontakt.

• Ikke bruk doble stikkontakter, konnektorer eller skjøteledninger. Det er fare for brann.

• Påse at støpselet er tilgjengelig etter installasjonen.

• Ikke trekk i kabelen når du trekker støpselet ut av stikkontakten. Trekk alltid i selve støpselet.

• Kople apparatet til strømnettet med en enhet som gjør det mulig å kople apparatet fra strømnettet på alle poler med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm, f.eks.

automatisk ledningsbeskyttende strømbryter, jordlekkasjeutløser eller sikring.

Miljøvern

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

IKEA GARANTI

Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?

Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos

IKEA, med mindre apparatets merke er LA-

GAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2)

år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.

Hvilke apparater dekkes ikke av (5) femårsgarantien fra IKEA?

Apparater med merkenavnet LAGAN, samt alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.

august 2007.

Hvem utfører servicearbeidet?

Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.

Dette apparatet er i overensstemmelse med

EU. direktiver.

Emballasjematerialene

Materiale som er merket med symbolet kan gjenvinnes. Kast emballasjen i en passende beholder for gjenvinning.

Før produktet kasseres

Advarsel Gjør følgende før du kasserer produktet:

• Trekk støpselet ut av stikkontakten.

• Kutt av strømkabelen og kast den.

• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn kan låse seg inne i produktet. Kvelningsfare.

Hva dekker garantien?

Garantien dekker feil ved apparatet som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften ”Det som ikke dekkes av denne garantien” I garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/

EG) og relevante lokale forskrifter gjelder.

Utskiftete deler skal bli IKEA sin eidom.

Det IKEA ikke gjør for å utbedre problemet.

IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget skjønn om det dekkes av denne garantien.

Dersom problemet er funnet å være dekket av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør eller autorisert servicepartner i sitt egent servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte det med det samme eller et tilsvarende produkt.

Det som ikke dekkes av denne garantien

• Slitasje i forbindelse med bruk.

• Forsettelig eller uaktsom skade, skade som følge av at bruksanvisningen ikke ble fulgt, feil installering eller tilkobling til feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller vannskade, inkludert, men ikke begrenset til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.

• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.

• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på bruken av apparatet, inkludert riper og eventuelle fargeforskjeller.

• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.

• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med mindre det ikke kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.

• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.

• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller dersom ikke-originaldeler er brukt.

• Reparasjoner som skyldes en installasjon som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.

• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.

• Skader oppstått under transport. Dersom en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne transporten være dekket av denne garantien.

• Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis imidlertid en serviceyter fra IKEA eller dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid som utføres av en kvalifisert spesialist som bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.

Landenes lover gjelder på følgende vis

IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land. Garantien vil på ingen måte gi dårligere betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.

Gyldighetsområde

Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen er bare tilstede dersom:

• apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet er fremsatt,

• apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.

Godkjent kundeservice for apparater fra

IKEA:

Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice hos IKEA for å:

1. fremsette et krav under denne garantien,

2. be om forklaring på installasjonen av

IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen kan ikke forklare:

– den generelle installasjonen av et

IKEA-kjøkken,

– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel), vann eller gass da dette må utføres av en autorisert servicemontør,

3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.

For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.

Slik når du oss dersom du trenger service

På siste side av denne håndboken finner du den komplette listen over kontakter som er godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.

Viktig For å oppnå raskere service, anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke telefonnumrene som står oppført bakerst i denne håndboken. Referer alltid til numrene oppført i heftet til det aktuelle apparatet du trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du forsikre deg at du har for hånden IKEAS apparatnummer (8-sifret nummer) for apparatet som du trenger hjelp med.

Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!

Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for at garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har kjøpt.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter oss.

Sisällys

Turvallisuusohjeet

Laitteen kuvaus

Käyttöönotto

Päivittäinen käyttö

36

37

37

Ruoanvalmistustaulukot

Hoito ja puhdistus

40

41

Tekniset tiedot 44

45

Sähköliitäntä

46

IKEA-TAKUU

Oikeus muutoksiin pidätetään

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohjeet aina laitteen mukana esimerkiksi muuton yhteydessä tai jos myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuusominaisuudet.

Käyttötarkoitus

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä pidä laitetta työtasona tai säilytystilana.

• Älä säilytä tulenarkoja nesteitä, helposti syttyviä tai sulavia esineitä (esimerkiksi muovikelmua, muovia, alumiinia) laitteen sisällä tai sen läheisyydessä.

• Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita pistorasiaan laitteen läheisyydessä. Älä anna virtajohtojen päästä kosketukseen kuuman uunin luukun kanssa tai jäädä luukun väliin.

• Älä pidä kosteita astioita ja ruokia uunissa kypsennyksen jälkeen, sillä kosteus voi vahingoittaa emalipintoja tai kalustekaappia.

• Älä yritä korjata laitetta itse välttääksesi vahingot ja laitteen vaurioitumisen. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia uunin luukun lasin puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.

Emalipintoja koskeva huomautus

Uunin emalipintoihin käytön aikana syntyvät värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan normaalissa ja asianmukaisessa käytössä. Tällaisia muutoksia ei siis katsota viaksi takuuoikeudellisessa mielessä.

Lasten turvallisuus

• Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Pikkulapsia on valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki.

Yleiset turvallisuusohjeet

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden

(eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.

• Palovammojen vaara! Uunin sisätila kuumenee käytön aikana.

• Pysyttele sopivalla etäisyydellä uunista avatessasi luukkua ruoanvalmistuksen aikana tai sen päätyttyä, jotta et polta itse-

äsi uunin sisältä tulevan höyryn ja lämmön vuoksi.

Asennus

• Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.

• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.

Varoitus!

Noudata tarkasti sähköliitäntää koskevia ohjeita.

Uunin lamppu

• Tässä laitteessa olevat polttimot ovat erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Niitä ei voida käyttää huonevalaisimissa.

• Vaihda polttimot tarvittaessa saman teholuokituksen omaaviin kodinkoneita varten tarkoitettuihin polttimoihin.

Akryyliamidia koskeva varoitus

Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti erityisesti tärkkelyspitoisten ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.

Laitteen kuvaus

Laitteen osat

1 3 5

2 4 6

7

8

9

18

17

16

10

11

12

13

15

14

1 Yläuunin toimintojen valitsin

2 Yläunnin toiminnan merkkivalo

3 Yläuunin lämpötilan valitsin

4 Yläuunin lämpötilan ilmaisin

5 Näyttö

6 Alauunin toiminnan merkkivalo

7 Alauunin toimintojen valitsin

8 Alauunin lämpötilan ilmaisin

9 Alauunin lämpötilan valitsin

10 Yläuunin grilli

11 Arvokilpi

12 Alalämpövastus

13 Alauunin grilli

14 Tuuletin

15 Alauunin lamppu

16 Yläuunin lamppu

17 Lämpövastus

18 Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot

Uunin varusteet

Uunipannu Leivinpelti Ritilä Paistomittari

1x 1x 1x

1x

Valitsimet (työntö/veto) Uunissa on työntö/veto-tyyppiset valitsimet.

Valitsimet voidaan painaa alas käyttöpaneelin tasolle silloin, kun uuni ei ole toiminnassa.

Lämpötila ja uunin toiminto asetetaan kiertämällä työntö/veto-valitsinta myötäpäivään.

Käyttöönotto

Poista kaikki pakkausmateriaalit sekä uunin ulko- että sisäpuolelta ennen kuin käytät laitetta. Älä irrota arvokilpeä.

Kun laite kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon esiintyessä, ajastimen merkkivalo vilkkuu.

Kellonaika asetetaan painikkeella + tai .

Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua ja kello näyttää asetettua aikaa.

Uuni toimii vasta sen jälkeen, kun kellonaika on asetettu.

Uuden laitteen puhdistaminen

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pese varusteet ja uunin sisäpinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.

Päivittäinen käyttö

Laitteen kytkeminen toimintaan

Valitse uunin toiminto ja lämpötila.

Uunin toimintojen valitseminen

Käännä uunin toimintojen valitsinta myötäpäivään (katso kohta Laitteen kuvaus).

Lämpötilan säätäminen

Käännä lämpötilan valitsinta myötäpäivään

(katso kohta Laitteen kuvaus). Lämpötilan voi asettaa välille 50 - 275 °C.

Yläuunin toiminnot

Uunin toiminto Käyttötarkoitus

Pois toiminnasta

Kuumenna uuni sen jälkeen tyhjänä.

Ensikäyttö

Käännä uunin toimintojen valitsin asentoon

ja anna uunin toimia 45 minuuttia maksimilämpötilassa, jotta sisäpintoihin valmistuksen yhteydessä jääneet aineet palavat pois.

Varusteet voivat kuumentua enemmän kuin normaalikäytössä. Ensikäytön aikana uunista saattaa tulla epämiellyttävää hajua. Tämä on normaalia. Tuuleta huone hyvin.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

Käännä lämpötilan ja uunin toimintojen valitsimet pois toiminnasta -asentoon.

Uunin toiminto Käyttötarkoitus

Uunin valo - Syttyy, vaikka mitään toimintoa ei ole valittu.

Ylä- ja alalämpö - Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa. Paistaminen yhdellä kannatintasolla.

Suuri grilli - Koko grillivastus on toiminnassa. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.

Alauunin toiminnot

Uunin toiminto Käyttötarkoitus

Pois toiminnasta

Uunin valo - Syttyy, vaikka mitään toimintoa ei ole valittu.

Virran merkkivalo

Kiertoilma - Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat.

Pizza - Alavastus kohdistaa lämmön suoraan pizzan, piiraan tai pasteijoiden pohjaan, ja puhaltimen kierrättämä ilma kypsentää pizzan tai piiraan täytteen.

Ylä- ja alalämpö - Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa. Paistaminen yhdellä kannatintasolla.

Alalämpö - Vain uunin pohjassa oleva alavastus on toiminnassa. Rapeatai mureapohjaisten kakkujen paistaminen.

Sulatus - Pakasteiden sulattaminen. Lämpötilan valitsimen on oltava Pois toiminnasta -asennossa.

Grilli - Matalien ja pienten ruokamäärien grillaus ritilän keskellä. Leivän paahtaminen.

Suuri grilli - Koko grillivastus on toiminnassa. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus. Leivän paahtaminen.

Lämpögrilli - Grillivastus ja puhallin toimivat vuorotellen. Puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruoan ympärillä. Suurikokoisten lihapalojen paistaminen.

Virran merkkivalo (katso kohta Laitteen kuvaus) syttyy, kun uunin toimintojen valitsin on käännetty jonkin toiminnon kohdalle.

Lämpötilan merkkivalo

Lämpötilan merkkivalo palaa uunin kuumentumisen aikana (katso kohta Laitteen kuvaus).

Merkkivalo sammuu, kun uuni on kuumentunut valittuun lämpötilaan. Sen jälkeen merkkivalo syttyy ja sammuu lämpötilaa ylläpitävän termostaatin kytkeytymisen mukaisesti.

Turvatermostaatti

Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi

(laitteen virheellisen käytön tai vioittuneiden osien vuoksi) uunissa on turvatermostaatti, joka keskeyttää virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.

Jos turvatermostaatti ei toimi oikein, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin (ei näkyvissä) pitää etupaneelin, valitsimet ja luukun kahvan viileinä.

Puhallin käynnistyy automaattisesti, kun uuni on päällä. Kuuma ilma poistuu uunin luukun kahvan vieressä olevien ilmanpoistoaukkojen kautta. Puhallin voi toimia vielä senkin jälkeen, kun uuni kytketään pois toiminnasta, jotta valitsimet pysyvät viileinä.

Mekaaninen lapsilukko

Laitteessa on kiinteä lapsilukko, joka on toimitettaessa kytketty toimintaan. Lapsilukko sijaitsee uunin käyttöpaneelin alapuolella, oikealla puolella.

Kun lapsilukko on kytkettynä, uunin luukku avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan mukaisesti.

Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.

Lapsilukon voi poistaa avaamalla uunin luukun ja irrottamalla ruuvit.

Kellotoiminnot

Symboli Toiminta

Toiminta-aika

Päättymisaika

Toiminta-aika ja päättymisaika yhdessä

Hälytysajastin

Kello

Paistomittari

Kuvaus

Uunin toiminta-ajan asettaminen.

Uunin sammutusajan asettaminen.

Ajastimen asettaminen.

Hälytinajastimen asettaminen. Kun aika on kulunut loppuun, uunista kuuluu merkkiääni.

Kellonajan asettaminen.

Mittaa ruoan sisälämpötilan paistettaessa suurikokoisia lihapaloja.

1 2

1 Ajan ja paistomittarin lämpötilan näyttö

2 Toimintojen symbolit

3 Painike " + "

4

Valintapainike

5 Painike " "

5 4 3

Kellotoimintojen asettaminen

• Paina valintapainiketta , kunnes haluamasi toiminnon symboli alkaa vilkkua.

• Voit asettaa ajan tai muuttaa aikaa viiden sekunnin kuluessa painikkeella + tai . Sen jälkeen asetettu aika alkaa kulua.

Kellotoiminnon peruuttaminen

Paina valintapainiketta , kunnes haluamasi toiminnon merkkivalo vilkkuu. Paina sen jälkeen miinuspainiketta (-). Kellotoiminto on peruutettu ja sen merkkivalo sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

Paistomittari

Paistomittari mittaa lihan sisälämpötilan. Kun liha saavuttaa asetetun lämpötilan, uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

Laitteessa on hyvä käyttää ainoastaan suositeltua paistomittaria.

Varoitus!

Paistomittari on kuuma.

Palovammojen vaara! Ole varovainen, kun vedät paistomittarin kärjen pois ruoasta ja irrotat pistokkeen.

1. Työnnä paistomittarin pistoke uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.

Ruoanvalmistustaulukot

Yläuuni

Paino (kg) Ruokalaji

Uunin toiminto

0,25

0,5

Pikkuleivät

Valmistaikina

2. Työnnä paistomittarin kärki lihan keskikohtaan.

3. Paina valintapainiketta , kunnes paistomittarin merkkivalo alkaa vilkkua.

4. Aseta haluamasi lihan sisälämpötila painikkeella + tai . Lämpötilan voi asettaa välille 30-99 °C.

Katso taulukossa mainitut suosituslämpötilat.

5. Aseta haluamasi uunin toiminto ja lämpötila valitsimilla.

6. Kun liha saavuttaa asetetun sisälämpötilan, uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

7. Irrota paistomittari.

Suositellut lihan sisälämpötilat

50 °C Puoliraaka

60 °C

70 °C

Puolikypsä

Kypsä

Jos kypsyystaso ei ole riittävä, aseta korkeampi sisälämpötila edellä kuvatulla tavalla.

Taso

2

2

Uunin lämpötila (°C)

170 - 190

150 - 170

Paistoaika

(min)

10 - 20

50 - 70

Paino (kg)

1

1

1,5

1,5

1

1

Ruokalaji

Vaalea leipä

Kala

Hedelmäpiiraat, muropaistokset

Lasagne jne.

Suolaiset ja makeat piiraat ja paistokset

Vihannekset, uuniperunat

Pizza

Uunin toiminto

Taso

2

2

2

2

2

2

Uunin lämpötila (°C)

170 - 180

160 - 180

170 - 190

160 - 180

170 - 190

180 - 190

Paistoaika

(min)

40 - 50

20 - 30

30 - 50

40 - 60

25 - 50

66 - 90

1

Alauuni

Paino (kg) Ruokalaji Uunin toiminto

1

1

1

1,5

1

1

3

1,5

Naudanliha

Lammas

Porsaanliha/vasikanliha/kinkku

Broileri

Kalkkuna/hanhi

Ankka

Fasaani

Kaniini

Varoitus!

Älä laita uunin pohjalle alumiinifoliota, rasvankeräysastioita tai leivinpeltejä. Kerääntyvä lämpö voi vahingoittaa emalipintaa.

Varoitus!

Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana. Ole

1

3

3

3

3

1

2

3

3

200 - 230

Taso Uunin lämpötila (°C)

170 - 190

170 - 190

170 - 190

180 - 200

170 - 190

180 - 200

170 - 190

170 - 190

20 - 30

Paistoaika

(min)

50 - 70

50 - 70

50 - 90

50 - 60

120 - 150

70 - 100

70 - 80

50 - 70 varovainen avatessasi alaspäin avautuvaa uunin luukkua. Älä anna luukun pudota auki, vaan pidä kiinni luukun kahvasta, kunnes luukku on kokonaan auki.

Hoito ja puhdistus

Varoitus!

Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.

Varoitus!

Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla.

Varoitus!

Pidä uuni aina puhtaana.

Erityisesti rasvapannuun kerääntyvä rasva tai muut ruoka-aineet voivat aiheuttaa tulipalon.

Laitteen ulkopinnat

• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.

• Käytä metallisten pintojen puhdistuksessa tavallisia puhdistusaineita.

• Älä käytä hankausaineita ja karkeita pesusieniä.

Uunin sisäpinnat

• Kytke uunin valo ennen puhdistusta.

• Puhdista sisäpinnat lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa. Anna pintojen lopuksi kuivua.

Varusteet

Pese kaikki uunipellit, ritilät ja kannattimet jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella käyttäen pehme-

ää pesuliinaa. Kuivaa lopuksi hyvin. Voit liottaa varusteita lyhyen aikaa puhdistuksen helpottamiseksi.

Uunin luukun puhdistaminen

Uunin luukussa on kaksi päällekkäistä lasia.

Voit helpottaa luukun puhdistamista irrottamalla luukun ja sisemmän lasin.

Varoitus!

Uunin luukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa sisemmän lasin luukun ollessa paikallaan.

Uunin luukun irrottaminen

Tärkeää Ole tarkka, mihin järjestykseen ja miten päin lasit kuuluvat.

1

45°

90°

2

A

A

Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni kahdesta saranasta.

3

Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja.

4

Sulje uunin luukku ensimmäiseen avausasentoon (noin 45° kulmassa.

Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan.

5

Tartu luukun yläreunassa olevaan reunalistaan kummaltakin puolelta ja paina sisäänpäin siten, että tiiviste vapautuu.

Irrota reunalista vetämällä sitä ylöspäin.

Tartu lasilevyyn yläreunasta ja nosta se ylös kiinnikkeestä.

Puhdista lasinen uunin luukku vedellä ja miedolla puhdistusaineella Kuivaa varovasti.

Lasilevyjen ja luukun kiinnittäminen takaisin paikalleen

Lasilevyn ja luukun asentaminen:

1. Liu'uta lasipaneeli kiinnikkeeseen yläkautta kulmassa ja laske se sitten alas.

2. Tartu reunalistaan kummaltakin puolelta, kohdista se luukun sisäreunaan ja paina reunalista kiinni luukun yläreunaan.

3. Avaa uunin luukku täysin auki.

4. Käännä kummankin saranan kiinnitysvivut takaisin alas alkuperäiseen asentoon.

5. Sulje luukku.

Kannattimet

Kun puhdistat uunin sivuseiniä, irrota kannattimet.

1 2

Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Tärkeää Ohjaintappien pyöreiden päiden on osoitettava eteenpäin.

Uunin lampun vaihtaminen ja suojalasin puhdistaminen

Varoitus!

Katkaise virta laitteesta ja kytke laite irti verkkovirrasta ennen kuin vaihdat uunin lampun (katso kohta ”Laitteen kuvaus”).

1

2

1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdista suojalasi.

2. Vaihda tarvittaessa vanhan uunin lampun tilalle uusi: 15/25W, 230V (50 Hz), uunin lampun lämmönkestävyys 300 °C (kanta:

E14).

3. Kiinnitä suojalasi takaisin paikalleen.

Vedä kannattimia etuosasta seinästä poispäin.

Irrota kannattimet sen jälkeen takaosasta.

Käyttöhäiriöt

Ongelma

Uuni ei toimi.

Uuni ei toimi.

Lämpötilan merkkivalo ei syty.

Uunin valo ei toimi.

Mahdollinen syy

Tarvittavia asetuksia ei ole tehty.

Laitetta ei ole kytketty oikein verkkovirtaan ja/tai laitteeseen ei tule jännitettä.

Tarvittavia asetuksia ei ole tehty.

Uunin lamppu on palanut.

Ratkaisu

Tarkista, onko uunin toiminto ja lämpötila valittu.

Tarkista, onko laite kytketty oikein verkkovirtaan ja tuleeko siihen jännitettä.

Valitse uunin toiminto ja lämpötila.

Vaihda uunin lamppu.

Ongelma

Ruokien päällä ja uunin sisällä on höyryä ja kosteutta.

Näytössä näkyy 12.00

ja kellon merkkivalo vilkkuu.

Näytössä näkyy F11.

Mahdollinen syy

Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi.

Sähkökatkos.

Ratkaisu

Älä jätä ruokia uuniin 15–20 minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen.

Aseta kellonaika uudelleen.

Jos laitteen käytössä on ongelmia, yritä ensin selvittää ongelma itse. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Paistomittarin pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.

Työnnä paistomittarin pistoke kunnolla uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.

Valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana, mikäli toimintahäiriö on aiheutunut virheellisen käytön tai valtuuttamattoman henkilön suorittaman asennuksen vuoksi.

Tekniset tiedot

Sisämitat

Tilavuus

Suurimman leivinpellin koko (nettopinta) 1130 cm2

Alalämpövastus Yläuuni: 1 000 W

Alauuni: 1 000 W

Ylälämpövastus

Grillivastus

Yläuuni: 1100 W

Alauuni: 900 W

Yläuuni: 1 000 W

Alauuni: 1750 W

Ylä- ja alalämpö

Leveys

Korkeus

Syvyys

Yläuuni: 37 litraa

Alauuni: 55 litraa

Yläuuni: 2 200 W

Alauuni: 2 000 W

1 100 W Alalämpö

Grillaus

Suuri grilli

Kiertoilmatoiminto

Kiertoilmagrilli

Pizza

Sulatus

1 850 W

Yläuuni: 2 200 W

Alauuni: 2 750 W

2 000 W

2 750 W

3 000 W

50 W

594

888

548

Kokonaisteho

1)

Uunin lamppu

Jäähdytyspuhallin

5 100 W

25 W

22 W

Toimintojen lukumäärä

Staattinen energiankulutus

Energiankulutus normaalikäytössä alalämpötoiminnossa

Energiankulutus normaalikäytössä kiertoilmatoiminnossa

8+2

0,79 kWh

0,79 kWh

0,79 kWh

1) Sähköliitännän tiedot, jännite ja kokonaisteho on merkitty arvokilpeen (katso kohta Laitteen kuvaus).

Asennus

Huomio Lue asennusohjeet.

Varoitus!

Laitteen asennus on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi. Muussa tapauksessa takuu ei vastaa mahdollisista vahingoista.

• Tarkista, että asennusaukon mitat ovat oikeat, ennen kuin asennat laitteen keittiökalusteen sisään.

• Asennuksessa tulee käyttää sähköiskusuojausta.

• Voimassa olevien määräysten mukaisesti kaikki sähköiskuilta suojaavat osat on kiinnitettävä siten, ettei niitä voi irrottaa ilman työkaluja.

Sähköliitäntä

Varoitus!

Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

• Valmistaja ei vastaa vahingoista, ellei näitä turvallisuusohjeita ole noudatettu.

• Maadoita laite turvallisuusmääräysten mukaisesti.

• Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja.

• Laitteen mukana ei toimiteta johtoa ja pistoketta,

• Sähköosien asennuksen tai vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

• Laite voidaan asentaa siten, että sen takaseinä ja toinen kylki ovat toista korkeampaa laitetta tai seinää vasten. Laitteen toisen kyljen on oltava samankorkuisen laitteen tai kalusteen vieressä.

• Asennuskaapin tukevuuden tulee vastata standardin DIN 68930 vaatimuksia.

• Kalusteeseen asennettavissa uuneissa ja keittotasoissa on mukana erityiset kiinnitysvälineet. Turvallisuussyistä vain saman valmistajan laitteiden yhdistäminen on sallittua.

• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

• Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. Tulipalon vaara.

• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

• Sähköliitäntään on asennettava kytkin, joka erottaa laitteen kaikki navat sähkövirrasta ja jonka kontaktien väli on vähintään

3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi suojakytkimet, vikavirtakytkimet tai sulakkeet.

Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

Ympäristönsuojelu

Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.

Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.

Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.

IKEA-TAKUU

IKEA-takuun voimassaolo

Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi.

Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske

LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.

Huoltotöiden suorittaja

IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, joissa on symboli , ovat kierrätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.

Ennen laitteen käytöstäpoistoa

Varoitus!

Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä, toimi seuraavasti:

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa johto irti ja hävitä se.

• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin estät lasten loukkuunjäämisen koneen sisälle. Tukehtumisvaara.

Takuun kattavuus

Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim.

korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro

99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.

Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta

IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen.

Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

• Normaali kuluminen.

• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.

• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.

• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.

• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.

• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.

• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.

• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.

• Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.

• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.

• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen,

IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.

• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.

Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.

Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen

IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.

Kelpoisuusalue

Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on olemassa vain, jos:

• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.

• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:

1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,

2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:

– IKEA-keittiön yleinen asennus,

– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesija kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.

3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.

Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Ennen kuin soitat meille, ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!

Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.

Lisäavun tarve

Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Innehåll

Daglig användning

Underhåll och rengöring

49

Innan maskinen används första gången 52

52

56

57

Om maskinen inte fungerar

Produktbeskrivning

Elektrisk anslutning

Tillagningstabeller

59

59

Installation

61

61

IKEA-GARANTI

Med reservation för ändringar

Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda hush ĺ llsapparaten p ĺ korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder hush ĺ llsapparaten.

Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med hush ĺ llsapparaten om du flyttar eller säljer hush ĺ llsapparaten. Alla användare m ĺ ste ha fullgod kännedom om hur hush ĺ llsapparaten skall användas och om dess säkerhetsfunktioner.

Korrekt användning

• Lämna inte ugnen utan tillsyn under användning.

• Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.

• Ugnen får inte användas som arbetsyta eller förvaringsplats.

• Placera eller lagra inte brännbara vätskor, eldfängda material eller föremål som kan smälta (t.ex. plastfolie, plast, aluminium) i eller nära ugnen.

• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten. Se noga till att kablarna inte kommer i kontakt med ugnens heta ytor eller kläms i ugnsluckan.

• Låt inte fuktiga maträtter stå kvar i ugnen när tillagningen är klar eftersom fukten kan skada emaljen och tränga in i enheterna.

• Försök inte att reparera ugnen på egen hand, detta för att undvika personskador och skador på ugnen. Kontakta alltid vår lokala serviceavdelning.

• Använd aldrig rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

Anmärkning om emaljbeläggning

Färgförändringar på emaljbeläggningen, som ett resultat av användningen, påverkar inte ugnens lämplighet för normal och korrekt användning. De utgör därför heller inget fel som täcks av garantin.

Barnsäkerhet

• Denna ugn får endast användas av vuxna personer. Barn måste övervakas så att de inte leker med ugnen.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.

• Håll barn borta från ugnen när luckan är

öppen.

Allmän säkerhet

• Denna ugn är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

• Risk för brännskador! Ugnens insida blir het under användning.

• Håll dig på avstånd från ugnen när du

öppnar ugnsluckan under tillagning, eller när maten är klar, så att du inte står i vägen för den ånga eller värme som kan strömma ut när luckan öppnas.

Installation

• Kontrollera att ugnen inte har skadats under transporten. Nätanslut inte ugnen om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.

• Reparationer av denna ugn får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.

• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter inbyggnad i lämplig inbyggnadsenhet och med arbetsytor som följer tillämpliga standarder.

• Modifiera inte denna produkt och ändra inte dess specifikationer. Risk för personskador och skador på ugnen föreligger.

Varning Följ noga instruktionerna om elektriska anslutningar.

Ugnsbelysning

• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna.

De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.

• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är specialdesignad för produkter som denna.

Information om akrylamid

Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan intensiv bryning av mat, särskilt produkter som innehåller stärkelse, orsaka hälsorisker på grund av akrylamid. Vi rekommenderar därför tillagning vid så låga temperaturer som möjligt och att inte bryna maträtter för kraftigt.

Produktbeskrivning

Översikt

1 3 5

2 4 6

7

8

9

18

17

16

10

11

12

13

15

14

1 Funktionsvred för övre ugn

2 Nätindikator för övre ugn

3 Temperaturvred för övre ugn

4 Temperaturindikator för övre ugn

5 Display

6 Nätindikator för undre ugn (huvudugn)

7 Funktionsvred för undre ugn

8 Temperaturindikator för undre ugn

9 Temperaturvred för undre ugn

10 Grill i övre ugnen

11 Typskylt

12 Undre värmeelement

13 Grill i undre ugnen

14 Fläkt

15 Lampa för undre ugn

16 Lampa för övre ugn

17 Grillelement

18 Ventilationsöppningar för kylfläkt

Tillbehör till ugnen

Långpanna Bakplåt Galler Matlagningstermometer

1x 1x 1x

1x

Intryckbara reglage Denna ugn är försedd med intryckbara kontrollvred. Dessa kontrollvred kan tryckas in i kontrollpanelen när ugnen inte används.

Vrid kontrollvreden medurs för att ställa in temperatur och ugnsfunktion.

Innan maskinen används första gången

Avlägsna allt förpackningsmaterial som finns både inuti och utanpå ugnen före användning. Ta inte bort typskylten.

Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans indikering automatiskt.

Använd knappen " + " eller " " för att ställa in aktuell tid. Efter ca. 5 sekunder slutar blinkningarna och i klockdisplayen visas den inställda tiden.

Ugnen fungerar bara när klockan har ställts in.

Första rengöring

Rengör ugnen innan du använder den första gången. Rengör tillbehören och ugnsutrymmet med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel.

Värm sedan upp ugnen utan mat.

Förvärmning

Vrid ugnsfunktionsvredet till och låt ugnen vara i drift 45 minuter för att bränna bort eventuella rester i ugnsutrymmet. Tillbehören kan bli hetare än vid normal användning.

Under denna period kan ugnen avge en viss lukt. Detta är normalt. Se till att ventilera rummet ordentligt.

Daglig användning

Påslagning

Ställ in önskad ugnsfunktion och temperatur.

Inställning av ugnsfunktion

Vrid funktionsvredet (se "Produktbeskrivning") medurs.

Inställning av temperatur

Vrid temperaturvredet (se "Produktbeskrivning") medurs. Du kan ställa in temperaturen mellan 50 och 275 °C.

Funktioner i den övre ugnen

Ugnsfunktion Användning

AV-läge

Avstängning

Vrid temperaturvredet och funktionsvredet till respektive AV-läge.

Ugnsfunktion Användning

Ugnslampa - Tänds utan någon tillagningsfunktion.

Traditionell matlagning - Värmen kommer från både det övre och det undre värmeelementet. För bakning och stekning på en ugnsnivå.

Max grill - Värmen kommer från hela grillelementet. För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.

Funktioner i den undre ugnen (huvudugn)

Ugnsfunktion Användning

AV-läge

Ugnslampa - Tänds utan någon tillagningsfunktion.

Effektindikering

Tillagning med varmluft - För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på olika hyllnivåer, utan att aromerna blandas.

Pizza - Det undre elementet tillför värme direkt till undersidan av pizza, quiche eller pajer medan fläkten cirkulerar luft för att tillaga garneringen eller fyllningen på ovansidan.

Traditionell matlagning - Värmen kommer från både det övre och det undre värmeelementet. För bakning och stekning på en ugnsnivå.

Undervärme - Värmen kommer endast från det undre värmeelementet.

För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade bottnar.

Upptining - För att tina fryst mat. Temperaturvredet måste vara inställt på

AV-läget.

Grill - För grillning av en liten mängd tunna livsmedel i mitten av gallret.

För rostning av bröd.

Max grill - Värmen kommer från hela grillelementet. För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd.

Varmluftsgrillning - Här arbetar grillelementet och fläkten tillsammans så att den varma luften cirkulerar runt maträtten. För tillagning av stora köttstycken.

Effektindikeringen (se "Produktbeskrivning") tänds när ugnens funktionsvred ställs in.

Temperaturindikator

Temperaturindikatorn (se "Produktbeskrivning") tänds när ugnen värms upp. Den släcks när ugnen uppnår rätt temperatur. Indikatorn tänds och släcks sedan omväxlande för att indikera att temperaturen upprätthålls.

Säkerhetstermostat

För att undvika farlig överhettning på grund av felaktig användning av ugnen, eller defekta komponenter, är ugnen utrustad med en säkerhetstermostat som vid behov kopplar bort strömmen. Ugnen sätts automatiskt på igen när temperaturen sjunker.

Försök inte att reparera säkerhetstermostaten på egen hand om det blir något fel på den. Kontakta kundtjänst.

Kylfläkt

Kylfläkten (syns ej) håller kontrollpanelen, reglagen och ugnsluckans handtag svala.

När ugnen är påslagen startar fläkten automatiskt. Varm luft strömmar då ut genom ventilationsöppningarna nära ugnsluckans handtag. Fläkten kan vara igång även efter det att ugnen stängs av för att hålla reglagen kalla.

Mekaniskt barnlås

Ugnen levereras med ett monterat och aktiverat barnlås. Det sitter precis under ugnens kontrollpanel på höger sida.

För att öppna ugnen med barnlåset på plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom visas i figuren.

Stäng luckan utan att dra i barnlåset.

För att demontera barnlåset, öppna ugnsluckan och skruva loss låset.

Klockfunktioner

Symbol Funktion

Tillagningstid

Stopptid

Tillagningstid och Stopptid i kombination

Timer

Klocka

Matlagningstermometer

Beskrivning

Används för att ställa in hur länge ugnen skall vara på

För att ställa in när ugnen skall stängas av

För att ställa in en fördröjd start av produkten

För att ställa in en kort tid En ljudsignal avges när tiden löper ut

För att ställa klockan

Mäter temperaturen inuti köttet när stora köttstycken tillagas

1 2

1 Display för visning av tid och matlagningstermometerns temperatur

2 Funktionslampor

3 Knapp " + "

4

Valknapp

5 Knapp " "

5 4 3

Inställning av klockfunktioner

• Tryck upprepade gånger på Valknappen

tills indikeringen för önskad funktion blinkar.

• För att ställa in eller ändra tiden, använd"

+ " / " " inom 5 sekunder. Därefter börjar den inställda tiden att räknas ner.

Avbryta klockfunktionen

Tryck på Valknappen tills funktionsindikeringen visar den rätta funktionen och tryck på knappen " - ". Efter några sekunder slocknar klockfunktionen.

Matlagningstermometer

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen på kött. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.

Du bör helst endast använda den matlagningstermometer som rekommenderas för denna produkt.

Varning Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador! Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och kontakt.

1. Sätt i matlagningstermometerns kontakt i uttaget på ugnens sidovägg.

2. För in matlagningstermometern så att spetsen hamnar mitt i köttstycket.

3. Tryck upprepade gånger på knappen tills indikeringen Matlagningstermometer

blinkar.

4. Använd knapparna " + " / " " för att ställa in den önskade innertemperaturen. Du kan ställa in temperaturen från 30 till 99

°C.

Se rekommenderade värden i tabellen.

5. Använd kontrollvreden för att ställa in

önskad ugnsfunktion och temperatur.

6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen stängs ugnen av automatiskt.

7. Tag bort matlagningstermometern.

Rekommenderade innertemperaturer

50 °C röd i mitten

60 °C

70 °C rosa i mitten genomstekt

Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande, utför ovanstående steg på nytt och ställ in en högre innertemperatur.

Tillagningstabeller

Övre ugn

Vikt (kg)

0,25

0,5

1

1

1,5

1,5

1

1

Typ av mat

Släta bullar

Snabbkakor

Franskbröd

Fisk

Fruktpajer, smulpajer

Pasta, lasagne, etc.

Quiche, paj, flan

Grönsaker, ugnsbakad potatis, stekt potatis

Pizza

Ugnsfunktion Nivå

2

2

2

2

2

2

2

2

Ugnstemperatur (°C)

170 - 190

150 - 170

170 - 180

160 - 180

170 - 190

160 - 180

170 - 190

180 - 190

Tillagningstid (minuter)

10 - 20

50 - 70

40 - 50

20 - 30

30 - 50

40 - 60

25 - 50

66 - 90

1

Undre ugn

Vikt (kg) Typ av mat

1 200 - 230 20 - 30

Ugnsfunktion Nivå Ugnstemperatur (°C)

3 170 - 190

Tillagningstid (minuter)

50 - 70 1

1

1

1,5

1

1

3

1,5

Nötkött, benfritt nötkött

Får, lamm

Griskött, kalvkött, skinka

Kyckling

Kalkon, gås

Anka

Fasan

Kanin

Varning Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ inte stekfat eller bakplåtar på ugnens botten. Emaljen i ugnen kan skadas av hettan som genereras.

3

3

2

3

3

1

3

170 - 190

170 - 190

180 - 200

170 - 190

180 - 200

170 - 190

170 - 190

50 - 70

50 - 90

50 - 60

120 - 150

70 - 100

70 - 80

50 - 70

Varning Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen. Var försiktig när du öppnar ugnsluckan. Låt inte luckan falla ned - håll i luckans handtag tills luckan har

öppnats helt.

Underhåll och rengöring

Varning Stäng av ugnen och låt den kallna före rengöring.

Varning Av säkerhetsskäl får ugnen inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

Varning Var noga med att alltid hålla ugnen ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand, särskilt i droppannan.

Ugnens utsida

• Torka av ugnens framsida med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel.

• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.

• Använd inte skurmedel eller svampar med slipeffekt.

Ugnsutrymme

• Tänd ugnsbelysningen före rengöring.

• Rengör sedan ugnsutrymmet med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel. Låt sedan ugnen självtorka.

Tillbehör

Rengör alla tillbehör (galler, bakplåt, ugnsstegar, etc.) med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel efter varje användningstillfälle och torka noga. Blötlägg delarna en stund för att underlätta rengöringen.

Rengöring av ugnsluckan

Ugnsluckan har två glasrutor monterade som ett dubbelglas. Demontera ugnsluckan och glasrutorna för att underlätta rengöringen.

Varning Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om du försöker ta bort glasrutorna när luckan fortfarande är monterad.

Demontering av ugnsluckan

Viktigt Var uppmärksam på hur och i vilken ordning glasrutorna sitter.

1

45°

90°

2

A

A

Öppna luckan helt och håll i de två gångjärnen.

3

Lyft upp och vrid spakarna på de två gångjärnen.

4

Stäng luckan till den första öppna positionen (cirka 45°).

Dra sedan luckan mot dig och avlägsna den från sätet.

Håll i lucklisten på båda sidor på luckans ovansida och tryck listen inåt för att lossa tätningen.

Dra sedan av lucklisten uppåt.

5

Håll glaspanelerna i deras ovansida och dra dem uppåt och ut ur deras hållare.

Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga.

Montering av ugnslucka och glasrutor

Montering av ugnslucka och glasrutor:

1. För in glasrutorna i deras hållare i en vinkel ovanifrån och sänk sedan ned glasrutorna.

2. Håll i lucklisten på båda sidorna, rikta in den mot luckans inre kant och tryck fast listen på luckans övre kant.

3. Öppna ugnsluckan helt.

4. Vik ned låsspakarna på båda gångjärnen till deras ursprungliga position.

5. Stäng ugnsluckan.

Ugnsstegar

För att rengöra ugnsutrymmets sidoväggar bör du avlägsna ugnsstegarna.

1 2

Sätt tillbaka ugnsstegarna genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning.

Viktigt Styrtapparnas avrundade ändar skall peka framåt.

Byte av glödlampa och rengöring av lampglas

Varning Stäng av ugnen och koppla loss den från eluttaget innan du byter ut ugnslampan (se avsnittet

"Produktbeskrivning").

1. Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs. Rengör lampglaset.

2. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig lampa med följande märkdata: 15/25 watt, 230 volt (50 Hz), 300 °C (sockel:

E14).

3. Sätt tillbaka lampglaset på plats.

1

2

Dra först ut stegarna framtill från ugnssidan.

Haka sedan av dem baktill.

Om maskinen inte fungerar

Problem

Ugnen fungerar inte

Ugnen fungerar inte

Temperaturindikatorn tänds inte

Ugnslampan fungerar inte

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnsutrymmet

"12.00" visas på displayen och klockans

LED (lysdiod) blinkar inte kan lösa problemet.

Möjlig orsak

De nödvändiga inställningarna

är inte gjorda

Produkten är inte nätansluten på korrekt sätt eller eluttaget

är strömlöst

De nödvändiga inställningarna

är inte gjorda

Glödlampan är trasig

Maten har fått stå kvar för länge i ugnen

Ett strömavbrott har inträffat

F11 visas på displayen Matlagningstermometerns kontakt sitter inte ordentligt i uttaget

Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda problemet på egen hand. Kontakta din återförsäljare eller vår serviceavdelning om du

Lösning

Kontrollera om ugnsfunktion och temperatur har ställts in

Kontrollera att produkten är korrekt ansluten och att strömförsörjningen till ugnen är påslagen

Välj tillagningsfunktion och temperatur

Byt ut glödlampan

Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15-20 minuter efter att tillagningen är klar

Ställ klockan

Sätt i matlagningstermometerns kontakt hela vägen i uttaget på ugnens sidovägg

Om du har hanterat ugnen på fel sätt, eller om installationen inte har utförts av en behörig tekniker, och du måste tillkalla en servicetekniker från vår kundtjänst eller din

återförsäljare kanske detta besök inte är kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.

Tekniska data

Mått (invändiga)

Användbar volym

Maximal yta på bakplåt (netto)

Undre värmeelement

Övre värmeelement

Grillelement

Bredd

Höjd

Djup

Övre ugn: 37 liter

Undre ugn: 55 liter

1130 cm2

Övre ugn: 1000 W

Undre ugn: 1000 W

Övre ugn: 1100 W

Undre ugn: 900 W

Övre ugn: 1000 W

Undre ugn: 1750 W

594

888

548

Traditionell tillagning (över- och undervärme)

Undervärme

Grill

Max Grill

Varmluft

Varmluftsgrillning

Pizza

Upptining

Total effekt

1)

Övre ugn: 2200 W

Undre ugn: 2000 W

1100 W

1850 W

Övre ugn: 2200 W

Undre ugn: 2750 W

2000 W

2750 W

3000 W

50 W

5100 W

Ugnslampa

Kylfläkt

Antal funktioner

Statisk energiförbrukning

25 W

22 W

8 + 2

0,79 kWh

0,79 kWh Energiförbrukning med en standardrätt och undervärme

Energiförbrukning med en standardrätt och varmluft

0,79 kWh

1) Information om elektrisk anslutning, nätspänning och total effekt anges på typskylten (se "Produktbeskrivning").

Installation

Försiktighet Se monteringsanvisningarna för installationen.

Varning Endast en kvalificerad och kompetent person får installera ugnen.

Om du inte kontaktar en kvalificerad och kompetent person gäller inte garantin om skador uppstår.

• Se till att urtagets mått är lämpliga innan du bygger in ugnen i köksenheten.

• Se till att installationen av ugnen förses med ett skydd mot elektriska stötar.

• Enligt gällande bestämmelser måste alla delar som ingår i skyddet mot elektriska stötar vara förankrade på ett sådant sätt att de inte kan demonteras utan verktyg.

• Ugnen kan installeras med dess baksida och ena sidan mot en annan apparat eller vägg som är högre. Den andra sidan måste vara vänd mot en panel eller apparat som har samma höjd.

• Den inbyggda enheten måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.

• Inbyggda ugnar och spisytor är försedda med speciella anslutningssystem. Av säkerhetsskäl får du endast kombinera produkter från samma tillverkare.

Elektrisk anslutning

Varning Endast en behörig elektriker och kompetent person får utföra den elektriska installationen.

• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dessa säkerhetsåtgärder inte har följts.

• Enligt gällande säkerhetsbestämmelser måste ugnen jordas.

• Kontrollera att elnätets spänning och effekt

överensstämmer med ugnens märkdata som anges på typskylten.

• Ugnen levereras utan nätkabel och stickkontakt.

• Elektriska komponenter får endast installeras eller bytas ut av vår serviceavdelning eller annan kvalificerad servicepersonal.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

Miljöskydd

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Material märkta med symbolen kan ĺ tervinnas. Kassera förpackningsmaterialen i lämpliga uppsamlingsbeh ĺ llare för ĺ tervinning.

• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand föreligger.

• Se till att stickkontakten är åtkomlig när ugnen har installerats.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla loss ugnen från eluttaget - ta tag i stickkontakten.

• Anslut ugnen till elnätet via en frånskiljare som kan göra ugnen strömlös i alla poler med ett kontaktavstånd på minst 3 mm, t.ex. automatisk linjefrånkopplare, jordfelsbrytare eller säkring.

Denna produkt uppfyller kraven enligt gällande EG-direktiv för CE-märkning.

Innan hush ĺ llsapparaten kasseras

Varning Gör p ĺ följande sätt för att kassera hush ĺ llsapparaten:

• Koppla loss hush ĺ llsapparaten fr ĺ n eluttaget.

• Klipp av nätkabeln och kassera den.

• Förstör luckl ĺ set. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i hush ĺ llsapparaten med risk för deras liv. Risk för kvävning föreligger.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA garantin?

Garantin gäller i fem (5) år från det datum då du köpte produkten hos IKEA, såvida inte produkten är benämnd LAGAN: för dessa produkter gäller garantin i två (2) år. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter täcks inte av IKEAs femåriga garanti?

Sortimentet av produkter som benämns LA-

GAN och alla produkter inköpta hos IKEA före den 1 augusti 2007.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos

IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet

är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

• Normalt slitage.

• Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.

• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.

• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.

• Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.

• Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tilloppsoch tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.

• Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.

• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.

• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.

• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.

• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.

• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,

• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.

2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:

– IKEAs övergripande köksinstallation,

– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,

3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för

IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.

Viktigt För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du kontaktar oss, se till att du har artikelnumret (den 8-siffriga koden) till hands för aktuell produkt.

Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

Country

België

Belgique

България

Česká republika

Danmark

Phone number

070 246016

0700 10 218

246 019721

70 15 09 09

Call Fee

Binnenlandse gesprekskosten

Tarif des appels nationaux

Такса за повикване от страната

Cena za místní hovor

Landstakst

Opening time

8 tot 20 Weekdagen

8 à 20. En semaine

От 9 до 18 ч в работни дни

8 až 20 v pracovních dnech man.-fre. 09.00-20.00

lør. 09.00-16.00

1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden

Deutschland

Ελλάδα

España

France

Ireland

Ísland

Italia

Κυπρος

Magyarország

Nederland

Norge

Österreich

Polska

Portugal

România

Россия

Schweiz

Suisse

Svizzera

Slovensko

Suomi

Sverige

Türkiye

Україна

01803-334532

211 176 8276

91 1875537

0170 36 02 05

0 14845915

5880503

02 00620818

22 030 529

061 998 0549

0900 235 45 32 and/or

0900 BEL IKEA

815 22052

0810 300486

012 297 8787

(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend

Υπεραστική κλήση

Tarifa de llamadas nacionales

Tarif des appels nationaux

National call rate

Innanlandsgjald fyrir síma

Tariffa applicata alle chiamate nazionali

Υπεραστική κλήση

Belföldi díjszabás

"0,10 EUR/min (niet lokaal)

Incl. BTW"

Takst innland

zum Ortstarif

Stawka wg taryfy krajowej

211557985 Chamada Nacional

0212121224

8 495 6662929

031 5500 324

(02) 3300 2554

0207 85 1000

0775 700 500

Tarif apel naţional

Действующие телефонные тарифы

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

Tarif des appels nationaux

Tariffa applicata alle chiamate nazionali

Cena vnútroštátneho hovoru

Kotimaan puhelun hinta lokalsamtal (lokal taxa)

212 244 0769

044 586 2078

United Kingdom 020 3347 0044

Ulusal arama ücreti

Міжміськи дзвінки платні

National call rate

8 bis 20 Werktage

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

De 8 a 20 en días laborables

9 à 21. En semaine

8 till 20 Weekdays

9 til 18. Virka daga dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Hétköznap 8 és 10 óra között ma-vr 9.00-21.00

zat 9.00-20.00

zon 9.00-18.00

8 til 20 ukedager

8 bis 20 Werktage

Od 8 do 20 w dni robocze

9 às 21. Dias de Semana

*excepto feriados

8 - 20 în zilele lucrătoare с 8 до 20 по рабочим дням

Время московское

8 bis 20 Werktage

8 à 20. En semaine dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 až 20 v pracovných dňoch arkipäivisin 8.00-20.00

mån-fre 8.30-20.00

lör-sön 9.30-18.00

Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar

9 - 21 В робочі дні

9 till 21. Weekdays

64

65

66

67

© Inter IKEA Systems B.V. 2008 AA-401792-1

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement