Aeg-Electrolux | E8931-7-M | User manual | Aeg-Electrolux E8931-7-M Användarmanual

E8931-7
Bruksanvisning
Underbyggnadsugn
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhet för barn och inkompetenta
personer
Säkerhet vid installation
Elektrisk säkerhet
Säkerhet under användning
Produktbeskrivning
Allmän översikt
Ugnstillbehör
Utlopp för ånga
Innan maskinen används första gången
Första rengöring
Inställning och ändring av klocka
Daglig användning
Elektronisk ugnsstyrning
Ugnsfunktioner
Sätta på och stänga av hushållsapparaten
Inställning av ugnsfunktion
Ändring av ugnstemperaturen
Inställning av klockfunktion
Avstängning av ugnsfunktion
Kylfläkt
Kokzoner
Värmelägen
Kontrollampa för uppvärmning
Kontrollampa för snabbuppvärmning
Kontrollampa för restvärme
Snabbuppvärmning
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
Sätta i ugnstillbehören
Synkroniserade bakplåtsskenor
Matlagningstermometer
Klockfunktioner
Inställning av klockfunktioner
Heat+Hold
Funktionslås
Knapplås
Automatisk avstängning
Lucklås
Råd och tips
Luckans insida
Bakning
Lågtempstek.
Stekning
Grillning
Konservering
Torkning
Upptining
Underhåll och rengöring
Ugnstak
Teleskopskenor
Ugnslampa
Ugnslucka och glaspaneler
Om maskinen inte fungerar
9
10
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
19
20
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
Avfallshantering
Service och reservdelar
31
32
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
3
Säkerhetsinformation
Säkerhet för barn och inkompetenta personer
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Aktivera barnlåset om det finns barn. Barnlåset säkerställer att barn inte oavsiktligt sätter
på produkten.
Säkerhet vid installation
• Låt en behörig elektriker installera produkten. Om installationen görs av en icke behörig
elektriker gäller inte garantin för uppkomna skador.
• För säkerhet vid installation, se avsnitt "Installation"
Elektrisk säkerhet
• Låt en behörig elektriker ansluta produkten till elnätet.
• För säkerhet vid installation, se avsnitt "Installation"
Brandrisk
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka en blandning av alkohol och luft. Brandrisk.
• Hantera inte gnistor eller öppen eld i närheten av produkten när luckan öppnas. Brandrisk.
• Förvara inte brännbara material i produkten. Brandrisk.
Säkerhet under användning
Missfärgning av ugnens emalj påverkar inte produktens funktion. Garantin är inte ogiltig.
• Använd bara produkten för kokning och stekning av mat samt bakning
• Se till att inte kablar vidrör eller ligger intill den heta ugnsluckan när elektriska apparater
ansluts till eluttaget.
• Produktens insida blir het under användning. Risk för brännskador.
• Täck inte produkten med aluminiumfolie, ugnsemaljen kan skadas.
• Placera inte bakplåtar, kokkärl etc. på ugnsbotten, ugnsemaljen kan skadas.
• Häll aldrig varmt vatten direkt i produkten, ugnsemaljen kan skadas eller missfärgas.
• Använd en djup bakplåt för mycket fuktiga kakor. Om inte, fruktsaft kan orsaka fläckar
som inte går att ta bort.
• Tryck inte på ugnsluckan när den är öppen.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar glaspanelerna.
• Förvara inte fuktiga livsmedel i produkten, ugnsemaljen kan skadas.
• Förvara inte maträtter utan övertäckning i produkten när kylfläkten har stängts av. Fukt
kan kondenseras i produkten eller på glasluckan.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och säkerställ att den är kall innan underhåll genomförs.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt.
4
Produktbeskrivning
• Rengör inte ugnens glaslucka med slipande vätskor eller metallskrapor, dessa kan orsaka
repor på ytan. Glaset kan gå sönder och splittras.
Produktbeskrivning
Allmän översikt
2
3
1
2
4
5
6
5
7
4
12
8
3
9
2
1
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrollpanel
Kontrollampor för kokzon
Display
Kontrollvred för kokzonerna
Värmeelement
Ugnsbelysning
Uttag för matlagningstermometer
Ugnslampa
Fläkt
Undervärme
Bakplåtsskenor, löstagbara
Nivåer
Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
Innan maskinen används första gången
5
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Synkroniserade bakplåtsskenor
Stoppbyglar med anslutningsklämma. För att lättare ta bort teleskopskenorna.
Utlopp för ånga
Ångan från ugnen kommer ut genom öppningen i bakre vänstra hörnet på hällen (se Beskrivning av produkten i bruksanvisningen för hällen).
Innan maskinen används första gången
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Skötsel och rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
eller .
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och
klockan visar den inställda tiden.
Du kan bara ändra klockan om:
• funktionslåset inte är aktiverat
• inte någon av klockfunktionerna Längd
• inte någon ugnsfunktion är inställd.
eller Stopptid
är inställd
Daglig användning
Tryck på den intryckbara knappen för att använda ugnen. Knappen kommer ut.
6
Daglig användning
Elektronisk ugnsstyrning
1
2 3 4
Knapp
5 6 7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Ugnsfunktionslampa
Lamp-/upptiningsindikator
Värmeindikator
Temperatur-/klockindikator
Indikator för matlagningstermometern
Varmhållningsindikator
Tillagningstid/Sluttid/Drifttid
Kontrollampa för klockfunktion
Funktion
Beskrivning
På/Av
För att sätta på eller stänga av ugnen.
Val av ugnsfunktion
För att ställa in ugnsfunktionerna.
Snabbuppvärmning
För att sätta på eller stänga av snabbuppvärmningsfunktionen
Inställningsknappar
För att ställa in värden för temperatur och tid.
Val/
Klockfunktion/
Matlagningstermometer
För att flytta mellan ugnsfunktionerna, klockfunktionerna och
matlagningstermometern.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
VARMLUFT
För ugnsbakning på tre nivåer samtidigt. Sänk ugnstemperaturen
(20-40 °C) jämfört med en konventionell ugn. Och för att torka
livsmedel.
PAJ-PIZZA LÄGE
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten.
Sänk ugnstemperaturen (20-40 °C) jämfört med en konventionell
ugn.
LÅGTEMPSTEK.
ÖVER-UNDERVÄRME
För tillagning av mycket mager, mör stekt mat.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
GRATINERING
För stekning på en nivå av större stycken kött eller fågel med ben.
Även för att gratinera och bryna.
MAXGRILL
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.
MINGRILL
För grillning av tunna livsmedel i mitten av grillen. För att rosta
bröd.
VARMHÅLLNING
UPPTINING
För varmhållning av maträtter.
För att tina frysta livsmedel.
Daglig användning
Ugnsfunktion
Tillämpning
UNDERVÄRME
För bakning av kakor med knapriga bottnar och för att varmhålla
mat.
Sätta på och stänga av hushållsapparaten
Tryck på
för att sätta på hushållsapparaten.
Inställning av ugnsfunktion
Tryck på
eller
för att ställa in ugnsfunktionen.
På displayen visas den rekommenderade temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen inom ca
5 sekunder börjar hushållsapparaten värmas upp.
En ljudsignal hörs när hushållsapparaten uppnått
den inställda temperaturen.
Du kan ändra ugnsfunktionen medan ugnen är igång.
Ändring av ugnstemperaturen
Tryck på
ren.
eller
7
för att ställa in temperatu-
Visa ugnstemperaturen
och
samtidigt visas temNär du använder
peraturen i ugnen på displayen.
8
Daglig användning
Inställning av klockfunktion
Tryck på flera gånger tills den önskade klockfunktionen blinkar (se avsnitt "Klockfunktioner").
Avstängning av ugnsfunktion
Tryck på
eller
flera gånger tills displayen
inte visar en ugnsfunktion.
Kylfläkt
Kylfläkten startar automatiskt för att hålla produktens ytor kalla. När produkten stängs av
är kylfläkten i drift tills produkten har kallnat.
Kokzoner
Med kokzonernas kontrollvred kan du handha hällen som du har installerat tillsammans
med ugnen. Se hällens bruksanvisning för mer information om hällen.
Värmelägen
Kokzonsindikeringarna (se "Allmän översikt") visar vilken kokzon du har valt.
Kontrollvred
Funktion
Varmhållningsläge
1-9
Värmelägen
(1 = lägst; 9 = högst)
1. Vrid kontrollvredet till önskat värmeläge.
2. Vrid kontrollvredet till "0" för att avsluta tillagningen.
Snabbuppvärmning
Denna information är bara tillämplig om hällen har Snabbuppvärmningsfunktionen!
Snabbuppvärmningen värmer kokzonen med full effekt under en viss tid.
Daglig användning
9
1. För att aktivera funktionen, vrid kontrollvredet medurs så långt som går (förbi det
högsta värmeläget).
2. Vrid kontrollvredet till önskat värmeläge för att fortsätta tillagningen.
3. Vrid kontrollvredet till "0" för att avsluta tillagningen.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar
att ugnens temperatur ökar.
Kontrollampa för snabbuppvärmning
Om du sätter på SNABBUPPVÄRMNINGsfunktionen blinkar staplarna på displayen en efter
en för att visa att funktionen är igång.
Kontrollampa för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.
Snabbuppvärmning
För att förkorta den tomma ugnens förvärmningstid.
Du kan använda snabbuppvärmningen med följande ugnsfunktioner: Varmluft
, Över-Undervärme och Gratinering. .
Pizza-läge
, Paj-
Ställ inte in maten i ugnen förrän snabbuppvärmningen är klar.
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på snabbuppvärmningsknappen. .
När ugnen uppnått den inställda temperaturen visas uppvärmningsindikatorns staplar
och en ljudsignal hörs. Ugnen fortsätter att värma med den inställda ugnsfunktionen
och ugnstemperaturen.
3. Ställ in maten i ugnen.
Sätta i ugnstillbehören
Placera de skjutbara tillbehören så att de dubbla sidokanterna är längst in mot ugnens
baksida och pekar nedåt. Tryck in de skjutbara tillbehören mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter.
Dessa kanter och formen på skenorna är en säkerhetsåtgärd för ugnstillbehören.
10
Daglig användning
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg gallret på långpannan. Tryck in långpannan
mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Synkroniserade bakplåtsskenor
Sätt i de synkroniserade bakplåtsskenorna för att lättare ta bort teleskopskenorna.
FÖRSIKTIGHET
För att fästa anslutningsklämmorna måste stödfästena för anslutningsklämmorna peka
bakåt.
1. Fäst stoppbyglarna vid teleskopskenorna.
Det övre spåret måste vara riktigt fäst vid
de bakre spärrstiften.
2. Tryck till stoppbyglarna ordentligt.
3. Fäst anslutningsklämman i de bakre stödfästena på stoppbyglarna på teleskopskenorna (1).
4. Vrid upp anslutningsklämmorna och lås
dem samtidigt i stoppbyglarna (2).
2
1
1
2
Daglig användning
11
5. För att ta bort synkroniserade bakplåtsskenor följer du ovanstående steg i omvänd ordning.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller originalreservdelar.
1. Slå på hushållsapparaten.
2. Sätt in matlagningstermometerns spets i
mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
4. Tryck på eller inom 5 sekunder för
att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
5. Ställ in ugnsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
Hushållsapparaten beräknar kontinuerligt den preliminära sluttiden för den inställda
innertemperaturen. På displayen visas hela tiden den nya provisoriska sluttiden.
Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan
hushållsapparaten beräknar den preliminära sluttiden visas en blinkande ruta på displayen.
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och hushållsapparaten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
7. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
VARNING
Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar
bort matlagningstermometerns spets och kontakt.
8. Stäng av hushållsapparaten.
Ändring av innertemperatur
1. Tryck på flera gånger tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och displayen
visar den inställda innertemperaturen.
2. Tryck på eller för att ändra innertemperaturen.
12
Daglig användning
Klockfunktioner
1
7
SYMBOL
2
3
6
4
1
2
3
4
5
6
7
Klocka
Koktid
Stopptid
Timer
Väljarknapp
Inställningsknapp (Plus)
Inställningsknapp (Minus)
5
FUNKTION
BESKRIVNING
Timer
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.
Koktid
Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska
vara på.
Stopptid
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid
en senare tidpunkt.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5 sekunder
eller
för att ställa in tiden.
trycker du på
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder
tänds symbolen. Den inställda tiden börjar räknas ned.
Inställning av klockfunktioner
1. Slå på hushållsapparaten.
2. Tryck på flera gånger tills displayen visar den önskade klockfunktionen och den
relaterade symbolen, till exempel timern .
eller
för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på
En ljudsignal hörs i två minuter när tiden gått ut, och "00.00" och kontrollampan för
den relaterade funktionen blinkar. Hushållsapparaten stängs av.
4. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.
Med timern
måste ugnen vara påsatt för att du ska kunna ställa in klockfunktionen.
När du använder Längd och Stopptid stängs ugnen av automatiskt.
När du använder Längd och Stopptid måste du först ställa in ugnsfunktionen och
temperaturen innan du kan ställa in klockfunktionen.
Daglig användning
13
Heat+Hold
För att hålla tillagad mat varm i 30 minuter sedan tillagningen är klar.
Slå på Heat+Hold
1. Ställ in klockfunktionen Längd och/eller Stopptid .
2. Tryck på flera gånger tills displayen visar symbolen Varmhållning .
, displayen visar "00:30".
3. Tryck på
4. När ugnsfunktionen är genomförd avges en ljudsignal och Heat+Hold startar. Den inställda ugnsfunktionen körs vid 80 °C i 30 minuter. Ugnen stängs sedan av automatiskt.
Temperaturen för inställd ugnsfunktion måste vara över 80 °C.
Funktionslås
VARNING
När funktionslåset är aktiverat kan ugnen inte användas.
Aktivera funktionslåset
1. Slå på hushållsapparaten. Ingen ugnsfunktion får vara inställd.
samtidigt tills displayen visar "SAFE". Funktionslåset är nu aktiverat.
2. Tryck på och
Avaktivera funktionslåset
1. Slå på hushållsapparaten vid behov.
2. Tryck på och
samtidigt tills displayen slutar visa "SAFE". Funktionslåset avaktiveras.
Knapplås
Den här funktionen förhindrar att du ändrar ugnsfunktionen av misstag.
Aktivera knapplåset
1. Slå på hushållsapparaten vid behov.
2. Ställ in en ugnsfunktion.
3. Tryck på och
samtidigt tills displayen visar "LOC". Knapplåset är aktiverat.
Avaktivera knapplåset
1. Tryck på och
samtidigt tills displayen slutar visa "LOC". Knapplåset avaktiveras.
När ugnsfunktionen stängs av avaktiveras knapplåset automatiskt.
Automatisk avstängning
Hushållsapparaten stängs av efter en viss tid:
• om du inte stänger av hushållsapparaten
• om ugnstemperaturen inte ändras.
På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C - 120 °C
12,5 timmar
120 - 200 °C
8,5 timmar
200 °C - 250 °C
5,5 timmar
14
Råd och tips
Ugnstemperatur
Avstängningstid
250 °C - max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen stängas av helt. Därefter kan den slås på igen.
Om du använder klockfunktionerna Längd
tiska avstängningen.
eller Stopptid
avaktiveras den automa-
Lucklås
Lucklåset är avaktiverat när produkten levereras från fabriken.
Aktivera lucklåset: Drag lucklåset framåt tills
det låser på plats
Avaktivera lucklåset: Tryck lucklåset tillbaka in
i panelen.
Öppning av produktens lucka:
1. Tryck på och håll i lucklåset.
2. Öppna luckan.
Tryck inte på lucklåset när produktens lucka
stängs!
Avstängning av produkten avaktiverar inte
det mekaniska lucklåset.
Råd och tips
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Värmeläge
1
1-2
Använd för:
Tid
Tips
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Täck över
Hollandaisesås, smälta: smör, choklad,
gelatin
5-25
min
Rör om då och då
Råd och tips
Värmeläge
Använd för:
Tid
10-40
min
15
Tips
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma fär- 25-50
diglagade rätter
min
Minst dubbelt så mycket vätska som
ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten för 750
gram potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
enligt
önskemål
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes
frites
Luckans insida
På ugnsluckans insida finns följande:
• Numret på nivåerna
• Information om ugnsfunktionerna, rekommenderade ugnsnivåer och temperaturer för
typiska maträtter.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är bara riktvärden. De beror på recepten,
kvalitet och mängd på använda ingredienser.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden
har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar
igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen första gången.
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett liknande.
• Gräddningstiden kan förlängas med 10-15 minuter, om du bakar kakor på mer än en
nivå.
16
Råd och tips
• Kakor och bakverk med olika höjd kan färgsättas olika i början. Ändra inte temperaturinställningen om detta inträffar. Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
Bakning på en nivå - Bakning i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Ringkaka, mjuk kaka
VARMLUFT
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Madeirakaka/fruktkaka
VARMLUFT
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Sockerkaka
VARMLUFT
1
140
0:25 - 0:40
Sockerkaka
ÖVER-UNDERVÄRME
1
160
0:25 - 0:40
Tårtbotten av mördeg
VARMLUFT
3
170-180
0:10 - 0:25
Tårtbotten av sockerkaka
VARMLUFT
3
150 - 170
0:20 - 0:25
ÖVER-UNDERVÄRME
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
VARMLUFT
1
160
1:10 - 1:30
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180
1:10 - 1:30
1)
Äppelpaj
1) Förvärm ugnen
Bakning på en nivå - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Vetefläta/krans
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Tyskt julbröd 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:00
Bröd (rågbröd)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
- först 1)
230
0:25
- sedan
160 - 180
0:30 - 1:00
Petit-chouer/bakelser
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Rulltårta 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180 - 200
0:10 - 0:20
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
1)
Vetelängd med strössel
Råd och tips
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
VARMLUFT
3
150
0:35 - 0:50
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:35 - 0:50
Fruktkaka av mördeg
VARMLUFT
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:20
VARMLUFT
1
200 - 200
0:08 - 0:15
Smörkakor/sockerkringlor 1)
Osyrat bröd
Ugnsfunktion
17
1) Förvärm ugnen
2) Använd långpannan
Bakning på en nivå - Småkakor
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Mördegskakor
Typ av bakverk
VARMLUFT
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Spritsar
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160
0:20 - 0:30
Flarn
VARMLUFT
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Bakverk med äggvita,
maränger
VARMLUFT
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Mandelbiskvier
VARMLUFT
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Småkakor av jästdeg
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Smördegskakor 1)
VARMLUFT
3
170 - 180
0:20 - 0:30
VARMLUFT
3
160
0:20 - 0:35
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180
0:20 - 0:35
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:20 - 0:30
Spritsar 1)
Bullar
1)
Bullar 1)
Ugnsfunktion
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Typ av bakverk
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Petit-chouer/bakelser 1)
1/4
---
160 - 180
Tid (tim:min)
0:35 - 0:60
18
Råd och tips
Typ av bakverk
Strösselkaka
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
1/3
---
140 - 160
Tid (tim:min)
0:30 - 0:60
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer - Skorpor, småkakor, bakverk, kuvertbröd
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Mördegskakor
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Spritsar
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Flarn
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Bakverk med äggvita,
maränger
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Mandelbiskvier
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Småkakor av jästdeg
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Smördegskakor 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Bullar
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
1 /4
---
140
0:25 - 0:40
Typ av bakverk
Tid (tim:min)
1) Förvärm ugnen
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräck- Fel ugnsnivå
ligt gräddad på undersidan
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Råd och tips
Bakresultat
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
Möjlig orsak
För låg temperatur
19
Lösning
Höj temperaturen något
Baktabell Varmluft
För att se vilken ugnsfunktion som du skall använda, se förteckningen av ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid (min)
Pizza (tunn botten) 1)
1
180 - 200
20 - 30
Pizza (med mycket fyllning)
1
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
45 - 60
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Cheesecake med lemoncurd, rund
1
140 - 160
60 - 90
Cheesecake med lemoncurd på plåt
1
140 - 160
50 - 60
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 70
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
1
250 - 270
10 - 20
Smördegskakor 1)
1
160 - 180
40 - 50
Flammekuchen (Pizzaliknande rätt från Alsace) 1)
1
250 - 270
12 - 20
Piroger (rysk version av
calzone) 1)
1
180 - 200
15 - 25
Osyrat
bröd 1)
1) Förvärm ugnen
Lågtempstek.
Använd den här funktionen för magra, möra stycken av kött och fisk.
Ugnen får den förinställda temperaturen och en signal avges. Därefter ställer ugnen automatiskt om till en lägre temperatur för fortsatt tillagning.
Tillaga alltid utan lock när du använder Lågtempstek. .
1. Bryn köttet i het stekpanna.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt på ugnsgallret. Placera plåten under gallret för
att fånga upp fettet.
20
Råd och tips
3. Ställ in ugnsfunktionen Lågtempstek. , ändra vid behov temperaturen och tillaga tills
maten är klar (se tabellen).
Du kan inte använda Lågtempstek. tillsammans med klockfunktionerna: Längd och Sluttid.
Se funktionslistan i avsnittet Daglig användning, för att se vilken ugnsfunktion du ska
använda.
Typ av maträtt
Vikt g
Inställning
Nivå
Total tid, minuter
Rostbiff
1000-1500
Två
1
90-110
Oxfilé
1000-1500
Två
3
90-110
Kalvstek
1000-1500
Två
1
100-120
Stekar
200 - 300
Ett
3
20-30
Tabell för puddingar och gratänger
Nivå
Temperatur °C
Tid (tim:min)
Makaronipudding
Maträtt
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:25-0:40
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
GRATINERING
1
160-170
0:30-1:00
Grönsaksgratäng 1)
Ostbaguetter
1) Förvärm ugnen
Färdiglagade maträtter
Typ av maträtt
Pommes frites
1)
Ugnsfunktion
GRATINERING
Nivå
Temperatur °C
Tid
3
200-220
enligt tillverkarens anvisning
1) Tips: Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens anvisningar för användning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det
används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Råd och tips
21
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Tips för användning av stektabellen.
• Stek kött och fisk som väger minst 1 kg.
• Häll lite vatten i långpannan för att undvika att köttsaft eller fett bränner fast.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fågel med steksky flera gånger under stektiden.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter innan stektidens slut för att utnyttja eftervärmen.
Nötkött
Typ av kött
Portvinsstek
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Rostbiff eller filé
per cm
tjocklek
- röd inuti 1)
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- medium
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
180 - 190
0:06 - 0:08
- genomstekt
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1) Förvärm ugnen
Fläskkött
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Bog, hals, skinkstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Kalv
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Kalvstek
1 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kalvlägg
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:00 - 2:30
22
Råd och tips
Lamm
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Lammbog, lammstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Lammsadel
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Vilt
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
upp till 1 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Rådjurs-/hjortbog
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Harsadel, harbog 1)
1) Förvärm ugnen
Fågel
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Bitar av fågel
200 - 250 g
vardera
GRATINERING
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Halv kyckling
400 - 500 g
vardera
GRATINERING
1
190 - 210
0:35 - 0:50
Kyckling, broiler
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Anka
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Gås
3,5 - 5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Kalkon
4 - 6 kg
GRATINERING
1
140 - 160
2:30 - 4:00
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Fisk (ångkokt)
Typ av kött
Hel fisk
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Råd och tips
23
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller fisk.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Livsmedel som ska grillas
Nivå
Tid
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
4
8-10 minuter
6-8 minuter
Fläskfilé
4
10-12 minuter
6-10 minuter
Korv
4
8-10 minuter
6-8 minuter
Ox- eller kalvfilé
4
6-7 minuter
5-6 minuter
Oxfilé eller rostbiff
(cirka 1 kg)
3
10-12 minuter
10-12 minuter
Rostat bröd 1)
3
4-6 minuter
3-5 minuter
Varma smörgåsar
3
6-8 minuter
-------
1) Förvärm inte
Konservering
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd bara vanliga konserveringsglas med samma storlek.
Använd inte glas med skruv- eller bajonettlock eller metallburkar.
Använd första nivån nerifrån.
Använd långpannan. På den kan du ställa maximalt sex 1-liters glas.
Fyll alla glas till samma nivå och förslut dem noga.
Ställ glasen på gallret, se till att de inte vidrör varandra.
Fyll på ca. 1/2 liter vatten i långpannan för att få tillräckligt med fukt i ugnen.
När vätskan börjar bubbla lätt i de första glasen (efter ca. 35-60 minuter med 1 liters
glas), stäng av ugnen eller minska temperaturen till 100°C ( se tabellen).
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Torkad frukt
Konservering
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
---
Omogna krusbär
160 - 170
35 - 45
10 - 15
24
Råd och tips
Stenfrukt
Konservering
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
Morötter 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
---
Blandade inlagda grönsaker
160 - 170
50 - 60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Päron, kvitten, plommon
Grönsaker
Konservering
1) Låt stå i frånslagen ugn
Torkning
• Täck ugnsgallren med bakplåtspapper.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Grönsaker
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Bönor
60 - 70
3
1/4
6-8
Paprika (strimlor)
60 - 70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
3
1/4
5-6
Svamp
50 - 70
3
1/4
6-8
Örter
40 - 50
3
1/4
2-3
Frukt
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Plommon
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
3
1/4
6-8
Päron
60 - 70
3
1/4
6-9
Råd och tips
25
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med ett fat eller en skål. Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Maträtt
Upptiningstid min
Efterupptiningstid min
Kommentarer
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett
uppochnervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden
Kött, 1000 g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500 g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
-------
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
-------
Smör, 250g
30-40
10-15
-------
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går att vispa grädde även om delar av
den är något frusen
60
60
-------
Tårta, 1400g
Matlagningstermometer
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Nötkött
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Rostbiff eller filé, röd i mitten
45 - 50
Rostbiff eller filé, medelhårt stekt
60 - 65
Rostbiff eller filé, genomstekt
75 - 80
Fläsk
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Bog, skinka, hals
80 - 82
Kotlett, kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalvkött
Maträtt
Kalvstek
Köttets innertemperatur i °C
75 - 80
26
Underhåll och rengöring
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Kalvlägg
85 - 90
Får / lamm
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek, lammbog
75 - 80
Vilt
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Underhåll och rengöring
VARNING
Stäng av produkten innan du rengör den Kontrollera att produkten är kall.
VARNING
Rengör inte produkten med ång-eller högtryckstvätt.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte frätande eller repande rengöringsmedel, vassa föremål, fläckborttagare eller
repande svampar.
VARNING
Rengör inte glasluckan med repande rengöringsmedel eller metallskrapa. Värmebeständig
yta på innerglaset kan skadas.
FÖRSIKTIGHET
Följ tillverkarens anvisningar om du använder ugnsspray.
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts
och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel)
efter varje användning och låt dem torka.
Underhåll och rengöring
27
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller
diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnstak
Du kan fälla ner värmeelementet på ugnstaket för att lätt kunna rengöra ugnstaket.
VARNING
Stäng av produkten innan du fäller ner värmeelementet. Kontrollera att produkten är kall.
Risk för brännskador!
Fälla ner värmeelementet
1. Tag bort ugnsstegarna.
2. Håll värmeelementet på framsidan med
två händer.
3. Drag det framåt mot fjädertrycket och ut
längs stöden på båda sidor.
4. Värmeelementet viks neråt.
Ugnstaket är klart att rengöras.
Sätta tillbaka värmeelementet
1. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Installera värmeelementet korrekt på båda sidorna ovan stödet på ugnsutrymmets innerväggar.
2. Montera ugnsstegarna.
Teleskopskenor
Sätt in teleskopskenorna genom att först ta bort ugnsstegarna (se "Borttagning av ugnsstegar").
Montera teleskopskenorna
1. Montera teleskopskenorna baktill på ugnens sidoväggar.
2. Tryck in framsidan av teleskopskenorna i
sidoväggen.
28
Underhåll och rengöring
Kontrollera att fästskruvarna på teleskopskenorna
pekar framåt.
Ta bort teleskopskenorna
Ta bort teleskopskenorna i omvänd ordning.
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av glödlampan/rengöring av lampglaset
1. Tag bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut glödlampan med en 300°C värmebeständig ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byta glödlampa i ugnen (sitter på vänster sida) Rengöring av lampglaset
1. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex. en
tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot en
lampa som tål upp till 300 °C.
Underhåll och rengöring
29
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
Ugnslucka och glaspaneler
Tag bort ugnsluckan för att rengöra den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung!
Demontering av ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Lyft upp låsspakarna (A) helt på de båda
gångjärnen.
A
A
3. Stäng luckan till den första öppna positionen (vinkel ca. 45°).
4. Håll ugnsluckan med en hand på varje sida
och drag bort den från ugnen uppåt.
5. Nu kan du ta bort de inre glaspanelerna
och rengöra dem.
Montera luckan i omvänd ordning.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig med glaset, det kan gå sönder.
45°
Ugnsluckan har 2, 3 eller 4 glaspaneler (beroende på modell)
Lägg ugnsluckan med utsidan neråt på en mjuk och jämn yta för att förhindra att luckan
repas.
30
Om maskinen inte fungerar
Demontering och rengöring av luckglasen
1. Håll på sidorna av luckpanelen (B) på luckans överkant och tryck inåt för att lossa
låsningen.
B
2. Drag sedan bort lucklisten framåt.
3. Håll i luckglasens överkant och drag bort dem i tur och ordning från styrningen.
4. Rengör luckglasen.
Montera luckglasen i omvänd ordning. Det lilla luckglaset först, sedan det stora.
Om maskinen inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kokzonerna fungerar inte
Läs bruksanvisningen för inbyggnadshällen
Ugnen värms inte upp
Hushållsapparaten är avstängd Slå på hushållsapparaten
Ugnen värms inte upp
Klockan är inte inställd
Ställ klockan. Se avsnittet Ställa
in klockan
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda
Kontrollera att inställningarna
är korrekta
Ugnen värms inte upp
Den automatiska avstängning- Se "Automatisk avstängning"
en är aktiverad
Ugnen värms inte upp
Säkringen har utlösts
Kontrollera om säkringen orsakat felet. Kontakta behörig
elektriker om säkringen utlöses
upprepade gånger.
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan.
Avfallshantering
Problem
Möjlig orsak
31
Åtgärd
Displayen visar F11
• Det är kortslutning i matlag- Sätt in matlagningstermomeningstermometern
terns kontakt så långt det går
• Matlagningstermometerns
kontakt är inte korrekt isatt i
uttaget för matlagningstermometern.
Displayen visar F2
• Dörren är inte ordentligt
stängd.
• Lucklåset är defekt
• Stäng luckan ordentligt
• Stäng av hushållsapparaten
via hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen
• Kontakta kundtjänst om F2
visas på displayen igen
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
Det föreligger ett elektroniskt
fel
• Stäng av hushållsapparaten
via hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen
Kontakta försäljaren eller vår lokala serviceavdelning om du inte kan avhjälpa felet.
VARNING
Låt en behörig elektriker eller annan kompetent person reparera hushållsapparaten.
VARNING
Om du p.g.a. handhavandefel tillkallar servicetekniker eller fackhandlare är deras besök inte
kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Information om hushållsapparater med metallfront:
Det kan bildas ånga på glaset om du öppnar luckan under eller omedelbart efter bakning
eller stekning.
Avfallshantering
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
32
Service och reservdelar
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart. Plastdelar är markerade med
en internationell förkortning, till exempel PE, PS etc. Sortera förpackningsmaterialet i härför
avsedda behållare vid kommunens miljöstation.
VARNING
För att produkten inte skall utgöra någon fara måste den göras obrukbar före kassering.
Tag ur stickkontakten från eluttaget och tag bort nätkabeln från produkten.
Service och reservdelar
Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda problemet på egen hand. Se avsnittet "Om
maskinen inte fungerar".
Kontakta försäljaren eller kundservice om du inte kan avhjälpa felet.
För att kunna hjälpa dig snabbt och korrekt behöver du ha nedanstående uppgifter till
hands.
Dessa uppgifter finns på typskylten. Ange dem
här:
• Modellbeskrivning ........................................
• Produktnummer (PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.) ........................................
• Typ av fel
• Felmeddelanden
Använd endast original reservdelar. Dessa finns hos fackhandeln och Kundservice.
33
34
35
892941817-A-032010
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising