Electrolux EOC68200X User manual

Electrolux EOC68200X User manual
naudojimo instrukcija
Orkaitė
EOC68200
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
Valymas ir priežiūra
2
5
5
15
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Aplinkosaugos informacija
18
19
19
Galimi pakeitimai
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su
prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų
amžiaus ir vyresni bei asmenys su mažesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais
gebėjimais arba stokojantys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra
prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir suprasti atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo
prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba
fizinės traumos pavojus.
• DĖMESIO!Neleiskite vaikams ir gyvūnams būti arti prietaiso, kai prietaiso durelės atviros arba prietaisas veikia, nes jis
įkaista. Kyla pavojus susižeisti arba patirti
kitą traumą, sukeliančią negalią.
• Naudokite prietaiso užrakto nuo vaikų arba mygtukų užrakto funkciją, jei tokia yra.
Ji neleis vaikams ir gyvūnams netyčia
naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba fizinių
traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas, nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas,
lipdukus ir apsauginius sluoksnius. Nenuimkite techninių duomenų plokštelės.
Kitaip gali negalioti garantija.
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš
elektros tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą.
Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines. Nekelkite šio prietaiso už rankenos.
• Elektros instaliacija privalo turėti atjungimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą
nuo maitinimo tinklo ties visais poliais.
Tarp atjungimo įtaiso kontaktų turi būti
mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar
virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prietaiso matmenis.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
electrolux 3
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos
maisto gaminimo kaitlentės turi specialią
jungimo sistemą. Norėdami apsaugoti
prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties gamintojo prietaisais.
Elektros įvadas
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo
laido. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo
laido ir jo kištuko (jeigu taikytina).
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Traukite paėmę už kištuko,
jeigu taikytina.
Naudojimo paskirtis
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje.
Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba žalos turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus įkaista.
Kyla pavojus nusideginti. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Įdėdami arba
išimdami priedus ar prikaistuvius, mūvėkite pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai,
kad nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali
išsiveržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite karšto vandens tiesiai į prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui, todėl pagal garantijų įstatymą
tai nėra defektas.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso
dureles, net kai kepate ant kepimo grotelių.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus
nusideginti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali
kilti gaisras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagos prastėjimo.
• Kepdami daug drėgmės turinčius pyragus, naudokite gilią kepimo skardą, kad
vaisių sultys nepaliktų nepašalinamų dėmių.
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir
muilu. Nenaudokite degių produktų arba
produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio
valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis valymo priemonėmis, abrazyvinėmis
šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį, laikykitės gamintojo instrukcijų.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis
valymo priemonėmis arba metalinėmis
grandyklėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos,
jos susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas
pakeisti. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
4 electrolux
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Gaisro pavojus
• Atsargiai atidarykite duris. Naudojant alkoholio turinčių ingredientų, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys. Gali kilti gaisras.
• Neleiskite, kad prie prietaiso kiltų kibirkščių arba atvira liepsna, kai jo durys yra
atidarytos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Pirolizinis valymas
• Nepalikite prietaiso be priežiūros pirolizinio valymo metu.
• Pirolizinio valymo metu neatidarykite durelių ir neatjunkite elektros maitinimo.
• Pirolizinio valymo metu neleiskite vaikams
būti prie prietaiso. Prietaisas gali labai
įkaisti. Kyla pavojus nusideginti.
• Pirolizinio valymo metu įsisenėjęs purvas
gali pakeisti emalio spalvą. Emalės išblukimas neturi įtakos prietaiso veikimui.
Orkaitės lemputė
• Šiame prietaise naudojamos lemputės
yra specialios, skirtos tik buitiniams prie-
taisams. Jų negalima naudoti visiškam ar
daliniam kambario apšvietimui.
• Prireikus pakeisti lemputę naudokite tokio
paties galingumo lemputę, skirtą tik buitiniams prietaisams.
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite
buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite
gauti elektros smūgį.
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš
elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos
vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsidarytų prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti.
electrolux 5
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
5
5
4
10
6
3
7
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Elektroninė programinė įranga
Kvapų filtras
Kaitinimo elementas
Orkaitės lemputė
Mėsos kepimo temperatūros matuoklio
lizdas
Šoninė lemputė
Ventiliatorius
Apatinis kaitinimas
Orkaitės lentynos bėgeliai, išimami
Lentynų padėtys
Orkaitės priedai
• Orkaitės lentyna
Skirta kepimo indams, kepinių skardoms,
kepsniams.
• Plokščia kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Gilus kepimo indas
Skirta kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
• Mėsos kepimo temperatūros matuoklis
Juo nustatomas mėsos iškepimo lygis.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Atsargiai Nenaudokite abrazyvinių
valiklių! Taip galima sugadinti paviršių.
Žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra".
Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano
kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką.
Norėdami nustatyti reikšmę, palieskite + arba -. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
6 electrolux
Elektroninis programavimo valdiklis
1
2
5
1 Meniu parinkties simbolis (su orkaitės
lentynos lygiu)
2 Laikrodis
3 Kaitinimo indikatorius
3
4
4 Temperatūra / svoris
5 Laikmačio funkcijos
Valdymo skydelio jutiklinių laukų apžvalga
Jutiklinis laukas
Funkcija
Pastabos
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Atidaro pagrindinį meniu.
Nustatytoji funkcija išjungiama (išskyrus veikiant
galinės atskaitos laikmačiui).
Naršo meniu aukštyn ir žemyn.
Kai funkcija yra įjungta:
• vieną kartą palieskite jutiklinį lauką: atidaromas
aukštesnio lygio meniu (funkcija ir toliau veikia).
Po 5 sekundžių prietaisas perjungia pradinio meniu parinktį
• du kartus palieskite jutiklinį lauką: atidaromas
aukštesnio lygio meniu ir naršoma aukštyn bei
žemyn (funkcija išjungiama)
Nustato reikšmes (pavyzdžiui: temperatūrą, laiką, svorį, maisto gaminimo laipsnį).
Norėdami naudoti reikšmę:
• vieną kartą palieskite jutiklinį lauką: simbolis žybčioja
• du kartus palieskite jutiklinį lauką: galite nustatyti
reikšmę
Norėdami nustatyti reikšmes:
• vieną kartą palieskite jutiklinį lauką: reikšmė nustatoma lėtai
• laikykite nuspaudę jutiklinį lauką: reikšmė nustatoma greitai
,
Nulinei reikšmei ekrane nustatyti, kai nustatėte gaminimo laiką arba laiką
• vienu metu palieskite + ir - .
Nustato laiko funkcijas, parenka
daugiau funkcijų ir mėsos termometro funkciją.
Patvirtina.
Norėdami valdyti prietaisą, lieskite jutiklinius laukus. Palieskite tik vieną jutiklinį
lauką. Jeigu liesite neapdairiai, galite
paliesti kelis jutiklinius laukus.
electrolux 7
Ekrano simboliai
Prietaisui veikiant, ekrane rodomi įvairūs
simboliai.
Ekranas (pavyzdžiai)
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
4:30
Įjungtas galinės atskaitos laikmatis.
Laikas
10:00
Ekrane rodomas nustatytas laikas.
Trukmė
1:00
Rodo maisto ruošimo ciklui reikiamą laiką.
14:50
Ekrane rodoma laikas, kada pasibaigs kepimo laikas.
Pabaiga
Ekrane rodomas kepimo pabaigos laikas, skaičiuojamas
nuo to momento, kai įkišote mėsos termometrą.
Paleidimas
Temperatūra
0:45
Ekrane rodoma laikas, kada prietaisas pradės gaminti.
(Kai vienu metu naudojate ir pabaigos laiko, ir gaminimo
laiko funkcijas.)
1. Rodo temperatūros lygį orkaitėje. Ekrane ji rodoma ir
išjungus prietaisą, kai orkaitės vis dar yra įkaitusi.
2. Veikia greito įkaitinimo funkcija. Sutrumpinamas kaitinimo laikas.
1.
2.
Svoris
1,5 kg
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema
arba svorį galima pakeisti.
Mėsos termometras (MT)
75°C
• Mėsos termometras yra įkištas.
• Šviečia Automatinės MT programos .
• Kepimo temperatūrą galite pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
80°C
Kvapų filtras
Ekrane rodoma, kad funkcija veikia.
Įjungta kvapų filtro funkcija.
Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim
bolis
Meniu punktas
Taikymas
Kepimo vadovas
Yra automatinių gaminimo programų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Yra orkaitės kaitinimo funkcijų sąrašas.
Valymo meniu
Yra orkaitės valymo funkcijos.
Mano programos
Yra vartotojo sukurtas mėgstamiausių kepimo programų sąrašas.
Baziniai nustatymai
Galima naudoti kitiems orkaitės nustatymams nustatyti.
Submeniu
Submeniu, skirtas punktui: Kepimo vadovas
Simbolis
Submeniu
Kiauliena / Veršiena
8 electrolux
Simbolis
Submeniu
Jautiena/Žvėriena/Aviena
Paukštiena
Žuvis
Kepiniai
Pica/Pyragas/Duona
Troškiniai/Apkepai
Pusfabrikačiai
Specialios funkcijos
Submeniu, skirtas punktui: Kaitinimo funkcijos
Orkaitės funkcija
Taikymas
Karšto oro srautas
Kepti iki trijų orkaitės lygių vienu metu. Orkaitės temperatūrą nustatykite 20−40°C žemesnę, nei gaminant
įjungus „Apat+virš kait.“.
Apatinis+viršutinis kaitinimas
Kepti ir skrudinti viename orkaitės lygyje.
Picos kepimas
Kepti viename lygmenyje patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Orkaitės
temperatūrą nustatykite 20−40°C žemesnę, nei gaminant įjungus „Apat+virš kait.“.
Terminis grilis
Dideliems mėsos ar vištienos gabalams kepti viename
lygmenyje. Ši funkcija ypač tinka traškiam paviršiaus
sluoksniui užkepti ir paviršiui paskrudinti iki rudumo.
Mažasis grilis
Plokštiems patiekalams kepti griliu padėjus grotelių viduryje ir lengvai užkepti paviršių.
Didysis grilis
Plokštiems patiekalams kepti griliu dideliais kiekiais ir
paviršiui lengvai užkepti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su trapiu ar traškiu pagrindu kepti.
Kepimas žemoje temp.
Ypač minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Submeniu, skirtas punktui: Valymo meniu
Si
m
bo
lis
Submeniu
Taikymas
Pirolizė
Pradeda pirolizinio valymo procedūrą.
Valymo vadovas
Padeda atlikti valymo procesą.
Priminimas apie valymą
Primena, kada reikia valyti orkaitę.
electrolux 9
Submeniu, skirtas punktui: Mano programos
Simbolis
Submeniu
-
1 - Mano programos
-
2- Mano programos
-
...
-
Programos pervardijimas
Submeniu, skirtas punktui: Baziniai nustatymai
Sim
bolis
Submeniu
Aprašas
Paros laiko nustatymas
Laikrodyje nustato esamą laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus orkaitę, rodo esamą laiką.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite pasirinkti funkciją Set+Go .
Kaitinti + palaikyti
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite pasirinkti funkciją Kaitinti + palaikyti .
Pratęsti laiką
Įjungia ir išjungia funkciją Pratęsti laiką .
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustato ekrano kontrastiškumą.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustato ekrano ryškumą.
Kalbos nustatymas
Nustato ekrano kalbą.
Skambučio garsumas
Laipsniškai nustato mygtukų paspaudimo ir garso signalų garsumą.
Mygtukų signalai
Įjungia ir išjungia jutiklinių laukų paspaudimo garso signalus.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungia ir išjungia įspėjimų garso signalus.
Kvapų filtras
Įjungia ir išjungia kvapų filtrą.
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir konfigūraciją.
Gamyklos nustatymai
Atstatyti visus nustatymus į gamyklos nustatymus
(įskaitant Mano programos ).
Įjungia ir išjungia prietaisą
prietaisui įjungti arba išjungti.
Palieskite
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
arba
meniu parinkčiai
pasirinkti.
3. Palieskite OK, kad atidarytumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nustatymą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį me.
niu mygtuku
Kaitinimo funkcijos paleidimas
1. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos .
Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją. Palieskite
OK, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite temperatūrą. Palieskite OK,
kad patvirtintumėte.
Kaitinimo funkcijos išjungimas
procedūrai atšaukti.
Palieskite
Ekrane rodomas pagrindinis meniu.
Orkaitės temperatūros nustatymas
Palieskite + arba - temperatūrai nustatyti.
10 electrolux
Prietaisas ima kaisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytąją temperatūrą, pasigirsta garso signalas.
Orkaitės temperatūros rodymas
Palieskite + arba - .
Ekrane rodoma orkaitės temperatūra.
Ištraukiami bėgeliai • Orkaitės priedų
įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių. Užkabinkite kraštuose esančias angas ant ištraukiamų bėgelių atraminių kaiščių.
Orkaitės lentyną ant ištraukiamų bėgelių padėkite taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink orkaitės lentyną
yra papildoma priemonė, apsauganti
virtuvės reikmenis, kad jie nenuslystų.
Orkaitės lentynos ir gilaus kepimo indo
įdėjimas kartu
Uždėkite orkaitės lentyną ant gilaus kepimo
indo. Uždėkite orkaitės lentyną ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėgelių. Užkabinkite kraštuose esančias angas ant ištraukiamų bėgelių atraminių kaiščių.
Automatinės programos
Šių trijų automatinių programų nustatymai
yra optimalūs bet kokios rūšies mėsai arba
kitiems receptams:
• Mėsos programos naudojant funkciją Automatinės svorio progr. (meniu Kepimo
vadovas )
• Mėsos ruošimo programos su funkcija
Automatinis mėsos kepimo temperatūros
matuoklis Kepimo vadovo ( meniu)
• Receptai (meniu Kepimo vadovas )
Kepimo vadovo Automatinis svėrimas
su funkcija
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo laiką. Norint naudoti šią funkciją, būtina
įvesti maisto svorį.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas . Palieskite
OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis svėrimas . Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
5. Palieskite + arba - maisto svoriui nustatyti. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Automatinė programa pradeda veikti. Jūs
bet kuriuo metu galite pakeisti svorio nustatymą. Palieskite + arba - maisto svorio nustatymui pakeisti. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Norėdami išjungti garso
signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Naudodami visas paukštienos gaminimo programas, apverskite patiekalą po
30 minučių. Ekrane rodomas priminimas.
electrolux 11
Kepimo vadovas ir Automatinis
receptas
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite panaudoti. Receptai yra fiksuoti ir jūs
negalite jų pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovo meniu. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis receptas . Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Kai nustatote parinktį Rankinis , ekrane
rodomi automatiniai nustatymai, bet jūs
galite juos pakeisti.
Kepimo vadovo su Mėsos zondas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
arba
, norėdami nustatyti funkciją Kepimo vadovas , reikiamą kategoriją ir patiekalą.
3. Palieskite
arba
, norėdami nustatyti funkciją Automatinis mėsos kepimo temperatūros matuoklis .
4. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodomas „ Mėsos kepimo temperatūros matuoklis “.
5. Įkiškite mėsos kepimo temperatūros
matuoklį.
Programai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Norėdami išjungti garso signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
6. Išimkite mėsos kepimo temperatūros
matuoklį.
Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras matuoja vidinę mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa pasiekia
nustatytą temperatūrą, orkaitė automatiškai
išsijungia.
Svarbu atsižvelgti į dvi temperatūras
• orkaitės temperatūrą
• kepimo temperatūrą
Svarbu Naudokite tik pateiktąjį mėsos
termometrą arba originalias keičiamąsias
dalis.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į orkaitės šoninėje sienelėje esantį lizdą.
Ekrane rodomas Mėsos termometras
(MT) .
4. Palieskite + arba -, kad mažiau nei per
5 sekundes nustatytumėte vidinę temperatūrą.
5. Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia,
orkaitės temperatūrą.
Prietaisas pakartotinai skaičiuoja numatomą maisto gaminimo pabaigos laiką
nustatytai vidinei temperatūrai. Ekrane
nuolat rodomas naujas numatomas
maisto gaminimo pabaigos laikas.
Gaminant maistą, mėsos termometras
turi būti mėsoje ir matuoklio lizde.
6. Kai mėsoje pasiekiama nustatyta kepimo temperatūra, pasigirs garso signalai. Prietaisas automatiškai išsijungia.
Norėdami išjungti garso signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką iš
lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Įspėjimas Mėsos termometras yra
karštas! Galite nusideginti! Būkite
atsargūs, ištraukdami mėsos
termometro galą ir jo kištuką iš lizdo.
8. Išjunkite prietaisą.
Mėsos ruošimo programoms naudojant
funkciją Mėsos termometras (MT) žr.
automatic programmes .
Meniu Mano programos
Galite išsaugoti mėgstamus nustatymus,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba orkaitės funkciją. Šiuos nustatymus rasite meniu
Mano programos . Galite išsaugoti 20 programų.
Programų įrašymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją arba funkciją Kepimo vadovas .
3. Lieskite
tol, kol ekrane bus rodoma „ ĮRAŠYMAS “. Palieskite OK, kad
patvirtintumėte.
4. Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
12 electrolux
5. Žybčioja pirmoji raidė.
Palieskite + arba - raidei pakeisti. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
6. Palieskite
arba
žymekliui perkelti
į į dešinę arba kairę. Palieskite OK, kad
patvirtintumėte.
Raidė žybčioja.
7. Norėdami įrašyti programos pavadinimą, kartokite 5 ir 6 žingsnius.
Palieskite ir palaikykite OK, kad išsaugotumėte.
Galite perrašyti atmintinės poziciją. (Žr.
skyrių „Programos išsaugojimas“. Ties
arba
, kad
4 žingsniu palieskite
pasirinktumėte atmintinės poziciją, kurią norite perrašyti.)
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu „ Programos pervardijimas “.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mano programos .
Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite mėgstamos programos pavadinimą. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Laikrodžio funkcijos
Simbolis
Funkcija
Aprašas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (daugiausiai 2 val. ir 30 min.). Ši
funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (daugiausiai 23 val. ir 59
min).
Pabaiga
Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti (ne daugiau nei 23
val. ir 59 min).
Jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai, vienu metu
galite naudoti funkcijas Trukmė ir Pabaiga .
Nustačius laiko funkciją, atgalinės atskaitos
laikmatis pradeda veikti po 5 sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas
funkcijas Trukmė ir Pabaiga , prietaisas
išjungia kaitinimo elementus praėjus 90
% nustatyto laiko. Prietaisas naudoja likutinį karštį gaminimo procesui tęsti,
kol baigsis nustatytas laikas (3–20
min.).
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Palieskite
, kol ekrane pasirodys
reikiama laikrodžio funkcija ir atitinkamas simbolis.
2. Palieskite + arba - reikiamam laikui nustatyti. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai. Prietaisas išsijungia.
Ekrane rodomas pranešimas.
3. Norėdami išjungti garso signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Norėdami nustatyti laikrodžio funkciją,
prietaisą privalote įjungti, naudodami
funkciją Laikmatis .
Naudojant funkcijas funkcijas Trukmė ir
Pabaiga , prietaisas išsijungia automatiškai.
Naudodami funkcijas funkcijas Trukmė
ir Pabaiga , pirmiausiai privalote nustatyti kaitinimo funkciją ir temperatūrą.
Tuomet galite nustatyti laiko funkciją.
Naudojant mėsos kepimo temperatūros matuoklį, funkcijos Trukmė ir Pabaiga neveikia.
Pratęsti laiką
Funkcija Pratęsti laiką pratęsia orkaitės veikimą pasibaigus nustatytam laikui.
• Taikytina visoms orkaitės funkcijoms su
funkcija Trukmė arba funkciją Automatinės svorio progr. .
• Netaikytina orkaitės funkcijoms su Mėsos
termometras .
Funkcijos įjungimas:
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Palieskite bet kurį jutiklinį
lauką.
electrolux 13
2. Ekrane penkias minutes rodomas pranešimas Pratęsti laiką .
3. Palieskite
, kad įjungtumėte.
4. Nustatykite funkcijos Pratęsti laiką
reikšmę. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
SET+GO
Funkcija SET+GO leidžia nustatyti bet kurią
orkaitės funkciją (arba programą) ir panaudoti ją vėliau vienu jutiklinio lauko paspaudimu.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite
, kol
ekrane matysite Trukmė .
4. Nustatykite laiką.
5. Kelis kartus paspauskite
, kol
ekrane matysite SET+GO .
6. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Norėdami paleisti SET+GO , palieskite bet
kurį jutiklinį lauką (išskyrus
). Nustatyta
orkaitės funkcija pradeda veikti.
Orkaitės funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Veikiant orkaitės funkcijai, veikia funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS .
Galite įjungti ir išjungti funkciją SET+GO
meniu Baziniai nustatymai .
Kaitinti+palaikyti
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80° temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Funkcijos veikimo sąlygos:
• nustatyta temperatūra turi būti didesnė kaip 80 °C;
• nustatyta funkcijos veikimo trukmė;
Funkcijos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.
4. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma Kaitinti+palaikyti . Palieskite OK,
kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Lemputė Kaitinti+palaikyti funkcija veikia 30
minučių.
Funkcija Kaitinti+palaikyti lieka įjungta, jeigu
perjungiate į kitas orkaitės funkcijas.
Galite įjungti arba išjungti funkciją meniu Baziniai nustatymai .
Kvapų filtras
Funkcija Kvapų filtras maksimaliai sumažina
kepimo metu sklindančius kvapus. Galite
įjungti arba išjungti šią funkciją meniu Baziniai nustatymai .
Įjungus funkciją Kvapų filtras , ji automatiškai pradeda veikti paleidus kepimo arba
skrudinimo programą (išskyrus Specialios
funkcijos ). Įjungus funkciją Kvapų filtras ,
padidėja energijos sąnaudos.
Išjungus funkciją Kvapų filtras , ji automatiškai pradeda veikti po 100 darbo valandų,
kad filtras savaime išsivalytų.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijų pakeitimo.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite orkaitės funkciją.
3. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma MYGTUKŲ UŽRAKTAS
4. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS veikia.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Palieskite
.
2. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS neveikia.
Išjungus prietaisą, funkcija MYGTUKŲ
UŽRAKTAS nesijungia.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo atsitiktinio
prietaiso naudojimo.
Užrakto nuo vaikų įjungimas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Palaikykite nuspaudę
ir
, kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Apsaugos nuo vaikų užrakto išjungimas
1. Dar kartą atlikite pirmiau minėtus veiksmus.
14 electrolux
Orkaitės automatinis išsijungimas
Praėjus tam tikram laikui, prietaisas išsijungia:
• jeigu neišjungiate prietaiso;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatūra
Išsijungimo laikas
30 °C - 120 °C
12 val.
120 °C - 200 °C
8,5 val.
200 °C - 245 °C
5,5 val.
250 °C – maksimali
°C
3,0 val.
2
B
1
3. Nuimkite svirtį (1), patraukite ją 4 mm į
kairę (2) ir vėl įtaisykite (3).
2
Norėdami naudoti prietaisą po to, kai jis automatiškai išsijungė, pirmiausiai visiškai išjunkite prietaisą.
Įkaitinimo indikatorius
Įjungus orkaitės funkciją, ekrane užsižiebia
juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra
kyla.
Greito įkaitinimo indikatorius
Esant tam tikroms orkaitės funkcijoms, greito įkaitinimo funkcija automatiškai sutrumpina įkaitinimo laiką. Indikatoriaus juostelė
slenka iš dešinės į kairę, kol orkaitėje pasiekiama numatyta temperatūra.
Likutinės šilumos indikatorius
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma likutinė
šiluma. Šią šilumą galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Orkaitės aušinimo ventiliatorius
Prietaisui veikiant, ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršius nekaistų.
Jei išjungsite prietaisą, ventiliatorius veiks
toliau, kol prietaisas atvės.
Mechaninis durelių užraktas
Durelių užraktas automatiškai išjungiamas.
Durelių užrakto suaktyvinimas
1. Paspauskite durelių apdailą (B) abiejose
pusėse. Sandariklis atlaisvinamas.
2. Patraukite durelių apdailą aukštyn ir
nuimkite ją.
3
1
4. Abiejose pusėse laikydami durelių apdailą (B), ją uždėkite ant vidinio durelių
krašto. Durelių apdailą įstatykite į viršutinį durelių kraštą.
B
electrolux 15
Svarbu Atvirame durelių apdailos (B) šone
yra kreipiamoji juosta (C). Įstumkite
kreipiamąją juostą tarp išorinės durelių
plokštės ir kreipiklio kampo (D). Įsitikinkite,
kad sandariklis (E) tinkamai įtaisytas.
1. Nuimkite durelių apdailą. Žr. skyrių „Durelių užrakto įjungimas“.
2. Nuimkite svirtį (1).
1
C
D
3. Nuimkite stabdiklį (2) nuo durelių apdailos apačios (B). Įtaisykite stabdiklį ten,
kur buvo svirtelė (3).
E
Durelių atidarymas ir uždarymas
Norėdami atidaryti dureles, paspauskite ir
laikykite nuspaudę svirtį.
3
2
4. Vėl uždėkite durelių apdailą. Žr. skyrių
„Durelių užrakto įjungimas“.
Svarbu Išjungus prietaisą, mechaninis
durelių užraktas neišjungiamas.
Uždarykite dureles nespausdami svirties.
Durelių užrakto išjungimas
Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus ir vėl
patraukite svirtį į dešinę. Taip pat galite visiškai nuimti durelių užraktą:
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
• Nuvalykite prietaiso priekį minkšta šluoste
su šiltu vandeniu ir plovikliu.
• Metalinių paviršių valymui naudokite
įprastą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip nešvarumus nuvalyti lengviau ir jie neprikepa.
• Sunkiai įveikiamus nešvarumus pašalinkite specialiais orkaičių valikliais.
• Visus orkaitės priedus (minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir plovikliu) valykite po kiekvieno naudojimo ir leiskite jiems nudžiūti.
• Jei turite nepridegančio paviršiaus priedus, nevalykite jų su ėdžais valikliais,
daiktais aštriais kampais ir neplaukite indaplovėje. Galite sugadinti nepridegantį
paviršių!
Valymo funkcija Pirolizė
Naudodami funkciją Pirolizė , galite valyti orkaitę pirolizės būdu. Nustatykite šią funkciją
Valymo meniu .
Įspėjimas Prietaisas labai įkaista. Kyla
pavojus nusideginti.
16 electrolux
Svarbu Prieš pirolizinį valymą išimkite iš
prietaiso visas išimamas dalis (lentynų
atraminius bėgelius, priedus ir pan.).
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
arba
, kad pasirinktumėte Valymo meniu . Palieskite GERAI,
kad patvirtintumėte.
3. Palieskite
arba
, kad pasirinktumėte Pirolizė . Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte.
4. Palieskite „ +"/" -“, kad nustatytumėte
funkcijos Pirolizė veikimo trukmę.
• ORKAITĖS APŠVIETIMAS - esant mažam nešvarumo laipsniui (2:15);
• ĮPRASTA – esant vidutiniam nešvarumo
laipsniui (02:45);
• Intensyvi - esant dideliam nešvarumo
laipsniui (3:15).
Ištraukiamų bėgelių išėmimas
1.
Ištraukite ištraukiamus lentynų bėgelius,
suėmę už priekinės dalies iš šoninės
sienelės.
2.
2
Kaitinimo metu neatidarykite durelių.
Jeigu atidarysite dureles, funkcija Pirolizė bus atšaukta.
Priminimas apie valymą
Priminimo funkcija naudotojui primena, kada reikia atlikti pirolizinį valymą.
Priminimo funkcija įjungiama atstačius prietaiso gamyklinius nustatymus.
Atidarykite parinkčių meniu ir įjunkite arba
išjunkite šią priminimo funkciją, naudodami
VALYMO MENIU. .
Valymo vadovas
Valymo vadovas nurodo, kokius žingsnius
reikia atlikti, norint naudoti funkciją Pirolizė ,
prieš paleidžiant funkciją „Pirolizė“.
Galite įjungti ir išjungti parinkčių meniu
esančią funkciją Valymo vadovas , naudodamiesi VALYMO MENIU .
Ištraukiami lentynų bėgeliai
Galite išimti ištraukiamus bėgelius ir nuvalyti
šonines sieneles.
1
Traukite ištraukiamus lentynų bėgelius
nuo galinės sienelės ir išimkite ištraukiamus bėgelius.
Ištraukiamų bėgelių įdėjimas
Įdėkite ištraukiamus bėgelius, atlikdami
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Svarbu Ištraukiamų lentynų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį!
Atsargiai
Ištraukiamų bėgelių negalima plauti indaplovėje. Netepkite ištraukiamų bėgelių jokiu tepalu.
Orkaitės lemputės keitimas / stiklinio
gaubtelio valymas
Įspėjimas Būkite atsargūs! Galite gauti
elektros smūgį!
1. Pasukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio
rodyklę ir nuimkite jį.
2. Išvalykite stiklinį gaubtelį.
electrolux 17
3. orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute. Nauja
orkaitės apšvietimo lemputė turi būti tokių pat parametrų kaip ir ankstesnė.
4. Užsukite stiklinį gaubtelį.
2. Iki galo pakelkite fiksavimo svirtis (A),
esančias ant dviejų durelių vyrių.
A
Orkaitės lemputės pakeitimas (ji yra kairėje
prietaiso pusėje) Stiklinio gaubtelio valymas
1. Nuimkite kairįjį atraminį lentynėlės bėgelį.
2. Stiklinį gaubtelį nuimkite naudodamiesi
kryžminiu atsuktuvu.
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
padėties (maždaug 45° kampu).
45°
3. Naudodamiesi nedideliu, buku daiktu
(pvz., arbatiniu šaukšteliu), nuimkite
stiklinį dangtelį ir jį nuvalykite.
4. Jei reikia: Pakeiskite orkaitės lemputę.
Techniniai duomenys: 300 °C, atsparus
karščiui.
5. Sumontuokite stiklinį gaubtelį.
6. Sumontuokite kairįjį atraminį lentynėlės
bėgelį.
Orkaitės durelės ir stiklo plokštės
Norėdami išvalyti orkaitės dureles, ištraukite
jas.
Atsargiai Orkaitės dureles ištraukite iš
prietaiso atsargiai. Durelės yra sunkios!
Orkaitės durelių išėmimas
1. Iki galo atidarykite orkaitės dureles.
4. Abiem rankomis laikydami orkaitės dureles iš abiejų pusių, ištraukite jas kampu į viršų.
Padėkite orkaitės dureles išorine puse
žemyn ant minkšto, lygaus pagrindo,
kad nesusibraižytų.
5. Dabar galite ištarukti ir išvalyti vidines
stiklo plokštes.
Įstatykite dureles atlikdami veiksmus atbuline tvarka.
Atsargiai Būkite atsargūs, nes stiklas
gali sudužti.
Orkaitės durelėse yra 2, 3 arba 4 stiklo
plokštės (priklausomai nuo modelio)
Atsargiai Dėl neatsargus elgesio, ypač
su priekinio skydelio kraštais, gali įtrūkti
stiklas.
18 electrolux
Durelių stiklo plokščių ištraukimas ir
valymas
1. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo
tarpiklį.
3. Laikydami durelių stiklo plokštes už viršutinių kraštų, ištraukite jas vieną po kitos iš laikiklių
4. Išvalykite durelių stiklo plokštes.
Įstatykite plokštes atlikdami veiksmus
atbuline tvarka. Iš pradžių įstatykite mažesniąją plokštę, po to didesniąją.
2
B
1
2. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Gedimas
Orkaitė nekaista.
Galima priežastis
Orkaitė išjungta.
Sprendimas
Įjunkite orkaitę.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Nenustatyti būtini nustatymai.
Patikrinkite nustatymus.
Įjungtas įjungimo užraktas.
Žr. „Įjungimo užrakto išjungimas“.
Suveikė namų saugiklių dėžutėje
esantis saugiklis.
Patikrinkite saugiklį.
Jeigu saugiklis atsijungia kelis kartu iš eilės, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Ekrane rodomas užrašas
„F11“.
Mėsos kepimo temperatūros matuoklio kištukas netinkamai įkištas į
matuoklio lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos kepimo
temperatūros matuoklio kištuką.
Nepavyksta paleisti valymo funkcijos Pirolizė .
Nenuimti šoniniai bėgeliai / orkaitės
lentynų grioveliai.
Nuimkite šoninius bėgelius / orkaitės lentynų griovelius.
Neveikia orkaitės lemputė.
Bloga orkaitės lemputė.
Žr. skyrių „Orkaitės lemputės keitimas“.
electrolux 19
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba
techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių
duomenų plokštelėje. Duomenų plokštelę
rasite orkaitės viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
APLINKOSAUGOS INFORMACIJA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės
dalys yra pažymėtos tarptautinėmis
santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir
pan. Išmeskite pakavimo medžiagas į
atliekų tvarkymo punktuose specialiai
šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo
konteinerius.
www.electrolux.com/shop
892941707-C-082011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement