Aeg-Electrolux BE3003001M, BE3003001W, BE3003001B User manual

Aeg-Electrolux BE3003001M, BE3003001W, BE3003001B User manual
BE3003001
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg-electrolux.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
7
8
9
10
11
12
12
21
24
25
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek.
• Abyste chránili životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem i v případě jeho stěhování nebo
prodeji.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním
spotřebiče.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a zna‐
lostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný pro‐
voz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby
si děti hrály se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo je-li spotřebič v provozu, nedovolte, aby se k ně‐
mu přibližovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí úrazu nebo jiných trvalých následků.
• Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek, používejte ji.
Zabráníte tak dětem a zvířatům v náhodném použití spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození
spotřebiče.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Po každém použití spotřebič vypněte.
Instalace
• Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte autorizo‐
vané servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte.
V případě nutnosti se obraťte na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstra‐
ňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení záruky.
• Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě.
• Při stěhování spotřebiče buďte opatrní. Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte ochran‐
né rukavice. Nezvedejte spotřebič za držadlo.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
• Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojist‐
ky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače.
Bezpečnostní informace
5
• Před instalací zkontrolujte, zda má prostor v kuchyňské lince vhodné rozměry.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Tento spotřebič nesmí být umístěn na podstavec.
• Vestavné trouby a varné desky se připojují speciálními spojovacími systémy. Abyste za‐
bránili poškození spotřebiče, instalujte spotřebič pouze ke spotřebičům od stejného vý‐
robce.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí
elektrické sítě.
• Informace o napětí naleznete na typovém štítku.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí
požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem
neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku (pokud je
jí spotřebič vybaven).
Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo
průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům
osob či poškození majetku.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Vnitřek spotřebiče a jeho příslušenství se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu.
Hrozí nebezpečí popálení. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádob používejte
ochranné rukavice.
• Při vyjímání nebo vkládání příslušenství trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt
trouby.
• Pokud je zařízení v provozu, při otevření dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Mů‐
že dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– nepokládejte žádné předměty přímo na dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou
fólií;
– nenalévejte horkou vodu přímo do spotřebiče;
– po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
• Barevné zmìny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotøebièe, a tak se nej‐
edná o závadu z hlediska ustanovení záruky.
6
Bezpečnostní informace
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Dvířka spotřebiče vždy zavřete, i když grilujete.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťového napájení.
• Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič již chladný. Hrozí nebezpečí popálení. Mohlo by
dojít k prasknutí skla.
• Spotřebič udržujte neustále v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit po‐
žár.
• Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení stavu povrchového materiálu.
• Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody používejte hluboký plech, abyste zabránili
úniku ovocných šťáv, které mohou způsobit trvalé skvrny.
• Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany majetku čistěte spotřebič pouze vodou a mý‐
dlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení, ostré
předměty, abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce.
• K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové škrabky.
Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně se roztříštit.
• Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek, zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné je vy‐
měnit. Kontaktujte servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí spotřebiče).
Nebezpečí požáru!
• Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li při přípravě jídla v troubě přísady obsahující
alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru.
• Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku).
Žárovka trouby
• V tomto spotřebiči se používají speciální žárovky určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nelze je používat pro částečné nebo úplné osvětlení místnosti.
• Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a spe‐
ciálně určenou pro domácí spotřebiče.
• Před výměnou žárovky trouby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
Popis spotřebiče
7
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly děti nebo
malá zvířata. Hrozí nebezpečí udušení.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
2
3
4
5
6
1
7
8
5
4
13
3
9
2
1
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka/symbol napájení
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Kontrolka/symbol/ukazatel teploty
Topné těleso
Osvětlení trouby
Ventilátor
Zadní topné těleso
Spodní ohřev
8
Před prvním použitím
12 Drážky roštů, odnímatelné
13 Polohy roštů
Příslušenství trouby
• Drátěný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
• Kombinovaný plech
Na koláče a sušenky. Pro pečení moučníků
a masa, nebo k zachycování tuku.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Nastavení času
Trouba funguje jen v případě, že byl nastaven čas.
Denní používání
9
Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po
výpadku elektrického proudu automaticky bliká
kontrolka funkce Čas.
K nastavení aktuálního denního času použijte tla‐
čítka „ + “ nebo „ - “.
Asi po 5 sekundách blikání přestane a na displeji
se zobrazí nastavený aktuální čas.
U změny času nesmíte současně nastavit automa‐
).
tickou funkci (Trvání nebo Ukončení
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte ovladač. Ovladač se vysune.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením ovladače funkcí a teploty trouby do polohy vypnuto.
Symbol, ukazatel nebo kontrolka ovladače (závisí na modelu - viz celkový přehled):
• Ukazatel se rozsvítí, když trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když je spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje zda ovladač řídí jednu z varných zón, funkce trouby nebo teplotu.
Funkce trouby
Funkce trouby
Osvětlení
Pravý horký vzduch
Příprava pizzy
Použití
Tato funkce slouží k osvětlení vnitřku trouby.
K pečení masa a moučných jídel na maximálně třech úrov‐
ních současně. Snižuje teplotu trouby (20-40 °C) v porovná‐
ní s tradičním pečením. Vhodné také pro sušení potravin.
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavější
spodek, na jedné úrovni. Snižuje teplotu trouby (o 20 - 40
°C) v porovnání s tradičním pečením.
Konvenční ohřev
K tradičnímu pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou a k za‐
vařování potravin.
Rozmrazení
K rozmrazování potravin.
10
Funkce hodin
Funkce trouby
Použití
Gril
Ke grilování plochých kousků uprostřed grilu a k opékání to‐
pinek.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a k opékání
topinek.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné úrovni.
Také ke zhnědnutí jídla např. zapékáním.
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
Ukazatele funkcí
Displej času
Ukazatele funkcí
Tlačítko „ + “
Tlačítko volby
Tlačítko „ - “
1
2
6
5
3
4
FUNKCE HODIN
Nastavení funkcí hodin
1. Zvolte funkci trouby a teplotu (nutné pouze pro funkce Trvání a Ukončení).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko voliče, do‐
kud nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
3. K nastavení času pro funkci Minutka ,
Trvání nebo Ukončení použijte tla‐
čítko „ + “ nebo „ - “.
Rozsvítí se příslušný ukazatel.
Po uplynutí nastaveného času kontrolka
funkce zabliká a na dvě minuty zazní zvu‐
kový signál.
U zapnutých funkcí Trvání
a Ukončení
se trouba vypne automaticky.
4. Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
5. Otočte ovladačem teploty a ovladačem funkcí trouby do polohy vypnuto.
Funkce hodin
Denní čas
Použití
Ukazuje čas. K nastavení, změně nebo kontrole času.
Použití příslušenství
Funkce hodin
Použití
Minutka
Odpočítávání času.
Po uplynutí nastaveného času zazní signál.
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
Trvání
Nastavení délky zapnutí trouby.
Ukončení
11
Nastavení času vypnutí funkce trouby.
Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogramování automatického
zapnutí a pozdějšího vypnutí trouby. Nejprve nastavte funkci Trvání a poté Ukončení
.
Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte tlačítko voliče, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.
2. Podržte zmáčknuté tlačítko „ - “.
Po několika sekundách se funkce hodin vypne.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Instalace příslušenství trouby
Hluboký plech a drátěný rošt mají po stranách
přesahující okraje. Tyto okraje a tvar drážek brání
překlopení příslušenství trouby.
12
Doplňkové funkce
Společné vložení drátěného roštu a hlubokého
plechu
Drátěný rošt položte na hluboký plech. Zasuňte
hluboký plech do drážek na jedné z úrovní trouby.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlaze‐
ní až do úplného ochlazení spotřebiče.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně dvířek trouby najít:
• čísla úrovně roštů (u některých modelů)
• informace o funkcích trouby, doporučené úrovni roštů a teplotách pro typická jídla (u vy‐
braných modelů).
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množ‐
ství použitých přísad.
Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. Svá obvyklá nastave‐
ní (teplotu, doby pečení) a úrovně zasunutí plechu byste měli proto upravit podle doporu‐
čení uvedených v tabulkách.
• Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využi‐
li zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení
se opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení
• Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
Užitečné rady a tipy
13
• Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o 10-15 minut
delší.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém
případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnají.
Pečení na jedné úrovni trouby:
Pečení ve formách
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minu‐
ty
Kulatý koláč nebo
brioška
Pravý horký
vzduch
1
150-160
0:50-1:10
Linecký koláč/bi‐
skupský chlebí‐
ček
Pravý horký
vzduch
1
140-160
1:10-1:30
Piškotový koláč
Pravý horký
vzduch
2
140
0:35-0:50
Piškotový koláč
Konvenční ohřev
2
160
0:35-0:50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170-180 1)
0:10-0:25
Dortový korpus –
třené těsto
Pravý horký
vzduch
2
150-170
0:20-0:25
Apple pie (2 for‐
my Ø20 cm, polo‐
žené úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
1:10-1:30
Apple pie (2 for‐
my Ø20 cm, polo‐
žené úhlopříčně)
Konvenční ohřev
2
180
1:10-1:30
Tvarohový koláč
Konvenční ohřev
1
170-190
1:00-1:30
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minu‐
ty
Kynutá pletýnka/
věnec
Konvenční ohřev
3
170-190
0:30-0:40
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160-180 1)
0:50-1:10
Chléb (žitný
chléb)
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Konvenční ohřev
1
1) Předehřejte troubu
Pečivo na plechu
1.
2.
2301)
160-180
1.
2.
0:20
0:30-1:00
14
Užitečné rady a tipy
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minu‐
ty
Zákusky z listové‐
ho těsta s kré‐
mem/banánky
Konvenční ohřev
3
190-210 1)
0:20-0:35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180-200 1)
0:10-0:20
Drobenkový koláč
(suchý)
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Mandlový koláč/
koláč s cukrovou
polevou
Konvenční ohřev
3
190-210 1)
0:20-0:30
Ovocný koláč (ky‐
nuté těsto / piško‐
tové těsto) 2)
Pravý horký
vzduch
3
150
0:35-0:50
Ovocný koláč (ky‐
nuté těsto / piško‐
tové těsto) 2)
Konvenční ohřev
3
170
0:35-0:50
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
160-170
0:40-1:20
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
Konvenční ohřev
3
160-180 1)
0:40-1:20
1) Předehřejte troubu
2) Použijte odkapávací plech nebo plech na pečení masa
Sušenky
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minu‐
ty
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:10-0:20
Máslové sušen‐
ky / Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
3
140
0:20-0:30
Máslové sušen‐
ky / Proužky těsta
Konvenční ohřev
3
160 1)
0:20-0:30
Sušenky z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:15-0:20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80-100
2:00-2:30
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100-120
0:30-0:50
Sušenky z kynu‐
tého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Druh pečení
Užitečné rady a tipy
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Drobné pečivo z
listového těsta
15
Čas Hodiny:Minu‐
ty
0:20-0:30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
0:10-0:25
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190-2101)
0:10-0:25
Small cakes (20
ks na plech)
Pravý horký
vzduch
3
1401)
0:20-0:30
Small cakes (20
ks na plech)
Konvenční ohřev
3
1701)
0:20-0:30
Teplota ve °C
Čas
Hodiny:Minuty
1) Předehřejte troubu
Pečení na více úrovních
Pečivo na plechu
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
Pravý horký
vzduch
Poloha roštů zdola
2 úrovně
3 úrovně
Zákusky z listové‐
ho těsta s kré‐
mem / banánky
1/4
-
160-180 1)
0:25-0:45
Koláč s droben‐
kou, suchý
1/4
-
150-160
0:30-0:45
Teplota ve °C
Čas
Hodiny:Minuty
1) Předehřejte troubu
Sušenky/small cakes/cukroví/pečivo
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
Pravý horký
vzduch
Poloha roštů zdola
2 úrovně
3 úrovně
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
1/3/5
150-160
0:20-0:40
Máslové sušen‐
ky / Proužky těsta
1/4
1/3/5
140
0:25-0:50
Sušenky z piško‐
tového těsta
1/4
-
160-170
0:25-0:40
Čajové pečivo z
vaječného bílku,
sněhové pusinky
1/4
-
80-100
2:10-2:50
Makronky
1/4
-
100-120
0:40-1:20
16
Užitečné rady a tipy
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
Pravý horký
vzduch
Poloha roštů zdola
Teplota ve °C
Čas
Hodiny:Minuty
2 úrovně
3 úrovně
Sušenky z kynu‐
tého těsta
1/4
-
160-170
0:30-0:60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170-180 1)
0:30-0:50
Pečivo
1/4
-
180
0:30-0:55
Small cakes (20
ks na plech)
1/4
-
1501)
0:25-0:40
1) Předehřejte troubu
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Spodek koláče je příliš světlý
Možná příčina
Řešení
Špatná úroveň roštu
Položte koláč na nižší úroveň
Koláč klesl (je mazlavý, nepro‐
pečený, nerovnoměrný)
Příliš vysoká teplota pečení
Nastavte o něco nižší teplotu
pečení
Koláč klesl (je mazlavý, nepro‐
pečený, nerovnoměrný)
Příliš krátká doba pečení
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení není možné zkrátit na‐
stavením vyšší teploty
V těstě je příliš mnoho tekutiny
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, zejmé‐
na používáte-li kuchyňského
robota
Koláč je příliš suchý
Příliš nízká teplota trouby
Nastavte vyšší teplotu trouby
Koláč je příliš suchý
Příliš dlouhá doba pečení
Zkraťte dobu pečení
Koláč není stejnoměrně hnědý
Příliš vysoká teplota pečení a
příliš krátká doba pečení
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení
Koláč není stejnoměrně hnědý
Směs je nerovnoměrně rozlo‐
žena
Směs rovnoměrně rozložte na
plech
Koláč není po nastavené době
upečený
Příliš nízká teplota
Nastavte o něco vyšší teplotu
trouby
Koláč klesl (je mazlavý, nepro‐
pečený, nerovnoměrný)
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minu‐
ty.
Zapečené těstovi‐
ny
Konvenční ohřev
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180-200
0:25-0:40
Užitečné rady a tipy
17
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minu‐
ty.
Zapékaná zeleni‐
na
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160-170
0:15-0:30
Bagety zapečené
s roztaveným sý‐
rem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160-170
0:15-0:30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180-200
0:40-0:60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180-200
0:30-1:00
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160-170
0:30-1:00
Plněná zelenina
PEČENÍ MASA
Nádoba na pečení
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém plechu nebo na drátěném roštu nad hlubo‐
kým plechem k zachycení tuku (je-li součástí výbavy).
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Dušené maso
1—1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120-150
Hovězí pečeně
nebo filet: nepro‐
pečený
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
190-200 1)
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet: střední
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
180-190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečený
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
170-180 1)
8-10
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Ramínko, krkovi‐
ce, kýta v celku
1—1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
90-120
1) Předehřejte troubu
Vepřové
18
Užitečné rady a tipy
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kotlety, žebírka
1—1,5 kg
Turbo gril
1
170-180
60-90
Sekaná pečeně
750 g—1 kg
Turbo gril
1
160-170
50-60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g—1 kg
Turbo gril
1
150-170
90-120
Druh masa
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Telecí pečeně
1 kg
Turbo gril
1
160-180
90-120
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
160-180
120-150
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí kýta,
jehněčí peče‐
ně
1—1,5 kg
Turbo gril
1
150-170
100-120
Jehněčí hřbet
1—1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
40-60
Jehněčí
Zvěřina
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Zaječí hřbet,
zaječí kýty
Druh masa
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30-40
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
210-220
35-40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
180-200
60-90
1) Předehřejte troubu
Drůbež
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drůbeže
každý 200—
250 g
Turbo gril
1
200-220
30-50
Půlka kuřete
každý 400—
500 g
Turbo gril
1
190-210
35-50
Kuře, brojler
1—1,5 kg
Turbo gril
1
190-210
50-70
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
180-200
80-100
Husa
3,5-5 kg
Turbo gril
1
160-180
120-180
Krůta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160-180
120-150
Krůta
4—6 kg
Turbo gril
1
140-160
150-240
Užitečné rady a tipy
19
Ryba (dušená)
Druh masa
Celá ryba
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
1—1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210-220
40-60
Gril
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.
• Rošt zasuňte do úrovně drážek uvedené v tabulce pro grilování.
• Do první úrovně drážek vždy zasuňte plech na zachycení šťávy.
• Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Grilování
Jídlo ke grilování
Teplota
Poloha roštu
Hovězí pečeně
210-230
Hovězí filety
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
2
30-40
30-40
230
3
20-30
20-30
Vepřové kotlety
210-230
2
30-40
30-40
Telecí kotlety
210-230
2
30-40
30-40
Jehněčí kotlety
210-230
3
25-35
20-25
Celé ryby 500—
1000g
210-230
3/4
15-30
15-30
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
Karbanátky
4
8-10
6-8
Vepřový řízek
4
10-12
6-10
Klobásy
4
10-12
6-8
Hovězí steaky, telecí
steaky
4
7-10
6-8
Topinky 1)
5
1-3
1-3
Toasty s oblohou
4
6-8
-
1) Předehřejte troubu
20
Užitečné rady a tipy
Příprava pizzy
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s velkou náplní)
2
180 - 200
25 - 35
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s horní
vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nekvašený chléb
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsa‐
ské jídlo podobné piz‐
ze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Předehřejte troubu
2) Použijte plech na pečení masa
Tabulka k rozmrazování
Doba rozmrazo‐
vání (min)
Čas po rozmrazení
(min)
Poznámka
Kuře, 1 000 g
100-140
20-30
Kuře položte na obrácený
podšálek ve velkém talíři a v
polovině doby obraťte.
Maso, 1 000 g
100-140
20-30
V polovině doby obraťte
Maso, 500 g
90-120
20-30
V polovině doby obraťte
Pstruh, 150 g
25-35
10-15
-
Jahody, 300 g
30-40
10-20
-
Máslo, 250 g
30-40
10-15
-
Smetana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Smetanu lze snadno ušlehat,
i když jsou v ní ne zcela roz‐
mražené kousky
60
60
Pokrm
Dort, 1 400 g
Sušení - Pravý horký vzduch
Na rošty trouby položte papír na pečení.
-
Čištění a údržba
21
Zelenina
Sušené potraviny
Teplota ve °C
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Čas v hodinách
(orientačně)
Fazole
60-70
3
1/4
6-8
Papriky
60-70
3
1/4
5-6
Zelenina do po‐
lévky
60-70
3
1/4
5-6
Houby
50-60
3
1/4
6-8
Byliny
40-50
3
1/4
2-3
1 úroveň
2 úrovně
Čas v hodinách
(orientačně)
Ovoce
Sušené potraviny
Teplota °C
Poloha roštu
Švestky
60-70
3
1/4
8-10
Meruňky
60-70
3
1/4
8-10
Jablečné plátky
60-70
3
1/4
6-8
Hrušky
60-70
3
1/4
6-9
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení
jídel dohněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto
vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a či‐
sticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Všechno příslušenství trouby čistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným
v roztoku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
Drážky roštů
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vyjmout.
22
Čištění a údržba
Vyjmutí drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny
trouby.
2. Pak vytáhněte drážky ze zadní části stěny
a vytáhněte je ven.
Při instalaci drážek na rošt proveďte stejný po‐
stup v opačném pořadí.
Platí pro vysunovací drážky:
Zarážky na vysunovacích drážkách musí
směřovat dopředu!
2
1
Žárovka trouby
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a
vnitřku trouby.
Výměna žárovky trouby:
1. Skleněný kryt žárovky se nachází na stropě vnitřku trouby.
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. V případě potřeby vyměňte žárovku trouby za novou, odolnou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Čištění a údržba
23
Strop trouby
Topné těleso na stropě trouby můžete sklopit a strop pak snadno umýt.
UPOZORNĚNÍ
Před sklopením topného tělesa vypněte spotřebič. Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Hrozí nebezpečí popálení!
Sklopení topného tělesa
1. Odstraňte drážky na rošty.
2. Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
3. Vytáhněte ho dopředu přes odpor pružiny
a podél držáků na obou stranách.
4. Topné těleso se sklopí dolů.
Nyní můžete vyčistit strop trouby.
Nasazení topného tělesa
1. Topné těleso instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Umístěte topné těleso správně po obou stra‐
nách na držáky na vnitřní stěně spotřebiče.
2. Namontujte zpět drážky na rošty.
Dvířka trouby a skleněné panely
Před čištěním dvířek trouby doporučujeme jejich vyjmutí.
POZOR
Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
Odstranění dvířek trouby
1. Dvířka trouby úplně otevřete.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
3. Dveře trouby přivřete až k první zarážce
(úhel přibl. 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka trouby a
vytáhněte je směrem šikmo vzhůru od
trouby.
A
A
Při instalaci dvířek proveďte stejný postup v
opačném pořadí.
Počet skleněných panelů se liší dle modelu.
POZOR
Dvířka položte vnější stranou dolů na měkkou a rovnou podložku, aby se nepoškrábala.
24
Co dělat, když...
Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek
1. Odstraňte dvířka trouby.
2. Podržte okrajovou lištu (B) horní strany
dvířek na obou stranách a stiskněte ji
směrem dovnitř k uvolnění uzávěru.
3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
B
4. Uchopte skleněné panely jeden po dru‐
hém na jejich horní straně a vytáhněte je z
drážek směrem nahoru.
5. Vyčistěte skleněné tabule dvířek spotřebi‐
če.
Tabule vrátíte zpět provedením stejného po‐
stupu v opačném pořadí. Nejprve vraťte men‐
ší a potom větší tabuli.
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje
Trouba není zapnutá
Zapněte troubu
Trouba nehřeje
Hodiny nejsou nastavené
Nastavte hodiny
Trouba nehřeje
Nejsou provedena nutná nasta‐ Zkontrolujte nastavení
vení
Trouba nehřeje
Uvolněná pojistka v pojistkové
skříňce
Zkontrolujte pojistku. Jestliže
pojistka vypadne vícekrát, ob‐
raťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení trouby nesvítí
Žárovka trouby je vadná
Vyměňte žárovku trouby
Na jídle a uvnitř trouby se usa‐
zuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě příliš
dlouho.
Po upečení nenechávejte jídla
v troubě déle než 15-20 minut.
Na displeji se objeví „12.00“
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu
Nastavte znovu čas
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo místní
servisní středisko.
Poznámky k ochraně životního prostředí
25
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází
na předním rámu vnitřní části trouby.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označe‐
ny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
26
27
www.aeg-electrolux.com/shop
892945198-D-372010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement