Aeg-Electrolux | BS9304401M | User manual | Aeg-Electrolux BS9304401M Användarmanual

BS9304401
SV INBYGGNADSUGN
BRUKSANVISNING
2
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat
den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år,
med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att
få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att
hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick. Du
hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och
tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta
sig: från köksredskap för specialister till bestickkorgar,
från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg-electrolux.com/shop
Innehåll
INNEHÅLL
4 Säkerhetsinformation
7 Produktbeskrivning
9 Innan maskinen används första
gången
10 Kontrollpanel
11 Daglig användning
16 Klockfunktioner
17 Automatiska program
19 Använda tillbehören
20 Tillvalsfunktioner
22 Råd och tips
22 Underhåll och rengöring
26 Om maskinen inte fungerar
27 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
3
4
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här handboken noga före installation:
• För din egen personliga säkerhet och för produktens säkerhet
• Av respekt för miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte
leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller
fysiska skador.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det
finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn
och husdjur från att oavsiktligt sätta på produkten.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten
om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta
inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation.
• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Lyft inte produkten i handtaget.
• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
• Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Säkerhetsinformation
5
• Före installationen måste du säkerställa att köksskåpets dimensioner är tillräckligt stora
för att rymma produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Denna produkt kan inte placeras på en sockel.
• Inbyggda ugnar och hällar är försedda med speciella anslutningssystem. Undvika att skada produkten genom att endast använda produkten med produkter från samma tillverkare.
Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
Information om spänningen finns på typskylten.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Det finns då risk för brand.
Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten, när sådan finns.
Tryck på
• Produkten är konstruerad för användning i hemmet. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt.
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på egendom.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens insida och tillbehören blir heta under användning. Det finns risk att bränna
sig. Använd säkerhetshandskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på ugnsemaljen.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma
ut. Det finns då risk att bränna sig.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Stäng alltid luckan vid matlagning, även vid grillning.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
6
Säkerhetsinformation
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns
även risk att glasen kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan
orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att produktens ytmaterial skadas.
• Använd en djup bakplåt för mycket fuktiga kakor för att förhindra att fruktsaft lämnar
fläckar som inte går att ta bort.
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka
korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på
värmeelementen eller termostatens sensor.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
• Rengör inte katalytisk emalj (om sådan finns).
Ugnslampa
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är
specialdesignad för produkter som denna.
• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt.
Brandrisk
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter
och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten.
Ångtillagning
• Öppna inte ugnsluckan under ångtillagning. Ånga kan frigöras. Det finns då risk att bränna sig. Det finns risk att ångan orsakar fuktskador på enheter.
Servicecenter
• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på produkten. Kontakta ett godkänt servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Produktbeskrivning
7
Skrotning av produkten
• För att förhindra person- eller materialskada
– Koppla loss produkten från eluttaget.
– Klipp av nätkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Det
finns risk för kvävning.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
4
10
3
6
2
7
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Behållare för vattenpåfyllning
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Bakre väggvärmeelement
Ånggenerator
Ugnsstegar, löstagbara
Falsnivåer
8
Produktbeskrivning
Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Form
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Proffsplåt
För småfranskor, kringlor och småkakor.
Lämpar sig för ångfunktioner. Missfärgning
av ytan påverkar inte funktionen.
• Svamp 150
Suger upp resterande vatten från ånggeneratorn.
Innan maskinen används första gången
9
• Ångtillagningskärl
Tillagningskärl med och utan perforering.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget eller efter att strömmen brutits, måste du ställa in
språk, displayens kontrast, ljusstyrka samt klockan. - för att ställa in värdet. Tryck OK för att
bekräfta.
10
Kontrollpanel
KONTROLLPANEL
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten
Antal
Touch
kontroll
1
-
2
3
4
Funktion
Beskrivning
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
På/Av
För att aktivera och avaktivera produkten.
OK och ställ in
Bekräfta valet eller inställningen. Använd navigationshjulet för att navigera.
Hemknapp
Tid och andra funktioner
För att ställa in olika funktioner när ugnen är igång: timer, barnsäkerhet, Favorit Program -minne, Heat+Hold , SET +
GO , inställning av matlagningstermometern ändrad.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Trycker du en gång, kan du välja ugnsfunktionen. Trycker du två gånger, kan
du välja funktionen Tillagningshjälp .
Trycker du in den i 3 sekunder, slås
ugnsbelysningen PÅ och AV.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen i ugnsutrymmet eller visa nuvarande ugnstemperatur. Trycker du in den i 3 sekunder
slås funktionen Snabbstart PÅ och AV.
5
6
7
8
9
För att visa huvudmenyn.
Signalur
Favorit Program
För att ställa in Signalur .
Du kan lagra dina favoritprogram. Använd den för att få tillgång till dem.
Daglig användning
Display
1
2
3
5
1
2
3
4
5
11
Ugnsfunktioner
Visar nuvarande tid.
Kontrollampa för uppvärmning
temperatur
Visar funktionens koktid eller sluttid
4
Andra kontrollampor på dispayen
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är på.
Time Manager
På displayen visas den nuvarande tiden.
Koktid
Visar tiden som krävs för tillagningsprogrammet.
Sluttid
Visar när tillagningsprogrammet avslutas.
Tidsanvisning
Den visar hur länge tillagningsfunktionerna är igång.
Kontrollampa för uppvärmning
Anger temperaturnivån i ugnsutrymmet. Displayen visar
även detta efter du stängt av ugnen och ugnsutrymmet
fortfarande är varmt.
Kontrollampa för
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska viktsystemet är aktivt
eller att vikten kan ändras.
Heat + Hold
Displayen visar att funktionen är aktiverad.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska tillagningsprogram.
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över ugnsfunktioner.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram, som skapats av användaren.
Ångrengöring
Procedur för rengöring med ånga.
12
Daglig användning
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Du kan använda dessa för att ställa in andra ugnsinställningar.
Normalinställning
Se Receptboken för menylistan Tillagningshjälp .
Undermenyer för: Normalinställningar
Sy
m
bol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när du stänger av produkten.
SET + GO
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionerna när du aktiverar ugnsfunktionen.
Heat + Hold
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionen
när du aktiverar ugnsfunktionen.
Tillägg tid
Aktiverar och avaktiverar funktionen.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Knappljud
Aktiverar och avaktiverar touchkontrollstonen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och avaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
Favorit Program : Du kan spara upp till 20 program.
Ugnsfunktioner
Undermenyer för: Värmefunktioner
Ugnsfunktioner
Ånga
Tillämpning
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella
rätter.
Daglig användning
Ugnsfunktioner
13
Tillämpning
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av fisk,
brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller för att
värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
ECO-funktionerna gör att du kan optimera energiförbrukningen under matlagningen. Därför måste du
ställa in tillagningstiden först. Ytterligare information
om rekommenderade inställningar finns i matlagningstabellerna med den motsvarande vanliga ugnsfunktionen.
Varmluft + ånga
För energisparande bakning och tillagning av övervägande torra bakverk samt bakning på en nivå i formar.
Varmluft
För ugnsbakning på upp till tre nivåer samtidigt. Ställ
in ugnstemperaturen 20–40 °C lägre än vid över-/undervärme .
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid
över-/undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av särskilt möra, saftiga stekar.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar knapriga.
Varmluftsgrillning
För stekning på en nivå av större stycken kött eller fågel med ben. Även för att gratinera och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För
att rosta bröd.
Min grill
För grillning av tunna livsmedel i mitten av grillen. För
att rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade
bottnar och för konservering av livsmedel.
14
Daglig användning
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. Även
för att gratinera och bryna.
Konservering
För att konservera t.ex. blandade inläggningar i burkar
och vätska.
Torkning
För torkning av skivad frukt som äpple, plommon,
persika och grönsaker som tomater, zucchini eller
svamp.
Tallriksvärmare
För att värma maten direkt på tallriken.
Återuppvärmning med ånga
För att värma maten direkt på tallriken.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Därför måste tillagningstiden ställas in först. För att få mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna
med motsvarande vanliga ugnsfunktioner.
Navigera i menyerna
Använda menyerna:
1. Aktivera produkten.
2. Vrid navigationshjulet med- eller moturs för att välja i menyn.
3. Tryck OK för att gå till undermenyn eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till huvudmenyn med .
Aktivera en tillagningsfunktion
1.
2.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj menyn Tillagningsfunktioner . Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in tillagningsfunktionen. Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in temperaturen. Tryck OK för att bekräfta.
Tryck
för att går direkt till menyn Tillagningsfunktioner . Även när den är avstängd.
Matlagning med ånga
1. Fyll vattenbehållaren med ca 800 ml vatten. Behållaren för påfyllning finns på kontrollpanelen.
Daglig användning
15
Vattenmängden räcker ca 50 minuter. När vattnet är slut hörs en ljudsignal. Fyll på vattenbehållaren
2. Aktivera produkten.
3. Välj ångfunktion och ställ in temperaturen.
eller Sluttid
när funktionen ska stängas av.
4. Använd för att ställa in Koktid
Den första ångan syns efter ca 2 minuter. När ugnen når den inställda temperaturen
avges en ljudsignal.
En annan ljudsignal hörs vid slutet av tillagningstiden.
5. Stäng av ugnen.
När ugnen svalnat använder du svampen till att suga upp allt resterande vatten från ånggeneratorn och rengör vid behov med lite ättika.
Låt ugnen torka helt med luckan öppen.
Kontrollampa för uppvärmning
När du aktiverar en ugnsfunktion visas stapeln på displayen. Stapeln visar att ugnens temperatur ökar.
Kontrollampa för Snabbstart
Den minskar uppvärmningstiden. För att aktivera funktionen, håll
Du kommer att se att uppvärmningsindikatorn växlar.
intryckt i 3 sekunder.
Kontrollampa för restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen restvärmen. Du kan använda värmen för att hålla
maten varm.
Spara energi
Ugnen har samma funktioner som hjälper dig att spara energi under daglig tillagning:
• Restvärme
– ugnsfunktionen eller programmet arbetar: värmeelementen slås ifrån 10 % tidigare
(lampan och fläkten fortsätter att arbeta). Villkoret: tillagningstiden är längre än 30
minuter eller använder du klockfunktionen ( Koktid , Sluttid ).
– Ugnen är avstängd. Du kan använda värmen för att hålla maten varm. Displayen visar
kvarvarande temperatur, stavarna visar den sjunkande temperaturen.
• Ugnslampa av - håll intryckt under 3 sekunder för att stänga av ugnslampan under
tillagning;
• Eco-funktioner - se "Ugnsfunktion".
16
Klockfunktioner
KLOCKFUNKTIONER
Timer-funktioner
Symbol
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 timmar och 30 minuter).
Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du
kan även aktivera den när produkten är frånslagen. Använd
för att aktivera funktionen: Använd navigationshjulet för att
ställa in minuterna och OK för att starta.
Koktid
Används för att ställa in hur länge produkten ska vara på (högst
23 timmar och 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion (högst 23 timmar
och 59 minuter).
Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt, om du vill att produkten ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på en bestämd tid senare.
Om du ställer in tiden för en klockfunktion börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du vill ställa in klockfunktionerna Koktid och Sluttid , avaktiverar produkten värmeelementen efter 90 % av den inställda tiden. Produkten använder restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden är avslutad (3-20 minuter).
Inställning av Koktid och Sluttid
1. Ställ in ugnsfunktionen.
2. Tryck flera gånger tills displayen visar den nödvändiga klockfunktionen och den relaterade symbolen.
3. Använd navigationshjulet för att ställa in önskad tid. Tryck OK för att bekräfta.
När 90 % av den inställda temperaturen uppnåtts avges en ljudsignal. Produkten stängs
av. Displayen visar ett meddelande.
4. Tryck på en touchkontroll eller öppna luckan för att stoppa signalen.
Med Koktid och Sluttid stängs produkten av automatiskt.
Med Koktid och Sluttid måste du först ställa in tillagningsfunktionen och temperaturen. Du
kan sedan ställa in klockfunktionen.
När du använder matlagningstermometern, fungerar inte Koktid och Sluttid .
Heat + Hold
Du kan aktivera och avaktivera funktionen i menyn Normalinställning .
Funktionen Heat + Hold håller tillagad mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras efter
bakningen eller stekningen avslutas.
Automatiska program
17
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än 80 °C.
• Funktionens Koktid är inställd.
Aktivera funktionen
1. Aktivera produkten.
2. Välj ugnsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på flera gånger tills displayen visar Heat+Hold . Tryck OK för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen Heat + Hold pågår i 30 minuter.
Funktionen Heat + Hold förblir på om ugnsfunktionerna ändras.
Tillägg tid
Tillägg tid gör att ugnsfunktionen fortsätter efter Koktid slutar.
• Gäller alla ugnsfunktioner med Koktid eller Vikt automatisk .
• Gäller inte ugnsfunktioner med matlagningstermometer.
Aktivera funktionen:
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden uppnåtts. Tryck på någon touchkontroll.
2. Displayen visar meddelandet för Tillägg tid i fem minuter.
3. Tryck för att aktivera (eller avbryta).
4. Ställ in Tillägg tid . Tryck OK för att bekräfta.
AUTOMATISKA PROGRAM
Tillagningshjälp med Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som du kan använda. Recepten är förutbestämda och
du kan inte ändra dem.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj Tillagningshjälp . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK för att bekräfta.
4. Välj Automatiska recept . Tryck OK för att bekräfta.
När du använder funktionen Manuellt använder produkten automatiska inställningar. De
kan ändras precis som andra funktioner.
Tillagningshjälp med Vikt automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt stekningstiden. För att använda den måste matens
vikt matas in.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
18
Automatiska program
2. Välj Tillagningshjälp . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK för att bekräfta.
4. Välj Vikt automatisk . Tryck OK för att bekräfta.
5. Använd navigationshjulet för att ställa in matens vikt. Tryck OK för att bekräfta.
Det automatiska programmet startar. Du kan ändra vikten när som helst. Använd navigationshjulet för att ställa in matens vikt. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Tryck på
en touchkontroll för att stänga av signalen.
Vid vissa program, vänd maten efter 30 minuter. Displayen visar en påminnelse.
Favorit Program
Du kan lagra dina favoritinställningar såsom koktid, temperatur eller ugnsfunktion. De finns
i menyn Favorit Program . Du kan lagra 20 program
Att lagra ett program
1. Aktivera produkten.
2. Välj ugnsfunktionen eller Tillagningshjälp .
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar " SPARA ". Tryck OK för att bekräfta.
4. Displayen visar den första lediga minnespositionen.
TryckOK för att bekräfta.
5. Den första bokstaven blinkar.
Använd navigationshjulet för att ändra bokstav. Tryck på OK.
6. Vrid knappen för att flytta markören åt höger eller vänster. Tryck på OK.
Bokstaven blinkar.
7. Upprepa steg 5 och 6 igen för att skriva in programmets namn.
Håll OK intryckt för att spara.
Håll
intryckt i 3 sekunder för att spara nuvarande program i Favorit Program
En minnesposition kan skrivas över. (Se avsnittet "Lagra ett program". På steg 4 används
navigationshjulet för att skriva över existerande program.
Du kan ändra namnet på ett program i menyn ” Skriv programmets namn ”.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj Favorit Program . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj namn på ditt favoritprogram. Tryck OK för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till Favorit Program . Även när den är frånslagen.
Använda tillbehören
19
ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Du måste ställa in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen
Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten. Det garanterar bästa tillagningsresultat.
Använda matlagningstermometern:
1. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
2. Aktivera produkten.
3. Sätt kontakten på matlagningstermometern i kontakten på övre högra sidan i ugnsutrymmets framdel.
Displayen visar matlagningstermometern.
4. Använd navigationshjulet inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.
5. Ställ in ugnsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid. Sluttiden är olika för olika mängder mat, inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C) och driftlägen. Produkten beräknar en stopptid
om ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen uppnås avges en ljudsignal. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
7. Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Tryck på
för att ändra innertemperaturen.
VARNING
Matlagningstermometern är varm! Det finns risk att bränna sig! Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och kontakt.
20
Tillvalsfunktioner
Sätta in ugnstillbehör
Långpannan och gallret har sidokanter. Dessa
kanter och långpannan på styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Placering av gallret och långpanna tillsammans
Lägg gallret på långpannan. Skjut in långpannan
mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
TILLVALSFUNKTIONER
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Knapplås
Knapplås förhindrar att ugnsfunktionen oavsiktligt ändras.
Aktivera Knapplås
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in ugnsfunktionen.
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar Knapplås .
4. Tryck OK för att bekräfta.
Knapplås är aktivt.
Avaktivera Knapplås
1. Tryck på knappen .
2. Tryck OK för att bekräfta.
Knapplås är inte aktivt.
Tillvalsfunktioner
21
Om du avaktiverar produkten, avaktiveras Knapplås .
BARNLÅS
Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.
Aktivera barnlåset
1. Aktivera produkten.
2. Tryck och samtidigt tills displayen visar ett meddelande.
Avaktivera barnlåset
1. Tryck på OK.
2. Tryck på och samtidigt tills displayen visar ett meddelande.
SET + GO
Funktionen SET + GO gör att du kan ställa in en ugnsfunktion (eller program) och använda
det senare genom att trycka på touchkontrollen.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in tillagningsfunktionen.
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar Koktid .
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på flera gånger tills displayen visar SET + GO .
6. Tryck OK för att bekräfta.
För att starta SET + GO tryck på en touchkontroll (utom ). Den inställda ugnsfunktionen
startar.
En ljudsignal hörs när ugnsfunktionen är klar.
När ugnsfunktionen är igång, är funktionen Knapplås på.
Du kan aktivera och avaktivera SET + GO i menyn Normalinställning .
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av sig själv efter en viss tid:
• om en ugnsfunktion är igång.
• om du inte ändrar ugnstemperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C -120 °C
12,5 timmar.
120 °C - 200 °C
8,5 timmar.
200 °C -230 °C
5,5 timmar.
Den automatiska avstängningen fungerar med alla ugnsfunktioner, utom Belysning , Matlagningstermometer, Koktid , Sluttid .
22
Råd och tips
Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om
du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
Mekaniskt lucklås
Lucklåset är inte aktivt när du köper produkten.
Aktivera lucklåset: Dra lucklåset framåt tills det låses på plats.
Inaktivera lucklåset: Tryck tillbaka lucklåset in i panelen.
Öppna ugnsluckan:
1. Tryck och håll ned lucklåset.
1
2. Öppna luckan.
2
Tryck inte på lucklåset när du stänger ugnsluckan!
När du stänger av produkten avaktiveras inte det mekaniska lucklåset.
RÅD OCH TIPS
Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan av ugnsluckan:
• nummer på nivåpositionerna (vissa modeller)
• information om ugnens funktioner, rekommenderade nivåpositioner och temperaturer
för typiska maträtter (vissa modeller).
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt
(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar
därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
Underhåll och rengöring
23
• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort
smuts och den bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk trasa och varmt vatten med rengöringsmedel)
efter varje användningstillfälle och låt dem torka.
• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om
du har tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET
Torka ånggeneratorn efter varje användning. Sug upp vatten med svamp 150.
Eventuella kalkrester avlägsnas bäst med ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET
Kemiska rengöringsmedel kan skada ugnsemaljen. Följ tillverkarens instruktioner!
Rengöring av vattenbehållaren och ånggeneratorn:
1. Häll i vatten- och ättiksblandningen (ca 250 ml) via vattenbehållaren i ånggeneratorn.
Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med 150-svampen.
3. Använd rent vatten (100–200 ml) för att skölja ångalstringssystemet via vattenbehållaren.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn med 150-svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen torkar ordentligt.
Ångrengöring
1. Ta bort den värsta smutsen manuellt.
2. Häll 250ml vatten med 3 matskedar ättika i ånggeneratorn.
3. Aktivera Rengöring med ånga på huvudmenyn. Programmets varaktighet visas på displayen.
4. En ljudsignal hörs när programmet är klart. Tryck på en valfri knapp för att stänga av
signalen.
5. Torka ur ugnen med en mjuk trasa. Ta bort resterande vatten från ånggeneratorn
6. Lämna ugnsluckan öppen i ca en timme så att ugnen får torka ordentligt.
Ugnsstege
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
24
Underhåll och rengöring
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra försiktigt upp ugnsstegen ur den
främre upphängningen.
2. Sväng ugnsstegen i den främre upphängningen lite inåt.
3. Dra ur stegen från den bakre upphängningen.
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnslucka och luckglas
Ta bort ugnsluckan när du ska rengöra den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan helt.
25
Underhåll och rengöring
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
3. Stäng ugnsluckan till det första läget (cirka 70°).
4. Håll luckan med en hand på var sida och
dra den ut från ugnen uppåt.
A
A
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning.
Antalet glaspaneler varierar beroende på modell.
FÖRSIKTIGHET
Lägg ner luckan med utsidan neråt på ett mjukt och plant underlag för att undvika repor.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Ta bort ugnsluckan.
2. Ta ta i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
3. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
B
4. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
5. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i
omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset först
och sedan det större.
Ugnsbelysning
VARNING
Det finns risk för stöt.
Ugnslampan och lampglaset kan vara varma.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
26
Om maskinen inte fungerar
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset
och ugnsutrymmet.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du längst bak i ugnsutrymmets tak.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Ta bort metallringen och rengör skyddsglaset.
3. Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.
Ta ut vänster ugnsstege.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och packning.
4. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
5. Sätt tillbaka täckplåt och packning och dra fast skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp
Ugnen är avstängd
Aktivera ugnen
Ugnen värms inte upp
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnen värms inte upp
Barnlåset är aktiverat
Se "Inaktivera barnlåset"
Ugnen värms inte upp
Säkringen har utlösts
Kontrollera om säkringen orsakat
felet. Kontakta behörig elektriker
om säkringen utlöses upprepade
gånger.
Displayen visar F111
Matlagningstermometerns kontakt Sätt matlagningstermometerns
sitter inte rätt i uttaget
kontakt så långt in i uttaget det
går.
Miljöskydd
Problem
Ugnslampan fungerar
inte
Möjlig orsak
Glödlampan är trasig
27
Lösning
Se avsnittet "Byte av glödlampan"
Kontakta försäljaren eller servicecentret om du inte kan avhjälpa felet.
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets
yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (Mod.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
www.aeg-electrolux.com/shop
892945150-C-432010
Download PDF

advertising