Aeg-Electrolux BP7304021M Vartotojo vadovas

Aeg-Electrolux BP7304021M Vartotojo vadovas
BP7304021
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG
prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis
asortimentas priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės
standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės reikmenų iki krepšių
stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
Turinys
3
TURINYS
4
7
9
9
11
14
16
18
20
22
26
27
28
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Aplinkosauga
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
4
Saugos informacija
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gaminto‐
jas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims, įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir proto
negalią arba stokojantiems patirties ir žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis
prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia piretaiso, kai jis veikia arba vėsta.
Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduojame jį įjungti.
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ar įrenginių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
Saugos informacija
5
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų
galima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinki‐
te, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už kištu‐
ko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungia‐
muosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smūgio arba sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neužblokuotos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba
orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias piršti‐
nes.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada privalo būti uždarytos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros lieps‐
nos.
Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
6
Saugos informacija
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– Nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso dugno.
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenau‐
dokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti.
• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol veikia pirolizinis valymas. Prietaisas labai įkaista.
• Pirolizinio valymo metu ir po jo pasirūpinkite geru vėdinimu.
• Patraukite visus naminius gyvūnus (ypač paukščius) toliau nuo prietaiso pirolizinio valy‐
mo metu ir po jo bei pirmą kartą paleidę prietaisą veikti didžiausia temperatūra į gerai
vėdinamą plotą.
• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio valymo nurodymus.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
Gaminio aprašymas
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
2
1
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
Valdymo skydelis
Elektroninė programinė įranga
Lizdas kepimo temperatūros jutikliui
Kaitinimo elementas
Orkaitės lemputė
Ventiliatorius
Galinės sienelės kaitinimo elementas
7
8
Gaminio aprašymas
8 Apatinis kaitinimo elementas
9 Lentynos atrama, išimama
10 Lentynų padėtys
Orkaitės priedai
• Vielinė lentynėlė
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms, pri‐
kaistuviams.
• Kepimo padėklas
Skirtas pyragams ir sausainiams kepti.
• Universalus prikaistuvis
Skirtas pyragams ir sausainiams kepti. Skir‐
tas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
• Vidaus kepimo temperatūros jutiklis
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produk‐
tas.
Prieš naudojantis pirmąkart
9
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Pirmasis prijungimas prie elektros
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo keletą sekundžių ekrane matyti visi simboliai. Po to
keletą sekundžių ekrane rodoma programinės įrangos versija.
Pirmasis paros laiko nustatymas
Kai programinės įrangos versija baigiama rodyti, ekrane pasirodo „h“ ir „12:00“.
Paros laiko nustatymas:
arba
, kad nustatytumėte valandas.
1. Palieskite
arba .
2. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte minutes.
3. Palieskite
arba .
4. Palieskite
Temperatūra / paros laikas rodo naują laiką.
Paros laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
Palieskite . Ekrane pradės mirksėti . Jeigu norite nustatyti naują paros laiką, atlikite
aukščiau nurodytus veiksmus.
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninė programinė įranga
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.
6
7
8
9
10
10
Valdymo skydelis
Jutiklio laukas
Funkcija
-
EKRANAS
1
Apibūdinimas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
2
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Įjungia ir išjungia prietaisą.
3
PARINKTYS
4
MANO MĖGSTAMIAU‐
SI
Galite išsaugoti savo mėgstamiausią programą.
Galite naudoti tiesiogiai pasiekti mėgstamą pro‐
gramą, kai prietaisas yra išjungtas.
5
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITINI‐
MAS
Nustatyti ir patikrinti orkaitės ir kepimo temperatū‐
ros jutiklio temperatūras. Jeigu palaikysite nus‐
paustą tris sekundes, įjungsite arba išjungsite
greito įkaitinimo funkciją.
Tiesioginė prieiga prie pirmos orkaitės funkcijos
temperatūros, kai prietaisas yra išjungtas.
6
AUKŠTYN, ŽEMYN
Orkaitės funkcijai, laikrodžio funkcijai pasirinkti ir
nustatyti laikmatį, temperatūrą ir paros laiką.
7
OK
8
ORKAITĖS APŠVIETI‐
MAS
9
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
10
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
Orkaitės funkcijoms ar programoms nustatyti.
Tiesioginė prieiga prie orkaitės funkcijos, kai prie‐
taisas yra išjungtas.
Pasirinkimui ar nustatymui patvirtinti.
Nustatyti, kad orkaitės lemputė būtų įjungta arba
išjungta.
Ekrano rodmuo
1
2
7
1 Orkaitės funkcijos simbolis
2 Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo
3
6
5
4
Kasdienis naudojimas
11
Laikrodžio / likusio karščio rodmuo (taip pat laikmatis ir paros laikas)
Likusio karščio indikatorius
Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
Įkaitinimo indikatorius
Orkaitės funkcijos / programos skaičius
3
4
5
6
7
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Ženklai
/
/
Pavadinimas
Apibūdinimas
Funkcija
Galite pasirinkti orkaitės funkciją.
Automatinė programa
Galite pasirinkti orkaitės programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg/g
Veikia orkaitės programa su nurodoma mase.
val. / min
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkai‐
tinimas
Veikia funkcija.
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.
Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras yra mėsos termometro lizde.
Elektroninis durelių užraktas
Veikia durelių užrakto funkcija.
Orkaitės lemputė
Orkaitė lemputė išjungta.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu nustatysite orkaitės funkciją, ekrane po vieną pasirodys juostelės. Juostelės rodo,
kad temperatūra prietaiso viduje kyla arba krenta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, įkaitinimo indikatorius ekrane išsijungia.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• rankinio valdymo režimą – orkaitės funkcijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti ran‐
kiniu būdu;
• automatines programas – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
Orkaitės funkcijos nustatymas
1.
Paspauskite
.
12
Kasdienis naudojimas
2.
3.
Ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra, simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
Ekrane mirksi .
arba
, kad nustatytumėte orkaitės funkciją.
Palieskite
arba prietaisas pradės pats po 5 sekundžių.
Palieskite
Jeigu prietaisą įjungiate naudodamiesi arba ir nenustatote jokios orkaitės funkcijos ar
programos, prietaisas išsijungs automatiškai po 20 sekundžių.
Orkaitės funkcija
1
Pritaikymas
Karšto oro srautas Maistui vienu metu gaminti daugiausiai trijuose lygiuose. Su‐
mažina orkaitės temperatūrą (20–40 °C), lyginant su funkcija
apatinis+viršutinis kaitinimas. Taip pat – maisto produktams
džiovinti.
2
Pica
Viename lentynos lygyje kepti patiekalus, kuriems reikia in‐
tensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Sumažina or‐
kaitės temperatūrą (20–40 °C), palyginti su funkcija „Apatinis
+viršutinis kaitinimas“.
3
Kepimas žemoje
temp.
Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
4
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą viename lentynos lygyje.
5
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams, pvz., gruzdintoms bulvytėms, stambiai
pjaustytoms bulvėms, traškioms bandelėms.
6
Terminis kepintu‐
vas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais
skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
7
Didysis kepintuvas Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje. Duonos
skrebučiams kepti.
8
Mažasis kepintu‐
vas
Plokštiems patiekalams grotelių viduryje kepti. Duonos skre‐
bučiams kepti.
9
Šilumos palaiky‐
mas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
10
Atšildymas
11
12
Šaldytam maistui atšildyti.
Apatinis kaitinimas Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
EKO kepimas
EKO funkcijos suteikia galimybę optimizuoti energijos suvar‐
tojimą ruošiant maistą. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gami‐
nimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus
nustatymus rasite maisto gaminimo lentelėse prie atitinka‐
mos įprastos orkaitės funkcijos.
Kasdienis naudojimas
Orkaitės funkcija
13
13
Pritaikymas
Pirolizinis valymas Automatiniam piroliziniam orkaitės valymui. Orkaitės tempe‐
ratūra yra maždaug 500 ° C. Taip sudeginami orkaitėje likę
nešvarumai. Po to, orkaitei atvėsus, juos galima nuvalyti
šluoste.
Orkaitės temperatūros keitimas
Palieskite
/
, kad temperatūrą keistumėte 5 °C žingsniu.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, tris kartus pasigirsta signalas ir išsijungia įkai‐
tinimo indikatorius.
Orkaitės temperatūros tikrinimas
Galite patikrinti temperatūrą prietaise, kai veikia ši funkcija ar programa.
.
1. Palieskite
Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo rodo temperatūrą prietaiso viduje.
Jeigu norite keisti orkaitės temperatūrą, dar kartą palieskite
2.
ir naudokite
arba
.
, kad grįžtumėte prie nustatytos temperatūros arba ekranas ji pasirodys
Palieskite
automatiškai po 5 sekundžių.
Greito įkaitinimo funkcija
Greito įkaitinimo funkcija sumažina įkaitinimo trukmę.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greito įkaitinimo funkcija.
ilgiau negu tris sekundes.
Greito įkaitinimo funkcijos įjungimas Palieskite ir palaikykite
Įjungus greito įkaitinimo funkciją, ekrane po vieną užsižiebia brūkšneliai , kurie parodo,
kad funkcija veikia.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su visomis orkaitės funkcijomis. Jeigu nustatytai
funkcijai negalima naudoti greito įkaitinimo funkcijos, pasigirsta signalas.
14
Laikrodžio funkcijos
Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
• Likęs karštis:
– veikia orkaitės funkcija arba programa: kaitinimo elementai išjungiami, likus 10% laiko
iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliatorius veikia toliau). Sąlyga: maisto ruošimo laikas
yra ilgesnis nei 30 minučių arba naudojate laikrodžio funkcijas („Trukmė“, „Pabaiga“,
„Atidėjimo laikas“);
– orkaitė yra išjungta – šią šilumą galite panaudoti maisto šilumai išlaikyti. Rodmuo: laik‐
rodžio / likusio karščio ekrano rodmuo rodo likusią temperatūrą, brūkšneliai rodo kren‐
tančią temperatūrą.
• Orkaitės lemputė išjungta - palieskite , kad išjungtumėte orkaitės lemputę maisto ruo‐
šimo metu;
, kol ekranas išsi‐
• Ekranas išjungtas – jei reikia, išjunkite prietaisą. Kartu lieskite ir
jungia (arba įsijungia).
• „Eko“ funkcijos - žr. skyrių „Orkaitės funkcija“.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
SIMBO‐
LIS
FUNKCIJA
APRAŠYMAS
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Laiko skaičiavimui pradėti. Rodo, kaip ilgai veikia prietaisas. Ši
funkcija neturi poveikio orkaitės veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr. skyrių „Paros
laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Galite kartu naudoti funkci‐
jas „Trukmė“ ir „Pabaiga“, jeigu prietaisas vėliau bus įjungia‐
mas ir išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti su reikalingais nustatymais tik vienu jutiklinio
laukelio palietimu bet kada vėliau.
Laiko atskaita pirmyn
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko veikia prietaisas. Įsijungia iškart prietaisui pradėjus
šilti.
,
Laikmačio atstatymas: pakartotinai palieskite , kol ekrane ims mirksėti . Lieskite
kol ekrane rodomas užrašas „00:00“ ir laikmatis „Laiko atskaita pirmyn“ pradeda vėl skai‐
čiuoti.
Laikmačio „Laiko atskaita pirmyn“ naudoti negalima, kai nustatyta funkcija „Trukmė“ arba
„Pabaiga“.
Laikrodžio funkcijos
15
Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
Pakartotinai lieskite , kol ekrane pa‐
matysite .
Ekrane pradės mirksėti .
arba
, kad nustatytu‐
Naudojate
mėte minutes funkcijai „TRUKMĖ“.
.
Patvirtinkite su
arba
, kad nustatytumėte valandas funkcijai „TRUKMĖ“.
Naudokite
Jeigu paliesite arba
nustatydami valandas funkcijai „TRUKMĖ“, prietaisas pereis
funkcijos „PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas.
simbolis ir laiko nustatymas ims mirksėti ekrane. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
Ekrane pradės mirksėti .
arba
, kad nustatytumėte funkciją „PABAIGA“ (pirmiausia nustatykite
Naudokite
arba , kad patvirtintumėte.
minutes, po to valandas) ir
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas.
simbolis ir laiko nustatymas ims mirksėti ekrane. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „SET+GO“ nustatymas
Prietaisui paleisti su reikalingais nustatymais tik vienu jutiklinio laukelio palietimu bet kada
vėliau.
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba programą) ir temperatūrą (žr. skyrių „Orkaitės funkci‐
jos nustatymas“ ir „Orkaitės temperatūros keitimas“).
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr. „Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
3. Pakartotinai palieskite , kol ekrane pradės mirksėti .
, kad nustatytumėte funkciją „SET+GO“.
4. Palieskite
Ekrane rodoma ir su tašku. Šis taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija yra įjungta.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką (išskyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad paleistumėte
funkciją „SET+GO“.
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik jeigu yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
16
Automatinės programos
Patikrinti rezultatą (tik kai kuriuose modeliuose)
Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“, likus 2 minutėms prieš maisto ruošimo pa‐
baigą pasigirsta signalas ir įsijungia lemputė. Prietaisas pereina prie funkcijos „PABAIGA“
arba „TRUKMĖ“ nustatymo. Per šias dvi minutes galite patikrinti ruošiamą maistą ir, jei rei‐
kia, pailginti funkcijos „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ laiką.
Atidėto paleidimo funkcijos nustatymas
Funkcijas „TRUKMĖ“ ir „PABAIGA“ galima naudoti kartu, jeigu norite, kad vėliau or‐
kaitė automatiškai įsijungtų ir išsijungtų. Tuomet pirmiausia nustatykite funkciją „TRUKMĖ“
, po to „PABAIGA“ (žr. „Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos „PABAIGA“
nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekrane rodomas statiškas orkaitės funkcijos simbolis,
su tašku ir . Taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija rodoma laikrodžio / likusio karščio ekra‐
no rodmenyje.
Funkcijos „LAIKMATIS“ nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei atskaitai nustatyti (iki 23:59 minučių). Ši funkcija
neturi įtakos orkaitės veikimui. Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet kada, net jei prie‐
taisas yra išjungtas.
1. Paspauskite .
Ekrane pradės mirksėti ir „00“.
2. Funkcijai „LAIKMATIS“ nustatyti naudo‐
arba
. Pirmiausia nustatykite
kite
sekundes, po to minutes ir valandas.
arba funkcija „LAIKMA‐
3. Palieskite
TIS“ įsijungs automatiškai po 5 sekun‐
džių.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užra‐
šas „00:00“ ir .
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Yra 20 automatinių programų ir receptų. Automatinę programą arba receptą naudokite tada,
kai nežinote ar neturite patiekalo gaminimo patirties. „Receptų knygoje“ galite rasti automati‐
nėms programoms skirtus receptus.
Yra trijų rūšių automatinės programos:
• automatinių programų receptai;
• automatinės programos su nurodomu svoriu;
Automatinės programos
17
• automatinės programos su kepimo temperatūros jutikliu;
Automatinių programų receptai.
Automatinių programų receptų nustatymas
1. Dukart palieskite , kol ekrane pasirodo .
Ekrane rodomas simbolis ir automatinės programos numeris.
arba
, kad pasirinktumėte automatinių programų receptus.
2. Palieskite
arba automatinių programų receptas įsijungs automatiškai po penkių se‐
3. Palieskite
kundžių.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas. Mirksi simbolis .
Prietaisas išsijungia.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Automatinės programos su nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas paskaičiuoja gaminimo trukmę.
1. Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
arba
, kad nustatytumėte svorio programą (žr. „Receptų knyga“).
2. Palieskite
Ekrane rodomas: maisto ruošimo laikas, trukmės simbolis , numatytasis svoris, ma‐
tavimo vienetas (kg, g).
arba nustatymai įsirašys automatiškai po 5 sekundžių.
3. Palieskite
4. Prietaisas pasileidžia. Svorio vieneto simbolis mirksi ekrane. Šiuo metu galite pakeisti
arba
. Paspauskite
.
numatytąjį svorį naudodamiesi
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Automatinės programos su kepimo temperatūros jutikliu
Maisto kepimo temperatūra yra numatytoji ir nustatyta programose vidaus kepimo tempera‐
tūros jutikliu. Programa baigiama, kai prietaisas pasiekia nustatytą vidinę kepimo temperatū‐
rą.
1. Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
2. Prijunkite kepimo temperatūros jutiklį (žr. „Kepimo temperatūros jutiklis“).
arba
, kad nustatytumėte kepimo temperatūros jutiklio programą.
3. Palieskite
Kai kepimo temperatūros jutiklio programa yra nustatyta, ekrane rodomas maisto ruoši‐
.
mo laikas, ir
arba nustatymai įsirašys automatiškai po sekundžių.
4. Palieskite
5. Pasibaigus nustatytam laikui, minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
18
Priedų naudojimas
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Kepimo temperatūros jutiklis
Kepimo temperatūros jutiklis matuoja mėsos kepimo temperatūrą. Kai mėsa pasiekia nusta‐
tytą temperatūrą, prietaisas išsijungia.
Galima nustatyti dvi temperatūras:
• orkaitės temperatūrą; žr. kepsnių kepimo lentelę receptų knygoje;
• kepimo temperatūrą; žr. kepimo temperatūros jutiklio lentelę receptų knygoje.
Naudokite tik pateiktą vidaus kepimo temperatūros jutiklį arba originalias atsargines dalis.
1.
2.
3.
4.
5.
Įjunkite prietaisą.
Įkiškite kepimo temperatūros jutiklio galą
ant rankenos) į mėsos
(su simboliu
vidurį.
Įkiškite kepimo temperatūros jutiklio kiš‐
tuką į prietaiso priekyje esantį lizdą.
ir numatytoji
Ekrane mirksi simbolis
kepimo temperatūra. Naudojant pirmą
kartą, temperatūra yra 60 °C, kitus kar‐
tus – paskutinį kartą nustatyta tempera‐
tūra.
arba
, kad nustatytu‐
Palieskite
mėte kepimo temperatūrą.
arba nustatymai įsirašys
Palieskite
automatiškai po sekundžių.
Galite nustatyti kepimo temperatūrą tik tuomet, kai mirksi simbolis
. Jeigu ekrane rodo‐
prieš nustatant kepimo temperatūrą, naudokite
ir
arba
mas statinis simbolis
naujai reikšmei nustatyti.
6. Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo temperatūra ir (rodo nustatytos orkaitės temperatū‐
ros ir esamos orkaitės temperatūros santykį).
Kol ruošiamas maistas, kepimo temperatūros jutiklis turi likti mėsoje ir lizde.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikslę trukmę, laikmačio / likusio karščio rodmuo rodo laiko ats‐
kaitos pirmyn funkciją. Užbaigus pirmą skaičiavimą, laikmačio / likusio karščio rodmuo rodo
apytikslę maisto ruošimo trukmę.
Ruošimo metu prietaisas toliau skaičiuoja trukmę. Ekrano rodmenys periodiškai atsinaujina
ir rodo naujausias trukmės reikšmes.
Priedų naudojimas
7.
8.
19
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą, ims mirksėti kepimo temperatūra ir
. Pasigirsta dviejų minučių trukmės signalas.
Norėdami signalą išjungti, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Ištraukite kepimo temperatūros jutiklį iš lizdo ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs ištraukdami kepimo temperatūros jutiklį. Jis yra karštas. Galima apsideginti.
9. Išjunkite prietaisą.
Įkišdami vidaus kepimo temperatūros jutiklį į lizdą, atšaukiate laikrodžio funkcijų nustatymus.
Kai gaminate su kepimo temperatūros jutikliu, galite keisti temperatūrą, kuri rodoma tempe‐
ratūros / paros laiko ekrano rodmenyje. Įkišus kepimo temperatūros jutiklį į lizdą ir nustačius
orkaitės funkciją ir temperatūra, ekrane rodoma esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite
, kad pamatytumėte kitas tris temperatūras:
• esamą kepimo temperatūrą,
• nustatytą orkaitės temperatūrą,
• esamą orkaitės temperatūrą.
Nustatyta kepimo temperatūra pasikeičia į esamą kepimo temperatūrą, o esama orkaitės
temperatūra pasikeičia į nustatytą orkaitės temperatūrą.
Orkaitės priedų montavimas
Gili keptuvė ir vielinė lentynėlė turi dvigubus šoni‐
nius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių for‐
ma apsaugo orkaitės priedus nuo pasvirimo.
20
Papildomos funkcijos
Vielinės lentynėlės ir gilios keptuvės montavimas
kartu
Uždėkite vielinę lentynėlę ant gilios keptuvės.
Įstumkite gilią keptuvę į vieną iš orkaitės krei‐
piamųjų laikiklių lygių.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcija „Mano mėgstamiausi“
Naudokite šią funkciją norėdami įrašyti savo mėgstamiausius orkaitės funkcijos ar progra‐
mos temperatūros ir laiko nustatymus.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite ilgiau negu tris sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
3. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „Mano mėgstamiausi“ naudojimas
• Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite . Prietaisas įjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite . Prietaisas išjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
Kai veikia funkcija, galite keisti laiką ir temperatūrą.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas / išjungimas:
1. Išjunkite prietaisą, naudodami . Nenustatykite orkaitės funkcijos.
2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.
2. Kartu palieskite ir palaikykite ir
Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.
Jei orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“, durelės užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo SAFE.
Mygtukų užraktas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas. Mygtukų užrakto funkcija apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
Papildomos funkcijos
21
Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas / išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba pasirinkite nuostatą.
2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.
3. Kartu palieskite ir palaikykite ir
Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.
Veikiant mygtukų užrakto funkcijai, prietaisą galite išjungti. Išjungus prietaisą, mygtukų už‐
rakto funkcija išjungiama.
Jei orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“, durelės užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo Loc.
Nuostatų meniu
Nuostatų meniu galite pridėti arba pašalinti funkcijas iš pagrindinio meniu (pavyzdžiui, galite
įjungti arba išjungti likutinės šilumos indikatorių). Nuostatų meniu yra ne daugiau kai aštuo‐
nios nuostatos (SET1–SET8). Skirtinguose modeliuose nuostatų skaičius skiriasi. Kiekvie‐
nos nuostatos galimą vertę rasite toliau pateiktoje lentelėje.
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu indikatorius
Apibūdinimas
Nustatoma vertė
SET1
SET+GO
ON/OFF
SET2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKA‐
TORIUS
ON/OFF
SET3
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ON/OFF
SET4
MYGTUKŲ SIGNALAI
CLICK / BEEP / OFF
SET5
KLAIDŲ SIGNALAI
ON/OFF
SET6
APTARNAVIMAS
---
SET7
ATKURTI NUOSTATAS
YES/NO
SET81)
LAIKO PRATĘSIMAS
ON/OFF
1) Tik kai kuriems modeliams
Nuostatų meniu galite nustatyti tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
Nuostatų meniu įjungimas:
1. Jeigu reikia, išjunkite prietaisą .
2. Palieskite ir palaikykite tris sekundes.
Ekrane rodoma „SET1“ ir 1.
/
, kad nustatytumėte nustatymą.
3. Palieskite
.
4. Palieskite
/
, kad pakeistumėte nustatymo vertę.
5. Palieskite
.
6. Palieskite
Orkaitės automatinis išsijungimas
Siekiant pagerinti saugumą prietaisas automatiškai išsijungia:
22
Valymas ir priežiūra
• jei orkaitės funkcija veikia,
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatūra
Išjungimo laikas
30 °C – 120 °C
12,5 val.
120 °C – 200 °C
8,5 val.
200 °C – 250 °C
5,5 val.
250 °C – maksimali °C
3,0 val.
Po automatinio išsijungimo, palieskite jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte prietaisą.
Automatinis išjungimas veikia su visomis orkaitės funkcijomis, išskyrus „Orkaitės apšvieti‐
mas“, „Kepimas žemoje temperatūroje“, kepimo temperatūros jutiklį, „Trukmė“, „Pabaiga“,
„Atidėtas paleidimas“.
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjungtas, ekrano šviesumas yra mažesnis nuo
22:00 iki 06:00;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas yra įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką, kai veikia naktinio šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), ekranas persijungia į dieninio šviesumo režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte laikmatį. Kai funkcija „Laikmatis“ baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai iš‐
liktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietai‐
sas atvės.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus priedus (minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir valymo priemone) po kiek‐
vieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valymas ir priežiūra
23
• Jeigu turite neprikepančių priedų, neplaukite jų intensyvaus poveikio priemonėmis, ašt‐
riais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
Pirolizinis valymas
1.
Išimkite visas prietaiso dalis.
Pirolizinio valymo nepavyks paleisti:
– jei neišimsite lentynos atramų arba teleskopinių bėgelių (jeigu yra), ekrane bus rodomas
užrašas „C1“;
– jeigu neištrauksite mėsos termometro kištuko iš lizdo, ekrane bus rodoma „C2“;
– jei tinkamai neuždarysite orkaitės durelių, ekrane bus rodomas užrašas „C3“).
2. Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankiniu būdu.
3. Nustatykite pirolizinio valymo funkciją (žr. skyrių „Orkaitės funkcijos“).
, kad įjungtumėte pirolizinio valymo funkciją.
4. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte valymo procedūros trukmę:
5. Palieskite
– P1 1:00, esant mažam nešvarumo laipsniui;
– P2 1:30, esant vidutiniam nešvarumo laipsniui;
– P3 2:30, esant dideliam nešvarumo laipsniui.
, kad patvirtintumėte.
Palieskite
Galite naudoti pabaigos funkciją atidėti valymo proceso pradžią.
Pirolizinio valymo metu durelės yra užrakintos. Rodomas simbolis ir karščio indikatoriaus
brūkšneliai, kol durelės vėl atrakinamos.
Durelės atrakinamos, kai orkaitės temperatūra atitinka saugias sąlygas ir baigiamas pirolizi‐
nis valymas.
Pirolizinio valymo metu lemputė nedega.
Priminimas apie valymą
Kiekvieną kartą išjungiant prietaisą 10 sekundžių ekrane mirksi priminimo apie valymą sim‐
bolis , kad primintų, jog būtinas pirolizinis valymas.
Priminimas apie valymą pranyksta iš ekrano:
• pabaigus pirolizinio valymo funkciją;
• kai išjungiate jį pagrindiniuose nustatymuose (žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“).
Lentynos atrama
Galite išimti lentynų atramas ir nuvalyti šonines sieneles.
24
Valymas ir priežiūra
Lentynos atramos išėmimas
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo
šoninės sienelės.
2.
Patraukite lentynos atramą iš šoninės
sienelės galo ir nuimkite ją.
Norėdami lentynos atramą įdėti atgal, atlikite
šiuos veiksmus atvirkščia tvarka.
Galima naudoti su ištraukiamais bėgeliais
Ištraukiamų lentynų bėgelių atraminiai kaiš‐
čiai turi būti atsukti į priekį!
2
1
Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Orkaitės lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vi‐
daus pažeidimų.
Orkaitės lemputės keitimas
1. Stiklinis lemputės gaubtelis yra ant orkaitės vidaus lubų.
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Jeigu reikia, orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
4.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Valymas ir priežiūra
25
Lemputės keitimas
1. Stiklinį lemputės gaubtelį rasite kairėje vidinėje orkaitės pusėje.
Išimkite kairės pusės lentynų groteles.
2. Siauru, buku daiktu (pvz, arbatiniu
šaukšteliu) nuimkite stiklinį gaubtelį. Nu‐
valykite stiklinį gaubtelį.
3. Jeigu reikia, lemputę pakeiskite tinka‐
ma, 300 °C atsparia karščiui lempute.
Naudokite to paties tipo lemputę.
4.
5.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Įdėkite kairės pusės lentynų groteles.
Durelių ir stiklo plokštės
Jei norite valyti dureles, nuimkite jas.
ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
Durelių nuėmimas
1. Iki galo atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
3. Uždarykite dureles iki pirmos padėties
(maždaug 70° kampas).
4. Laikykite dureles viena ranka iš vienos
pusės, kita – iš kitos, ir ištraukite kampu
aukštyn.
A
A
Norėdami sumontuoti dureles, atlikite veiks‐
mus atvirkščia tvarka.
Stiklo plokščių skaičius yra skirtingas skirtingiems modeliams.
ATSARGIAI
Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto, lygaus pagrindo, kad nesusibraižytų.
Durelių stiklo plokščių išėmimas ir valymas
1. Nuimkite dureles.
26
Ką daryti, jeigu...
2.
3.
Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspaus‐
kite į vidų ir atlaisvinkite fiksatorių.
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
B
4.
5.
Laikykite durelių stiklo plokštes už viršu‐
tiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
Nuvalykite durelių stiklo plokštes.
Norėdami sumontuoti plokštes, atlikite proce‐
dūrą atvirkščia tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Gedimas
Galima priežastis
Sprendimas
Orkaitė nekaista
Prietaisas yra išjungtas
Įjunkite prietaisą
Orkaitė nekaista
Nenustatytas paros laikas
Nustatykite laikrodį. Žr. skyrių
„Laiko pirmasis nustatymas“
Orkaitė nekaista
Nenustatytos būtinos nuostatos Įsitikinkite, ar nustatymai yra
tinkami
Orkaitė nekaista
Įjungtas automatinis išjungimas
Žr. skyrių „Automatinis išjungi‐
mas“
Orkaitė nekaista
Išjungė saugiklis
Patikrinkite, ar veikimo triktį su‐
kėlė saugiklis. Jeigu saugiklis
pakartotinai išsijungia, kreipki‐
tės į įgaliotąjį elektriką.
Neveikia orkaitės apšvietimas
Orkaitės lemputė perdegė
Pakeiskite orkaitės lemputę.
Ekrane rodoma C1
Norite pradėti pirolizinį valymą,
bet neišėmėte lentynos atra‐
mos (arba teleskopinių bėge‐
lių).
Išimkite iš orkaitės lentynos at‐
ramą (arba teleskopinius bėge‐
lius).
Techniniai duomenys
Gedimas
Galima priežastis
27
Sprendimas
Ekrane rodoma C2
Norite pradėti pirolizinį valymą, Ištraukite mėsos termometro
įjungti šilumos palaikymo arba kištuką iš lizdo.
atšildymo funkciją, bet neištrau‐
kėte mėsos termometro kištuko
iš lizdo.
Ekrane rodoma C3
Norite pradėti pirolizinį valymą,
bet netinkamai uždarėte orkai‐
tės dureles.
Tinkamai uždarykite dureles.
Ekrane rodoma F102
Sugedęs durelių užraktas.
• Tinkamai uždarykite dureles.
• Išjunkite prietaisą name
įrengtu saugikliu arba apsau‐
giniu jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl įjun‐
kite
• Jeigu ekrane vėl rodomas
užrašas „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodomas klaidos kodas,
kurio nėra šiame sąraše
Sutriko elektronikos darbas
• Išjunkite prietaisą name
įrengtu saugikliu arba apsau‐
giniu jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl įjun‐
kite
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
klientų aptarnavimo skyrių
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techni‐
nės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
Gaminio numeris (PNC)
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
28
Aplinkosauga
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite pakavimo
medžiagas į atliekų tvarkymo punktuose specialiai šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo kon‐
teinerius.
29
30
31
www.aeg.com/shop
892945184-G-022012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement