Aeg-Electrolux | BP7314001M | User manual | Aeg-Electrolux BP7314001M User Manual

BP7314001
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
2
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
funkcije, ki jih morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si
nekaj minut časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL
V spletni trgovini AEG boste našli vse, kar potrebujete, da bi vaši aparati AEG
izgledali enkratno in delovali odlično. Čaka pa vas tudi pestra izbira dodatkov, ki
so bili oblikovani in narejeni v skladu z visokokakovostnimi standardi, ki jih
pričakujete, od vrhunske kuhinjske posode do košar za jedilni pribor, od držal za
steklenice do prefinjenih vreč za perilo ...
Obiščite spletno trgovino na naslovu
www.aeg.com/shop
Vsebina
3
VSEBINA
4
7
9
10
12
14
16
18
21
23
26
28
28
Varnostna navodila
Opis izdelka
Pred prvo uporabo
Upravljalna plošča
Vsakodnevna uporaba
Časovne funkcije
Samodejni programi
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
Vzdrževanje in čiščenje
Kaj storite v primeru…
Tehnični podatki
Skrb za varstvo okolja
V navodilih za uporabo so uporabljeni
naslednji simboli:
Pomembne informacije glede vaše osebne
varnosti in informacije za preprečitev
poškodb na napravi.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb
4
Varnostna navodila
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo natančno preberite ta priročnik:
• Zaradi osebne varnosti in varnosti vaše lastnine;
• Zaradi spoštovanja do okolja;
• Zaradi pravilnega delovanja naprave.
Ta navodila za uporabo hranite skupaj z napravo, tudi če le-to premaknete ali prodate.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, nastale zaradi napačne namestitve ali uporabe.
Varnost otrok in ranljivih oseb
• To napravo lahko otroci od 8. leta starosti naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja uporabljajo le, če
so pod nadzorom ali pa so jim bila dana ustrezna navodila glede uporabe naprave na
varen način in če razumejo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve ali telesnih
poškodb.
• OPOZORILO: Ko so vrata naprave odprta ali naprava deluje, poskrbite, da bodo otroci in
živali dovolj oddaljeni od nje, ker se zelo segreje. Obstaja nevarnost poškodbe ali druge
trajne telesne okvare.
• Če ima naprava funkcijo varovala za otroke ali zaklepanja tipk (zaklepanje tipk), jo uporabite. Funkcija otrokom in živalim preprečuje nenamerno uporabo naprave.
Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave. Obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodb
naprave.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Namestitev
• Nameščanje in priključitev naprave lahko opravi le pooblaščen električar. Obrnite se na
pooblaščen servisni center. Na ta način preprečite nevarnost poškodb na konstrukciji ali
telesnih poškodb.
• Prepričajte se, da se naprava med prevozom ni poškodovala. Ne priključite poškodovane
naprave. Po potrebi pokličite dobavitelja.
• Pred uporabo odstranite z naprave vso embalažo, nalepke in folijo. Ne odstranjujte ploščice za tehnične navedbe. To lahko razveljavi garancijo.
• Med nameščanjem mora biti naprava izključena iz napajanja.
• Pri premikanju naprave bodite previdni. Naprava je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice. Naprave ne dvigujte za ročaj.
• Električna inštalacija mora imeti izolacijsko napravo, s katero lahko odklopite napravo z
električnega omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti kontaktno odprtino,
široko najmanj 3 mm.
• Imeti morate pravilne izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte
iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
Varnostna navodila
•
•
•
•
•
5
Pred nameščanjem preverite, ali ima kuhinjski element odprtino ustreznih dimenzij.
Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v bližino trdnih konstrukcij.
Upoštevajte predpisane minimalne razdalje do drugih naprav in enot.
Naprave ni dovoljeno namestiti na podstavek.
Vgradne pečice in vgradne kuhalne plošče so opremljene s posebnimi sistemi za povezavo. Za preprečitev poškodb naprave le-to uporabljajte le z napravami istega proizvajalca.
Priključitev na električno omrežje
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki s ploščice za tehnične navedbe skladni z vašo hišno
električno napeljavo.
• Informacije o napetosti najdete na ploščici za tehnične navedbe.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno vtičnico, odporno proti udarcem.
• Ne uporabljajte razdelilnikov, konektorjev in podaljškov. Obstaja nevarnost požara.
• Ne zamenjujte električnega priključnega kabla. Obrnite se na servisni center.
• Pazite, da ne stisnete vtiča (če obstaja) in kabla za napravo ali ju kako drugače poškodujete.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič
– če obstaja.
Pritisnite
• Naprava je namenjena le uporabi v gospodinjstvu. Naprave ne uporabljajte v komercialne
ali industrijske namene.
• Napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu. Na ta način preprečite telesne poškodbe
oseb ali poškodbe lastnine.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje.
• Notranjost naprave postane med delovanjem zelo vroča. Obstaja nevarnost opeklin. Ne
dotikajte se grelcev v napravi. Za vstavljanje ali premikanje opreme ali loncev uporabljajte
rokavice.
• Ko odstranjujete ali nameščate pribor, bodite previdni, da ne poškodujete emajla.
• Ko med delovanjem naprave odpirate vrata, ne stojte preblizu. Iz naprave lahko puhne
vroča para. Obstaja nevarnost kožnih opeklin.
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte predmetov neposredno na dno notranjosti naprave in ga ne prekrivajte
z aluminijasto folijo.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napravi, ko končate s pripravo hrane.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmogljivost naprave, zato ne predstavlja pomanjkljivosti v smislu zakona o garanciji.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Ko pripravljate hrano, tudi če pečete na žaru, vedno zaprite vrata naprave.
6
Varnostna navodila
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred vzdrževanjem napravo izklopite in izključite iz vtičnice.
• Preden začnete vzdrževanje, se prepričajte, da je naprava hladna. Obstaja nevarnost
opeklin. Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Naprava naj bo ves čas čista. Obloge maščob ali ostanki hrane lahko povzročijo požar.
• Redno čiščenje preprečuje poslabšanje lastnosti materiala na površini.
• Za zelo sočne torte uporabite globok pekač za pecivo, da preprečite, da bi sok sadja povzročil trajne madeže.
• Zaradi osebne varnosti in varnosti vaše lastnine napravo čistite le z vodo in milom. Ne
uporabljajte vnetljivih izdelkov ali izdelkov, ki lahko povzročijo korozijo.
• Naprave ne čistite s parnimi čistilniki, visokotlačnimi napravami, ostrimi predmeti, abrazivnimi čistilnimi sredstvi, gobicami z grobo površino in odstranjevalci madežev.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte navodila proizvajalca.
• Steklenih vrat ne čistite z abrazivnimi čistilnimi sredstvi ali kovinskim strgalom. Toplotno
odporna površina notranjega stekla lahko poči in se zdrobi.
• Če so steklene površine v vratih poškodovane, steklo oslabi in lahko poči. Morate jih zamenjati. Obrnite se na servisni center.
• Ob odstranjevanju vrat s pečice bodite previdni. Vrata so težka!
• Ne čistite katalitičnega emajla (če obstaja).
Nevarnost požara
• Vrata odpirajte previdno. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka. Obstaja nevarnost požara.
• Ne dovolite isker ali odprtega ognja blizu naprave, ko odpirate vrata.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov
z vnetljivimi izdelki in/ali topljivih predmetov (iz plastike ali aluminija).
Pirolitično čiščenje
• Med pirolitičnim čiščenjem naprave ne puščajte brez nadzora.
• Med pirolitičnim čiščenjem ne poskušajte odpreti vrat in prekiniti napajanja.
• Otroci se med pirolitičnim čiščenjem ne smejo zadrževati v bližini naprave. Naprava se
močno segreje. Obstaja nevarnost opeklin.
• Trdovratna umazanija lahko med pirolitičnim čiščenjem povzroči spremembo barve emajla. Sprememba barve emajla ne vpliva na zmogljivost naprave.
Žarnica v pečici
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
• Če morate zamenjati žarnico, naj bo enake moči kot prejšnja in posebej prilagojena gospodinjskim aparatom.
• Pred zamenjavo žarnice v pečici napravo izključite iz napajanja. Obstaja nevarnost električnega udara.
Opis izdelka
7
Servisni center
• Popravila ali katerakoli druga dela na napravi lahko izvaja le pooblaščen serviser. Obrnite
se na pooblaščen servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
Odstranjevanje naprave
• Za preprečitev nevarnosti telesnih ali drugih poškodb
– Pred zamenjavo žarnice izključite pečico iz napajanja.
– Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzite.
– Odstranite zapah. Na ta način preprečite, da bi se v napravo zaprli otroci ali male živali. Obstaja nevarnost zadušitve.
OPIS IZDELKA
Splošni pregled
2
1
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
9
1
2
3
4
5
6
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Vtičnica sonde za meso
Grelec
Luč v pečici
Ventilator
8
Opis izdelka
7
8
9
10
Grelec na zadnji steni
Gretje spodaj
Vodila za rešetke, odstranljiva
Položaji rešetk
Dodatki
• Rešetka
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
• Kombiniran pekač
Za kolače in piškote. Za peko in pečenje ali
kot posoda za zbiranje maščobe.
• Sonda za meso
Za merjenje pečenosti živil.
Pred prvo uporabo
9
• Teleskopska vodila
Za police in pladnje.
PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Glejte poglavje »Varnostne informacije«.
Prvo čiščenje
• Iz naprave odstranite vse dele.
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.
Prva priključitev na omrežno napetost
Po prvi priključitvi na omrežno napetost se za nekaj sekund vklopijo vsi simboli na prikazovalniku. Naslednjih nekaj sekund je na prikazovalniku prikazana različica programske opreme.
Prva nastavitev časa
Ko različica programske opreme izgine, se na prikazovalniku prikažeta »h« in »12:00«.
Nastavitev časa:
ali
, da nastavite ure.
1. Pritisnite
ali .
2. Pritisnite
ali
, da nastavite minute.
3. Pritisnite
ali .
4. Pritisnite
Prikazovalnik temperature/časa prikazuje nov čas.
Spreminjanje nastavljenega časa
Čas lahko spreminjate samo, če je naprava izklopljena.
Pritisnite . Na prikazovalniku utripa . Za nastavitev novega časa uporabite zgoraj opisan postopek.
10
Upravljalna plošča
UPRAVLJALNA PLOŠČA
Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Napravo upravljate s senzorskimi polji.
1
Senzorsko
polje
Funkcija
-
PRIKAZOVALNIK
Opis
Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
2
Vklop/Izklop
Za vklop in izklop naprave.
3
FUNKCIJE
Za nastavitev funkcije pečice ali programa.
Ko je naprava izklopljena, omogoča neposreden dostop do funkcije pečice.
4
PRILJUBLJENE
Shranite lahko svoje najljubše programe. S to tipko lahko neposredno dostopate do svojega priljubljenega programa, tudi če je naprava izklopljena.
5
TEMPERATURA/HITRO SEGREVANJE
Omogoča nastavljanje in preverjanje temperature
pečice ali temperature sonde za meso. Če jo
pridržite za tri sekunde, VKLOPI ali IZKLOPI funkcijo za hitro segrevanje.
Ko je naprava izklopljena, omogoča neposreden dostop do nastavitve temperature prve
funkcije pečice.
6
GOR, DOL
Omogoča izbiranje funkcije pečice in časovne
funkcije ter nastavljanje odštevalne ure, temperature ali časa.
7
OK
Potrditev izbire ali nastavitve.
8
LUČ V PEČICI
Vklop ali izklop luči v pečici.
9
URA
Za nastavitev časovne funkcije.
Upravljalna plošča
Senzorsko
polje
Funkcija
Opis
ODŠTEVALNA URA
10
11
Za nastavitev odštevalne ure.
Prikazovalnik
1
2
7
3
6
5
4
Simbol funkcije pečice
Prikazovalnik temperature/časa
Prikazovalnik časa/akumulirane toplote (tudi odštevalna ura in čas)
Indikator akumulirane toplote
Indikatorji za časovne funkcije (glejte razpredelnico »Funkcije ure«)
Indikator segrevanja
Številka funkcije pečice/programa
1
2
3
4
5
6
7
Drugi indikatorji prikazovalnika
Simboli
/
/
Ime
Opis
Funkcija
Izberete lahko funkcijo pečice.
Samodejni program
Izberete lahko program pečice.
Moj priljubljen program
Deluje priljubljen program.
kgr/gr
Deluje program pečice z vnosom teže.
h/min.
Deluje časovna funkcija.
Temperatura / hitro segrevanje
Funkcija deluje.
Temperatura
Lahko preverite ali spremenite temperaturo.
Tipalo sonde za meso
Tipalo sonde za meso je vključeno v vtičnico za sondo.
Zapora vrat
Funkcija zapore vrat deluje.
Luč v pečici
Luč v pečici je izklopljena.
Odštevalna ura
Funkcija odštevalne ure deluje.
12
Vsakodnevna uporaba
Indikator segrevanja
Če nastavite funkcijo pečice, ena za drugo zasvetijo črtice na prikazovalniku
kažejo povišanje ali znižanje temperature v napravi.
Ko je naprava na nastavljeni temperaturi, indikator za segrevanje ugasne.
. Te črtice
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Glejte poglavje »Varnostne informacije«.
Za upravljanje naprave lahko uporabite:
• ročni način – da ročno nastavite delovanje pečice, temperaturo in čas kuhanja.
• samodejne programe – da pripravite jed, če nimate znanja ali izkušenj v pripravi jedi.
Nastavitev funkcije pečice
1.
2.
3.
Pritisnite .
Na prikazovalniku so prikazani prednastavljena temperatura, simbol in številka funkcije
pečice. Na prikazovalniku utripa .
ali
, da nastavite funkcijo pečice.
Pritisnite
ali pa se naprava samodejno zažene po petih sekundah.
Pritisnite
Če vklopite napravo z ali in ne nastavite funkcije pečice ali programa, se naprava čez
20 sekund samodejno izklopi.
Funkcija pečice
Uporaba
1
Vroči zrak
Za pečenje na največ treh višinah pečice hkrati. Zmanjšajte
temperaturo pečice (20-40 °C) v primerjavi z Gretje Sp. In
Zg. In sušenje živil.
2
Program za pizzo
Pečenje na eni višini-za jedi, za katere želite, da so bolj zapečene in hrustljave. Zmanjšajte temperaturo pečice (20-40
°C) v primerjavi z gretjem zgoraj in spodaj.
3
Pečenje z nizko
temp.
Za pripravo nemastnih in mehkih pečenk.
4
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje hrane na eni višini pečice.
5
Globoko zamrznjena živila
Za pripravo ocvrte hrane z gretjem zgoraj in spodaj, kot npr.
ocvrti krompirček, čips, spomladanske zavitke.
6
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa in perutnine na eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zapečenost.
7
Hitra peka z žarom
Za peko na žaru večjih količin ploščatih jedi. Za popekanje
kruha.
8
Žar
Za peko ploskih jedi na sredini žara. Za popekanje kruha.
Vsakodnevna uporaba
Funkcija pečice
13
Uporaba
9
Ohrani toploto
10
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
11
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavo spodnjo stranjo ter za vlaganje hrane.
12
EKO pečenje
Z EKO funkcijami lahko optimizirate porabo energije med pečenjem. Vendar je potrebno najprej nastaviti čas pečenja. Za
več informacij o priporočenih nastavitvah, glejte razpredelnice pečenja z ustrezno običajno funkcijo pečice.
13
Za ohranjanje toplote hrane.
Pirolitično čiščenje Za pirolitično samočiščenje pečice. Temperatura pečice je
približno 500 °C. Na ta način zgori preostala umazanija v pečici. Ta se lahko odstrani s krpo, ko je pečica hladna.
Spreminjanje temperature pečice
Pritisnite
/
, da temperaturo spremenite v korakih po 5 °C.
Ko je naprava na nastavljeni temperaturi, se trikrat oglasi zvočni signal in izklopi indikator za
segrevanje.
Preverjanje temperature pečice
Preverite lahko temperaturo naprave, ko deluje funkcija ali program.
.
1. Pritisnite
Prikazovalnik temperature/časa kaže temperaturo v napravi.
Če želite spremeniti temperaturo pečice, še enkrat pritisnite
2.
in uporabite
ali
.
, da se vrnete na nastavljeno temperaturo, sicer jo prikazovalnik samodejPritisnite
no prikaže čez pet sekund.
Funkcija hitrega segrevanja
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas segrevanja.
Med delovanjem hitrega segrevanja v pečico ne dajajte hrane.
za več kot tri sekunde.
Vklop funkcije hitrega segrevanja: Pridržite
Če vklopite funkcijo hitrega segrevanja, bodo na prikazovalniku ena za drugo utripale
črtice, ki prikazujejo delovanje funkcije.
Funkcija hitrega segrevanja pečice ni na voljo z vsako funkcijo pečice. Če funkcija hitrega
segrevanja pečice ni na voljo za nastavljeno funkcijo, se oglasi zvočni signal.
14
Časovne funkcije
Varčevanje z energijo
Ta naprava ima nekatere funkcije, ki vam pomagajo varčevati z energijo med
vsakodnevnim pečenjem:
• Akumulirana toplota:
– deluje funkcija pečice ali program: grelci se izklopijo 10 % prej (lučka in ventilator delujeta naprej). Pogoj: čas pečenja je daljši od 30 minut ali pa uporabite časovne funkcije
(Trajanje, Konec, Zamik vklopa).
– Pečica je izklopljena: toploto lahko uporabite za ohranjanje toplote hrane. Prikaz: Prikazovalnik časa/akumulirane toplote kaže preostalo temperaturo, črtice pa kažejo
zmanjševanje temperature.
• Izklop luči v pečici - pritisnite , da izklopite luč v pečici med pripravo jedi.
, dokler
• Izklop prikazovalnika - po potrebi izklopite napravo. Hkrati pritiskajte in
se prikazovalnik ne izklopi (ali vklopi).
• EKO funkcije - glejte »Funkcija pečice«.
ČASOVNE FUNKCIJE
SIMBOL
FUNKCIJA
OPIS
ŠTEVEC ČASA
Nastavitev štetja navzgor. Kaže, koliko časa deluje naprava.
Ta funkcija ne vpliva na delovanje naprave.
ČAS
Kaže dnevni čas. Če želite nastaviti čas, glejte »Nastavitev časa«.
TRAJANJE
Za določanje trajanja delovanja naprave.
KONEC
Za določanje časa izklopa naprave. Sočasno lahko uporabite
funkciji Trajanje in Konec (Zamik vklopa), če bo pečica kasneje samodejno vklopljena in izklopljena.
NASTAVI+ZAČNI
Če želite kadarkoli pozneje zagnati napravo s potrebnimi nastavitvami z enim samim pritiskom senzorskega polja.
Števec časa
Števec časa uporabite za nadzor časa delovanja naprave. Vklopi se ob začetku segrevanja
naprave.
Ponastavitev števca časa: Pritiskajte , dokler na prikazovalniku ne začne utripati .
, dokler se na prikazovalniku ne prikaže »00:00« in ne začne števec
Držite pritisnjen
časa znova šteti časa.
Števec časa ni na voljo, ko je nastavljena funkcija Trajanje ali Konec.
Nastavitev TRAJANJA
1.
Vklopite napravo in nastavite funkcijo ter temperaturo pečice.
Časovne funkcije
2.
3.
4.
5.
15
Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže .
Na prikazovalniku utripa .
ali
, da nastavite minuPritisnite
te za TRAJANJE.
za potrditev.
Pritisnite
ali
, da nastavite ure za TRAJANJE.
Pritisnite
Če boste med nastavljanjem ur za TRAJANJE pritisnili ali
, bo naprava prešla v nastavitev funkcije KONEC.
6. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti.
Na prikazovalniku utripata simbol in nastavitev časa. Naprava se izklopi.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite poljubnega senzorskega polja ali odprite vrata
pečice.
7. Izklopite napravo.
Nastavitev KONCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vklopite napravo in nastavite funkcijo ter temperaturo pečice.
Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže .
Na prikazovalniku utripa .
ali
, da nastavite KONEC (najprej nastavite minute in potem ure), in
Pritisnite
ali za potrditev.
pritisnite
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti.
Na prikazovalniku utripata simbol in nastavitev časa. Naprava se izklopi.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite poljubnega senzorskega polja ali odprite vrata
pečice.
Izklopite napravo.
Nastavitev funkcije NASTAVI + ZAČNI
Če želite kadarkoli pozneje zagnati napravo s potrebnimi nastavitvami z enim samim pritiskom senzorskega polja.
1. Nastavite funkcijo (ali program) pečice in temperaturo (glejte »Nastavljanje funkcije pečice« in »Spreminjanje temperature pečice«).
2. Nastavitev TRAJANJA (glejte »Nastavitev TRAJANJA«).
3. Pritiskajte , dokler na prikazovalniku ne začne utripati .
, da nastavite funkcijo NASTAVI + ZAČNI.
4. Pritisnite
Na prikazovalniku se prikažeta in s piko. Ta pika kaže, katera časovna funkcija
je vklopljena.
5. Pritisnite poljubno senzorsko polje (razen VKLOP/IZKLOP), da zaženete funkcijo NASTAVI + ZAČNI.
Funkcijo NASTAVI + ZAČNI lahko uporabite samo, če je nastavljeno TRAJANJE.
16
Samodejni programi
Preverjanje jedi (samo izbrani modeli)
Če nastavite funkcijo KONEC ali TRAJANJE, se dve minuti pred koncem oglasi zvočni signal in zasveti luč. Naprava se preklopi na nastavitev za funkcijo KONEC ali TRAJANJE. V
teh dveh minutah lahko preverite pripravo jedi in po potrebi dodate čas KONEC ali TRAJANJE.
Nastavitev funkcije Zamik vklopa
Funkciji TRAJANJE in KONEC lahko uporabite hkrati, če želite, da se pozneje pečica
samodejno vklopi in izklopi. V tem primeru najprej nastavite TRAJANJE in potem KONEC (glejte »Nastavitev TRAJANJA« in »Nastavitev KONCA«).
Ko je vklopljena funkcija zakasnitve, se na prikazovalniku prikaže statični simbol funkcije pečice, s piko in . Pika kaže, katera funkcija ure je vklopljena na prikazovalniku časa/
akumulirane toplote.
Nastavljanje ODŠTEVALNE URE
Z ODŠTEVALNO URO lahko nastavite odštevanje (največ 23 ur, 59 minut). Ta funkcija ne
vpliva na delovanje pečice. ODŠTEVALNO URO lahko nastavite kadarkoli, tudi ko je naprava izklopljena.
1. Pritisnite .
Na prikazovalniku utripata in »00«.
2. Za nastavitev ODŠTEVALNE URE upoali
. Najprej nastavite serabite
kunde, potem minute in na koncu ure.
ali pa se ODŠTEVALNA
3. Pritisnite
URA samodejno zažene po petih sekundah.
4. Ko preteče nastavljen čas, zvočni signal
deluje dve minuti, na prikazovalniku pa
utripata »00:00« in .
5. Za izklop zvočnega signala se dotaknite poljubnega senzorskega polja ali odprite vrata
pečice.
SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Glejte poglavje »Varnostne informacije«.
Na voljo je 20 samodejnih programov in receptov. Samodejni program ali recept uporabite,
če nimate znanja ali izkušenj s pripravo jedi. Recepte za samodejne programe lahko najdete
v »Knjižici receptov«.
Obstajajo tri vrste samodejnih programov:
• Samodejni recepti;
• Samodejni programi z vnosom teže;
• Samodejni programi s sondo za meso.
Samodejni programi
17
Samodejni recepti
Nastavitev samodejnega recepta:
1. Dvakrat pritisnite , da se na prikazovalniku prikaže .
Na prikazovalniku sta prikazana simbol in številka samodejnega programa.
ali
, da izberete samodejne recepte.
2. Pritisnite
ali pa se samodejni recept samodejno zažene po petih sekundah.
3. Pritisnite
4. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti. Utripa simbol .
Naprava se izklopi.
5. Za izklop zvočnega signala se dotaknite poljubnega senzorskega polja ali odprite vrata
pečice.
Samodejni programi z vnosom teže
Če nastavite težo mesa, pečica sama izračuna čas pečenja.
1. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže .
ali
, da nastavite program za težo (glejte »Knjižica receptov«).
2. Pritisnite
Na prikazovalniku se prikaže naslednje: čas priprave jedi, simbol trajanja , privzeta
teža in merska enota (kg, g).
ali pa se nastavitve po petih sekundah samodejno shranijo.
3. Pritisnite
4. Naprava se zažene. Na prikazovalniku utripa simbol enote za težo. V tem času lahko
ali
. Pritisnite
.
spremenite privzeto vrednost teže z
5. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti. utripa.
Naprava se izklopi.
6. Za izklop zvočnega signala se dotaknite poljubnega senzorskega polja ali odprite vrata
pečice.
Samodejni programi s sondo za meso
Temperatura jedra hrane je fiksno nastavljena v programih za sondo za meso. Program se
konča, ko sonda v napravi doseže nastavljeno temperaturo jedra.
1. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže .
2. Namestite sondo za meso (glejte »Sonda za meso«).
ali
, da nastavite program za sondo za meso.
3. Pritisnite
Ko je nastavljen program za sondo za meso, se na prikazovalniku prikažejo čas priprave jedi, in
.
ali pa se nastavitve po petih sekundah samodejno shranijo.
4. Pritisnite
5. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti. utripa.
Naprava se izklopi.
6. Za izklop zvočnega signala se dotaknite poljubnega senzorskega polja ali odprite vrata
pečice.
18
Uporaba dodatne opreme
UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Glejte poglavje »Varnostne informacije«.
Sonda za meso
Sonda za meso meri temperaturo jedra mesa. Ko temperatura mesa doseže nastavljeno
temperaturo, se naprava izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
• Temperaturo pečice: glejte razpredelnico za pečenje v knjižici receptov.
• Temperaturo jedra: glejte razpredelnico sonde za meso v knjižici receptov.
Uporabite le priloženo sondo za meso ali originalne nadomestne dele.
1.
2.
3.
4.
5.
Vklopite napravo.
Konico sonde za meso (s simbolom
na ročaju) potisnite v sredino mesa.
Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico
na sprednji strani naprave.
in
Na prikazovalniku utripata simbol
privzeta nastavljena temperatura jedra.
Ob prvi uporabi znaša temperatura 60
°C, ob vsaki naknadni uporabi pa je
enaka zadnji nastavljeni vrednosti.
ali
, da nastavite temPritisnite
peraturo jedra.
ali pa se nastavitDotaknite se polja
ve po petih sekundah samodejno shranijo.
Temperaturo jedra lahko nastavite samo, ko utripa simbol
. Če se pred nastavljanjem
, uporabite
in
ali
temperature jedra na prikazovalniku prikaže statični simbol
za nastavitev nove vrednosti.
6. Nastavite funkcijo pečice in po potrebi temperaturo pečice.
Na prikazovalniku se prikažeta trenutna temperatura jedra in (ki prikazuje razmerje
med nastavljeno in trenutno temperaturo pečice).
Med pečenjem mora sonda za meso ostati v mesu in priključena na vtičnico.
Medtem ko naprava računa približen čas trajanja, se na prikazovalniku programske ure/akumulirane toplote prikaže vrednost funkcije števca časa. Ko je prvo računanje končano, se na
prikazovalniku programske ure/akumulirane toplote prikaže - in nato približen čas trajanja
pečenja.
Naprava med pečenjem še naprej izračunava čas trajanja. Prikazovalnik se redno posodablja z novo vrednostjo trajanja.
Uporaba dodatne opreme
7.
8.
19
Ko temperatura jedra mesa doseže nastavljeno temperaturo, utripata temperatura je. Za dve minuti se oglasi zvočni signal.
dra in
Z dotikom senzorskega polja izklopite zvočni signal.
Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice ter vzemite meso iz naprave.
OPOZORILO!
Pri odstranjevanju sonde za meso bodite previdni. Vroča je. Obstaja nevarnost opeklin.
9. Izklopite napravo.
Ko vtaknete vtič sonde za meso v vtičnico, prekličete nastavitve za časovne funkcije.
Ko pečete s sondo za meso, lahko spremenite temperaturo, prikazano na prikazovalniku
temperature/časa. Ko vtaknete vtič sonde za meso v vtičnico ter nastavite funkcijo in temperaturo pečice, se na prikazovalniku prikaže trenutna temperatura jedra.
Pritiskajte
, da se prikažejo ostale tri temperature:
• trenutna temperatura jedra,
• nastavljena temperatura pečice,
• trenutna temperatura pečice.
Nastavljena temperatura jedra se spremeni v trenutno temperaturo jedra, trenutna temperatura pečice pa se spremeni v nastavljeno temperaturo pečice.
Vstavljanje opreme pečice
Pekač in rešetka imata stranske robove. Ti robovi
in oblika vodil opremo pečice varujejo pred nagibanjem.
20
Uporaba dodatne opreme
Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Globok pekač
potisnite med vodili ene izmed višin v pečici.
Teleskopska vodila - Vstavljanje opreme pečice
Na teleskopski vodili postavite pekač ali globoko
ponev.
Rešetko postavite na teleskopski vodili z nogicami, obrnjenimi navzdol.
Visok rob okoli rešetke je dodaten element, ki preprečuje zdrs posode.
Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globoki pekač. Rešetko in
globoki pekač postavite na teleskopski vodili.
Dodatne funkcije
21
DODATNE FUNKCIJE
Funkcija Priljubljene
To funkcijo uporabite, da shranite svoje najljubše nastavitve temperature in časa za funkcijo
pečice ali program.
1. Nastavite temperaturo in čas za funkcijo pečice ali program.
2. Pridržite za več kot tri sekunde.
Oglasi se zvočni signal.
3. Izklopite napravo.
Uporaba funkcije Priljubljene:
• Za vklop funkcije se dotaknite . Naprava vklopi vaš priljubljeni program.
• Za izklop funkcije se dotaknite . Naprava izklopi vaš priljubljeni program.
Ko se funkcija izvaja, lahko spremenite čas in temperaturo.
Varovalo za otroke
Varovalo za otroke preprečuje nenameren vklop naprave.
Vklop in izklop funkcije varovala za otroke:
1. Izklopite napravo z . Ne nastavite funkcije pečice.
. Oglasi se zvočni signal.
2. Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite in
Na prikazovalniku se prikaže/izgine SAFE.
Če ima pečica funkcijo Pirolitično čiščenje, so vrata zaklenjena.
Ko pritisnete senzorsko polje, se na prikazovalniku prikaže SAFE.
Zaklepanje tipk
Funkcijo lahko vklopite samo takrat, ko naprava deluje. Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno spreminjanje funkcije pečice.
Vklop/izklop funkcije zaklepanja tipk:
1. Vklopite napravo.
2. Vklopite funkcijo ali nastavitev pečice.
. Oglasi se zvočni signal.
3. Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite in
Na prikazovalniku se prikaže/izgine Loc.
Napravo lahko izklopite, ko je vklopljeno zaklepanje tipk. Ko izklopite napravo, se izklopi tudi
funkcija zaklepanja tipk.
Če ima pečica funkcijo »Pirolitično čiščenje«, so vrata zaklenjena.
Ko pritisnete senzorsko polje, se na prikazovalniku prikaže Loc.
Nastavitve
Nastavitve vam omogočajo, da dodajate ali odstranjujete funkcije iz glavnega menija (na primer: lahko vklopite ali izklopite indikator akumulirane toplote). Nastavitve imajo največ osem
22
Dodatne funkcije
nastavitev (od SET1 do SET8). Število nastavitev je različno za različne modele. Poglejte
spodnjo razpredelnico za možne vrednosti vsake nastavitve.
Nastavitve
Indikator nastavitve
Opis
Vrednost za nastavitev
SET1
NASTAVI+ZAČNI
ON/OFF
SET2
INDIKATOR AKUMULIRANE
TOPLOTE
ON/OFF
SET3
OPOMNIK ZA ČIŠČENJE
ON/OFF
SET4
ZVOK TIPKE
CLIC/BEEP/OFF
SET5
ZVOK NAPAKE
ON/OFF
SET6
SERVISNI MENI
---
SET7
NOVA NASTAVITEV
YES/NO
SET81)
PODALJŠANJE ČASA
ON/OFF
1) Samo izbrani modeli
Nastavitve lahko nastavite le, ko je naprava izklopljena.
Vklopite nastavitve:
1. Če je potrebno izklopite napravo .
2. Pritisnite in džite tri sekunde.
Prikazaovalnik prikazuje »SET1« in »1« utripa.
/
za nastavitev nastavitve.
3. Dotaknite se polja
.
4. Dotaknite se polja
/
, da spremenite vrednost nastavitve.
5. Dotaknite se polja
.
6. Dotaknite se polja
Samodejni izklop
Zaradi varnostnih razlogov se naprava po določenem času samodejno izklopi:
• če deluje funkcija pečice,
• če ne spremenite temperature pečice.
Temperatura pečice
Čas izklopa
30 °C - 120 °C
12,5 ure
120 °C - 200 °C
8,5 ure
200 °C - 250 °C
5,5 ure
250 °C - največ °C
3 ure
Po samodejnem izklopu se dotaknite senzorskega polja za ponovno upravljanje naprave.
Samodejni izklop deluje pri vseh funkcijah pečice, razen pri funkcijah Osvetlitev, Pečenje pri
nizki temperaturi, Sonda za meso, Trajanje, Konec, Zamik vklopa.
Vzdrževanje in čiščenje
23
Svetlost prikazovalnika
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
• Nočna svetlost – ko je naprava izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00 svetlost prikazovalnika zmanjšana.
• Dnevna svetlost:
– ko je naprava vklopljena;
– če se med nočno svetlostjo dotaknete poljubnega senzorskega polja (razen VKLOP/
IZKLOP), se prikazovalnik za naslednjih 10 sekund preklopi v način dnevne svetlosti;
– če je naprava izklopljena in nastavite odštevalno uro. Ko se odštevalna ura izteče, se
prikazovalnik preklopi nazaj na nočno svetlost.
Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventilator za hlajenje, ki ohranja površine naprave
hladne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje deluje, dokler se naprava ne ohladi.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Glejte poglavje »Varnostne informacije«.
Opombe glede čiščenja:
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, toplo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite običajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite. Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se
ta ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim čistilom za pečice.
• Po vsaki uporabi očistite ves dodatni pribor (z mehko krpo, toplo vodo in čistilom) in pustite, da se posuši.
• Če imate pribor z zaščito pred prijemanjem, ga ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje premaz proti prijemanju.
Pirolitično čiščenje
1.
Iz naprave odstranite vse dele.
Postopek pirolitičnega čiščenja se ne more začeti:
– Če ne odstranite vodil za rešetke ali teleskopskih vodil za rešetke (če obstajajo), prikazovalnik prikazuje »C1«.
– Če iz vtičnice ne izvlečete vtič sonde za meso, prikazovalnik prikazuje »C2«.
– Če ne zaprete pravilno vrat pečice, prikazovalnik prikazuje »C3«.
2. Ročno odstranite večje ostanke hrane in umazanije.
3. Nastavite funkcijo pirolitičnega čiščenja (glejte »Funkcije pečice«).
, da vklopite funkcijo pirolitičnega čiščenja.
4. Dotaknite se polja
ali
, da nastavite trajanje čiščenja:
5. Dotaknite se polja
24
Vzdrževanje in čiščenje
– P1 01:00:00 za nizko stopnjo umazanije;
– P2 01:30:00 za običajno stopnjo umazanije;
– P3 02:30:00 za visoko stopnjo umazanije.
za potrditev.
Pritisnite
Za zamik začetka čiščenja lahko uporabite funkcijo Konec.
Med pirolitičnim čiščenjem so vrata zaklenjena. Simbol in stolpci prikaza gretja svetijo,
dokler se vrata ponovno ne odklenejo.
Vrata se odklenejo šele, ko je temperatura v pečici varna in se je zaključilo pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem je luč izklopljena.
Opomnik za čiščenje
Vas opomni, da je potrebno pirolitično čiščenje, utripa 10 sekund po vsakem izklopu naprave na prikazovalniku simbol opomnika za čiščenje .
Opomnik za čiščenje se na prikazovalniku izklopi:
• Po koncu funkcije pirolitičnega čiščenja.
• Ko ga izklopite v osnovnih nastavitvah (glejte »Osnovne nastavitve«).
Vodila za rešetke
Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite vodila za rešetke.
Odstranjevanje vodil za rešetke
1. Sprednji del nosilca rešetk povlecite
stran od stranske stene.
2.
Nosilec rešetk povlecite z zadnje strani
stranske stene, da ga odstranite.
Nosilec rešetk namestite v obratnem vrstnem
redu.
Velja za teleskopska vodila:
Zadrževalni zatiči na teleskopskih vodilih morajo biti obrnjeni naprej!
2
1
Vzdrževanje in čiščenje
25
Luč v pečici
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost električnega udara.
Žarnica in steklen pokrov žarnice sta lahko vroča.
Pred zamenjavo žarnice v pečici:
• Izklopite napravo.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami ali odklopite odklopnik.
PREVIDNOST!
Na dno notranjosti naprave postavite krpo. To preprečuje škodo na steklenem pokrovu žarnice in na pečici.
Zamenjava žarnice v pečici:
1. Steklen pokrov žarnice se nahaja na stropu pečice.
Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico v pečici po potrebi zamenjajte z ustrezno žarnico, odporno proti visoki temperaturi 300 °C.
Uporabite enako vrsto žarnice.
4. Namestite steklen pokrov.
Zamenjava žarnice:
1. Steklen pokrov žarnice se nahaja na levi strani pečice.
Odstranite levi nosilec rešetk.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr. čajno
žličko) odstranite steklen pokrov. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico po potrebi zamenjajte z ustrezno žarnico, odporno proti visoki temperaturi 300 °C.
Uporabite enako vrsto žarnice.
4.
5.
Namestite steklen pokrov.
Namestite levi nosilec rešetk.
Vrata in steklene plošče
Če želite očistiti vrata, jih odstranite.
PREVIDNOST!
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka!
26
Kaj storite v primeru…
Odstranjevanje vrat
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A) na
tečajih.
3. Vrata zaprite do prvega položaja (kot približno 70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno roko
in jih potegnite stran od pečice pod kotom navzgor.
A
A
Nameščanje vrat poteka v obratnem vrstnem
redu.
Število steklenih plošč je različno za različne modele.
PREVIDNOST!
Vrata nato z zunanjo stranjo navzdol položite na mehko in ravno podlago, da se ne opraskajo.
Odstranjevanje in čiščenje steklenih plošč na vratih
1. Odstranite vrata.
2. Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu
vrat na obeh straneh in pritisnite navznoter, da sprostite zaponko.
3. Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
B
4.
5.
Steklene plošče vrat primite na zgornjem
delu eno za drugo in jih potegnite navzgor iz vodila.
Očistite steklene plošče.
Nameščanje plošč poteka v obratnem vrstnem redu. Najprej vstavite manjšo ploščo,
nato pa večjo.
KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Glejte poglavje »Varnostne informacije«.
Kaj storite v primeru…
Težava
Mogoči vzrok
27
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Pečica se ne segreje.
Dnevni čas ni nastavljen.
Nastavite uro. Glejte »Prva nastavitev dnevnega časa«.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso nastavljene.
Prepričajte se, da so nastavitve
pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Glejte »Samodejni izklop«
Pečica se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite ali je varovalka vzrok
za motnjo. Če se varovalka
sproža vedno znova, se obrnite
na pooblaščenega električarja.
Lučka v pečici ne deluje.
Lučka je okvarjena.
Zamenjajte žarnico v pečici.
Na prikazovalniku se prikaže
C1.
Želite vklopiti pirolitično čiščeIz pečice odstranite vodila za
nje, vendar niste odstranili vodil rešetke (ali teleskopska vodila
za rešetke (ali teleskopskih vo- za rešetke).
dil za rešetke).
Na prikazovalniku se prikaže
C2.
Želite vklopiti pirolitično čiščeIzvlecite iz vtičnice vtič sonde
nje, funkcija ohrani toploto ali
za meso.
funkcijo odtaljevanje, vendar niste iz vtičnice izvlekli vtiča sonde za meso.
Na prikazovalniku se prikaže
C3.
Želite vklopiti pirolitično čiščenje, vendar niste pravilno zaprli
vrat prečice.
Pravilno zaprite vrata.
Na prikazovalniku se prikaže
F102.
Zapora vrat je okvarjena.
• Pravilno zaprite vrata.
• Izklopite pečico z glavno varovalko ali zaščitnim stikalom v omarici z varovalkami
in jo ponovno vklopite.
• Če se na prikazovalniku ponovno prikaže F102, se obrnite na pooblaščeni servis.
Na prikazovalniku se prikaže
koda napake, ki je ni na seznamu.
Elektronska okvara.
• Izklopite pečico z glavno varovalko ali zaščitnim stikalom v omarici z varovalkami
in jo ponovno vklopite.
• Če se na prikazovalniku ponovno prikaže koda napake,
se obrnite na Oddelek za pomoč strankam.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite na prodajalca ali na pooblaščen servisni
center
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica s
tehničnimi podatki se nahaja na sprednjem okviru notranjosti naprave.
28
Tehnični podatki
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
Številka izdelka (PNC)
Serijska številka (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TEHNIČNI PODATKI
Napetost
220-240 V
Frekvenca
50 Hz
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za predelavo
električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste
pomagali prepreViti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi
se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije
o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje
odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Embalažni material
Embalažni material je okolju prijazen in ga lahko reciklirate. Plastični deli so označeni z
mednarodnimi oznakami, kot so PE, PS itd. Embalažni material odložite v posode za ločeno
zbiranje odpadkov na krajevnem zbirališču odpadkov.
29
30
31
www.aeg.com/shop
892945395-F-262011
Download PDF

advertising