Aeg-Electrolux | BP7314001M | User manual | Aeg-Electrolux BP7314001M Uživatelský manuál

BP7314001
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech
vašich spotřebičů AEG v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka
příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší standardy kvality,
které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od
držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
7
9
10
12
14
16
18
21
23
26
28
28
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Ovládací panel
Denní používání
Funkce hodin
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek.
• Abyste chránili životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem i v případě jeho stěhování nebo
prodeji.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním
spotřebiče.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby
si děti hrály se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• VAROVÁNÍ: Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo je-li spotřebič v provozu, nedovolte
z důvodu vysokých teplot, aby se k němu přibližovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí
úrazu nebo jiných trvalých následků.
• Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek, používejte ji.
Zabráníte tak dětem a zvířatům v náhodném použití spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození
spotřebiče.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Po každém použití spotřebič vypněte.
Instalace
• Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte.
V případě nutnosti se obraťte na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení záruky.
• Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě.
• Při stěhování spotřebiče buďte opatrní. Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice. Nezvedejte spotřebič za držadlo.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
Bezpečnostní informace
5
• Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače.
• Před instalací zkontrolujte, zda má prostor v kuchyňské lince vhodné rozměry.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Tento spotřebič nesmí být umístěn na podstavec.
• Vestavné trouby a varné desky se připojují speciálními spojovacími systémy. Abyste zabránili poškození spotřebiče, instalujte spotřebič pouze ke spotřebičům od stejného výrobce.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí
elektrické sítě.
• Informace o napětí naleznete na typovém štítku.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí
požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem
neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku (pokud je
jí spotřebič vybaven).
Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo
průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům
osob či poškození majetku.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte se topných těles ve spotřebiči. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
či nádob používejte rukavice.
• Při vyjímání nebo vkládání příslušenství trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt
trouby.
• Pokud je zařízení v provozu, při otevření dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– nepokládejte žádné předměty přímo na dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou
fólií.
– nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
– po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
6
Bezpečnostní informace
• Barevné zmìny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotøebièe, a tak se nejedná o závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Dvířka spotřebiče vždy zavřete, i když grilujete.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťového napájení.
• Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič již chladný. Hrozí nebezpečí popálení. Mohlo by
dojít k prasknutí skla.
• Spotřebič udržujte neustále v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit požár.
• Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení stavu povrchového materiálu.
• Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody používejte hluboký plech, abyste zabránili
úniku ovocných šťáv, které mohou způsobit trvalé skvrny.
• Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany majetku čistěte spotřebič pouze vodou a mýdlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení, ostré
předměty, abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce.
• K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové škrabky.
Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně se roztříštit.
• Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek, zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné je vyměnit. Kontaktujte servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí spotřebiče).
Nebezpečí požáru!
• Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li při přípravě jídla v troubě přísady obsahující
alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru.
• Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku).
Pyrolytické čištění
• Během pyrolytického čištění nenechávejte spotřebič bez dozoru.
• Během pyrolytického čištění se nepokoušejte otevřít dvířka a nepřerušujte elektrické napájení.
• Během pyrolytického čištění nedovolte dětem přístup ke spotřebiči. Spotřebič se zahřeje
na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení.
• Během pyrolytického čištění mohou zašlé nečistoty způsobit změnu barvy smaltu. Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče.
Popis spotřebiče
7
Žárovka trouby
• V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.
• Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a určenou speciálně pro domácí spotřebiče.
• Před výměnou žárovky trouby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly děti nebo
malá zvířata. Hrozí nebezpečí udušení.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
2
1
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
9
8
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení trouby
Ventilátor
Zadní topný článek
Spodní ohřev
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
Příslušenství
• Drátěný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
• Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
• Kombinovaný plech
Na koláče a sušenky. Pro pečení moučníků
a masa, nebo k zachycování tuku.
Před prvním použitím
9
• Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečenosti
masa.
• Vysunovací kolejničky
Pro rošty a plechy na pečení.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
První připojení k elektrické síti
Po prvním připojení spotřebiče k elektrické síti se na displeji na několik sekund rozsvítí všechny symboly. Následujících několik sekund se na displeji zobrazuje verze software.
První nastavení denního času
Poté, co zhasne verze software, se na displeji zobrazí „h“ a „12:00“.
Nastavení denního času:
nebo
nastavte čas.
1. Pomocí
nebo .
2. Stiskněte
nebo
nastavte minuty.
3. Pomocí
nebo .
4. Stiskněte
Displej teploty / času zobrazí nově nastavený čas.
10
Ovládací panel
Změna denního času
Denní čas lze změnit pouze, když je spotřebič vypnutý.
Stiskněte . Na bliká . Nový denní čas nastavíte výše uvedeným postupem.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzorové
tlačítko
Funkce
-
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
2
ZAP/VYP
Zapnutí a vypnutí spotřebiče.
3
FUNKCE
Nastavení funkce či programu trouby.
K přímému přístupu k funkcím trouby u vypnutého spotřebiče.
4
MOJE OBLÍBENÉ
K uložení vašich oblíbených programů. Použijte k
přímému přístupu k vašim oblíbeným programům;
i u vypnutého spotřebiče.
5
TEPLOTA / RYCHLÉ
ZAHŘÁTÍ
K nastavení a kontrole teploty vnitřku trouby nebo
teploty pečicí sondy. Při stisknutí a podržení na 3
sekundy, vypne či zapne funkci Rychlé zahřátí.
K přímému přístupu k nastavení teploty první
funkce trouby u vypnutého spotřebiče.
6
NAHORU, DOLŮ
K výběru funkce trouby a funkce hodin a k nastavení funkce minutky, teploty nebo denního času.
7
OK
K potvrzení výběru nebo nastavení.
8
OSVĚTLENÍ TROUBY
Zapne nebo vypne osvětlení trouby.
9
HODINY
1
Popis
K nastavení funkce hodin.
Ovládací panel
Senzorové
tlačítko
Funkce
Popis
MINUTKA
10
11
Nastavení funkce minutky.
Displej
1
2
7
3
6
5
4
Symbol funkce trouby
Displej teploty / času
Displej hodin / zbytkového tepla (také funkce minutky a denního času)
Ukazatel zbytkového tepla
Ukazatele pro funkce hodin (viz tabulka „Funkce hodin“)
Ukazatel ohřevu
Číslo funkce nebo programu trouby
1
2
3
4
5
6
7
Ostatní ukazatele na displeji
Symboly
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete vybrat funkci trouby.
Automatický program
Můžete vybrat program trouby.
Oblíbené programy
Oblíbený program je spuštěný.
kg/g
Je spuštěný program trouby se zadáváním hmotnosti.
h/min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplotu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Zámek dvířek
Funkce zámku dvířek je aktivní.
Osvětlení trouby
Osvětlení trouby je vypnuté.
Minutka
Funkce minutky je spuštěna.
12
Denní používání
Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové čárky na displeji se budou postupně rozsvěcovat.
Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či klesání teploty ve spotřebiči.
Jakmile se spotřebič dostane na nastavenou teplotu, ukazatel ohřevu zhasne.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
• manuální režim - manuální nastavení funkce trouby, teploty a doby vaření.
• automatické programy - k přípravě pokrmů, když neznáte jejich přípravu nebo nemáte
dostatečné zkušenosti s vařením.
Nastavení funkce trouby
1.
2.
3.
Stiskněte .
Na displeji se zobrazí přednastavená teplota, symbol a číslo funkce trouby. Na displeji
bliká .
nebo
nastavte funkci trouby.
Pomocí
nebo se po pěti sekundách spotřebič spustí automaticky.
Stiskněte
Pokud spotřebič spustíte pomocí nebo a nenastavíte žádnou funkci nebo program
trouby, spotřebič se po 20 sekundách automaticky vypne.
Funkce trouby
Použití
1
Pravý horký
vzduch
K pečení jídla na maximálně třech úrovních současně. Snižuje teplotu trouby (o 20–40 °C) v porovnání s tradičním pečením. Vhodné také pro sušení potravin.
2
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavější spodek, na jedné úrovni roštu. Snižuje teplotu trouby (o 20–40
°C) v porovnání s tradičním pečením.
3
Nízkoteplotní pečení
Příprava velmi libové a měkké pečeně.
4
Konvenční ohřev
K tradičnímu pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
5
Mražené potraviny Pro upečení zmrazených potravin, například hranolků, amerických brambor, apod. do křupava.
6
Turbo gril
Pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné
úrovni. Také k zapékání a pečení dozlatova.
7
Velkoplošný gril
Grilování plochých kusů ve velkém množství. Opékání chleba.
Denní používání
Funkce trouby
13
Použití
8
Gril
Grilování plochých kousků uprostřed grilu. Opékání chleba.
9
Uchovat teplé
Udržení teploty jídla.
10
Rozmrazení
K rozmrazování potravin.
11
Spodní ohřev
Pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování potravin.
12
Eco pečení
Eco funkce nabízí optimální spotřebu energie během pečení.
Proto je nutné nejdříve nastavit dobu pečení. Více informací
o doporučených nastaveních viz tabulky pečení a odpovídající funkce trouby.
13
Pyrolytické čištění
Automatické pyrolytické čištění trouby. Teplota trouby je
přibližně 500 °C. Spaluje zbytky nečistot v troubě. Ty pak lze
odstranit hadříkem, když trouba vychladne.
Změna teploty trouby
Stisknutím
/
změníte teplotu v krocích po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, zazní třikrát zvukový signál a ukazatel ohřevu
zhasne.
Kontrola teploty trouby
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při spuštěných funkcích nebo programech.
.
1. Stiskněte
Displej teploty / času zobrazí teplotu uvnitř spotřebiče.
Chcete-li teplotu uvnitř spotřebiče změnit, stiskněte
.
2. Zpět na nastavenou teplotu přejděte stisknutím
na displeji automaticky.
ještě jednou a použijte
nebo
nebo se po pěti sekundách zobrazí
Funkce rychlého zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas potřebný k rozehřátí trouby.
Pokud je spuštěná funkce rychlého zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné potraviny.
.
Zapnutí funkce rychlého zahřátí: Stiskněte a na déle než tři sekundy podržte
Jestliže zapnete funkci rychlého zahřátí, stavové čárky na displeji začnou jedna po druhé
blikat, čímž signalizují, že je funkce zapnutá.
Funkci rychlého zahřátí nelze s některými funkcemi trouby použít. Pokud nelze funkci rychlého zahřátí s danou funkcí použít, zazní zvukový signál.
14
Funkce hodin
Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi, které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření:
• Zbytkové teplo:
– je spuštěná funkce nebo program trouby: topné články se vypnou o 10 % dříve (osvětlení a ventilátor budou dále pracovat). Podmínka: doba pečení je delší než 30 minut
nebo jsou použity funkce (Trvání, Ukončení, Odložený start).
– trouba je vypnutá: teplo můžete využít k udržení teploty jídla. Indikace: displej hodin /
zbytkového tepla zobrazuje zbytkovou teplotu, stavové čárky ukazují klesající teplotu.
• Vypnutí osvětlení trouby - stisknutím vypnete osvětlení trouby během pečení;
,
• Vypnutí displeje - v případě nutnosti vypněte spotřebič. Současně stiskněte a
dokud se displeji nevypne (nezapne).
• Eco funkce - viz „Funkce trouby“.
FUNKCE HODIN
SYMBOL
FUNKCE
POPIS
MĚŘIČ ČASU
Nastaví měření času. Ukazuje, jak dlouho je spotřebič v provozu. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče.
DENNÍ ČAS
Ke kontrole denního času. Pro změnu denního času viz „Nastavení denního času“.
TRVÁNÍ
K nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
K nastavení doby vypnutí spotřebiče. Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogramování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí spotřebiče (Odloženého startu).
NASTAVIT A SPUSTIT
K pozdějšímu spuštění spotřebiče s potřebnými nastaveními
jediným stisknutím senzorového tlačítka.
Měřič času
Měřič času použijte ke sledování délky provozu spotřebiče. Zapne se, jakmile se začne
spotřebič ohřívat.
Vynulování měřiče času: Opakovaně stiskněte , dokud na displeji nezačne blikat .
, dokud se na displeji nezobrazí „00:00“ a měřič času nezačne znova počítat.
Tiskněte
Měřič času nelze použít současně s nastavenou funkcí Trvání nebo Ukončení.
Nastavení funkce TRVÁNÍ
1.
Zapněte spotřebič a nastavte funkci trouby a teplotu.
Funkce hodin
2.
3.
4.
5.
15
Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji neobjeví .
Na displeji bliká .
nebo
nastavte minuty
Pomocí
funkce TRVÁNÍ.
.
Nastavení potvrďte pomocí
nebo
nastavte hodiny funkce TRVÁNÍ.
Pomocí
Pokud se během nastavování hodin funkce TRVÁNÍ dotknete tlačítek nebo
,
spotřebič přejde k nastavení funkce UKONČENÍ.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál.
Na displeji bliká symbol a nastavení času. Spotřebič se vypne.
Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo otevřením
dvířek trouby.
7. Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapněte spotřebič a nastavte funkci trouby a teplotu.
Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví .
Na displeji bliká .
nebo
a nastavte funkci UKONČENÍ (nejprve nastavte minuty a poté
Použijte
nebo .
hodiny) a poté potvrďte pomocí
Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál.
Na displeji bliká symbol a nastavení času. Spotřebič se vypne.
Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo otevřením
dvířek trouby.
Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce NASTAVIT A SPUSTIT
K pozdějšímu spuštění spotřebiče s potřebnými nastaveními jediným stisknutím senzorového tlačítka.
1. Nastavte funkci (nebo program) trouby a teplotu (viz „Nastavení funkce trouby“ a „Změna teploty trouby“).
2. Nastavte funkci TRVÁNÍ (viz „Nastavení funkce TRVÁNÍ“).
3. Opakovaně stiskněte , dokud na displeji nezačne blikat .
nastavíte funkci NASTAVIT A SPUSTIT.
4. Stisknutím
Na displeji se objeví a s tečkou. Tato tečka ukazuje, která funkce je zapnutá.
5. Stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka (kromě tlačítka ZAP/VYP) spustíte funkci
NASTAVIT A SPUSTIT.
Funkci NASTAVIT A SPUSTIT můžete použít pouze, pokud je nastavena funkce TRVÁNÍ.
16
Automatické programy
Zkontroluj výsledek (pouze u vybraných modelů)
Pokud nastavíte funkce UKONČENÍ a TRVÁNÍ, 2 minuty před koncem pečení zazní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení trouby. Spotřebič přejde na nastavení funkce UKONČENÍ
nebo TRVÁNÍ. Během těchto dvou minut můžete zkontrolovat výsledek pečení a, pokud je
to zapotřebí, přidat čas funkci UKONČENÍ nebo TRVÁNÍ.
Nastavení funkce Odloženého startu
Funkci TRVÁNÍ a UKONČENÍ lze použít současně pro naprogramování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí trouby. V takovém případě nejprve nastavte funkci TRVÁNÍ
a poté funkci UKONČENÍ (viz „Nastavení funkce TRVÁNÍ“ a „Nastavení funkce
UKONČENÍ“).
Když je funkce Odloženého startu zapnutá, na displeji se zobrazuje statický symbol funkce
trouby, s tečkou a . Tečka na displeji času / zbytkového tepla zobrazuje, která funkce
hodin je zapnutá.
Nastavení funkce MINUTKA
Pomocí funkce MINUTKA nastavíte odpočet (maximálně 23 hodin a 59 minut). Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
1. Stiskněte .
Na displeji bliká a „00“.
nebo
nastavte funkci MI2. Pomocí
NUTKA. Nejprve nastavte sekundy a poté minuty a hodiny.
nebo se funkce MINUTKA
3. Stiskněte
po pěti sekundách spustí automaticky.
4. Po uplynutí nastavené doby zazní na
dvě minuty zvukový signál a na displeji
začne blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo otevřením
dvířek trouby.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
K dispozici je 20 automatických programů a receptů. Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s přípravou daného pokrmu. Recepty pro automatické programy naleznete v části „Recepty“.
K dispozici jsou tři typy automatických programů:
• Automatické recepty;
• Automatické programy se zadáním váhy;
• Automatické programy s pečicí sondou;
Automatické programy
17
Automatické recepty
Nastavení automatických receptů:
1. Dvakrát stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí .
Na displeji se objeví symbol a číslo automatického programu.
nebo
.
2. K nastavení receptu použijte
nebo se automatický recept po pěti sekundách spustí automaticky.
3. Stiskněte
4. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál. Symbol bliká.
Spotřebič se vypne.
5. Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo otevřením
dvířek trouby.
Automatické programy se zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle zadané hmotnosti masa.
1. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví .
nebo
program se zadáním váhy (viz „Recepty“).
2. Pomocí
Na displeji se objeví: doba pečení, symbol trvání a přednastavená hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
nebo se nastavení automaticky uloží po pěti sekundách.
3. Stiskněte
4. Spotřebič se zapne. Na displeji bliká symbol jednotky hmotnosti. Během této doby můnebo
. Stiskněte
.
žete změnit přednastavenou hmotnost pomocí
5. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál. bliká.
Spotřebič se vypne.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo otevřením
dvířek trouby.
Automatické programy s pečicí sondou
Teplota středu potravin je u programů s pečicí sondou předem pevně daná. Program se
ukončí, když spotřebič dosáhne nastavené teploty středu masa.
1. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji neobjeví .
2. Zapojte pečicí sondu (viz „Pečicí sonda“).
nebo
nastavte program s pečicí sondou.
3. Pomocí
.
Když je nastavený program s pečicí sondou, displej zobrazuje dobu pečení, a
nebo se nastavení automaticky uloží po pěti sekundách.
4. Stiskněte
5. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál. bliká.
Spotřebič se vypne.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo otevřením
dvířek trouby.
18
Použití příslušenství
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa. Jakmile teplota masa dosáhne nastavené teploty,
spotřebiče se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplota trouby: viz „Recepty“ a tabulka pečení masa.
• Teplota středu masa: viz „Recepty“ a tabulka pro pečicí sondu.
Používejte pouze dodávanou pečicí sondu nebo originální náhradní díly.
1.
2.
3.
4.
5.
Zapněte spotřebič.
Umístěte hrot pečicí sondy (se symbona rukojeti) do středu masa.
lem
Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky na přední straně spotřebiče.
Na displeji se zobrazí blikající symbol
a přednastavená teplota středu masa. Při prvním použitím je použita teplota 60 °C a při dalším použití je použita
poslední nastavená hodnota.
nebo
k nastavení teploPoužijte
ty středu masa.
nebo se nastavení autoStiskněte
maticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu středu masa můžete nastavit pouze, když bliká symbol
. Pokud je na displeji
před tím, než nastavíte teplotu středu masa, použijte
a
zobrazen statický symbol
nebo
k nastavení nové hodnoty.
6. Nastavte funkci trouby a v případě potřeby teplotu trouby.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota středu masa a (který zobrazuje vztah mezi
nastavenou teplotou a aktuální teplotou trouby).
Pečicí sonda musí během pečení zůstat v mase a v zásuvce.
Zatímco spotřebič počítá přibližnou dobu pečení, hodnota funkce Měřiče času se zobrazuje
na displeji času / zbytkového tepla. Po dokončení prvního výpočtu, displej času / zbytkového tepla zobrazí - a poté přibližnou dobu pečení.
Spotřebič během pečení pokračuje ve výpočtu jeho doby. Displej pravidelně aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
Použití příslušenství
7.
8.
19
Když teplota středu masa dosáhne nastavené teploty, začne blikat teplota středu masa
. Na dvě minuty zazní zvukový signál.
a
Signál vypnete zmáčknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka.
Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze zásuvky a maso vyjměte ze spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Při vytahování pečicí sondy buďte opatrní. Je horká. Hrozí nebezpečí popálení.
9. Vypněte spotřebič.
Když zasunete pečicí sondu do zásuvky, zrušíte nastavení funkce hodin.
Když pečete s pečicí sondou, můžete změnit teplotu zobrazenou na displeji teploty / času.
Po zasunutí pečicí sondy do zásuvky a nastavení funkce trouby a teploty se na displeji zobrazí aktuální teplota středu masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• Aktuální teplotu středu masa
• Nastavenou teplotu trouby
• Aktuální teplotu trouby.
Nastavená teplota středu masa se mění na aktuální teplotu středu masa a aktuální teplota
trouby se mění na nastavenou teplotu trouby.
Instalace příslušenství trouby
Hluboký plech a drátěný rošt mají po stranách
přesahující okraje. Tyto okraje a tvar drážek brání
překlopení příslušenství trouby.
20
Použití příslušenství
Společné vložení drátěného roštu a hlubokého
plechu
Drátěný rošt položte na hluboký plech. Zasuňte
hluboký plech do drážek na jedné z úrovní trouby.
Vysunovací drážky - vložení příslušenství trouby
Vložte mělký nebo hluboký plech na pečení do vysunovacích drážek.
Zasuňte drátěný rošt do vysunovacích drážek tak,
aby nožičky směřovaly dolů.
Zvýšený okraj drátěného roštu je dalším zajištěním proti sklouznutí nádoby na pečení.
Společné vložení drátěného roštu a hlubokého
plechu
Drátěný rošt položte na hluboký plech. Drátěný
rošt a hluboký plech na pečení umístěte na vysunovací drážky.
Doplňkové funkce
21
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Funkce Moje oblíbené programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše oblíbené nastavení teploty a doby přípravy určité
funkce či programu trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy podržte .
Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
Použití funkce Moje oblíbené programy:
• Tuto funkci zapnete stisknutím . Spotřebič spustí váš oblíbený program.
• Tuto funkci vypnete stisknutím . Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze měnit dobu přípravy jídla a teplotu.
Dětská bezpečnostní pojistka
Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání náhodnému použití spotřebiče.
Zapnutí či vypnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:
1. Pomocí spotřebič vypněte. Nenastavujte žádnou funkci trouby.
. Zazní zvukový signál.
2. Na dvě sekundy se současně dotkněte a podržte a
Na displeji se zobrazí či zmizí SAFE.
Pokud je trouba vybavena funkcí pyrolytického čištění, dvířka jsou zamčená.
Když stiskněte jakékoliv senzorové tlačítko, na displeji se zobrazí SAFE.
Blokování tlačítek
Tuto funkci můžete zapnout pouze, když je spotřebič v provozu. Funkce blokování tlačítek
brání náhodné změně funkce trouby.
Zapnutí či vypnutí funkce blokování tlačítek:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte nastavení.
. Zazní zvukový signál.
3. Na dvě sekundy se současně dotkněte a podržte a
Na displeji se zobrazí či zmizí Loc.
Spotřebič lze při zapnutém blokování tlačítek vypnout. Když spotřebič vypnete, vypne se i
funkce blokování tlačítek.
Pokud je trouba vybavena funkcí pyrolytického čištění, dvířka jsou zamčená.
Když stiskněte jakékoliv senzorové tlačítko, na displeji se zobrazí Loc.
Nabídka nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje přidat či odebrat funkce z hlavní nabídky (například: můžete zapnout nebo vypnout ukazatel zbytkového tepla). Nabídka nastavení má maximálně
22
Doplňkové funkce
osm dílčích nastavení (od SET1 do SET8). Čísla jednotlivých nastavení se liší dle modelu.
Možné hodnoty každého nastavení naleznete v níže uvedené tabulce.
Nabídka nastavení
Číslo nabídky nastavení
Popis
Hodnota
SET1
NASTAVIT A SPUSTIT
ON/OFF
SET2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO
TEPLA
ON/OFF
SET3
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ON/OFF
SET4
TÓNY TLAČÍTEK
CLIC/BEEP/OFF
SET5
TÓN ZÁVADY
ON/OFF
SET6
SERVISNÍ NABÍDKA
---
SET7
OBNOVIT NASTAVENÍ
YES/NO
SET81)
PRODLOUŽENÍ DOBY PEČENÍ
ON/OFF
1) Pouze u vybraných modelů
Nabídku nastavení můžete upravit pouze u vypnutého spotřebiče.
Zapnutí nabídky nastavení:
1. V případě potřeby vypněte spotřebič .
2. Stiskněte a na tři sekundy podržte .
Na displeji se objeví „SET1“ a začne blikat „1“.
/
zvolte nastavení.
3. Pomocí
.
4. Stiskněte
/
změňte hodnotu nastavení.
5. Pomocí
.
6. Stiskněte
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po určité době automaticky vypne:
• pokud je spuštěna funkce trouby.
• pokud nezměníte teplotu trouby.
Teplota trouby
Čas vypnutí
30 °C—120 °C
12,5 h
120 °C–200 °C
8,5 h
200 °C—250 °C
5,5 h
250 °C – max. hodnota °C
3,0 h
Po automatickém vypnutí spotřebič zapnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka.
Funkce automatického vypnutí funguje u všech funkcí trouby kromě funkce Osvětlení, Nízkoteplotní pečení, Pečicí sonda, Trvání, Ukončení a Časová prodleva.
Čištění a údržba
23
Jas displeje
U jasu displeje jsou existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý, tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje nižší;
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý;
– pokud se během režimu nočního jasu dotknete jakéhokoliv senzorového tlačítka
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej se na následujících 10 sekund přepne zpět do režimu denního jasu;
– pokud je spotřebič vypnutý a nastavíte funkci Minutka. Když se funkce Minutka dokončí, displej se přepne zpět do nočního režimu jasu.
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Všechno příslušenství čistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
Pyrolytické čištění
1.
Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
Proces pyrolytického čištění nemůže začít:
– Pokud nevyjmete drážky pro rošty a vysunovací drážky roštů (pokud je jimi trouba vybavena), na displeji se zobrazí „C1“.
– Pokud neodpojíte zástrčku pečicí sondy ze zásuvky, na displeji se zobrazí „C2“.
– Pokud správně nezavřete dvířka trouby, na displeji se zobrazí „C3“.
2. Nejpřipálenější zbytky odstraňte ručně.
3. Nastavte funkci Pyrolytického čištění (viz „Funkce trouby“).
zapněte pyrolytické čištění.
4. Pomocí
24
Čištění a údržba
5.
Pomocí
nebo
nastavte dobu čištění:
– P1 1:00 pro nízký stupeň znečištění
– P2 1:30 pro běžný stupeň znečištění
– P3 2:30 pro vysoký stupeň znečištění.
.
Nastavení potvrďte stisknutím
Pro odložení spuštění procesu čištění můžete použít funkci Ukončení.
Během pyrolytického čištění jsou dvířka zablokovaná. Rozsvítí se symbol a proužky ukazatele teploty svítí, dokud se dvířka opět neuvolní.
Dvířka se odblokují, jakmile teplota uvnitř trouby dosáhne bezpečné hodnoty a pyrolytické
čištění je dokončeno.
Během pyrolytického čištění osvětlení nesvítí.
Připomínka čištění
Pro připomenutí nutnosti pyrolytického čištění začne vždy po vypnutí spotřebiče blikat po
dobu 10 sekund symbol připomínající čištění .
Připomínka čištění z displeje zmizí:
• Po ukončení pyrolytického čištění
• Pokud ji vypnete v nabídce Základní nastavení (viz „Základní nastavení“)
Drážky roštů
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vyjmout.
Vyjmutí drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny
trouby.
2.
Pak vytáhněte drážky ze zadní části stěny a vytáhněte je ven.
Při instalaci drážek na rošt proveďte stejný
postup v opačném pořadí.
Platí pro vysunovací drážky:
Zarážky na vysunovacích drážkách musí
směřovat dopředu!
2
1
Čištění a údržba
25
Žárovka trouby
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a
vnitřku trouby.
Výměna žárovky trouby:
1. Skleněný kryt žárovky se nachází na stropě vnitřku trouby.
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. V případě potřeby vyměňte žárovku trouby za novou, odolnou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky:
1. Skleněný kryt žárovky se nachází na levé straně vnitřku trouby.
Odstraňte levou kolejnici roštu.
2. Pomocí úzkého tupého předmětu
(například kávové lžičky) vyjměte skleněný kryt. Skleněný kryt vyčistěte.
3. V případě potřeby vyměňte žárovku za
novou, žáruvzdornou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4.
5.
Nasaďte skleněný kryt.
Vložte levou kolejnici roštu.
Dvířka a skleněné panely
Před čištěním dvířek doporučujeme jejich vyjmutí.
POZOR
Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
26
Co dělat, když...
Vyjmutí dvířek
1. Dvířka úplně otevřete.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
3. Dvířka přivřete až k první zarážce (úhel
přibl. 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka a vytáhněte je směrem šikmo vzhůru od trouby.
A
A
Při instalaci dvířek proveďte stejný postup v
opačném pořadí.
Počet skleněných panelů se liší dle modelu.
POZOR
Dvířka položte vnější stranou dolů na měkkou a rovnou podložku, aby se nepoškrábala.
Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek
1. Odstraňte dvířka.
2. Podržte okrajovou lištu (B) horní strany
dvířek na obou stranách a stiskněte ji
směrem dovnitř k uvolnění svorky těsnění.
3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
B
4.
5.
Uchopte skleněné panely jeden po druhém na jejich horní straně a vytáhněte je
z drážek směrem nahoru.
Vyčistěte skleněné tabule dvířek
spotřebiče.
Tabule vrátíte zpět provedením stejného postupu v opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom větší tabuli.
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
27
Řešení
Trouba nehřeje.
Spotřebič je vypnutý
Zapněte spotřebič
Trouba nehřeje
Není nastavený denní čas
Nastavte hodiny Viz „První nastavení denního času“
Trouba nehřeje
Nejsou provedena nutná nasta- Zkontrolujte, zda jsou nastavevení
ní správná
Trouba nehřeje
Je zapnutá funkce Automatické
vypnutí
Viz „Automatické vypnutí“
Trouba nehřeje
Je uvolněná pojistka
Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud se pojistka uvolňuje opakovaně, obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Osvětlení trouby nesvítí
Žárovka trouby je vadná
Vyměňte žárovku trouby
Na displeji se objeví C1
Chcete spustit pyrolytické čiště- Vyjměte z trouby drážky na roní, ale nevytáhli jste drážky na šty (nebo vysunovací drážky)
rošty (nebo vysunovací drážky)
Na displeji se objeví C2
Chcete spustit pyrolytické čiště- Odpojte pečicí sondu ze zásuvní, funkci Uchovat teplé nebo
ky
Rozmrazení, ale neodpojili jste
pečicí sondu ze zásuvky
Na displeji se objeví C3
Chcete spustit pyrolytické čiště- Zavřete správně dvířka
ní, ale nezavřeli jste správně
dvířka trouby.
Na displeji se objeví F102
Zámek dvířek je vadný
• Zavřete správně dvířka
spotřebiče
• Spotřebič vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím domovní pojistky nebo ochranného spínače v pojistkové
skříňce
• Pokud se F102 na displeji
zobrazí znovu, kontaktujte
oddělení pro péči o zákazníky
Na displeji se zobrazuje chybový kód, který není na seznamu
Došlo k závadě na elektronice
• Spotřebič vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím domovní pojistky nebo ochranného spínače v pojistkové
skříňce
• Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu, kontaktujte oddělení pro péči o
zákazníky
28
Technické údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo místní
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází
na předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220-240 V
Frekvence
50 Hz
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
29
30
31
www.aeg.com/shop
892945391-F-262011
Download PDF

advertising