Aeg-Electrolux BE3002420M User manual

Aeg-Electrolux BE3002420M User manual
BE3002420
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
7
8
9
10
10
12
12
23
26
26
27
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Technické údaje
Co dělat, když...
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek.
• Abyste chránili životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem i v případě jeho stěhování nebo
prodeji.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním
spotřebiče.
Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby
si děti hrály se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• VAROVÁNÍ: Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo je-li spotřebič v provozu, nedovolte
z důvodu vysokých teplot, aby se k němu přibližovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí
úrazu nebo jiných trvalých následků.
• Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek, používejte ji.
Zabráníte tak dětem a zvířatům v náhodném použití spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození
spotřebiče.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Po každém použití spotřebič vypněte.
Instalace
• Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte.
V případě nutnosti se obraťte na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení záruky.
• Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě.
• Při stěhování spotřebiče buďte opatrní. Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice. Nezvedejte spotřebič za držadlo.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
Bezpečnostní informace
5
• Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače.
• Před instalací zkontrolujte, zda má prostor v kuchyňské lince vhodné rozměry.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Tento spotřebič nesmí být umístěn na podstavec.
• Vestavné trouby a varné desky se připojují speciálními spojovacími systémy. Abyste zabránili poškození spotřebiče, instalujte spotřebič pouze ke spotřebičům od stejného výrobce.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí
elektrické sítě.
• Informace o napětí naleznete na typovém štítku.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí
požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem
neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku (pokud je
jí spotřebič vybaven).
Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo
průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům
osob či poškození majetku.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte se topných článků ve spotřebiči. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádob používejte rukavice.
• Při vyjímání nebo vkládání příslušenství trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt
trouby.
• Pokud je zařízení v provozu, při otevření dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– nepokládejte žádné předměty přímo na dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou
fólií;
– nenalévejte horkou vodu přímo do spotřebiče;
– po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
6
Bezpečnostní informace
• Barevné zmìny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotøebièe, a tak se nejedná o závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Dvířka spotřebiče vždy zavřete, i když grilujete.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťového napájení.
• Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič již chladný. Hrozí nebezpečí popálení. Mohlo by
dojít k prasknutí skla.
• Spotřebič udržujte neustále v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit požár.
• Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení stavu povrchového materiálu.
• Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody používejte hluboký plech, abyste zabránili
úniku ovocných šťáv, které mohou způsobit trvalé skvrny.
• Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany majetku čistěte spotřebič pouze vodou a mýdlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení, ostré
předměty, abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce.
• K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové škrabky.
Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně se roztříštit.
• Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek, zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné je vyměnit. Kontaktujte servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí spotřebiče).
Nebezpečí požáru!
• Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li při přípravě jídla v troubě přísady obsahující
alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru.
• Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku).
Žárovka trouby
• V tomto spotřebiči se používají speciální žárovky určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nelze je používat pro částečné nebo úplné osvětlení místnosti.
• Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a speciálně určenou pro domácí spotřebiče.
• Před výměnou žárovky trouby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Popis spotřebiče
7
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly děti nebo
malá zvířata. Hrozí nebezpečí udušení.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
2 3
4
5 6
1
7
8
5
9
4
14
3
10
2
1
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka/symbol napájení
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Kontrolka/symbol/ukazatel teploty
Topné těleso
Žárovka trouby
Zásuvka pečicí sondy
Ventilátor
8
Před prvním použitím
11
12
13
14
Zadní topný článek
Spodní ohřev
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
Příslušenství trouby
• Drátěný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
• Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
• Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečenosti
masa.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Denní používání
9
Nastavení času
Trouba funguje jen v případě, že byl nastaven čas.
Po připojení trouby k síti nebo po výpadku elektrického proudu automaticky bliká kontrolka
funkce hodin. Pokračujte na krok 2.
1. Aktuální čas změníte současným stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“, dokud nezačne blikat
kontrolka funkce hodin.
2. Nastavte čas pomocí tlačítek „+“ nebo „-“.
3. Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený aktuální čas.
Když je zapnutá funkce časovače, není možné měnit denní čas.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte ovladač. Ovladač se vysune.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením ovladače funkcí a teploty trouby do polohy vypnuto.
Symbol, ukazatel nebo kontrolka ovladače (závisí na modelu - viz celkový přehled):
• Ukazatel se rozsvítí, když trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když je spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje zda ovladač řídí jednu z varných zón, funkce trouby nebo teplotu.
Funkce trouby
Funkce trouby
Osvětlení
Pravý horký vzduch
Příprava pizzy
Konvenční ohřev
Použití
Tato funkce slouží k osvětlení vnitřku trouby.
K pečení masa a moučných jídel na maximálně třech úrovních současně. Snižuje teplotu trouby (20-40 °C) v porovnání s tradičním pečením. Vhodné také pro sušení potravin.
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavější
spodek, na jedné úrovni. Snižuje teplotu trouby (o 20 - 40
°C) v porovnání s tradičním pečením.
K tradičnímu pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
10
Funkce hodin
Funkce trouby
Použití
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou a k zavařování potravin.
Rozmrazení
K rozmrazování potravin.
Gril
Ke grilování plochých kousků uprostřed grilu a k opékání topinek.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a k opékání
topinek.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné úrovni.
Také ke zhnědnutí jídla např. zapékáním.
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
Ukazatel funkce odpočítávání času
Kontrolka pečicí sondy
Displej času
Ukazatel režimu nastavení času
Tlačítko „+“
Tlačítko „-“
1
2
3
6
4
5
FUNKCE HODIN
Funkce Minutka
Tato funkce nemá vliv na provoz trouby.
Nastavení funkce minutka
1. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“.
2. Pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte čas (maximálně však 2 hodiny 30 minut).
3. Po pěti sekundách začne odpočítávání času.
4. Když se odpočítávání času dokončí, stisknutím jakéhokoli tlačítka zvukovou signalizaci
vypnete.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Použití příslušenství
11
Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplota trouby: Viz tabulka pro pečení masa
• Teplota středu masa: Viz tabulka pro pečicí sondu
Používejte pouze dodávanou pečicí sondu nebo originální náhradní díly
UPOZORNĚNÍ
Pečicí sonda je horká! Nebezpečí popálení! Při vytahování špičky a zástrčky pečicí sondy
buďte opatrní.
Používání pečicí sondy:
1. Zástrčku pečicí sondy zasuňte do zásuvky v boční stěně trouby. Kontrolka pečicí sondy
zabliká.
2. Špičku pečicí sondy zapíchněte co nejhlouběji do středu masa.
2
3. Pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou teplotu středu masa. Můžete
nastavit teplotu od 30 °C do 99 °C.
Řiďte se hodnotami v tabulce.
1
4. Pomocí ovladačů nastavte funkci a teplotu trouby.
5. Když uvnitř maso dosáhne nastavené teploty, uslyšíte elektronický signál. Vypnete jej stisknutím kteréhokoliv tlačítka.
6. Vypněte troubu a vyjměte pečicí sondu.
Není-li míra propečení uspokojující, proveďte výše uvedené kroky znovu a nastavte vyšší
teplotu uvnitř masa.
Vložení příslušenství trouby
Tvarovaný rošt má boční okraje. Tyto okraje a tvar
drážek brání překlopení příslušenství trouby.
12
Doplňkové funkce
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.
Mechanický zámek dvířek
Při zakoupení spotřebiče není zámek aktivován.
Aktivace zámku dvířek: Vytáhněte zámek dvířek dopředu, dokud se nezablokuje.
Deaktivace zámku dvířek: Zatlačte zámek dvířek zpět do panelu.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte a podržte zámek dvířek.
1
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
2
Při zavírání dvířek na zámek netlačte!
Při vypnutí spotřebiče se zámek dvířek nedeaktivuje.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně dvířek trouby najít:
• čísla úrovně roštů (u některých modelů)
• informace o funkcích trouby, doporučené úrovni roštů a teplotách pro typická jídla (u vybraných modelů).
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.
Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby pečení) a úrovně zasunutí plechu byste měli proto upravit podle doporučení uvedených v tabulkách.
• Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po
ochlazení se opět vyrovnají.
Užitečné rady a tipy
13
Jak používat tabulky pro pečení
• Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
• Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o 10-15 minut
delší.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém
případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnají.
Pečení na jedné úrovni trouby:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minuty.
Bábovka nebo
brioška
Pravý horký
vzduch
1
150-160
0:50-1:10
Linecký koláč/
ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
1
140-160
1:10-1:30
Piškotový koláč
Pravý horký
vzduch
2
140
0:35-0:50
Piškotový koláč
Konvenční ohřev
2
160
0:35-0:50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170-180 1)
0:10-0:25
Dortový korpus –
piškotové těsto
Pravý horký
vzduch
2
150-170
0:20-0:25
Apple pie (2 formy Ø20 cm, položené úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
1:10-1:30
Apple pie (2 formy Ø20 cm, položené úhlopříčně)
Konvenční ohřev
1
180
1:10-1:30
Tvarohový dort
Konvenční ohřev
1
170-190
1:00-1:30
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minuty.
Kynutá pletýnka/
věnec
Konvenční ohřev
3
170-190
0:30-0:40
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160-180 1)
0:50-1:10
1) Předehřejte troubu
Pečivo na plechu
14
Užitečné rady a tipy
Teplota °C
Čas Hodiny:Minuty.
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pečení.
2. Druhá část
procesu pečení.
Konvenční ohřev
1
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky
Konvenční ohřev
3
190-210 1)
0:20-0:35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180-200 1)
0:10-0:20
Drobenkový koláč
(suchý)
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Mandlový koláč/
koláč s cukrovou
polevou
Konvenční ohřev
3
190-210 1)
0:20-0:30
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 2)
Pravý horký
vzduch
3
150
0:35-0:50
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 2)
Konvenční ohřev
3
170
0:35-0:50
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
160-170
0:40-1:20
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
Konvenční ohřev
3
160-180 1)
0:40-1:20
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minuty.
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:10-0:20
Máslové sušenky / Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
3
140
0:20-0:30
Máslové sušenky / Proužky těsta
Konvenční ohřev
3
160 1)
0:20-0:30
1.
2.
2301)
160-180
1.
2.
0:20
0:30-1:00
1) Předehřejte troubu
2) Použijte hluboký plech na pečení
Sušenky
Druh pečení
Užitečné rady a tipy
15
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minuty.
Sušenky z piškotového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:15-0:20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80-100
2:00-2:30
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100-120
0:30-0:50
Sušenky z kynutého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150-160
0:20-0:40
Drobné pečivo z
listového těsta
Pravý horký
vzduch
3
170-1801)
0:20-0:30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
0:10-0:25
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190-2101)
0:10-0:25
Small cakes (20
ks na plech)
Pravý horký
vzduch
3
1401)
0:20-0:30
Small cakes (20
ks na plech)
Konvenční ohřev
3
1701)
0:20-0:30
Teplota ve °C
Čas
Hodiny:Minuty
1) Předehřejte troubu
Pečení na více úrovních
Pečivo na plechu
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
Pravý horký
vzduch
Poloha roštů zdola
2 úrovně
3 úrovně
Zákusky z listového těsta s krémem / banánky
1/4
-
160-180 1)
0:25-0:45
Koláč s drobenkou, suchý
1/4
-
150-160
0:30-0:45
Teplota ve °C
Čas
Hodiny:Minuty
150-160
0:20-0:40
1) Předehřejte troubu
Sušenky/small cakes/cukroví/pečivo
Druh pečení
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
Pravý horký
vzduch
Poloha roštů zdola
2 úrovně
3 úrovně
1/4
1/3/5
16
Užitečné rady a tipy
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
Pravý horký
vzduch
Poloha roštů zdola
Teplota ve °C
Čas
Hodiny:Minuty
2 úrovně
3 úrovně
Máslové sušenky / Proužky těsta
1/4
1/3/5
140
0:25-0:50
Sušenky z piškotového těsta
1/4
-
160-170
0:25-0:40
Čajové pečivo z
vaječného bílku,
sněhové pusinky
1/4
-
80-100
2:10-2:50
Makronky
1/4
-
100-120
0:40-1:20
Sušenky z kynutého těsta
1/4
-
160-170
0:30-0:60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170-180 1)
0:30-0:50
Pečivo
1/4
-
180
0:30-0:55
Small cakes (20
ks na plech)
1/4
-
1501)
0:25-0:40
1) Předehřejte troubu
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Spodek koláče je příliš světlý
Možná příčina
Řešení
Špatná úroveň roštu
Položte koláč na nižší úroveň
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný)
Příliš vysoká teplota pečení
Nastavte o něco nižší teplotu
pečení
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný)
Příliš krátká doba pečení
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty
V těstě je příliš mnoho tekutiny
Použijte méně tekutiny. Dodržujte dobu tření těsta, zejména používáte-li kuchyňského
robota
Koláč je příliš suchý
Příliš nízká teplota trouby
Nastavte vyšší teplotu trouby
Koláč je příliš suchý
Příliš dlouhá doba pečení
Zkraťte dobu pečení
Koláč není stejnoměrně hnědý
Příliš vysoká teplota pečení a
příliš krátká doba pečení
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení
Koláč není stejnoměrně hnědý
Směs je nerovnoměrně rozložena
Směs rovnoměrně rozložte na
plech
Koláč není po nastavené době
upečený
Příliš nízká teplota
Nastavte o něco vyšší teplotu
trouby
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný)
Užitečné rady a tipy
17
Nákypy a zapékaná jídla
Pokrm
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas Hodiny:Minuty.
Zapečené těstoviny
Konvenční ohřev
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180-200
0:25-0:40
Zapékaná zelenina 1)
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160-170
0:15-0:30
Bagety zapečené
s roztaveným sýrem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160-170
0:15-0:30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180-200
0:40-0:60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180-200
0:30-1:00
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160-170
0:30-1:00
Plněná zelenina
1) Předehřejte troubu
PEČENÍ MASA
Nádoba na pečení
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém plechu nebo na roštu nad hlubokým plechem (je li součástí příslušenství).
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
1-1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120-150
Hovězí pečeně
nebo filet: nepropečený
na cm tloušťky
Turbo gril
1
190-200 1)
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet: středně
propečené
na cm tloušťky
Turbo gril
1
180-190 1)
6-8
Druh masa
Dušené maso
18
Užitečné rady a tipy
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
na cm tloušťky
Turbo gril
1
170-180 1)
8-10
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Ramínko, krkovice, kýta v celku
1-1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
90-120
Kotlety, žebírka
1-1,5 kg
Turbo gril
1
170-180
60-90
Sekaná
750 g-1 kg
Turbo gril
1
160-170
50-60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g-1 kg
Turbo gril
1
150-170
90-120
Druh masa
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
1) Předehřejte troubu
Vepřové
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Telecí pečeně
1 kg
Turbo gril
1
160-180
90-120
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
160-180
120-150
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně
1-1,5 kg
Turbo gril
1
150-170
100-120
Jehněčí hřbet
1-1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
40-60
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Zaječí hřbet,
zaječí kýty
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30-40
Hřbet z vysoké zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
210-220
35-40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
180-200
60-90
Jehněčí
Zvěřina
Druh masa
1) Předehřejte troubu
Užitečné rady a tipy
19
Drůbež
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drůbeže
každý 200—
250 g
Turbo gril
1
200-220
30-50
Půlka kuřete
každý 400—
500 g
Turbo gril
1
190-210
35-50
Kuře, brojler
1-1,5 kg
Turbo gril
1
190-210
50-70
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
180-200
80-100
Husa
3,5-5 kg
Turbo gril
1
160-180
120-180
Krůta
2,5-3.5 kg
Turbo gril
1
160-180
120-150
Krůta
4-6 kg
Turbo gril
1
140-160
150-240
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Celá ryba nad
1 kg
1-1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210-220
40-60
Ryby (dušené)
Gril
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.
• Rošt zasuňte do úrovně drážek uvedené v tabulce pro grilování.
• Do první úrovně drážek vždy zasuňte plech na zachycení šťávy.
• Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Gril
Doba grilování (min)
Jídlo ke grilování
Teplota
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210-230
2
30-40
30-40
230
3
20-30
20-30
Vepřové kotlety
210-230
2
30-40
30-40
Telecí kotlety
210-230
2
30-40
30-40
Jehněčí kotlety
210-230
3
25-35
20-25
Celé ryby 500—
1000g
210-230
3/4
15-30
15-30
Hovězí filety
20
Užitečné rady a tipy
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
Karbanátky
4
8-10
6-8
Vepřový plátek
4
10-12
6-10
Klobásy
4
10-12
6-8
Hovězí steaky, telecí
steaky
4
7-10
6-8
Topinky 1)
5
1-3
1-3
Toasty s oblohou
4
6-8
-
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s velkou náplní)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s horní
vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsaské jídlo podobné pizze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Předehřejte troubu
Příprava pizzy
Druh pečení
Nekvašený chléb
1) Předehřejte troubu
2) Použijte hluboký plech na pečení
Rozmrazování
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů. Potraviny položte na talíř.
Nezakrývejte je talířem ani miskou. Mohlo by tak dojít k prodloužení doby rozmrazování.
Použijte první úroveň trouby. Jedná se o spodní úroveň.
Užitečné rady a tipy
21
Doba rozmrazování (min)
Čas po rozmrazení
(min)
Poznámka
Kuře 1000 g
100-140
20-30
Kuře položte na obrácený
podšálek ve velkém talíři a v
polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100-140
20-30
V polovině doby obraťte
Maso, 500 g
90-120
20-30
V polovině doby obraťte
Pstruh, 150 g
25-35
10-15
-
Jahody, 300 g
30-40
10-20
-
Máslo, 250 g
30-40
10-15
-
Smetana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Smetanu lze snadno ušlehat,
i když jsou v ní ne zcela rozmražené kousky
60
60
Pokrm
Dort, 1400 g
-
Sušení - Pravý horký vzduch
Na rošty trouby položte papír na pečení.
Pro dosažení nejlepších výsledků: vypněte spotřebič v polovině potřebné doby. Otevřete
dvířka spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokončete sušení.
Zelenina
Sušené potraviny
Teplota ve °C
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Čas v hodinách
(orientačně)
Fazole
60-70
3
1/4
6-8
Papriky
60-70
3
1/4
5-6
Zelenina do polévky
60-70
3
1/4
5-6
Houby
50-60
3
1/4
6-8
Byliny
40-50
3
1/4
2-3
Ovoce
Sušené potraviny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Čas v hodinách
(orientačně)
Švestky
60-70
3
1/4
8-10
Meruňky
60-70
3
1/4
8-10
Jablečné plátky
60-70
3
1/4
6-8
Hrušky
60-70
3
1/4
6-9
Teplota ve °C
22
Užitečné rady a tipy
Tabulka snímače teploty středu
Hovězí
Pokrm
Teplota středu pokrmu
Steak z roštěnce nebo ze svíčkové: nepropečený
45 - 50 °C
Steak z roštěnce nebo ze svíčkové: středně propečený
60 - 65 °C
Steak z roštěnce nebo ze svíčkové: dobře propečený
70 - 75 °C
Vepřové
Pokrm
Teplota středu jídla
Vepřové plecko, kýta, krkovice
80 - 82 °C
Kotlety (hřbet), uzené maso
75 - 80 °C
Sekaná
75 - 80 °C
Telecí
Pokrm
Teplota středu jídla
Telecí pečeně
75 - 80 °C
Telecí koleno
85 - 90 °C
Skopové / jehněčí
Pokrm
Teplota středu pokrmu
Skopová kýta
80 - 85 °C
Skopový hřbet
80 - 85 °C
Jehněčí pečeně, jehněčí kýta
70 - 75 °C
Zvěřina
Pokrm
Teplota středu pokrmu
Zaječí hřbet
70 - 75 °C
Zaječí kýta
70 - 75 °C
Celý zajíc
70 - 75 °C
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75 °C
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75 °C
Ryby
Pokrm
Teplota středu pokrmu
Losos
65 - 70 °C
Pstruhovité ryby
65 - 70 °C
Čištění a údržba
23
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení
jídel dohněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto
vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Všechno příslušenství trouby čistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným
v roztoku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
Drážky roštů
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vyjmout.
Vyjmutí drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny
trouby.
2. Pak vytáhněte drážky ze zadní části stěny
a vytáhněte je ven.
Při instalaci drážek na rošt proveďte stejný
postup v opačném pořadí.
Platí pro vysunovací drážky:
Zarážky na vysunovacích drážkách musí
směřovat dopředu!
1
2
24
Čištění a údržba
Žárovka trouby
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a
vnitřku trouby.
Výměna žárovky trouby:
1. Skleněný kryt žárovky se nachází na zadní straně vnitřku trouby.
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. V případě potřeby vyměňte žárovku trouby za novou, odolnou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Strop trouby
Topné těleso na stropě trouby můžete sklopit a strop pak snadno umýt.
UPOZORNĚNÍ
Před sklopením topného tělesa vypněte spotřebič. Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Hrozí nebezpečí popálení!
Sklopení topného tělesa
1. Odstraňte drážky na rošty.
2. Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
3. Vytáhněte ho dopředu přes odpor pružiny
a podél držáků na obou stranách.
4. Topné těleso se sklopí dolů.
Nyní můžete vyčistit strop trouby.
Nasazení topného tělesa
1. Topné těleso instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Umístěte topné těleso správně po obou stranách na držáky na vnitřní stěně spotřebiče.
2. Namontujte zpět drážky na rošty.
Čištění a údržba
25
Dvířka trouby a skleněné panely
Před čištěním dvířek trouby doporučujeme jejich vyjmutí.
POZOR
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
Odstranění dvířek trouby
1. Dvířka trouby úplně otevřete.
2. Pak zvedněte co možná nejvíce upínací
páčky (A) na obou dveřních závěsech.
3. Dveře trouby přivřete až k první zarážce
(úhel přibl. 45°).
4. Oběma rukama podržte dvířka trouby a
vytáhněte je směrem šikmo vzhůru od
trouby.
5. Nyní můžete odstranit vnitřní skleněné
panely a vyčistit je.
A
A
Při instalaci dvířek proveďte stejný postup v opačném pořadí.
Počet skleněných panelů závisí na modelu spotřebiče.
POZOR
Dvířka položte vnější stranou dolů na měkkou a rovnou podložku, aby se nepoškrábala.
Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek
1. Odstraňte dvířka trouby.
2. Podržte okrajovou lištu (B) horní strany
dvířek na obou stranách a stiskněte ji
směrem dovnitř k uvolnění uzávěru.
3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
B
26
Technické údaje
4. Uchopte skleněné panely jeden po druhém na jejich horní straně a vytáhněte je z
drážek směrem nahoru.
5. Vyčistěte skleněné panely dvířek spotřebiče.
Panely vrátíte zpět provedením stejného postupu v opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom větší panel.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220-240 V
Frekvence
50 Hz
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje
Trouba není zapnutá.
Zapněte troubu
Trouba nehřeje
Hodiny nejsou nastavené
Nastavte hodiny
Trouba nehřeje
Nejsou provedena nutná nasta- Zkontrolujte nastavení
vení
Trouba nehřeje
Uvolněná pojistka v pojistkové
skříňce
Zkontrolujte pojistku (jistič).
Jestliže pojistka (jistič) vypadne
vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře
Žárovka trouby nesvítí
Žárovka trouby je vadná
Vyměňte žárovku trouby
Na displeji hodin se objeví F11
Došlo ke zkratu pečicí sondy
nebo není zástrčka pečicí sondy správně zasunutá do zásuvky
Zástrčku pečicí sondy zasuňte
do zásuvky na stěně trouby až
na doraz
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo místní
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází
na předním rámu vnitřní části trouby.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
Poznámky k ochraně životního prostředí
27
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
www.aeg.com/shop
892945819-A-062011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement