AEG BE3003420M User manual

AEG BE3003420M User manual
BE3003420
SK RÚRA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak,
aby vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných
technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch
nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste
svoj spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo potrebujete, aby vaše
spotrebiče AEG skvelo vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so širokou
ponukou príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa najvyšších
kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali - od špeciálnych košíkov na príbor,
držiakov na fľaše až po vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
7
8
9
10
11
12
12
22
25
25
26
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
Prídavné funkcie
Užitočné rady a tipy
Ošetrovanie a čistenie
Technické údaje
Čo robiť, keď...
Ochrana životného prostredia
V tejto príručke používatel’a sa používajú
nasledujúce symboly:
Dôležité informácia týkajúce sa váš osobnej
bezpečnosti a informácie o tom, ako predíst'
poškodeniu spotrebiča.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
4
Bezpečnostné pokyny
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte túto príručku:
• v záujme vašej osobnej bezpečnosť a ochrany vášho majetku
• v záujme ochrany životného prostredia
• v záujme správnej prevádzky spotrebiča.
Dbajte na to, aby táto príručka zostala vždy so spotrebičom, aj keď sa presťahujete alebo
ho predáte.
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nevhodným
použitím.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí
iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom pou‐
žívaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Obaly ukladajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenia alebo fyzického zranenia.
• VAROVANIE: Keď sú dvierka otvorené alebo je spotrebič v činnosti, nedovoľte deťom ani
domácim zvieratám, aby sa k spotrebiču priblížili, pretože je horúci. Hrozí riziko zranenia
alebo iného trvalého poškodenia zdravia.
• Ak má spotrebič funkciu detskej poistky alebo zablokovania tlačidiel (ovládania), použite
ju. Zabráni deťom a zvieratám v náhodnom použití spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poško‐
denia spotrebiča.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
Inštalácia
• Spotrebič môže nainštalovať a pripojiť iba autorizovaný elektrikár. Obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko. Predchádza sa tak riziku konštrukčného poškodenia alebo fy‐
zického zranenia.
• Uistite sa, že spotrebič nebol pri preprave poškodený. Poškodený spotrebič nezapájajte.
V prípade potreby sa obráťte na dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, nálepky a fólie. Neodstraňujte
typový štítok. Môže tým zaniknúť záruka.
• Skontrolujte, či je spotrebič počas inštalácie odpojený od elektrickej siete.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte opatrní. Spotrebič je ťažký. Vždy používajte bezpeč‐
nostné rukavice. Spotrebič nenadvihujte za rukoväť.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spo‐
trebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zaria‐
denia musí byť minimálne 3 mm.
Bezpečnostné pokyny
5
• Musia sa používať správne izolačné zariadenia: ochranné ističe, poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
• Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či sú rozmery výklenku v kuchynskej linke vhod‐
né.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bez‐
pečné.
• Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od iných spotrebičov a nábytku.
• Spotrebič nesmie byť umiestnený na podložke/podstavci.
• Zabudované rúry a zabudované varné panely sú prepojené pomocou špeciálnych konek‐
torov. Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič kombinujte len so spotrebičmi od
toho istého výrobcu.
Elektrické zapojenie
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú para‐
metrom domácej elektrickej siete.
• Informácie o napätí nájdete na typovom štítku.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
• Nepoužívajte rozdvojky, konektory ani predlžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečen‐
stvo požiaru.
• Nevymieňajte napájací elektrický kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili napájaciu
zástrčku (ak je k dispozícii) ani kábel za spotrebičom.
• Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku – ak je použi‐
tá.
Použitie
• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na ko‐
merčné ani priemyselné účely.
• Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Predídete tak fyzickému poraneniu
osôb alebo poškodeniu na majetku.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani odkladací povrch.
• Vnútro spotrebiča sa počas používania zohrieva. Hrozí riziko popálenín. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov spotrebiča. Keď vkladáte alebo vyberáte príslušenstvo alebo nádoby,
používajte vhodné rukavice (chňapky).
• Pri vyberaní alebo inštalácii príslušenstva postupujte opatrne, aby sa nepoškodil smalto‐
vaný povrch rúry.
• Vždy, keď je spotrebič v činnosti, držte si od neho pri otváraní dvierok bezpečnostný od‐
stup. Môže dôjsť k úniku horúcej pary. Hrozí riziko popálenia pokožky.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
– Na dno spotrebiča neklaďte žiadne predmety a dno neprikrývajte hliníkovou fóliou.
– Nelejte vodu priamo do horúceho spotrebiča.
– V rúre nenechávajte vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla.
6
Bezpečnostné pokyny
• Zmena farby smaltu nemá vplyv na výkon spotrebiča, preto sa nejedná o nedostatok v
zmysle zákona o záruke.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Pri pečení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aj počas grilovania.
Údržba a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
• Pred údržbou skontrolujte, či je spotrebič studený. Hrozí riziko popálenín. Existuje riziko,
že sklené panely môžu prasknúť.
• Spotrebič vždy udržiavajte čistý. Priškvarený tuk a ostatné zvyšky jedál môžu spôsobiť
požiar.
• Pravidelným čistením sa predchádza poškodeniu povrchových materiálov
• Pri pečení koláčov s vysokým obsahom vlhkosti použite hlboký pekáč, aby ste predišli
riziku vytvorenia trvalých škvŕn vnútri spotrebiča.
• Kvôli osobnej bezpečnosti a bezpečnosti vášho majetku spotrebič čistite iba vodou a jem‐
ným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty, ktoré spôsobujú
koróziu.
• Spotrebič nečistite pomocou parných čističov, tlakových čistiacich zariadení, ostrých
predmetov, abrazívnych čistiacich prostriedkov, abrazívnych špongií ani odstraňovačov
škvŕn.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Sklenené dvierka nikdy nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov ani kovo‐
vou škrabkou. Teplovzdorné vnútorné sklo sa môže rozbiť a rozsypať.
• Keď sú sklené panely dvierok poškodené, zoslabnú a môžu sa rozbiť. Je nutné ich vyme‐
niť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Nečistite katalytický smalt (ak je k dispozícii).
Nebezpečenstvo požiaru!
• Dvierka otvárajte opatrne. Použitie prísad s alkoholom môže mať za následok zmiešanie
alkoholu so vzduchom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Pri otváraní dvierok sa nesmú v blízkosti spotrebiča vyskytovať iskry ani otvorený pla‐
meň.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, alebo predmety, ktoré by sa
mohli roztaviť (zhotovené z plastu alebo hliníka), nevkladajte do spotrebiča, do jeho blíz‐
kosti ani naň.
Osvetlenie rúry
• Žiarovky použité v tomto spotrebiči sú špeciálne žiarovky určené iba na použitie v domá‐
cich spotrebičoch. Nie je možné používať ich na úplné alebo čiastočné osvetľovanie
miestností v domácnosti.
• Ak je potrebné žiarovku vymeniť, použite žiarovku s rovnakým príkonom špeciálne urče‐
nú na použitie v domácich spotrebičoch.
Popis výrobku
7
• Pred výmenou osvetlenia rúry odpojte spotrebič od napájacieho zdroja. Hrozí nebezpe‐
čenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Autorizované servisné stredisko
• Spotrebič smie opravovať iba autorizovaný technik. Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
Likvidácia spotrebiča
• Aby ste predišli riziku fyzického zranenia alebo poškodenia
– Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte napájací elektrický kábel a zlikvidujte ho.
– Zlikvidujte západku dvierok. Týmto zabránite uviaznutiu detí alebo domácich zvierat vo
vnútri spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
2 3
4
5 6
1
7
5
8
4
13
3
9
2
1
10
11
12
1
2
3
4
Ovládací panel
Otočný ovládač funkcií rúry
Ukazovateľ/symbol prevádzky
Elektronický programátor
8
Pred prvým použitím
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Otočný ovládač teploty
Ukazovateľ/symbol/indikátor teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie rúry
Ventilátor
Ohrevný článok na zadnej stene
Dolný ohrev
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
Príslušenstvo rúry
• Drôtený rošt
Na riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky súčasti.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Každodenné používanie
9
Nastavenie presného času
Rúru možno používať až po nastavení času.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému napájaniu,
alebo po obnovení napájania v prípade jeho vý‐
padku, začne príslušný indikátor časovej funkcie
automaticky blikať.
Na nastavenie presného času použite tlačidlo „+“
alebo „-“.
Po približne 5 sekundách časový displej prestane
blikať a hodiny budú zobrazovať nastavený denný
čas.
Čas môžete zmeniť, iba ak nie je nastavená auto‐
).
matická funkcia (Trvanie alebo Koniec
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1.
2.
3.
Otočte otočný ovládač funkcií rúry a vyberte príslušnú funkciu.
Otočte otočný ovládač teploty a vyberte teplotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočné ovládače teploty a funkcií rúry do polohy vy‐
pnutia.
Symbol, indikátor alebo ukazovateľ ovládača (v závislosti od modelu – pozrite si prehľad
spotrebiča) reaguje nasledovne:
• Indikátor sa rozsvieti, keď sa rúra zahrieva.
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný ovládač ovláda jednu z varných zón, funkcií rúry alebo teplo‐
tu.
Funkcie rúry
Funkcia rúry
Osvetlenie rúry
Teplovzdušné pečenie
Použitie
Táto funkcia sa používa na osvetlenie vnútra rúry.
Pečenie maximálne na troch úrovniach rúry súčasne. Znížte
teplotu rúry (o 20 – 40 °C) v porovnaní s tradičným peče‐
ním. A na sušenie potravín.
10
Časové funkcie
Funkcia rúry
Použitie
Pizza
Na pečenie jedál na jednej úrovni, pri ktorých chcete dosia‐
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrku
na spodnej časti. Znížte teplotu rúry (20 – 40 °C) v porovna‐
ní s tradičným pečením
Tradičné pečenie
Dolný ohrev
Rozmrazovanie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Na pečenie koláčov s chrumkavým alebo prepečeným kor‐
pusom v spodnej časti a na zaváranie potravín
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Grilovanie
Na grilovanie plochých jedál uprostred grilu a prípravu hria‐
nok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a prí‐
pravu hrianok.
Turbo gril
Pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni.
Tiež na zapekanie pokrmov a gratinovanie.
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
Ukazovatele funkcií
Časový displej
Ukazovatele funkcií
Tlačidlo „+“
Tlačidlo voliča
Tlačidlo „-“
1
2
6
5
3
4
ČASOVÉ FUNKCIE
Časová funkcia
Presný čas
Použitie
Zobrazuje čas. Slúži na nastavenie, zmenu alebo zistenie denného
času.
Kuchynský časomer Slúži na nastavenie odpočítavania času.
Po uplynutí nastaveného času zaznie signál.
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry.
Trvanie
Na nastavenie času prevádzky rúry.
Koniec
Na nastavenie času vypnutia pre funkciu rúry.
Používanie príslušenstva
11
Funkcie Trvanie a Koniec je možné použiť naraz, ak chcete, aby sa rúra automaticky
zapla aj vypla v neskoršom čase. V takom prípade najprv nastavte funkciu Trvanie a po‐
tom Koniec .
Nastavenie časových funkcií
1.
2.
3.
Nastavte funkciu rúry a teplotu (toto je potrebné iba pre časové funkcie Trvanie a Ko‐
niec).
Opakovane stláčajte tlačidlo výberu,
kým nezačne blikať ukazovateľ požado‐
vanej funkcie.
Na nastavenie času pre časové funkcie
Časomer , Trvanie alebo Koniec
, použite tlačidlo „+“ alebo „-“.
Zobrazí sa ukazovateľ príslušnej funkcie.
Po uplynutí nastaveného času začne bli‐
kať ukazovateľ príslušnej funkcie a asi
na 2 minúty zaznie zvukový signál.
Pri časových funkciách Trvanie
4.
5.
a Koniec
sa rúra vypne automaticky.
Signál vypnete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
Otočný ovládač funkcií rúry a teploty otočte do polohy vypnutia.
Zrušenie časových funkcií
1.
2.
Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funk‐
cie.
Stlačte a podržte tlačidlo „-“.
Po niekoľkých sekundách sa časová funkcia vypne.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
12
Prídavné funkcie
Vloženie príslušenstva rúry
Drôtený rošt má bočné okraje. Tieto okraje a tvar
vodiacich tyčí zabezpečujú ochranu proti pre‐
vrhnutiu príslušenstva rúry.
PRÍDAVNÉ FUNKCIE
Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spo‐
trebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa spo‐
trebič neochladí.
Mechanické blokovanie dvierok
Blokovanie dvierok nie je pri kúpe spotrebiča zapnuté.
Zapnutie blokovania dvierok: Potiahnite poistku dvierok dopredu, až kým nezapadne na
svoje miesto.
Vypnutie blokovania dvierok: Zatlačte poistku dvierok späť do panela.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Potlačte a podržte poistku dvierok.
1
2. Otvorte dvierka.
2
Netlačte na poistku dvierok pri zatváraní dvierok spotrebiča!
Pri vypnutí spotrebiča sa nevypne mechanické blokovanie dvierok.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej strane dvierok nájsť:
• čísla jednotlivých úrovní v rúre (pri vybraných modeloch)
Užitočné rady a tipy
13
• informácie o funkciách ohrevu, odporúčané úrovne a teploty pre typické jedlá (pri vybra‐
ných modeloch).
Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho recep‐
tu, množstva a kvality použitých prísad.
Pečenie múčnych pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste použí‐
vali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrovne
v rúre hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť približne 10 minút pre koncom pečenia,
aby ste využili zvyškové teplo.
Keď používate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď
plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu teplotu.
• Ak nedokážete nájsť nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte čo najbližšie nastave‐
nia.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.
Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Bábovka alebo
brioška
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
140 - 160
70 - 90
Piškótový koláč
Teplovzdušné pe‐
čenie
2
140 - 150
35 - 50
Piškótový koláč
Tradičné pečenie
2
160
35 - 50
Korpus z krehké‐
ho cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
2
170-180 1)
10 - 25
Korpus z piškóto‐
vého cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Jabl‐
kový koláč (2 for‐
my, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Teplovzdušné pe‐
čenie
2
160
60 - 90
14
Užitočné rady a tipy
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Apple pie / Jabl‐
kový koláč (2 for‐
my, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Tradičné pečenie
1
180
70 - 90
Tvarohový/syrový
koláč
Tradičné pečenie
1
170 - 190
60 - 90
1) Rúru vopred predhriať
Sušienky/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Pletenec/veniec z
kysnutého cesta
Tradičné pečenie
3
170 - 190
30 - 40
Vianočka
Tradičné pečenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
Tradičné pečenie
1
Veterníky/odpaľo‐
vané cesto
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová roláda
Tradičné pečenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
Suché koláče po‐
sypané mrvenič‐
kou (suché)
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150 - 160
20 - 40
Mandľový maslo‐
vý koláč/cukrové
koláče
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškó‐
tového cesta)2)
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150
35 - 55
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškó‐
tového cesta)2)
Tradičné pečenie
3
170
35 - 55
Ovocné koláče z
krehkého cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
160 - 170
40 - 80
1.
2.
2301)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
Užitočné rady a tipy
15
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
(napr. tvaroho‐
vou, smotanovou,
pudingovou)
Tradičné pečenie
3
160 - 180 1)
40 - 80
1) Rúru vopred predhriať
2) Použite hlboký pekáč
Sušienky
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Sušienky z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150 - 160
10 - 20
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
140
20 - 35
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pečenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové sušien‐
ky, pusinky
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové sušien‐
ky
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z kysnu‐ Teplovzdušné pe‐
tého cesta
čenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístkové‐
ho cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pečenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes / Ma‐
lé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
1501)
20 - 35
Small cakes / Ma‐
lé koláčiky (20 ks/
plech)
Tradičné pečenie
3
1701)
20 - 30
1) Rúru vopred predhriať
16
Užitočné rady a tipy
Viacúrovňové pečenie
Sušienky/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pečenia
Polohy zdola
Teplota v °C
Čas Hodiny:minú‐
ty.
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/Odpaľo‐
vané cesto
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Teplota v °C
Čas Hodiny:minú‐
ty.
1) Rúru vopred predhriať
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/žemličky
Teplovzdušné pečenie
Druh pečenia
Polohy zdola
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐
kého cesta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z piškó‐
tového cesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bielkové sušien‐
ky, pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové sušien‐
ky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z kysnu‐
tého cesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z lístkové‐
ho cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes / Ma‐
lé koláčiky (20 ks/
plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Rúru vopred predhriať
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti do‐
statočne prepečený.
Nesprávna úroveň v rúre.
Koláč umiestnite nižšie.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody).
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Užitočné rady a tipy
17
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody).
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné skrá‐
tiť zvýšením teploty pečenia.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody).
V ceste je príliš veľa tekutiny.
Použite menej tekutiny. Dodr‐
žiavajte časy miesenia, predov‐
šetkým pri použití kuchynských
spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Teplota v rúre je príliš vysoká a
čas pečenia je príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Zmes nie je rovnomerne rozlo‐
žená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas ne‐
upečie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo vyššiu teplotu v rúre.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Cestovinový ná‐
kyp
Pokrm
Tradičné pečenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená zeleni‐
na 1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety obložené
roztopeným sy‐
rom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
1
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
30 - 60
1) Rúru vopred predhriať
Pečenie mäsa
Riad na pečenie – pekáče
• Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Takto zostane mäso šťavnatejšie.
18
Užitočné rady a tipy
• Všetky druhy mäsa, ktoré sa môžu opiecť alebo majú získať kôrku, možno piecť v pekáči
bez pokrievky.
Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 - 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230
120 - 150
Pečené hovädzie
alebo hovädzie fi‐
lé: neprepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Pečené hovädzie
alebo hovädzie fi‐
lé: stredne prepe‐
čené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Pečené hovädzie
alebo hovädzie fi‐
lé: prepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Dusené mäso v
pekáči
1) Rúru vopred predhriať
Bravčové
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pliecko, krkovič‐
ka, stehno
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotleta, rebierka
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie steh‐
no, pečené
jahňacie
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrb‐
át
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Pečené teľa‐
cie
Teľacie koleno
Jahňacie mäso
Užitočné rady a tipy
19
Zverina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí chrbát,
zajačie stehno
až do 1 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí/jelení
chrbát
1,5 - 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
35 - 40
Srnčie/jelenie
stehno
1,5 - 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
60 - 90
1) Rúru vopred predhriať
Hydina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Kúsky hydiny
Každý 200 250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovica kur‐
čaťa
Každá 400 500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurčatá, vy‐
kŕmené
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Hus
3,5 - 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 - 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 - 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Celá ryba do 1
kg
1 - 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
Gril
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach rúry.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.
• Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke grilovania.
• Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby zachytával tuk.
• Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.
20
Užitočné rady a tipy
Gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
Pečené hovädzie
2
Hovädzie filety
Bravčový chrbát
Čas v min.
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie zadné
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňací chrbát
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Ryby vcelku 500 1000 g
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Čas v min.
1. strana
2. strana
Fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Hovädzie a teľacie
steaky
4
7 - 10
6-8
Hrianky1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým oblo‐
žením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske pečivo
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, oblože‐
ný
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového ce‐
sta
2
160 - 180 1)
45 - 55
1) Rúru vopred predhriať
Pizza
Druh pečenia
Užitočné rady a tipy
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Alsa‐
ska)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruská verzia
calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
21
1) Rúru vopred predhriať
2) Použite hlboký pekáč
Rozmrazovanie
Odstráňte obal pokrmu. Uložte pokrm na tanier.
Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by dôjsť k predĺženiu času rozmrazovania.
Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.
Pokrm
Doba rozmraze‐
nia v min.
Ďalšia doba rozmra‐
zenia v min.
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrátenej
podšálke do veľkého taniera
a v polovici času rozmrazova‐
nia otočte
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne vy‐
šľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá
60
60
Torta, 1 400 g
-
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Rošty rúry prikryte papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky: vypnite spotrebič po uplynutí polovice požadovanej
doby. Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Potom dokončite proces
sušenia.
Zelenina
Sušené potraviny
Úroveň v rúre
Teplota v °C
Čas v hodinách
(pravidlo)
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Korenie
3
22
Ošetrovanie a čistenie
Sušené potraviny
Úroveň v rúre
Teplota v °C
Čas v hodinách
(pravidlo)
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota v °C
Čas v hodinách
(orientačne)
1 úroveň
2 úrovne
Zelenina na kva‐
senie
3
Huby
Bylinky
Ovocie
Sušené potraviny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce
pri zapekaní jedla (predovšetkým u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo
pre zdravie. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš
jedlá nezapekať.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, kto‐
ré sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čističom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo rúry na pečenie (mäkkou handričkou na‐
močenou v teplej vode s prídavkom saponátu) a nechajte ho uschnúť.
• Ak máte nepriľnavé príslušenstvo, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, predmetmi s
ostrými hranami ani v umývačke riadu. Môže to spôsobiť poškodenie nepriľnavého po‐
vrchu.
Zasúvacia lišta
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zásuvné lišty.
Ošetrovanie a čistenie
23
Vyberanie zasúvacích líšt
1. Potiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
2.
Potiahnite zasúvacie lišty zo zadnej
strany bočnej steny a vyberte zasúvacie
lišty.
Zasúvacie lišty znova nasaďte rovnakým po‐
stupom, len v opačnom poradí.
1
2
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách
musia smerovať dopredu!
Osvetlenie rúry
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky môžu byť horúce.
Pred výmenou žiarovky v rúre:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo prerušte elektrický obvod.
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry položte handričku. Zabránite tak poškodeniu skla žiarovky a
vnútra rúry.
Výmena žiarovky osvetlenia rúry:
1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v zadnej časti rúry.
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. V prípade potreby vymeňte žiarovku osvetlenia rúry za vhodnú žiarovku s tepelnou
odolnosťou do 300 °C.
Použite ten istý druh žiarovky.
4.
Nainštalujte sklenený kryt.
Strop rúry
Horné ohrevné teleso je možné sklopiť, aby ste si uľahčili čistenie stropu rúry.
24
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Pred sklopením ohrevného telesa vypnite spotrebič. Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko popálenín!
Sklopenie ohrevného telesa
1. Vyberte zasúvacie lišty.
2. Držte ohrevné teleso oboma rukami za
prednú časť.
3. Vytiahnite ho dopredu proti tlaku pružiny
a pozdĺž podpery na obidvoch stranách.
4. Ohrevné teleso sa sklopí.
Strop rúry je pripravený na čistenie.
Inštalácia ohrevného telesa
1. Pri inštalácii ohrevného telesa zvoľte
opačný postup.
Nainštalujte správne ohrevné teleso na obid‐
voch stranách nad podperou na vnútornej stene spotrebiča.
2. Nainštalujte zasúvacie lišty.
Dvierka rúry a sklené panely
Keď chcete vyčistiť dvierka rúry, vyberte ich.
POZOR
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Demontáž dvierok rúry
1. Úplne otvorte dvierka rúry.
2. Úplne zdvihnite upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
3. Zavrite dvierka rúry tak, aby dosiahli pr‐
vú polohu (uhol približne 45°).
4. Chyťte dvierka rúry jednou rukou na
každej strane a odtiahnite ich od rúry v
danom uhle nahor.
5. Teraz môžete vybrať vnútorné sklené
panely a očistiť ich.
A
A
Pri inštalácii dvierok zvoľte opačný postup.
Počet sklenených panelov závisí od modelu.
POZOR
Dvierka rúry položte vonkajšou stranou nadol na mäkký a rovný povrch tak, aby sa nepo‐
škriabali.
Technické údaje
Odstránenie a čistenie sklenených panelov
1. Vyberte dvierka rúry.
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a za‐
tlačte dovnútra, aby sa uvoľnili upevňo‐
vacie západky.
3. Rám dvierok potiahnutím dopredu vybe‐
riete.
4.
5.
25
B
Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane a po jednom ich vytiahnite
smerom nahor z úchytiek.
Sklené panely dvierok vyčistite.
Pri inštalácii panelov zvoľte opačný postup.
Najprv namontujte malý panel, potom väčší.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
220-240 V
Frekvencia
50 Hz
ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra nehreje
Rúra nie je zapnutá
Zapnite rúru
Rúra nehreje
Nie je nastavený časomer
Nastavte časomer
Rúra nehreje
Nie sú nastavené potrebné na‐
stavenia
Skontrolujte nastavenia
Rúra nehreje
Vyhodená poistka v poistkovej
skrinke
Skontrolujte poistku. Ak sa po‐
istka vyhodí viackrát, opravu
zverte kvalifikovanému elektri‐
károvi.
Nesvieti osvetlenie rúry
Žiarovka je vypálená
Vymeňte žiarovku osvetlenia
rúry
26
Ochrana životného prostredia
Problém
Vo vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda
Možná príčina
Riešenie
Jedlá ste nechali v rúre príliš
dlho
Na displeji sa zobrazuje „12.00“ Výpadok elektrického prúdu
Po ukončení pečenia nenechá‐
vajte jedlá v rúre dlhšie ako 15
– 20 minút
Znova nastavte presný čas
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stre‐
disko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový ští‐
tok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
Číslo výrobku (PNC)
Výrobné číslo (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému prostrediu a recyklovateľný. Plastové časti sú ozna‐
čené medzinárodnými skratkami, napríklad PE, PS atď. Obalový materiál odovzdajte v kon‐
tajneroch určených na tento účel v lokálnych priestoroch na likvidáciu odpadu.
27
www.aeg.com/shop
892945806-C-412011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement