Progress PAI8100E User manual

Progress PAI8100E User manual

käyttöohje

Οδηγίες Χρήσης

manual de instruções bruksanvisning

Keittotaso

Εστίες

Placa

Inbyggnadshäll

PAI8100E

2

progress

SISÄLLYS

Laitteen kuvaus

Päivittäinen käyttö

Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

5

6

2

3

8

Hoito ja puhdistus 10

10

Tekniset tiedot 13

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Varoitus!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.

• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.

• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

Yleiset turvallisuusohjeet

• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.

• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.

• Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.

progress

3

• Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

• Älä säilytä mitään keittotason päällä.

• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

• Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.

• Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.

• Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden vastus pois päältä vääntimellä.

TURVALLISUUSOHJEET

Asennus

Varoitus!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.

• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.

• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.

• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.

• Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä ilmankierron kannalta.

• Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 2 mm:n ilmanvaihtoaukko.

Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.

• Laitteen alaosa voi kuumentua. Suosittelemme, että asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa.

Sähköliitäntä

Varoitus!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Sähkökytkennät saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.

• Käytä oikeaa virtajohtoa.

• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.

• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.

• Varmista, että laite on asennettu oikein.

Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.

• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.

• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.

• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään

3 mm.

4

progress

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

Käyttö

Varoitus!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen vaara.

• Käytä laitetta kotiympäristössä.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää laitteen käyttämiseen.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.

• Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen. Älä luota keittoastian tunnistimeen.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään sähköiskut.

• Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.

Varoitus!

Olemassa on tulipalon tai räjähdyksen vaara.

• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.

• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.

• Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

• Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke laite irti sähköverkosta ja peitä liekit kannella tai sammutuspeitteellä.

Varoitus!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.

• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.

• Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.

• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.

• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.

• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa keraamista pintaa.

Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.

Hoito ja puhdistus

Varoitus!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.

• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.

• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.

Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

Hävittäminen

Varoitus!

Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa johto irti ja hävitä se.

LAITTEEN KUVAUS

1 2

180 mm

300 mm

210 mm

145 mm

5 4

Käyttöpaneelin painikkeet

1 2 3

3

4 5 6

1

Induktiokeittoalue

2

Induktiokeittoalue

3

Käyttöpaneeli

4

Induktiokeittoalue

5

Induktiokeittoalue

7 progress

5

9 8

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

1

Kosketuspainike Toiminto

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.

2

3

Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.

Power-toiminnon käyttöönotto.

4

Tehotason näyttö.

Tehotason näyttäminen.

5

Keittoalueen ajastimen ilmaisimet.

Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.

6

Ajastimen näyttö.

Ajan osoittaminen minuutteina.

7

/

Tehotason suurentaminen tai pienentäminen.

8 /

Ajan lisääminen tai vähentäminen.

9

Keittoalueen valitseminen.

Tehotasojen näytöt

Näyttö Kuvaus

Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.

6

progress

-

Näyttö

Jälkilämmön merkkivalo

Varoitus!

Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi!

Kuvaus

Lämpimänäpito-toiminto on käytössä.

Keittoalue on toiminnassa.

Automaattinen kuumennustoiminto on toiminnassa.

Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.

Toimintahäiriö.

Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).

Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.

Power-toiminto on toiminnassa.

Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.

Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta sekunnin ajan.

Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto katkaisee keittotasosta virran automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta ( ).

• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan.

• Käyttöpaneelin päälle roiskuu jotakin tai sen päälle asetetaan jotakin (pannu, pyyhe, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Laitteesta kuuluu äänimerkki jonkin aikaa ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.

• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen.

• Keittoastia on vääränlainen. Symboli syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 2 minuutin kuluttua.

• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso alla.

• Tehotason ja automaattisen virrankatkaisun aika-asetuksien välinen suhde:

, - — 6 tuntia

- — 5 tuntia

— 4 tuntia

- — 1,5 tuntia

Tehotaso

Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta . Tehotasoa alennetaan koskettamalla painiketta . Tehoasetus näkyy näytössä. Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita

ja .

Automaattinen kuumennus

Voit saavuttaa vaaditun tehotason nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa korkeimman tehotason joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee tehotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen.

Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen keittoalueeseen:

1. Kosketa . Symboli tulee näkyviin näyttöön.

2. Kosketa välittömästi painiketta

.

Symboli tulee näkyviin näyttöön.

progress

7

3. Kosketa heti -painiketta toistuvasti, kunnes vaadittu tehotaso tulee näkyviin.

3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin .

Kytke toiminto pois toiminnasta koskettamalla painiketta .

11

10

9

4

3

2

1

8

7

6

5

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Power-toiminto

Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto voidaan kytkeä toimintaan rajoitetuksi ajaksi

(katso Tekniset tiedot -luku). Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla painiketta

. Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä muuttamalla tehoasetusta.

Tehonhallinta

Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa tehon maksimitasolle parin yhdellä keittoalueella. Toisen keittoalueen teho laskee automaattisesti. Alhaisemman tehon omaavan alueen tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.

Ajastin

Ajanlaskenta-automatiikka

Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten.

Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen.

Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen.

Keittoalueen asettaminen:

kosketa painiketta , kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy.

Ajastimen kytkeminen toimintaan tai muuttaminen:

Kosketa ajastimen painiketta tai ja aseta aika (

00

-

99 minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on käynnissä.

Ajastimen poistaminen käytöstä:

aseta keittoalue painikkeella ja kosketa painiketta ajastimen kytkemiseksi pois toiminnasta. Ajan kuluminen näkyy näytössä arvoon

00

saakka. Keittoalueen merkkivalo sammuu.

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:

Valitse keittoalue painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja

00

vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

Äänimerkin deaktivoiminen:

kosketa painiketta

Hälytysajastimena

Voit käyttää ajastinta myös

hälytysajastimena

silloin, kun keittoalueet eivät ole toiminnassa. Kosketa . Kosketa tai ajan asettamiseksi. Kun ajastimen aika on

8

progress kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja

00 vilkkuu.

Äänimerkin deaktivoiminen:

kosketa painiketta

Lukitus

Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet keittoalueiden ollessa toiminnassa virtapainiketta

lukuun ottamatta. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.

Aseta ensin tehotaso.

Kytke toiminto päälle koskettamalla .

Symboli palaa neljän sekunnin ajan.

Ajastin toimii edelleen.

Kytke toiminto pois päältä koskettamalla

. Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee voimaan.

Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu.

Lapsilukko

Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa.

Lapsilukon kytkeminen toimintaan

• Kytke laite toimintaan painikkeella .

Älä aseta tehotasoa

.

• Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy.

• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella

.

Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta

• Kytke laite toimintaan painikkeella .

Älä aseta tehotasoa

. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy.

• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella

.

Lapsilukon poistaminen toiminnasta yhden käyttökerran ajaksi

• Kytke laite toimintaan painikkeella .

Symboli syttyy.

• Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan.

Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa.

Nyt voit käyttää laitetta.

• Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella

, lapsilukko on edelleen kytkettynä.

HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

INDUKTIOKEITTOALUEET

Keittoastian pohjan

tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin nopeasti.

Keittoastian koko

: Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka.

Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat

Tärkeää

Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.

Keittoastian materiaali

sopivat:

valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).

sopimattomat:

alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos …

• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.

• ... magneetti tarttuu keittoastian pohjaan.

Käytön aikana kuuluvat äänet

Jos kuulet

• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne).

• piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne)

• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja.

• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä.

• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa.

Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.

progress

9

Energiansäästö

Energian säästäminen

• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.

• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan.

• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

Keittoalueen tehokkuus alueen tehosta. Katso minimihalkaisijat luvusta Tekniset tiedot.

Esimerkkejä keittotoiminnoista

Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen.

Keittoalueen virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä.

Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.

Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa vain osan keitto-

Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Tehotaso

Käyttökohde:

1

Kypsennyttejen ruokien lämpimänä pito

1 - 2 Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen

1 - 2 Kiinteyttäminen: munakkaat, munajuusto

2 - 3 Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen

Aika

tarpeen mukaan

5 - 25 min

10 - 40 min

Aseta keittoastian päälle kansi

Vinkkejä

Sekoita aika ajoin

Keitä kannen alla

3 - 4 Höyrytetyt vihannekset, kala, liha

4 - 5 Höyryssä kypsennetyt perunat

4 - 5 Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot

6 - 7 Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun, kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paistaminen

25 - 50 min

20 - 45 min

20 - 60 min

60 - 150 min tarpeen mukaan

Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana

Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä

Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita

Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet

Käännä kypsennyksen puolivälissä

7 - 8 Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit

9

5 - 15 min Käännä kypsennyksen puolivälissä

Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus

Suuren vesimäärän keittäminen. Tehonhallinta on käynnissä.

Nimellisvirrankulutus

3 %

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

45 – 64 %

100 %

10

progress

Tietoa akryyliamidista

Tärkeää

Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran

HOITO JA PUHDISTUS

Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.

Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.

Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.

Lian poistaminen:

1. –

Poista välittömästi:

sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.

Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.

Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:

kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma

Laite ei kytkeydy toimintaan tai ei muuten toimi.

akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.

2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.

3.

Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa.

Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.

Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti.

Laitteesta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta.

Äänimerkki kuuluu, kun laite on kytketty pois toiminnasta.

Laite kytkeytyy pois toiminnasta.

Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita.

Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.

Kosketuspainikkeen päälle on asetettu jokin esine.

Jälkilämmön merkkivalo ei syty.

Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.

Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.

Tehonhallinta on käynnissä.

Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.

Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.

Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.

Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Katso “Tehonhallinta”.

progress

11

Ongelma

Kosketuspainikkeet kuumenevat.

syttyy.

syttyy.

syttyy.

Mahdollinen syy

Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkeita.

Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.

Lapsilukko tai lukitustoiminto on kytketty toimintaan.

Keittoalueella ei ole keittoastiaa.

Keittoastia on sopimaton.

Korjaustoimenpide

Laita isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille.

Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan.

Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö".

Aseta keittoastia keittoalueelle.

ja numero syttyy näyttöön.

syttyy.

Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle.

Laitteessa on jokin vika.

Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus.

Laitteen toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Keittoalueiden ylikuumenemissuoja ja automaattinen virrankatkaisu ovat toiminnassa.

Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.

Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle.

Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kytke laite pois päältä. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti häviää näytöstä, mutta jälkilämmön merkkivalo jää palamaan. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi ja tarkista keittoastian sopivuus laitteeseen luvusta "Induktiokeittoalueen keittoastiat".

Varmista, että laitetta on käytetty oikein.

Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.

ASENNUSOHJEET

Varoitus!

Lue luku

"Turvallisuusohjeet".

Ennen asentamista

Kaikki laitteen arvokilven tiedot on kirjattava ylös ennen laitteen asentamista. Arvokilpi sijaitsee laitteen kehyksen alaosassa.

• Malli ................................

• Tuotenumero .............................

• Sarjanumero ....................................

Kalusteeseen asennettavat laitteet

• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

Liitäntäjohto

• Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto.

• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax 90°C

12

progress tai korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Asennus

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm min. 2 mm min. 500 mm min. 500 mm

progress

13

R 5mm

55mm

490

+1 mm 750

+1 mm min.

38 mm

Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste

1)

), ilmanvirtauksen 2 mm:n tila etuosassa ja suojalattia laitteen alapuolella eivät ole tarpeen.

Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat laitteen uunin yläpuolelle.

1) Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

TEKNISET TIEDOT

Modell PAI8100E

Typ 58 GBD C0 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

PROGRESS

Keittoalueiden teho

Prod.Nr. 949 594 298 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

14

progress

Keittoalue Nimellisteho

(suurin tehotaso) [W]

2400W

Power-toiminto toiminnassa [W]

Oikea takana —

300 mm

Keskellä edessä

—145 mm

Vasen takana —

180 mm

Vasen edessä —

210 mm

1400W

1800W

2300W

3700W

3700W

Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.

Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.

Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita

Power-toiminnon maksimikesto [min]

10

10

Keittoastian minimihalkaisija

[mm]

210

125

145

180 hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste:

>PE<,>PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.

progress

15

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Πληροφορίες

Οδηγίες

Χρήσιμες

για

Περιγραφή

Καθημερινή

για

την

την

χρήση

συμβουλές

προϊόντος

ασφάλεια

ασφάλεια

15

16

18

20

22

Φροντίδα και καθάρισμα 24

Αντιμετωπιση προβληματων 25

Οδηγίες εγκατάστασης 26

Τεχνικα στοιχεια 28

Περιβαλλοντικά θέματα 29

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής , δια -

βάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες . Ο κατασκευα -

στής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από

λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση . Να φυλάσσετε πάντα

αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφο -

ρά .

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας , τραυματισμού ή

μόνιμης αναπηρίας .

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωμα -

τικές , αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη

εμπειρίας και γνώσης , εάν επιβλέπονται από ενήλικα ή άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή .

• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παι -

διά .

• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συ -

σκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται . Τα προσβάσιμα μέ -

ρη είναι πολύ ζεστά .

• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά ,

συνιστάται η ενεργοποίησή της .

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει

να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη .

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά

τη χρήση . Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις .

16

progress

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακό -

πτη ή με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού .

• Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή λίπος

μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά .

• Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό .

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη

φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα .

• Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέ -

ματος .

• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της

συσκευής .

• Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια , πιρούνια , κουτά -

λια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφά -

νεια των εστιών , καθώς ενδέχεται να θερμανθούν υπερβο -

λικά .

• Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική επιφάνεια ,

απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε πιθανή

ηλεκτροπληξία .

• Μετά τη χρήση , απενεργοποιήστε την αντίσταση της

εστίας από το χειριστήριό της , χωρίς να βασίζεστε στον αι -

σθητήρα σκευών .

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση

αυτής της συσκευής πρέπει να

εκτελείται μόνο από κατάλληλα

καταρτισμένο άτομο .

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευα -

σίας .

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά , μην

προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της .

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης

που παρέχονται με τη συσκευή .

• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις άλλες συσκευές και μονάδες .

• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη με -

τακίνηση της συσκευής , καθότι είναι βα -

ριά . Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας .

• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες

με υλικό στεγανοποίησης , ώστε να απο -

τραπεί η διόγκωσή τους από την υγρα -

σία .

• Προστατέψτε το κάτω μέρος της συ -

σκευής από ατμούς και υγρασία .

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε

πόρτα ή κάτω από παράθυρο . Έτσι ,

αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρι -

κών σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου .

• Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη

επάνω από συρτάρια , διασφαλίστε ότι ο

χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της συ -

σκευής και το επάνω συρτάρι είναι

επαρκής για την κυκλοφορία αέρα .

• Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερισμού των

2 mm, ανάμεσα στην επιφάνεια εργα -

σίας και την μπροστινή πλευρά της μο -

νάδας που βρίσκεται από κάτω , είναι

ελεύθερος . Η εγγύηση δεν καλύπτει ζη -

progress

17

μιές που προκλήθηκαν από έλλειψη

επαρκούς χώρου αερισμού .

• Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να

θερμανθεί πολύ . Σας συνιστούμε να το -

ποθετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό

πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να

αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω μέ -

ρος .

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος

πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας .

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να

πραγματοποιούνται από επαγγελματία

ηλεκτρολόγο .

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη .

• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε

εργασίας , βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύ -

ματος .

• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο

ρεύματος .

• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο ρεύματος

να μπερδεύεται .

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή

το φις ( κατά περίπτωση ) δεν έρχονται

σε επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζε -

στά μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση

της συσκευής στην πρίζα ρεύματος

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατα -

σταθεί σωστά . Οι χαλαρές ή λανθασμέ -

νες συνδέσεις στο καλώδιο ρεύματος ή

το φις ( κατά περίπτωση ), μπορούν να

οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του ακρο -

δέκτη .

• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προ -

στασία από την ηλεκτροπληξία .

• Τοποθετήστε το συνδετήρα ανακούφι -

σης καταπόνησης στο καλώδιο .

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο

φις τροφοδοσίας ( κατά περίπτωση ) ή

στο καλώδιο ρεύματος . Επικοινωνήστε

με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την

αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου

ρεύματος .

• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συ -

σκευής πρέπει να προβλέπεται μονωτι -

κή διάταξη που να επιτρέπει την απο -

σύνδεση της συσκευής από το δίκτυο

ρεύματος από όλους τους πόλους . Η

μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχι -

στη απόσταση 3 χιλιοστών μεταξύ των

επαφών .

• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές διατάξεις

απομόνωσης : ασφαλειοδιακόπτες ,

ασφάλειες ( βιδωτές ασφάλειες αφαιρού -

μενες από την υποδοχή ), διακόπτες δια -

φυγής ρεύματος και ρελέ .

Χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος

τραυματισμού , εγκαυμάτων ή

ηλεκτροπληξίας .

• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οι -

κιακό περιβάλλον .

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής

της συσκευής .

• Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδια -

κόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρι -

σμού για τη λειτουργία της συσκευής .

• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτή -

ρηση όταν μαγειρεύετε .

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγ -

μένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή

με νερό .

• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή κα -

πάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις

ζώνες μαγειρέματος . Μπορούν να θερ -

μανθούν .

• Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός λει -

τουργίας μετά από κάθε χρήση . Μη βα -

σίζεστε στον αισθητήρα σκευών .

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επι -

φάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια απόθε -

σης αντικειμένων .

• Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια

της συσκευής , αποσυνδέστε αμέσως τη

συσκευή από την ηλεκτρική παροχή .

Αυτό απαιτείται για αποτροπή τυχόν

ηλεκτροπληξίας .

• Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να

διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30 cm από τις επαγωγικές ζώνες μαγειρέ -

ματος όταν η συσκευή βρίσκεται σε λει -

τουργία .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος

πυρκαγιάς ή έκρηξης .

• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν

εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται .

Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά αντικεί -

μενα μακριά από λίπη και λάδι όταν τα

χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα .

18

progress

• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ

καυτό λάδι , μπορούν να προκαλέσουν

ακαριαία ανάφλεξη .

• Το χρησιμοποιημένο λάδι που περιέχει

υπολείμματα τροφίμων μπορεί να προ -

καλέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερ -

μοκρασία από το λάδι που χρησιμο -

ποιείται για πρώτη φορά .

• Μην τοποθετείτε μέσα , κοντά ή επάνω

στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή

αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα

υλικά .

• Μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φω -

τιά με νερό . Αποσυνδέστε τη συσκευή

και καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή

μια πυρίμαχη κουβέρτα .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος

πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή .

• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη

επάνω στο χειριστήριο .

• Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρι -

κά σκεύη καθώς μαγειρεύετε .

• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη

συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη .

Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά .

• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέμα -

τος με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς

μαγειρικό σκεύος .

• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω

στη συσκευή .

• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο ,

αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

μπορούν να χαράξουν την υαλοκεραμι -

κή επιφάνεια . Πρέπει πάντα να αναση -

κώνετε αυτά τα αντικείμενα όταν απαι -

τείται η μετακίνησή τους επάνω στην

επιφάνεια μαγειρέματος .

Φροντίδα και καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος

πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή .

• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να

αποτραπεί η φθορά του υλικού της επι -

φάνειας .

• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή

ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής .

• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μα -

λακό πανί . Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτε -

ρα απορρυπαντικά . Μη χρησιμοποιείτε

λειαντικά προϊόντα , σφουγγαράκια που

χαράσσουν , διαλύτες ή μεταλλικά αντι -

κείμενα .

Απόρριψη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος

τραυματισμού ή ασφυξίας .

• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές

για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή

απόρριψη της συσκευής .

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πα -

ροχή ρεύματος .

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και

απορρίψτε το .

1 2

180 mm

210 mm

145 mm

300 mm

1

Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος

2

Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος

3

Χειριστήριο

4

Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος

5

Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος

5 4 3

Διάταξη χειριστηρίου

1 2 3 4 5 6 7 progress

19

9 8

Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής . Οι προβολές , οι

ενδείξεις και οι ήχοι σάς ενημερώνουν για τις λειτουργίες που είναι

ενεργοποιημένες .

Πεδίο αφής

1

2

Λειτουργία

Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συ -

σκευής .

Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστηρίου .

3

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας ισχύος .

4

Ένδειξη σκάλας μαγειρέματος .

Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος .

5

6

Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τη ζώ -

νη μαγειρέματος .

Ένδειξη χρονοδιακόπτη .

Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει ρυθμι -

στεί ο χρόνος .

Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά .

7

/

Για αύξηση ή μείωση της σκάλας μαγειρέματος .

8 /

Για αύξηση ή μείωση του χρόνου .

9

Για επιλογή ζώνης μαγειρέματος .

Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος

Οθόνη Περιγραφή

Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη .

-

Η λειτουργία Διατήρηση θερμότητας είναι ενεργοποιημένη .

Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη .

Η λειτουργία Αυτόματη θέρμανση είναι ενεργοποιημένη .

Το μαγειρικό σκεύος είναι ακατάλληλο ή πολύ μικρό , ή δεν έχει το -

ποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος .

Υπάρχει δυσλειτουργία .

Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή ( υπολειπόμενη θερμό -

τητα ).

Η διάταξη κλειδώματος / ασφαλείας για τα παιδιά είναι ενεργοποιημέ -

νη .

Η λειτουργία ισχύος είναι ενεργοποιημένη .

20

progress

Οθόνη

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

εγκαυμάτων

θερμότητα !

από

Περιγραφή

Η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη .

την

Κίνδυνος

υπολειπόμενη

Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος παρά -

γουν την απαιτούμενη θερμότητα για το

μαγείρεμα απευθείας στη βάση του μαγει -

ρικού σκεύους . Η υαλοκεραμική επιφάνεια

είναι ζεστή από τη θερμότητα του μαγειρι -

κού σκεύους .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε το για 1 δευτερόλεπτο για να

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη

συσκευή .

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα

τη συσκευή , εάν :

• Έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες

μαγειρέματος ( ).

• Δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά

την ενεργοποίηση της συσκευής .

• Χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι

επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο

από 10 δευτερόλεπτα , ( ένα σκεύος , ένα

πανί , κ .

λπ .). Ακούγεται ένα ηχητικό σή -

μα για κάποιο χρονικό διάστημα και η

συσκευή απενεργοποιείται . Αφαιρέστε

το αντικείμενο ή καθαρίστε το χειριστή -

ριο .

• Υπερθερμανθεί η συσκευή ( π .

χ . όταν

στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου μα -

γειρικού σκεύους ). Πριν χρησιμοποιήσε -

τε τη συσκευή ξανά , η ζώνη μαγειρέμα -

τος πρέπει να έχει κρυώσει .

• Χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο σκεύος .

Ανάβει το σύμβολο και η ζώνη μαγει -

ρέματος απενεργοποιείται αυτόματα με -

τά από 2 λεπτά .

• Δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγει -

ρέματος ή δεν μεταβάλλετε τη σκάλα

μαγειρέματος . Μετά από κάποιο χρονι -

κό διάστημα , ανάβει η ένδειξη και η

συσκευή απενεργοποιείται . Δείτε παρα -

κάτω .

• Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέμα -

τος και του χρονικού διαστήματος της

λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίη -

σης :

, - — 6 ώρες

- — 5 ώρες

— 4 ώρες

- — 1,5 ώρες

Σκάλα μαγειρέματος

Πατήστε το για να αυξήσετε τη σκάλα

μαγειρέματος . Πατήστε το για να μειώ -

σετε τη σκάλα μαγειρέματος . Στην οθόνη

εμφανίζεται η σκάλα μαγειρέματος . Πατή -

στε ταυτόχρονα το και το για να

απενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος .

Αυτόματη θέρμανση

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Αυτόμα -

τη θέρμανση , μπορείτε να επιτύχετε μια

επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος σε μικρό -

τερο χρονικό διάστημα . Η λειτουργία αυτή

ενεργοποιεί τη μέγιστη σκάλα μαγειρέμα -

τος για λίγη ώρα ( δείτε το διάγραμμα ) και ,

στη συνέχεια , μειώνει τη θερμότητα στην

απαιτούμενη σκάλα .

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτό -

ματη θέρμανση για μια ζώνη μαγειρέμα -

τος :

1.

Αγγίξτε το . Στην οθόνη εμφανίζεται

το σύμβολο .

2.

Αγγίξτε αμέσως το . Στην οθόνη εμ -

φανίζεται το σύμβολο .

3.

Αγγίξτε αμέσως το επανειλημμένα ,

μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή σκά -

λα μαγειρέματος . Μετά από 3 δευτε -

ρόλεπτα , στην οθόνη εμφανίζεται η έν -

δειξη .

Για να διακόψετε τη λειτουργία , αγγίξτε το

.

progress

21

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Λειτουργίας ισχύος

Η λειτουργία ισχύος προσφέρει επιπλέον

ισχύ στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος .

Η λειτουργία ισχύος μπορεί να ενεργο -

ποιηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστη -

μα ( ανατρέξτε στο κεφάλαιο Τεχνικά στοι -

χεία ). Μετά την πάροδο αυτού του διαστή -

ματος , η επαγωγική ζώνη μαγειρέματος

επιστρέφει αυτόματα στην υψηλότερη

σκάλα μαγειρέματος . Για να την ενεργο -

ποιήσετε , αγγίζοντας το , ανάβει το .

Για να την απενεργοποιήσετε , μεταβάλλε -

τε τη σκάλα μαγειρέματος .

Διαχείριση ισχύος

Η διαχείριση ισχύος κατανέμει την ισχύ

ανάμεσα σε δύο ζώνες μαγειρέματος ενός

ζεύγους ( δείτε την απεικόνιση ). Η λειτουρ -

γία ισχύος αυξάνει την ισχύ στο μέγιστο

επίπεδο σε μία ζώνη μαγειρέματος του

ζεύγους . Η ισχύς στη δεύτερη ζώνη μαγει -

ρέματος μειώνεται αυτόματα . Η οθόνη

σκάλας μαγειρέματος για τη ζώνη μαγειρέ -

ματος που μειώθηκε μεταβάλλεται ανάμε -

σα σε δύο επίπεδα .

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης

μέτρησης

Χρησιμοποιήστε το Χρονοδιακόπτη για να

καθορίσετε το χρονικό διάστημα λειτουρ -

γίας της ζώνης μαγειρέματος μόνο για τη

συγκεκριμένη περίοδο μαγειρέματος .

Ρυθμίστε το Χρονοδιακόπτη μετά την

επιλογή της ζώνης μαγειρέματος .

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέ -

ματος πριν ή μετά τη ρύθμιση του χρονο -

διακόπτη .

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέμα -

τος :

πατήστε επανειλημμένα το μέ -

χρι να ανάψει η ένδειξη της επιθυμητής

ζώνης μαγειρέματος .

Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε

το Χρονοδιακόπτη :

πατήστε το ή το

του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε

το χρόνο (

00

-

99

λεπτά ). Όταν η έν

δειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίσει

να αναβοσβήνει αργά , εκτελείται αντί -

στροφη μέτρηση .

-

Για να απενεργοποιήσετε το Χρονο -

διακόπτη :

επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέμα -

τος με το και πατήστε το για να

απενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη .

Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά αντί -

στροφα έως το

00

. Σβήνει

της ζώνης μαγειρέματος .

η ένδειξη

Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρό -

νο :

ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με

το . Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέμα -

τος αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα . Η

οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρό -

νο .

Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος , ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη

00

Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται .

.

22

progress

Για να διακόψετε τον ήχο :

πατήστε το

Υπενθύμιση λεπτών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Χρονο -

διακόπτη ως

μετρητή λεπτών

, όταν δεν

λειτουργούν οι ζώνες μαγειρέματος . Πατή -

στε το . Πατήστε το ή το για να

ρυθμίσετε το χρόνο . Όταν ολοκληρωθεί ο

χρόνος , ακούγεται ένας ήχος και αναβο -

σβήνει η ένδειξη

00

.

Για να διακόψετε τον ήχο :

πατήστε το

Κλείδωμα

Όταν οι ζώνες μαγειρέματος είναι σε λει -

τουργία , μπορείτε να κλειδώσετε τον πίνα -

κα χειριστηρίων , αλλά όχι το . Εμποδί -

ζει την ακούσια αλλαγή της σκάλας μαγει -

ρέματος .

Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος .

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ,

αγγίξτε το . Ανάβει το σύμβολο για 4

δευτερόλεπτα .

Ο χρονοδιακόπτης παραμένει αναμμένος .

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουρ -

γία , αγγίξτε το . Ενεργοποιείται η σκάλα

μαγειρέματος που είχατε ρυθμίσει προη -

γουμένως .

Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή , απε -

νεργοποιείτε και αυτή τη λειτουργία .

Διάταξη ασφαλείας για τα παιδιά

Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια

χρήση της συσκευής .

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ -

ΤΟΣ

Στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος , ένα

δυνατό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δημιουρ -

γεί πολύ γρήγορα τη θερμότητα στο μαγει -

ρικό σκεύος .

Μαγειρικά σκεύη για επαγωγικές ζώνες

μαγειρέματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε τις

επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος με τα

κατάλληλα μαγειρικά σκεύη .

Υλικό μαγειρικών σκευών

σωστό :

χυτοσίδηρος , χάλυβας , χάλυ -

βας εμαγιέ , ανοξείδωτος χάλυβας , με

Για να ενεργοποιήσετε τη Διάταξη

ασφαλείας για τα παιδιά

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το .

Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέματος

.

Πατήστε το για 4 δευτερόλεπτα . Ανά -

βει το σύμβολο .

Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το .

Για να απενεργοποιήσετε τη Διάταξη

ασφαλείας για τα παιδιά

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το .

Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέματος

.

Πατήστε το για 4 δευτερόλεπτα . Ανά -

βει το σύμβολο .

Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το .

Για να παρακάμψετε τη Διάταξη

ασφαλείας για τα παιδιά μόνο για μια

περίοδο μαγειρέματος

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το .

Ανάβει το σύμβολο .

Πατήστε το για 4 δευτερόλεπτα .

Επι -

λέξτε τη σκάλα μαγειρέματος εντός

10 δευτερολέπτων .

Μπορείτε να λει -

τουργήσετε τη συσκευή .

• Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με

το , η Διάταξη ασφαλείας για τα παι -

διά λειτουργεί ξανά .

πολυστρωματικό πυθμένα ( και σωστή

σήμανση από τον κατασκευαστή ).

ακατάλληλο :

αλουμίνιο , χαλκός ,

μπρούντζος , γυαλί , κεραμικό , πορσελά -

νη .

Το μαγειρικό σκεύος είναι σωστό για

μια επαγωγική εστία , εάν ...

• ... το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια

ζώνη ρυθμισμένη στην υψηλότερη σκά -

λα μαγειρέματος .

• ... ένας μαγνήτης έλκεται από τον πάτο

του μαγειρικού σκεύους .

Η βάση των μαγειρικών σκευών

πρέπει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό

πάχος και να είναι όσο πιο επίπεδη γί -

νεται .

progress

23

Διαστάσεις μαγειρικών σκευών

: οι επα -

γωγικές ζώνες μαγειρέματος προσαρμόζο -

νται αυτόματα στη διάσταση της βάσης

του μαγειρικού σκεύους , σε κάποιο βαθμό .

Οι θόρυβοι κατά τη διάρκεια της

λειτουργίας

Εάν ακούτε

• οξύ κρότο : τα μαγειρικά σκεύη έχουν κα -

τασκευαστεί από διαφορετικά υλικά ( κα -

τασκευή τριών στρωμάτων ).

• σφύριγμα : χρησιμοποιείτε μία ή περισ -

σότερες εστίες με υψηλή ισχύ και τα μα -

γειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί από

διαφορετικά υλικά ( κατασκευή τριών

στρωμάτων ).

• βουητό : χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ .

• κροτάλισμα : πραγματοποιείται ηλεκτρι -

κή μεταγωγή .

• συριγμό , βόμβο : λειτουργεί ο ανεμιστή -

ρας .

Οι θόρυβοι αυτοί θεωρούνται φυσιολο -

γικοί και δεν αποτελούν δυσλειτουργία

της συσκευής .

• Χρησιμοποιήστε

μότητα

γητό ή

για

να

Απόδοση

να

το

την

ζώνης

διατηρήσετε

αφήσετε

υπολειπόμενη

να

ζεστό

χυλώσει

μαγειρέματος

το

.

θερ

φα -

-

Η απόδοση της ζώνης μαγειρέματος εξαρ -

τάται από τη διάμετρο του μαγειρικού

σκεύους . Ένα μαγειρικό σκεύος με μικρό -

τερη διάμετρο από την ελάχιστη , λαμβάνει

μόνο ένα μέρος της ενέργειας που παρά -

γεται από τη ζώνη μαγειρέματος . Για τις

ελάχιστες διαμέτρους , δείτε το κεφάλαιο

« Τεχνικά στοιχεία ».

Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών

Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος

και της ενέργειας που καταναλώνει η ζώνη

μαγειρέματος δεν είναι γραμμική .

Η αύξηση της σκάλας μαγειρέματος δεν εί -

ναι ανάλογη της αύξησης της ενέργειας

που καταναλώνει η ζώνη μαγειρέματος .

Αυτό σημαίνει ότι η ζώνη μαγειρέματος με

την ενδιάμεση σκάλα μαγειρέματος κατα -

ναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργειά

της .

Εξοικονόμηση ενέργειας

Πώς να εξοικονομείτε ενέργεια

Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς

ενδεικτικά .

• Εάν είναι δυνατόν , σκεπάζετε πάντα τα

μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους .

• Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη επάνω

στη ζώνη μαγειρέματος πριν τη θέσετε

σε λειτουργία .

Χρόνος Σκά

λα

μα -

γει -

ρέ -

μα -

τος

Χρήση

1

Διατήρηση ζεστού του φα -

γητού που μαγειρέψατε

1 - 2 Ολλανδική σως , λιώσιμο :

βουτύρου , σοκολάτας , ζε -

λατίνας

1 - 2 Χτύπημα : αφράτων ομελε -

τών , ψητών αυγών όσος απαιτεί -

ται

5 - 25 λεπτά

Συμβουλές

Τοποθετήστε καπάκι στο

μαγειρικό σκεύος

Ανακατεύετε κατά διαστή -

ματα

Ονομαστική

κατανάλωση

ενέργειας

3 %

3 – 5 %

10 - 40 λεπτά Μαγειρεύετε με το καπάκι 3 – 5 %

24

progress

Σκά

λα

μα -

γει -

ρέ -

μα -

τος

Χρήση

2 - 3 Σιγανό βράσιμο ρυζιού και

πιάτων με βάση το γάλα ,

ζέσταμα έτοιμων φαγητών

Χρόνος Συμβουλές

25 - 50 λεπτά Προσθέστε υγρά σε του -

λάχιστον διπλάσια ποσό -

τητα από το ρύζι , ανακα -

τεύετε ενδιάμεσα σε συν -

ταγές που περιέχουν γά -

λα

20 - 45 λεπτά Προσθέστε μερικές κου -

ταλιές σούπας υγρού

3 - 4 Λαχανικά , ψάρι και κρέας

στον ατμό

4 - 5 Πατάτες στον ατμό

4 - 5 Μαγείρεμα μεγαλύτερων

ποσοτήτων τροφίμων , σού -

πες και φαγητά κατσαρό -

λας

6 - 7 Ρόδισμα στο τηγάνι : σνί -

τσελ , μοσχάρι cordon bleu,

παϊδάκια , κεφτεδάκια , λου -

κάνικα , συκώτι , κουρκούτι ,

αυγά , τηγανίτες , ντόνατς

7 - 8

9

Δυνατό

κροκέτες

τας ,

τηγάνισμα

, κομμάτια

μπριζόλες

, πατατο

παντσέ

-

-

20 - 60 λεπτά Χρησιμοποιήστε το πολύ

¼ λίτρου νερό για 750 γρ .

πατάτες

60 - 150

πτά όσος

ται

5 - 15

λε -

απαιτεί

λεπτά

-

Έως 3

υλικά

Γυρίστε

πλευρά

μισός

λίτρα

τα

μόλις

χρόνος

υγρό

από την

συν τα άλλη

περάσει ο

Γυρίστε τα από την άλλη

πλευρά μόλις περάσει ο

μισός χρόνος

Βράσιμο νερού , βράσιμο ζυμαρικών , σοτάρισμα κρέατος ( γκούλας ,

κρέας στην κατσαρόλα ), τηγανιτές πατάτες

Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού . Η λειτουργία Διαχείρισης ισχύος εί -

ναι ενεργοποιημένη .

Πληροφορίες για τα ακρυλαμίδια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σύμφωνα με τις νεότερες

επιστημονικές γνώσεις , το ρόδισμα των

τροφίμων ( ιδίως όσων περιέχουν άμυλο ),

μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας

Ονομαστική

κατανάλωση

ενέργειας

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

45 – 64 %

100 %

λόγω των ακρυλαμιδίων . Για το λόγο αυτό ,

συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη

χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να

αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα .

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε

χρήση .

Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με

καθαρό πάτο .

Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες

στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεά -

ζουν τη λειτουργία της συσκευής .

Για να αφαιρέσετε τις βρωμιές :

1. –

Απομακρύνετε αμέσως :

λιωμένο

πλαστικό , πλαστική μεμβράνη και

φαγητά που περιέχουν ζάχαρη . Σε

αντίθετη περίπτωση , η βρωμιά μπο -

ρεί να προκαλέσει βλάβη στη συ -

σκευή . Χρησιμοποιήστε μια ειδική

ξύστρα για το γυαλί . Τοποθετήστε

την ξύστρα στη γυάλινη επιφάνεια

υπό οξεία γωνία και μετακινήστε τη

λεπίδα επάνω στην επιφάνεια .

progress

25

Όταν η συσκευή έχει κρυώσει αρ -

κετά , αφαιρέστε :

δακτυλίους από άλατα , δακτυλίους λεκέδων από νε -

ρό , λεκέδες από λίπη , γυαλιστερές

μεταλλικές αποχρώσεις . Χρησιμο -

ποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό υα -

λοκεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων

σκευών .

2.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό

πανί και απορρυπαντικό .

3.

Στο τέλος ,

σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώ -

σετε .

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα

Δεν είναι δυνατή η ενεργο -

ποίηση ή η λειτουργία της συ -

σκευής .

Πιθανή αιτία

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα

και η συσκευή απενεργοποιεί -

ται .

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν απενεργοποιείται η συ -

σκευή .

Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή πε -

ρισσότερα πεδία αφής .

Υπάρχουν υπολείμματα νε -

ρού ή κηλίδες από λίπη στο

χειριστήριο .

Καλύψατε

πεδία

μενο .

ένα

αφής με ή περισσότερα

κάποιο αντικεί

Η συσκευή απενεργοποιείται .

Τοποθετήσατε ένα αντικείμε -

.

νο επάνω στο πεδίο αφής

-

Δεν ανάβει η ένδειξη υπολει -

πόμενης θερμότητας .

Η σκάλα

εναλλάξ

μαγειρέματος

μεταξύ δύο

σεων μαγειρέματος .

περνάει

ρυθμί -

Τα πεδία αφής έχουν θερμαν -

θεί .

Η

ναι

ζώνη μαγειρέματος

ζεστή , καθότι

δεν

λειτούργησε

μόνο για σύντομο χρονικό

διάστημα .

εί -

Η λειτουργία Διαχείριση

ισχύος είναι ενεργοποιημένη .

Ανάβει

Ανάβει

Ανάβει

το

το

το

.

.

.

Το μαγειρικό σκεύος είναι πο -

λύ μεγάλο ή το έχετε τοποθε -

τήσει πολύ κοντά στα χειρι -

στήρια .

Η λειτουργία αυτόματης απε -

νεργοποίησης είναι ενεργο -

ποιημένη .

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουρ -

γία Ασφάλεια για τα παιδιά ή

Κλείδωμα .

Δεν υπάρχει μαγειρικό σκεύος

στη ζώνη μαγειρέματος .

Χρησιμοποιείτε

μαγειρικό

ακατάλληλο

σκεύος .

Αντιμετώπιση

Ενεργοποιήστε ξανά τη συ -

σκευή και ρυθμίστε τη σκάλα

μαγειρέματος εντός 10 δευτε -

ρολέπτων .

Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο αφής .

Καθαρίστε το χειριστήριο .

Αφαιρέστε το αντικείμενο από

τα πεδία αφής .

Αφαιρέστε το αντικείμενο από

το πεδίο αφής .

Εάν η ζώνη μαγειρέματος λει -

τούργησε για αρκετό διάστημα

για να είναι ζεστή , επικοινωνή -

στε με το κέντρο σέρβις .

Ανατρέξτε στην ενότητα « Δια -

χείριση ισχύος ».

Εάν χρειάζεται να χρησιμο -

ποιήσετε μεγάλα μαγειρικά

σκεύη , τοποθετήστε τα στις πί -

σω ζώνες μαγειρέματος .

Απενεργοποιήστε και ενεργο -

ποιήστε ξανά τη συσκευή .

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο « Κα -

θημερινή χρήση ».

Τοποθετήστε ένα μαγειρικό

σκεύος στη ζώνη μαγειρέμα -

τος .

Χρησιμοποιήστε το σωστό μα -

γειρικό σκεύος .

26

progress

Ανάβει το

Αν

αποκατάσταση

μα

ρακτηριστικών

την

νία έχετε

πους

νωνήστε

υαλοκεραμική

της

δεδομένα

Πρόβλημα

Ανάβει το μαζί με έναν

αριθμό .

.

δοκιμάσει

με τον

από

,

γυάλινης

του

εξυπηρέτησης

την

πελατών

τον

πινακίδα

τους

αντιμετώπισης και είναι

προβλήματος

τριψήφιο

εστία

παραπάνω

δεν

αντιπρόσωπο

(

.

επιφάνειας )

Πιθανή αιτία

Η διάμετρος της βάσης του

μαγειρικού σκεύους είναι πο -

λύ μικρή για τη ζώνη μαγειρέ -

ματος .

Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλ -

μα στη λειτουργία της συ -

σκευής .

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα

στη συσκευή , καθότι έχει στε -

γνώσει το περιεχόμενο κά -

ποιου μαγειρικού σκεύους κα -

τά το μαγείρεμα . Έχουν τεθεί

σε λειτουργία η προστασία

κατά της υπερθέρμανσης των

ζωνών μαγειρέματος και η αυ -

τόματη απενεργοποίηση .

ή

τρό -

δυνατή

,

με

επικοι

το

Αναφέρετε

τεχνικών

κωδικό

βρίσκεται

και

μα σφάλματος που εμφανίζεται .

το

χα

για

στη

-

τμή

τα

-

γω

μήνυ -

η

-

-

Αντιμετώπιση

Μεταφέρετε το μαγειρικό

σκεύος σε μικρότερη ζώνη μα -

γειρέματος .

Αποσυνδέστε για λίγο τη συ -

σκευή από την ηλεκτρική τρο -

φοδοσία . Αποσυνδέστε την

ασφάλεια από τον οικιακό

ηλεκτρικό πίνακα . Συνδέστε

την ξανά . Εάν ανάψει ξανά το

, επικοινωνήστε με το κέν -

τρο σέρβις .

Απενεργοποιήστε τη συσκευή .

Απομακρύνετε το θερμό μαγει -

ρικό σκεύος . Ενεργοποιήστε

ξανά τη ζώνη μαγειρέματος με -

τά από περίπου 30 δευτερόλε -

πτα . Εάν το πρόβλημα ήταν το

μαγειρικό σκεύος , το μήνυμα

σφάλματος σβήνει από την

οθόνη , ενώ η ένδειξη υπολει -

πόμενης θερμότητας μπορεί να

παραμείνει . Αφήστε το μαγειρι -

κό σκεύος να κρυώσει αρκετά

και ανατρέξτε στην ενότητα

« Μαγειρικά σκεύη για επαγωγι -

κές ζώνες μαγειρέματος » για

να ελέγξετε αν το σκεύος σας

είναι κατάλληλο για τη συ -

σκευή .

Βεβαιωθείτε , ότι έχετε θέσει σε λειτουργία

σωστά τη συσκευή . Στην περίπτωση

εσφαλμένων χειρισμών , η επιδιόρθωση

από τον τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο θα

χρεώνεται κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης . Οι οδη -

γίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών

και οι όροι της εγγύησης βρίσκονται στο

βιβλιαράκι της εγγύησης .

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στο

κεφάλαιο « Πληροφορίες ασφαλείας ».

Πριν από την εγκατάσταση

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής ,

καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες

από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι -

κών . Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι -

κών βρίσκεται στο κάτω μέρος του περι -

βλήματος της συσκευής .

• Μοντέλο (Model) ...........................

• Αριθμός προϊόντος

(PNC) ...........................

• Αριθμός σειράς (S.N.) .................

Εντοιχιζόμενες συσκευές

• Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες συ -

σκευές μόνο μετά την εγκατάστασή τους

σε σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμε -

να ντουλάπια και πάγκους εργασίας

που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα .

Καλώδιο σύνδεσης

• Η συσκευή παρέχεται με το καλώδιο

σύνδεσης .

• Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο κα -

λώδιο ρεύματος με ένα ειδικό καλώδιο

Συναρμολόγηση

progress

27

( τύπου H05BB-F μέγιστης θερμοκρα -

σίας 90°C και άνω ). Επικοινωνήστε με

το τοπικό κέντρο σέρβις .

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm min. 2 mm min. 500 mm min. 500 mm

28

progress

R 5mm

55mm

490

+1 mm 750

+1 mm min.

38 mm

Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικό πλαίσιο

( πρόσθετο εξάρτημα

1)

), δεν χρειάζεται να

αφήσετε χώρο ροής αέρα 2 mm στο

μπροστινό μέρος , ούτε να χρησιμοποιή -

σετε προστατευτικό δάπεδο ακριβώς κά -

τω από τη συσκευή .

Δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του

προστατευτικού πλαισίου εάν εγκαταστή -

σετε τη συσκευή επάνω σε φούρνο .

1) Το προστατευτικό πλαίσιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες . Επικοινωνήστε με τον πωλητή

της περιοχής σας .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Modell PAI8100E

Typ 58 GBD C0 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

PROGRESS

Ισχύς ζωνών μαγειρέματος

Prod.Nr. 949 594 298 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

progress

29

Ζώνη μαγειρέ -

ματος

Ονομαστική

ισχύς ( Μεγ .

σκάλα μαγειρέ -

ματος ) [W]

2400W

Λειτουργία

ισχύος ενεργο -

ποιημένη [W]

Πίσω δεξιά —

300 mm

Μεσαία μπροστά

— 145 mm

Πίσω αριστερά

— 180 mm

Μπροστά αριστε -

ρά — 210 mm

1400W

1800W

2300W

3700W

3700W

Η ισχύς των ζωνών μαγειρέματος μπορεί

να διαφέρει σε κάποιο μικρό εύρος από τα

δεδομένα του πίνακα . Μεταβάλλεται ανά -

Μέγιστη διάρ -

κεια λειτουργίας

ισχύος [ λεπτά ]

10

10

Ελάχιστη διάμε -

τρος μαγειρικού

σκεύους [mm]

210

125

145

180

λογα με το υλικό και τις διαστάσεις των

μαγειρικών σκευών .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ

Το σύ µ βολο στο προϊόν ή επάνω στη

συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν

πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό

ως οικιακό απόρρι µµ α . Αντιθέτως θα

πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο

ση µ είο συλλογής για την ανακύκλωση

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισ µ ού .

Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό

διατίθεται σωστά , συ µ βάλλετε στην

αποτροπή ενδεχό µ ενων αρνητικών

συνεπειών για το περιβάλλον και την

ανθρώπινη υγεία , οι οποίες θα

µ πορούσαν διαφορετικά να προκληθούν

από ακατάλληλο χειρισ µ ό απόρριψης του

προϊόντος αυτού . Για λεπτο µ ερέστερες

πληροφορίες σχετικά µ ε την ανακύκλωση

του προϊόντος αυτού , επικοινωνήστε µ ε το

δη µ αρχείο της περιοχής σας , την τοπική

σας υπηρεσία αποκο µ ιδής οικιακών

απορρι µµ άτων ή µ ε το κατάστη µ α όπου

αγοράσατε το προϊόν .

Υλικό συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά

προς το περιβάλλον και μπορούν να

ανακυκλωθούν . Τα πλαστικά συστατι -

κά προσδιορίζονται από τη σήμανση :

>PE<,>PS<, κ .

λπ . Απορρίψτε τα υλι -

κά συσκευασίας ως οικιακά απορρίμ -

ματα στις εγκαταστάσεις διάθεσης

απορριμμάτων του δήμου σας .

30

progress

ÍNDICE

Informações de segurança

Instruções de segurança

Descrição do produto

Utilização diária

Sugestões e conselhos úteis

30

31

33

34

36

Manutenção e limpeza

Resolução de problemas

Instruções de instalação

Informação técnica

Preocupações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

38

39

40

42

43

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas.

Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

Advertência

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segurança.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer.

As partes acessíveis estão quentes.

• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crian-

ças, recomendamos que o active.

• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

Segurança geral

• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aquecimentos.

• Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

progress

31

• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio.

• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio.

• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.

• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem ficar quentes.

• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

• Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e não confie apenas no detector de tacho.

Instalação

Advertência

A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

• Remova todos os elementos da embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Use sempre luvas de protecção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra vapor e humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura de portas ou janelas fa-

ça cair algum tacho quente do aparelho.

• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circula-

ção de ar.

• Certifique-se de que o espaço de ventila-

ção de 2 mm entre a bancada e a parte dianteira da unidade se mantém livre. A garantia não abrange danos causados pela falta de espaço de ventilação adequado.

• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. Recomendamos a instalação de um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso

à parte inferior.

Ligação eléctrica

Advertência

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas têm de ser efectuadas por um electricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o apa-

32

progress relho está desligado da corrente eléctrica.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.

• Certifique-se de que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) não entram em contacto com o aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

Utilização

Advertência

Risco de ferimentos, queimaduras ou choque eléctrico.

• Utilize este aparelho em ambiente doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Não utilize um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado para activar/desactivar o aparelho.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas, nem se ele tiver estado em contacto com água.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura. Podem ficar quentes.

• Desligue a zona de cozedura após cada utilização. Não confie apenas no detector de tachos.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho estiver rachada, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica. Isso evitará choque eléctrico.

• Os utilizadores que sejam portadores de um pacemaker devem manter uma distância mínima de 30 cm em relação às zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.

Advertência

Risco de incêndio ou explosão.

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos.

Mantenha as chamas e os objectos aquecidos afastados das gorduras e dos

óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores que o óleo muito quente liberta podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo usado pela primeira vez.

• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis no interior, ao lado ou em cima do aparelho.

• Não tente extinguir o fogo com água.

Desligue o aparelho e cubra a chama com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio.

Advertência

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho.

A superfície pode ficar danificada.

• Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

progress

33

• Os tachos de ferro fundido e de alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar a vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar na mesa de trabalho.

Manutenção e limpeza

Advertência

Risco de danos no aparelho.

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neu-

DESCRIÇÃO DO PRODUTO tros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

Eliminação

Advertência

Risco de ferimentos e asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

1 2

180 mm

210 mm

145 mm

300 mm

1

Zona de cozedura de indução

2

Zona de cozedura de indução

3

Painel de comandos

4

Zona de cozedura de indução

5

Zona de cozedura de indução

5 4 3

Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6 7

9 8

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os displays, indicadores e sons indicam quais são as funções que estão em funcionamento.

34

progress

3

4

5

1

2

6

7

8

9

Campo do sensor

Display do nível de cozedura.

Indicadores do temporizador da zona de cozedura.

Display do temporizador.

/

/

Função

Para activar e desactivar o aparelho.

Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.

Para activar a função Power.

Para indicar o nível de cozedura.

Mostra a zona de cozedura para a qual está definido um tempo.

Para indicar o tempo em minutos.

Para aumentar ou diminuir o nível de cozedura.

Para aumentar ou diminuir o tempo.

Para seleccionar uma zona de cozedura.

Visores do grau de cozedura

Display Descrição

A zona de cozedura está desactivada.

-

A função Manter Quente está em funcionamento.

A zona de cozedura está activada.

A função de Aquecimento Automático está em funcionamento.

O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não existe qualquer tacho na zona de cozedura.

Existe uma anomalia.

Ainda existe uma zona de cozedura quente (calor residual).

O dispositivo de Bloqueio/Segurança para Crianças está activo.

A função Power está em funcionamento.

Indicador de calor residual

Advertência

A Desconexão Automática está activada.

Perigo de queimaduras devido ao calor residual!

As zonas de cozedura de indução criam o calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica está quente devido ao calor dos tachos.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Activação e desactivação

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar o aparelho.

Desactivação Automática

A função desactiva o aparelho automaticamente se:

• Todas as zonas de cozedura estiverem desactivadas ( ).

• Não definir o grau de cozedura após activar o aparelho.

• Derramar ou colocar alguma coisa sobre o painel de comandos durante mais de

10 segundos (por exemplo, um tacho, um pano, etc.). É emitido um sinal sonoro durante algum tempo e o aparelho desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.

• O aparelho ficou demasiado quente (por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água). Antes de utilizar novamente o aparelho, a zona de cozedura tem de estar fria.

progress

35

• Utiliza tachos incorrectos. O símbolo acende-se e a zona de cozedura é automaticamente desactivada após 2 minutos.

• Não desactivar uma zona de cozedura nem alterar o grau de cozedura. Após algum tempo, a indicação acende-se e o aparelho desliga-se. Veja em baixo.

• A relação entre o grau de cozedura e os tempos da função Desactivação Automática:

, - — 6 horas

- — 5 horas

— 4 horas

- — 1,5 horas

Grau de cozedura

Toque em para aumentar o grau de cozedura. Toque em para diminuir o grau de cozedura. O visor apresenta o grau de cozedura. Toque em e simultaneamente para desactivar a zona de cozedura.

Aquecimento Automático

Pode obter o grau de cozedura necessário num período de tempo mais curto se activar a função de Aquecimento Automático.

Esta função define o grau de cozedura mais elevado durante algum tempo (consulte o diagrama) e, em seguida, diminui para o grau de cozedura necessário.

Para activar a função de Aquecimento Automático para uma zona de cozedura:

1. Toque em

. O símbolo acende-

-se no visor.

2. Toque imediatamente em . O símbolo acende-se no visor.

3. Toque imediatamente em repetidamente até que surja o grau de cozedura necessário. Após 3 segundos, acende-se no display.

Para desligar a função, toque em .

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Função Power

A função Power disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função Power pode ser activada apenas por um período de tempo limitado (consulte o capítulo “Informações técnicas”). Depois disso, a zona de cozedura de indução passa automaticamente para o nível de cozedura mais elevado. Para activar, toque em

( acende-se). Para desactivar, altere o nível de cozedura.

Gestão de energia

A gestão de energia divide a potência entre duas zonas de cozedura num par (consulte a imagem). A função Power aumenta a potência para o nível máximo para uma das zonas de cozedura do par. A potência na segunda zona de cozedura diminui automaticamente. O display do grau de cozedura referente à zona cuja potência foi reduzida alterna entre dois níveis.

36

progress

Temporizador

Temporizador da Contagem

Decrescente

Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta vez.

Defina o Temporizador após seleccionar a zona de cozedura.

Pode definir o grau de cozedura antes ou depois de definir o temporizador.

Para definir a zona de cozedura:

toque em várias vezes até que o indicador de uma zona de cozedura necessária se acenda.

Para activar ou alterar o Temporizador:

toque em ou do temporizador para definir o tempo (

00

-

99

minutos).

Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

Para desactivar o Temporizador:

defina a zona de cozedura com e toque em para desactivar o Temporizador.

O tempo restante entra em contagem decrescente até

00

. O indicador da zona de cozedura apaga-se.

Para ver o tempo restante:

defina a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo restante.

Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca. A zona de cozedura é desactivada.

Para desligar o som:

toque em

Cronómetro

Pode utilizar o Temporizador como

cronómetro

enquanto as zonas de cozedura não estiverem em funcionamento. Toque em

. Toque em ou para definir o tempo.

Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca.

Para desligar o som:

toque em

Bloqueio

Quando as zonas de cozedura estão a funcionar, é possível bloquear o painel de co-

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

ZONAS DE COZEDURA DE INDUÇÃO mandos mas não . Tal impede uma alteração acidental do grau de cozedura.

Primeiro, defina o grau de cozedura.

Para activar esta função, toque em . O símbolo acende-se durante 4 segundos.

O temporizador permanece ligado.

Para desactivar esta função, toque em .

O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

Quando desliga o aparelho, também desactiva esta função.

Dispositivo de Segurança para

Crianças

Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho.

Para activar o Dispositivo de

Segurança para Crianças

• Active o aparelho com

.

Não defina os graus de cozedura

.

• Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com

.

Para desactivar o Dispositivo de

Segurança para Crianças

• Active o aparelho com

.

Não defina os graus de cozedura

. Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com

.

Para ignorar o Dispositivo de

Segurança para Crianças por apenas um período de cozedura

• Active o aparelho com

. O símbolo acende-se.

• Toque em

durante 4 segundos.

Defina o grau de cozedura no espaço de

10 segundos.

Pode utilizar o aparelho.

• Quando desactivar o aparelho com

, o Dispositivo de Segurança para Crian-

ças é novamente activado.

progress

37

Nas zonas de cozedura de indução, o calor

é gerado muito rapidamente nos tachos por um forte campo electromagnético.

Tachos para a zona de cozedura de indução

Importante

Utilize as zonas de cozedura de indução com tachos adequados.

• clicar: ocorre uma permutação eléctrica.

• sibilar, zunir: a ventoinha está em funcionamento.

Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria do aparelho.

Poupança de energia

Como poupar energia

Material do tacho

correcto:

ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo multicamada

(com a marca correcta do fabricante).

incorrecto:

alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

Os tachos são adequados para uma placa de indução se…

• ... alguma água ferver muito rapidamente numa zona de cozedura definida para o grau de cozedura mais elevado.

• ... a base do tacho atrair um íman.

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de ligar a mesma.

• Pode utilizar o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

Eficiência da zona de cozedura

O fundo dos tachos

tem de ser o mais espesso e plano possível.

Dimensões dos tachos

: as zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base dos tachos, até um determinado limite.

Ruídos durante o funcionamento

Se conseguir ouvir

• ruído de estalidos: os tachos são feitos de diferentes materiais (construção multicamadas).

• som de assobio: utiliza uma ou mais zonas de cozedura com níveis elevados de potência e os tachos são feitos de materiais diferentes (construção multicamadas).

• zumbido: utiliza níveis elevados de potência.

Tempo Gra u de cozedura

Utilize para:

1

Manter quentes os alimentos cozinhados

1 - 2 Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina conforme necessário

5 - 25 min

A eficiência da zona de cozedura está relacionada com o diâmetro dos tachos. Os tachos que tenham diâmetro inferior ao mínimo indicado recebem apenas uma parte da potência gerada pela zona de cozedura.

Para conhecer os diâmetros mínimos, consulte o capítulo “Informações técnicas”.

Exemplos de aplicações de cozinha

A relação entre o grau de cozedura e o consumo de potência da zona de cozedura não é linear.

Quando o grau de cozedura aumenta, o aumento do consumo de potência da zona de cozedura não é directamente proporcional.

Isto significa que uma zona de cozedura no grau de cozedura médio consome menos de metade da sua potência.

Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como referência.

Sugestões

Coloque uma tampa no tacho

Misture regularmente

Consumo de potência nominal

3 %

3 – 5 %

38

progress

Gra u de cozedura

Utilize para:

1 - 2 Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos

2 - 3 Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas

3 - 4 Cozer legumes, peixe e carne a vapor

Tempo

10 - 40 min

25 - 50 min

20 - 45 min

Sugestões

Coza com uma tampa

Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz, mexa os pratos de leite a meio da cozedura

Adicione algumas colheres de sopa de líquido

Consumo de potência nominal

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

4 - 5 Cozer batatas a vapor

4 - 5 Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas

6 - 7 Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos

20 - 60 min

60 - 150 min conforme necessário

Utilize no máximo ¼ l de

água para 750 g de batatas

Até 3 l de líquido mais os ingredientes

Vire depois de decorrida metade do tempo

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

7 - 8 Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes

9

5 - 15 min Vire depois de decorrida metade do tempo

Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, etc.), batatas bem fritas

Ferver grandes quantidades de água. A gestão de energia é activada.

45 – 64 %

100 %

Informação relativa à acrilamida

Importante

De acordo com os conhecimentos científicos mais recentes, se deixar tostar alimentos (especialmente alimentos que contenham amido), a acrilamida pode representar um risco para a saúde. Assim, aconselhamos que cozinhe a baixa temperaturas e não deixe tostar demais os alimentos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o aparelho após cada utilização.

Utilize sempre tachos com a base limpa.

Riscos ou manchas escuras na placa de vitrocerâmica não têm qualquer efeito no funcionamento do aparelho.

Para remover sujidades:

1. –

Remova imediatamente:

plástico derretido, película de plástico e alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos no aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o raspador sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

Remova após o aparelho ter arrefecido o suficiente:

manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza es-

progress

39

pecial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.

2. Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.

3. No final,

seque o aparelho com um pano limpo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Causa possível Problema

Não consegue activar ou utilizar o aparelho.

Solução

Active novamente o aparelho e defina o nível de cozedura em menos de 10 segundos.

Toque apenas num campo do sensor.

Limpe o painel de comandos.

É emitido um sinal sonoro e o aparelho desactiva-se.

É emitido um sinal sonoro quando o aparelho é desactivado.

O aparelho desactiva-se.

O indicador de calor residual não acende.

Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo.

Há manchas de gordura ou

água no painel de comandos.

Colocou algum objecto sobre um ou mais campos do sensor.

Colocou algum objecto sobre o campo do sensor .

A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo.

Retire o objecto dos campos do sensor.

Retire o objecto do campo do sensor.

Se a zona de cozedura tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte a Assistência Técnica.

Consulte “Gestão de energia”.

O nível de cozedura alterna entre dois níveis.

Os campos do sensor ficam quentes.

acende-se.

acende-se.

acende-se.

e um número acendem-se.

A gestão de energia está activada.

O tacho é demasiado grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.

A Desconexão Automática está activa.

O Dispositivo de Segurança para Crianças ou o Bloqueio de Funções está activo.

Não existe nenhum tacho na zona de cozedura.

O tacho não é adequado.

O diâmetro da base do tacho

é demasiado pequeno para a zona de cozedura.

O aparelho mostra um erro.

Coloque o tacho numa das zonas de cozedura de trás, se necessário.

Desactive o aparelho e active-o novamente.

Consulte o capítulo “Utilização diária”.

Coloque um tacho na zona de cozedura.

Utilize um tacho adequado.

Desloque o tacho para uma zona de cozedura mais pequena.

Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico da sua casa.

Volte a ligar. Se a indicação aparecer novamente, contacte a Assistência Técnica.

40

progress

Problema

acende-se.

Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for possível reparar o problema, contacte o fornecedor ou a Assistência Técnica. Indique os dados da placa de características, o código de três dígitos e letras da placa vitrocerâmica

(no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada.

Causa possível

O aparelho mostra um erro porque um tacho ferveu até ficar sem água. A protecção contra sobreaquecimento das zonas de cozedura foi activada e a Desconexão Automática foi accionada.

Solução

Desactive o aparelho. Retire o tacho quente. Após cerca de 30 segundos, active novamente a zona de cozedura. Se o problema era o tacho, a mensagem de erro deve desaparecer do display mas o indicador de calor residual pode manter-se. Deixe o tacho arrefecer o suficiente e consulte a secção “Tachos para a zona de cozedura de indu-

ção” para determinar se o tacho

é compatível com o aparelho.

Certifique-se de que utilizou o aparelho correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas à assistência técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Advertência

Consulte o capítulo

"Informações de segurança".

Antes da instalação

Antes de instalar o aparelho, anote em baixo os seguintes dados que pode encontrar na placa de características. A placa de características está no fundo da estrutura do aparelho.

• Modelo ...........................

• PNC .............................

• Número de série ....................

Aparelhos de encastrar

• Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encastradas adequadas e nas superfícies de trabalho, de acordo com as normas.

Cabo de ligação

• O aparelho é fornecido com um cabo de ligação.

• Se o cabo se danificar, substitua-o por um cabo especial (tipo H05BB-F Tmáx.

90 °C; ou superior). Contacte o seu Centro de Assistência local.

Montagem

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm min. 2 mm min. 500 mm min

30 mm min. 500 mm progress

41

42

progress

R 5mm

55mm

490

+1 mm 750

+1 mm min.

38 mm

Se utiliza uma caixa de protecção (o acessório adicional

1)

), o espaço de ventilação frontal de 2 mm e o piso protector por baixo do aparelho não são necessários.

Não pode utilizar a caixa de protecção se instalar o aparelho por cima de um forno.

1) A caixa de protecção acessória pode não estar disponível em alguns países. Contacte o seu fornecedor local.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modell PAI8100E

Typ 58 GBD C0 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

PROGRESS

Potência das zonas de cozedura

Prod.Nr. 949 594 298 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

progress

43

Zona de cozedura

Potência nominal (nível de cozedura máximo)

[W]

2400W

Função Power activada [W]

Duração máxima da função

Power [min.]

Diâmetro mínimo do tacho

[mm]

Posterior direita

— 300 mm

Frente centro —

145 mm

Posterior esquerda — 180 mm

Frente esquerda

— 210 mm

1400W

1800W

2300W

3700W

3700W

A potência das zonas de cozedura pode ser ligeiramente diferente da indicada na ta-

10

10

210

125

145

180 bela. Varia consoante o material e as dimensões do tacho.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Material de embalagem

Os materiais da embalagem são ecológicos e podem ser reciclados Os componentes de plástico são identificados por marcas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o material de embalagem como resíduo doméstico nas instalações de elimina-

ção de resíduos da sua zona.

44

progress

INNEHÅLL

44

45

Underhåll och rengöring 51

52

Daglig användning

Råd och tips

48

50

Teknisk information 55

Med reservation för ändringar.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

Varning

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

• Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Allmän säkerhet

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning.

Vidrör inte värmeelementen.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

progress

45

• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

• Förvara inte saker på kokytorna.

• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.

• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att undvika risken för elektriska stötar.

• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Installation

Varning

Endast en behörig person får installera den här produkten.

ras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

Elektrisk anslutning

Varning

Risk för brand och elektriska stötar.

• Avlägsna all paketering.

• Installera och använd inte produkten om den är skadad.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.

• Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.

• Skydda produktens botten mot ånga och fukt.

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.

• Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.

• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på 2 mm mellan arbetsytan och enhetens framsida upprätthålls. Garantin täcker inte skador som orsakats av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.

• Produktens undersida kan bli het. Vi rekommenderar att en skyddsplåt monte-

• Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste vara jordad.

• Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten

• Använd rätt nätkabel.

• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag

• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.

• Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.

• Dragavlasta kabeln

• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln.

Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kon-

46

progress taktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

Använd

Varning

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.

• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle. Lita inte på kastrullvarnaren.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

Varning

Det finns risk för eldsvåda eller explosion.

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga

ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

• Försök inte släcka eld med vatten. Koppla från produkten och täck över flamman med ett lock eller en brandfilt.

Varning

Risk för skador på produkten föreligger.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken.

Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

Skötsel och rengöring

Varning

Risk för skador på produkten föreligger.

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

Avfallshantering

Varning

Risk för kvävning eller skador.

• Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

PRODUKTBESKRIVNING

1 2

180 mm

300 mm

210 mm

145 mm

5 4 3

Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3 4 5 6

1

Induktionskokzon

2

Induktionskokzon

3

Kontrollpanelen

4

Induktionskokzon

5

Induktionskokzon

7 progress

47

9 8

Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna, indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

1

Touch-kontroll Funktion

För att aktivera och avaktivera produkten.

2

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

3

För att aktivera effektfunktionen.

4

Värmelägesdisplay.

För att visa det inställda värmeläget.

5

Kokzoners timerindikering.

För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.

6

Timerdisplay.

För att visa tiden i minuter.

7

/

För att öka eller minska värmeläget.

8 /

För att öka eller minska tiden.

9

För att välja en kokzon.

Visningar av värmelägen

Display

Kokzonen är avstängd.

Beskrivning

48

progress

-

Display

Restvärmeindikering

Varning

restvärme!

Beskrivning

Håll värme-funktionen är påslagen.

Kokzonen är på.

Funktionen Automax är aktiverad.

Det är fel typ eller ett för litet kokkärl eller finns inget kokkärl på kokzonen.

Ett fel har uppstått.

En kokzon är fortfarande varm (restvärme).

Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.

Strömmen är påslagen.

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Risk för brännskador från

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos kokkärlet.

DAGLIG ANVÄNDNING

Aktivering och inaktivering

Tryck på i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.

Automatisk avstängning

Funktionen stänger av produkten automatiskt om:

• Alla kokzoner är inaktiverade (

).

• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.

• Du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder ett tag och produkten stängs av.

Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.

• Produkten blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder produkten igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl. Symbolen tänds och kokzonen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en viss tid tänds och produkten stängs av. Se nedan.

• Förhållandet mellan värmeläget och tiderna för funktionen Automatisk avstängning:

, - - 6 timmar

- - 5 timmar

- 4 hours

- - 1,5 timmar

Värmeläge

Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck på och samtidigt för att inaktivera kokzonen.

Automax

Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt läge.

Starta funktionen Automax för en kokzon:

1. Tryck på

. Symbolen visas på displayen.

2. Tryck omedelbart på

. Symbolen visas på displayen.

3. Tryck omedelbart på flera gånger tills önskad värmeinställning visas. Efter

3 sekunder syns på displayen.

.

Stäng av funktionen genom att trycka på

progress

49

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Effektfunktion

Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen kan aktiveras under en begränsad tidsperiod (se avsnittet Teknisk information). Därefter kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till inställt värmeläge. För att aktivera funktionen, tryck på , tänds. För att avaktivera funktionen ändrar du värmeläget.

Effektreglering

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till den maximala nivån för en kokzon i paret. Effekten i den andra kokzonen reduceras automatiskt. Värmeläget för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.

Timer

Nedräkningstimern

Använd nedräkningstimern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.

Så här anger du kokzon:

tryck på om och om igen tills indikatorn för den

önskade kokzonen visas.

För att aktivera eller ändra timern:

Tryck på eller för timern för att ställa in tiden (

00

-

99

minuter). När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.

För att inaktivera timern:

välj kokzon med och tryck på för att inaktivera timern. Den återstående tiden räknas ner till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

För att se återstående tid:

välj kokzonen med . Kokzonens indikering börjar blinka snabbt. På displayen visas den

återstående tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar. Kokzonen inaktiveras.

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

Signalur

Timern kan användas som

signalur

när kokzonerna inte används. Tryck på .

Tryck på eller för att ställa in tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar.

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

Lås

När kokzonen är aktiverad kan du låsa kontrollpanelen men inte . Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.

Ställ först in värmeläget.

För att starta denna funktion, tryck på .

Symbolen tänds i 4 sekunder.

Timern förblir på.

För att stoppa denna funktion, tryck på .

Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av produkten stängs även denna funktion av.

50

progress

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av produkten.

För att aktivera/avaktivera Barnlåset

• Aktivera produkten med

.

Ställ inte in något värmeläge

.

• Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.

• Inaktivera produkten med .

För att avaktivera Barnlåset

• Aktivera produkten med

.

Ställ inte in något värmeläge

. Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.

RÅD OCH TIPS

INDUKTIONSKOKZONER

För induktionskokzoner genereras värme mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Kokkärl för induktionskokzoner

Viktigt

Använd induktionskokzonerna med korrekt kokkärl.

Kokkärlsmaterial

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om …

• ... lite vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• ... en magnet fastnar på kokkärlets botten.

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått

: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns.

Ljud under användning

Om du hör

• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• visslande ljud: använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kok-

• Inaktivera produkten med

.

För att kringgå Barnlåset för ett enskilt tillagningstillfälle

• Aktivera produkten med

. Symbolen

tänds.

• Tryck på i 4 sekunder.

Ställ in värmeläge inom 10 sekunder.

Produkten kan nu användas.

• När du inaktiverar produkten med aktiveras Barnlåset igen.

kärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• surrande: använder du höga effektnivåer.

• klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.

• susande: beror detta på att fläkten är i drift.

Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.

Spara energi

Så här sparar du energi

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.

• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för att smälta den.

Kokzonens effektivitet

Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets diameter. Kokkärl med en mindre diameter än den minsta får bara en del av effekten som kokzonen genererar. Se avsnittet Teknisk information angående minsta diametrar.

Exempel på olika typer av tillagning

Relationen mellan värmelägets och kokzonens förbrukning är inte linjär.

När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens effektförbrukning.

progress

51

Det betyder att kokzonen med medelhögt värmeläge använder mindre än hälften av sin effekt.

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Värmeläge

Använd för:

1

Håll maten som du tillagat varm

1 - 2 Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin

1 - 2 Stanning: fluffiga omeletter,

äggstanning

2 - 3 Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

Tid

efter behov

5 - 25 min

10 - 40 min

Lägg ett lock på ett kokkärl

Tips

Rör om då och då

Tillaga med lock

3 - 4

4 - 5

Ångkoka grönsaker, fisk, kött

Ångkoka potatis

25 - 50 min

20 - 45 min

20 - 60 min

Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska

Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

Vänd efter halva tiden

4 - 5 Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

6 - 7 Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, redning, ägg, pannkakor, munkar

60 - 150 min efter behov

7 - 8 Kraftig stekning, potatiskroketter, biff

9

5 - 15 min Vänd efter halva tiden

Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites

Koka stora mängder vatten. Effektregleringen är aktiverad.

Nominell effektförbrukning

3 %

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

45 – 64 %

100 %

Information om akrylamid

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på hur produkten fungerar.

För att ta bort smuts:

1. –

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Ta bort när produkten svalnat tillräckligt:

kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt ren-

52

progress göringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

3. Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

FELSÖKNING

Problem

Det går inte att aktivera eller använda produkten.

Möjlig orsak Lösning

Sätt på hällen igen och ställ in värmeläget inom 10 sekunder.

Tryck bara på en touch-kontroll.

Du har tryckt på 2 eller flera touch-kontroller samtidigt.

Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.

Du har satt något på en eller flera touch-kontroller.

Rengör kontrollpanelen.

En ljudsignal ljuder och produkten stängs av.

En ljudsignal ljuder när produkten slår ifrån.

Produkten avaktiveras.

Ta bort föremålet från touchkontrollerna.

tänds.

tänds.

Du satte något på touch-kontrollen .

Ta bort föremålet från touchkontrollen.

Restvärmeindikatorn tänds inte.

Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund.

Kontakta vår serviceavdelning om kokzonen varit på tillräckligt länge för att vara varm.

Effektregleringen är aktiverad.

Se "Effektreglering".

Värmeläget ändras mellan två nivåer.

Touch-kontrollerna blir varma.

Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna.

Placera stora kokkärl på de bakre kokzonerna vid behov.

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.

Avaktivera produkten och aktivera den igen.

Se avsnittet "Daglig användning".

tänds.

Ställ ett kokkärl på kokzonen.

och en siffra tänds.

Inget kokkärl står på kokzonen.

Fel kokkärl.

Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen.

Det har uppstått ett fel på produkten.

Använd rätt typ av kokkärl.

Flytta kokkärlet till en mindre kokzon.

Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från säkringen i husets/ lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om tänds igen ber vi dig kontakta vår serviceavdelning.

progress

53

tänds.

Problem

Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Meddela data från typskylten, den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande som visas.

Möjlig orsak

Det har uppstått ett fel på produkten eftersom ett kokkärl har kokat torrt. Överhettningsskyddet för kokzonerna och den automatiska avstängningsfunktionen är igång.

Lösning

Avaktivera produkten. Ta bort det heta kokkärlet. Slå på kokzonen igen efter ca 30 sekunder. Om kokkärlet var problemet försvinner felmeddelandet från dispalyen, men restvärmeindikatorn kan fortfarande lysa. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt och se "Kokkärl för induktionskokzonen" för att se om det är kompatibelt med produkten.

Säkerställ att du har använt produkten på rätt sätt. Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden.

Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Före installationen

Anteckna informationen nedan på typskylten innan produkten installeras. Typskylten sitter på undersidan av produktens hölje.

• Modell ...........................

• PNC (produktnr) .............................

• Serienummer ....................

Inbyggnadsprodukter

• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbygg-

Montering

nadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

Nätkabel

• Produkten är försedd med en nätkabel.

• Om nätkabeln skadats måste den bytas ut mot en specialkabel (typ H05BB-F

Tmax 90 °C; eller högre). Kontakta din lokala servicestation.

min.

500mm min.

50mm min.

2mm

54

progress

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 2 mm min. 2 mm min. 500 mm min. 500 mm

R 5mm

55mm

490

+1 mm 750

+1 mm

progress

55

min.

38 mm

Om du använder en skyddslåda, Probox,

(extra tillbehör

1)

) behövs inte den främre ventilationsöppningen på 2 mm och skyddsplåten direkt under produkten.

Du kan inte använda skyddslådan, Proboxen, om du installerar produkten ovanför en inbyggnadsugn.

1) Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare.

TEKNISK INFORMATION

Modell PAI8100E

Typ 58 GBD C0 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

PROGRESS

Effekt för kokzonerna

Kokzon Nominell effekt

(max värmeläge) [W]

Höger bak -300 mm

Mitten fram - 145 mm

Vänster bak -180 mm

Vänster fram -210 mm

2400W

1400W

1800W

2300W

Prod.Nr. 949 594 298 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Effektfunktion aktiverad [W]

3700W

3700W

Effektfunktionens maximala varaktighet

[min]

10

10

Minsta kokkärlsdiameter

[mm]

210

125

145

180

56

progress

Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning från uppgifterna i tabellen. Den ändras efter kokkärlets material och mått.

MILJÖSKYDD

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna är märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc.

Kassera förpackningsmaterialen i därför avsedda behållare på kommunens sopstationer.

progress

57

58

progress

progress

59

www.progress-hausgeraete.de

892947859-C-262012

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement