Progress PAI8100E Manual do usuário

Progress PAI8100E Manual do usuário
käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
manual de instruções
bruksanvisning
Keittotaso
Εστίες
Placa
Inbyggnadshäll
PAI8100E
2 progress
SISÄLLYS
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
2
3
5
6
8
Hoito ja puhdistus
10
Vianmääritys
10
Asennusohjeet
11
Tekniset tiedot
13
Ympäristönsuojelu
14
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta
tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Varoitus! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa
lämpövastuksiin.
• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
• Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla
vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
progress 3
• Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite
pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
• Älä säilytä mitään keittotason päällä.
• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
• Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei
saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
• Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden vastus
pois päältä vääntimellä.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
Varoitus! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä
muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä ilmankierron
kannalta.
• Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 2 mm:n ilmanvaihtoaukko.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua. Suosittelemme, että asennat lämmönkestävän
erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
Sähköliitäntä
Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Sähkökytkennät saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee
varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen
tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa
liittimen ylikuumenemisen.
• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai
virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen
kontaktiaukon leveys on oltava vähintään
3 mm.
4 progress
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Käyttö
Varoitus! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen vaara.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää laitteen käyttämiseen.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan
aikana.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se
on kosketuksissa veteen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön
jälkeen. Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30 cm:n
turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.
Varoitus! Olemassa on tulipalon tai
räjähdyksen vaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun
käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt
voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
• Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke
laite irti sähköverkosta ja peitä liekit kannella tai sammutuspeitteellä.
Varoitus! Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
Hoito ja puhdistus
Varoitus! Laite voi muutoin vaurioitua.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä
käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Hävittäminen
Varoitus! Tällöin on olemassa
henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
progress 5
LAITTEEN KUVAUS
1
2
180 mm
210 mm
1
2
3
4
5
300 mm
145 mm
5
4
Induktiokeittoalue
Induktiokeittoalue
Käyttöpaneeli
Induktiokeittoalue
Induktiokeittoalue
3
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit
ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike
Toiminto
1
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
3
Power-toiminnon käyttöönotto.
4
5
6
Tehotason näyttö.
Tehotason näyttäminen.
Keittoalueen ajastimen ilmaisimet.
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
Ajastimen näyttö.
Ajan osoittaminen minuutteina.
7
/
Tehotason suurentaminen tai pienentäminen.
8
/
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
Keittoalueen valitseminen.
9
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
6 progress
Näyttö
Kuvaus
Lämpimänäpito-toiminto on käytössä.
-
Keittoalue on toiminnassa.
Automaattinen kuumennustoiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.
Power-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
Varoitus!
Palovammojen vaara
jälkilämmön vuoksi!
Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian
pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Laite kytketään toimintaan ja pois toiminsekunnin
nasta koskettamalla painiketta
ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaisee keittotasosta virran
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toi).
minnasta (
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle roiskuu jotakin tai
sen päälle asetetaan jotakin (pannu, pyyhe, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Laitteesta
kuuluu äänimerkki jonkin aikaa ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois
tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun
neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen
kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 2 minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta
eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kusyttyy ja laite kytkeyluttua merkkivalo
tyy pois toiminnasta. Katso alla.
• Tehotason ja automaattisen virrankatkaisun aika-asetuksien välinen suhde:
•
,
— 6 tuntia
•
— 5 tuntia
•
— 4 tuntia
•
— 1,5 tuntia
Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla paini. Tehotasoa alennetaan koskettaketta
. Tehoasetus näkyy näymalla painiketta
tössä. Keittoalue kytketään pois toiminnasta
koskettamalla samanaikaisesti painikkeita
ja
.
Automaattinen kuumennus
Voit saavuttaa vaaditun tehotason nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa
korkeimman tehotason joksikin aikaa (katso
kaavio), ja laskee tehotason sen jälkeen
vaadittuun asetukseen.
Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen keittoalueeseen:
1. Kosketa
. Symboli
tulee näkyviin
näyttöön.
2. Kosketa välittömästi painiketta
.
Symboli
tulee näkyviin näyttöön.
progress 7
3. Kosketa heti
-painiketta toistuvasti,
kunnes vaadittu tehotaso tulee näkyviin.
3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee nä.
kyviin
Kytke toiminto pois toiminnasta kosketta.
malla painiketta
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Power-toiminto
Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden
käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto
voidaan kytkeä toimintaan rajoitetuksi ajaksi
(katso Tekniset tiedot -luku). Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti
takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto
otetaan käyttöön koskettamalla painiketta
. Merkkivalo
syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä muuttamalla tehoasetusta.
Tehonhallinta
Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden
keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto
nostaa tehon maksimitasolle parin yhdellä
keittoalueella. Toisen keittoalueen teho laskee automaattisesti. Alhaisemman tehon
omaavan alueen tehotasonäyttö muuttuu
kahdella tasolla.
Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten.
Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen.
Voit asettaa tehotason ennen ajastimen
asettamista tai sen jälkeen.
• Keittoalueen asettaminen:kosketa pai, kunnes haluamasi keittoaniketta
lueen merkkivalo syttyy.
• Ajastimen kytkeminen toimintaan tai
muuttaminen:Kosketa ajastimen painitai
ja aseta aika ( 00 - 99
ketta
minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta
on käynnissä.
• Ajastimen poistaminen käytöstä: aseja kosketa
ta keittoalue painikkeella
painiketta
ajastimen kytkemiseksi pois
toiminnasta. Ajan kuluminen näkyy näytössä arvoon 00 saakka. Keittoalueen
merkkivalo sammuu.
• Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: Va. Keittoalitse keittoalue painikkeella
lueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja 00 vilkkuu. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
Hälytysajastimena
Voit käyttää ajastinta myös hälytysajastimena silloin, kun keittoalueet eivät ole toiminnassa. Kosketa
. Kosketa
tai
ajan asettamiseksi. Kun ajastimen aika on
8 progress
kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja 00
vilkkuu.
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Symboli
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella
.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet keittoalueiden ollessa toiminnassa virtapainiketta
lukuun ottamatta. Lukitseminen estää
tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
Symboli
palaa neljän sekunnin ajan.
Ajastin toimii edelleen.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee
voimaan.
Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto
sammuu.
Lapsilukon kytkeminen pois
toiminnasta
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketneljän sekunnin ajan. Symboli
ta
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella
.
Lapsilukko
Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa.
Lapsilukon poistaminen toiminnasta
yhden käyttökerran ajaksi
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
syttyy.
Symboli
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit käyttää laitetta.
• Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella
, lapsilukko on edelleen kytkettynä.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
INDUKTIOKEITTOALUEET
Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Induktiokeittoalueille soveltuvat
keittoastiat
Tärkeää Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs,
ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos …
• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
• ... magneetti tarttuu keittoastian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.
Keittoastian koko: Induktiokeittoalueet
mukautuvat automaattisesti keittoastian
pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Käytön aikana kuuluvat äänet
Jos kuulet
• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu
useasta materiaalista (Sandwich-rakenne).
• piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja
keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne)
• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja.
• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä.
• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.
progress 9
Energiansäästö
alueen tehosta. Katso minimihalkaisijat luvusta Tekniset tiedot.
Energian säästäminen
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket alueen toimintaan.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
Keittoalueen tehokkuus
Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian
halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on
minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoTehotaso
Käyttökohde:
Aika
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen
suhde ei ole lineaarinen.
Keittoalueen virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä.
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän
kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
Vinkkejä
Nimellisvirrankulutus
Kypsennyttejen ruokien lämpimänä pito
tarpeen mukaan
Aseta keittoastian päälle
kansi
3%
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulattaminen
5 - 25 min
Sekoita aika ajoin
3–5%
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto
10 - 40 min
Keitä kannen alla
3–5%
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen
25 - 50 min
Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana
5 – 10 %
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha
20 - 45 min
Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä
10 – 15 %
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat
20 - 60 min
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita
15 – 21 %
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja
keitot
60 - 150 min
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet
15 – 21 %
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
cordon bleun, kotlettien,
pyöryköiden, makkaroiden,
maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja
munkkien paistaminen
tarpeen mukaan
Käännä kypsennyksen
puolivälissä
31 – 45 %
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit
5 - 15 min
Käännä kypsennyksen
puolivälissä
45 – 64 %
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus
1
Suuren vesimäärän keittäminen. Tehonhallinta on käynnissä.
100 %
10 progress
Tietoa akryyliamidista
Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten
tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti
tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas
ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran
akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi
suosittelemme ruokien kypsennystä
mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa
sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.
HOITO JA PUHDISTUS
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Keraamisen pinnan naarmut tai tummat
läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.
2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen
vähän puhdistusainetta.
3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
Lian poistaminen:
1. – Poista välittömästi:sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.
Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen
vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan
tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
– Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset
värimuutokset. Käytä keraamisen
keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua
puhdistusainetta.
VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Mahdollinen syy
Laite ei kytkeydy toimintaan tai
ei muuten toimi.
Korjaustoimenpide
Kytke laite uudelleen toimintaan
ja aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Laitteesta kuuluu äänimerkki ja
se kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun laite on
kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Kosketuspainikkeen
päälle
on asetettu jokin esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei syty.
Keittoalue ei ole kuuma, koska
sitä on käytetty vain vähän aikaa.
Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.
Tehonhallinta on käynnissä.
Katso “Tehonhallinta”.
progress 11
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittoastia on liian suuri, tai se
on liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille.
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu
on toiminnassa.
Katkaise virta laitteesta ja kytke
se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoiminto
on kytketty toimintaan.
Katso kappaletta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Keittoalueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia keittoalueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
Keittoastian pohjan halkaisija
on liian pieni keittoalueelle.
Siirrä keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Laitteessa on jokin vika.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo
syttyy
uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteen toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut
keittoastia. Keittoalueiden ylikuumenemissuoja ja automaattinen virrankatkaisu ovat
toiminnassa.
Kytke laite pois päältä. Poista
kuuma keittoastia tasolta. Kytke
keittoalue uudelleen toimintaan
noin 30 sekunnin kuluttua. Jos
ongelman aiheutti keittoastia,
virheviesti häviää näytöstä, mutta jälkilämmön merkkivalo jää
palamaan. Anna keittoastian
jäähtyä riittävästi ja tarkista keittoastian sopivuus laitteeseen luvusta "Induktiokeittoalueen keittoastiat".
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
ja numero syttyy näyttöön.
syttyy.
Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä
näkyvä virheilmoitus.
Varmista, että laitetta on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä
aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot
ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
ASENNUSOHJEET
Varoitus! Lue luku
"Turvallisuusohjeet".
Ennen asentamista
Kaikki laitteen arvokilven tiedot on kirjattava
ylös ennen laitteen asentamista. Arvokilpi sijaitsee laitteen kehyksen alaosassa.
• Malli ................................
• Tuotenumero .............................
• Sarjanumero ....................................
Kalusteeseen asennettavat laitteet
• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja
työtasoihin.
Liitäntäjohto
• Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto.
• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle
erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax 90°C
12 progress
tai korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
progress 13
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste1)), ilmanvirtauksen 2 mm:n tila etuosassa ja
suojalattia laitteen alapuolella eivät ole tarpeen.
Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat laitteen uunin yläpuolelle.
1) Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
TEKNISET TIEDOT
Modell PAI8100E
Prod.Nr. 949 594 298 00
Typ 58 GBD C0 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Keittoalueiden teho
14 progress
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
Power-toiminto
toiminnassa [W]
Power-toiminnon maksimikesto [min]
Keittoastian minimihalkaisija
[mm]
Oikea takana —
300 mm
2400W
3700W
10
210
Keskellä edessä
—145 mm
1400W
125
Vasen takana —
180 mm
1800W
145
Vasen edessä —
210 mm
2300W
3700W
10
180
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste:
>PE<,>PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.
progress 15
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
Χρήσιμες συμβουλές
15
16
18
20
22
Φροντίδα και καθάρισμα
24
Αντιμετωπιση προβληματων
25
Οδηγίες εγκατάστασης
26
Τεχνικα στοιχεια
28
Περιβαλλοντικά θέματα
29
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από
λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα
αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή
μόνιμης αναπηρίας.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται από ενήλικα ή
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
συνιστάται η ενεργοποίησή της.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά
τη χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
16 progress
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
• Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή λίπος
μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά.
• Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη
φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
• Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
• Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια των εστιών, καθώς ενδέχεται να θερμανθούν υπερβολικά.
• Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική επιφάνεια,
απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε πιθανή
ηλεκτροπληξία.
• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της
εστίας από το χειριστήριό της, χωρίς να βασίζεστε στον αισθητήρα σκευών.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση
αυτής της συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας.
• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες
με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να απο-
•
•
•
•
τραπεί η διόγκωσή τους από την υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών σκευών από τη συσκευή κατά το
άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου.
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη
επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο
χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι
επαρκής για την κυκλοφορία αέρα.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερισμού των
2 mm, ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και την μπροστινή πλευρά της μονάδας που βρίσκεται από κάτω, είναι
ελεύθερος. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζη-
progress 17
μιές που προκλήθηκαν από έλλειψη
επαρκούς χώρου αερισμού.
• Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό
πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να
αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
ρεύματος.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο ρεύματος
να μπερδεύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή
το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχονται
σε επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση
της συσκευής στην πρίζα ρεύματος
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο ρεύματος ή
το φις (κατά περίπτωση), μπορούν να
οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προστασία από την ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε το συνδετήρα ανακούφισης καταπόνησης στο καλώδιο.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή
στο καλώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε
με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την
αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου
ρεύματος.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο
ρεύματος από όλους τους πόλους. Η
μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχι-
στη απόσταση 3 χιλιοστών μεταξύ των
επαφών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές διατάξεις
απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων ή
ηλεκτροπληξίας.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού για τη λειτουργία της συσκευής.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν μαγειρεύετε.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή
με νερό.
• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις
ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να θερμανθούν.
• Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός λειτουργίας μετά από κάθε χρήση. Μη βασίζεστε στον αισθητήρα σκευών.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια απόθεσης αντικειμένων.
• Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια
της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
Αυτό απαιτείται για αποτροπή τυχόν
ηλεκτροπληξίας.
• Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30
cm από τις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς ή έκρηξης.
• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδι όταν τα
χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
18 progress
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι που περιέχει
υπολείμματα τροφίμων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
υλικά.
• Μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή
και καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή
μια πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
• Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρικά σκεύη καθώς μαγειρεύετε.
• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη.
Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς
μαγειρικό σκεύος.
• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν την υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα να ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα όταν απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω στην
επιφάνεια μαγειρέματος.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε
λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
180 mm
210 mm
5
300 mm
145 mm
4
3
1
2
3
4
5
Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
Χειριστήριο
Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
progress 19
Διάταξη χειριστηρίου
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι προβολές, οι
ενδείξεις και οι ήχοι σάς ενημερώνουν για τις λειτουργίες που είναι
ενεργοποιημένες.
Πεδίο αφής
Λειτουργία
1
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.
2
Για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του χειριστηρίου.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας ισχύος.
3
4
Ένδειξη σκάλας μαγειρέματος.
Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος.
5
Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τη ζώνη μαγειρέματος.
Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει ρυθμιστεί ο χρόνος.
6
Ένδειξη χρονοδιακόπτη.
Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά.
7
/
Για αύξηση ή μείωση της σκάλας μαγειρέματος.
8
/
Για αύξηση ή μείωση του χρόνου.
Για επιλογή ζώνης μαγειρέματος.
9
Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Οθόνη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Η λειτουργία Διατήρηση θερμότητας είναι ενεργοποιημένη.
-
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία Αυτόματη θέρμανση είναι ενεργοποιημένη.
Το μαγειρικό σκεύος είναι ακατάλληλο ή πολύ μικρό, ή δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
Υπάρχει δυσλειτουργία.
Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότητα).
Η διάταξη κλειδώματος/ασφαλείας για τα παιδιά είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία ισχύος είναι ενεργοποιημένη.
20 progress
Οθόνη
Περιγραφή
Η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη.
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος
εγκαυμάτων από την υπολειπόμενη
θερμότητα!
μαγείρεμα απευθείας στη βάση του μαγειρικού σκεύους. Η υαλοκεραμική επιφάνεια
είναι ζεστή από τη θερμότητα του μαγειρικού σκεύους.
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος παράγουν την απαιτούμενη θερμότητα για το
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
για 1 δευτερόλεπτο για να
Πατήστε το
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα
τη συσκευή, εάν:
• Έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
).
μαγειρέματος (
• Δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά
την ενεργοποίηση της συσκευής.
• Χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι
επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα, (ένα σκεύος, ένα
πανί, κ.λπ.). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για κάποιο χρονικό διάστημα και η
συσκευή απενεργοποιείται. Αφαιρέστε
το αντικείμενο ή καθαρίστε το χειριστήριο.
• Υπερθερμανθεί η συσκευή (π.χ. όταν
στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου μαγειρικού σκεύους). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά, η ζώνη μαγειρέματος πρέπει να έχει κρυώσει.
• Χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο σκεύος.
και η ζώνη μαγειΑνάβει το σύμβολο
ρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά.
• Δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος ή δεν μεταβάλλετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από κάποιο χρονικαι η
κό διάστημα, ανάβει η ένδειξη
συσκευή απενεργοποιείται. Δείτε παρακάτω.
• Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος και του χρονικού διαστήματος της
λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης:
•
,
— 6 ώρες
•
•
•
— 5 ώρες
— 4 ώρες
— 1,5 ώρες
Σκάλα μαγειρέματος
για να αυξήσετε τη σκάλα
Πατήστε το
για να μειώμαγειρέματος. Πατήστε το
σετε τη σκάλα μαγειρέματος. Στην οθόνη
εμφανίζεται η σκάλα μαγειρέματος. Πατήκαι το
για να
στε ταυτόχρονα το
απενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος.
Αυτόματη θέρμανση
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματη θέρμανση, μπορείτε να επιτύχετε μια
επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία αυτή
ενεργοποιεί τη μέγιστη σκάλα μαγειρέματος για λίγη ώρα (δείτε το διάγραμμα) και,
στη συνέχεια, μειώνει τη θερμότητα στην
απαιτούμενη σκάλα.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη θέρμανση για μια ζώνη μαγειρέματος:
1. Αγγίξτε το
. Στην οθόνη εμφανίζεται
το σύμβολο
.
2. Αγγίξτε αμέσως το
. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο
.
3. Αγγίξτε αμέσως το
επανειλημμένα,
μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η έν.
δειξη
Για να διακόψετε τη λειτουργία, αγγίξτε το
.
progress 21
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Λειτουργίας ισχύος
Η λειτουργία ισχύος προσφέρει επιπλέον
ισχύ στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος.
Η λειτουργία ισχύος μπορεί να ενεργοποιηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο Τεχνικά στοιχεία). Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, η επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
επιστρέφει αυτόματα στην υψηλότερη
σκάλα μαγειρέματος. Για να την ενεργο, ανάβει το
.
ποιήσετε, αγγίζοντας το
Για να την απενεργοποιήσετε, μεταβάλλετε τη σκάλα μαγειρέματος.
Διαχείριση ισχύος
Η διαχείριση ισχύος κατανέμει την ισχύ
ανάμεσα σε δύο ζώνες μαγειρέματος ενός
ζεύγους (δείτε την απεικόνιση). Η λειτουργία ισχύος αυξάνει την ισχύ στο μέγιστο
επίπεδο σε μία ζώνη μαγειρέματος του
ζεύγους. Η ισχύς στη δεύτερη ζώνη μαγειρέματος μειώνεται αυτόματα. Η οθόνη
σκάλας μαγειρέματος για τη ζώνη μαγειρέματος που μειώθηκε μεταβάλλεται ανάμεσα σε δύο επίπεδα.
Χρονοδιακόπτης
Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης
μέτρησης
Χρησιμοποιήστε το Χρονοδιακόπτη για να
καθορίσετε το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος μόνο για τη
συγκεκριμένη περίοδο μαγειρέματος.
Ρυθμίστε το Χρονοδιακόπτη μετά την
επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος πριν ή μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.
• Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος: πατήστε επανειλημμένα το
μέχρι να ανάψει η ένδειξη της επιθυμητής
ζώνης μαγειρέματος.
• Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε
ή το
το Χρονοδιακόπτη: πατήστε το
του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε
το χρόνο ( 00 - 99 λεπτά). Όταν η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίσει
να αναβοσβήνει αργά, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση.
• Για να απενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη: επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέμακαι πατήστε το
για να
τος με το
απενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη.
Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά αντίστροφα έως το 00 . Σβήνει η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος.
• Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο: ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με
. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματο
τος αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η
οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται
ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00 .
Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.
22 progress
• Για να διακόψετε τον ήχο: πατήστε το
Υπενθύμιση λεπτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη ως μετρητή λεπτών, όταν δεν
λειτουργούν οι ζώνες μαγειρέματος. Πατή. Πατήστε το
ή το
για να
στε το
ρυθμίσετε το χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί ο
χρόνος, ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00 .
• Για να διακόψετε τον ήχο: πατήστε το
Κλείδωμα
Όταν οι ζώνες μαγειρέματος είναι σε λειτουργία, μπορείτε να κλειδώσετε τον πίνα. Εμποδίκα χειριστηρίων, αλλά όχι το
ζει την ακούσια αλλαγή της σκάλας μαγειρέματος.
Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
. Ανάβει το σύμβολο
για 4
αγγίξτε το
δευτερόλεπτα.
Ο χρονοδιακόπτης παραμένει αναμμένος.
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουρ. Ενεργοποιείται η σκάλα
γία, αγγίξτε το
μαγειρέματος που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.
Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απενεργοποιείτε και αυτή τη λειτουργία.
Για να ενεργοποιήσετε τη Διάταξη
ασφαλείας για τα παιδιά
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το
.
Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέματος.
• Πατήστε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει το σύμβολο
.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το
.
Για να απενεργοποιήσετε τη Διάταξη
ασφαλείας για τα παιδιά
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το
.
Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέματος.
για 4 δευτερόλεπτα. ΑνάΠατήστε το
βει το σύμβολο
.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το
.
Για να παρακάμψετε τη Διάταξη
ασφαλείας για τα παιδιά μόνο για μια
περίοδο μαγειρέματος
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το
.
Ανάβει το σύμβολο
.
• Πατήστε το
για 4 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε τη σκάλα μαγειρέματος εντός
10 δευτερολέπτων. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή.
• Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με
, η Διάταξη ασφαλείας για τα παιτο
διά λειτουργεί ξανά.
Διάταξη ασφαλείας για τα παιδιά
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια
χρήση της συσκευής.
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος, ένα
δυνατό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δημιουργεί πολύ γρήγορα τη θερμότητα στο μαγειρικό σκεύος.
Μαγειρικά σκεύη για επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Χρησιμοποιείτε τις
επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος με τα
κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.
Υλικό μαγειρικών σκευών
• σωστό: χυτοσίδηρος, χάλυβας, χάλυβας εμαγιέ, ανοξείδωτος χάλυβας, με
πολυστρωματικό πυθμένα (και σωστή
σήμανση από τον κατασκευαστή).
• ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός,
μπρούντζος, γυαλί, κεραμικό, πορσελάνη.
Το μαγειρικό σκεύος είναι σωστό για
μια επαγωγική εστία, εάν ...
• ... το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια
ζώνη ρυθμισμένη στην υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος.
• ... ένας μαγνήτης έλκεται από τον πάτο
του μαγειρικού σκεύους.
Η βάση των μαγειρικών σκευών
πρέπει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό
πάχος και να είναι όσο πιο επίπεδη γίνεται.
progress 23
Διαστάσεις μαγειρικών σκευών: οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση της βάσης
του μαγειρικού σκεύους, σε κάποιο βαθμό.
Οι θόρυβοι κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας
Εάν ακούτε
• οξύ κρότο: τα μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά (κατασκευή τριών στρωμάτων).
• σφύριγμα: χρησιμοποιείτε μία ή περισσότερες εστίες με υψηλή ισχύ και τα μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί από
διαφορετικά υλικά (κατασκευή τριών
στρωμάτων).
• βουητό: χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ.
• κροτάλισμα: πραγματοποιείται ηλεκτρική μεταγωγή.
• συριγμό, βόμβο: λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
Οι θόρυβοι αυτοί θεωρούνται φυσιολογικοί και δεν αποτελούν δυσλειτουργία
της συσκευής.
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
Απόδοση ζώνης μαγειρέματος
Η απόδοση της ζώνης μαγειρέματος εξαρτάται από τη διάμετρο του μαγειρικού
σκεύους. Ένα μαγειρικό σκεύος με μικρότερη διάμετρο από την ελάχιστη, λαμβάνει
μόνο ένα μέρος της ενέργειας που παράγεται από τη ζώνη μαγειρέματος. Για τις
ελάχιστες διαμέτρους, δείτε το κεφάλαιο
«Τεχνικά στοιχεία».
Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος
και της ενέργειας που καταναλώνει η ζώνη
μαγειρέματος δεν είναι γραμμική.
Η αύξηση της σκάλας μαγειρέματος δεν είναι ανάλογη της αύξησης της ενέργειας
που καταναλώνει η ζώνη μαγειρέματος.
Αυτό σημαίνει ότι η ζώνη μαγειρέματος με
την ενδιάμεση σκάλα μαγειρέματος καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργειά
της.
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς
ενδεικτικά.
Πώς να εξοικονομείτε ενέργεια
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
• Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη επάνω
στη ζώνη μαγειρέματος πριν τη θέσετε
σε λειτουργία.
Σκά
λα
μαγειρέματος
Χρόνος
Συμβουλές
Διατήρηση ζεστού του φαγητού που μαγειρέψατε
όσος απαιτείται
Τοποθετήστε καπάκι στο
μαγειρικό σκεύος
3%
1-2
Ολλανδική σως, λιώσιμο:
βουτύρου, σοκολάτας, ζελατίνας
5 - 25 λεπτά
Ανακατεύετε κατά διαστήματα
3–5%
1-2
Χτύπημα: αφράτων ομελετών, ψητών αυγών
10 - 40 λεπτά
Μαγειρεύετε με το καπάκι
3–5%
1
Χρήση
Ονομαστική
κατανάλωση
ενέργειας
24 progress
Σκά
λα
μαγειρέματος
Χρήση
Χρόνος
Συμβουλές
Ονομαστική
κατανάλωση
ενέργειας
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και
πιάτων με βάση το γάλα,
ζέσταμα έτοιμων φαγητών
25 - 50 λεπτά
Προσθέστε υγρά σε τουλάχιστον διπλάσια ποσότητα από το ρύζι, ανακατεύετε ενδιάμεσα σε συνταγές που περιέχουν γάλα
5 – 10 %
3-4
Λαχανικά, ψάρι και κρέας
στον ατμό
20 - 45 λεπτά
Προσθέστε μερικές κουταλιές σούπας υγρού
10 – 15 %
4-5
Πατάτες στον ατμό
20 - 60 λεπτά
Χρησιμοποιήστε το πολύ
¼ λίτρου νερό για 750 γρ.
πατάτες
15 – 21 %
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων
ποσοτήτων τροφίμων, σούπες και φαγητά κατσαρόλας
60 - 150 λεπτά
Έως 3 λίτρα υγρό συν τα
υλικά
15 – 21 %
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ, μοσχάρι cordon bleu,
παϊδάκια, κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι, κουρκούτι,
αυγά, τηγανίτες, ντόνατς
όσος απαιτείται
Γυρίστε τα από την άλλη
πλευρά μόλις περάσει ο
μισός χρόνος
31 – 45 %
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκροκέτες, κομμάτια παντσέτας, μπριζόλες
5 - 15 λεπτά
Γυρίστε τα από την άλλη
πλευρά μόλις περάσει ο
μισός χρόνος
45 – 64 %
9
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας,
κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες
100 %
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού. Η λειτουργία Διαχείρισης ισχύος είναι ενεργοποιημένη.
Πληροφορίες για τα ακρυλαμίδια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σύμφωνα με τις νεότερες
επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των
τροφίμων (ιδίως όσων περιέχουν άμυλο),
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας
λόγω των ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό,
συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη
χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να
αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε
χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με
καθαρό πάτο.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες
στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.
Για να αφαιρέσετε τις βρωμιές:
1. – Απομακρύνετε αμέσως:λιωμένο
πλαστικό, πλαστική μεμβράνη και
φαγητά που περιέχουν ζάχαρη. Σε
αντίθετη περίπτωση, η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια ειδική
ξύστρα για το γυαλί. Τοποθετήστε
την ξύστρα στη γυάλινη επιφάνεια
υπό οξεία γωνία και μετακινήστε τη
λεπίδα επάνω στην επιφάνεια.
progress 25
– Όταν η συσκευή έχει κρυώσει αρκετά, αφαιρέστε:δακτυλίους από
άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη, γυαλιστερές
μεταλλικές αποχρώσεις. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό υαλοκεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων
σκευών.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
πανί και απορρυπαντικό.
3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με
ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώσετε.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η λειτουργία της συσκευής.
Αντιμετώπιση
Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ρυθμίστε τη σκάλα
μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα πεδία αφής.
Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο αφής.
Υπάρχουν υπολείμματα νερού ή κηλίδες από λίπη στο
χειριστήριο.
Καθαρίστε το χειριστήριο.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και η συσκευή απενεργοποιείται.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
όταν απενεργοποιείται η συσκευή.
Καλύψατε ένα ή περισσότερα
πεδία αφής με κάποιο αντικείμενο.
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
τα πεδία αφής.
Η συσκευή απενεργοποιείται.
Τοποθετήσατε ένα αντικείμενο επάνω στο πεδίο αφής
.
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
το πεδίο αφής.
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.
Η ζώνη μαγειρέματος δεν είναι ζεστή, καθότι λειτούργησε
μόνο για σύντομο χρονικό
διάστημα.
Εάν η ζώνη μαγειρέματος λειτούργησε για αρκετό διάστημα
για να είναι ζεστή, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Η σκάλα μαγειρέματος περνάει
εναλλάξ μεταξύ δύο ρυθμίσεων μαγειρέματος.
Η λειτουργία Διαχείριση
ισχύος είναι ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση ισχύος».
Τα πεδία αφής έχουν θερμανθεί.
Το μαγειρικό σκεύος είναι πολύ μεγάλο ή το έχετε τοποθετήσει πολύ κοντά στα χειριστήρια.
Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μεγάλα μαγειρικά
σκεύη, τοποθετήστε τα στις πίσω ζώνες μαγειρέματος.
Ανάβει το
.
Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Ανάβει το
.
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ασφάλεια για τα παιδιά ή
Κλείδωμα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».
Ανάβει το
.
Δεν υπάρχει μαγειρικό σκεύος
στη ζώνη μαγειρέματος.
Τοποθετήστε ένα μαγειρικό
σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
Χρησιμοποιείτε ακατάλληλο
μαγειρικό σκεύος.
Χρησιμοποιήστε το σωστό μαγειρικό σκεύος.
26 progress
Πρόβλημα
Ανάβει το
αριθμό.
Ανάβει το
μαζί με έναν
.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η διάμετρος της βάσης του
μαγειρικού σκεύους είναι πολύ μικρή για τη ζώνη μαγειρέματος.
Μεταφέρετε το μαγειρικό
σκεύος σε μικρότερη ζώνη μαγειρέματος.
Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα στη λειτουργία της συσκευής.
Αποσυνδέστε για λίγο τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Αποσυνδέστε την
ασφάλεια από τον οικιακό
ηλεκτρικό πίνακα. Συνδέστε
την ξανά. Εάν ανάψει ξανά το
, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα
στη συσκευή, καθότι έχει στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου μαγειρικού σκεύους κατά το μαγείρεμα. Έχουν τεθεί
σε λειτουργία η προστασία
κατά της υπερθέρμανσης των
ζωνών μαγειρέματος και η αυτόματη απενεργοποίηση.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Απομακρύνετε το θερμό μαγειρικό σκεύος. Ενεργοποιήστε
ξανά τη ζώνη μαγειρέματος μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Εάν το πρόβλημα ήταν το
μαγειρικό σκεύος, το μήνυμα
σφάλματος σβήνει από την
οθόνη, ενώ η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας μπορεί να
παραμείνει. Αφήστε το μαγειρικό σκεύος να κρυώσει αρκετά
και ανατρέξτε στην ενότητα
«Μαγειρικά σκεύη για επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος» για
να ελέγξετε αν το σκεύος σας
είναι κατάλληλο για τη συσκευή.
Αν έχετε δοκιμάσει τους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης και δεν είναι δυνατή η
αποκατάσταση του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε τα
δεδομένα από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, τον τριψήφιο κωδικό για
την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία της γυάλινης επιφάνειας) και το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται.
Βεβαιωθείτε, ότι έχετε θέσει σε λειτουργία
σωστά τη συσκευή. Στην περίπτωση
εσφαλμένων χειρισμών, η επιδιόρθωση
από τον τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο θα
χρεώνεται κανονικά ακόμη και όταν δεν
έχει λήξει η περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών
και οι όροι της εγγύησης βρίσκονται στο
βιβλιαράκι της εγγύησης.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας».
Πριν από την εγκατάσταση
Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής,
καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες
από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος της συσκευής.
• Μοντέλο (Model) ...........................
• Αριθμός προϊόντος
(PNC) ...........................
• Αριθμός σειράς (S.N.) .................
Εντοιχιζόμενες συσκευές
• Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες συσκευές μόνο μετά την εγκατάστασή τους
σε σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και πάγκους εργασίας
που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
progress 27
Καλώδιο σύνδεσης
• Η συσκευή παρέχεται με το καλώδιο
σύνδεσης.
• Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος με ένα ειδικό καλώδιο
(τύπου H05BB-F μέγιστης θερμοκρασίας 90°C και άνω). Επικοινωνήστε με
το τοπικό κέντρο σέρβις.
Συναρμολόγηση
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
28 progress
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικό πλαίσιο
(πρόσθετο εξάρτημα1)), δεν χρειάζεται να
αφήσετε χώρο ροής αέρα 2 mm στο
μπροστινό μέρος, ούτε να χρησιμοποιήσετε προστατευτικό δάπεδο ακριβώς κάτω από τη συσκευή.
Δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του
προστατευτικού πλαισίου εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή επάνω σε φούρνο.
1) Το προστατευτικό πλαίσιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον πωλητή
της περιοχής σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Modell PAI8100E
Prod.Nr. 949 594 298 00
Typ 58 GBD C0 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Ισχύς ζωνών μαγειρέματος
progress 29
Ζώνη μαγειρέματος
Ονομαστική
ισχύς (Μεγ.
σκάλα μαγειρέματος) [W]
Λειτουργία
ισχύος ενεργοποιημένη [W]
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας
ισχύος [λεπτά]
Ελάχιστη διάμετρος μαγειρικού
σκεύους [mm]
Πίσω δεξιά —
300 mm
2400W
3700W
10
210
Μεσαία μπροστά
— 145 mm
1400W
125
Πίσω αριστερά
— 180 mm
1800W
145
Μπροστά αριστερά — 210 mm
2300W
3700W
Η ισχύς των ζωνών μαγειρέματος μπορεί
να διαφέρει σε κάποιο μικρό εύρος από τα
δεδομένα του πίνακα. Μεταβάλλεται ανά-
10
180
λογα με το υλικό και τις διαστάσεις των
μαγειρικών σκευών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό
ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικό συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά συστατικά προσδιορίζονται από τη σήμανση:
>PE<,>PS<, κ.λπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας ως οικιακά απορρίμματα στις εγκαταστάσεις διάθεσης
απορριμμάτων του δήμου σας.
30 progress
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Descrição do produto
Utilização diária
Sugestões e conselhos úteis
30
31
33
34
36
Manutenção e limpeza
38
Resolução de problemas
39
Instruções de instalação
40
Informação técnica
42
Preocupações ambientais
43
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões
ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas.
Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
Advertência Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade
permanente.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos
ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que seja
responsável pela sua segurança.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer.
As partes acessíveis estão quentes.
• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
Segurança geral
• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos
aquecimentos.
• Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um
sistema de controlo remoto separado.
progress 31
• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio.
• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso,
desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de
tacho ou manta de incêndio.
• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.
• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.
• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície da placa, uma
vez que podem ficar quentes.
• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma fenda,
desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque
eléctrico.
• Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e
não confie apenas no detector de tacho.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
Advertência A instalação deste
aparelho só deve ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
• Remova todos os elementos da embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se ele
estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
• Tenha sempre cuidado quando deslocar
o aparelho porque ele é pesado. Use
sempre luvas de protecção.
• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho contra
vapor e humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de uma
porta ou debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima de
gavetas, certifique-se de que o espaço
entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.
• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 2 mm entre a bancada e a parte
dianteira da unidade se mantém livre. A
garantia não abrange danos causados
pela falta de espaço de ventilação adequado.
• A parte inferior do aparelho pode ficar
quente. Recomendamos a instalação de
um painel de separação não combustível
debaixo do aparelho para evitar o acesso
à parte inferior.
Ligação eléctrica
Advertência Risco de incêndio e
choque eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas têm de ser
efectuadas por um electricista qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação de
manutenção, certifique-se de que o apa-
32 progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
relho está desligado da corrente eléctrica.
Utilize um cabo de alimentação eléctrica
adequado.
Não permita que o cabo de alimentação
fique enredado.
Certifique-se de que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) não entram em
contacto com o aparelho ou com algum
tacho quente quando ligar o aparelho a
uma tomada.
Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de
alimentação e ficha (se aplicável) soltas
ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.
Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.
Certifique-se de que não causa danos na
ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou
um electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe permita
desligar o aparelho da corrente eléctrica
em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.
Utilize apenas dispositivos de isolamento
correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
Utilização
Advertência Risco de ferimentos,
queimaduras ou choque eléctrico.
• Utilize este aparelho em ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não utilize um temporizador externo ou
um sistema de controlo remoto separado
para activar/desactivar o aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas, nem se ele tiver estado em contacto com água.
• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura. Podem ficar quentes.
• Desligue a zona de cozedura após cada
utilização. Não confie apenas no detector
de tachos.
• Não utilize o aparelho como superfície de
trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho estiver rachada, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica. Isso evitará choque eléctrico.
• Os utilizadores que sejam portadores de
um pacemaker devem manter uma distância mínima de 30 cm em relação às
zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.
Advertência Risco de incêndio ou
explosão.
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos.
Mantenha as chamas e os objectos
aquecidos afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar com este tipo de
produtos.
• Os vapores que o óleo muito quente liberta podem causar combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos de
alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo usado pela primeira vez.
• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis no interior, ao lado ou em cima do
aparelho.
• Não tente extinguir o fogo com água.
Desligue o aparelho e cubra a chama
com uma tampa de tacho ou uma manta
de incêndio.
Advertência Risco de danos no
aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que algum
objecto ou tacho caia sobre o aparelho.
A superfície pode ficar danificada.
• Não active zonas de cozedura com um
tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no aparelho.
progress 33
• Os tachos de ferro fundido e de alumínio
ou que tenham a base danificada podem
riscar a vitrocerâmica. Levante sempre
estes objectos quando precisar de os
deslocar na mesa de trabalho.
tros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.
Eliminação
Advertência Risco de ferimentos e
asfixia.
Manutenção e limpeza
• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Advertência Risco de danos no
aparelho.
• Limpe o aparelho com regularidade para
evitar que o material da superfície se deteriore.
• Não utilize jactos de água ou vapor para
limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido. Utilize apenas detergentes neu-
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1
2
180 mm
210 mm
1
2
3
4
5
300 mm
145 mm
5
4
Zona de cozedura de indução
Zona de cozedura de indução
Painel de comandos
Zona de cozedura de indução
Zona de cozedura de indução
3
Disposição do painel de comandos
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os displays, indicadores e
sons indicam quais são as funções que estão em funcionamento.
34 progress
Campo do sensor
Função
1
Para activar e desactivar o aparelho.
2
Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.
Para activar a função Power.
3
4
Display do nível de cozedura.
Para indicar o nível de cozedura.
5
Indicadores do temporizador da zona
de cozedura.
Mostra a zona de cozedura para a qual está definido um tempo.
6
Display do temporizador.
Para indicar o tempo em minutos.
7
/
Para aumentar ou diminuir o nível de cozedura.
8
/
Para aumentar ou diminuir o tempo.
Para seleccionar uma zona de cozedura.
9
Visores do grau de cozedura
Display
Descrição
A zona de cozedura está desactivada.
A função Manter Quente está em funcionamento.
-
A zona de cozedura está activada.
A função de Aquecimento Automático está em funcionamento.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não existe qualquer tacho na zona de cozedura.
Existe uma anomalia.
Ainda existe uma zona de cozedura quente (calor residual).
O dispositivo de Bloqueio/Segurança para Crianças está activo.
A função Power está em funcionamento.
A Desconexão Automática está activada.
Indicador de calor residual
Advertência
Perigo de
queimaduras devido ao calor residual!
As zonas de cozedura de indução criam o
calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica está
quente devido ao calor dos tachos.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Activação e desactivação
Toque em
durante 1 segundo para activar ou desactivar o aparelho.
Desactivação Automática
A função desactiva o aparelho
automaticamente se:
• Todas as zonas de cozedura estiverem
).
desactivadas (
• Não definir o grau de cozedura após activar o aparelho.
• Derramar ou colocar alguma coisa sobre
o painel de comandos durante mais de
10 segundos (por exemplo, um tacho,
um pano, etc.). É emitido um sinal sonoro durante algum tempo e o aparelho desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o
painel de comandos.
• O aparelho ficou demasiado quente (por
exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água). Antes de utilizar novamente o aparelho, a zona de cozedura
tem de estar fria.
progress 35
• Utiliza tachos incorrectos. O símbolo
acende-se e a zona de cozedura é automaticamente desactivada após 2 minutos.
• Não desactivar uma zona de cozedura
nem alterar o grau de cozedura. Após alacende-se e
gum tempo, a indicação
o aparelho desliga-se. Veja em baixo.
• A relação entre o grau de cozedura e os
tempos da função Desactivação Automática:
•
,
— 6 horas
•
— 5 horas
•
— 4 horas
•
— 1,5 horas
Grau de cozedura
Toque em
para aumentar o grau de copara diminuir o grau
zedura. Toque em
de cozedura. O visor apresenta o grau de
e
simultaneacozedura. Toque em
mente para desactivar a zona de cozedura.
Aquecimento Automático
Pode obter o grau de cozedura necessário
num período de tempo mais curto se activar a função de Aquecimento Automático.
Esta função define o grau de cozedura
mais elevado durante algum tempo (consulte o diagrama) e, em seguida, diminui para
o grau de cozedura necessário.
Para activar a função de Aquecimento Automático para uma zona de cozedura:
1. Toque em
. O símbolo
acende-se no visor.
2. Toque imediatamente em
. O símbolo
acende-se no visor.
3. Toque imediatamente em
repetidamente até que surja o grau de cozedura necessário. Após 3 segundos,
acende-se no display.
Para desligar a função, toque em
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Função Power
A função Power disponibiliza mais potência
para as zonas de cozedura de indução. A
função Power pode ser activada apenas
por um período de tempo limitado (consulte
o capítulo “Informações técnicas”). Depois
disso, a zona de cozedura de indução passa automaticamente para o nível de cozedura mais elevado. Para activar, toque em
(
acende-se). Para desactivar, altere
o nível de cozedura.
Gestão de energia
A gestão de energia divide a potência entre
duas zonas de cozedura num par (consulte
a imagem). A função Power aumenta a potência para o nível máximo para uma das
zonas de cozedura do par. A potência na
segunda zona de cozedura diminui automaticamente. O display do grau de cozedura referente à zona cuja potência foi reduzida alterna entre dois níveis.
36 progress
Temporizador
Temporizador da Contagem
Decrescente
Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta
vez.
Defina o Temporizador após seleccionar a zona de cozedura.
Pode definir o grau de cozedura antes ou
depois de definir o temporizador.
• Para definir a zona de cozedura: továrias vezes até que o indicaque em
dor de uma zona de cozedura necessária
se acenda.
• Para activar ou alterar o Temporizaou
do temporizador
dor: toque em
para definir o tempo ( 00 - 99 minutos).
Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.
• Para desactivar o Temporizador: defie toque
na a zona de cozedura com
para desactivar o Temporizador.
em
O tempo restante entra em contagem
decrescente até 00 . O indicador da zona de cozedura apaga-se.
• Para ver o tempo restante: defina a
. O indicador
zona de cozedura com
da zona de cozedura começa a piscar
rapidamente. O visor apresenta o tempo
restante.
Quando o tempo termina, é emitido um
som e 00 pisca. A zona de cozedura é desactivada.
• Para desligar o som: toque em
Cronómetro
Pode utilizar o Temporizador como cronómetro enquanto as zonas de cozedura não
estiverem em funcionamento. Toque em
. Toque em
ou
para definir o tempo.
Quando o tempo termina, é emitido um
som e 00 pisca.
• Para desligar o som: toque em
mandos mas não
. Tal impede uma alteração acidental do grau de cozedura.
Primeiro, defina o grau de cozedura.
.O
Para activar esta função, toque em
símbolo
acende-se durante 4 segundos.
O temporizador permanece ligado.
Para desactivar esta função, toque em
.
O grau de cozedura anteriormente definido
acende-se.
Quando desliga o aparelho, também desactiva esta função.
Dispositivo de Segurança para
Crianças
Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho.
Para activar o Dispositivo de
Segurança para Crianças
• Active o aparelho com
. Não defina
os graus de cozedura.
• Toque em
durante 4 segundos. O
símbolo
acende-se.
• Desactive o aparelho com
.
Para desactivar o Dispositivo de
Segurança para Crianças
• Active o aparelho com
. Não defina
os graus de cozedura. Toque em
durante 4 segundos. O símbolo
acende-se.
• Desactive o aparelho com
.
Para ignorar o Dispositivo de
Segurança para Crianças por apenas
um período de cozedura
• Active o aparelho com
. O símbolo
acende-se.
• Toque em
durante 4 segundos. Defina o grau de cozedura no espaço de
10 segundos. Pode utilizar o aparelho.
• Quando desactivar o aparelho com
,
o Dispositivo de Segurança para Crianças é novamente activado.
Bloqueio
Quando as zonas de cozedura estão a funcionar, é possível bloquear o painel de co-
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
ZONAS DE COZEDURA DE INDUÇÃO
progress 37
Nas zonas de cozedura de indução, o calor
é gerado muito rapidamente nos tachos
por um forte campo electromagnético.
Tachos para a zona de cozedura de
indução
Importante Utilize as zonas de cozedura
de indução com tachos adequados.
Material do tacho
• correcto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo multicamada
(com a marca correcta do fabricante).
• incorrecto: alumínio, cobre, latão, vidro,
cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se…
• ... alguma água ferver muito rapidamente
numa zona de cozedura definida para o
grau de cozedura mais elevado.
• ... a base do tacho atrair um íman.
O fundo dos tachos tem de ser o
mais espesso e plano possível.
Dimensões dos tachos: as zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base dos tachos,
até um determinado limite.
Ruídos durante o funcionamento
Se conseguir ouvir
• ruído de estalidos: os tachos são feitos
de diferentes materiais (construção multicamadas).
• som de assobio: utiliza uma ou mais zonas de cozedura com níveis elevados de
potência e os tachos são feitos de materiais diferentes (construção multicamadas).
• zumbido: utiliza níveis elevados de potência.
Gra
u de
cozedura
1
1-2
Utilize para:
Tempo
• clicar: ocorre uma permutação eléctrica.
• sibilar, zunir: a ventoinha está em funcionamento.
Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria do aparelho.
Poupança de energia
Como poupar energia
• Sempre que possível, coloque as tampas
nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de ligar a mesma.
• Pode utilizar o calor residual para manter
os alimentos quentes ou derreter alimentos.
Eficiência da zona de cozedura
A eficiência da zona de cozedura está relacionada com o diâmetro dos tachos. Os tachos que tenham diâmetro inferior ao mínimo indicado recebem apenas uma parte da
potência gerada pela zona de cozedura.
Para conhecer os diâmetros mínimos, consulte o capítulo “Informações técnicas”.
Exemplos de aplicações de cozinha
A relação entre o grau de cozedura e o
consumo de potência da zona de cozedura
não é linear.
Quando o grau de cozedura aumenta, o
aumento do consumo de potência da zona
de cozedura não é directamente proporcional.
Isto significa que uma zona de cozedura no
grau de cozedura médio consome menos
de metade da sua potência.
Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como referência.
Sugestões
Consumo de
potência nominal
Manter quentes os alimentos cozinhados
conforme necessário
Coloque uma tampa no
tacho
3%
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina
5 - 25 min
Misture regularmente
3–5%
38 progress
Gra
u de
cozedura
Utilize para:
Tempo
Sugestões
Consumo de
potência nominal
1-2
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos
10 - 40 min
Coza com uma tampa
3–5%
2-3
Cozer arroz e pratos à base
de leite em lume brando,
aquecer refeições pré-cozinhadas
25 - 50 min
Adicione, no mínimo, duas
vezes mais líquido do que
arroz, mexa os pratos de
leite a meio da cozedura
5 – 10 %
3-4
Cozer legumes, peixe e carne a vapor
20 - 45 min
Adicione algumas colheres
de sopa de líquido
10 – 15 %
4-5
Cozer batatas a vapor
20 - 60 min
Utilize no máximo ¼ l de
água para 750 g de batatas
15 – 21 %
4-5
Cozer grandes quantidades
de alimentos, guisados e
sopas
60 - 150 min
Até 3 l de líquido mais os
ingredientes
15 – 21 %
6-7
Fritura ligeira: escalopes,
cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas,
sonhos
conforme necessário
Vire depois de decorrida
metade do tempo
31 – 45 %
7-8
Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes
5 - 15 min
Vire depois de decorrida
metade do tempo
45 – 64 %
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, etc.), batatas bem fritas
100 %
Ferver grandes quantidades de água. A gestão de energia é activada.
Informação relativa à acrilamida
Importante De acordo com os
conhecimentos científicos mais recentes,
se deixar tostar alimentos (especialmente
alimentos que contenham amido), a
acrilamida pode representar um risco para
a saúde. Assim, aconselhamos que cozinhe
a baixa temperaturas e não deixe tostar
demais os alimentos.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Limpe o aparelho após cada utilização.
Utilize sempre tachos com a base limpa.
Riscos ou manchas escuras na placa
de vitrocerâmica não têm qualquer
efeito no funcionamento do aparelho.
Para remover sujidades:
1. – Remova imediatamente: plástico
derretido, película de plástico e alimentos com açúcar. Caso contrário,
a sujidade pode provocar danos no
aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o raspador
sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre
a superfície.
– Remova após o aparelho ter arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza es-
progress 39
pecial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.
2. Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.
3. No final, seque o aparelho com um
pano limpo.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Causa possível
Não consegue activar ou utilizar o aparelho.
Solução
Active novamente o aparelho e
defina o nível de cozedura em
menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais campos
do sensor em simultâneo.
Toque apenas num campo do
sensor.
Há manchas de gordura ou
água no painel de comandos.
Limpe o painel de comandos.
É emitido um sinal sonoro e o
aparelho desactiva-se.
É emitido um sinal sonoro
quando o aparelho é desactivado.
Colocou algum objecto sobre
um ou mais campos do sensor.
Retire o objecto dos campos do
sensor.
O aparelho desactiva-se.
Colocou algum objecto sobre
o campo do sensor
.
Retire o objecto do campo do
sensor.
O indicador de calor residual
não acende.
A zona de cozedura não está
quente porque foi activada
apenas por pouco tempo.
Se a zona de cozedura tiver
funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte a Assistência Técnica.
O nível de cozedura alterna entre dois níveis.
A gestão de energia está activada.
Consulte “Gestão de energia”.
Os campos do sensor ficam
quentes.
O tacho é demasiado grande
ou foi colocado demasiado
perto dos comandos.
Coloque o tacho numa das zonas de cozedura de trás, se necessário.
acende-se.
A Desconexão Automática está activa.
Desactive o aparelho e active-o
novamente.
acende-se.
O Dispositivo de Segurança
para Crianças ou o Bloqueio
de Funções está activo.
Consulte o capítulo “Utilização
diária”.
acende-se.
Não existe nenhum tacho na
zona de cozedura.
Coloque um tacho na zona de
cozedura.
O tacho não é adequado.
Utilize um tacho adequado.
O diâmetro da base do tacho
é demasiado pequeno para a
zona de cozedura.
Desloque o tacho para uma zona de cozedura mais pequena.
O aparelho mostra um erro.
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum
tempo. Desligue o disjuntor do
quadro eléctrico da sua casa.
Volte a ligar. Se a indicação
aparecer novamente, contacte
a Assistência Técnica.
e um número acendem-se.
40 progress
Problema
acende-se.
Causa possível
Solução
O aparelho mostra um erro
porque um tacho ferveu até ficar sem água. A protecção
contra sobreaquecimento das
zonas de cozedura foi activada e a Desconexão Automática foi accionada.
Desactive o aparelho. Retire o
tacho quente. Após cerca de 30
segundos, active novamente a
zona de cozedura. Se o problema era o tacho, a mensagem
de erro deve desaparecer do
display mas o indicador de calor
residual pode manter-se. Deixe
o tacho arrefecer o suficiente e
consulte a secção “Tachos para
a zona de cozedura de indução” para determinar se o tacho
é compatível com o aparelho.
Se tiver experimentado as soluções acima
indicadas e mesmo assim não for possível
reparar o problema, contacte o fornecedor
ou a Assistência Técnica. Indique os dados
da placa de características, o código de
três dígitos e letras da placa vitrocerâmica
(no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada.
Certifique-se de que utilizou o aparelho correctamente. Caso contrário, a manutenção
efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas à assistência
técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Advertência Consulte o capítulo
"Informações de segurança".
Antes da instalação
Antes de instalar o aparelho, anote em baixo os seguintes dados que pode encontrar
na placa de características. A placa de características está no fundo da estrutura do
aparelho.
• Modelo ...........................
• PNC .............................
• Número de série ....................
Aparelhos de encastrar
• Utilize apenas os aparelhos de encastrar
após a sua montagem nas unidades en-
castradas adequadas e nas superfícies
de trabalho, de acordo com as normas.
Cabo de ligação
• O aparelho é fornecido com um cabo de
ligação.
• Se o cabo se danificar, substitua-o por
um cabo especial (tipo H05BB-F Tmáx.
90 °C; ou superior). Contacte o seu Centro de Assistência local.
progress 41
Montagem
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
42 progress
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
Se utiliza uma caixa de protecção (o acessório adicional1)), o espaço de ventilação
frontal de 2 mm e o piso protector por baixo do aparelho não são necessários.
Não pode utilizar a caixa de protecção se
instalar o aparelho por cima de um forno.
1) A caixa de protecção acessória pode não estar disponível em alguns países. Contacte o seu fornecedor local.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Modell PAI8100E
Prod.Nr. 949 594 298 00
Typ 58 GBD C0 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Potência das zonas de cozedura
progress 43
Zona de cozedura
Potência nominal (nível de cozedura máximo)
[W]
Função Power
activada [W]
Duração máxima da função
Power [min.]
Diâmetro mínimo do tacho
[mm]
Posterior direita
— 300 mm
2400W
3700W
10
210
Frente centro —
145 mm
1400W
125
Posterior esquerda — 180 mm
1800W
145
Frente esquerda
— 210 mm
2300W
3700W
A potência das zonas de cozedura pode
ser ligeiramente diferente da indicada na ta-
10
180
bela. Varia consoante o material e as dimensões do tacho.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
O símbolo no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser
tratado como lixo doméstico. Em vez disso,
deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de
equipamento eléctrico e electrónico. Ao
garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública, que, de
outra forma, poderiam ser provocadas por
um tratamento incorrecto do produto. Para
obter informações mais pormenorizadas
sobre a reciclagem deste produto, contacte
os serviços municipalizados locais, o centro
de recolha selectiva da sua área de
residência ou o estabelecimento onde
adquiriu o produto.
Material de embalagem
Os materiais da embalagem são ecológicos e podem ser reciclados Os componentes de plástico são identificados
por marcas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o
material de embalagem como resíduo
doméstico nas instalações de eliminação de resíduos da sua zona.
44 progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
44
45
47
48
50
Underhåll och rengöring
51
Felsökning
52
Installationsanvisningar
53
Teknisk information
55
Miljöskydd
56
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Varning Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder
och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental
förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida
de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras
säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning.
Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan
vara farligt och kan leda till brand.
progress 45
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att
undvika risken för elektriska stötar.
• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita
inte på kokkärlsavkänningen.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
Varning Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten om
den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr eller
under ett fönster. Detta förhindrar att
heta kokkärl faller ned från produkten när
dörren eller fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför lådor
måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så
att luft kan cirkulera.
• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme
på 2 mm mellan arbetsytan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.
• Produktens undersida kan bli het. Vi rekommenderar att en skyddsplåt monte-
ras under produkten så att man inte
kommer åt undersidan.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar måste göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i
förekommande fall) inte vidrör den heta
produkten eller det heta kokkärlet när du
ansluter produkten till närliggande uttag
• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade
nätkablar eller kontakter (i förekommande
fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln
• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln.
Kontakta service eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kon-
46 progress
taktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Använd
Varning Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.
• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle. Lita inte på kastrullvarnaren.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla
ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.
Varning Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter
och oljor när du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan
orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester,
kan orsaka brand vi lägre temperatur än
olja som används för första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Försök inte släcka eld med vatten. Koppla från produkten och täck över flamman
med ett lock eller en brandfilt.
Varning Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med
skadad botten kan repa glaskeramiken.
Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.
Skötsel och rengöring
Varning Risk för skador på produkten
föreligger.
• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
progress 47
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
180 mm
210 mm
1
2
3
4
5
300 mm
145 mm
5
4
Induktionskokzon
Induktionskokzon
Kontrollpanelen
Induktionskokzon
Induktionskokzon
3
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna,
indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch-kontroll
Funktion
1
För att aktivera och avaktivera produkten.
2
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
För att aktivera effektfunktionen.
4
Värmelägesdisplay.
För att visa det inställda värmeläget.
5
Kokzoners timerindikering.
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
6
Timerdisplay.
För att visa tiden i minuter.
7
/
För att öka eller minska värmeläget.
8
/
För att öka eller minska tiden.
För att välja en kokzon.
9
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
48 progress
Display
Beskrivning
Håll värme-funktionen är påslagen.
-
Kokzonen är på.
Funktionen Automax är aktiverad.
Det är fel typ eller ett för litet kokkärl eller finns inget kokkärl på kokzonen.
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Strömmen är påslagen.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Restvärmeindikering
Varning
Risk för brännskador från
restvärme!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp av
restvärmen hos kokkärlet.
DAGLIG ANVÄNDNING
Aktivering och inaktivering
i 1 sekund för att sätta på eller
Tryck på
stänga av produkten.
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av produkten
automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade (
).
• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder (en
kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal
ljuder ett tag och produkten stängs av.
Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Produkten blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder produkten igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. Symtänds och kokzonen stängs av
bolen
automatiskt efter 2 minuter.
• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar
och
värmeläget. Efter en viss tid tänds
produkten stängs av. Se nedan.
• Förhållandet mellan värmeläget och tiderna för funktionen Automatisk avstängning:
•
,
- 6 timmar
•
- 5 timmar
•
•
- 4 hours
- 1,5 timmar
Värmeläge
för att öka värmeläget. Tryck
Tryck på
på
för att minska värmeläget. Displayen
visar värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare
om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker
sedan värmen till valt läge.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1. Tryck på
. Symbolen
visas på
displayen.
2. Tryck omedelbart på
. Symbolen
visas på displayen.
3. Tryck omedelbart på
flera gånger
tills önskad värmeinställning visas. Efter
på displayen.
3 sekunder syns
Stäng av funktionen genom att trycka på
.
progress 49
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Effektfunktion
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för
induktionskokzonerna. Effektfunktionen kan
aktiveras under en begränsad tidsperiod (se
avsnittet Teknisk information). Därefter
kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till inställt värmeläge. För att aktivera
,
tänds. För att
funktionen, tryck på
avaktivera funktionen ändrar du värmeläget.
Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till den maximala nivån för en kokzon i paret. Effekten i
den andra kokzonen reduceras automatiskt. Värmeläget för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.
Timer
Nedräkningstimern
Använd nedräkningstimern för att ställa in
hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
att du har ställt in timern.
• Så här anger du kokzon:tryck på
om och om igen tills indikatorn för den
önskade kokzonen visas.
• För att aktivera eller ändra timern:
eller
för timern för att stälTryck på
la in tiden ( 00 - 99 minuter). När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.
• För att inaktivera timern: välj kokzon
och tryck på
för att inaktivera
med
timern. Den återstående tiden räknas ner
till 00 . Kokzonens indikering slocknar.
• För att se återstående tid: välj kokzo. Kokzonens indikering börnen med
jar blinka snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
När tiden gått ut ljuder en signal och 00
blinkar. Kokzonen inaktiveras.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
Signalur
Timern kan användas som signalur när
.
kokzonerna inte används. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
Tryck på
När tiden gått ut ljuder en signal och 00
blinkar.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa kon. Funktionen förtrollpanelen men inte
hindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ först in värmeläget.
.
För att starta denna funktion, tryck på
tänds i 4 sekunder.
Symbolen
Timern förblir på.
.
För att stoppa denna funktion, tryck på
Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av produkten stängs även
denna funktion av.
50 progress
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av produkten.
För att aktivera/avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte in
något värmeläge.
• Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
• Inaktivera produkten med
.
För att avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte in
något värmeläge. Tryck på
i 4 setänds.
kunder. Symbolen
• Inaktivera produkten med
.
För att kringgå Barnlåset för ett enskilt
tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med
. Symbolen
tänds.
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in värmeläge inom 10 sekunder. Produkten
kan nu användas.
• När du inaktiverar produkten med
aktiveras Barnlåset igen.
RÅD OCH TIPS
INDUKTIONSKOKZONER
För induktionskokzoner genereras värme
mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Kokkärl för induktionskokzoner
Viktigt Använd induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om …
• ... lite vatten kokar mycket snabbt upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• ... en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten upp till en viss gräns.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kok-
kärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du höga effektnivåer.
• klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är i
drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
Spara energi
Så här sparar du energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås
på.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Kokzonens effektivitet
Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets diameter. Kokkärl med en mindre diameter än den minsta får bara en del av effekten som kokzonen genererar. Se avsnittet Teknisk information angående minsta
diametrar.
Exempel på olika typer av tillagning
Relationen mellan värmelägets och kokzonens förbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens effektförbrukning.
progress 51
Det betyder att kokzonen med medelhögt
värmeläge använder mindre än hälften av
sin effekt.
Värmeläge
Använd för:
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Tid
Tips
Nominell effektförbrukning
Håll maten som du tillagat
varm
efter behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
3%
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin
5 - 25 min
Rör om då och då
3–5%
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning
10 - 40 min
Tillaga med lock
3–5%
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter
25 - 50 min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om
mjölkbaserade rätter under tillagningen
5 – 10 %
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött
20 - 45 min
Tillsätt några matskedar
vätska
10 – 15 %
4-5
Ångkoka potatis
20 - 60 min
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis
15 – 21 %
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor
60 - 150 min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
15 – 21 %
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, redning, ägg,
pannkakor, munkar
efter behov
Vänd efter halva tiden
31 – 45 %
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5 - 15 min
Vänd efter halva tiden
45 – 64 %
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
1
100 %
Koka stora mängder vatten. Effektregleringen är aktiverad.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell
skrapa för glaset. Sätt skrapan snett
mot glasytan och för bladet över
ytan.
– Ta bort när produkten svalnat tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt ren-
52 progress
göringsmedel för glaskeramik eller
rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera eller använda produkten.
Lösning
Sätt på hällen igen och ställ in
värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touch-kontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Det finns vatten eller fettstänk
på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och produkten stängs av.
En ljudsignal ljuder när produkten slår ifrån.
Du har satt något på en eller
flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Produkten avaktiveras.
Du satte något på touch-kontrollen
.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds inte.
Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund.
Kontakta vår serviceavdelning
om kokzonen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Värmeläget ändras mellan två
nivåer.
Effektregleringen är aktiverad.
Se "Effektreglering".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller står
för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre kokzonerna vid behov.
tänds.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Avaktivera produkten och aktivera den igen.
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Inget kokkärl står på kokzonen.
Ställ ett kokkärl på kokzonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen.
Flytta kokkärlet till en mindre
kokzon.
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber
vi dig kontakta vår serviceavdelning.
och en siffra tänds.
progress 53
Problem
tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på produkten eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Överhettningsskyddet för kokzonerna och
den automatiska avstängningsfunktionen är igång.
Avaktivera produkten. Ta bort
det heta kokkärlet. Slå på kokzonen igen efter ca 30 sekunder. Om kokkärlet var problemet
försvinner felmeddelandet från
dispalyen, men restvärmeindikatorn kan fortfarande lysa. Låt
kokkärlet bli tillräckligt svalt och
se "Kokkärl för induktionskokzonen" för att se om det är kompatibelt med produkten.
Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Meddela data från typskylten, den tresiffriga koden och koden för
glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen)
och felmeddelande som visas.
Säkerställ att du har använt produkten på
rätt sätt. Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara
kostnadsfritt, inte ens under garantitiden.
Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
nadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.
Före installationen
Anteckna informationen nedan på typskylten innan produkten installeras. Typskylten
sitter på undersidan av produktens hölje.
• Modell ...........................
• PNC (produktnr) .............................
• Serienummer ....................
Inbyggnadsprodukter
• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggMontering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
Nätkabel
• Produkten är försedd med en nätkabel.
• Om nätkabeln skadats måste den bytas
ut mot en specialkabel (typ H05BB-F
Tmax 90 °C; eller högre). Kontakta din lokala servicestation.
54 progress
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
min. 2 mm
min. 500 mm
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
progress 55
min.
38 mm
Om du använder en skyddslåda, Probox,
(extra tillbehör1)) behövs inte den främre
ventilationsöppningen på 2 mm och
skyddsplåten direkt under produkten.
Du kan inte använda skyddslådan, Proboxen, om du installerar produkten ovanför en
inbyggnadsugn.
1) Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
TEKNISK INFORMATION
Modell PAI8100E
Prod.Nr. 949 594 298 00
Typ 58 GBD C0 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Effekt för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt
(max värmeläge) [W]
Effektfunktion
aktiverad [W]
Effektfunktionens maximala
varaktighet
[min]
Minsta kokkärlsdiameter
[mm]
Höger bak -300
mm
2400W
3700W
10
210
Mitten fram - 145
mm
1400W
125
Vänster bak -180
mm
1800W
145
Vänster fram -210
mm
2300W
3700W
10
180
56 progress
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras efter
kokkärlets material och mått.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga
och kan återvinnas. Plastdelarna är
märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc.
Kassera förpackningsmaterialen i därför
avsedda behållare på kommunens
sopstationer.
progress 57
58 progress
progress 59
www.progress-hausgeraete.de
892947859-C-262012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement