Aeg KS7400021M Vartotojo vadovas | Manualzz
KS7404001
KS7400021
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG
prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis
asortimentas priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės
standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės reikmenų iki krepšių
stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
Turinys
3
TURINYS
4
7
9
10
12
15
17
18
20
23
26
27
32
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Įrengimas
Aplinkosauga
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
4
Saugos informacija
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate
ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su mažesniais
fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebėjimais arba stokojantys patirties ir žinių, kaip nau‐
doti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir
suprasti atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba fizi‐
nės traumos pavojus.
• ĮSPĖJIMAS!Neleiskite vaikams ir gyvūnams būti arti prietaiso, kai prietaiso durelės atvi‐
ros arba prietaisas veikia, nes jis įkaista. Kyla pavojus susižeisti arba patirti kitą traumą,
sukeliančią negalią.
• Naudokite prietaiso užrakto nuo vaikų arba mygtukų užrakto funkciją, jei tokia yra. Ji ne‐
leis vaikams ir gyvūnams netyčia naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių. Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba fizinių traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas,
nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus
ir apsauginius sluoksnius. Nenuimkite techninių duomenų plokštelės. Kitaip gali negalioti
garantija.
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš elektros
tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą. Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite ap‐
saugines pirštines. Nekelkite šio prietaiso už rankenos.
• Elektros instaliacija privalo turėti atjungimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp atjungimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Saugos informacija
5
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, sau‐
giklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuo‐
sius įtaisus ir kontaktorius.
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prie‐
taiso matmenis.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ar įrenginių.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos maisto gaminimo kaitlentės turi specialią jungimo
sistemą. Norėdami apsaugoti prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties
gamintojo prietaisais.
Elektros įvadas
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo laido. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo laido ir
jo kištuko (jeigu taikytina).
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Traukite paėmę už kištuko, jeigu
taikytina.
Naudojimo paskirtis
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei
veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba žalos
turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus įkaista. Kyla pavojus nusideginti. Nelieskite prietaiso kai‐
tinimo elementų. Įdėdami arba išimdami priedus ar prikaistuvius, mūvėkite pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai, kad nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali išsi‐
veržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui, todėl pagal garantijų įstatymą tai nė‐
ra defektas.
• Nespauskite atvirų durelių.
6
Saugos informacija
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso dureles, net kai kepate ant kepimo grotelių.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido kištuką
iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus nuside‐
ginti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali kilti gais‐
ras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagos prastėjimo.
• Kepdami daug drėgmės turinčius pyragus, naudokite gilią kepimo skardą, kad vaisių su‐
ltys nepaliktų nepašalinamų dėmių.
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir muilu.
Nenaudokite degių produktų arba produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis va‐
lymo priemonėmis, abrazyvinėmis šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį, laikykitės gamintojo instrukcijų.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis valymo priemonėmis arba metalinėmis grandy‐
klėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos, jos susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas pakeisti.
Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Gaisro pavojus
• Atsargiai atidarykite duris. Naudojant alkoholio turinčių ingredientų, gali susidaryti alkoho‐
lio ir oro mišinys. Gali kilti gaisras.
• Neleiskite, kad prie prietaiso kiltų kibirkščių arba atvira liepsna, kai jo durys yra atidarytos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Troškinimas garuose
• Neatidarykite orkaitės durelių troškindami garuose. Garai gali išeiti. Jie gali nudeginti odą.
Garai gali pažeisti įtaisus.
Orkaitės lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos namų apšvietimui.
• Prireikus pakeisti lemputę, naudokite tokio paties galingumo lemputę, skirtą tik buitiniams
prietaisams.
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite gauti
elektros smūgį.
Gaminio aprašymas
7
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsida‐
rytų prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
4
10
6
3
2
7
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimo įrenginys
Vandens stalčius
Kepimo temperatūros jutiklio lizdas
Grilis ir kaitinimo elementas
Orkaitės lemputė
Ventiliatorius ir kaitinimo elementas
Garų generatorius su dangčiu
8
Gaminio aprašymas
9 Išimama lentynos atrama
10 Lentynų padėtys
Orkaitės priedai
• Vielinė lentynėlė
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms, pri‐
kaistuviams.
• Kepimo padėklas
Skirtas pyragams ir sausainiams kepti.
• Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams su‐
rinkti.
• Garų rinkinys
Vienas indas maistui be skylučių ir vienas in‐
das maistui su skylutėmis.
Garų rinkinys išgarina besikondensuojantį
vandenį iš maisto gaminant maistą garuose.
Naudokite jį maistui ruošti, kuris gaminimo
metu neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei). Rin‐
kinys netinka maistui, kuris turi būti mirko‐
mas vandenyje (pvz., ryžiai, polenta, maka‐
ronai).
Prieš naudojantis pirmąkart
9
• Kempinė
Skirta likusiam vandeniui iš gariklio sugerti.
• Vidaus kepimo temperatūros jutiklis
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produk‐
tas.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Pirmasis prijungimas prie elektros
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo keletą sekundžių ekrane matyti visi simboliai. Po to
keletą sekundžių ekrane rodoma programinės įrangos versija.
Pirmasis paros laiko nustatymas
Kai programinės įrangos versija baigiama rodyti, ekrane pasirodo „h“ ir „12:00“.
Paros laiko nustatymas:
arba
, kad nustatytumėte valandas.
1. Palieskite
.
2. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte minutes.
3. Palieskite
arba .
4. Palieskite
Temperatūros / laiko ekrane rodomas naujas laikas.
Paros laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
10
Valdymo skydelis
Palieskite . Ekrane pradės mirksėti
anksčiau nurodytus veiksmus.
. Jeigu norite nustatyti naują paros laiką, atlikite
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninė programinė įranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.
1
Jutiklio laukas
Funkcija
-
EKRANAS
Aprašas
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
2
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Orkaitės funkcijai nustatyti.
3
PARINKTYS
Automatinei programai, valymo funkcijai arba or‐
kaitės funkcijai nustatyti.
4
MANO MĖGSTAMIAU‐
SI
Įrašoma mėgstamiausia programa. Galite naudoti
tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą, kai prie‐
taisas yra išjungtas.
5
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITINI‐
MAS
Nustatyti ir patikrinti orkaitės ir kepimo temperatū‐
ros jutiklio temperatūras. Jeigu palaikysite nus‐
paustą tris sekundes, įjungsite arba išjungsite
greito įkaitinimo funkciją.
6
AUKŠTYN, ŽEMYN
Orkaitės funkcijai, laikrodžio funkcijai pasirinkti ir
nustatyti minučių skaitlį, temperatūrą ir paros lai‐
ką.
7
GERAI
Patvirtina pasirinkimą arba nustatymą.
8
ORKAITĖS APŠVIETI‐
MAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
9
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
10
LAIKMATIS
Minučių skaitliui nustatyti.
Valdymo skydelis
11
Ekrano rodmuo
1
2
7
3
6
5
4
Orkaitės funkcijos simbolis
Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo
Laikrodžio / likusio karščio rodmuo (taip pat laikmatis ir paros laikas)
Likusio karščio indikatorius
Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
Įkaitinimo indikatorius
Orkaitės funkcijos / programos skaičius
1
2
3
4
5
6
7
Kiti ekrano indikatoriai
Ženklai
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti orkaitės programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg /g
Veikia orkaitės programa su nurodoma mase.
val. / min.
Veikia laikrodžio funkcijos.
Temperatūra / greitasis įkai‐
tinimas
Veikia funkcija.
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.
Mėsos termometras
Kepimo temperatūros jutiklis yra kepimo temperatūros
jutiklio lizde.
Orkaitės lemputė
Apšvietimas išjungtas.
Laikmatis
Veikia minučių skaitlio funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu nustatysite orkaitės funkciją, ekrane po vieną pasirodys juostelės. Juostelės rodo,
kad temperatūra prietaiso viduje kyla arba krenta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, įkaitinimo indikatorius ekrane išsijungia.
12
Kasdienis naudojimas
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• rankinio valdymo režimą – orkaitės funkcijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti ran‐
kiniu būdu;
• automatines programas – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
Orkaitės funkcijos nustatymas
1.
2.
3.
Įjunkite prietaisą.
Ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra, simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
arba
, kad nustatytumėte orkaitės funkciją.
Palieskite
arba prietaisas pradės pats po 5 sekundžių.
Palieskite
Jeigu prietaisą įjungiate ir nenustatote jokios orkaitės funkcijos ar programos, prietaisas išsi‐
jungs automatiškai po 20 sekundžių.
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimas
1
Kepimas garuose
Daržovėms, žuvis, bulvėms, ryžiai, makaronams arba specia‐
liems patiekalams.
2
Garai+karštas oras Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai troškinti, kremui
(50/50)
iš kiaušinių ir pieno ir keptam paštetui gaminti.
3
Garai+karštas oras Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba atvėsintiems ir
(25/75)
užšaldytiems produktams atšildyti.
4
EKO garai
EKO funkcijos suteikia galimybę optimizuoti energijos suvartoji‐
mą ruošiant maistą. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo
laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus nustaty‐
mus rasite maisto gaminimo lentelėse prie atitinkamos įprastos
orkaitės funkcijos.
5
Drėgnas karštas
oras
6
Karšto oro srautas
Maistui vienu metu gaminti daugiausiai trijuose orkaitės lentynų
lygiuose. Sumažina orkaitės temperatūrą (20-40 °C), lyginant
su funkcija apatinis+viršutinis kaitinimas. Taip pat – maisto pro‐
duktams džiovinti.
7
Pica
Viename lentynos lygyje kepti patiekalus, kuriems reikia inten‐
syvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Sumažina orkaitės
temperatūrą (20–40 °C), lyginant su funkcija „Apatinis+viršutinis
kaitinimas“.
Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir troškinti
taupant energiją ir vienoje lentynoje.
Kasdienis naudojimas
Orkaitės funkcija
13
Naudojimas
8
Kepimas žemoje
temp.
Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
9
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą viename lentynos lygyje.
10
Šaldytas maistas
Skirta pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
11
Terminis kepintu‐
vas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais skru‐
dinti viename lentynos lygyje. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
12
Didysis kepintuvas
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje. Duonos
skrebučiams kepti.
13
Mažasis kepintuvas Plokštiems patiekalams grotelių viduryje kepti. Duonos skrebu‐
čiams kepti.
14
Šilumos Palaiky‐
mas
15
Atšildymas
16
Apatinis kaitinimas
17
EKO kepimas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
Atšildyti šaldytą maistą.
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
EKO funkcijos suteikia galimybę optimizuoti energijos suvartoji‐
mą ruošiant maistą. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo
laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus nustaty‐
mus rasite maisto gaminimo lentelėse prie atitinkamos įprastos
orkaitės funkcijos.
Orkaitės temperatūros keitimas
Palieskite
/
, kad temperatūrą keistumėte 5 °C žingsniu.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, tris kartus pasigirsta signalas ir išsijungia įkai‐
tinimo indikatorius.
Orkaitės temperatūros tikrinimas
Galite patikrinti temperatūrą prietaise, kai veikia ši funkcija ar programa.
.
1. Palieskite
Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo rodo temperatūrą prietaiso viduje.
Jeigu norite keisti orkaitės temperatūrą, dar kartą palieskite
2.
ir naudokite
arba
.
, kad grįžtumėte prie nustatytos temperatūros arba ekranas ji pasirodys
Palieskite
automatiškai po 5 sekundžių.
Greitojo įkaitinimo funkcija
Greitojo įkaitinimo funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
14
Kasdienis naudojimas
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greitojo įkaitinimo funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcijos įjungimas: Suaktyvinkite orkaitės funkciją. Palieskite ir palaikyki‐
ilgiau nei tris sekundes.
te
Įjungus greito įkaitinimo funkciją, ekrane po vieną įsižiebia juostelės , kurios parodo, kad
.
funkcija veikia, ir rodoma
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su visomis orkaitės funkcijomis. Jeigu nustatytai
funkcijai negalima naudoti greito įkaitinimo funkcijos, pasigirsta signalas.
Troškinimas garuose
Vandens stalčius yra valdymo skydelyje.
1.
Įpilkite į vandens stalčių 800 ml van‐
dens.
Vandens pakaks maždaug 40 minučių.
ATSARGIAI
Nepilkite vandens tiesiai į gariklį!
Kaip skystį naudokite tik vandenį. Nenaudoki‐
te filtruoto (demineralizuoto) arba distiliuoto
vandens.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Nustatykite garų funkciją (žr. lentelę „Or‐
kaitės funkcija“) ir temperatūrą.
4. Palieskite , kad nustatytumėte funkci‐
ją TRUKMĖ arba PABAIGA (žr. skyrių
„Funkcijos PABAIGA nustatymas“ arba
„Funkcijos TRUKMĖ nustatymas“). Pirmieji garai pasirodys maždaug po 2 minučių. Kai
temperatūra yra maždaug 96 °C, pasigirsta garso signalas.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.
5. Palieskite , kad išjungtumėte garso signalą ir prietaisą.
Kai vandens stalčius tuščias, pasigirs garso signalas.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu reikia, išvalyki‐
te gariklio sistemą, naudodami šiek tiek acto.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti atviromis durelėmis.
Laikrodžio funkcijos
15
Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
• Likęs karštis:
– veikia orkaitės funkcija arba programa: kaitinimo elementai išjungiami, likus 10% laiko
iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliatorius veikia toliau). Sąlyga: maisto ruošimo laikas
yra ilgesnis nei 30 minučių arba naudojate laikrodžio funkcijas („Trukmė“, „Pabaiga“,
„Atidėjimo laikas“);
– orkaitė yra išjungta – šią šilumą galite panaudoti maisto šilumai išlaikyti. Rodmuo: laik‐
rodžio / likusio karščio ekrano rodmuo rodo likusią temperatūrą, brūkšneliai rodo kren‐
tančią temperatūrą.
• Orkaitės lemputė išjungta - palieskite , kad išjungtumėte orkaitės lemputę maisto ruo‐
šimo metu;
, kol ekranas išsi‐
• Ekranas išjungtas – jei reikia, išjunkite prietaisą. Kartu lieskite ir
jungia (arba įsijungia).
• „Eko“ funkcijos - žr. skyrių „Orkaitės funkcija“.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
SIMBO‐
LIS
FUNKCIJA
APIBŪDINIMAS
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr. skyrių „Paros
laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite nau‐
doti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėjimas“), jeigu
prietaisas vėliau bus įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.
Laiko atskaita pirmyn
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko veikia prietaisas. Įsijungia iškart prietaisui pradėjus
šilti.
, kol ekrane rodomas užra‐
Perstatykite atskaitos pirmyn laikmatį: lieskite . Lieskite
šas „00:00“ ir laikmatis „Laiko atskaita pirmyn“ pradeda vėl skaičiuoti.
Negalite naudoti atskaitos pirmyn laikmačio, kai nustatyta funkcija „Trukmė“ arba „Pabaiga“.
Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas
1.
2.
3.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
Pakartotinai lieskite , kol ekrane pa‐
matysite .
Ekrane pradės mirksėti .
arba
, kad nustatytu‐
Naudojate
mėte minutes funkcijai „TRUKMĖ“.
16
Laikrodžio funkcijos
4.
5.
Patvirtinkite su
.
arba
Naudokite
, kad nustatytumėte valandas funkcijai „TRUKMĖ“.
Jeigu paliesite arba
nustatydami valandas funkcijai „TRUKMĖ“, prietaisas pereis
funkcijos „PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas.
simbolis ir laiko nustatymas ims mirksėti ekrane. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
Ekrane pradės mirksėti .
arba
, kad nustatytumėte funkciją „PABAIGA“ (pirmiausia nustatykite
Naudokite
arba , kad patvirtintumėte.
minutes, po to valandas) ir
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas.
simbolis ir laiko nustatymas ims mirksėti ekrane. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Išjunkite prietaisą.
Patikrinti rezultatą (tik kai kuriuose modeliuose)
Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“, likus 2 minutėms prieš maisto ruošimo pa‐
baigą pasigirsta signalas ir įsijungia lemputė. Prietaisas pereina prie funkcijos „PABAIGA“
arba „TRUKMĖ“ nustatymo. Per šias dvi minutes galite patikrinti ruošiamą maistą ir, jei rei‐
kia, pailginti funkcijos „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ laiką.
Atidėto paleidimo funkcijos nustatymas
Funkcijas „TRUKMĖ“ ir „PABAIGA“ galima naudoti kartu, jeigu norite, kad vėliau or‐
kaitė automatiškai įsijungtų ir išsijungtų. Tuomet pirmiausia nustatykite funkciją „TRUKMĖ“
, po to „PABAIGA“ (žr. „Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos „PABAIGA“
nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekrane rodomas statiškas orkaitės funkcijos simbolis,
su tašku ir . Taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija rodoma laikrodžio / likusio karščio ekra‐
no rodmenyje.
Funkcijos „LAIKMATIS“ nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei atskaitai nustatyti (iki 23:59 minučių). Ši funkcija
neturi įtakos orkaitės veikimui. Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet kada, net jei prie‐
taisas yra išjungtas.
1. Paspauskite .
Ekrane pradės mirksėti ir „00“.
Automatinės programos
2.
3.
4.
5.
17
Funkcijai „LAIKMATIS“ nustatyti naudo‐
arba
. Pirmiausia nustatykite
kite
sekundes, po to minutes ir valandas.
arba funkcija „LAIKMA‐
Palieskite
TIS“ įsijungs automatiškai po 5 sekun‐
džių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užra‐
šas „00:00“ ir .
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Yra 25 automatinės programos ir receptai. Kai nežinote arba nemokate paruošti patiekalo,
naudokite automatinę programą. Automatinių programų receptus galite rasti receptų knygo‐
je.
Galimos trys automatinių programų rūšys:
• receptai;
• automatinės programos su nurodomu svoriu;
• automatinės programos su maisto jutikliu.
Automatinių programų receptai
Automatinių programų receptų nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite . Ekrane rodoma .
Ekrane rodomas simbolis ir automatinės programos numeris.
arba
, kad pasirinktumėte automatinių programų receptus.
3. Palieskite
arba automatinių programų receptas įsijungs automatiškai po penkių se‐
4. Palieskite
kundžių.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas. Mirksi simbolis .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite prietaiso dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Automatinės programos su nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas paskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite . Ekrane rodoma .
18
Priedų naudojimas
3.
4.
5.
6.
7.
Palieskite
arba
, kad nustatytumėte svorio programą (žr. „Receptų knyga“).
Ekrane rodoma: maisto ruošimo laikas, trukmės simbolis , numatytasis svoris, mata‐
vimo vienetas (kg, g).
arba nuostatos įrašomos automatiškai po penkių sekundžių.
Palieskite
Prietaisas pasileidžia. Svorio vieneto simbolis mirksi ekrane. Šiuo metu galite pakeisti
arba
. Palieskite
.
numatytąjį svorį naudodamiesi
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Automatinės programos su kepimo temperatūros jutikliu
Maisto kepimo temperatūra yra numatytoji ir nustatyta programose kepimo temperatūros ju‐
tikliu. Programa baigiama, kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
3. Prijunkite kepimo temperatūros jutiklį (žr. „Kepimo temperatūros jutiklis“).
arba
, kad nustatytumėte kepimo temperatūros jutiklio programą.
4. Palieskite
Kai kepimo temperatūros jutiklio programa yra nustatyta, ekrane rodomas maisto ruoši‐
.
mo laikas, ir
arba nuostatos įrašomos automatiškai po penkių sekundžių.
5. Palieskite
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Mėsos termometras
Mėsos termometras matuoja vidinę mėsos kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra nustatytos
temperatūros, prietaisas išsijungia.
Galima atlikti du temperatūros nustatymus:
• orkaitės temperatūra: žr. kepimo lentelę receptų knygoje;
• vidinė temperatūra: žr. mėsos termometro lentelę receptų knygoje.
Naudokite tik pateiktąjį mėsos termometrą arba originalias keičiamąsias dalis.
1.
Įjunkite prietaisą.
Priedų naudojimas
2.
3.
4.
5.
19
Įdėkite mėsos termometro galą (su sim‐
ant rankenos) į mėsos vidurį.
boliu
Įkiškite mėsos termometro kištuką į liz‐
dą, esantį prietaiso priekyje.
ir nustatyta
Ekrane mirksi simbolis
mėsos temperatūra. Pirmą kartą naudo‐
jant temperatūra yra 60 °C, o naudojant
kitus kartus – paskutinė nustatyta vertė.
arba
, kad nustatytu‐
Palieskite
mėte mėsos temperatūrą.
arba nustatymai bus iš‐
Palieskite
saugoti automatiškai po penkių sekun‐
džių.
Jūs galite nustatyti mėsos temperatūrą, tik kai mirksi simbolis
. Jeigu ekrane rodomas
, prieš nustatydami mėsos temperatūrą paspauskite
ir
arba
nejudantis simbolis
, kad galėtumėte nustatyti naują vertę.
6. Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama vidinė temperatūra ir (rodantis santykį tarp nustatytos ir esa‐
mos orkaitės temperatūros).
Gaminant maistą, mėsos termometras turi būti mėsoje ir lizde.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę, laikmačio / likutinės šilumos ekrane rodoma laik‐
mačio funkcijos vertė. Kai baigiamas pirmasis skaičiavimas, laikmačio / likutinės šilumos
ekrane rodoma - ir apytikrė gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais ekrane at‐
naujinama trukmės vertė.
7. Kai prietaisas pasiekia nustatytą vidinę temperatūrą, mirksi vidinė temperatūra ir
.
Dvi minutes skamba garsinis signalas.
Norėdami išjungti garso signalą, palieskite jutiklinį lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate mėsos termometrą. Jis yra karštas. Galima apsideginti.
9. Išjunkite prietaisą.
Dėdami mėsos termometrą į lizdą, jūs atšaukiate laikrodžio funkcijų nuostatas.
20
Papildomos funkcijos
Kai gaminate su mėsos termometru, galite pakeisti temperatūrą, rodomą temperatūros / lai‐
ko ekrane. Įkišus mėsos termometrą į lizdą ir nustačius orkaitės funkciją ir temperatūrą,
ekrane rodoma esama vidinė temperatūra.
Kelis kartus palieskite
, kad pamatytumėte kitas tris temperatūras:
• esamą mėsos temperatūrą;
• orkaitės nustatytą temperatūrą;
• esamą orkaitės temperatūrą.
Nustatyta mėsos temperatūra pasikeičia į esamą vidinę temperatūrą ir esama orkaitės tem‐
peratūra – į nustatytą orkaitės temperatūrą.
Orkaitės priedų montavimas
Gili keptuvė ir vielinė lentynėlė turi dvigubus šoni‐
nius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių for‐
ma apsaugo orkaitės priedus nuo pasvirimo.
Vielinės lentynėlės ir gilios keptuvės montavimas
kartu
Uždėkite vielinę lentynėlę ant gilios keptuvės.
Įstumkite gilią keptuvę į vieną iš orkaitės krei‐
piamųjų laikiklių lygių.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcija „Mano mėgstamiausi“
Naudokite šią funkciją norėdami įrašyti savo mėgstamiausius orkaitės funkcijos ar progra‐
mos temperatūros ir laiko nustatymus.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite ilgiau negu tris sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Papildomos funkcijos
21
3. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „Mano mėgstamiausi“ naudojimas
• Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite . Prietaisas įjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite . Prietaisas išjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
Kai veikia funkcija, galite keisti laiką ir temperatūrą.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas / išjungimas:
1. Išjunkite prietaisą, naudodami . Nenustatykite orkaitės funkcijos.
2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.
2. Kartu palieskite ir palaikykite ir
Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.
Jei orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“, durelės užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo SAFE.
Mygtukų užraktas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas. Mygtukų užrakto funkcija apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas / išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba pasirinkite nuostatą.
2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.
3. Kartu palieskite ir palaikykite ir
Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.
Veikiant mygtukų užrakto funkcijai, prietaisą galite išjungti. Išjungus prietaisą, mygtukų už‐
rakto funkcija išjungiama.
Jei orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“, durelės užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo Loc.
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu leidžia pridėti arba pašalinti funkcijas iš pagrindinio meniu (pvz., galite
įjungti ar išjungti likusio karščio indikatorių). Nustatymų meniu gali būti iki septynių nusta‐
tymų (nuo SET1 iki SET5). Skirtingiems modeliams nustatymų skaičius gali būti skirtingas.
Žr. žemiau pateiktą lentelę su galimomis kiekvieno nustatymo vertėmis.
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu indikatorius
Aprašas
Nustatoma vertė
SET1
LIKUSIO KARŠČIO INDIKA‐
TORIUS
ON/OFF
SET2
MYGTUKŲ SIGNALAI
CLIC/BEEP/OFF
22
Papildomos funkcijos
Nustatymų meniu indikatorius
Aprašas
Nustatoma vertė
SET3
KLAIDŲ SIGNALAI
ON/OFF
SET4
APTARNAVIMAS
ON/OFF
SET5
ATKURTI NUOSTATAS
YES/NO
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
Nustatymų meniu įjungimas
1. Jei reikia, išjunkite prietaisą .
2. Palieskite ir palaikykite tris sekundes.
Ekranas rodo „SET1“ ir mirksi „1“.
/
, kad nustatytumėte nustatymą.
3. Palieskite
.
4. Palieskite
/
, kad pakeistumėte nustatymo vertę.
5. Palieskite
.
6. Palieskite
Automatinio išsijungimo funkcija
Saugumo sumetimais prietaisas po kurio laiko automatiškai išsijungia:
• jeigu veikia orkaitės funkcija;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatūra
Išjungimo laikas
30–120 °C
12,5 val.
120–200 °C
8,5 val.
200–230 °C
5,5 val.
Po automatinio išjungimo prietaisui įjungti palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Automatinis išjungimas veikia su visomis orkaitės funkcijomis, išskyrus orkaitės apšvietimo,
gaminimo žemoje temperatūroje, mėsos termometro, trukmės, pabaigos ir laiko atidėjimo.
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjungtas, ekrano šviesumas yra mažesnis nuo
22:00 iki 06:00;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas yra įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką, kai veikia naktinio šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), ekranas persijungia į dieninio šviesumo režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte laikmatį. Kai funkcija „Laikmatis“ baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.
Valymas ir priežiūra
23
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai iš‐
liktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietai‐
sas atvės.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus priedus (minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir valymo priemone) po kiek‐
vieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
• Jeigu turite neprikepančių priedų, neplaukite jų intensyvaus poveikio priemonėmis, ašt‐
riais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
Garų ruošimo sistema
ATSARGIAI
Po kiekvieno naudojimo nusausinkite gariklį. Sugerkite vandenį kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų, pašalinkite jas vandeniu su actu.
ATSARGIAI
Cheminės kalkių valymo priemonės gali pažeisti prietaiso emalį. Laikykitės gamintojo nuro‐
dymų!
Vandens stalčiaus ir garų generatoriaus valymas:
1. Per vandens stalčių į gariklį įpilkite acto tirpalo (maždaug 250 ml).
Palaukite maždaug 10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml) praplaukite garų ruošimo sistemą per vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš gariklio ir išsausinkite.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų, palikite dureles praviras.
Valymas garais
1.
2.
3.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankiniu būdu.
Įpilkite vandens (maždaug 250 ml) ir 3 šaukštus acto tiesiai į gariklį.
Įjunkite prietaisą.
24
Valymas ir priežiūra
4.
5.
6.
7.
Lieskite , kol ekrane bus rodoma
Ekrane rodoma trukmė (15 minučių) ir numatytoji temperatūra (96 °C). Palieskite „Ge‐
rai“, kad būtų pradėtas valymas.
Kai baigiamas valymas garais, girdimas garsinis signalas.
Norėdami išjungti signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Išvalykite prietaisą minkšta šluoste.
Kempine išvalykite vandenį iš gariklio.
Palikite dureles atviras maždaug 1 valandai, kad prietaisas visiškai išdžiūtų.
Galite naudoti pabaigos funkciją valymo paleidimui atidėti. Žr. „PABAIGOS nustatymas“.
Lentynos laikiklis
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines sieneles.
Lentynų atramų išėmimas
1.
Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
2.
Atramas priekiniuose laikikliuose truputį
palenkite į vidų.
3.
Išimkite atramas iš galinio laikiklio.
Lentynų atramų įdėjimas
Norėdami lentynos atramą įdėti atgal, atlikite šiuos veiksmus atvirkščia tvarka.
Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Orkaitės lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.
Valymas ir priežiūra
25
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vi‐
daus pažeidimų.
Lemputės keitimas
1. Stiklinį lemputės gaubtelį rasite orkaitės lubose.
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Jeigu reikia, lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C atsparia karščiui lempute.
Naudokite to paties tipo lemputę.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lemputės keitimas:
1. Stiklinį lemputės gaubtelį rasite kairėje vidinėje orkaitės pusėje.
Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx 20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia orkaitės lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
5.
6.
Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį. Priveržkite varžtus.
Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
Orkaitės durelės ir stiklo plokštės
Norėdami išvalyti orkaitės dureles, nuimkite jas.
ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
Orkaitės durelių išėmimas
1. Iki galo atidarykite orkaitės dureles.
2. Iki galo pakelkite fiksavimo svirtis (A),
esančias ant dviejų durelių vyrių.
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
padėties (maždaug 45° kampas).
4. Laikykite orkaitės dureles abiem rankom
už abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo orkai‐
tės kampu aukštyn.
A
A
26
Ką daryti, jeigu...
5.
Dabar galite išimti ir nuvalyti vidines stiklo plokštes.
Norėdami sumontuoti dureles, atlikite veiksmus atvirkščia tvarka.
Stiklo plokščių skaičius priklauso nuo modelio.
ATSARGIAI
Padėkite orkaitės dureles išorine puse žemyn ant minkšto, lygaus pagrindo, kad nesusibrai‐
žytų.
Durelių stiklo plokščių išėmimas ir valymas
1. Nuimkite orkaitės dureles.
2. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspaus‐
kite į vidų ir atlaisvinkite fiksatorių.
3. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
B
4.
5.
Laikykite durelių stiklo plokštes už viršu‐
tiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
Nuvalykite durelių stiklo plokštes.
Norėdami sumontuoti plokštes, atlikite proce‐
dūrą atvirkščia tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Gedimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas paros laikas.
Nustatykite laikrodį. Žr. „Pirma‐
sis paros laiko nustatymas“.
Prietaisas nekaista.
Nenustatyti būtini nustatymai.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra
tinkami.
Prietaisas nekaista.
Įjungtas automatinis išjungi‐
mas.
Žr. „Automatinis išsijungimas“.
Įrengimas
Gedimas
Galima priežastis
27
Sprendimas
Prietaisas nekaista.
Išjungė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimo triktį su‐
kėlė saugiklis. Jeigu saugiklis
pakartotinai išsijungia, kreipki‐
tės į įgaliotąjį elektriką.
Neveikia orkaitės apšvietimas.
Sugedo orkaitės lemputė.
Pakeiskite orkaitės lemputę.
Ekrane rodomas užrašas
„F102“.
Sugedęs durelių užraktas.
• Tinkamai uždarykite dureles.
• Išjunkite prietaisą namų sau‐
gikliu arba apsauginiu jun‐
gikliu skirstomojoje saugiklių
dėžutėje ir vėl įjunkite prie‐
taisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
užrašas „F102“, kreipkitės į
techninės priežiūros tarnybą.
Ekrane rodomas klaidos kodas,
kurio nėra šiame sąraše.
Elektronikos triktis.
• Išjunkite prietaisą namų sau‐
gikliu arba apsauginiu jun‐
gikliu skirstomojoje saugiklių
dėžutėje ir vėl įjunkite prie‐
taisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
techninės priežiūros tarnybą.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techni‐
nės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
Gaminio numeris (PNC)
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
.........................................
.........................................
ĮRENGIMAS
Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN 68930 stabilumo reikalavimus.
28
Įrengimas
min.
3 mm
Prietaiso nekelkite už durelių rankenėlės.
448-452
min.
560
21
15
547
455
440
min.
550
567
594
333
Įrengimas
547
448-452
448-452
21
15
min.
560
455
440
min.
550
455
567
594
333
29
30
Įrengimas
547
21
448-452
15
455
440
448-452
455
448-452
min.
550
min. 560
440
455
440
567
594
333
Įrengimas
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
31
32
Aplinkosauga
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite pakavimo
medžiagas į atliekų tvarkymo punktuose specialiai šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo kon‐
teinerius.
33
34
35
www.aeg.com/shop
892947456-A-382011
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement