ZANUSSI ZEI8740BBA Handleiding

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

ZANUSSI ZEI8740BBA Handleiding | Manualzz
NL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
ZEI8740BBA
2
17
32
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
7
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage-instructies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
11
12
15
15
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de
instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het
in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij
aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet
tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
2
www.zanussi.com
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats
daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel
of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet
kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
www.zanussi.com
• Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat hete pannen van het apparaat vallen als de deur of
het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2
mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt
geen schade veroorzaakt door het gebrek
aan een adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het ap3
paraat om te voorkomen dat de onderkant
kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet
wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming
wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast
door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met de service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3
mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
4
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen
op de kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
• Als er een scheur in het oppervlak zit, trek
dan de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten een
afstand van minimaal 30 cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in werking is.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
• Probeer niet om een brand te blussen met
water. Haal het apparaat uit het stopcontact
www.zanussi.com
en dek de vlammen af met een deksel of
blusdeken.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen
of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het
kookoppervlak.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid
voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
Beschrijving van het product
Algemeen overzicht
1
2
180
145
180
210
mm
mm
5
www.zanussi.com
1 Inductiekookzone
2 Inductiekookzone
mm
mm
3 Inductiekookzone
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone
4
3
5
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
4
8
5
7
6
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays,
indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden
gebruikt
Tiptoets
1
Functie
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Een kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
3
De Powerfunctie inschakelen.
4
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke kookzone u de tijd instelt.
5
Het timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
6
Een bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
7
De tijd verlengen of verkorten.
/
8
Kookzone instellen.
Kookstanddisplays
Display (weergave)
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
De Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.
De functie Automatische uitschakelen is in werking getreden.
Restwarmte-indicatie
6
Waarschuwing!
door restwarmte!
Verbrandingsgevaar
www.zanussi.com
De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van
de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door
de warmte van de pannen.
Dagelijks gebruik
In- en uitschakeling
Raak
1 seconde aan om het apparaat in– of
uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (
).
• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt zes keer
een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig
het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een pan
droogkookt). Wacht totdat de kookzone is afgekoeld voordat u het apparaat weer kunt
gebruiken.
• U ongeschikt kookgerei gebruikt. Het symgaat branden en na 2 minuten schabool
kelt de kookzone automatisch uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de kookbranstand verandert. Na enige tijd gaat
den en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie
hieronder.
• De verhouding tussen warmte-instelling en
tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:
•
,
— 6 uur
•
-
•
— 4 uur
•
-
Powerfunctie
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie kan een beperkte tijd worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste
aan om de functie in te
kookstand. Raak
gaat branden. Wijzig de kookschakelen;
stand om de kookstand uit te schakelen.
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die een paar vormen
(zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het
vermogen naar het maximale niveau voor één
kookzone per paar. De kracht in de tweede
kookzone neemt automatisch af. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.
— 5 uur
— 1,5 uur
De kookstand
Raak de bedieningsstrip aan bij de gewenste
kookstand. Beweeg uw vinger over de bedieningsstrip om de instelling te wijzigen. Laat niet
los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het
display toont de kookstand.
www.zanussi.com
Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt.
7
Stel de timer in nadat u de kookzone
hebt geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen
van de timer selecteren.
• De kookzone instellen:raak
herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat.
• De timer in- of uitschakelen: raak
of
van de timer aan om de tijd in te stellen (
00 - 99 minuten). Als het lampje van de
kookzone langzamer gaat knipperen, wordt
de tijd afgeteld.
• De timer uitschakelen: stel de kookzone
en raak aan om de timer uit te
in met
schakelen. De resterende tijd telt af tot 00 .
Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
• Resterende tijd weergeven: selecteer de
kookzone met
. Het indicatielampje van
de kookzone gaat sneller knipperen. Op het
display wordt de resterende tijd weergegeven.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone wordt
uitgeschakeld.
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken
van
Kookwekker
U kunt de timer gebruiken als kookwekker als
aan.
de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
of
aan om de tijd in te stellen. Als
Raak
de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken
van
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel geen
kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel geen
4 seconden aan.
kookstand in. Raak
gaat branden.
Het symbool
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het symgaat branden.
bool
• Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het
apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
, gaat
de kinderbeveiliging weer werken.
Nuttige aanwijzingen en tips
INDUCTIEKOOKZONES
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel
heet wordt.
Kookgerei voor inductiekookzones
Belangrijk! Gebruik de inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem (aange8
merkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
www.zanussi.com
Afmetingen van de pannen: inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van het
kookgerei aan.
• Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
Lawaai tijdens gebruik
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking
op de diameter van het kookgerei. Kookgerei
met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts een deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk Technische gegevens voor
de minimale diameters.
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of meer
kookzones met een hoge kookstand en als
de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
Energie besparen
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op het
kookgerei.
• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u
deze inschakelt.
Verwarmin
gsstan
d
Gebruik om:
Tijd
De efficiëntie van de kookzone
De voorbeelden van kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van de
warmte-instelling en de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit
niet proportioneel met de toename in stroomverbruik van de kookzone.
Het betekent dat de kookzone met de medium
warmte-instelling minder dan de helft van het
vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Tips
Nominaal
stroomverbruik
Het door u gekookte eten
warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
3%
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5 - 25 min
Meng het geheel van tijd tot
tijd.
3–5%
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren
10 - 40 min
Met deksel bereiden.
3–5%
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen
25 - 50 min
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor roeren.
5 – 10 %
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees
20 - 45 min
Enkele eetlepels vloeistof
toevoegen
10 – 15 %
4-5
Aardappelen stomen
20 - 60 min
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen
15 – 21 %
1
www.zanussi.com
9
Verwarmin
gsstan
d
Gebruik om:
Tijd
Tips
Nominaal
stroomverbruik
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen
60 - 150 min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
15 – 21 %
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
31 – 45 %
7-8
Door-en-door gebraden, rösties, lendenbiefstukken, steaks
5 - 15 min
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
45 – 64 %
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash,
stoofvlees), frituren van friet
100 %
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Het vermogensbeheer is ingeschakeld.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het intensief
bruinen van levensmiddelen (met name in
producten die zetmeel bevatten), een
gezondheidsrisico vormen tengevolge van
acrylamides. Om die reden adviseren wij
levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Onderhoud en reiniging
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking
van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de
schraper schuin op de glazen plaat en
10
2.
3.
verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
Reinig het apparaat met een vochtige doek
en een beetje afwasmiddel.
Wrijf het apparaat ten slotte droog met
een schone doek.
www.zanussi.com
Probleemoplossing
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Schakel het apparaat opnieuw in
en stel de kookstand binnen 10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk
aan.
Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal
als het apparaat uit is.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
zet.
ge-
Verwijder het voorwerp van de tiptoets.
De restwarmte-indicatie gaat niet
aan.
De kookzone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de
kookzone voldoende heet is, neem
dan contact op met de klantenservice.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Het stroombeheer is ingeschakeld.
Zie "Energiebeheer".
De sensorvelden worden warm.
Het kookgerei is te groot of staat
te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling is
in werking getreden.
Schakel het apparaat uit en weer
in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Geen kookgerei op de kookzone.
Zet kookgerei op de kookzone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
De diameter aan de bodem van
het kookgerei is te klein voor de
kookzone.
Zet het kookgerei op een kleinere
kookzone.
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.
Ontkoppel het apparaat enige tijd
van de stroomtoevoer. Ontkoppel
de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer
gaat branden, neem dan contact
op met de klantenservice.
en een getal gaat branden.
www.zanussi.com
11
Probleem
gaat branden.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is een storing opgetreden in
het apparaat, omdat er kookgerei
is drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging voor de kookzones en de Automatische uitschakeling zijn actief.
Schakel het apparaat uit. Verwijder
het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de kookzone
opnieuw in. Als het kookgerei het
probleem was, dan moet het foutbericht van het display verdwijnen,
maar de restwarmte-indicatie kan
aanblijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen en controleer in
het hoofdstuk "Kookgerei voor inductiekookzone" of het kookgerei
geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code
voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de foutmelding die
wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de technicus
van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de
garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Montage-instructies
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het
typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van
de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer (PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel door
een speciale kabel (type H05BB-F Tmax
90°C of hoger). Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
12
www.zanussi.com
Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
A
min. 500 mm
min. 2 mm
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
www.zanussi.com
13
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
14
www.zanussi.com
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren1)), dan is de voorste ventilatieruimte
van 2 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
U kunt de beschermdoos niet gebruiken als u
het apparaat boven een oven installeert.
1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
Technische informatie
Model ZEI8740BBA
Prod.Nr. 949 595 541 00
Typ 58 GBD C1 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
ZANUSSI
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Powerfunctie ingeschakeld [W]
Maximale duur
van de Powerfunctie [min]
Minimale diameter van het kookgerei [mm]
Rechtsachter —
145 mm
1400 W
1800 W
4
125
Rechtsvoor — 180
mm
1800 W
2500 W
10
145
Linksachter — 180
mm
1800 W
2500 W
10
145
Linksvoor — 210
mm
2300 W
3600 W
10
180
Het vermogen van de kookzones kan enigszins
afwijken van de gegevens in de tabel. Het ver-
andert met het materiaal en de afmetingen van
het kookgerei.
Milieubescherming
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
www.zanussi.com
product op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
15
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
delen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onder-
16
www.zanussi.com
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
18
21
22
24
26
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _
Instructions d'installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caracteristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement
________________________
26
28
30
31
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est
en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération
de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
www.zanussi.com
17
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant
son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait
provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes,
cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient
chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
• Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide de
la manette de commande correspondante et ne vous fiez pas à la
détection des récipients.
Instructions de sécurité
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un professionnel
qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils.
18
• L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez. Portez
toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de
la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
www.zanussi.com
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur
pour que l'air puisse circuler.
• Assurez-vous de laisser un espace de ventilation de 2 mm entre le plan de travail et
l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La
garantie ne couvre pas les dommages causés par l'absence d'un espace de ventilation
adéquat.
• Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Nous vous recommandons d'installer
un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
• L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire.
Le dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
Branchement électrique
• Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un
minuteur externe ou un système de commande à distance.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles
sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation. Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de
travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de votre table de cuisson est
endommagée (éclat, fêlure, etc.), débranchez-la de la prise électrique pour éviter tout
risque de choc électrique.
• Les porteurs de pacemakers doivent rester à
une distance minimale de 30 cm des zones
de cuisson à induction lorsque l'appareil est
en cours de fonctionnement.
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou
la fiche (si présente) n'entrent pas en contact
avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou
les récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur
(si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
www.zanussi.com
Utilisation
Avertissement Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaude peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les
19
•
•
•
•
flammes ou les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous vous en
servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à
température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
Ne tentez pas d'éteindre un incendie avec de
l'eau. Débranchez l'appareil et couvrez les
flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une
couverture à incendie.
Avertissement Risque de dommage de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides
ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
20
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de
rayer la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les
déplacer sur la surface de cuisson.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage de
l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou
d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
www.zanussi.com
Description de l'appareil
Vue d'ensemble
1
2
180
145
1 Zone de cuisson à induction
2 Zone de cuisson à induction
mm
mm
3 Zone de cuisson à induction
4 Bandeau de commande
180
210
mm
mm
5 Zone de cuisson à induction
5
4
3
Description du bandeau de commande
1
2
3
4
8
5
7
6
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil.
Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent
quelles fonctions sont activées
Touche sensitive
1
2
Fonction
Pour allumer et éteindre l'appareil.
Affichage du niveau de cuisson
3
Pour indiquer le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction Booster.
4
Voyants du minuteur des zones de cuisson
Pour indiquer la zone de cuisson à laquelle se réfère la
durée sélectionnée.
5
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
6
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
www.zanussi.com
21
Touche sensitive
7
Fonction
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
8
Pour sélectionner une zone de cuisson.
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction Booster est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient sur
la zone de cuisson.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
Avertissement
La chaleur résiduelle
peut être source de brûlures !
Les zones de cuisson à induction génèrent la
chaleur nécessaire directement sur le fond des
plats de cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
Utilisation quotidienne
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil.
Arrêt automatique
Cette fonction met à l'arrêt l'appareil
automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont désacti).
vées (
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir mis en fonctionnement l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou placé
un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques instants et l'appareil se met à
l'arrêt. Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.
• L'appareil surchauffe (par ex., lorsque tout le
liquide s'est évaporé du récipient). Laissez
22
refroidir la zone de cuisson avant de réutiliser
l'appareil.
• Vous utilisez des récipients inadaptés. Le
s'allume et la zone de cuisson se
symbole
désactive automatiquement au bout de 2 minutes.
• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson
ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au
s'allume et
bout de quelques instants,
l'appareil se met à l'arrêt. Voir ci-dessous.
• La relation entre le niveau de cuisson et les
durées de la fonction d'arrêt automatique :
•
,
: 6 heures
•
-
•
: 4 heures
•
-
: 5 heures
: 1,5 heure
www.zanussi.com
Niveau de cuisson
Appuyez sur le bandeau de sélection sur le niveau de cuisson souhaité. Faites glisser votre
doigt le long du bandeau de sélection pour modifier le réglage. Ne relâchez pas la pression
tant que le niveau de cuisson souhaité n'est pas
atteint. L'affichage indique le niveau de cuisson.
Fonction Booster
La fonction Booster vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à induction.
La fonction Booster peut être activée pour une
durée limitée (voir le chapitre « Caractéristiques
techniques »). La zone de cuisson à induction
revient ensuite automatiquement au niveau de
cuisson le plus élevé. Pour activer cette fonc;
s'affiche. Pour la déstion, appuyez sur
activer, modifiez le niveau de cuisson.
Gestionnaire de puissance
Le gestionnaire de puissance répartit la puissance disponible entre deux zones de cuisson
qui sont couplées pour former une paire (voir la
figure). La fonction Booster augmente la puissance au niveau maximal pour l'une des zones
de cuisson de la paire. La puissance de la seconde zone de cuisson diminue automatiquement. L'affichage du niveau de cuisson de la
zone à puissance réduite oscille entre deux niveaux.
Minuteur
Minuteur dégressif
Utilisez le minuteur pour régler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson pendant
une session.
Réglez le minuteur après avoir choisi la
zone de cuisson.
Le réglage du niveau de cuisson peut être défini avant ou après celui du minuteur.
• Pour régler la zone de cuisson:appuyez
à plusieurs reprises juqu'à ce que l'insur
dicateur d'une zone de cuisson nécessaire
s'allume.
• Pour activer ou changer le minuteur :
appuyez sur la touche
ou du minuteur
pour régler la durée ( 00 - 99 minutes).
Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte a commencé.
• Pour désactiver le minuteur : réglez la
et appuyez sur
zone de cuisson avec
pour désactiver le minuteur. Le décompte du
temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.
• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche
. Le voyant de la zone de cuisson clignote
plus rapidement. L'affichage indique le temps
restant.
Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se
désactive.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme minuterie lorsque les zones de cuisson ne sont pas
. Appuyez
en fonctionnement. Appuyez sur
ou
pour régler la durée
sur la touche
souhaitée. Une fois le temps écoulé, le signal
sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
www.zanussi.com
23
Pour activer le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le
s'allume.
symbole
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. Appuyez
pendant 4 secondes. Le symbole
sur
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants pour une seule session de
cuisson
• Activez l'appareil avec
. Le symbole
s'allume.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10
secondes qui suivent Vous pouvez utiliser
l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant
sur
, la sécurité enfants fonctionne à nouveau.
Conseils utiles
ZONES DE CUISSON À INDUCTION
Sur les zones de cuisson à induction, un champ
électromagnétique puissant chauffe les récipients très rapidement.
Récipients de cuisson compatibles avec
les zones de cuisson à induction
Important Utilisez des récipients adaptés aux
zones de cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier
inoxydable, fond multicouche (homologué par
le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre,
céramique, porcelaine.
Un récipient convient à l'induction si :
• ... une petite quantité d'eau contenue dans
un récipient chauffe dans un bref laps de
temps sur une zone de cuisson réglée sur le
niveau de cuisson maximal.
• ... un aimant adhère au fond du récipient.
Le fond du récipient de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Dimensions du récipient de cuisson : les
zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient
utilisé, jusqu'à une certaine limite.
24
Bruit pendant le fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé de
différents matériaux (conception "sandwich").
• un bruit de sifflement : vous utilisez une ou
plusieurs zones de cuisson avec des niveaux
de cuisson élevés et le récipient est composé de différents matériaux (conception
"sandwich").
• Un bourdonnement : vous utilisez des puissances élevées.
• Un cliquètement : des commutations électriques se produisent.
• Un sifflement, un bourdonnement : le ventilateur fonctionne.
Les bruits décrits sont normaux et ne
constituent pas un dysfonctionnement.
Économies d'énergie
Comment réaliser des économies d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients
de cuisson avec un couvercle pendant la
cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone de
cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.
www.zanussi.com
• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle
pour conserver les aliments au chaud ou
pour faire fondre.
Efficacité de la zone de cuisson
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus petit
que le diamètre minimal recommandé ne reçoit
qu'une petite partie de la puissance générée
par la zone de cuisson. Pour connaître les diamètres minimaux, reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Lorsque vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson utilisée à
un niveau de cuisson moyen utilise moins de la
moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le tableau suivant
sont fournies à titre indicatif.
Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et la consommation énergétique de la zone de cuisson
n'est pas linéaire.
Nivea
u de
cuis
son
Utilisation :
Durée
Conseils
Consommation énergétique nominale
1
Maintenir au chaud les plats
que vous venez de cuire
selon les besoins.
Mettez un couvercle sur le
récipient
3%
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : du beurre, du chocolat,
de la gélatine
5 - 25 min
Remuez de temps en temps
3–5%
1-2
Solidifier : omelettes baveuses,
œufs au plat
10 - 40 min
Couvrez pendant la cuisson.
3–5%
2-3
Cuire à feu doux le riz et les
plats à base de produits laitiers ; réchauffage des plats
cuisinés
25 - 50 min
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez car les aliments à base
de lait se séparent durant la
cuisson.
5 – 10 %
3-4
Cuire les légumes, le poisson,
la viande à la vapeur
20 - 45 min
Ajoutez quelques cuillerées à
soupe de liquide
10 – 15 %
4-5
Cuire des pommes de terre à
la vapeur
20 - 60 min
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
15 – 21 %
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, ragoûts et soupes
60 - 150 min
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
15 – 21 %
6-7
Poêler à feu doux : escalopes,
cordons bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retournez à la moitié du
temps
31 – 45 %
7-8
Poêler à feu vif des pommes
de terre rissolées, filets, steaks
5 - 15 min
Retournez à la moitié du
temps
45 – 64 %
www.zanussi.com
25
Nivea
u de
cuis
son
9
Utilisation :
Durée
Conseils
Consommation énergétique nominale
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites.
100 %
Faire bouillir une grande quantité d'eau. Le gestionnaire de puissance est activé.
Informations sur l'acrylamide
Important Selon les connaissances
scientifiques les plus récentes, faire brunir les
aliments de manière intensive, en particulier les
produits contenant de l'amidon, peut nuire à la
santé à cause de l'acrylamide. C'est pourquoi
nous vous recommandons de faire cuire les
aliments à basse température et de ne pas trop
les faire brunir.
Entretien et nettoyage
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont
le fond est propre.
Les égratignures ou les taches sombres
sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait
endommager l'appareil. Utilisez un racloir
spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser
2.
3.
la lame du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.
Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un
chiffon propre.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Vous ne pouvez pas allumer l'appareil ou le faire fonctionner.
26
Solution
Allumez de nouveau l'appareil et
réglez le niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs
touches sensitives en même
temps.
N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
www.zanussi.com
Problème
Cause probable
Solution
Un signal sonore retentit et l'appareil s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque
l'appareil est éteint.
Vous avez posé quelque chose
sur une ou plusieurs touches
sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
L'appareil s'éteint.
Vous avez posé quelque chose
sur la touche sensitive
.
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle ne
s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez
de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente.
Le niveau de cuisson change.
Le gestionnaire de puissance est
activé.
Reportez-vous au chapitre « Gestionnaire de puissance ».
Les touches sensitives sont chaudes.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près des
commandes.
Placez les récipients de grande
taille sur les zones de cuisson arrière, si nécessaire.
s'allume.
La fonction d'arrêt automatique
est activée.
Éteignez l'appareil puis allumez-le
de nouveau.
s'allume.
La fonction Sécurité enfants ou
Verrouillage est activée.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Aucun récipient ne se trouve sur
la zone de cuisson.
Placez un récipient sur la zone de
cuisson.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez un récipient adapté.
Le diamètre du fond du récipient
est trop petit pour la zone de
cuisson.
Déplacez le récipient sur une zone
de cuisson plus petite.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques
minutes. Déconnectez le fusible de
l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si
s'allume à
nouveau, contactez votre service
après-vente.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil car un récipient chauffe
à vide. La protection anti-surchauffe des zones de cuisson et
l'arrêt automatique sont activés.
Éteignez l'appareil. Enlevez le récipient chaud. Au bout d'environ
30 secondes, remettez la zone de
cuisson en fonctionnement. Si le
récipient était la cause du problème, le message d'erreur disparaît
de l'affichage, mais le voyant de
chaleur résiduelle peut demeurer.
Laissez le récipient refroidir et reportez-vous au chapitre « Récipients de cuisson compatibles
avec les zones de cuisson à induction » pour voir si votre récipient
est compatible avec l'appareil.
et un chiffre s'affichent.
s'allume.
www.zanussi.com
27
Si les indications ci-dessus ne vous permettent
pas de remédier au problème, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au service aprèsvente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison
à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson)
et le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part
de l'utilisateur, le déplacement du technicien du
service après-vente ou du magasin vendeur
peut être facturé même en cours de garantie.
Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
Instructions d'installation
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez ci-dessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au
bas de l'enveloppe extérieure de l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
stallés dans des meubles et sur des plans de
travail homologués et adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par un câble spécial (type
H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent être
mis en fonctionnement qu'après avoir été inMontage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
28
www.zanussi.com
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
min. 500 mm
A
min. 2 mm
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
www.zanussi.com
750+1mm
29
min.
38 mm
Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option1)), l'espace de circulation
d'air de 2 mm et le fond de protection installé
directement sous l'appareil ne sont plus nécessaires.
Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de protection si vous installez l'appareil au-dessus
d'un four.
1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.
Caracteristiques techniques
Model ZEI8740BBA
Prod.Nr. 949 595 541 00
Typ 58 GBD C1 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
ZANUSSI
Puissance des zones de cuisson
30
www.zanussi.com
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de
cuisson
max.) [W]
Fonction Booster
activée [W]
Durée minimale
de la fonction
Booster [min]
Diamètre minimal du récipient [mm]
Arrière droite —
145 mm
1400 W
1800 W
4
125
Avant droite —
180 mm
1800 W
2500 W
10
145
Arrière gauche —
180 mm
1800 W
2500 W
10
145
Avant gauche —
210 mm
2300 W
3600 W
10
180
La puissance des zones de cuisson peut légèrement différer des données du tableau. Elle
change selon la matière et les dimensions du
récipient.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
www.zanussi.com
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants
en plastique sont identifiables grâce aux sigles :
>PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux
d'emballage dans le conteneur approprié du
centre de collecte des déchets de votre commune.
31
Inhalt
Sicherheitsinformationen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
32
33
36
37
39
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montageanleitung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
41
42
45
45
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig
die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt
werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht erfolgen.
32
www.zanussi.com
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des
Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder
eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist
gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern
schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß
werden können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
• Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und verlassen
Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Sicherheitshinweise
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den Elektroanschluss des Geräts
vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten
und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe.
www.zanussi.com
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite ein Ab33
stand von 2 mm zur Belüftung frei gelassen
wird. Schäden, die durch das Fehlen eines
Belüftungsabstands entstehen, sind von der
Garantie ausgenommen.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung
kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich
zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät
allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
34
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten
oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus. Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds schalten Sie die Stromversorgung aus,
um einen Stromschlag zu vermeiden.
• Benutzer mit einem Schrittmacher müssen
einen Mindestabstand von 30 cm zu den Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen oder
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
www.zanussi.com
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand bei niedrigeren Temperaturen als frisches Öl verursachen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
• Löschen Sie eine Flamme nicht mit Wasser.
Schalten Sie das Gerät aus und bedecken
Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer
Feuerlöschdecke.
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die Oberfläche
könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem
oder ohne Kochgeschirr ein.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden kann
die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben
Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es
auf dem Kochfeld umsetzen möchten.
www.zanussi.com
Reinigung und Pflege
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
35
Gerätebeschreibung
Allgemeine Übersicht
1
2
180
145
1 Induktionskochzone
2 Induktionskochzone
mm
mm
3 Induktionskochzone
4 Bedienfeld
180
210
mm
mm
5 Induktionskochzone
5
4
3
Bedienfeldanordnung
1
2
3
4
8
5
7
6
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen,
Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über
die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
1
2
Funktion
Ein- und Ausschalten des Geräts.
Anzeige der Kochstufe
3
Zeigt die Kochstufe an.
Einschalten der Power-Funktion.
4
Kochzonen-Anzeigen des Timers
Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt
wird.
5
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
6
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
36
www.zanussi.com
Sensorfeld
7
Funktion
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
8
Auswählen der Kochzone.
Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
Eine Störung ist aufgetreten.
+ Zahl
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein
Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Abschaltautomatik ist in Betrieb.
Restwärmeanzeige
Warnung!
Restwärme!
Verbrennungsgefahr durch
Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des
Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird durch die
Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
Täglicher Gebrauch
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet (
).
• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine
Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit
verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein
akustisches Signal ertönt einige Male und
das Gerät schaltet ab. Entfernen Sie den
Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Gerät wird zu heiß (z. B. durch einen
leergekochten Topf). Bevor Sie das Gerät erwww.zanussi.com
neut verwenden können, muss die Kochzone
abgekühlt sein.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
leuchtet und die Kochzone
Das Symbol
wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet
bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert.
Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symauf und das Gerät wird ausgeschaltet.
bol
Siehe unten.
• Verhältnis zwischen der Kochstufe und den
Zeiten der Abschaltautomatik:
•
,
— 6 Stunden
•
-
•
— 4 Stunden
•
-
— 5 Stunden
— 1,5 Stunden
37
Kochstufe
Berühren Sie auf der Einstellskala die gewünschte Kochstufe. Fahren Sie mit dem Finger entlang der Skala, um die Einstellung zu ändern. Nehmen Sie den Finger erst von der Skala, wenn die richtige Kochstufe eingestellt ist.
Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe an.
Power-Funktion
Die Power-Funktion stellt den Induktionskochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung. Die
Power-Funktion kann für einen begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden (siehe Abschnitt
„Technische Daten“). Danach schaltet die Induktionskochzone automatisch auf die höchste
Kochstufe um. Berühren Sie zum Einschalten
.
leuchtet auf. Zum Ausschalten ändern
Sie die Kochstufe.
Power-Management
Das Power-Management verteilt die verfügbare
Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein
Paar bilden (siehe Abbildung). Mit der PowerFunktion wird die Leistung für eine Kochzone
des Paares auf das Maximum erhöht. Die Leistung der zweiten Kochzone wird automatisch
verringert. Die Anzeige der reduzierten Kochzone wechselt zwischen den beiden Kochstufen.
Timer
Kurzzeitmesser
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie den Timer ein, nachdem Sie
die Kochzone ausgewählt haben.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie
den Timer einstellen oder umgekehrt.
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone leuchtet.
• Aktivieren oder Ändern des Timers:Beoder , um die Dauer für den
rühren Sie
Timer einzustellen ( 00 - 99 Minuten).
Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer
blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie die
Kochzone mit
und berühren Sie , um
den Timer zu deaktivieren. Die Restzeit wird
auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der
Kochzone erlischt.
• Anzeigen der verbleibenden Zeit: Wähaus. Die Anzeige
len Sie die Kochzone
der Kochzone blinkt schneller. Das Display
zeigt die verbleibende Zeit an.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist
ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
.
Sie
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind,
können Sie den Timer als Kurzzeitwecker
. Berühren Sie
verwenden. Berühren Sie
oder
, um die Zeit einzustellen. Nach Ablauf
der eingestellten Zeit ist ein Signalton zu hören
und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
.
Sie
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche
Bedienung des Geräts.
38
www.zanussi.com
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen
Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen
Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung für
einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Das Symleuchtet.
bol
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen
Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein. Das Gerät kann jetzt benutzt
werden.
• Nachdem das Gerät mit
ausgeschaltet
wurde, ist die Kindersicherung wieder aktiv.
Praktische Tipps und Hinweise
INDUKTIONSKOCHZONEN
Das Kochgeschirr wird bei Induktionskochzonen durch ein starkes Magnetfeld sehr schnell
erhitzt.
Kochgeschirr für Induktionskochzonen
Wichtig! Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen nur geeignetes
Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter
Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden
(wenn vom Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn…
• ... Eine geringe Wassermenge kocht sehr
schnell auf einer Kochzone, die auf die
höchste Stufe geschaltet ist.
• ... Ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird.
Der Boden des Kochgeschirrs muss so
dick und so flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs: Induktionskochzonen passen sich bis zu einem gewissen Grad automatisch an die Größe des Kochgeschirrbodens an.
www.zanussi.com
Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche.
• Prasseln: Das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben eine oder mehrere Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet und
das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Das Gebläse läuft.
Die beschriebenen Geräusche sind normal und weisen nicht auf einen Defekt
hin.
Energiesparen
So sparen Sie Energie
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten der Kochzone auf.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen
warm zu halten oder zu schmelzen.
Kochzoneneffizienz
Die Kochzoneneffizienz hängt vom Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An Kochgeschirr mit
einem kleineren Durchmesser als der Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil der von der
39
Kochzone erzeugten Hitze. Die Mindestdurchmesser sind im Abschnitt „Technische Daten“
aufgeführt.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und
dem Energieverbrauch der Kochzone ist nicht
linear.
Koc
hstu
fe
Verwendung:
Zeit
Bei einer höheren Kochstufe steigt der Energieverbrauch der Kochzone nicht proportional an.
Das bedeutet, dass die Kochzone, die auf eine
mittlere Kochstufe eingestellt ist, weniger als
die Hälfte ihrer maximalen Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der folgenden Tabelle
handelt es sich um Richtwerte.
Tipps
Nennleistungsaufnahme
1
Zum Warmhalten von Speisen
Nach Bedarf
Benutzen Sie einen Deckel
3%
1-2
Soße Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine
5 - 25 Min.
Ab und zu umrühren
3–5%
1-2
Stocken: Schaumomeletts, gebackene Eier
10 - 40 Min.
Mit Deckel garen
3–5%
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten
25 - 50 Min.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren
5 – 10 %
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45 Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben
10 – 15 %
4-5
Dünsten von Kartoffeln
20 - 60 Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden
15 – 21 %
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen
60 - 150 Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus
Zutaten
15 – 21 %
6-7
Braten bei schwacher Hitze:
Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts
Nach Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
31 – 45 %
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks
5 - 15 Min.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
45 – 64 %
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites
100 %
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet.
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen kann die Bräunung von
Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen
40
Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung
durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen
wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu
garen und die Speisen nicht zu stark zu
bräunen.
www.zanussi.com
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des
Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden
Sie einen speziellen Reinigungsschaber
für Glas. Den Reinigungsschaber schräg
2.
3.
zur Glasfläche ansetzen und über die
Oberfläche bewegen.
– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden:
Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer
und metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder
Edelstahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten
Tuch und etwas Spülmittel.
Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Fehlersuche
Problem
Mögliche Ursache
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät erneut ein
und stellen Sie innerhalb von
10 Sekunden die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Ein akustisches Signal ertönt und
das Gerät schaltet ab.
Wenn das Gerät ausgeschaltet
wird, ertönt ein akustisches Signal.
Mindestens ein Sensorfeld wurde
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand von
den Sensorfeldern.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sensorfeld
gestellt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange genug
eingeschaltet, um heiß zu sein,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Die Kochstufe schaltet zwischen
zwei Kochstufen um.
Die Power-Management-Funktion
ist eingeschaltet.
Siehe „Power-Management“.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
oder Sie haben es zu nahe an die
Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr
nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus und
wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder die
Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
www.zanussi.com
41
Problem
leuchtet auf.
und eine Zahl werden angezeigt.
leuchtet auf.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes Kochgeschirr.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist für die Kochzone
zu klein.
Benutzen Sie eine kleinere Kochzone.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit
lang vom Stromnetz. Schalten Sie
die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus.
Schalten Sie die Sicherung wieder
ein. Wenn
erneut aufleuchtet,
benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten, da ein Kochgeschirr leer gekocht ist. Der Überhitzungsschutz
der Kochzonen und die Abschaltautomatik sind eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät aus. Das
heiße Kochgeschirr entfernen.
Schalten Sie die Kochzone nach
etwa 30 Sekunden wieder ein. Lag
das Problem am Kochgeschirr, erlischt die Fehlermeldung auf dem
Display, aber die Restwärmeanzeige kann weiterhin leuchten. Lassen
Sie das Kochgeschirr abkühlen
und überprüfen Sie anhand der
Angaben im Abschnitt „Kochgeschirr für Induktionskochzonen“, ob
es für das Gerät geeignet ist.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei
die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die
angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
Montageanleitung
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle
Daten, die Sie unten auf dem Typenschild fin-
42
den. Das Typenschild befindet sich unten am
Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer (PNC) ........................................
• Seriennummer ............
www.zanussi.com
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in
bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein
entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F
Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
A
min. 500 mm
min. 2 mm
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
www.zanussi.com
43
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
44
www.zanussi.com
Falls Sie einen Schutzboden verwenden (zusätzliches Zubehör)1), ist die Einhaltung des
vorderen Belüftungsabstands von 2 mm unter
dem Gerät nicht nötig.
Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden.
1) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler
vor Ort.
Technische Daten
Model ZEI8740BBA
Prod.Nr. 949 595 541 00
Typ 58 GBD C1 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
ZANUSSI
Kochzonenleistung
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Power-Funktion
eingeschaltet [W]
Max. Einschaltdauer der PowerFunktion [Min.]
Min. Kochgeschirrdurchmesser [mm]
Hinten rechts —
145 mm
1400 W
1800 W
4
125
Vorne rechts —180
mm
1800 W
2500 W
10
145
Hinten links —180
mm
1800 W
2500 W
10
145
Vorne links —210
mm
2300 W
3600 W
10
180
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig
von den Daten in der Tabelle abweichen. Sie
ändert sich je nach Material und Abmessungen
des Kochgeschirrs.
Umwelttipps
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
www.zanussi.com
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
45
Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
Verpackungsmaterial
stoffteile sind mit internationalen Abkürzungen
wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei
den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunst-
46
www.zanussi.com
www.zanussi.com
47
892947634-C-292012
www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement