Zanker KEV6140FBB Handleiding


Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Zanker KEV6140FBB Handleiding | Manualzz

Gebruiksaanwijzing

User manual

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

Kookplaat Hob

Table de cuisson

Kochfeld

KEV6140FBB

Inhoud

Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Waarschuwing!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Algemene veiligheid

• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

2

• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften

Montage

Waarschuwing!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat hete pennen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

Waarschuwing!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd.

Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geinstalleerd.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de

3

service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

Gebruik

Waarschuwing!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Ze zijn heet.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

Waarschuwing!

Brand- of explosiegevaar.

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

Waarschuwing!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

Onderhoud en reiniging

Waarschuwing!

Risico op schade aan het apparaat.

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

Waarschuwing!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

4

Beschrijving van het product

Algemeen overzicht

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

145 mm

3

1 Kookzone 1200 W

2 Kookzone 1800 W

3 Bedieningsknoppen

4 Kookzone 1200 W

5 Restwarmte-indicatie

6 Kookzone 1800 W

6

De bedieningsknop

5

1

4

0

1

9

2

2

8

3

4

6

5

7

1 Toekenning van de bedieningsknoppen

2 Temperatuurinstelling (0-9)

Restwarmte-indicatie

De restwarmte-indicator geeft aan wanneer een kookzone heet is.

Dagelijks gebruik

De kookstand

Draai de knop naar rechts om de kookstand te activeren en te verhogen. Draai de knop naar links om de

Nuttige aanwijzingen en tips

Kookgerei

• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Waarschuwing!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

kookstand te verlagen. Draai de knop naar 0 om het apparaat uit te schakelen.

• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of koperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

5

Energie besparen

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

De voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Temperatuurinstelling

1

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Gebruik om: Tijdsinstelling

Tips

Het door u gekookte eten warm te houden naar behoefte

Leg een deksel op de pan.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine

5-25 min. Meng het geheel van tijd tot tijd.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren 10-40 min.

Met deksel bereiden.

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen

Stomen van groenten, vis en vlees

25-50 min.

20-45 min.

Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Voeg enkele eetlepels vloeistof toe.

Aardappelen stomen 20-60 min.

60-150 min.

zoals nodig

Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks

5-15 min. Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet

Onderhoud en reiniging

Reinig het apparaat telkens na gebruik

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

Waarschuwing!

De scherpe voorwerpen en de schuurmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

6

Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

raat.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het appa-

Vuil verwijderen:

1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Probleemoplossing

Storing

U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen

– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen.

Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

De restwarmte-indicatie gaat niet aan.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geinstalleerd.

Probleem met de elektriciteit in huis.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Oplossing

Controleer of het apparaat goed is aangesloten op het stopcontact (zie aansluitdiagram).

Controleer de zekering van de stroomvoorziening in de stoppenkast van het huis. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neem dan contact op met een erkende installateur.

Als het lang duurt alvorens de kookzone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice.

Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Montage

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

Waarschuwing!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Noteer, voor de installatie , het serienummer

(ser. nr.) op het typeplaatje.

Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

KEV6140FBB

58 PEE 11 AO 220-240 V 50-60 Hz

ZANKER

949 594 301 00

6 kW

7

Inbouwapparatuur

• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Aansluitkabel

• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.

Montage

• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger).

Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm min.

55mm

R 5mm

490 +1 mm 560 +1 mm min.

12 mm min.

20 mm

8

min.

28 mm

Als u een beschermblok gebruikt (extra toebehoren 1) ), is de beschermvloer direct onder het apparaat niet nodig.

U kunt het beschermblok niet gebruiken als u het apparaat boven een oven installeert.

1) Het beschermblok is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

Milieubescherming

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.

9

Contents

Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Subject to change without notice.

Safety information

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

Children and vulnerable people safety

Warning!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.

• Do not let children play with the appliance.

• Keep all packaging away from children.

• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.

• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

General Safety

• The appliance and its accessible parts become hot during use. Do not touch the heating elements.

• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.

• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.

10

• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

• Do not store items on the cooking surfaces.

• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.

• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

Safety instructions

Installation

Warning!

Only a qualified person must install this appliance.

• Remove all the packaging.

• Do not install or use a damaged appliance.

• Obey the installation instruction supplied with the appliance.

• Keep the minimum distance from the other appliances and units.

• Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.

• Seal the cut surfaces with a sealant to prevent moisture to cause swelling.

• Protect the bottom of the appliance from steam and moisture.

• Do not install the appliance adjacent to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall from the appliance when the door or the window is opened.

• If the appliance is installed above drawers make sure that the space, between the bottom of the appliance and the upper drawer, is sufficient for air circulation.

• The bottom of the appliance can get hot. We recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance to prevent access to the bottom.

Electrical connection

Warning!

Risk of fire and electrical shock.

• All electrical connections must be made by a qualified electrician.

• The appliance must be earthed.

• Before carrying out any operation make sure that the appliance is disconnected from the power supply.

• Use the correct electricity mains cable.

• Do not let the electricity mains cable tangle.

• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets

• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.

• Make sure that a shock protection is installed.

• Use the strain relief clamp on cable.

• Make sure not to cause damage to the mains plug (if applicable) or to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.

• The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening width of minimum 3 mm.

• Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.

Use

Warning!

Risk of injury, burns or electric shock.

• Use this appliance in a household environment.

• Do not change the specification of this appliance.

11

• Do not let the appliance stay unattended during operation.

• Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.

• Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking zones. They become hot.

• Set the cooking zone to “off” after use.

• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.

• If the surface of the appliance is cracked, disconnect immediately the appliance from the power supply.

This to prevent an electrical shock.

Warning!

Risk of fire or explosion.

• Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when you cook with them.

• The vapours that very hot oil releases can cause spontaneous combustion.

• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first time.

• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

Warning!

Risk of damage to the appliance.

• Do not keep hot cookware on the control panel.

• Do not let cookware to boil dry.

• Be careful not to let objects or cookware fall on the appliance. The surface can be damaged.

• Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware.

• Do not put aluminium foil on the appliance.

• Cookware made of cast iron, aluminium or with a damaged bottom can cause scratches on the glass ceramic. Always lift these objects up when you have to move them on the cooking surface.

Care and Cleaning

Warning!

Risk of damage to the appliance.

• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.

• Do not use water spray and steam to clean the appliance.

• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

Disposal

Warning!

Risk of injury or suffocation.

• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains cable and discard it.

12

Product description

General overview

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

145 mm

3

1 Cooking zone 1200 W

2 Cooking zone 1800 W

3 Control Knobs

4 Cooking zone 1200 W

5 Residual heat indicator

6 Cooking zone 1800 W

6

The control knob

1

5 4

0

1

9

2

2

8

3

4

6

5

7

Residual heat indicator

The residual heat indicator comes on when a cooking zone is hot.

Daily use

The heat setting

To activate and increase the heat setting turn the knob clockwise. To decrease the heat setting turn the knob counterclockwise. To deactivate turn the knob to the 0.

Helpful hints and tips

Cookware

• The bottom of the cookware must be as thick and flat as possible.

1 Assignment of control knobs

2 Heat setting (0-9)

Warning!

The risk of burns from residual heat!

• Cookware made of enamelled steel and with aluminium or copper bottoms can cause the color change on the glass-ceramic surface.

13

Energy saving

• If it is possible, always put the lids on the cookware.

• Put cookware on a cooking zone before you start it.

• Stop the cooking zones before the end of the cooking time to use residual heat.

• The bottom of pans and cooking zones must have the same dimension.

The Examples of cooking applications

The data in the table is for guidance only.

3-4

4-5

4-5

1

Heat setting

1-2

1-2

2-3

6-7

7-8

9

Use to: Time Hints

Keep warm the food you cooked as required

Put a lid on a cookware

5-25 min Mix from time to time Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine

Solidify: fluffy omelettes, baked eggs

Simmer rice and milkbased dishes, heating up ready-cooked meals

Steam vegetables, fish, meat

10-40 min Cook with a lid on

25-50 min Add the minimum twice as much liquid as rice, mix milk dishes part procedure through

20-45 min Add some tablespoons of liquid

Steam potatoes

Cook larger quantities of food, stews and soups

Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, pancakes, doughnuts

20-60 min Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes

60-150 min

Up to 3 l liquid plus ingredients as necessary

Turn halfway through

Heavy fry, hash browns, loin steaks, steaks 5-15 min Turn halfway through

Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips

Care and cleaning

Clean the appliance after each use.

Always use cookware with clean bottom.

Warning!

The sharp objects and abrasive cleaning agents can cause damage to the appliance.

For your safety, do not clean the appliance with steam cleaners or high-pressure cleaners.

Scratches or dark stains on the glass-ceramic cause no effect on how the appliance operates.

To remove the dirt:

1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .

– Remove after the appliance is sufficiently cool: limescale rings , water rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for glass ceramic or stainless steel.

14

2. Clean the appliance with a moist cloth and some detergent.

Troubleshooting

3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.

Problem

You cannot activate or operate the appliance.

Possible cause

The appliance is not connected to an electrical supply or it is connected incorrectly.

Problem with the house electrical system.

The residual heat indicator does not come on.

The cooking zone is not hot because it operated only for a short time.

Remedy

Check if the appliance is correctly connected to the electrical supply

(refer to connection diagram).

Examine the fuse in the electrical system of the house in the fuse box. If the fuses blow again and again, speak to qualified electrician.

If the cooking zone operated sufficiently long to be hot, speak to the service centre.

If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the customer service.

Give the data from the rating plate, three digit letter code for the glass ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an error message that comes on.

Installation

Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The instructions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.

Warning!

Refer to the Safety chapters.

Before the installation , note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.

The rating plate of the appliance is on its lower casing.

KEV6140FBB

58 PEE 11 AO 220-240 V 50-60 Hz

ZANKER

949 594 301 00

6 kW

Built-in appliances

• Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in units and work surfaces that align to the standards.

Connection cable

• The appliance is supplied with the connection cable.

• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or higher). Speak to your local Service Centre.

15

Assembly min.

500mm min.

50mm min.

55mm

R 5mm

490 +1 mm 560 +1 mm min.

20 mm min.

12 mm

16

min.

28 mm

If you use a protection box (an additional accessory 1) ), the protective floor directly below the appliance is not necessary.

You can not use the protection box if you install the appliance above an oven.

1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.

Environment concerns

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging material

The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the waste disposal facilities in your municipality.

17

Sommaire

Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19

Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ 23

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

En matière de protection de l'environnement _ _ _ _ 25

Sous réserve de modifications.

Consignes de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

Sécurité générale

• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

18

• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Instructions de sécurité

Installation

Avertissement L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.

• L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud.

Nous vous recommandons d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.

Branchement électrique

Avertissement Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche

(si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à proximité.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche

(si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

19

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

Utilisation

Avertissement Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Avertissement Risque d'explosion ou d'incendie.

• Les graisses et l'huile chaude peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur,

à proximité ou sur l'appareil.

20

Avertissement Risque de dommage de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

Entretien et nettoyage

Avertissement Risque de dommage de l'appareil.

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

Mise au rebut

Avertissement Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

Description de l'appareil

Vue d'ensemble

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

145 mm

3

1 Zone de cuisson 1200 W

2 Zone de cuisson 1800 W

3 Manettes de commande

4 Zone de cuisson 1200 W

5 Voyant de chaleur résiduelle

6 Zone de cuisson 1800 W

6 5

La manette de commande

4

1

0

1

9

2

2

8

3

4

6

5

7

1 Correspondance des manettes de commande

2 Niveau de cuisson (0-9)

Voyant de chaleur résiduelle

Le voyant de chaleur résiduelle s'allume lorsqu'une zone de cuisson est chaude.

Utilisation quotidienne

Niveau de cuisson

Pour activer la zone de cuisson et augmenter le niveau de cuisson, tournez la manette vers la droite. Pour di-

Conseils utiles

Récipients de cuisson

• Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que possible avant chaque utilisation.

Avertissement La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !

minuer le niveau de cuisson, tournez la manette vers la gauche. Pour désactiver la zone de cuisson, positionnez la manette sur 0.

• Les récipients de cuisson avec un fond en

émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

Économie d'énergie

21

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.

• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson avant la fin du temps de cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.

• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension du foyer de cuisson.

Les exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

1

Niveau de cuisson

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Utilisation : Durée Conseils

Maintenir au chaud les plats déjà cuits

Faire cuire à feu doux le riz et les plats à base de produits laitiers ; réchauffage des plats cuisinés

Faire cuire à la vapeur les légumes, le poisson à l'étuvée, la viande selon les besoins

Placer un couvercle sur le plat de cuisson

Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre, chocolat, gélatine

5-25 min. Mélanger de temps en temps

Solidifier : omelettes baveuses, œufs au plat 10-40 min Couvrir pendant la cuisson.

25-50 min Ajouter au moins deux fois plus de liquide que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.

20-45 min Verser quelques cuillerées de liquide

Faire cuire des pommes de terre à la vapeur 20-60 min Utiliser max. ¼ l d'eau pour 750 g de pommes de terre.

Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes

60-150 min

Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus les ingrédients.

Poêler à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets au besoin Retourner à mi-cuisson.

Poêler à feu vif des pommes de terre rissolées, côtelettes de filet, steaks

5-15 min Retourner à mi-cuisson.

Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf braisé), cuisson des frites.

Entretien et nettoyage

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.

Avertissement Les objets coupants et les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager l'appareil.

22

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais d'appareil à vapeur ou à haute pression pour nettoyer la table de cuisson.

Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

Pour enlever les salissures :

1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre.

Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

En cas d'anomalie de fonctionnement

– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.

2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.

Problème

Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement l'appareil ni le faire fonctionner.

Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

Cause probable

L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Problème lié au système électrique domestique.

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.

Solution

Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source d'alimentation électrique (reportez-vous au schéma de branchement).

Vérifiez le fusible du système électrique de l'habitation dans la boîte à fusibles. Si les fusibles grillent de manière répétée, faites appel à un

électricien qualifié.

Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente.

Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.

Installation

Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

Avertissement Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Avant l'installation , notez le numéro de série

(Ser. Nr.) figurant sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur son boîtier inférieur.

KEV6140FBB

58 PEE 11 AO 220-240 V 50-60 Hz

ZANKER

949 594 301 00

6 kW

Appareils encastrables

• Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été installés dans des

23

meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

Câble d'alimentation

• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.

Montage

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type H05BB-F Tmax

90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.

min.

500mm min.

50mm min.

55mm

R 5mm

490 +1 mm 560 +1 mm min.

12 mm min.

20 mm

24

min.

28 mm

Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option 1) ), le fond de protection installé directement sous l'appareil n'est plus nécessaire.

Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de protection si vous installez l'appareil au-dessus d'un four.

1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

En matière de protection de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et

électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

25

Inhalt

Sicherheitsinformationen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33

Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum

Nachschlagen auf.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Warnung!

Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.

• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von

Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.

• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Allgemeine Sicherheit

• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.

26

• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten

Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.

• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.

• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!

Sicherheitshinweise

Montage

Warnung!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den Elektroanschluss des Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und

Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer

Tür oder unter einem Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das

Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten

Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

Elektrischer Anschluss

Warnung!

Brand- und Stromschlaggefahr.

• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das

Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.

27

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete

Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.

• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.

• Kabel zugentlasten.

• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.

• Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.

• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen:

Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können),

Fehlerstromschutzschalter und Schütze.

Gebrauch

Warnung!

Es besteht Verletzungs-,

Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.

• Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der Spannungsversorgung. Dies dient zur Vermeidung eines Stromschlags.

Warnung!

Es besteht Explosions- und

Brandgefahr.

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen oder erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand bei niedrigeren Temperaturen als frisches Öl verursachen.

• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder

Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

Warnung!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das Bedienfeld fallen. Die Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr ein.

• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden kann die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf dem Kochfeld umsetzen möchten.

Reinigung und Pflege

Warnung!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasseroder Dampfstrahl.

• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

Entsorgung

Warnung!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

28

• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Gerätebeschreibung

Allgemeine Übersicht

1 2

• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

145 mm

180 mm

180 mm

145 mm

3

1 Kochzone 1200 W

2 Kochzone 1800 W

3 Kochstellenschalter

4 Kochzone 1200 W

5 Restwärmeanzeige

6 Kochzone 1800 W

6

Kochstellenschalter

5

1

4

0

1

9

2

2

8

3

4

6

5

7

1 Anordnung der Kochstellenschalter

2 Kochstufen (0-9)

Restwärmeanzeige

Die Restwärmeanzeige leuchtet auf, wenn eine Kochzone heiß ist.

Täglicher Gebrauch

Kochstufe

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Kochzone einzuschalten und die Kochstufe zu erhöhen. Dre-

Warnung!

Es besteht Verbrennungsgefahr durch

Restwärme!

hen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die

Kochstufe zu verringern. Drehen Sie den Knopf auf 0, um die Kochzone auszuschalten.

29

Praktische Tipps und Hinweise

Kochgeschirr

• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

• Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen der Glaskeramikoberfläche verursachen.

Energie sparendes Kochen

• Verwenden Sie das Kochgeschirr, wenn möglich, immer mit Deckel.

1

Kochstufe

Verwendung:

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten der Kochzone auf.

• Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem

Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die

Restwärme.

• Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich groß sein.

Anwendungsbeispiele zum Kochen

Die Angaben in der folgenden Tabelle sind Richtwerte.

Dauer Tipps

Zum Warmhalten von Speisen nach Bedarf

Sauce Hollandaise; zerlassen: Butter, Schokolade, Gelatine

5 - 25

Min.

Stocken: Luftiges Omelette, gebackene Eier 10 - 40

Min.

Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten

25 - 50

Min.

Benutzen Sie einen Deckel

Ab und zu umrühren

Mit Deckel garen

Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren

Ein paar Teelöffel Flüssigkeit zugeben Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch

Dampfgaren von Kartoffeln

20 - 45

Min.

20 - 60

Min.

Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden

Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen

Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste,

Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts

60 - 150

Min.

nach Bedarf

Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten

Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden

Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Lendenstücke, Steaks

5 - 15

Min.

Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden

Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten),

Frittieren von Pommes frites

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

30

Warnung!

Scharfe Objekte und Scheuermittel können das Gerät beschädigen.

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem

Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.

nicht.

Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts

So entfernen Sie Verschmutzungen:

1. – Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsscha-

Fehlersuche ber für Glas. Den Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.

– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder

Edelstahl.

2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.

Problem

Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.

Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.

Problem mit der Stromversorgung des Gebäudes.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist (siehe Anschlussplan).

Sehen Sie im Sicherungskasten der

Wohnung nach, ob die Sicherung für das Gerät ausgelöst hat. Löst die Sicherung wiederholt aus, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst.

Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.

Montage

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die

Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

Warnung!

Siehe Sicherheitshinweise.

Notieren Sie vor der Montage die Seriennummer

(Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild finden.

Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts.

31

KEV6140FBB

58 PEE 11 AO 220-240 V 50-60 Hz

ZANKER

949 594 301 00

6 kW

Einbaugeräte

• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw.

unter normgerechte, passende Einbauschränke und

Arbeitsplatten betrieben werden.

Montage

Anschlusskabel

• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.

• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den

Kundendienst.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm min.

12 mm min.

20 mm

32

min.

28 mm

Falls Sie einen Schutzboden verwenden (zusätzliches

Zubehör) 1) , ist der Bodenschutz direkt unter dem Gerät nicht erforderlich.

Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden.

1) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Umwelttipps

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner

Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten

Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und

Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer

Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.

33

34

35

www.electrolux.com/shop

892947547-B-482012

advertisement

Related manuals