Electrolux EVY5741AAX Vartotojo vadovas


Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Electrolux EVY5741AAX Vartotojo vadovas | Manualzz
EVY5741AA
EVY3741AO
.......................................................... .......................................................
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AUTOMATINĖS PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.RegisterElectrolux.com
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Netoli prietaiso negalima
palikti vaikų iki 3 metų be priežiūros.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo
elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐
kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais
metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
4
www.electrolux.com
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termomet‐
rą.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o
po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐
ka.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas
asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio
prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐
gio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
LIETUVIŲ
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio
folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐
dus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
5
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
6
www.electrolux.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
8
1 Valdymo skydelis
2
2 Elektroninė programinė įranga
3
4
5
6
4
3
2
1
3 Mėsos termometro lizdas
4 Grilis ir kaitinimo elementas
5 Orkaitės lemputė
6 Ventiliatorius ir kaitinimo elementas
7 Išimama lentynos atrama
8 Lentynų padėtys
7
3.1 Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
Mėsos termometras (MT)
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produktas.
LIETUVIŲ
7
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Kai programinės įrangos versija baigiama rodyti,
ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.
Paros laiko nustatymas:
Jeigu kaitinimo elementas kabo žemai,
pastumkite jį į prietaiso viršų, virš at‐
ramų, kurios yra ant prietaiso vidinių
sienelių.
4.1 Pradinis valymas
1.
Palieskite
valandas.
2.
Palieskite
.
3.
Palieskite
minutes.
arba
arba
, kad nustatytumėte
, kad nustatytumėte
4.
Palieskite
arba
.
Temperatūros / laiko ekrane rodomas naujas lai‐
kas.
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Paros laiko keitimas
4.2 Paros laiko nustatymas ir keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai prietaisas
yra išjungtas. Palieskite
. Ekrane pradės
. Jeigu norite nustatyti naują paros
mirksėti
laiką, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus.
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo keletą
sekundžių ekrane matyti visi simboliai. Po to ke‐
letą sekundžių ekrane rodoma programinės įran‐
gos versija.
5. VALDYMO SKYDELIS
5.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.
Jutiklio lau‐
kas
1
2
3
Funkcija
Aprašymas
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA Įjungia ir išjungia prietaisą.
PARINKTYS
Orkaitės funkcijoms ar automatinėms progra‐
moms nustatyti.
ORKAITĖS APŠVIETI‐ Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
MAS
8
www.electrolux.com
Jutiklio lau‐
kas
Funkcija
Aprašymas
4
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITINI‐
MAS
5
MANO MĖGSTAMIAU‐ Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
SI
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba ta‐
da, kai prietaisas yra išjungtas.
-
Nustatyti ir patikrinti orkaitės arba mėsos termo‐
metro temperatūrą. Jeigu palaikysite nuspaustą
tris sekundes, ĮJUNGSITE arba IŠJUNGSITE
greito įkaitinimo funkciją.
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
7
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
8
ŽEMYN
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
9
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
10
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
11
OK
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti. Naršyti
aukštyn ir žemyn meniu.
C
A) Orkaitės funkcijos simbolis
B) Orkaitės funkcijos / programos numeris
C) Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę
6
5.2 Rodmuo
A
B
„Laikrodžio funkcijos“)
D) Laikrodžio / likusio karščio rodmuo (taip pat
laikmatis ir paros laikas)
E
D
E) Temperatūros / paros laiko rodmuo
5.3 Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Ženklai
/
/
Pavadinimas
Apibūdinimas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg /g
Veikia automatinė programa ir nurodomas svoris.
val. / min
Veikia laikrodžio funkcija.
Įkaitinimo / likusio karščio
indikatorius
Rodo temperatūros lygį prietaise.
Temperatūra / greitasis
įkaitinimas
Veikia funkcija.
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.
LIETUVIŲ
Ženklai
Pavadinimas
9
Apibūdinimas
Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras yra mėsos termometro lizde.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
5.4 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane viena po
kitos bus rodomos juostos
. Juostos rodo,
kad temperatūra prietaiso viduje kyla arba kren‐
ta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą,
juostos ekrane užgęsta.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• mechaninio valdymo režimą – kaitinimo funk‐
cijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti
mechaniniu būdu.
Orkaitės funkcija
1
• automatines programas – paruošti patiekalą,
kai neturite pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
Pritaikymas
Karšto oro srau‐ Maistui vienu metu gaminti daugiausiai 2 lentynų padė‐
tas
tyse ir maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę
temperatūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
2
Pica
3
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
4
Kepimas žemoje Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
temp.
5
Apatinis kaitini‐
mas
6
Drėgnas karštas Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus keptus
oras
patiekalus. Taip pat kepti kepinius skardose ant 1 lenty‐
nos.
7
8
Atšildymas
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia in‐
tensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustatykite
20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant tradiciniu
būdu.
Kepti ir skrudinti maistą viename lentynos lygyje.
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konser‐
vuoti.
Šaldytam maistui atšildyti.
Šilumos palaiky‐ Išlaikyti pagamintą patiekalą šiltą.
mas
10
www.electrolux.com
Orkaitės funkcija
9
Pritaikymas
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudojimą
maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia nustatyti
gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomen‐
duojamus nuostatas rasite maisto gaminimo lentelėse
prie atitinkamos orkaitės funkcijos.
10
Mažasis kepintu‐ Plokščių patiekalų kepimui grilyje ir skrebučiams kepti.
vas
11
Didysis kepintu‐
vas
12
Terminis kepintu‐ Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kau‐
vas
lais skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat maistui,
pvz., apkepui, skrudinti.
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje.
Duonos skrebučiams kepti.
6.1 Orkaitės funkcijos nustatymas
6.4 Greitojo įkaitinimo funkcija
1.
Įjunkite prietaisą, naudodami
. Ekrane
rodoma nustatyta temperatūra, simbolis ir
orkaitės funkcijos numeris.
2.
Palieskite
arba
orkaitės funkciją.
3.
Palieskite
arba prietaisas pradės pats
po penkių sekundžių.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina įkaitinimo
laiką.
Greitojo įkaitinimo funkcijos įjungimas: Palieskite
ir palaikykite ilgiau nei tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją, ekrane po vie‐
ną įsižiebia juostos, kurios parodo, kad funkcija
veikia.
Papildoma informacija:
• Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greitojo
įkaitinimo funkcija.
• Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su vis‐
omis orkaitės funkcijomis. Jeigu nustatytai
funkcijai negalima naudoti greitojo įkaitinimo
funkcijos, pasigirsta garso signalas.
, kad nustatytumėte
Jeigu prietaisą įjungiate ir nenustatote
jokios orkaitės funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs automatiškai po 20
sekundžių.
6.2 Temperatūros keitimas
Palieskite
/
, kad temperatūra būtų kei‐
čiama po 5 °C.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą,
tris kartus pasigirsta garso signalas ir išsijungia
įkaitinimo indikatorius.
6.3 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant, prietaise
matoma temperatūra.
1.
Palieskite . Temperatūros / paros laiko
ekrano rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje. Jeigu norite keisti orkaitės tempera‐
tūrą, dar kartą palieskite ir naudokite
arba
.
2.
Palieskite
, kad grįžtumėte prie nustaty‐
tos temperatūros arba ekranas ji pasirodys
automatiškai po 5 sekundžių.
6.5 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums pade‐
da taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
• Likęs karštis:
– Veikiant kaitinimo funkcijai arba
programai, kaitinimo elementai iš‐
jungiami, likus 10 % laiko iki pa‐
baigos (apšvietimas ir ventiliato‐
rius veikia toliau). Norint, kad ši
funkcija veiktų, kepimo trukmė pri‐
valo būti ilgesnė nei 30 minučių ar‐
ba privalote naudoti laikrodžio
funkcijas („Trukmė“, „Pabaiga“,
„Laiko atidėjimas“). Ši funkcija ne‐
veikia naudojant grilio funkcijas.
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą
galite panaudoti maisto šilumai iš‐
laikyti. Laikrodžio / likusio karščio
rodmuo rodo likusią temperatūrą,
LIETUVIŲ
o juostos rodo mažėjančią tempe‐
ratūrą.
• Kepimas, kai lemputė išjungta – pa‐
lieskite
, kad kepimo metu lempu‐
tę išjungtumėte.
• Kai naudojate funkciją Kepimas drėg‐
nu karštu oru, lemputė išsijungia po
30 sekundžių. Lemputė vėl įsijungia,
arba kai atveriate
kai paliečiate
prietaiso dureles.
Kai naudojate „Eko“ funkcijas, lempu‐
tė išsijungia. Lemputė vėl įsijungia,
11
arba kai atveriate
kai paliečiate
prietaiso dureles.
• Ekrano išjungimas – jeigu būtina, ga‐
lite visiškai išjungti prietaisą. Vienu
metu spauskite
ir
tol, kol
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
• „Eko“ funkcijos – žr. skyrių „Orkaitės
funkcijos“.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
SIMBOLIS
FUNKCIJA
APRAŠYMAS
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr. skyrių
„Paros laiko nustatymas ir keitimas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėji‐
mas“), jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir išjungia‐
mas automatiškai.
7.1 Laiko atskaita pirmyn
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko veikia
prietaisas. Įsijungia iškart prietaisui pradėjus šilti.
Perstatykite atskaitos pirmyn laikmatį: vienu me‐
ir
, kol ekrane bus rodoma
tu palieskite
„00:00“ ir laiko atskaitos pirmyn laikmatis pradės
vėl skaičiuoti laiką pirmyn.
6.
Negalite naudoti atskaitos pirmyn laik‐
mačio, kai nustatyta funkcija „Trukmė“
arba „Pabaiga“.
7.2 Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funk‐
ciją ir temperatūrą.
2.
Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane
. Ekrane žybčios
.
bus rodoma
3.
Naudojate
arba
, kad nustatytumė‐
te minutes funkcijai „TRUKMĖ“.
4.
Palieskite
5.
Naudokite
arba
, kad nustatytumė‐
te valandas funkcijai „TRUKMĖ“.
, kad patvirtintumėte.
7.
Jeigu nustatydami valandas funkcijai
„TRUKMĖ“ paliesite
arba
,
prietaisas pereis prie funkcijos „PABAI‐
GA“ nustatymo.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata.
Ekrane pradės mirksėti
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Išjunkite prietaisą.
7.3 Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funk‐
ciją ir temperatūrą.
2.
Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane
bus rodoma
. Ekrane žybčios
.
3.
Naudokite
arba
, kad nustatytumė‐
te funkciją „PABAIGA“ (pirmiausia nustatyki‐
te minutes, po to valandas) ir
arba
,
kad patvirtintumėte.
12
www.electrolux.com
4.
5.
6.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas.
Ekrane pradės mirksėti simbolis
ir laiko
nuostata. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Išjunkite prietaisą.
7.4 Patikrinti rezultatą (tik kai kuriuose
modeliuose)
Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“,
likus dviem minutėms prieš maisto ruošimo pa‐
baigą pasigirsta signalas ir įsijungia lemputė.
Prietaisas pereina prie funkcijos „PABAIGA“ arba
„TRUKMĖ“ nustatymo. Per šias dvi minutes gali‐
te patikrinti ruošiamą maistą ir, jei reikia, pailginti
funkcijos „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ laiką.
7.5 LAIKMAČIO nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei atskai‐
tai nustatyti (iki 2 val. 30 min.). Ši funkcija neturi
įtakos orkaitės veikimui. Funkciją „LAIKMATIS“
galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra iš‐
jungtas.
1.
Palieskite
„00“.
. Ekrane pradės mirksėti
2.
Spauskite
arba
, kad nustatytumė‐
te LAIKMATĮ. Pirmiausia nustatykite sekun‐
des, po to minutes ir valandas.
3.
Palieskite
arba funkcija „LAIKMATIS“
įsijungs automatiškai po 5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užrašas
„00:00“ ir
.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
4.
5.
7.6 Atidėto paleidimo funkcijos
nustatymas
Tuo pat metu galima naudoti funkcijas „TRUK‐
MĖ“
ir „PABAIGA“
, jeigu orkaitė vėliau
bus įjungiama ir išjungiama automatiškai. Tuo‐
met pirmiausia nustatykite funkciją „TRUKMĖ“
, o po to – funkciją „PABAIGA“
(žr. „Funk‐
cijos „TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos „PA‐
BAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekrane rodo‐
su
mas statiškas orkaitės funkcijos simbolis,
tašku ir
. Taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija
rodoma laikrodžio / likusio karščio ekrane.
ir
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos ir recep‐
tai. Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. „Receptų
knygoje“ rasite automatinių programų
receptų sąrašą.
Yra trijų rūšių automatinės programos:
• Automatinių programų receptai
• Automatinės programos su nurodomu svoriu
• Automatinės programos naudojant mėsos ter‐
mometrą
Šiam prietaisui nurodytų automatinių
programų receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje. Norėdami rasti tin‐
kamą receptų knygą, patikrinkite PNC
numerį, esantį techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso priekinio rėmo.
8.1 automatinių programų receptai.
Automatinių programų receptų nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Palieskite
. Ekrane rodomas automati‐
nės programos numeris (P1–P9).
3.
Palieskite
arba
te automatinį receptą.
4.
Palieskite
arba automatinių programų
receptas įsijungs automatiškai po penkių se‐
kundžių.
, kad pasirinktumė‐
LIETUVIŲ
5.
6.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Žybčioja simbolis
.
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐
nalą.
8.2 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas paskaičiuoja
kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Palieskite
3.
Palieskite
arba
, kad nustatytumėte
svorio programą (žr. „Receptų knyga“).
Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas, truk‐
mės simbolis
, numatytasis svoris, mata‐
vimo vienetas (kg, g).
4.
5.
6.
.
Palieskite
arba nuostatos įrašomos au‐
tomatiškai po penkių sekundžių.
Prietaisas įjungiamas. Svorio vieneto simbo‐
lis mirksi ekrane. Šiuo metu galite pakeisti
arba
numatytąjį svorį naudodamiesi
. Palieskite
.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Žybčioja
. Prietaisas
išsijungia.
7.
13
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐
nalą.
8.3 automatinės programos naudojant
mėsos termometrą;
Maisto kepimo temperatūra yra numatytoji ir nus‐
tatyta programose, kuriose naudojamas mėsos
termometras. Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2.
3.
Palieskite
.
Prijunkite mėsos termometrą (žr. „Mėsos
termometras (MT)“).
4.
Palieskite
arba
, kad nustatytumėte
mėsos termometro programą.
5.
Palieskite
arba nuostatos įrašomos au‐
tomatiškai po penkių sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Žybčioja
. Prietaisas
išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐
nalą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
6.
7.
ir
.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras matuoja mėsos kepimo tem‐
peratūrą. Kai mėsa yra nustatytos temperatūros,
prietaisas išsijungia.
Galima pasirinkti dvi temperatūros nuostatas:
• orkaitės temperatūra: žr. kepimo lentelę re‐
ceptų knygoje;
• kepimo temperatūra: žr. mėsos termometro
nuostatų lentelę receptų knygoje.
Naudokite tik pateiktąjį mėsos termo‐
metrą arba tinkamas keičiamąsias dalis.
1.
Įjunkite prietaisą.
2.
Įkiškite mėsos termometro galą (su simboliu
ant rankenėlės) į mėsos vidurį.
14
www.electrolux.com
3.
Įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą,
esantį prietaiso priekyje. Ekrane rodoma
ir nustatyta kepimo temperatūra. Pirmą
kartą naudojant, būna nustatyta 60 °C tem‐
peratūra, o paskiau rodoma paskutinį kartą
nustatyta vertė.
4.
Palieskite
arba
mėsos temperatūrą.
5.
Palieskite
arba nuostatos bus išsaugo‐
tos automatiškai po 5 sekundžių.
Naudinga informacija
Jūs galite nustatyti mėsos temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis
. Jeigu ekrane rodo‐
mas simbolis
, bet jis nemirksi, prieš
nustatydami kepimo temperatūrą, paspaus‐
kite ir
arba
, kad nustatytumėte
naują vertę.
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, or‐
kaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo temperatūra
ir temperatūros juosta, kuri rodo nustatytos
orkaitės temperatūros ir esamos orkaitės
temperatūros santykį.
Naudinga informacija
Gaminant maistą, mėsos termometras turi
būti mėsoje ir lizde.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
laikmačio / likusio karščio ekrane rodoma
laikmačio funkcijos vertė. Kai baigiamas pir‐
masis skaičiavimas, laikmačio / likusio karš‐
čio ekrane rodoma - ir apytikrė gaminimo
6.
7.
, kad nustatytumėte
8.
9.
trukmė. Prietaisas ir gaminimo metu skai‐
čiuoja gaminimo trukmę. Tam tikrais interva‐
lais ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, mirksi kepimo temperatūra ir
. Dvi minutes skamba garso signalas.
Norėdami išjungti garso signalą, palieskite
jutiklio lauką.
Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo ir išim‐
kite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate mėsos ter‐
mometrą. Jis yra karštas. Galima nusi‐
deginti.
Išjunkite prietaisą.
Dėdami mėsos termometrą į lizdą, jūs
atšaukiate laikrodžio funkcijų nuostatas.
Kai gaminate naudodami mėsos termometrą, ga‐
lite pakeisti temperatūrą, rodomą temperatūros /
laiko ekrane. Įkišus mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir temperatūrą, ekrane
rodoma esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite , kad pamatytumėte
kitas tris temperatūros nuostatas:
• Nustatyta kepimo temperatūra
• Esama orkaitės temperatūra
• Esama kepimo temperatūra.
Nustatyta mėsos temperatūra pasikeičia į esamą
vidinę temperatūrą ir esama orkaitės temperatū‐
ra – į nustatytą orkaitės temperatūrą.
9.2 Priedų įstatymas
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės krei‐
piamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
15
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentyną tarp lentynėlės kreipiamųjų lai‐
kiklių ir įsitikinkite, kad įlinkimai yra nukreipti že‐
myn.
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo indo.
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės krei‐
piamųjų laikiklių.
Naudinga informacija
• Visų orkaitės priedų dešiniųjų ir kairiųjų kraštų
apačioje yra maži įlenkimai, kad būtų saugiau.
Šie įlenkimai visada turi būti prietaiso gale. Šie
įlenkimai taip pat yra apsaugos nuo apvirtimo.
• Aukštas kraštas aplink lentyną yra papildoma
priemonė, sauganti prikaistuvius nuo pasviri‐
mo.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcija „Mano mėgstamiausi“
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti savo
mėgstamiausias orkaitės funkcijos arba progra‐
mos temperatūros ir laiko nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką orkaitės
funkcijai arba programai.
2.
3.
Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei tris se‐
kundes. Pasigirsta garso signalai.
Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „Mano mėgstamiausi“ naudojimas
• Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite
.
Prietaisas įjungia jūsų mėgstamiausią progra‐
mą.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
.
Prietaisas išjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
Kai veikia funkcija, galite keisti laiką ir
temperatūrą.
10.2 Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsi‐
tiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1.
Išjunkite prietaisą, naudodami
tatykite orkaitės funkcijos.
. Nenus‐
16
www.electrolux.com
2.
Kartu palieskite ir palaikykite
ir
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.
2
10.3 Mygtukų užraktas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia prietai‐
sas. Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba pasirinkite
nuostatą.
3.
Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.
Veikiant funkcijai „Mygtukų užraktas“, prietaisą
galima išjungti. Išjungus prietaisą, funkcija „Myg‐
tukų užraktas“ išjungiama.
10.4 Nuostatų meniu
Nuostatų meniu leidžia pridėti arba pašalinti
funkcijas iš pagrindinio meniu (pvz., galite įjungti
arba išjungti likusio karščio indikatorių). Nuostatų
meniu daugiausiai yra 6 nuostatos (nuo SET1 iki
SET6). Žr. toliau pateiktą lentelę su galimomis
kiekvienos nuostatos vertėmis.
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu indikatorius
Aprašymas
Nustatoma vertė
SET1
LIKUSIO KARŠČIO INDIKA‐
TORIUS
ON / OFF
SET21)
MYGTUKŲ SIGNALAI
CLIC / BEEP / OFF
SET3
KLAIDŲ SIGNALAI
ON / OFF
SET4
APTARNAVIMAS
---
SET5
ATKURTI NUOSTATAS
YES / NO
SET62)
LAIKO PRATĘSIMAS
ON / OFF
1) Jutiklio lauko „ĮJUNGTA / IŠJUNGTA“ garso signalo išjungti negalima.
2) Tik kai kuriems modeliams
Nuostatų meniu galite nustatyti tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
Nuostatų meniu įjungimas:
1. Jeigu reikia, išjunkite prietaisą, naudodami
.
2.
Palieskite ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma „SET1“ ir mirksi „1“.
3.
Palieskite
nuostatą.
/
4.
Palieskite
.
, kad pasirinktumėte
5.
Palieskite
/
nustatymo vertę.
6.
Palieskite
, kad pakeistumėte
.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po kurio laiko
automatiškai išsijungia:
• jeigu veikia orkaitės funkcija;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Temperatūra
Išjungimo laikas
30 °C–115 °C
12,5 val.
120 °C–195 °C
8,5 val.
200 °C–245 °C
5,5 val.
250 °C – maks. °C
3,0 val.
Po automatinio išjungimo, palieskite jutiklio lau‐
ką, kad vėl valdytumėte prietaisą.
LIETUVIŲ
Automatinis išjungimas veikia su vis‐
omis orkaitės funkcijomis, išskyrus or‐
kaitės apšvietimo, kepimo žemoje tem‐
peratūroje, mėsos termometro (MT),
trukmės, pabaigos ir laiko atidėjimo.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjung‐
tas, ekrano šviesumas būna mažesnis nuo
22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas.
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką, kai vei‐
kia naktinio šviesumo funkcija (išskyrus
17
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas persijun‐
gia į dieninio šviesumo režimą paskesnėms
10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte laik‐
matį. Kai funkcija „Laikmatis“ baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐
jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų
vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐
tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepi‐
mo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio.
11.1 Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip
negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuo‐
statas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir len‐
tynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei, or‐
kaitę galima išjungti likus 10 minučių iki kepi‐
mo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs
karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto pro‐
duktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali
išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą naudoti
žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo
gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skir‐
tas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus
į tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gamini‐
mo laiką galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose
pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nu‐
tinka, nustatytos temperatūros nekeiskite. Ke‐
pimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.
11.2 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyrago apačia nepakankamai
iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
18
www.electrolux.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti kepi‐
mo trukmės, nustatydami
aukštesnę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐
ma.
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės tempera‐
tūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Pyragas nevienodai paskrun‐
da.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkaitės
tūra ir per trumpas kepimo lai‐ temperatūrą ir ilgesnį kepimo
kas.
laiką.
Pyragas nevienodai paskrun‐
da.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nurody‐
tą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐
ma.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
11.3 Kepimas viename orkaitės lygyje
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip
negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuo‐
statas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir len‐
tynų lygius pakeiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
Jei gaminimo trukmė ilgesnė, orkaitę galima iš‐
jungti likus 10 minučių iki gaminimo laiko pabai‐
gos, kad būtų panaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto pro‐
duktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali
išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Pirmą kartą rekomenduojame naudoti žemes‐
nę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo ga‐
minimo nuostatų, naudokite nuostatas, skirtas
gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą,
kurį norite gaminti.
Jeigu pyragus kepate keliuose lygiuose, gamini‐
mo laiką galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose pra‐
džioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite. Kepimo me‐
tu apskrudimo lygiai suvienodės.
Kepimas skardose
Kepimo tipas
Orkaitės funkci‐
ja
Orkaitės
lygis
Temperatūra (°C)
Laikas min
Riestainis arba sviestinės Karšto oro srau‐
bandelės
tas
1
150 – 160
50 – 70
Trapus pyragas / vaisinis
tortas
Karšto oro srau‐
tas
1
140 – 160
70 – 90
Sponge cake /Biskvitinis
pyragas
Karšto oro srau‐
tas
1
140 – 150
35 – 50
LIETUVIŲ
Kepimo tipas
Orkaitės funkci‐
ja
Orkaitės
lygis
Temperatūra (°C)
Laikas min
Sponge cake / Biskvitinis
pyragas
Konvekcinis ke‐
pimas
1
160
35 – 50
Apkepas, trapus pyragas
Karšto oro srau‐
tas
2
170 – 180
10 – 25
Apkepas, biskvito tešla
Karšto oro srau‐
tas
2
150 – 170
20 – 25
Apple pie / obuolių pyra‐
gas (dvi 20 cm skers‐
mens skardos, dedamos
įstrižai)
Karšto oro srau‐
tas
2
160
70 – 90
Apple pie / obuolių pyra‐
gas (dvi 20 cm skers‐
mens skardos, dedamos
įstrižai)
Konvekcinis ke‐
pimas
1
180
70 – 90
Sūrio pyragas, skarda 2)
Konvekcinis ke‐
pimas
2
160 – 170
70 – 90
1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Kepimo tipas
Orkaitės funkci‐ Orkaitės ly‐ Temperatūra (°C)
ja
gis
Mielinė pynutė / riestė
Konvekcinis ke‐
pimas
1
170 – 190
30 – 40
Kalėdinis pyragas 1)
Konvekcinis ke‐
pimas
1
160 – 180
50 – 70
Duona (ruginė duona) 1)
Konvekcinis ke‐
pimas
1
230
20
pirmiausiai
tada
Laikas min
160 – 180
30 – 60
Plikytos tešlos pyragaičiai Konvekcinis ke‐
pimas
su kremu / eklerai 1)
2
190 – 210
20 – 35
Biskvitinis vyniotinis 1)
Konvekcinis ke‐
pimas
2
180 – 200
10 – 20
Trupininis pyragas (sau‐
sas)
Karšto oro srau‐
tas
2
150 – 160
20 – 40
Sviestinis migdolų pyra‐
gas / saldūs pyragai1)
Konvekcinis ke‐
pimas
2
190 – 210
20 – 30
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos) 2)
Karšto oro srau‐
tas
2
150 – 160
35 – 55
19
20
www.electrolux.com
Kepimo tipas
Orkaitės funkci‐ Orkaitės ly‐ Temperatūra (°C)
ja
gis
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos) 2)
Konvekcinis ke‐
pimas
Vaisių pyragai iš trapios
tešlos
Karšto oro srau‐
tas
Mieliniai pyragai su kre‐
mu (pvz., varškės, grieti‐
nėlės, pieno / kiaušinių)
Konvekcinis ke‐
pimas
Laikas min
170
35 – 55
2
160 – 170
40 – 80
2
160 – 180
40 – 80
1)
Sausainiai
Patiekalas
Orkaitės funkci‐ Orkaitės ly‐ Temperatūra (°C)
ja
gis
Trapūs sausainiai
Karšto oro srau‐
tas
2
150 – 160
10 – 20
Short bread / Trapios teš‐ Karšto oro srau‐
los kepiniai / sausainių
tas
juostelės
2
140
20 – 35
Short bread / Trapios teš‐ Konvekcinis ke‐
los kepiniai / sausainių
pimas
juostelės 1)
2
160
20 – 30
Sausainiai iš biskvitinės
tešlos
Karšto oro srau‐
tas
2
150 – 160
15 – 20
Pyragai su kiaušinio bal‐
tymu, merengos
Karšto oro srau‐
tas
80 – 100
120 – 150
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro srau‐
tas
2
100 – 120
30 – 50
Sausainiai iš mielinės
tešlos
Karšto oro srau‐
tas
2
150 – 160
20 – 40
Sluoksniuotos tešlos ke‐
piniai 1)
Karšto oro srau‐
tas
2
170 – 180
20 – 30
Saldžios bandelės 1)
Karšto oro srau‐
tas
2
160
10 – 25
Saldžios bandelės 1)
Konvekcinis ke‐
pimas
2
190 – 210
10 – 25
Small cakes / Maži tortai
Karšto oro srau‐
tas
2
160
20 – 35
Small cakes / Maži tortai
Konvekcinis ke‐
pimas
2
170
20 – 35
1)
1)
Laikas min
LIETUVIŲ
Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Makaronų apke‐
pas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
45 - 60
Lazanija
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
25 - 40
Daržovių apke‐
pas1)
Terminis kepintu‐
vas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
15 - 30
Ilgi batonai su ly‐
dytu sūriu
Terminis kepintu‐
vas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
15 - 30
Saldūs kepiniai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
40 - 60
Kepta žuvis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
30 - 60
Įdarytos daržo‐
vės
Terminis kepintu‐
vas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
30 - 60
1) Įkaitinkite orkaitę.
Drėgnas karštas oras
Maisto rūšis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Makaronų apkepas
180 - 200
45 - 60
1
Lazanija
180 - 200
45 - 60
1
Bulvių plokštainis
190 - 210
55 - 80
1
Saldūs patiekalai
180 - 200
45 - 60
1
Riestainis arba sviesti‐
nės bandelės
160 - 170
50 - 70
1
Mielinė pynutė / riestė
170 - 190
40 - 50
1
Trupininis pyragas (sau‐
sas)
160 - 170
20 - 40
2
Sausainiai iš mielinės
tešlos
160 - 170
20 - 40
2
21
22
www.electrolux.com
11.4 Kepimas keliais lygiais
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Kepimo tipas
Karšto oro srautas
Lentynos padėtys nuo apa‐
čios
2 lentynos padėtys
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su kremu /
eklerai 1)
1/4
160 – 180
25 – 45
Trupininis pyragas
1/4
150 – 160
30 – 45
Karšto oro srautas
Lentynos padėtys nuo apa‐
čios
2 lentynos padėtys
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Trapūs sausainiai
1/4
150–160
20–40
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sausai‐
nių juostelės
1/4
140
25–45
Sausainiai iš biskvitinės
tešlos
1/4
160–170
25–40
Pyragai su kiaušinio bal‐
tymu, merengos
1/4
80–100
130–170
Migdoliniai sausainiai
1/4
100–120
40–80
Sausainiai iš mielinės
tešlos
1/4
160–170
30–60
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Kepimo tipas
11.5 Kepimo žemoje temp. lentelė
• Šią funkciją naudokite liesos, minkštos mėsos
ir žuvies gabalams ruošti. Gaminti be dangčio.
• Mėsą apskrudinkite labai įkaitintoje keptuvėje.
• Įdėkite mėsą į kepimo indą arba tiesiai ant vie‐
linės lentynėlės. Po lentyna padėkite gilų pri‐
kaistuvį riebalams surinkti.
Kepimo žemoje temp. lentelė
Gaminamas maistas
Svoris
Temperatūra (°C) Lentynos pa‐ Laikas (min.)
dėtis
Jautienos kepsnys
1–1,5 kg
150
1
120 - 150
Jautienos filė
1–1,5 kg
150
1
90 - 110
Kepta veršiena
1–1,5 kg
150
1
120 - 150
200–300 g
120
1
20 - 40
Kepsniai
LIETUVIŲ
23
11.6 Pica
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Pica (storapadė, traški) 1)
2
200 – 230
15 – 20
Pica (su dideliu kiekiu
garnyro) 2)
2
180 – 200
20 – 30
Apkepai
1
180 – 200
40 – 55
Špinatų apkepas
1
160 – 180
45 – 60
Quiche Lorraine (aštrus
pyragas)
1
170 – 190
45 – 55
Biskvitinis apkepas
2
170 – 190
45 – 55
Varškės pyragas
1
140 – 160
60 – 90
Obuolių tortas, uždengtas
1
150 – 170
50 – 60
Daržovių pyragas
1
160 – 180
50 – 60
Nerauginta duona1)
2
230 – 250
10 – 20
Sluoksniuotos tešlos ap‐
kepas1)
2
160 – 180
45 – 55
Flammekuchen1)
2
230 – 250
12 – 20
Piroggen (rusiška per‐
lenktos picos versija)1)
2
180–200
15–25
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.7 Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite karščiui atsparius orkaičių
indus (žr. gamintojo instrukciją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo
inde (jeigu yra) arba ant grotelių virš gilaus ke‐
pimo indo.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dang‐
čiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų ap‐
skrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐
doje.
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žuvies ir mė‐
sos produktus, sveriančius 1 kg ir daugiau.
• Kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys arba
riebalai nepridegtų, patariame į gilų kepimo in‐
dą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą apverskite
(praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko).
• Kepimo metu keletą kartų palaistykite didelius
kepsnius ir paukštieną jų sultimis. Taip pasiek‐
site geresnių kepimo rezultatų.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug 10 mi‐
nučių iki kepimo pabaigos; taip panaudosite li‐
kusį orkaitės karštį.
11.8 Kepimo lentelė
Kepsniai
• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo
inde arba ant orkaitės lentynos virš gilaus ke‐
pimo indo (jeigu ji įrengta).
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dang‐
čiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų ap‐
skrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐
doje.
• Kepimui naudokite atsparius karščiui orkaičių
indus (žr. gamintojo instrukciją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo
inde (jeigu jis yra) arba ant grotelių virš gilaus
prikaistuvio.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dang‐
čiu. Tuomet mėsa bus sultingesnė.
24
www.electrolux.com
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų ap‐
skrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐
doje.
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žuvies ir mė‐
sos produktus, sveriančius 1 kg ir daugiau.
• Norint, kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys
arba riebalai nepridegtų, patariame į gilų kepi‐
mo indą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą apverskite
(praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko).
• Kepimo metu kelis kartus palaistykite didelius
kepsnius ir paukštieną jų sultimis. Tuomet
kepsniai bus skanesni.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug 10 mi‐
nučių iki kepimo pabaigos; taip panaudosite li‐
kusį orkaitės karštį.
Jautiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funkci‐
ja
Lentynos
padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1–1,5 kg
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
230
120 - 150
su krauju 1)
vienam
centimetrui
storio
Terminis kepin‐
tuvas
1
190 - 200
5–6 cm storio
vidutiniškai
iškepta
vienam
centimetrui
storio
Terminis kepin‐
tuvas
1
180 - 190
6–8 cm storio
gerai iškepta
vienam
centimetrui
storio
Terminis kepin‐
tuvas
1
170 - 180
8–10 cm sto‐
rio
Troškinta mė‐
sa
Jautienos
kepsnys arba
filė
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Mentė, spran‐
dinė, kumpis
1–1,5 kg
Terminis kepin‐
tuvas
1
160 - 180
90 - 120
Kapotinis,
kiaulienos /
jautienos
šonkauliukai
1–1,5 kg
Terminis kepin‐
tuvas
1
170 - 180
60 - 90
Mėsos rule‐
tas
750 g–1 kg Terminis kepin‐
tuvas
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg Terminis kepin‐
tuvas
1
150 - 170
90 - 120
Veršiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Kepta veršie‐
na
1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
150 - 120
LIETUVIŲ
Mėsos rūšis
25
Kiekis
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Ėriuko koja,
kepta aviena
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
150 - 180
100 - 120
Avienos nuga‐
rinė
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
40 - 60
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Kiškio nugari‐
nė, kiškio kul‐
šelė1)
iki 1 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
230
30 - 40
Elnienos nuga‐
rinė
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
210 - 220
35 - 40
Elnienos šlau‐
nis
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
60 - 90
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Viščiukas, jau‐
niklis viščiukas
200–250
g porcija
Terminis ke‐
pintuvas
1
200 - 220
30 - 50
Pusė viščiuko
400–500
g porcija
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 210
35 - 50
Vištiena gaba‐
lais
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
180 - 200
80 - 100
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
1–1,5 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
210 - 220
45 - 60
Veršienos
kulninė
Aviena
Žvėriena
Paukštiena
Mėsos rūšis
Žuvis (troškinta)
Mėsos rūšis
Visa žuvis
26
www.electrolux.com
11.9 Mažasis kepintuvas
• Lentyną dėkite į kepimo su griliu lentelėje nu‐
rodytą lygį.
• Pirmame lentynos lygyje visada padėkite indą
nuvarvėjusiems riebalams surinkti.
• Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies
gabalus.
Kepdami griliu, visada nustatykite maksimalią
temperatūrą.
ATSARGIAI
Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės
dureles.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
Mažasis kepintuvas
Gaminamas
maistas
Temperatūra
Orkaitės lygis
Jautienos keps‐
nys, vidutiniškai
iškeptas
210 – 230
Jautienos filė, vi‐
dutiniškai iškepta
Kepimo grilyje laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
1
30 – 40
30 – 40
230
1
20 – 30
20 – 30
Kiaulienos nuga‐
rinė
210 – 230
1
30 – 40
30 – 40
Veršienos nuga‐
rinė
210 – 230
1
30 – 40
30 – 40
Avienos nugari‐
nė
210 – 230
1
25 – 35
20 – 35
Žuvis, 500–1 000
g
210 – 230
1
15 – 30
15 – 30
Didysis kepintuvas
Gaminamas maistas
Orkaitės lygis 1)
Burgers / Mėsainiai 1)
Kepimo grilyje laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
3
9 – 13
8 – 10
Kiaulienos filė
3
10 – 12
6 – 10
Dešrelės
3
10 – 12
6–8
Filė žlėgtainiai, ver‐
šienos žlėgtainiai
3
7 – 10
6–8
Toast / Skrebučiai 1)
4
1–3
1–3
Skrebutis su garnyru
3
6-8
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.10 Pusfabrikačiai
• Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite maistą ant
lėkštės.
• Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte. Tai gali
pailginti atšildymo laiką.
• Naudokite pirmą lentynos padėtį. Tą, kuri yra
apatinė.
LIETUVIŲ
27
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiai
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Pica, šaldyta
2
200 – 220
15 – 25
Amerikietiška pica, šal‐
dyta
2
190 – 210
20 – 25
Pica, atvėsinta
2
210 – 230
13 – 25
Picos užkandžiai, šal‐
dyti
2
180 – 200
15 – 30
Gruzdintos bulvytės,
plonos
2
200 – 220
20 – 30
Gruzdintos bulvytės,
storos
2
200 – 220
25 – 35
Kroketai
2
220 – 230
20 – 35
Paskrudintos bulvės
2
210 – 230
20 – 30
Lazanija / įdaryti maka‐
ronai kaneloni, švieži
2
170 – 190
35 – 45
Lazanija/Kaneloni, šal‐
dyti
2
160 – 180
40 – 60
Orkaitėje keptas sūris
2
170 – 190
20 – 30
Viščiuko sparneliai
2
190 – 210
20 – 30
Užšaldytų pusgaminių lentelė
Gaminamas
maistas
Orkaitės funkcijos
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laiko programa
Šaldyta pica
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
2
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Skrudintos bulvy‐
tės 1) (300–600
g)
Apatinis+viršutinis
kaitinimas arba ter‐
minis kepintuvas
2
200 – 220
pagal gamintojo
nurodymus
Bagetės
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
2
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Vaisių pyragas
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
2
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
1) Kepdami skrudintas bulvytes 2–3 kartus apverskite
11.11 Atšildymas
• Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite maistą ant
lėkštės.
• Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte. Tai gali
pailginti atšildymo laiką.
• Naudokite pirmą orkaitės lentynos lygį. Tą, ku‐
ris yra apatinis.
28
www.electrolux.com
Atitirpinimo lentelė
Patieka‐
las
Kiekis
Atitirpinimo
trukmė, min.
Likusio atitir‐
pinimo truk‐
mė, min.
Pastaba
Viščiukas
1 kg
100 - 140
20 - 30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkš‐
tėje apverstos mažos lėkštutės.
Laikui įpusėjus, apverskite
Mėsa
1 kg
100 - 140
20 - 30
Laikui įpusėjus, apverskite
Mėsa
0,5 kg
90 - 120
20 - 30
Laikui įpusėjus, apverskite
Upėtakis
150 g
25 - 35
10 - 15
---
Braškės
300 g
30 - 40
10 - 20
---
Sviestas
250 g
30 - 40
10 - 15
---
Grietinė
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą
Tortas
1,4 kg
60
60
---
11.12 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konser‐
vavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangte‐
liais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po
šešis vieno litro talpos stiklainius.
• Visus stiklainius vienodai pripildykite ir uždary‐
kite.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro
vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek tiek bur‐
buliuoti (maždaug po 35–60 min., kai naudoja‐
mi vieno litro stiklainiai), orkaitę išjunkite arba
temperatūrą sumažinkite iki 100 °C (žr. lente‐
lę).
Konservavimo lentelė – vaisiai be kauliukų
Pasterizavimas
Žemuogės, mlynės, avietės,
prinokę agrastai
Temperatūra
(°C)
160–170
Virimo trukmė (min.),
Gaminimo laikas
kol susidaro burbuliu‐ esant 100 °C (min.)
kai
35–45
---
Konservavimo lentelė – vaisiai su kauliukais
Pasterizavimas
Kriaušės, svarainiai, slyvos
Temperatūra
(°C)
160–170
Virimo trukmė (min.),
Gaminimo laikas
kol susidaro burbuliu‐ esant 100 °C (min.)
kai
35–45
10–15
Konservavimo lentelė – daržovės
Pasterizavimas
Morkos 1)
Temperatūra
(°C)
160–170
Virimo trukmė (min.),
Gaminimo laikas
kol susidaro burbuliu‐ esant 100 °C (min.)
kai
50–60
5–10
LIETUVIŲ
Pasterizavimas
Temperatūra
(°C)
Virimo trukmė (min.),
Gaminimo laikas
kol susidaro burbuliu‐ esant 100 °C (min.)
kai
Agurkai
160–170
50–60
---
Marinuotos daržovės
160–170
50–60
15
Kaliaropės, žirniai, šparagai
160–170
50–60
15–20
1) Išjungę orkaitę, palikite orkaitėje
11.13 Džiovinimas – karšto oro srautas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Lentynos padėtis
Laikas (val.)
Pupos
60–70
2
6–8
Pipirai
60–70
2
5–6
Daržovės sriubai
60–70
2
5–6
Grybai
50–60
2
6–8
Prieskoniniai augalai
40–50
2
2–3
Slyvos
60–70
2
8–10
Abrikosai
60–70
2
8–10
Pjaustyti obuoliai
60–70
2
6–8
Kriaušės
60–70
2
6–9
11.14 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Gaminamas maistas
Maisto kepimo temperatūra
Kepsnys su kaulu arba kepsnys be kaulo
su krauju
45–50 °C
vidutiniškai iškeptas
60–65 °C
gerai iškepęs
70–75 °C
Kiauliena
Gaminamas maistas
Maisto kepimo temperatūra
Kiaulės mentė, kumpio gabalas, sprandinė
80–82 °C
Žlėgtainis (nugarinės), rūkyta kiaulienos nuga‐
rinė
75–80 °C
Mėsos ruletas
75–80 °C
Veršiena
Gaminamas maistas
Kepta veršiena
29
Maisto kepimo temperatūra
75–80 °C
30
www.electrolux.com
Gaminamas maistas
Veršienos kulninė
Maisto kepimo temperatūra
85–90 °C
Aviena / ėriena
Gaminamas maistas
Maisto kepimo temperatūra
Avies koja
80–85 °C
Avienos nugarinė
80–85 °C
Kepta aviena, Ėriuko koja
70–75 °C
Žvėriena
Gaminamas maistas
Maisto kepimo temperatūra
Kiškio nugarinė
70–75 °C
Kiškio koja
70–75 °C
Nepjaustytas kiškis
70–75 °C
Elnienos nugarinė
70–75 °C
Elnio koja
70–75 °C
Žuvis
Gaminamas maistas
Maisto kepimo temperatūra
Lašiša
65–70 °C
Upėtakiai
65–70 °C
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudoji‐
mo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno naudoji‐
mo ir palikite juos išdžiūti. Naudokite minkštą
šluostę, šiltą vandenį ir valymo priemonę.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti ne‐
prisvylančią dangą.
12.1 Lentynos laikiklis
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines
sieneles.
LIETUVIŲ
31
Lentynų atramų išėmimas
1.
Atitraukite lentynos atramos priekį nuo sie‐
nelės.
2.
Atitraukite lentynos atramos galą nuo sie‐
nelės ir išimkite.
2
1
Lentynų atramų įdėjimas
2.
Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz., arba‐
tinį šaukštelį), nuimkite stiklinį gaubtelį. Nu‐
valykite stiklinį gaubtelį.
3.
Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia lempute.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
Norėdami lentynos atramą įdėti atgal, atlikite
šiuos veiksmus atvirkščia tvarka.
12.2 Lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas
gali būti karšti.
Prieš keisdami lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubte‐
lio ir orkaitės vidaus pažeidimų.
Visada naudokite to paties tipo lemputę.
Orkaitės viršaus lemputės keitimas:
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikro‐
džio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Pakeiskite lemputę tinkama 300 °C atsparia
karščiui lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Lemputės, esančios kairėje orkaitės vidaus
pusėje, keitimas.
1. Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.
4.
5.
12.3 Orkaitės viršus
Orkaitės viršų lengviau nuvalysite orkaitės viršuje
esantį kaitinimo elementą nulenkę žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Prieš nulenkdami kaitinimo elementą,
išjunkite prietaisą. Patikrinkite, ar prie‐
taisas atvėsęs. Galima nusideginti.
32
www.electrolux.com
Kaitinimo elemento nulenkimas
1. Išimkite lentynos atramas.
4.
Kaitinimo elementas nulenkiamas žemyn.
Galite nuvalyti orkaitės viršų.
Kaitinimo elemento montavimas
1. Kaitinimo elementą sumontuokite pirmiau
aprašytus veiksmus atlikdami atvirkštine
tvarka.
2.
Tinkamai įdėkite kaitinimo elementą virš
atramų prietaiso vidinėse sienelėse.
Įdėkite lentynos atramas.
12.4 Durelių ir stiklo plokštės
Išimkite dureles, kad galėtumėte jas išvalyti.
2.
3.
Dviem rankomis priekyje suimkite kaitinimo
elementą
Traukite jį pirmyn, įveikdami spyruoklės
spaudimą, ir į išorę išilgai atramų abejose
pusėse.
Durelių nuėmimas
A
ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios.
A
1.
2.
Iki galo atidarykite dureles.
Visiškai iškelkite suveržiamąsias svirtis (A)
ant dviejų durelių vyrių.
3.
Uždarykite dureles, kol jos bus nustatytos
maždaug 45° kampu.
Laikykite dureles abiem rankom už abiejų
kraštų ir atkelkite jas nuo prietaiso kampu
aukštyn.
4.
45°
Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto, lygaus pagrindo, kad nesu‐
sibraižytų.
Dabar galite išimti ir nuvalyti vidines stiklo
plokštes.
Jeigu norite įdėti dureles, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
5.
LIETUVIŲ
33
Durelių stiklų išėmimas ir valymas
Orkaitės durelėse yra 2, 3 arba 4 stiklo
plokštės (skaičius priklauso nuo mode‐
lio).
2
B
ATSARGIAI
Dėl neatsargaus elgesio, ypač ties prie‐
kinės plokštės kampais, stiklas gali
įtrūkti.
1
1.
Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pu‐
sių durelių viršutinių kampų, paspauskite į
vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.
2.
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite
ją.
3.
Laikydami durelių stiklo plokštes už viršuti‐
nių jų kraštų, ištraukite jas po vieną iš kreip‐
tuvo.
Nuvalykite durelių stiklo plokštes.
Jeigu norite įdėti plokštes, atlikite pirmiau
minėtus veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausiai įdėkite mažesnes plokštes, pa‐
skui didesnes.
4.
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Pataisymas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį. Žr. „Paros
laiko nustatymas ir keitimas“.
Prietaisas nekaista.
Nenustatyti būtini nustatymai.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra
tinkami.
Prietaisas nekaista.
Įjungtas automatinis išjungi‐
mas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungi‐
mas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutri‐
ko dėl perdegusio saugiklio.
Jeigu saugiklis pakartotinai
suveikia, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
34
www.electrolux.com
Problema
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šiame sąraše.
Galima priežastis
Pataisymas
Įvyko elektronikos gedimas.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
• Išjunkite prietaisą namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje sau‐
giklių dėžutėje ir vėl įjunkite
prietaisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
techninės priežiūros tarny‐
bą.
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje,
ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
15. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
ženklu
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
LIETUVIŲ
35
892947518-E-422013
www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement