HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6132W, QSI6132X User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6132W, QSI6132X User manual

QSI6132

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Komfyr

Spis

2 Innhold

Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.

For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.

Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.

INNHOLD

SIKKERHETSINFORMASJON 3

Sikkerhet for barn og sårbare personer 3

Generelt om sikkerhet

Stell og rengjøring

Kassering av maskinen

PRODUKTBESKRIVELSE

Generell oversikt

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Første gangs rengjøring

Stille inn klokkeslett

3

3

3

5

6

6

6

7

7

STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER

Elektronisk programmering

STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET

Servicesenter

16

16

16

17

Steketermometer

Sette inn stekeovnstilbehøret

STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD

Steking av bakst

18

18

Steking

Tabell for steketermometer

STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING

18

27

Grilling

28

Tining

KOKETOPP - DAGLIG BRUK

Slå powerfunksjonen på og av

Bruke tidsuret

Aktivere STOP+GO

Låse/frigjøre betjeningspanelet

11

11

12

12

8

8

8

8

9

Katalytiske vegger og tak

29

29

Ovnsstiger

Rengjøring av stekeovnsdøren

Ovnsdøren og dørglassene

Ta ut skuffen

Barnesikring

Automatisk utkopling 13

MONTERING

30

31

Ovnslampe

32

33

34

KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD

KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING

STEKEOVN - DAGLIG BRUK

Slå av og på ovnen

13

14

15

15

15

Tekniske data

Plassering av produktet

Sette produktet i vater

Kjølevifte

MILJØVERN

34

34

34

38

39

39

Med forbehold om endringer

Sikkerhetsinformasjon 3

SIKKERHETSINFORMASJON

Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:

• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet

• For å ta vare på miljøet

• For å kunne bruke produktet riktig.

Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller flytter det.

Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

• Dette produktet kan brukes av barn fra åtte års alderen og personer med reduserte fysi ske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert.

Barn skal ikke leke med produktet.

• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller fysisk skade.

• Hold barn og dyr borte fra produktet når døren er åpen, eller produktet er i bruk. Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet.

• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den. Det forhin drer at barn eller dyr bruker produktet ved et uhell.

Generelt om sikkerhet

• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.

• Slå av produktet etter hver bruk.

Montering

• Forutsetningene for justering av dette produktet er angitt på typeskiltet

• Bare en godkjent tekniker kan montere og koble produktet. Kontakt et autorisert service verksted. Dette for å hindre skade på produkt og person.

• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis det er ska det. Kontakt leverandøren ved behov.

• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk. Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan oppheve garantien.

• Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet (sikker hetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.).

• Vær forsiktig når du flytter produktet. Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.

• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.

• Overhold minimumsavstanden til andre produkter og enheter.

• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.

Strømtilkopling

• Bare en godkjent elektriker kan utføre elektriske arbeider på produktet. Kontakt et god kjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.

• Maskinen må være jordet.

4 Sikkerhetsinformasjon

• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset.

• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.

• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Støtbeskyttelsesdelene må være festet på en slik måte at de ikke kan frakobles uten verk tøy.

• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.

• Når du kopler elektriske produkter til nettstrømmen, må du ikke la ledninger berøre eller komme i nærheten av den varme døren.

• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig.

• Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak produktet.

• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er tilgjengelig etter montering.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).

• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.

Bruk

• Produktet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål. Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hin dre skade på eiendom.

• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.

• Vær forsiktig når du åpner døren mens produktet er i drift. Varm damp kan strømme ut.

Fare for brannskader.

• Ikke bruk dette produktet hvis det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet med våte hender.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for brannskader. Ikke legg metallgjenstander som bestikk eller grytelokk på overflaten, da de kan bli varme.

• Innsiden av produktet blir varm under bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker eller gry tekluter når du skal sette inn eller ta ut tilbehør eller gryter.

• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene. Barn må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Det er fare for brann.

• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i nærheten av produktet når du åpner døren.

• Ikke la brannfarlige gjenstander som er fuktet med brannfarlige stoffer og/eller lettan tennelige gjenstander (av plast eller aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller brann.

• Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk.

• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar

• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade grytene og koketoppen.

• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli skadet.

Sikkerhetsinformasjon 5

• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet. Varmen kan skade produktet.

• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn tilbehør for å unngå skade på emaljen.

• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i den glas skeramiske overflaten hvis de skyves over den.

• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen.

• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:

– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie;

– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;

– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.

• Ikke belast døren når den er åpen.

• Ikke legg brennbart materiale i skuffen under stekeovnen. Bare varmebestandig tilbehør skal oppbevares der.

• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.

• Ikke legg noe på koketoppen som kan komme til å smelte.

• Hvis det er sprekker i overflaten, må du koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.

• Ikke plasser materialer som leder varme (f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte var meledere) under kokekaret. For stor varmereflektering kan skade kokeflaten.

• Hvis du har operert inn en pacemaker, må du holde overkroppen din minst 30 cm unna induksjonskokesonene når de brukes.

Stell og rengjøring

• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare for for brenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.

• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett eller andre matrester får anledning til å samle seg opp, kan det føre til brann.

• Regelmessig rengjøring forhindrer at overflatematerialet forringes

• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake kor rosjon.

• Du må ikke rengjøre produktet med damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe gjenstander, skurende rengjøringsmidler, skuresvamper eller flekkfjernere.

• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray noe på varmeelementene og termostatsensoren.

• Ikke rengjør glassdøren med slipende rengjøringsmidler eller metallskrape. Den varmebe standige overflaten på det indre glasset kan sprekke og knuse.

• Når dørglasspanelene skades kan de bli svake og de kan sprekke. De må skiftes ut. Kon takt servicesenteret.

• Vær forsiktig når du demonterer døren. Døren er tung.

• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdnings apparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.

• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.

• Koble produktet fra strømforsyningen før du skifter pære i ovnslampen. Fare for elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for brannskader.

• Du må ikke rengjøre katalyseemalje.

6 Produktbeskrivelse

Servicesenter

• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på produktet til en godkjent tekniker. Kontakt et godkjent servicesenter.

• Bruk kun originale reservedeler.

Kassering av maskinen

• For å hindre fysiske skader:

– Trekk støpselet ut av stikkontakten.

– Kutt av strømkabelen og kast den.

– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Generell oversikt

1 2 3 4 5 6 7 2

14

13

5

4

3

2

1

8

9

10

11

12

1

Strømindikator

2

Brytere til koketoppen

3

Bryter for ovnsfunksjonene

4

Elektronisk programmering

5

Komfyrtopp

Før første gangs bruk 7

6

Termostatbryter

7

Temperaturindikator

8

Varmeelement

9

Ovnslampe

10

Kontakt til steketermometer

11

Vifte og varmeelement

12

Undervarme

13

Brettstiger

14

Bretthøyder

Oversikt over kokeflaten

1 2 3

140 mm

210 mm

180 mm

180 mm

4

1

Induksjonskokesone 1400 W, med po werfunksjon på 2500 W

2

Damputløp

3

Induksjonskokesone 1800 W, med po werfunksjon på 2800 W

4

Induksjonskokesone 1800 W, med po werfunksjon på 2800 W

5

Betjeningspanel

6

Induksjonskokesone 2300 W, med po werfunksjon på 3600 W

6

5

Tilbehør

Ovnsrist

For kokeredskaper, kakeformer, steker.

Stekebrett

For kaker og småkaker.

Dyp langpanne

For baking og steking eller som underlag for å samle fett.

Bakeplate

(bare på noen modeller).

Til rundstykker, horn og småbakst.

Steketermometer

For å måle kjernetemperaturen i kjøttet.

Oppbevaringsskuff

Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

ADVARSEL

Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".

8 Før første gangs bruk

Første gangs rengjøring

• Fjern all emballasje fra enheten.

• Rengjør produktet før første gangs bruk.

Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".

Stille inn klokkeslett

Ovnen fungerer bare hvis du har stilt inn tiden.

Første gangen du kopler produktet til strømforsy ningen, eller ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet automatisk.

1.

Still inn tiden med knappene "

+

" eller "

-

".

2.

Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen og displayet viser klokkeslettet du stilte inn.

Hvis du vil endre det gjeldende klokkeslettet, må du trykke knappene "

+

" og "

-

" samtidig til indika toren Tid blinker. Du kan ikke endre det gjeldende klokkeslettet mens en timer-funksjon er aktiv.

Forvarming

1.

Velg funksjon og maksimumstemperatur.

2.

La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.

3.

Velg funksjon og maksimumstemperatur.

4.

La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.

5.

Velg funksjon og maksimumstemperatur.

6.

La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.

Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du forvar mer ovnen for første gang, kan den avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg for tilstrek kelig ventilasjon.

Barnesikring

Barnesikringen er aktivert som standard.

Åpne og lukke døren

Hvis du vil åpne døren, må du skyve låsen til høy re.

Lukk døren uten å trykke på håndtaket.

Koketopp - Daglig bruk 9

Deaktivere barnesikringen

1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider. Li sten frigjøres.

2. Trekk dørlisten opp og ta den av.

B

2

3. Ta av døelåsen (1), flytt den til høyre (2) og sett den inn igjen.

4. Hold i dørlisten (B) på begge sider, og plasser den på den innvendige kanten på døren. Sett dørlisten inn i den øvre kanten på døren.

B

Aktivere barnesikringen

Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og flytt håndtaket tilbake til venstre.

Barnesikringen deaktiveres ikke når produktet slås av.

KOKETOPP - DAGLIG BRUK

ADVARSEL

Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".

1

2

1

10 Koketopp - Daglig bruk

Oversikt over betjeningspanelet

1

2

3

4

5

6

7

7 6 5

Bruk sensorfeltene til å styre koketoppen. Displayene, indikatorene og lydene forteller hvilken funksjon som brukes.

1

2 sensorfelt display for tidsur viser tiden i minutter velger kokesone funksjon

3 /

øker eller reduserer tiden

4 lås aktiverer og deaktiverer tastelåsen eller barnesik ringen aktiverer powerfunksjonen display for effekttrinn aktiverer og deaktiverer STOP+GO viser effekttrinn

Effektdisplay

-

+ tall

/ /

Display Beskrivelse

Kokesonen er slått av

Kokesonen er slått på

Varmholding

Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktivert

Effekt-funksjon

Det er en feilfunksjon

OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): koker fremdeles/ varmholding/restvarme

Lås/barnesikring er aktivert

Kokekaret ikke egnet eller for lite for kokesonen

Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert

Koketopp - Daglig bruk 11

Varmeinnstilling

Drei betjeningsbryteren med urviserne for å aktivere en kokesone eller for å øke varmeinn stillingen. Displayet viser varmeinnstillingen.

Drei bryteren mot urviseren for å velge en høyere varmeinnstilling. Drei betjeningsbryteren

-posisjonen for å deaktivere den.

Automatisk oppvarming

Det tar kortere tid å nå et ønsket effekttrinn hvis du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunk sjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen), og senker deretter effekttrinnet til den valgte innstil lingen.

Slik aktiverer du den automatiske oppvarmings funksjonen for en kokesone:

1. Drei bryteren til kokesonen til “

A

”, til du ser

i displayet

2. Velg ønsket effekttrinn umiddelbart.

3. Du stopper funksjonen ved å dreie bryteren til

OFF

”.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Slå powerfunksjonen på og av

Powerfunsjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Powerfunksjonen er aktivert i maks 10 minutter. Deretter kopler induksjonskokesonen automatisk tilbake til effekttrinn 9.

For å slå den på, velger du effekttrinn med bryterne og berører , tennes. For å slå den av, endrer du effekttrinn.

Effektstyring

Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Power-funksjonen øker effek ten til maks i én av de to kokesonene. Effekten re duseres automatisk i den andre kokesonen. Di splayet for den reduserte sonen skifter mellom to effektnivåer.

Bruke tidsuret

Bruk tidsuret til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være aktiv under tilberedningen.

Still inn tidsuret når kokesonen er valgt.

Du kan justere effekttrinnet før og etter du stiller inn tidsuret.

Velge kokesone:

berør flere ganger, til indikatoren for nødvendig kokesone vises.

12 Koketopp - Daglig bruk

Aktivere eller endre tidsuret:

berør eller på tidsuret for å stille inn tiden (

00

-

99

minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsomere, har nedtellingen star tet.

Deaktivere tidsuret:

velg kokesone med og berør for å slå av tidsuret. Gjenværen de tid teller ned til

00

. Indikatoren for kokesonen slukker.

Vise resterende tid:

velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen blinker raskere.

Displayet viser resterende tid.

Når tiden er ute, høres lydsignalet og

00

blinker. Kokesonen slås av.

Deaktivere lydsignalet:

berør

Tidsuret kan brukes som en

stoppeklokke

når kokesonene ikke er aktive. Berør . Berør

eller på tidsuret for å velge tiden. Når tiden er ute, høres lydsignalet og

00

blinker.

Aktivere STOP+GO

Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på varmholdning.

Berør for å aktivere

denne funksjonen. Symbolet vises.

Berør for å deaktivere

denne funksjonen. Effekttrinnet som er innstilt vises.

deaktiverer ikke tidsur-funksjonen.

låser betjeningspanelet helt.

Låse/frigjøre betjeningspanelet

Du kan låse betjeningspanelet. Det forhindrer utilsiktet endring av varmeinnstillingen.

Berør for å starte denne funksjonen. Symbolet vises i 4 sekunder.

Tidsuret blir værende på.

Du deaktiverer denne funksjonen ved å berøre . Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.

Når du slår av produktet, stopper også denne funksjonen.

Barnesikring

Denne funksjonen hindrer at produktet blir slått på i vanvare.

Aktivere barnesikringen

Ikke velg effekttrinn

.

• Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.

Deaktivere barnesikringen

Ikke velg effekttrinn

. Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.

• Berør .

Deaktivere barnesikringen når du skal bruke koketoppen

• Berør i 4 sekunder.

Still inn effekttrinnet innen 10 sekunder.

Nå kan du bruke ko ketoppen.

• Barnesikringen er fortsatt aktiv etter at koketoppen er slått av.

OptiHeat Control (3-trinns restvarmeindikator)

ADVARSEL

\ \ Forbrenningsfare pga. restvarme!

OptiHeat Control viser nivået for restvarme. Induksjonskokesonene gir den nødvendige var men for tilberedning direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun varmet opp av varmen fra kokeredskapet.

Koketopp - Nyttige tips og råd 13

Automatisk utkopling

Funksjonen deaktiveres automatisk hvis:

• alle kokesonene er av .

• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du har slått komfyrtoppen på.

• du dekker et sensorfelt med en gjenstand (en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 sekunder.

Lydsignalet høres til du fjerner gjenstanden.

• komfyrtoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle koker tørr). Før komfyrtoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.

• du bruker feil kokeredskap. tennes i displayet og etter 2 minutter deaktiveres kokeso nen automatisk.

• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises og kom fyrtoppen deaktiveres. Se tabellen.

Tider for automatisk utkopling

Varmeinnstilling

- - -

Stopper etter

6 timer 5 timer 4 timer 1,5 timer

KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD

ADVARSEL

Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".

Kokeredskaper for induksjonskokesoner

Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokeredskapet nesten momentant.

Kokekarets materiale

riktig:

støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med det te av fabrikanten).

feil:

aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …

• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn.

• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.

Kokeredskapets bunn

må være så tykk og jevn som mulig.

Kokekarets dimensjoner

: induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokeka rets bunn automatisk. Men den magnetiske delen av bunnen til kokekaret må ha en mini munsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.

Lyder under drift

Hvis du kan høre

• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er la get av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

• summelyder: du bruker høye effekttrinn.

• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.

14 Koketopp - Stell og rengjøring

• brumming, during: viften er aktiv.

Lydene er normale og henviser ikke til feil.

Energisparing

• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.

• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.

Eksempler på tilberedningsmåter

Opplysningene i tabellen er kun veiledende.

Effekt trinn

Brukes for:

-1

Holde ferdig tilberedt mat varm

Tid Tips

1-2

1-2

Hollandaise-sause, smelte: smør, sjoko lade, gelatin

Stivning: Eggeomelett, eggestand etter be hov

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Dekk til maten

Rør av og til

Tilberedes med lokk

2-3 Svelling av ris og melkeretter, varming av ferdigretter

Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av og til

Tilsett noen få spiseskjeer væske 3-4

4-5

Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt

Dampkoke poteter

20-45 min

20-60 min

60-150 min etter be hov

Bruk maks. ¼ l vann for 750 g po teter

Opptil 3 l væske pluss ingredienser 4-5

6-7

7-8

Tilberede større matvaremengder, gry teretter og supper

Varsom steking: schnitzel, cordon bleu av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, le ver, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer

Steking, potetlapper, hoftestykker, ste ker

5-15 min

Snu etter halve tiden

Snu etter halve tiden

9 Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites

Powerfunksjonen egner seg for oppvarming av mye vann.

KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL

Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".

Rengjør apparatet etter hver bruk.

Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.

Stekeovn - Daglig bruk 15

Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.

Fjerne smusset:

1.

Fjern straks:

smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.

Etter at toppen er avkjølt fjernes:

kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metal liske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.

2.

Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.

3.

Til slutt

gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.

STEKEOVN - DAGLIG BRUK

ADVARSEL

Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".

Kjølevifte

Når enheten brukes koples kjøleviften inn automatisk. Når du slår ovnen av, er kjøleviften aktiv til enheten er kjølt ned.

Slå av og på ovnen

1.

Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en funksjon.

Strømindikatoren lyser når produktet er i bruk.

2.

Drei termostatbryteren til en temperatur.

Temperaturindikatoren lyser når temperaturen i produktet øker.

3.

Drei bryteren for ovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til AV-posisjon for å slå av produktet.

Ovnsfunksjoner

Ovnsfunksjon Bruksområde

AV-posisjon Produktet er slått AV.

Varmluft

For å steke i maksimalt to høyder samtidig. Velg en ovnstemperatur som er 20 - 40 °C lavere enn når du bruker over-/undervarme.

Over- og under varme

For å bake eller steke i én høyde i ovnen.

Pai/pizza

For å steke eller bake i én høyde, slik at du oppnår sterkere bruning og sprø bunn. Velg en ovnstemperatur som er 20-40 °C lavere enn når du bruker vanlig over-/undervarme.

Bruning For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. For å brune.

16 Stekeovn - Klokkefunksjoner

Ovnsfunksjon

Max Grill

Tørking

Tine

Ovnslampe

Bruksområde

For grilling av flat mat i store mengder. For å riste brød.

For å tørke mat.

For å tine frossen mat.

For å lyse opp innsiden av ovnen.

Funksjonslås For å låse ovnsfunksjonene.

Funksjonslås

Funksjonslåsen er innebygd i funksjonsbryteren.

Funksjonslåsen kobler ikke ut strømmem til komfyren.

Låse ovnen

Drei funksjonsbryteren til symbolet . Bryteren spretter ut ca. 2 mm

Låse opp ovnen:

Trykk på bryteren og drei den til nødvendig stilling.

STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER

Elektronisk programmering

1

Indikator for varselurfunksjonen

2

Indikator for steketermometer

3

Klokkedisplay

4

Indikator for klokke

5

Knapp "

+

"

6

Knapp "

-

"

1 2 3

6 5

Stoppeklokke-funksjon

Denne funksjonen har ingen innvirkning på ovnen.

Stille inn tidsur-funksjon

1.

Trykk på + eller - knappen.

4

Stekeovn - Bruke tilbehøret 17

2.

Still inn tiden med + eller - knappene (maks tid er 2 timer 30 minutter).

3.

Etter 5 sekunder starter klokken nedtellingen.

4.

Når tiden er ute, trykk på en vilkårlig knapp for å slå av signalet.

STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET

ADVARSEL

Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".

Steketermometer

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet.

To temperaturer må stilles inn:

• Stekeovnstemperaturen: Se steketabellen

• Kjernetemperaturen: Se tabellen for steketermometer

Bruk bare steketermometeret som følger med eller originale reservedeler

ADVARSEL

Steketermometeret er svært varmt! Fare for forbrenning! Vær forsiktig når du fjerner spis sen og pluggen til steketermometeret.

Bruke steketermometeret:

1.

Sett steketermometerets støpsel inn i stikkontakten i stekeovnens sidevegg.

Steketermometerindikatoren blin ker.

2.

Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet, så langt det går.

3.

Bruk "

+

" eller "

-

" -knappene for å stille inn ønsket kjernetemperatur. Du kan stille inn temperaturen fra 30 °C til 99

°C.

Se verdiene i tabellen.

Kjernetemperaturen vises fra 30 °C.

1

2

4.

Bruk betjeningsbryterne for å stille inn ovnens stekefunksjon og temperatur.

5.

Du vil høre et elektronisk signal når kjøttet når kjernetemperaturen. Trykk på en vilkår lig tast for å stoppe signalet.

6.

Slå av ovnen og ta ut steketermometeret.

Hvis stekegraden ikke er tilfredsstillende, går du gjennom trinnene ovenfor en gang til og stiller inn en høyere kjernetemperatur.

18 Stekeovn - Nyttige tips og råd

Sette inn stekeovnstilbehøret

Langpannen og risten har sidekanter. Satt inn rik tig har stekeovnstilbehøret vippesikring.

Sette inn risten og langpannen sammen

Sett risten oppå langpannen. Skyv langpannen inn mellom føringene på en av rillene.

STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD

ADVARSEL

Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".

Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, typen og mengden ingredienser som brukes.

OBS

Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på ema ljen.

Steking av bakst

Generelle opplysninger

• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde. Sam menlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene.

• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig, for å utnytte restvarmen.

Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen.

Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.

Stekeovn - Nyttige tips og råd 19

Hvordan du bruker steketabellene

• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.

• Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

• Steketiden kan forlenge seg med 10-15 minutter hvis du baker kaker i flere høyder

• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeproses sen.

Baketips

Bakeresultat

Kaken er for lys på un dersiden

Mulig årsak

Feil ovnsnivå

Løsning

Sett kaken på et lavere ovnsnivå

Bruk en lavere innstilling Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiak tig, får vannstriper)

Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiak tig, får vannstriper)

For høy steketemperatur

For kort steketid

Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiak tig, får vannstriper)

Kaken er for tørr

Kaken er for tørr

Kaken blir ujevnt brun

For mye væske i deigen

For lav steketemperatur

For lang steketid

For høy steketemperatur og for kort steketid

Kaken blir ujevnt brun Deigen er ujevnt fordelt

Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte steketiden

For lav temperatur

Øk steketiden

Ikke still inn høyere temperatur for å redusere steketiden

Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til blandingstidene, spesielt hvis du bruker miksmaster

Still steketemperaturen høyere

Reduser steketiden

Still steketemperaturen lavere og la kaken steke lenger

Fordel deigen jevnt på stekebrettet

Still steketemperaturen litt høyere

Varmluftsteking

Type rett

Rundstykker

Grove rundstykker

Liten gjærbakst med fyll

Formbröd

Saltkringler

Loff/Limpor

Helkornbrød

Rugbrød, blanding

Rist

2+4

2+4

2+4

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

Tid i minutter

15-20

20-30

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 oppvarming

20 Stekeovn - Nyttige tips og råd

Type rett

- baking

Baguetter

Langpannekake

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkake

Sukkerbrød/sandkaker

Marengs

Marengsbunner

- oppvarming

Kjeks

Vannbakkels

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldre deig

Vanlig baking

Type rett

Rundstykker

Grove rundstykker

Mindre gjærbakst med fyll

Formbröd

Ciabatta

Foccacia

Pitabrød

Saltkringler

Loff/Limpor

Loff

Ciabatta

3

2+4

2+4

2+4

2+4

Rist

2+4

2+4

3

3

2+4

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3-4

3-4

3-4

2

1-2

1-2

Rille

3-4

3-4

3-4

2-3

3-4

Temperatur °C

160-170

180-200

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100 med ovnen skrudd av

150-160

155-165

150-160

150-160

170-180

Tid i minutter

60-70

20-30

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 forsteking, bunner

10-15 etterbehandling 35-45

30-40

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

210-220

Tid i minutter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

Type rett

Helkornbrød

Rugbrød, blanding

- baking

Baguetter

Langpannekake

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkake

Sukkerbrød/sandkaker

Sandwichkake, rull

Marengs

Marengsbunner

- oppvarming

Kjeks

Vannbakkels

Rullekake

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldredeig

Kransekakeringer

Ugnspannkaka

Pizzatabell

Matvaretype

Ciabatta rull

Foccacia

Ciabatta

Fruktterter, mørdeig

Rille

2-3

2-3

2-3

2-3

3

3

3

3

3

Rille

1-2

1

1

3-4

2-3

3

3-4

1-2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

2

Stekeovn - Nyttige tips og råd 21

Temperatur °C

180-200

275

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

220-250

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med ovnen skrudd av

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

210-220

Tid i minutter

35-45 oppvarming

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 forhåndsvarming, rull 10-15 etterbehandling

35-45

25-35

10-12

15-30

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

Tid i minutter

10-20

10-20

15-25

35-45

22 Stekeovn - Nyttige tips og råd

Matvaretype

Fruktterter, smuldre deig

Pizza, hjemmelaget

(tykk – med mye fyll)

Pizza, hjemmelaget

(tynn bunn)

Rille

2-3

1-2

1-2

Temperatur °C

175-200

180-200

200-230

1)

Tid i minutter

25-35

25-35

15-20

Frossen pizza

Terter, hjemmelaget forsteking, rundstykke

Terter, hjemmelaget etterbehandling

Terter, frosne

1-2

3-4

3-4

200

215-225

215-225

15-20

35-45

35-45

Kjøttype

3-4

Rille

200

Temperatur °C

15-25

1) forvarm stekeovnen

Steking

Stekte matretter

• Bruk utstyr som tåler varme for steking (les anvisningene fra fabrikanten).

• Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis tilgjengelig)

• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere.

• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten lokk.

Varmluftssteking

Storfekjøtt

Tid i minutter per kg kjøtt

Roastbiff

1)

Rundstek

- bruning

2-3

2-3

125

200

80-120 totalt 10

Rundstek

- steking

Roastbiff

2-3 150 50-60

Kjøttype

1-2

Rille

160

Temperatur °C

90-120

1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Kalvekjøtt

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 160 60-70

Stekeovn - Nyttige tips og råd 23

Lammekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100 Lår/skulder/sadel

Svin

2 160

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Skinke

Fjærfe

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Kjøttype

Kylling, i deler

And

1)

Langsteking av and

1)

Rille

2-3

2-3

2-3

Temperatur °C

180

150

130

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

1-2

2-3

150

175

Vanlig steking

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Roastbeef

1)

Rundbiff

- bruning

Rundbiff

- steking

2-3

2-3

2-3

125

225

160

80-120 totalt 10

50-60

Roastbiff 1-3 180 90-120

1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker steketermometer må det tas ut før grilling.

Kalvekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 180 60-70

24 Stekeovn - Nyttige tips og råd

Lam

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100 Lår/bog/ribbe

Svinekjøtt

2 180

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkekoteletter

Skinke

Fjærkre

Rille

3

3

2-3

1-2

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Kjøttype

Kylling, oppdelt

And

1)

And langsom steking

1)

Stekt kalkun med fyll

Kalkunbryst

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 totalt om lag 5 timer

50-60

70-80

Bruning

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Rundstek

- bruning

Rundstek

- steking

2-3

2-3

200

150 totalt 10

50-60

Roastbiff

Kalvekjøtt

1-2 160 90-120

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 160 60-70

1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Lammekjøtt

Kjøttype

Lår/skulder/ribbe

Svin

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Skinke

Fjærfe

Kjøttype

Kylling

And

1)

Langsteking av and

1)

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

Steking varmluft

Matvaretype

Fisk, koking

Fisk, steking

Kjøttpudding

Danske kjøttboller

Leverpostei

Potetgrateng

Lasagne, hjemmelaget

Lasagne, frossen

Pastagrateng

Pizza, hjemmelaget

Frossen pizza

Pommes frites, frosne

Rille

2

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Rille

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

Stekeovn - Nyttige tips og råd 25

Temperatur °C

150-160

165-175

165-175

165-175

165-175

175

175

175

165-175

180-200

180-200

180-200

Temperatur °C

160

Temperatur °C

180

175

160

150

Temperatur °C

180

150 ikke egnet

150

175

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

Tid i minutter

1)

1)

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

30-45

2)

40-50

20-35

15-25

2)

30-45

2)

26 Stekeovn - Nyttige tips og råd

Matvaretype

Terter, hjemmelaget

- før steking, rundstyk ke

Terter, hjemmelaget

- etterbehandling

Rille

2+4

2+4

Temperatur °C

165-175

165-175

Tid i minutter

15-20

30-40

Terter, frosne 2+4 175

25-35

2)

1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken ferdig.

2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.

Over- og undervarme

Matvaretype Rille Temperatur °C Tid i minutter

Fisk, kokt 2-3 160-170 1)

Fisk, steking 2-3 180-200

1)

Kjøttpudding

Danske kjøttboller

Leverpostei.

Gratinert

Potetgrateng

Lasagne, hjemmelaget

Lasagne, frossen

2-3

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

3-4

175-200

175-200

180-200

180-200

200

200

175-200

45-60

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

30-45

2)

30-40

15-25

Pastagrateng

Pizza, hjemmelaget

2-3

2-3

180-200

220-230

Pizza, frossen

Chips. frosne

2-3

3-4

220-230

225-250

15-25

2)

20-30

2)

Terter, hjemmelaget

- forhåndsvarming, rull

Terter, hjemmelaget

- avslutning

3-4

3-4

190-210

190-210

15-25

20-30

Terter, frosne 3-4 200-225

20-30

2)

1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig.

2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.

Stekeovn - Nyttige tips og råd 27

Tabell for steketermometer

Oksekjøtt

Kjøttype

Roastbiff

Rundstek

- bruning

Rundstek

- steking

Roastbiff

Kalvekjøtt

Kjøttype

Oksefilet

Lammekjøtt

Kjøttype

Lår/bog/sadel

Svinekjøtt

Kjøttype

Svinestek

Nakkefileter

Skinke

Fjærfe

Kalkunbryst

Kjøttype

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Rille

2-3

Rille

2

Rille

2-3

2-3

1-2

Rille

2-3

Grilling

Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn

Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller

Kjernetemperatur

55-65

55-65

55-65

75-80

Kjernetemperatur

65

Kjernetemperatur

90

Kjernetemperatur

80

75-80

70-75

Kjernetemperatur

75-80

Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.

• Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen.

• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.

• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.

Grillområdet er plassert på midten av risten.

28 Stekeovn - Nyttige tips og råd

Mattyper for grilling

Svinekoteletter

Lammekoteletter

Kylling, i deler

Pølser

Spareribs, forhåndskokt i 20 min.

Fisk, skiver av torsk eller laks

Ristet brød

Tørking

Grønnsaker

Matretter som tørkes

Bønner

Paprika (delt i strimler)

Suppegrønnsaker

Sopp

Urter

Frukt og bær

Matretter som tørkes

Svisker

Aprikoser

Eplebåter

Pærer

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

60-70

Rille

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur °C

Ristnivå

3

3

3

3

3

Ristnivå

3

3

3

3

250

250

250

250

250

250

250

Tid i minutter / side 1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

10-15

2-3

Innskyvningsriller

1/4

1/4

Innskyvningsriller

Tid i minutter / side 2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

Tid i timer (anbe falt)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

Tid i timer (anbe falt)

8-10

8-10

6-8

6-9

Tining

• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.

• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.

• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.

Matvaretype Rille Tid i minutter

Ettertiningstid minutter

Kommentarer

Kylling 1 000 g

Kjøtt, 1 000g

2

2

120-140

100-140

20-30

20-30

Legg kyllingen på et snudd tefat på en stor tallerken Snu den når den er halvstekt.

Snu den når den er halvstekt.

Stekeovn - Stell og rengjøring 29

Matvaretype

Kjøtt, 500g

Ørret, 150g

Jordbær, 300g

Smør, 250g

Fløte, 2 x 2dl

Rille Tid i minutter

2

2

2

2

2

90-120

25-35

30-40

30-40

80-100

Ettertiningstid minutter

20-30

10-15

10-20

10-15

10-15

Kommentarer

Snu den når den er halvstekt.

-

-

-

Fløten kan piskes selv om den er litt frossen.

Kake, 1 400g 2 60 60

Informasjon om akrylamider

Viktig

Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.

STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL

Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".

• Rengjør apparatets fremside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.

• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel

• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne smuss og det brenner seg ikke fast.

• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.

• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter hver bruk og la det tørke.

• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemid ler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!

Modeller i rustfritt stål eller aluminium:

Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk med en myk klut.

Ikke bruk stålull, noen former for syre eller slipende materiale, siden det kan skade ovnens overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel

Katalytiske vegger og tak

Veggene og taket med katalytisk belegg er selvrensende. De suger opp fettet som samler seg på veggene når stekeovnen er i funksjon.

For best mulig selvrenseffekt skal ovnen varmes opp uten mat:

• Slå på ovnslyset.

• Ta ut tilbehøret fra ovnen.

• Velg en ovnsfunksjon.

• Still ovnstemperaturen på 250 °C og la stekeovnen være på i 1 time.

• Rengjør ovnsrommet med en myk og fuktig svamp.

30 Stekeovn - Stell og rengjøring

ADVARSEL

Ikke forsøk å rengjøre den katalytiske flaten med ovnsspray, slipende rengjøringsmidler, så pe eller andre vaskemidler. Det vil skade den katalytiske overflaten.

Misfarging av den katalytiske overflaten har ingenting å si for de katalytiske egenskapene.

Ovnsstiger

Du kan fjerne ovnsstigene for å rengjøre sideveggene.

Fjerne ovnsstigene

1.

Trekk den fremre delen av teleskopskin nene ut fra sideveggen.

2.

Trekk ut teleskopskinnen fra den bakre delen av sideveggen for å fjerne den.

For å sette på plass igjen teleskopskinnen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekke følge.

Gyldig med teleskopiske skinner:

Holderne på teleskopskinnene må peke for over!

OBS

1

2

Pass på at den lengre festede ledningen er i front Endende på de to ledningene må peke bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.

Rengjøring av stekeovnsdøren

Rengjøring blir lettere hvis du tar av døren.

ADVARSEL

Kontroller at glassene er avkjølte før du rengjør glassdøren. Det er fare for at glasset kan knuse.

ADVARSEL

Når dørglasspanelene er skadet eller har fått riper, blir glasset svakt og det kan sprekke. For

å hindre dette, må de byttes. Hvis du vil vil ha flere opplysninger, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.

Stekeovn - Stell og rengjøring 31

Fjerning av døren:

1. Åpne døren helt.

2. Skyv skyveanordningen til du hører et klikk.

3. Lukk døren til skyveanordningen blokkerer den.

4. Ta av døren.

Du fjerner døren ved først å trekke den ut på den ene siden, deretter på den andre

Når du er ferdig med rengjøringen, setter du ovnsdøren inn igjen. For å gjøre det, utfører du den samme fremgangsmåten i motsatt rekkefølge Kontroller at du hører klikkelyden når du setter tilbake døren. Det kan hende det krever litt kraft.

Ovnsdøren og dørglassene

1

Dørglasset på produktet kan avvike fra bilde. Antall glass kan avvike.

2

Ta ut og rengjør dørglassene

1.

Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å utløse klipslåsen.

B

2.

Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.

3.

Hold en og en glassrute øverst i kanten og trekk den oppover og ut av føringen

4.

Rengjør glassrutene.

For å montere dørglassene, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge.

Monter den minste ruten først, så de store.

Ovnslampe

ADVARSEL

Det er fare for elektrisk støt!

Før du skifter lyspære i ovnslampen:

• Slå stekeovnen av.

32 Stekeovn - Stell og rengjøring

• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå av skillebryteren.

Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen og glassdekselet.

Skifte lyspære i ovnslampen

1.

Du finner glassdekselet til lampen bak i ovnsrommet.

Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.

2.

Rengjør lampedekselet.

3.

Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300°C.

Bruk samme type lyspære.

4.

Monter glassdekselet.

Skifte lyspære i ovnslampen:

1.

Du finner glassdekselet til ovnslampen på venstre side av ovnsrommet.

Fjern den venstre ovnsstigen.

2.

Ta glassdekselet av ved hjelp av en smal, stump gjenstand (f.eks. en teskje) og rengjør.

3.

Hvis nødvendig: Skift ut lyspæren i ste keovnslampen med en egnet stekeovns pære som tåler 300°C.

Bruk samme type lyspære.

4.

Monter glassdekselet.

5.

Monter den venstre ovnsskinnen.

Ta ut skuffen

Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.

Ta ut skuffen

1.

Trekk ut skuffen så langt som mulig.

2.

Løft skuffen litt, slik at den står på skrått opp fra skinnene.

Sette inn skuffen

For å sette på plass igjen skuffen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge

ADVARSEL

Det kan bli veldig varmt i skuffen når stekeovnen benyttes. Oppbevar derfor ikke brannfarli ge gjenstander i skuffen, f.eks. rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjø ringsspray, osv.

Hva må gjøres, hvis...

33

HVA MÅ GJØRES, HVIS...

ADVARSEL

Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".

Feil

Komfyren fungerer ikke eller koketoppens display viser "-".

Komfyren virker ikke.

Komfyren virker ikke.

Komfyren virker ikke.

Komfyren virker ikke.

Stekeovnen blir ikke varm.

Ovnslampen virker ikke.

Det legger seg kondensvann og damp på maten og i stekeov nen.

Komfyren er slått av, men lager fremdeles lyder.

Koketoppens display viser "F".

Steketermometeret fungerer ikke.

Klokkedisplayet viser "F11".

Sikringen i sikringsskapet har gått.

Mulig årsak Løsning

Kontroller sikringen. Hvis sik ringen blir utløst mer enn én gang, bør du kontakte en elek triker.

Støpselet sitter ikke skikkelig i.

Sett i støpselet ordentlig.

Jordfeilbryteren er slått av.

Slå på jordfeilbryteren.

Barnesikringen er aktivert.

Deaktiver barnesikringen.

Komfyren er slått av.

Det er ikke valgt nødvendige innstillinger.

Pæren er defekt.

Du har latt retten stå for lenge i stekeovnen.

Kjøleviften går fremdeles.

Slå på komfyren.

Kontroller innstillingene.

Skift lyspære i ovnslampen.

Ikke la maten bli stående i ste keovnen lenger enn 15-20 mi nutter etter at tilberedningen er ferdig.

Du trenger ikke foreta deg noe.

Dette er normalt.

Bruk riktig kokekar.

Uegnet eller for lite kokekar, el ler ikke noe kokekar på kokeso nen.

Du har ikke satt spissen på ste ketermometeret riktig inn i kjøttet.

Det er kortslutning i steketer mometeret eller steketermo meteret sitter ikke skikkelig i kontakten.

-

-

Sett spissen på steketermome langt det går.

teret inn i midten av kjøttet, så

Sett støpselet til steketermo meteret helt inn i kontakten på ovnens sidevegg.

Displayet viser en feilkode som ikke står på listen "F....".

Det er en feil på komfyren.

Koble komfyren fra strømforsy ningen en stund. Koble fra sik ringen i husets sikringsskap.

Koble til igjen. Hvis F og num meret vises på nytt, må du ta kontakt med forhandleren din eller det nærmeste servicesen teret.

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.

De nødvendige data for kundeservice står på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den frem re rammen til ovnsrommet.

34 Montering

Vi anbefaler at du noterer dataene her:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

MONTERING

ADVARSEL

Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".

Tekniske data

Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse 1.

Mål

Høyde

Bredde

Dybde

Stekeovnskapasitet

Plassering av produktet

Du kan sette på plass det frittstående produktet med skap på en eller begge sider, og i et hjørne.

Minimum avstand

.........................................

.........................................

.........................................

900 mm

596 mm

600 mm

74 l

B

A

A

Mål

A

B

Sette produktet i vater

mm

2

685

Når du monterer produktet, må produktets overflate være i høyde med andre overflater.

Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.

Montering 35

OBS

Vær forsiktig når du setter produktet på gulvet. Det er fare for skade på baksiden av pro duktet eller på gulvet. Sett produktet på papp eller isopor (f.eks fra emballasjen) for beskyt telse.

A

A

A

A

7 7

14

14

7

49 min. 866 mm min. 848 mm

180º

36 Montering

Tilpassing av komfyrsokkelen

Hvis du har en minikjøkken-montering kan du skyve komfyrsokkelen tilbake, slik at den pas ser inn til gulvlistene bak kjøkkenskapene.

Montering 37

38 Montering

Når du plasserer produktet, må du sørge for at det står i vater.

Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1). Bruk en nøkkel til å justere de små føttene under pro duktet (2).

Vippeskring

OBS

Du må installere vippesikringen. Hvis ikke, kan produktet velte.

Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.

2

1

Miljøvern 39

1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikrin gen.

2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre side av produktet til det runde hullet på braketten(se fig.). Skru den fast i massivt materiale el ler egnet forsterkning (vegg).

3. Du finner hullet på venstre side bak på produktet (se fig.).

Løft fronten til produktet(1) og sett den

49 mm midt mellom skapene (2). Dersom avstan den mellom benkeskapene er større enn komfyrens bredde, må du justere avstan den til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert i åpningen.

Sørg for at veggen bak produktet er jevn.

77 mm

2

1

Elektrisk installasjon

ADVARSEL

Bare en kvalifisert og kompetent person må utføre den elektriske installasjonen.

Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikker hetsinformasjon".

Dette apparatet leveres med et støpsel og en strømledning.

Hvis du kobler komfyrens støpsel til en 3-fasekontakt, må den ha nøytral fase. Ellers vil ikke komfyren virke.

MILJØVERN

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Emballasjematerialer

Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Plastdeler er merket med interna sjonale forkortelser som PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne ved det lokale renholdsverket.

40 Innehåll

Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.

För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer produkten om den lämnas över till en ny ägare.

Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.

INNEHÅLL

SÄKERHETSINFORMATION

Säkerhet för barn och handikappade

Allmän säkerhet

41

Installation

Elektrisk anslutning

41

41

UGN - KLOCKFUNKTIONER

42

UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN

54

54

55

55

55

55

Underhåll och rengöring

Bortskaffande av apparaten

PRODUKTBESKRIVNING

42

43

44

44

44

Matlagningstermometer

Sätta in ugnstillbehör

UGN – RÅD OCH TIPS

56

57

Allmän översikt

Första rengöring

Inställning och ändring av klocka

44

45

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

46

46

46

46

46

Tabell matlagningstermometer

57

Stekning

65

Grillning

66

Avfrostning

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 67

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

Sätta på och stänga av effektfunktionen

Användning av timern

Aktivera funktionen STOP+GO

Låsa / låsa upp kontrollpanelen

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Barnlås

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

48

49

50

50

50

51

Katalytiska väggar och tak

Rengöring av ugnsluckan

Ugnslucka och luckglas

INSTALLATION

Säkerhetsavstängning

HÄLL – RÅD OCH TIPS

50

51

53

53

Placering av produkten

68

Ugnsstege

69

Ugnslampa

Ta bort förvaringslådan

69

70

71

71

72

Justering av höjd

Tippskydd

Elektrisk installation

72

73

73

77

78

Kylfläkt

Aktivera och avaktivera produkten 53

MILJÖSKYDD 78

Med reservation för ändringar

Säkerhetsinformation 41

SÄKERHETSINFORMATION

Läs den här bruksanvisningen noga före installation:

• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet

• För att skydda miljön

• För korrekt användning av produkten.

Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säl jer den.

Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.

Säkerhet för barn och handikappade

• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller an nan fysisk skada.

• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.

• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.

Allmän säkerhet

• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produk ten.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

Installation

• Förutsättningar för installation för den här produkten beskrivs på etiketten (eller datap låten).

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett auktori serat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.

• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.

• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elekt riska säkerhetsbestämmelser).

• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skydds handskar. Dra aldrig produkten i handtaget.

• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Placera inte produkten på en sockel.

42 Säkerhetsinformation

Elektrisk anslutning

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktori serat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.

• Information om spänningen finns på typskylten.

• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruv typ tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från pro dukten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Vid anslutning av elektriska produkter till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller kom ma nära den varma luckan på produkten.

• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.

• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.

• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkon takten (i förekommande fall).

• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.

Användning

• Använd produkten bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kom mersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på egendom.

• Övervaka alltid produkten under användning.

• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma ut. Det finns risk att bränna sig.

• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med våta händer.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Lägg inte metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli heta.

• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att du inte rör vid värmeelementen. Håll barn borta från produkten om de inte är under uppsikt hela tiden.

• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan produ cera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.

• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på pro dukten. Det finns risk för explosion eller brand.

• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.

• Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl

Säkerhetsinformation 43

• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.

• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.

• Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada pro dukten.

• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på produk tens emalj.

• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa häl lens yta om de dras över den.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie

– ställ inte hett vatten direkt i produkten

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständi ga föremål där (i förekommande fall).

• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).

• Sätt inte något på hällen som kan smälta.

• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.

• Placera inte material som leder värme (t.ex. tunn metallväv eller värmeledare med metal löverdrag) under kokkärlen. Överdriven värmereflexion kan skada hällen.

• Om du har en inopererad pacemaker måste du hålla överkroppen minst 30 cm från in duktionskokzonen när den är påslagen.

Underhåll och rengöring

• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns risk att glaspanelerna kan spricka.

• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.

• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas

• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt hand diskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka korrosion.

• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.

• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).

• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innergla sets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.

• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.

• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, var ken helt eller delvis.

• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är specialdesignad för produkter som denna.

44 Produktbeskrivning

• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt. Låt produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.

• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.

Kundservice

• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auk toriserat servicecenter.

• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.

Bortskaffande av apparaten

• Gör så här för att förhindra fysiska skador:

– Koppla loss apparaten från eluttaget.

– Klipp av strömkabeln och kassera den.

– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.

PRODUKTBESKRIVNING

Allmän översikt

1 2 3 4 5 6 7 2

14

13

5

4

3

2

1

8

9

10

11

12

1

Strömindikator

2

Vred för hällen

Produktbeskrivning 45

3

Vred för ugnsfunktionerna

4

Temperatur-/tiddisplay

5

Häll

6

Temperaturvred

7

Temperaturvisning

8

Värmeelement

9

Ugnslampa

10

Uttag för matlagningstermometer

11

Fläkt och värmeelement

12

Undervärme

13

Ugnsstegar

14

Falsnivåer

Beskrivning av hällen

1 2 3

140 mm

210 mm

180 mm

180 mm

4

1

Induktionskokzon 1400 W, med effekt funktion 2500 W

2

Ångutlopp

3

Induktionskokzon 1800 W, med effekt funktion 2800 W

4

Induktionskokzon 1800 W, med effekt funktion 2800 W

5

Kontrollpanel

6

Induktionskokzon 2300 W, med effekt funktion 3600 W

6 5

Tillbehör

Galler

För kokkärl, kakformar, stekar.

Platt bakplåt

För kakor och småkakor.

Långpanna

För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.

Proffsplåt

(endast för vissa modeller).

För småfranskor, kringlor och småkakor.

Matlagningstermometer

För att mäta hur väl köttet är tillagat.

Förvaringslåda

Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.

46 Innan maskinen används första gången

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Första rengöring

• Ta bort alla delar från produkten.

• Rengör ugnen innan du använder den första gången

Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

Inställning och ändring av klocka

Ugnen fungerar inte förrän du har ställt in tiden.

Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömav brott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.

1.

Ställ in tiden med knapparna "

+

" eller "

-

".

2.

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.

Ändra tiden genom att trycka på knapparna "

+

" och "

-

" samtidigt tills tidsindikatorn blinkar. Du kan inte ändra tiden när en timerfunktion är igång.

Förvärm

1.

Ställ in funktion och maxtemperatur.

2.

Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 1 timme.

3.

Ställ in funktion och maxtemperatur.

4.

Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

5.

Ställ in funktion och maxtemperatur.

6.

Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare än van ligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt och rök. Detta

är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.

Luckspärr

Luckspärren är som standard aktiverad.

Öppna och stänga luckan

För spärren åt höger för att öppna luckan.

Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.

Innan maskinen används första gången 47

Avaktivera luckspärren

1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.

Tätningen släpper.

2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.

B

2

3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2) och sätt tillbaka den.

1

1

2

4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och sätt den på luckans innerkant. Sätt luck tätningen i luckans övre kant.

B

Aktivera luckspärren

Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset till vänster.

Avstängning av produkten inaktiverar inte luckspärren.

48 Häll – daglig användning

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Beskrivning av kontrollpanelen

1

2

3

4

5

6

7

3

4

1

2

7 6 5

Använd touchkontrollerna för att betjäna produkten. Indikeringar, displayer och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.

Touchkontroll Funktion

Timerdisplay Visar tiden i minuter

/

låssymbol

För att välja kokzon

Ökar eller minskar tiden

Aktiverar och inaktiverar funktionslåset eller barn låset

-

Aktiverar effektfunktionen

Sätter på och stänger av funktionen STOP+GO

Värmelägesdisplay Visar det inställda värmeläget

Visningar av värmelägen

Display

-

+ siffra

/ /

Beskrivning

Kokzonen är avstängd

Kokzonen är på

Varmhållning

Automax är aktiverat

Effektfunktion

Ett fel har uppstått

OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande / varmhållning / restvärme

Häll – daglig användning 49

Display Beskrivning

Funktionslåset/barnlåset är aktiverat

Olämpligt eller för litet kokkärl eller inget kokkärl på kokzonen

Automatisk avstängning är aktiverad

Värmeläge

Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar värmelä get.

Vrid vredet moturs för att minska värmeläget. Vrid vredet till läge för att avaktivera.

Automax

Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och sänker sedan värmen till valt läge.

Starta Automax för en kokzon:

1. Vrid kokzonsvredet till "

A

"-läget tills du ser på displayen

2. Ställ genast in önskat värmeläge.

3. Stäng av funktionen genom att vrida vredet till "

AV

"-läget.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sätta på och stänga av effektfunktionen

Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiverad i högst 10 minuter. Efter detta kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till värmeläge 9. För att sätta på, välj värmeläge med vreden, tryck sedan på , tänds.

För att stänga av funktionen ändrar du värmeläget.

Effektreglering

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktio nen ökar effekten till den maximala nivån för en kokzon i paret. Minskar automatiskt effekten i den andra kokzonen till en lägre nivå. Displayen för den reducerade kokzonen växlar mellan två nivåer.

50 Häll – daglig användning

Användning av timern

Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen skall vara i drift vid ett tillagningstillfäl le.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter du har ställt in timern.

Val av kokzon:

Tryck flera gånger på tills indikatorn för önskad kokzon tänds.

Starta eller ändra timern:

Tryck på eller för timern för att ställa in tiden (

99

minuter). När indikatorn för kokzonen blinkar saktare räknas tiden ned.

00

-

Stoppa timern:

Välj kokzon med och tryck på för att stänga av timern. Den åter stående tiden räknas ned till

Timern kan användas som

äggklocka

när kokzoner inte används. Tryck på . Tryck på eller för timern för att ställa in tiden. När tiden löper ut avges en ljudsignal och blinkar.

00

. Kokzonens indikator slocknar.

Kontroll av återstående tid:

Välj kokzonen med . Kokzonens indikator blinkar forta re. Displayen visar den återstående tiden.

När tiden löper ut avges en ljudsignal och

Stänga av ljudsignalen:

Tryck på .

00

blinkar. Kokzonen stängs av.

00

Aktivera funktionen STOP+GO

Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.

Tryck på för att aktivera

denna funktion. Symbolen tänds.

Tryck på för att stänga av

funktionen. Det tidigare inställda värmeläget tänds.

stänger inte av timerfunktionen.

låser hela kontrollpanelen.

Låsa / låsa upp kontrollpanelen

Du kan låsa kontrollpanelen. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av vämeläget.

För att aktivera denna funktion, tryck på . Symbolen visas i 4 sekunder.

Timern stängs inte av.

För att stoppa denna funktion, tryck på . Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av produkten stängs också denna funktion av.

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

För att aktivera barnlåset

Ställ inte in något värmeläge

.

• Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.

För att avaktivera barnlåset

Ställ inte in något värmeläge

. Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.

• Tryck på .

För att avaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle

• Tryck på i 4 sekunder.

Ställ in ett värmeläge inom 10 sekunder.

Hällen kan nu an vändas.

• Barnlåset är aktivt när hällen har stängts av.

Häll – råd och tips 51

OptiHeat Control (3 stegs restvärmeindikering)

VARNING

\ \ Risk för brännskador på grund av restvärme!

OptiHeat Control visar nivån på restvärmen. Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av kok kärlets restvärme.

Säkerhetsavstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

• Alla kokzoner är avstängda .

• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.

• En touchkontroll är täckt av ett föremål (t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än 10 se kunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.

• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl. Symbolen tänds på displayen och efter 2 minuter stängs kokzonen av automatiskt.

• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds symbolen och hällen stängs av. Se tabellen.

Automatiska avstängningstider

Värmeinställning

- - -

Stängs av efter

6 timmar 5 timmar 4 timmar 1,5 timmar

HÄLL – RÅD OCH TIPS

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Kokkärl för induktionskokzoner

Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraf tigt elektromagnetiskt fält.

Kokkärlets material

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmelä get.

• En magnet fastnar på botten är kärlet.

52 Häll – råd och tips

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått:

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkär lets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens storlek.

Ljud under användning

Om du hör

• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.

• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.

• Visslande, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.

Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.

Spara energi

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.

Exempel på olika typer av tillagning

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Tid Vär meläge

Använd för:

-1

Varmhållning av tillagad mat

1-2

1-2

Hollandaisesås, smältning: smör, chok lad, gelatin

Stanning: omeletter, äggstanning efter be hov

5-25 minuter

10-40 minuter

Anvisning

Täck över maten

Rör om då och då

Tillaga med lock

2-3

3-4

Sjudning av ris och mjölkbaserade rät ter, värmning av färdiglagade rätter

Ångkoka grönsaker, fisk, kött

25-50 minuter

Tillsätt minst dubbla mängden väts ka som ris, rör om mjölkrätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska

4-5

4-5

6-7

7-8

Koka potatis

Tillagning av stora mängder mat, stuv ningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar

Hård stekning, potatiskroketter, fransys ka, biff

20-45 minuter

20-60 minuter

60-150 minuter efter be hov

5-15 minuter

Använd max. 1/4 liter vatten för

750 gram potatis

Upp till 3 liter vätska plus ingredi enser

Vänd efter halva tiden

Vänd efter halva tiden

Häll – underhåll och rengöring 53

Vär meläge

9

Använd för: Tid Anvisning

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulash, grytstek), fritera pommes frites

Effektfunktionen är lämplig för att värma upp stora mängder vatten.

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.

För att ta bort smuts:

1.

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:

kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsme del för glaskeramik eller rostfritt stål.

2.

Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

3.

Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Kylfläkt

När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsät ter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.

Aktivera och avaktivera produkten

1.

Vrid vredet för ugnsfunktioner till en ugnsfunktion.

Strömlampan tänds när produkten är igång.

2.

Vrid temperaturvredet till en temperatur.

Temperaturdisplayen tänds medan temperaturen i produkten ökar.

3.

Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till av-läget.

54 Ugn – daglig användning

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktioner

AV-läge

Tillämpning

Produkten är avstängd.

För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in ugnstempera turen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.

Varmluft

Över/Undervär me

Pizza/paj

Bryning

Max Grill

För bakning och stekning på en ugnsnivå.

För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen

20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.

För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. För att bry na.

För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.

Torkning

Upptining

Ugnslampa

För att torka livsmedel.

För att tina frysta livsmedel.

För att lysa upp insidan av ugnen.

Funktionslås För att låsa ugnsfunktioner.

Funktionslås

Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden för ugnsfunktionerna.

Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.

Lås ugnen:

Vrid kontrollvredet till symbolen . Vredet hoppar ut cirka 2 mm.

Lås upp ugnen:

Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.

Ugn - klockfunktioner 55

UGN - KLOCKFUNKTIONER

Elektronisk programmeringsenhet

1

Kontrollampa för signalur

2

Kontrollampa för matlagningstermometern

3

Tidvisning

4

Klockindikator

5

Knapp "

+

"

6

Knapp "

-

"

1 2 3 4

6 5

Timerfunktion

Denna funktion påverkar inte ugnens drift

Inställning av Timerfunktion

1.

Tryck på knappen + eller - .

2.

Ställ in tiden med knappen + eller - (maximal tid är 2 timmar 30 minuter).

3.

Efter 5 sekunder börjar klockan att räkna ner.

4.

Tryck på en valfri knapp när tiden har gått ut för att stänga av signalen.

UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Matlagningstermometer

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas.

Två temperaturer måste ställas in:

• Ugnstemperaturen: Se Stektabell

• Innertemperaturen: Se Tabell för matlagningstermometer

Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller originalreservdelar

VARNING

Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och kontakt.

56 Ugn - använda tillbehören

Använda matlagningstermometern:

1.

Sätt in matlagningstermometerns kon takt hela vägen i uttaget på ugnens si dovägg. Kontrollampan för matlag ningstermometern blinkar.

2.

För in matlagningstermometern så att spetsen hamnar mitt i köttstycket.

3.

Använd knapparna "

+

" eller "

-

" för att ställa in önskad innertemperatur. Du kan ställa in temperaturen mellan 30 °C och 99 °C.

Se värden i tabellen.

Innertemperaturen visas från 30 ºC.

1

2

4.

Använd kontrollvreden för att ställa in önskad ugnsfunktion och temperatur.

5.

Du kommer att höra en elektronisk signal när köttet uppnår innertemperaturen. Tryck på en knapp för att stänga av den.

6.

Stäng av ugnen och ta ut matlagningstermometern.

Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande, utför ovanstående steg på nytt och ställ in en högre innertemperatur.

Sätta in ugnstillbehör

Formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter och formen på styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.

Sätta in gallret och formen tillsammans

Lägg gallret på formen. Skjut in formen mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

Ugn – råd och tips 57

UGN – RÅD OCH TIPS

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recep ten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

FÖRSIKTIGHET

Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer kan orsaka permanenta fläckar på emaljen.

Bakning

Allmänna anvisningar

• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga in ställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabeller na.

• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.

När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.

Användning av baktabellerna

• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.

• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som är nästan likadant.

• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar kakor på mer än en nivå.

• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.

Tips för bakning

Bakresultat Möjlig orsak Lösning

Fel ugnsnivå Ställ plåten på en lägre nivå Kakan är inte tillräck ligt gräddad på under sidan

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vatten ränder)

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vatten ränder)

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vatten ränder)

Kakan är för torr

Kakan är för torr

För hög ugnstemperatur

För kort gräddningstid

För mycket vätska i degen

För låg ugnstemperatur

För lång gräddningstid

Sänk temperaturen

Förläng gräddningstiden

Öka inte temperaturen för att minska gräddningstiden

Använd mindre vätska. Kontrollera mix ningstiden. Speciellt om du använder en matberedare

Ställ in en högre temperatur

Ställ in en kortare gräddningstid

58 Ugn – råd och tips

Bakresultat

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan gräddas inte med den inställda ti den

Baka i varmluft

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeira kakor

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Möjlig orsak

För hög temperatur och för kort gräddningstid

Degen inte jämnt fördelad

För låg temperatur

2+4

2+4

3

3

2+4

3

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Nivå

2+4

2+4

2+4

Lösning

Minska temperaturen och förläng grädd ningstiden

Fördela degen jämnt på plåten

Höj temperaturen något

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100 med ugnen avstängd

150-160

155-165

Tid i minuter

15-20

20-30

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 varmhållning

60-70

20-30

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40

Typ av bakverk

Frukttårtor, mördeg skakor

Frukttårtor, mördeg skakor

Frukttårtor, smuldeg

Traditionell bakning

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Ciabattabullar

Foccacia

Pitabröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Vetebröd

Ciabatta

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeirakakor

Smörgåstårta, bullar

Maränger

Marängbottnar

Nivå

2+4

2+4

2+4

3

3

3

3

3

1-2

1-2

1

1

3-4

2-3

3

3-4

1-2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

1-2

Nivå

3-4

3-4

3-4

2-3

Temperatur °C

150-160

150-160

170-180

Ugn – råd och tips 59

Tid i minuter förbakning, bottnar

10-15 dekorering 35-45

30-40

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

220-250

180-200

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100

15-25

35-45 värmning

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

8-15

25-35

Tid i minuter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

60 Ugn – råd och tips

Typ av bakverk

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Rulltårta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Kransekage i ringe

Ugnspannkaka

Nivå

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

2

Temperatur °C med ugnen av stängd

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

210-220

Tid i minuter

25

6-15

30-45

10-12 förbakning, bullar

10-15 dekorering 35-45

25-35

10-12

15-30

Pizza-tabell

Typ av mat

Ciabattabullar

Foccacia

Ciabatta

Frukttårtor, mördeg skakor

Frukttårtor, smuldeg

Pizza, hemlagad (tjock

- med mycket fyllning)

Pizza, hemlagad (tunn botten)

Fryst pizza

Galler

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

Tid i minuter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

1-2 200 15-20

Tårtor, hembakade förbakning, bullar

Tårtor, hembakade dekorering

Tårtor, frusna

3-4

3-4

215-225

215-225

35-45

35-45

3-4 200 15-25

1) förvärm ugnen

Stekning

Stekkärl

• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).

• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det an vänds).

• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.

• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.

Ugn – råd och tips 61

Steka i varmluft

Nötkött

Typ av kött

Oxfilé

1)

Lamm

Galler

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

2-3

2-3

125

200

80-120 totalt 10

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3 150 50-60

Typ av kött

1-2

Galler

160

Temperatur °C

90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Tid i minuter per kg kött

2-3

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

60-70

Lägg/bog/sadel

Gris

Typ av kött Galler

2

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

80-100

Typ av kött Galler

2-3

Temperatur °C

175

Tid i minuter per kg kött

60-70

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Fågel

2-3

2-3

1-2

175

160

150

60

90-120

60-100

Typ av kött Galler

2-3

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

55-65 Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtemperatur tillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

2-3

2-3

1-2

2-3

150

130

150

175

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

62 Ugn – råd och tips

Traditionell stekning

Nötkött

Typ av kött

Oxfilé

1)

Lamm

Galler

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

2-3

2-3

125

225

80-120 totalt 10

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3 160 50-60

Typ av kött

1-3

Galler

180

Temperatur °C

90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Tid i minuter per kg kött

2-3

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

60-70

Lägg/bog/revben

Gris

Typ av kött Galler

2

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

80-100

Typ av kött Galler

3

Temperatur °C

200

Tid i minuter per kg kött

60-70

Fläskstek

1)

Fläskkarré

1)

Grishals

Skinka

Fågel

3

2-3

1-2

200

180

160

60

90-120

60-100

Typ av kött Galler

2-3

Temperatur °C

200

Tid i minuter per kg kött

55-65 Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtempererad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

2-3

2-3

1-2

2-3

160

130

160

200

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Ugn – råd och tips 63

Bryning

Nötkött

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

Kalv

2-3

2-3

1-2

200

150

160 totalt 10

50-60

90-120

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Gris

Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

Typ av kött

2-3

Galler

160

Temperatur °C

60-70

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Lamm

Tid i minuter per kg kött

2 160 80-100

Fläskstek

1)

Typ av kött

Fläskkotlett

1)

Galler

2-3

2-3

Temperatur °C

180

175

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

2-3

1-2

160

150

90-120

60-100

Kyckling

Anka

1)

Typ av kött

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150 lämpar sig inte

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

64 Ugn – råd och tips

Varmluftstillagning

Typ av mat

Fisk, kokning

Galler

2+4

Temperatur °C

150-160

Tid i minuter

1)

Fisk, stekning

Köttfärslimpa

Danska köttbullar

Leverpâté

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

Lasagne, frusen

Pastagratäng

Pizza, hembakade

Fryst pizza

Pommes frites, frusna

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

165-175

165-175

165-175

165-175

175

175

175

165-175

180-200

180-200

180-200

1)

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

30-45

2)

40-50

20-35

15-25

2)

30-45

2)

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

Tårtor, hembakade

- dekorering

Fisk, kokning

2+4

2+4

2-3

165-175

165-175

160-170

15-20

30-40

Tårtor, frusna 2+4 175

25-35

2)

1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.

Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

Över/Undervärme

Typ av mat Galler Temperatur °C Tid i minuter

1)

1) Fisk, stekning

Köttfärslimpa

Danska köttbullar

Leverpâté

Gratänger

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

Lasagne, frusen

Pastagratäng

2-3

2-3

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

3-4

2-3

180-200

175-200

175-200

180-200

180-200

200

200

175-200

180-200

45-60

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

30-45

2)

30-40

Ugn – råd och tips 65

Typ av mat

Pizza, hembakade

Fryst pizza

Pommes frites, frusna

Galler

2-3

2-3

3-4

Temperatur °C

220-230

220-230

225-250

Tid i minuter

15-25

15-25

2)

20-30

2)

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

Tårtor, hembakade

- dekorering

3-4

3-4

190-210

190-210

15-25

20-30

Tårtor, frusna 3-4 200-225

20-30

2)

1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.

Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

Tabell matlagningstermometer

Nötkött

Typ av kött Nivå Temperatur i mitten av köttet

2-3 55-65 Rostbiff

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/sadel

Fläsk

Typ av kött

Grisstek

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Typ av kött

Kalkonbröst

2-3

2-3

1-2

Nivå

2-3

Nivå

2

Nivå

2-3

2-3

1-2

Nivå

2-3

55-65

55-65

75-80

Temperatur i mitten av köttet

65

Temperatur i mitten av köttet

90

Temperatur i mitten av köttet

80

75-80

70-75

Temperatur i mitten av köttet

75-80

66 Ugn – råd och tips

Grillning

Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning

Grilla alltid med stängd ugnslucka

Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.

• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.

• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.

• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.

Grillområdet är inställt i mitten.

Livsmedelstyper för grillning Nivå

Fläskkotletter

Lammkotletter

Kyckling, i bitar

Korv

Revben, förtillagade i 20 min.

Fisk, skivor av torsk eller lax

Rostat bröd

Torkning

Grönsaker

Livsmedelstyper för torkning

Bönor

Paprika (skuren i strimlor)

Soppgrönsaker

Champinjoner

Örter

Frukter

Livsmedelstyper för torkning

Katrinplommon

Aprikoser

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Temperatur °C

60-70

60-70

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Nivå

3

3

3

3

3

Nivå

3

3

Temperatur °C

250

250

250

250

250

250

250

Tid i min. / Sida

1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

2-3

Tid i min. / Sida

2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

Nivåer

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Nivåer

1/4

1/4

Tid i timmar (re kommenderat)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

Tid i timmar (re kommenderat)

8-10

8-10

Ugn – underhåll och rengöring 67

Livsmedelstyper för torkning

Äppelklyftor

Päron

Temperatur °C

60-70

60-70

Nivå

3

3

Nivåer

1/4

1/4

Tid i timmar (re kommenderat)

6-8

6-9

Avfrostning

• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.

• Täck inte över med en tallrik eller skål. Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt myck et.

• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.

Typ av mat Galler Tid i minuter

Slutlig avfrost ning min

Kommentarer

Kyckling, 1 000 g

Kött, 1 000 g

Kött, 500 g

2

2

2

120-140

100-140

90-120

20-30

20-30

20-30

Lägg kycklingen på ett upp och ner vänt tefat på ett större fat. Vänd ef ter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Forell, 150 g

Jordgubbar, 300 g

Smör, 250 g

2

2

2

25-35

30-40

30-40

10-15

10-20

10-15

-

-

Grädde, 2 x2 dl

Kaka, 1 400 g

2

2

80-100

60

10-15

60

-

Grädde kan vispas även om den fortfarande är lite frusen.

-

Information om akrylamid

Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt

(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.

• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.

• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts och den bränner inte fast.

• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.

• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) ef ter varje användning och låt dem torka.

68 Ugn – underhåll och rengöring

• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!

Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:

Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.

Katalytiska väggar och tak

Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.

För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:

• Tänd ugnsbelysningen.

• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.

• Välj en ugnsfunktion.

• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.

• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa svamp.

VARNING

Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.

Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.

Ugnsstege

Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.

Borttagning av ugnsstegarna

1.

Dra först ut stegarnas främre del från si doväggen.

Ugn – underhåll och rengöring 69

2.

Dra ut ugnsstegen från den bakre delen av sidoväggen för att ta ut den.

För att sätta tillbaka ugnsstegen utför du stegen i omvänd ordning.

För utdragbara bakplåtsskenor:

Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka framåt!

1

2

FÖRSIKTIGHET

Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.

Rengöring av ugnsluckan

Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.

VARNING

Se till att glaspanelerna har svalnat innan du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går sönder.

VARNING

När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att för hindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för ytterligare infor mation.

Ta bort luckan:

1. Öppna luckan helt.

2. Flytta glidstycket tills du hör ett klickande ljud.

3. Stäng luckan tills glidstycket blockerar den.

4. Avlägsna luckan.

Luckan tas bort genom att du drar den utåt först på ena sidan och sedan på andra sidan.

Sätt tillbaka ugnsluckan när rengöringen är klar. Gör detta genom att följa anvisningarna i omvänd ordning. Kontrollera att du hör klickl judet när du sätter tillbaka luckan. Det kan vara nödvändigt att ta i ordentligt.

1

2

Ugnslucka och luckglas

Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på bilderna. Anta let glas kan skilja sig.

70 Ugn – underhåll och rengöring

Borttagning och rengöring av luckglasen

1.

Ta ta i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

B

2.

Dra lucklisten mot luckan för att ta bort den.

3.

Håll glasen i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenorna

4.

Rengör luckglasen.

För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset först och sedan det större.

Ugnslampa

VARNING

Risk för elektrisk stöt!

Innan du byter ugnslampa:

• Stäng av ugnen.

• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.

Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.

Byte av ugnslampan

1.

Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.

Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.

2.

Rengör lampglaset.

3.

Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.

Använd samma typ av ugnslampa.

4.

Sätt tillbaka lampglaset.

Byte av ugnslampan:

1.

Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.

Ta bort den vänstra ugnsstegen.

2.

Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex.

en tesked) för att ta bort lampglaset och rengöra det.

3.

Vid behov: Byt ut glödlampan mot en

300 °C värmebeständig ugnslampa.

Använd samma typ av ugnslampa.

4.

Montera lampglaset.

5.

Montera den vänstra ugnsstegen.

Om maskinen inte fungerar 71

Ta bort förvaringslådan

För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.

Ta bort förvaringslådan

1.

Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.

2.

Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.

Sätta tillbaka förvaringslådan

För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.

VARNING

Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål, som t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte för varas däri.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Problem

Produkten fungerar inte alls el ler hällens display visar "-".

Möjlig orsak

Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.

Produkten fungerar inte.

Produkten fungerar inte.

Produkten fungerar inte.

Produkten fungerar inte.

Stickkontakten är inte isatt or dentligt.

Jordfelsbrytaren är avstängd.

Barnlåset är aktiverat.

Produkten är avstängd.

Lösning

Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkri ngen löser ut mer än en gång.

Sätt i stickkontakten ordentligt.

Slå på jordfelsbrytaren.

Avaktivera barnlåset.

Slå på produkten.

72 Installation

Problem

Ugnen värms inte upp.

Ugnsbelysningen tänds inte.

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.

Produkten är avstängd men lå ter fortfarande.

Hällens display visar "F".

Matlagningstermometern fun gerar inte.

Klockans display visar "F11".

Displayen visar ett felmedde lande som inte finns i listan

"F....".

Möjlig orsak

Nödvändiga inställningar är inte gjorda.

Glödlampan är trasig.

Maten har fått stå kvar för länge i ugnen.

Lösning

Kontrollera inställningarna.

Byt ut ugnslampan.

Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen är klar.

Kylfläkten är fortfarande igång. Inget behöver göras. Detta är normalt.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är pla cerat på kokzonen.

Använd rätt typ av kokkärl.

Du förde inte in matlagnings termometerns spets korrekt i köttet.

Kortslutning i matlagningster mometern eller så sitter inte kontakten ordentligt i uttaget.

Det har uppstått ett fel på pro dukten.

För in matlagningstermome tern så att spetsen hamnar mitt i köttstycket.

-

Sätt matlagningstermometerns kontakt så långt in som det går i uttaget på ugnens sida.

Koppla bort produkten från el nätet några minuter. Ta ur eller koppla från säkringen i husets/ lägenhetens säkringsskåp. An slut igen. Om F och en siffra vi sas igen, kontaktar du din åter försäljare eller serviceavdel ningen.

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrym mets yttre kant.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

INSTALLATION

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Tekniska data

Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.

Mått

Höjd

Bredd

Djup

Ugnskapacitet

Placering av produkten

Du kan installera din fristående produkt med skåp på en eller båda sidorna och i ett hörn.

Minsta avstånd

900 mm

596 mm

600 mm

74 L

Installation 73

B

A

A

Mått

A

B

Justering av höjd

mm

2

685

När du installerar produkten, justera höjden så att dess ovansida är i nivå med de andra ytorna.

Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.

FÖRSIKTIGHET

Var försiktig när du ställer produkten på golvet. Det finns en viss risk att produktens baksida eller golvet skadas. Lägg produkten på kartongskivor eller styrencellplast (t.ex. från förpack ningsmaterialet) för att skydda den.

74 Installation

A

A

A

A

7 7

14

14

7

49 min. 866 mm

180º min. 848 mm

Justera spissockeln

Om du har en mini-köksinstallation kan du flytta spissockeln bakåt så att den passar bakom golvlisten under köksskåpen.

Installation 75

76 Installation

Installation 77

När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.

Använd en skruvmejsel för att justera hjulen (1).

Använd en nyckel för att justera de små fötterna i produktens botten (2).

Tippskydd

FÖRSIKTIGHET

Du måste installera tippskyddet. Om du inte installerar det kan produkten tippa över.

Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.

2

1

78 Miljöskydd

1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten innan du fäster tippskyddet.

2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför produktens ovansida, och med 49 mm avstånd från produktens vänstra sida till det runda hålet på konsolen (se fig.). Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).

3. Du hittar hålet till vänster på produktens baksida (se fig.).

Lyft produktens framsida (1) och sätt den i mitten av utrymmet mellan skåpen (2).

49 mm

77 mm

Om utrymmet mellan bänkskåpen är stör re än produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten.

Säkerställ att ytan bakom produkten är jämn.

2

1

Elektrisk installation

VARNING

Endast en behörig och kompetent person får utföra den elektriska installationen.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om du inte följer föreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsin formation".

Denna produkt levereras med stickkontakt och nätkabel.

Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas.

Annars fungerar inte spisen.

MILJÖSKYDD

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med inter nationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en åter vinningsstation.

79

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement