Electrolux | EKC6670BOW | User manual | Electrolux EKC6670BOW Brukermanual

Electrolux EKC6670BOW Brukermanual
EKC6670BO
.................................................. ...............................................
NO KOMFYR
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KOKETOPP - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STEKEOVN - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STEKEOVN - TILLEGGSFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom
flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode
resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:
• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet
• For å ta vare på miljøet
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på
at den følger med produktet hvis du selger
eller flytter det.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig
montering eller bruk forårsaker skade.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare
personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra
åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller instruksjon
i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke
leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn. Det er fare for kvelning eller fysisk
skade.
• Hold barn og dyr borte fra produktet når
døren er åpen, eller produktet er i bruk.
Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet.
• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den.
Det forhindrer at barn eller dyr bruker
produktet ved et uhell.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
1.3 Montering
• Forutsetningene for justering av dette
produktet er angitt på typeskiltet
• Bare en godkjent tekniker kan montere
og koble produktet. Kontakt et autorisert
serviceverksted. Dette for å hindre skade
på produkt og person.
• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis
det er skadet. Kontakt leverandøren ved
behov.
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk.
Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan
oppheve garantien.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og
standardene som gjelder i brukslandet
(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for
resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.).
• Vær forsiktig når du flytter produktet.
Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.
• Overhold minimumsavstanden til andre
produkter og enheter.
• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.
1.4 Strømtilkopling
• Bare en godkjent elektriker kan utføre
elektriske arbeider på produktet. Kontakt
et godkjent servicesenter. Dette for å
hindre skade på produkt og person.
• Maskinen må være jordet.
• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset.
• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.
• Du må ha korrekte isoleringsenheter:
Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Støtbeskyttelsesdelene må være festet
på en slik måte at de ikke kan frakobles
uten verktøy.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
4
www.electrolux.com
• Når du kopler elektriske produkter til
nettstrømmen, må du ikke la ledninger
berøre eller komme i nærheten av den
varme døren.
• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det
kan være brannfarlig.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader
nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak produktet.
• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er
tilgjengelig etter montering.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.
1.5 Bruk
• Produktet skal kun brukes for matlaging i
private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål.
Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.
• Ha alltid tilsyn med produktet under
bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren mens
produktet er i drift. Varm damp kan
strømme ut. Fare for brannskader.
• Ikke bruk dette produktet hvis det er i
kontakt med vann. Ikke bruk produktet
med våte hender.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for
brannskader. Ikke legg metallgjenstander
som bestikk eller grytelokk på overflaten,
da de kan bli varme.
• Innsiden av produktet blir varm under
bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker eller grytekluter når du skal sette inn
eller ta ut tilbehør eller gryter.
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke
berører varmeelementene. Barn må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og luft.
Det er fare for brann.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme
i nærheten av produktet når du åpner
døren.
• Ikke la brannfarlige gjenstander som er
fuktet med brannfarlige stoffer og/eller
lettantennelige gjenstander (av plast eller
aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller
brann.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar
eller uten kokekar
• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade
grytene og koketoppen.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned
på den glasskeramiske overflaten, kan
den bli skadet.
• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet. Varmen kan skade produktet.
• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn
tilbehør for å unngå skade på emaljen.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller med skadde bunner kan lage riper i
den glasskeramiske overflaten hvis de
skyves over den.
• Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie;
– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke legg brennbart materiale i skuffen
under stekeovnen. Bare varmebestandig
tilbehør skal oppbevares der.
• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.
• Ikke legg noe på koketoppen som kan
komme til å smelte.
• Hvis det er sprekker i overflaten, må du
koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.
• Ikke plasser materialer som leder varme
(f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For
stor varmereflektering kan skade kokeflaten.
NORSK
1.6 Stell og rengjøring
• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare
for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.
• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis
fett eller andre matrester får anledning til
å samle seg opp, kan det føre til brann.
• Regelmessig rengjøring forhindrer at
overflatematerialet forringes
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet
til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk
brennbare produkter eller produkter som
kan forårsake korrosjon.
• Du må ikke rengjøre produktet med
damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe gjenstander, skurende
rengjøringsmidler, skuresvamper eller
flekkfjernere.
• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge
anvisningene fra produsenten. Ikke spray
noe på varmeelementene og termostatsensoren.
• Ikke rengjør glassdøren med slipende
rengjøringsmidler eller metallskrape. Den
varmebestandige overflaten på det indre
glasset kan sprekke og knuse.
• Når dørglasspanelene skades kan de bli
svake og de kan sprekke. De må skiftes
ut. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du demonterer døren.
Døren er tung.
• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på
husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.
• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en
med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.
• Koble produktet fra strømforsyningen før
du skifter pære i ovnslampen. Fare for
5
elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for
brannskader.
1.7 Pyrolytisk rengjøring
• Sørg for god ventilasjon under og etter
hver bruk av programmet Pyrolytisk selvrens.
• Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte
fra ovnen under og etter hver pyrolytiske
selvrens, og sørg for god ventilasjon.
• Ikke la produktet være uten tilsyn under
pyrolytisk rengjøring.
• Under pyrolytisk rengjøringen, må du ikke åpne døren eller kutte strømforsyningen.
• Under pyrolytisk rengjøring må du holde
barn borte fra ovnen. Produktet blir
svært varmt. Fare for brannskader.
• Hardnakket smuss kan føre til misfarging
av emaljen under pyrolytisk rengjøring.
Misfarge på enhetens emalje har ingen
innvirkning på produktets funksjon.
1.8 Servicesenter
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid
på produktet til en godkjent tekniker.
Kontakt et godkjent servicesenter.
• Bruk kun originale reservedeler.
1.9 Kassering av maskinen
• For å hindre fysiske skader:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn
eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning.
6
www.electrolux.com
2. PRODUKTBESKRIVELSE
2.1 Generell oversikt
1
2
3
1 Bryter til ovnsfunksjonene
4
2 Elektronisk programmering
5
6
10
5
4
3
2
1
7
8
3 Termostatbryter
4 Temperaturindikator
5 Brytere til komfyrtoppen
6 Kontakt til steketermometeret
7 Varmeelement
8 Ovnslampe
9
9 Vifte og varmeelement
10 Brettstiger
2.2 Oversikt over platetoppen
1
2
145 mm
180 mm
1 Kokesone 1200 W
2 Kokesone 1800 W
180 mm
140/210 mm
3 Kokesone 1800 W
4 Restvarmeindikator
5 Kokesone 1000/2200 W
5
4
3
2.3 Tilbehør
• Ovnsrist
For kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
For kaker og småkaker.
• Dyp langpanne
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
• Steketermometer
For å måle hvor langt maten har kommet
i stekeprosessen.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under
ovnsrommet.
NORSK
7
3. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
nye tiden bli lagret automatisk etter 5
sekunder).
Temperatur-/tidsdisplayet viser den
nye tiden.
3.1 Første gangs rengjøring
• Fjern alt tilbehør og brettstigene (hvis
mulig).
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
Se kapitlet "Stell og rengjøring".
3.2 Stille inn tiden
Etter første tilkobling til nettspenningen, blir
alle symbolene i displayet slått på i noen
sekunder. I de påfølgende få sekundene,
viser displayet programvareversjonen.
Etter at programvareversjonen slås av, viser
og "12.00". "12" blinker.
displayet
1.
Trykk
time.
2.
Trykk
for å bekrefte (bare nødvendig for første innstilling. Senere vil den
nye tiden bli lagret automatisk etter 5
sekunder).
eller
for å stille gjeldende
og innstilt time.
Displayet viser
"00" blinker.
3.
Trykk
eller
minutter.
4.
Trykk
for å bekrefte (bare nødvendig for første innstilling. Senere vil den
for å stille gjeldende
Endre aktuelt klokkeslett
Du kan bare endre klokkeslettet når stekeovnen er slått av.
Trykk på
. Innstilt tid og symbol
blinker i displayet. Bruk prosedyren ”Stille inn
klokkeslett” for å stille inn nytt klokkeslett.
3.3 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne
av gjenværende fett.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
La produktet være i bruk i en time.
Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
La produktet være i bruk i ti minutter.
Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
6. La produktet være i bruk i ti minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
4. KOKETOPP - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Bryter
1-9
4.1 Varmeinnstilling
Bryter
Funksjon
Hold varm
0
Av-posisjon
1.
2.
Funksjon
Effekttrinn
(1 - laveste effekttrinn; 9 høyeste effekttrinn)
Drei betjeningsbryteren til ønsket effekttrinn.
For å avbryte tilberedningen, må du
dreie bryteren til posisjonen 0.
Bruk restvarmen til å redusere
energiforbruket. Slå av kokesonen i
8
www.electrolux.com
ca. 5–10 minutter før kokeprosessen er fullført.
4.2 Slik bruker du doble
kokesoner
OBS
Drei bryteren mot klokken for å aktivere kokesonene. Ikke vri den til
stopposisjon.
1.
2.
3.
To kokesoner er på.
For å angi nødvendige varmeinnstillinger se "Varmeinnstillinger".
4.3 Restvarmeindikator
Restvarmeindikatoren tennes når en kokesone er varm.
ADVARSEL
Forbrenningsfare som følge av restvarme.
Drei bryteren med klokken til posisjon
9.
Drei bryteren langsomt til symbolet
til du hører et klikk.
5. KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
• Sett kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Deaktiver kokesonene før tilberedningstiden er omme for å utnytte restvarmen.
• Bunnen av grytene må ha samme mål som kokesonen.
5.1 Kokekar
• Kokekarets bunn bør være så
tykk og jevn som mulig.
• Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller kobberbunn, kan misfarge den glasskeramiske overflaten.
5.3 Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
5.2 Energisparing
• Legg alltid lokk på kokekaret,
hvis det er mulig.
Varmeinnstilling
Brukes til:
Tid
Tips
Holde den tilberedte maten varm
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret
1-2
Hollandaise-sause, smelte: av
smør, sjokolade og gelatin
5-25
min
Bland innimellom
1-2
Størkning: luftig omelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk
2-3
Svelling av ris og melkeretter, var- 25-50
ming av ferdigretter
min
1
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått
NORSK
9
Varmeinnstilling
Brukes til:
Tid
Tips
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen spiseskjeer væske
4-5
Dampkoking av poteter
20-60
min
Bruk maks. ¼ l vann for 750 g
poteter
4-5
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper
60-150 Opptil 3 liter væske pluss inmin
gredienser
6-7
Forsiktig steking: schnitzel, coretter
don bleu av kalv, koteletter, kjøtt- behov
kaker, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer
Snus etter halve steketiden
7-8
Steking, potetlapper, hoftestykker, steker
Snus etter halve steketiden
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites
5-15
min
6. KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Rengjør produktet etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke produktets
funksjon.
2.
Fjerne smuss:
1. – Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke, kan smusset for-
3.
årsake skade på produktet. Bruk en
spesialskrape til glasset. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
– Fjernes etter at produktet er tilstrekelig avkjølt: kalk- eller vannringer, fettsprut og falming av metallet. Bruk et spesialrengjøringsmiddel
for glasskeramikk eller rustfritt stål.
Rengjør produktet med en fuktig klut
og litt rengjøringsmiddel.
Til slutt gnir du produktet tørt med
en ren klut.
7. STEKEOVN - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
7.1 Slå produktet på og av
1.
2.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en
ovnsfunksjon.
Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
10 www.electrolux.com
Temperaturindikatoren lyser når temperaturen i produktet øker.
3.
For å slå av produktet, drei bryteren for
ovnsfunksjoner og termostatbryteren til
av-posisjonen.
7.2 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er slått av.
Ovnslampe
For å slå på ovnslampen uten å stille inn på steking.
Varmluft
For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i mer enn én høyde, uten at smaken
overføres rettene imellom. Still ovnens temperatur 20
- 40 °C lavere enn når du bruker over/-undervarme.
Pai/pizza
For å lage pizza, quiche eller pai. Still ovnens temperatur 20 - 40 °C lavere enn når du bruker over/-undervarme.
Over-/undervarme
For å bake eller steke i én høyde i ovnen. Over- og
underelementene er i bruk samtidig.
Tørking
For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme og
fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. tomat,
squash og sopp).
Tine
For å tine frossen mat.
Grill
Til grilling av flate matvarer i mindre mengder, midt
på risten. For å rise brød.
Max Grill
For grilling av flate matvarer i større mengder. For å
rise brød. Hele grillelementet er i bruk.
Bruning
Steke store kjøttstykker. Her virker grillelementet og
ovnsviften vekselvis, slik at den varme luften sirkulerer rundt maten.
For automatisk pyrolytisk rengjøring av ovnen. Den
Pyrolytisk rengjøring brenner av gjenværende smuss i ovnen. Stekeovnen
varmes opp til ca. 500 °C.
NORSK
11
7.3 Display
7
1
2
3
1 Tidsbryter
2 Varme opp og restvarmeindikator
3 Vanntank (kun på noen modeller)
4 Steketermometer (kun på noen model-
ler)
7
6
5
4
5 Elektronisk dørlås (kun på noen model-
ler)
6 Timer/minutter
7 Klokkefunksjoner
7.4 Knapper
Knapp
Funksjon
Klokke
,
Beskrivelse
For å stille inn en klokkefunksjon.
Minus, pluss
For å stille inn tiden.
Stoppeklokke
For å still inn Stoppeklokken. Hold denne knappen
nede i mer enn 3 sekunder for å aktivere ovnslampen.
Temperatur
For å kontrollere ovnstemperaturen eller kjernetemperaturen på steketermometeret (hvis mulig). Brukes
bare sammen med en ovnsfunksjon.
7.5 Oppvarmings- og
restvarmeindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen, kommer
linjene i displayet
på en etter en. Linjene
viser at ovnstemperaturen øker eller reduseres.
Når du slår av produktet, vil displayet vise
, hvis temperaturestvarmeindikatoren
ren i ovnen er høyere enn 40 °C. Drei temperaturbryteren til høyre eller venstre for å
vise ovnstemperaturen i displayet.
8. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
Symbol
Funksjon
Stoppeklokke
Klokkeslett
Steketid
Slutt
Beskrivelse
For innstilling av varseluret.
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. Se "Stille
inn klokkeslett".
For å velge hvor lenge produktet skal være på. Velg en
ovnsfunksjon før du velger denne funksjonen.
For å velge når produktet skal slås av. Velg en ovnsfunksjon før du velger denne funksjonen. Du ka bruke Steketid
og Sluttid samtidig (starttidsforvalg) for å velge når produktet skal slås av og på.
12 www.electrolux.com
Trykk på
gjentatte ganger for å
endre klokkefunksjonen.
klokken når som helst, selv når produktet
er slått av.
1.
Trykk
for å bekrefte innstillingen
for klokkefunksjonen, eller vent i 5
sekunder, da vil innstillingen bekreftes automatisk.
2.
8.1 Stille inn Steketid eller Sluttid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
symbolet
eller
blinker i displayet.
Trykk + eller - for å stille inn minutter.
Trykk på
for å bekrefte.
Trykk + eller - for å stille inn timen.
Trykk på
for å bekrefte.
Når den gitte tiden begynner, vil symeller
og den gitte tiden
bolet
blinke. Lydsignalet vil lyde i to minutter.
Produktet slås av. Trykk på en knapp
eller åpne produktets dør for å stoppe
lyden.
Hvis du trykker på knappen
når
du stiller inn timer for Steketid
,
går produktet til innstillingen av
Sluttid
-funksjonen.
8.2 Stille inn Stoppeklokken
Brukes til innstilling av varseluret. Maksimumstiden er 23 timer og 59 minutter.
Denne funksjonen har ingen innvirkning på
bruk av ovnen. Du kan stille inn stoppe-
3.
4.
Trykk
.
og 00 blinker i displayet.
Trykk på + eller - for å stille inn Stoppeklokken. Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når du velger en
tid som er lenger enn 60 minutter vil
vises i displayet. Produksymbolet
tet beregner deretter tiden i timer og
minutter.
Stoppeklokken starter automatisk etter
fem sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres
et lydsignal. Trykk på en knapp for
å slå av lydsignalet.
Når den valgte tiden er nådd, lyder et
signal i to minutter. 00.00 og
blinker
i displayet. Trykk på en knapp for å slå
av lydsignalet.
Hvis du stiller inn Stoppeklokken
når Steketid eller Sluttid er i bruk,
i displayet.
vises symbolet
8.3 Tidsur med opptelling
Bruk Tidsur med opptelling for å overvåke
hvor lang tid ovnen er i bruk. Det starter
straks når ovnen slås på.
For å tilbakestille tidsuret med opptelling,
må du trykke og holde + og - inne. Tidsuret
med opptelling starer opptellingen.
Du kan ikke bruke Tidsur med opptelling når funksjonen Steketid eller
Sluttid er i bruk.
9. STEKEOVN - TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Barnesikring
Ovnen kan ikke betjenes når barnesikringen
er aktivert. Dette er for å sikre at barn ikke
bruker produktet utilsiktet.
Aktivere og deaktivere
barnesikringsfunksjonen:
1. Ikke velg en ovnsfunksjon.
2.
Trykk og hold
to sekunder.
3.
Et lydsignal vil høres. SAFE og
tennes/slokkes i displayet (når du aktiverer
eller deaktiverer barnesikringen).
og + samtidig i minst
Hvis ovnen har pyrolytisk rengjøringsfunksjon, er døren låst.
SAFE og
tennes på displayet
når du dreier på en bryter eller trykker på en knapp.
9.2 Automatisk utkobling
Av sikkerhetsgrunner slår produktet, etter
litt tid, seg av automatisk:
• Hvis en ovnsfunksjon er i bruk.
• Hvis du ikke endrer ovnstemperaturen.
NORSK
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
30 - 120 °C
12.5 t
120 - 200 °C
8.5 t
200 - 250 °C
5.5 t
250 - maks °C
3.0 t
13
9.3 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er
kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.
Etter en automatisk utkobling, trykk på en
knapp for å slå produktet på igjen.
Automatisk utkopling fungere sammen med alle ovnsfunksjoner unntatt Lys, Steketid, Sluttid og Starttidsforvalg.
10. STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
10.1 Steketermometer
Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet har nådd innstilt
temperatur, slår produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen. Se steketabellen.
• Kjernetemperaturen. Se tabellen for steketermometer.
Bruk bare steketermometeret som
følger med produktet eller originale
reservedeler.
1.
2.
Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.
Sett spissen på steketermometeret
(med symbolet
på håndtaket) midt i
kjøttet.
3.
Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten foran på produktet. Displayet viser et blinkende symbol
og
standard valgt kjernetemperatur. Standard kjernetemperatur er 60 °C når du
bruker steketermometeret for første
gang.
4.
Mens
blinker, kan du endre standard kjernetemperatur med temperaturbryteren.
5.
Trykk
for å lagre den nye kjernetemperaturen eller vent i 10 sekunder,
slik at innstillingen lagres automatisk.
Standard kjernetemperatur vises i displayet neste gang du bruker steketermometeret.
Sørg for at steketermometeret holder
seg i kjøttet og i kontakten under hele
stekeprosessen.
6.
14 www.electrolux.com
7.
8.
9.
Når kjøttet når den angitte kjernetemperaturen, blinker symbolet for steketermometeret
og standard kjernetemperatur blinker. Et lydsignal høres i
to minutter. Trykk på en knapp for å
slå av lydsignalet.
Trekk støpselet til steketermometeret
ut av stikkontakten. Ta maten ut av
produktet.
Slå av produktet.
Hver gang du setter steketermometeret i kontakten, må du stille inn
steketid og ferdigtid igjen.
Når produktet kalkulerer foreløpig
steketid for første gang, vil symbolet - blinke i displayet. Displayet viser varighet på tilberedningsprosessen når beregningen er ferdig.
Beregningene vil kjøre i bakgrunnen under tilberedningen, og steketidsverdien kan oppdateres i displayet hvis nødvendig.
Du kan endre
kjernetemperaturen når som
helst i løpet av
tilberedningsprosessen:
1. Trykk på temperaturknappen
:
– Trykk én gang - displayet viser valgt kjernetemperatur,
som endres hvert 10. sekund til gjeldende kjernetemperatur.
– Trykk to ganger - displayet
viser gjeldende ovnstemperatur, som endres hvert 10.
sekund til valgt ovnstemperatur.
– Trykk tre ganger - displayet
viser valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å
endre temperaturen.
10.2 Sette inn tilbehøret
Langpannen og ovnsristen har sidekanter. Disse kantene og formen
på sporene er spesiallaget for å
hindre at kokekar sklir.
Sette inn ovnsristene og langpannen
sammen
Sett ovnsristen oppå langpannen. Skyv
langpannen inn i et av sporene.
NORSK
15
11. STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskrift, mengde og kvaliteten på ingrediensene som brukes.
OBS
Bruk en dyp langpanne for svært
fuktige kaker. Fruktsafterr kan sette
varige flekker på emaljen.
11.1 Steking av bakst
Generelle opplysninger
• Den nye stekeovnen kan muligens steke
på en annen måte enn den gamle gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene
(temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene.
• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er
ferdig, for å utnytte restvarmen.
Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde
igjen, får de tilbake sin opprinnelige
form.
Hvordan du bruker steketabellene
• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.
• Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenge seg med 10-15
minutter hvis du baker kaker i flere høyder
• Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis
dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
Baketips
Bakeresultat
Mulig årsak
Løsning
Kaken er for lys på
undersiden
Feil ovnsnivå
Sett kaken på et lavere ovnsnivå
Kaken faller sammen (blir klissen,
gummiaktig, får
vannstriper)
For høy steketemperatur
Bruk en lavere innstilling
Kaken faller sammen (blir klissen,
gummiaktig, får
vannstriper)
For kort steketid
Øk steketiden
Ikke still inn høyere temperatur
for å redusere steketiden
Kaken faller sammen (blir klissen,
gummiaktig, får
vannstriper)
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske i deigen. Ta
hensyn til blandingstidene, spesielt
hvis du bruker miksmaster
Kaken er for tørr
For lav steketemperatur
Still steketemperaturen høyere
Kaken er for tørr
For lang steketid
Reduser steketiden
Kaken blir ujevnt
brun
For høy steketemperatur og for kort steketid
Still steketemperaturen lavere og la
kaken steke lenger
Kaken blir ujevnt
brun
Deigen er ujevnt fordelt
Fordel deigen jevnt på stekebrettet
16 www.electrolux.com
Bakeresultat
Kaken blir ikke ferdig i løpet av den
angitte steketiden
Mulig årsak
For lav temperatur
Løsning
Still steketemperaturen litt høyere
11.2 Varmluftsbaking
Type bakverk
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
2+4
175-185
15-20
Grove rundstykker
2+4
165-180
20-30
Små gjærbrød med
fyll
2+4
170-180
15-20
Saltkringler
2+4
160-170
15-20
Loff
2+4
170-180
30-40
Helkornbrød
2+4
160-170
35-45
Rugbrød, blanding
2+4
250
oppvarming
- baking
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunner
2+4
100
90-120
- oppvarming
2+4
med ovnen skrudd
av
25
Kjeks
2+4
150-160
10-20
Vannbakkels
2+4
155-165
30-40
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
før baking, bunner
10-15
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
etterbehandling
35-45
Fruktterter, smuldredeig
2+4
170-180
30-40
Langpannekake
Formkake
Sukkerbrød/sandkaker
11.3 Vanlig baking
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Type bakverk
3-4
200-225
8-12
Rundstykker av sammalt
mel
3-4
190-200
20-25
NORSK
Type bakverk
17
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Små gjærbrød med fyll
3-4
200-225
10-12
Ciabatta
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-15
Saltstenger
3-4
180-200
12-15
Loff
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Brød av sammalt mel
1-2
180-200
35-45
Rugbrød, blanding
1
275
oppvarming
- baking
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Langpannekake
2-3
170-180
50-60
Formkake
3-4
170-180
35-45
Sukkerbrød/Madeirakaker
1-2
170-180
40-50
Sandwichkake, rull
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbase
3-4
100
90-120
- oppvarming
3-4
med ovnen slått
av
25
Småkaker
3-4
160-180
6-15
Vannbakkels
3-4
170-190
30-45
Rullekake
3-4
190-210
10-12
Fruktterte, bakverk med
skorpe
3-4
175-200
forhåndsvarming,
rull 10-15
Fruktterte, bakverk med
skorpe
3-4
175
avslutning 35-45
Fruktterte, smuldredeig
3-4
190-200
25-35
2
210-230
10-12
Kransekake i ringer
11.4 Pizzatabell
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta rull
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Fruktterter, mørdeig
2-3
170-180
35-45
18 www.electrolux.com
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fruktterter, smuldredeig
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tykk – med mye
fyll)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tynn bunn)
1-2
200-2301)
15-20
Frossen pizza
1-2
200
15-20
Terter, hjemmelaget
forsteking, rundstykke
3-4
215-225
35-45
Terter, hjemmelaget
etterbehandling
3-4
215-225
35-45
Terter, frosne
3-4
200
15-25
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, koking
2+4
150-160
1)
Fisk, steking
2+4
165-175
1)
Kjøttpudding
2+4
165-175
60-70
Danske kjøttboller
2+4
165-175
35-45
Leverpostei
2+4
165-175
65-75
Potetgrateng
2+4
175
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2+4
175
60-70
Lasagne, frossen
2+4
175
30-45 2)
Pastagrateng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Frossen pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frosne
2+4
180-200
30-45 2)
Terter, hjemmelaget
- før steking, rundstykke
2+4
165-175
15-20
1) forvarm stekeovnen
11.5 Steking varmluft
Matvaretype
Pizza, hjemmelaget
NORSK
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Terter, hjemmelaget
- etterbehandling
Matvaretype
2+4
165-175
30-40
Terter, frosne
2+4
175
25-352)
19
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er
ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra
beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det
som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt
30+10 = 40 minutter.
11.6 Over- og undervarme
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, kokt
Matvaretype
2-3
160-170
1)
Fisk, steking
2-3
180-200
1)
Kjøttpudding
2-3
175-200
45-60
Danske kjøttboller
3-4
175-200
30-45
Leverpostei.
2-3
180-200
50-60
Gratinert
2-3
180-200
50-60
Potetgrateng
3-4
200
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2-3
200
50-60
Lasagne, frossen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagrateng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hjemmelaget
2-3
220-230
15-25
Pizza, frossen
2-3
220-230
15-25 2)
Chips. frosne
3-4
225-250
20-30 2)
Terter, hjemmelaget
- forhåndsvarming,
rull
3-4
190-210
15-25
Terter, hjemmelaget
- avslutning
3-4
190-210
20-30
Terter, frosne
3-4
200-225
20-30 2)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er
ferdig når kjøttet er hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra
bena, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står
på pakken. Hvis den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.
20 www.electrolux.com
11.7 Steking
Stekte matretter
• Bruk utstyr som tåler varme for steking
(les anvisningene fra fabrikanten).
• Store steker kan stekes direkte i dyp
langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis tilgjengelig)
• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk.
På den måten blir kjøttet saftigere.
• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe,
kan du steke i stekegryte uten lokk.
11.8 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Roastbiff1)
2-3
125
80-120
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Kjøttype
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
2-3
160
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Svinestek 1)
2-3
175
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Kjøttype
Oksefilet1)
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/skulder/sadel
Svin
Kjøttype
NORSK
21
Fjærfe
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Kylling, i deler
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
1)
2-3
130
til sammen omtrent
5 timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Roastbeef1)
2-3
125
80-120
Rundbiff
- bruning
2-3
225
totalt 10
Rundbiff
- steking
2-3
160
50-60
Roastbiff
1-3
180
90-120
Kjøttype
Langsteking av and
11.9 Vanlig steking
Storfekjøtt
Kjøttype
1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du
bruker steketermometer må det tas ut før grilling.
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
2-3
180
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
2
180
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Svinestek1)
3
200
60-70
Svinekam1)
3
200
60
Nakkekoteletter
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Kjøttype
Oksefilet 1)
Lam
Kjøttype
Lår/bog/ribbe
Svinekjøtt
Kjøttype
22 www.electrolux.com
Fjærkre
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Kylling, oppdelt
2-3
200
55-65
And1)
2-3
160
55-65
And langsom steking 1)
2-3
130
totalt om lag 5 timer
Stekt kalkun med
fyll
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Kjøttype
11.10 Bruning
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Svinestek 1)
2-3
180
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Kjøttype
Lår/skulder/ribbe
Svin
Kjøttype
NORSK
23
Fjærfe
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
ikke egnet
til sammen omtrent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
11.11 Tabell for steketermometer
Storfekjøtt
Kjøttype
Bretthøyde
Kjernetemperatur
Roastbiff
2-3
55-65
Rundstek
- bruning
2-3
55-65
Rundstek
- steking
2-3
55-65
Roastbiff
1-2
75-80
Rille
Kjernetemperatur
2-3
65
Bretthøyde
Kjernetemperatur
2
90
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/bog/sadel
Svinekjøtt
Rille
Kjernetemperatur
Svinestek
Kjøttype
2-3
80
Nakkefileter
2-3
75-80
Skinke
1-2
70-75
Bretthøyde
Kjernetemperatur
2-3
75-80
Fjærkre
Kjøttype
Kalkunbryst
11.12 Grilling
Bruk alltid grillfunksjonen med maks
effekttrinn
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
du griller
24 www.electrolux.com
Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.
• Sett risten inn i rillehøyden som
anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller
fisk.
Grillområdet er midt på brettet
Rille
Temperatur
°C
Tid i minutter / side 1
Tid i minutter / side 2
Svinekoteletter
3-4
Lammekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
5-6
Kylling, oppdelt
Pølser
3-4
250
20-25
15-20
3-4
250
3-4
1-2
Spareribs, forhåndskokt i
20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver av torsk eller
laks
3-4
250
10
5
Ristet brød
3-4
250
2-3
-
Mattyper for grilling
11.13 Tørking
Grønnsaker
Matretter
som tørkes
Temperatur
°C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer
(anbefalt)
Bønner
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (delt i
strimler)
60-70
3
1–4
5-6
Suppegrønnsaker
60-70
3
1–4
5-6
Sopp
50-60
3
1–4
6-8
Urter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer
(anbefalt)
Svisker
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Eplebåter
60-70
3
1–4
6-8
Pærer
60-70
3
1–4
6-9
Frukt og bær
Matretter
som tørkes
NORSK
11.14 Tining
• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.
25
• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.
• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.
Matvaretype
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid minutter
Kommentarer
Kylling 1 000 g
2
120-140
20-30
Legg kyllingen på et snudd tefat på en stor tallerken Snu
den når den er halvstekt.
Kjøtt, 1 000g
2
100-140
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Kjøtt, 500g
2
90-120
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Ørret, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær, 300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Fløte, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløten kan piskes selv om den
er litt frossen.
Kake, 1 400g
2
60
60
-
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det
stekes ved høy temperatur (særlig mat som
inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at
du tilbereder maten ved så lav temperatur
som mulig og ikke steker den for hardt.
12. STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør produktets forside med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du
et vanlig vaskemiddel
• Rengjør ovnsinventaret etter hver bruk.
På denne måten blir det lettere å fjerne
smuss uten at det brenner seg fast.
• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
• Rengjør alt ovnstilbehøret etter hver bruk
og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må
du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan ødelegge slippbelegget.
Produkter i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan
skade overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
12.1 Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL
Produktet blir svært varmt. Fare for
brannskader.
OBS
Ikke bruk komfyrtoppen samtidig
som du bruker den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen. Dette kan skade produktet.
1.
Fjern de uttakkbare hyllestøttene (hvis
nødvendig) og tilbehør fra produktet.
Se "Fjerne hyllestøttene".
26 www.electrolux.com
OBS
Ikke la de uttakbare hyllestøttene
forbli i produktet under pyrolytisk
rengjøring. Det er fare for skade.
Fjern det verste smusset manuelt.
Lukk ovnsdøren helt.
Etter at den pyrolytiske selvrengjøringen er
ferdig, viser displayet klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst. Så snart produktet er avkjølt, lyder et lydsignal og døren kan åpnes.
Den pyrolytisk rengjøringsprosedyren kan ikke starte mens ovnsdøren er åpen.
Velg funksjonen Pyrolytisk rengjøring.
Se "Ovnsfunksjoner".
Husk å rengjøre !
For å minne deg på at pyrolytisk rengjøring
er nødvendig vil PYR blinke i displayet i 10
sekunder etter aktivering og deaktivering av
produktet.
5.
Når
blinker, trykk + eller - for å stille inn nødvendig prosedyre:
– P1 - hvis ovnen ikke er veldig skitten. Prosedyren tar 1 time og 30 minutter.
– P2 - hvis ovnen ikke er veldig skitten. Prosedyren tar 2 time og 30 minutter.
Påminneren for "Husk å rengjøre !"
slukkes:
• Etter at funksjonen Pyrolytisk rengjøring
er ferdig
• Hvis du trykker på + eller - når
blinker
i displayet.
6.
Trykk på
for å starte prosedyren.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge starttid for rengjøringen.
Når ovnen står på den innstilte temperaturen, låses døren. Displayet viser
og linjene på varmeindikasymbolet
toren.
2.
3.
4.
Under Pyrolytiske rengjøring er
ovnslampen slått av.
12.2 Brettstiger
Du kan fjerne brettstigene for å rengjøre sideveggene.
For å stoppe Pyrolytisk rengjøring
før den er ferdig, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
Å fjerne brettstigene
1.
Trekk den fremre delen av brettstigen
ut fra sideveggen.
NORSK
2.
1
27
Trekk den bakre delen av brettstigen
ut fra veggen og ta den ut.
2
ADVARSEL
Sørg for at glassene er avkjølt før
du rengjør glassdøren. Det er fare
for at glasset kan sprekke.
Montere brettstigene
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
brettstøttene.
Gjelder for teleskopskinner:
Holderne på teleskopskinnene må
peke forover!
ADVARSEL
Hvis dørglasspanelene skades eller
får riper, kan de bli svake og sprekke. I så fall må de byttes. Kontakt
ditt lokale servicesenter for ytterligere instruksjoner.
OBS
Pass på at den lengste ståltråden
er i front. Endende på ståltrådene
må peke bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.
12.3 Rengjøre ovnens dørglass
Dørglasset kan avvike i type og
form fra hva du ser på bildene i eksemplet i diagrammene. Antall
glass kan også være forskjellig.
Fjerne glasset:
1.
2.
3.
1
2
Åpne døren helt.
Skyv glidebryteren til du hører et klikk.
Lukk døren til den låses.
28 www.electrolux.com
4.
1
5.
6.
Hold dørlisten øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre
klipslåsen.
Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
Fjern dørglassene.
2
1
Du setter inn glassene ved å følge ovennevnte fremgangsmåte i omvendt rekkefølge.
OBS
De uttakbare dørglassene har et
merke på en av sidene. Pass på at
merket er øverst i venstre hjørne.
12.4 Ovnslampe
2.
3.
Rengjør lampedekselet.
Skift lyspæren i stekeovnslampen med
en egnet varmebestandig ovnslampe
som tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4.
Monter glassdekselet.
12.5 Ta ut skuffen
ADVARSEL
Vær forsiktig når du skifter lyspæren. Det er fare for elektrisk støt.
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå av ovnen.
• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå
av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen for å forhindre skade på
lyspæren og glassdekselet.
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
enkel rengjøring.
Ta ut skuffen
1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
Sette inn skuffen
For å sette på plass igjen skuffen, følger du
fremgangsmåten i omvendt rekkefølge
Skifte lyspære i ovnslampen
1. Du finner glassdekselet til lampen bak i
ovnsrommet.
Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
ADVARSEL
Det kan bli veldig varmt i skuffen
når stekeovnen benyttes. Oppbevar derfor ikke brannfarlige gjenstander i skuffen, f.eks. rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray, osv.
13. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Feil
Restvarmeindikatoren vises ikke
Mulig årsak
Kokesonen er ikke varm
fordi den bare har vært i
bruk en kort stund
Løsning
Kontakt kundeservice hvis
kokesonen burde ha vært
varm
NORSK
Feil
Mulig årsak
29
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Støpselet sitter ikke skikkelig i.
Sett i støpselet ordentlig.
Produktet fungerer ikke.
Jordfeilbryteren er slått av. Slå på jordfeilbryteren.
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Ovnen blir ikke varm.
Produktet er deaktivert.
Aktiver produktet.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken. Se "Stille inn
klokkeslett".
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
Se “Automatisk utkobling”.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Deaktivere barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen i sikringsskapet
har gått.
Kontroller sikringen. Hvis
sikringen går mer enn én
gang, må du kontakte en
godkjent elektriker.
Ovnslampen virker ikke.
Lyspæren er defekt.
Skift ovnslampe.
Den pyrolytiske rengjøringen starter ikke. Displayet
viser C1.
Brettstigene er ikke fjernet. Fjern brettstigene.
Den pyrolytiske rengjøringen starter ikke. Displayet
viser C2.
Funksjonene Pyrolytisk
rengjøring og Tine er valgt
når støpselet til steketermometeret er i kontakten.
Trekk støpselet til steketermometeret ut av stikkontakten.
Den pyrolytiske rengjøringen starter ikke. Displayet
viser C3.
Døren er ikke riktig lukket
eller den elektroniske dørlåsen er defekt.
Lukk døren helt.
Displayet viser F102.
Døren er ikke riktig lukket
eller den elektroniske dørlåsen er defekt.
1.
2.
3.
Lukk døren helt.
Slå av produktet ved
hjelp av sikringen eller
sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og slå
den på igjen.
Hvis displayet viser
F102 igjen, må du ta
kontakt med et servicesenter.
30 www.electrolux.com
Feil
Ovnen blir ikke varm. Displayet viser Demo.
Mulig årsak
Løsning
Demofunksjonen er aktivert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Displayet viser en feilkode
som ikke står på denne listen.
Det er en elektronisk feil.
1.
2.
Det legger seg kondensvann og damp på maten
og i stekeovnen.
Du har latt retten stå for
lenge i stekeovnen.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller servicesenteret.
Opplysningene som servicesenteret trenger, finner du på typeskiltet. Typeskiltet er
Slå av produktet.
Trykk og hold knappene +inne.
Når du hører et lydsignal, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner til den første funksjonen Demo blinker i
displayet.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
Slipp knappen +.
Drei bryteren for temperatur med klokken
tre ganger. Et lydsignal vil lyde tre ganger.
Demofunksjonen er
deaktivert.
Slå av produktet ved
hjelp av sikringen eller
sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og slå
den på igjen.
Hvis displayet viser en
feilmelding igjen, ta
kontakt med et autorisert serviceverksted.
Ikke la maten bli stående i
stekeovnen lenger enn
15-20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
plassert på den fremre rammen til produktet.
Vi anbefaler vi at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
NORSK
31
14. MONTERING
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Mål
Høyde
850 - 939 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
Ovnskapasitet
74 l
Minimum avstand
Dimensjoner
mm
A
2
B
685
14.2 Sette produktet i vater
Når du monterer produktet, må
produktets overflate være i høyde
med andre overflater.
14.1 Plassering av produktet
Du kan plassere det frittstående produktet
med skap på en eller begge sider, og i et
hjørne.
Produktets mål er angitt i tabellen
over tekniske data.
OBS
Vær forsiktig når du setter produktet på gulvet. Det er fare for skade
på baksiden av produktet eller på
gulvet. Sett produktet på papp eller
isopor (f.eks fra emballasjen) for
beskyttelse.
B
A
A
7 7
A
A
A
A
14
49
14
7
32 www.electrolux.com
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
Tilpassing av komfyrsokkelen
Om du skal montere sokler foran komfyren,
kan du skyve komfyrsokkelen tilbake, slik at
den passer til kjøkkenskapenes sokler.
NORSK
33
34 www.electrolux.com
1
2
14.3 Vippesikring
OBS
Du må installere vippesikringen.
Hvis ikke, kan produktet velte.
Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.
1.
2.
3.
180°
Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for produktet, før du monterer
vippesikringen.
Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre
side av produktet til det runde hullet på
braketten (se fig.). Skru den fast i massivt materiale eller egnet forsterkning
(vegg).
Du finner hullet på venstre side bak på
produktet (se fig.).
Løft fronten til produktet(1) og sett den
midt mellom skapene (2). Dersom avstanden mellom benkeskapene er større enn produktets bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at
produktet skal stå sentrert i åpningen.
Sørg for at veggen bak produktet er
jevn.
49 mm
77 mm
Når du plasserer produktet, må du
sørge for at det står i vater.
Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1).
Bruk en nøkkel til å justere de små føttene
under produktet (2).
1
2
NORSK
14.4 Elektrisk installasjon
Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
35
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
15. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av elektriske
og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
892944574-C-102012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising