Electrolux EKD60767X User manual

Electrolux EKD60767X User manual

brugsanvisning bruksanvisning

Komfur

Spis

EKD60767

2

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com

INDHOLD

Om sikkerhed 2

Før ibrugtagning

Kogesektion – Daglig brug

5

7

Kogesektion – Nyttige oplysninger og råd

10

Kogesektion – Vedligeholdelse og rengøring

12

Ovn - betjeningspanel 12

Ovn – Daglig brug

Ovn - Urfunktioner

Ovn - Ekstra funktioner

Ovn - Brug af tilbehøret

Ovn – Nyttige oplysninger og råd

Ovn – Vedligeholdelse og rengøring

Hvis noget går galt

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

13

14

15

16

18

28

31

Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af ovnen:

• Af hensyn til din personlige sikkerhed og din ejendoms sikkerhed.

• Af hensyn til miljøet

• For korrekt betjening og brug af apparatet.

Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, også hvis du flytter eller sælger det.

Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres eller anvendes forkert og derved forårsager skade.

SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE

UDSATTE PERSONER

• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet.

• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning eller fysisk personskade.

• Lad ikke børn og dyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben, eller apparatet er i brug. Der er fare for personskade eller anden vedvarende handikap.

• Hvis apparatet er udstyret med en sikkerhedslås eller børnesikring, bør den bruges. Dette forhindrer, at børn og små dyr aktiverer apparatet ved et uheld.

GENERELT OM SIKKERHED

• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade samt beskadigelse af apparatet.

• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.

• Sluk altid straks for apparatet efter brug.

INSTALLATION

• Indstil forholdene for dette apparat, som beskrevet på mærkaten (eller typeskiltet).

• Installation og tilslutning må kun udføres af en autoriseret tekniker. Kontakt et godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger.

• Kontroller, at apparatet ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparatet. Kontakt om nødvendigt forhandleren.

• Fjern al emballage, mærkater og folie fra apparatet, før det tages i brug. Fjern ikke typeskiltet. Dette kan medføre, at garantien bortfalder.

• Overhold altid nøje de love, bestemmelser, retningslinjer og normer (regler om sikkerhed, korrekt bortskaffelse, elsikkerhed eller gassikkerhed osv.), der gælder i brugslandet.

• Vær forsigtig, når apparatet flyttes. Apparatet er tungt. Brug altid sikkerhedshand-

electrolux

3

sker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.

• Sørg for at tage netstikket ud af kontakten under installationen (hvis det er relevant).

• Mindsteafstanden til andre apparater skal overholdes.

• Apparatet må ikke placeres på et underlag.

TILSLUTNING, EL

• Installation og tilslutning må kun udføres af en autoriseret tekniker. Kontakt et godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger.

• Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.

Stærkstrømsreglementet.

• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen til maskinen.

• Oplysninger om spænding står på typeskiltet.

• Brug de korrekte isoleringsanordninger:

Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.

• Apparatets installation skal udføres med en afbryder, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Afbryderen skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.

• Beskyttelsen mod elektrisk stød skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden brug af værktøj.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

• Hvis du tilslutter el-apparater i stikkontakter, må deres ledninger ikke berøre eller komme tæt på den varme ovndør.

• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand.

• Undgå at klemme eller beskadige stikket

(hvis det er relevant) og ledningen bag apparatet.

• Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

• Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve elstikket ud af kontakten (hvis det er relevant).

• Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.

BRUG

• Brug kun apparatet til madlavning i husholdningen. Apparatet må ikke bruges til erhvervs- eller industrimæssige formål.

Dermed undgår du personskade eller skade på ejendom.

• Hold altid øje med apparatet under brug.

• Hold afstand til apparatet, når du åbner lågen, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm damp ud. Der er risiko for forbrænding.

• Brug ikke apparatet, hvis det er i kontakt med vand. Betjen ikke apparatet med våde hænder.

• Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads.

• Kogesektionen bliver meget varm under brug. Der er risiko for forbrænding. Læg ikke metalgenstande som bestik eller grydelåg på kogesektionen, hvor de kan blive meget varme.

• Ovnrummet bliver meget varmt under brug. Der er risiko for forbrænding. Brug handsker, når du indsætter eller udtager tilbehør eller fade.

• Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre ved varmelegemerne. Hold små børn på afstand, medmindre du holder

øje med dem hele tiden.

• Åbn lågen forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft. Der er brandfare.

• Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen.

• Anbring ikke brandbare produkter - eller genstande der er gennemvædet af brandbare produkter (fremstillet af plastik eller aluminium) -, i nærheden eller på apparatet. Der er eksplosions- eller brandfare.

• Sæt kogezonerne på "sluk", når de ikke er i brug.

• Tænd aldrig for en kogezone, hvis der ikke står noget kogegrej på den, eller hvis kogegrejet er tomt.

• Lad ikke kogegrej koge tørt. Dette kan forårsage skade på kogegrejet og kogesektionens overflade.

4

electrolux

• Kogesektionens overflade kan tage skade, hvis der falder kogegrej eller andre ting ned på den.

• Sæt ikke varmt kogegrej tæt ved betjeningspanelet, da varmen kan føre til skade på apparatet.

• Vær forsigtig under udtagning eller indsættelse af tilbehøret for at undgå beskadigelse af apparatets emalje.

• Kogesektionens overflade kan blive ridset, hvis du skubber kogegrej af støbejern eller støbt aluminium hen over den.

Det er også tilfældet, hvis kogegrejets bund er defekt.

• Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne.

• Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:

– Stil ikke noget direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen del af apparatet med alufolie;

– Hæld aldrig varmt vand direkte ind i apparatet;

– Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.

• Belast ikke ovnlågen, når den er åben.

• Anbring ikke brændbare materialer i rummet under ovnen. Her må kun opbevares varmefast tilbehør ( hvis det er relevant).

• Tildæk ikke ovnens dampudslip. De findes på bagsiden af den øverste plade

( hvis det er relevant).

• Stil ikke noget på kogesektionen, som kan smelte.

• Tag stikket ud af kontakten, hvis der er en revne på overfladen. Der er risiko for elektrisk stød.

• Læg ikke varmeledende materialer (f.eks.

tynd metaltråd eller varmeledere med metalplader) under kogegrejet. For kraftig varmereflektion kan beskadige kogesektionen.

• Hvis du har fået indopereret en pacemaker, skal du holde din overkrop på en afstand af mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, mens de er tændt.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

• Kontroller, at apparatet er kølet af, før det rengøres. Der er risiko for brand. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.

• Hold altid ovnen ren. Ophobning af fedt eller madrester kan medføre brand.

• Regelmæssig rengøring forebygger, at overfladerne nedbrydes.

• Rengør kun apparatet med vand og sæbe af hensyn til din egen sikkerhed samt din ejendoms sikkerhed. Anvend ikke brandbare produkter, eller produkter som kan forårsage rustangreb.

• Brug ikke damprenser, højtryksrenser, skarpe genstande, skurende rengøringsmidler, skuresvampe eller pletfjernere.

• Følg producentens anvisninger, hvis du bruger ovnrens på spraydåse. Sprøjt aldrig noget på varmelegemerne eller termostatføleren (hvis relevant).

• Rengør ikke glasdøren med slibende rengøringsmidler eller metalskraber. Den varmfaste belægning på det inderste glas kan tage skade.

• Hvis ruderne beskadiges, mister glasset styrke og kan gå i stykker. Udskift ruderne, hvis dette er tilfældet. Kontakt servicecentret.

• Vær forsigtig, når du tager døren af apparatet. Døren er tung.

• Pærer til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater!

De kan ikke bruges til hel eller delvis oplysning af værelser i husholdningen!

• Hvis det bliver nødvendigt at erstatte pæren brug en af samme styrke specielt beregnet til husholdningsapparater.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før ovnpæren skiftes. Der er risiko for elektrisk stød! Lad apparatet køle ned. Der er risiko for forbrænding!

• Undlad at rengøre katalytisk emalje.

SERVICECENTER

• Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker.

Kontakt et godkendt servicecenter.

• Brug kun originale reservedele.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:

– Tag stikket ud af kontakten.

– Klip elledningen af, og kassér den.

– Fjern lågelåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og dyr bliver lukket inde i apparatet. Der er fare for kvælning.

electrolux

5

PRODUKTBESKRIVELSE

OVERSIGT OVER APPARATET

8

8

3

2

1

5

4

3

2

1

1

2

3

5

6

2

5

6

4

3

7

1

Kogesektion

2

Grill

3

Ovnlampe

4

Stegetermometerstik

5

Ovnribbe

6

Undervarme

7

Blæser og varmelegeme

8

Ovnriller

KOGESEKTIONENS LAYOUT

1 2 3

4

7 6 5

TILBEHØR

Grillrist

Til service, kageforme, stege.

Non-stick-bageplade

Til kager og småkager.

Nonstick-bradepande

Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.

FØR IBRUGTAGNING

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

1

Induktionskogezone, 2300 W, med booster-funktion, 3200 W

2

Udluftning

3

Induktionskogezone, 2300 W, med booster-funktion, 3200 W

4

Induktionskogezone, 2300 W, med booster-funktion, 3200 W

5

Betjeningspanel, ovn

6

Betjeningspanel, kogezone

7

Induktionskogezone, 2300 W, med booster-funktion, 3200 W

Madlavningstermometer

Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er.

Udtagelige teleskopskinner

Til placering af riste eller bakker.

RENGØRING FØR IBRUGTAGNING

• Tag alle dele ud af apparatet.

6

electrolux

• Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.

Vigtigt

Se under "Vedligeholdelse og rengøring".

INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Ovnen virker først, når uret er indstillet.

Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter strømafbrydelse, blinker knappen for tidsfunktioner automatisk.

Indstil uret med knappen eller .

Efter ca. 5 sekunder holder displayet op med at blinke og viser indstillingen for aktuel tid.

Du kan kun ændre Aktuel tid hvis :

• Tænd-knappen ikke er tændt

• Ingen af urfunktionerne Varighed eller Sluttid er indstillet

• Ingen ovnfunktion er indstillet

FORVARMNING

1. Indstil funktion

og maksimal temperatur.

2. Lad den tomme ovn være tændt i ca. 1 time.

3. Indstil funktion

og maksimal temperatur.

4. Lad den tomme ovn være tændt i ca.

10 minutter.

5. Indstil funktion

og maksimal temperatur.

6. Lad den tomme ovn være tændt i ca.

10 minutter.

Dette er for at brænde belægninger i ovnen af. Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Når du forvarmer ovnen for første gang, kan den udsende en lugt og røg.

Dette er en normal virkning. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftstrømning.

ØVERSTE OVN

BØRNESIKRING

Børnesikringen er som standard aktiveret.

Åbning og lukning af lågen

Skub låseknappen (A) mod højre for at åbne ovnlågen.

Luk lågen uden at trykke på låsearmen.

B

A

Deaktivering af børnesikringen

1. Skub låseknappen (A) mod højre, og hold den inde.

2. Tryk på knappen (B), og hold den inde.

3. Slip låseknappen (A).

4. Slip knappen (B).

Aktivering af børnesikringen

1. Skub låseknappen (A) mod højre, og hold den inde.

2. Tryk på knappen (B), og hold den inde.

3. Slip knappen (B).

4. Slip låseknappen (A).

HOVEDOVN

BØRNESIKRING

Børnesikringen er som standard aktiveret.

Åbning og lukning af lågen

Skub sikringen mod højre for at åbne ovndøren.

Luk lågen uden at trykke på låsearmen.

Deaktivering af børnesikringen

1. Tryk på lågelisten (B) på hver side. Det frigiver låsen.

2. Træk lågelisten op og fjern den.

2

B

1

3. Fjern låsearmen (1), flyt den til højre (2) og sæt den i igen.

electrolux

7

4. Hold lågelisten (B) i hver ende og placer den på indersiden af lågen. Sæt lågelisten i den øverste kant af lågen.

B

1

2

Aktivering af børnesikringen

Foretag ovennævnte procedure igen og flyt låsearmen tilbage til venstre.

Vigtigt

Børnesikringen deaktiveres ikke, når der slukkes for apparatet.

KOGESEKTION – DAGLIG BRUG

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

OVERSIGT OVER BETJENINGSPANELET

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

3

4

1

2

Brug tasterne til at betjene apparatet. Kontrollamper, display og signaler viser de funktioner, der er i brug.

Sensorfelt Funktion

Tænder og slukker for kogesektionen

/

Timer-lamper, kogezoner

Låser/låser op for betjeningspanelet

Øger eller mindsker varmetrinnet

Viser den kogezone, som du har tidsindstillet

8

electrolux

8

9

10

5

6

7

Sensorfelt

Timerdisplay

Indikator for varmetrin

/

Viser tiden i minutter

Funktion

Viser det aktuelle varmetrin

Starter boosterfunktionen

Vælger kogezone

Øger eller mindsker tiden

Starter og stopper STOP+GO-funktionen

DISPLAY FOR VARMETRIN

Visning

Kogezonen er slukket

-

Forløb

Kogezonen er tændt

Holde varm-funktionen er slået til

Induktionskogezonen registrerer ikke kogegrejet

Der er en funktionsfejl

En kogezone er stadig varm (restvarme)

Børnesikringen/panellåsen er slået til

Boosterfunktionen er aktiveret

Opkogningsautomatikken er slået til

AUTOMAX

TÆND OG SLUK

Rør ved i 2 sekunder for at tænde for apparatet. Rør ved i 1 sekund for at slukke for apparatet.

VARMETRIN

Rør ved for at øge varmetrinnet. Rør ved

for at mindske varmetrinnet. Displayet viser varmetrinnet. Rør ved og samtidig for at slukke.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Du kan opnå det ønskede varmetrin hurtigere, hvis du aktiverer Automax-funktionen.

Denne funktion vælger det højeste varmetrin i et stykke tid (se grafikken) og skruer derefter ned til det ønskede niveau.

Sådan aktiveres Automax-funktionen for en kogezone:

electrolux

9

1. Rør ved

. tændes i displayet.

2. Rør straks ved . tændes i displayet.

3. Rør straks ved en eller flere gange, indtil det ønskede varmetrin aktiveres.

Efter 3 sekunder vises i displayet.

Funktionen deaktiveres ved at berøre .

AKTIVERING/DEAKTIVERING AF

BOOSTERFUNKTIONEN

Boosterfunktionen tilfører ekstra effekt til induktionskogezonerne. Boosterfunktionen er højst aktiv i 10 minutter. Derefter slår induktionszonen automatisk over på det højeste varmetrin. Rør ved for at slå funktionen

.

til. lyser. Sluk ved at røre ved eller

EFFEKTSTYRING

Effektstyringen fordeler effekten parvis mellem to kogezoner (se tegningen). Effektfunktionen øger effekten til det højeste trin for den ene kogezone i et par og sætter automatisk den anden kogezone ned på et lavere varmetrin. Displayet for den reducerede zone skifter mellem to trin.

EFFEKTSTYRING TIL HØJRE

KOGEZONER OG ØVERSTE OVN

Kogezonerne til højre og øverste ovn har samme energiforsyning (samme fase), når de bruges samtidig. Det er en effektstyring, der skal hindre overbelastning af gruppen.

Jo mere effekt den øverste ovn bruger under drift, jo mindre effekt er der til overs til de to kogezoner til højre. Når en zone ikke kan køre på fuld effekt, skifter displayet for zonen mellem to trin.

BRUG AF TIMER (MINUTUR)

Brug timeren til at indstille, hvor lang tid kogezonen skal være tændt under én tilberedning.

Indstil timeren, når du har valgt kogezone.

Du kan indstille varmetrin før eller efter at du indstiller timeren.

Vælg kogezone:

Rør ved en eller flere gange, indtil lampen for den ønskede kogezone tændes.

Start eller ændring af timer:

Rør ved

(

eller på timeren for at indstille tiden

00

-

99

minutter). Når lampen for kogezonen blinker langsommere, er nedtællingen begyndt.

Sådan afbrydes timeren:

Vælg kogezone med , og rør ved for at deaktivere timeren. Resttiden tæller baglæns ned til

00

. Kontrollampen for kogezonen slukkes.

Sådan aflæses resttiden:

Vælg kogezone med . Kontrollampen for kogezonen blinker hurtigere. Displayet viser resttiden.

Når tiden er gået, lyder signalet, og

00

blinker. Kogezonen slukkes.

Sådan afbrydes lydsignalet:

Rør ved

Timeren kan bruges som et

minutur

, når kogezonerne ikke anvendes. Rør ved .

Rør ved eller for at vælge den ønskede tid. Når tiden er gået, lyder signalet, og

00

blinker

STARTE STOP+GO

Funktionen sætter alle tændte kogezoner på Hold varm-indstilling.

Rør ved for at starte

funktionen.

Symbolet tænder.

Rør ved for at stoppe

funktionen.

Det varmetrin, som du først indstillede, lyser.

standser ikke timer-funktionen.

låser hele betjeningspanelet.

10

electrolux

LÅSE/ÅBNE FOR

BETJENINGSPANELET

Du kan låse betjeningspanelet, men ikke

. Den forhindrer utilsigtet ændring af varmetrinnet under en tilberedning.

Indstil først varmetrinnet.

Berør symbolet . Symbolet lyser i 4 sekunder.

Timeren er stadig i gang.

Berør symbolet for at slå funktionen fra.

Det før indstillede varmetrin aktiveres.

Når du slukker for apparatet, slukker du også for denne funktion.

Når du aktiverer ovnen, vises SAFE i ovnens display.

Lydsignal udsendes. Symbolet på kogesektionen, og symbolet slukkes på ovndisplayet.

• Sluk for kogesektionen med .

RESTVARMEINDIKATOR

Restvarmeindikatoren tænder, når en kogezone er varm.

vises

"SAFE"

Børnesikringen låser kogesektionen og ovnen på samme tid.

Advarsel

Forbrændingsrisiko ved restvarme!

AUTOMATISK SLUKNING

Låse- / åbnefunktionen låser eller låser op for ovnmenuen på samme tid.

BØRNESIKRING

Funktionen hindrer utilsigtet betjening af kogesektionen og ovnen.

Slå børnesikringen til

• Tænd for kogesektionen med .

ikke varmetrin

.

vises på kogesektionen, og symbolet

"SAFE"

vises på ovndisplayet.

• Sluk for kogesektionen med

.

Indstil

• Tryk på i 4 sekunder. Lydsignal udsendes. Symbolet

Slå børnesikringen fra

• Tænd for kogesektionen med .

Indstil ikke varmetrin

. Tryk på i 4 sekunder.

Tid for automatisk slukning

Varmetrin

- -

Funktionen slukker automatisk for kogesektionen, hvis:

• alle kogezoner er slukket

.

• du ikke indstiller et varmetrin, når du har tændt for kogesektionen.

• du dækker et sensorfelt med en genstand (f.eks. en gryde eller en klud) i over

10 sekunder. Advarslen lyder, til du har fjernet genstanden.

• kogezonen bliver for varm (f.eks. hvis en gryde koger tør). Du kan først bruge kogesektionen, når kogezonen er kølet af.

• du bruger forkert kogegrej. tændes i displayet, og efter 2 minutter slukkes kogezonen automatisk.

• du ikke slukker for en kogezone eller ændrer varmetrin. Efter nogen tid tændes

, og kogesektionen slukkes. Se tabellen.

-

Slukker efter

6 timer 5 timer 4 timer 1,5 timer

KOGESEKTION – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

KOGEGREJ TIL

INDUKTIONSKOGEZONER

Madlavning med induktion foregår ved, at et kraftigt elektromagnetisk felt næste øjeblikkelig danner varme indvendig i kogegrejet.

Materiale

egnet:

støbejern, emaljeret jern, rustfrit stål, sandwichbund (mærket som egnet af producenten).

uegnet:

aluminium, kobber, messing, keramik, porcelæn.

Kogegrej er egnet til induktionskogezoner, hvis …

• ... noget vand kommer meget hurtigt i kog på en zone, der står på det højeste varmetrin

• ... en magnet trækker i kogegrejets bund.

electrolux

11

Bunden af kogegrejet

tyk og plan som muligt.

skal være så

Vigtigt

Stil kogegrejet på det kryds, som er på kogepladen. Dæk krydset helt. Den magnetiske del af kogegrejets bund skal mindst være 150mm. Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til størrelsen af kogegrejets bund. Du kan bruge stort kogegrej på to kogezoner samtidigt.

LYDE UNDER DRIFT

Hvis du kan høre

• små knald: kogegrejet består af forskellige materialer (sandwichbund).

• fløjten: du bruger en eller flere kogezoner på højt varmetrin, og kogegrejet består af flere materialer (sandwichbund).

Bruges til: Temperaturindstilling

1

At holde færdig mad varm

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

• brummen: du bruger højt varmetrin.

• klikken: elektronikken arbejder.

• hvislen, summen: blæseren kører.

Lydene er normale og betyder ikke, at der er noget galt.

SPAR PÅ ENERGIEN

• Læg så vidt muligt altid låg på gryderne.

• Sæt kogegrejet på, inden du tænder for kogezonen.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSER

Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.

Tid Gode råd

Hollandaise, smelte: Smør, chokolade, gelatine

Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte

æg

Mørkogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter

Efter behov

5-25 min.

10-40 min.

25-50 min.

Låg

Rør en gang imellem

Læg låg på under tilberedningen

Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter under tilberedningen

Tilsæt få spsk. væske Dampning af grøntsager, fisk, kød

Dampning af kartofler

20-45 min.

20-60 min.

60-150 min.

Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler

Op til 3 l væske plus ingredienser Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper

Nænsom stegning: Schnitzler, cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver, samt opbagte saucer

Kraftig stegning, hash browns (rösti), tournedos, steaks

Efter behov

5-15 min.

Vendes undervejs

Vendes undervejs

Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites

Boosterfunktionen er velegnet til at varme store mængder vand.

12

electrolux

KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

Rengør altid apparatet efter brug.

Brug altid kogegrej med ren bund.

2. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.

3. Slut med at

tørre efter med en ren klud.

Ridser eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion.

Sådan fjernes snavs:

1. –

Fjern straks:

smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers kan snavset beskadige apparatet.

Brug en speciel skraber til glasset.

Sæt skraberen skråt ned på glasoverfalden, og bevæg bladet hen over overfladen.

Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:

Rande af kalk eller vand, fedtstænk og metalskinnende misfarvning. Brug et pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.

OVN - BETJENINGSPANEL

BETJENINGSPANELPANEL

1

2 3 4 5 6 7

4

5

6

7

Nummer

1

2

3

Knap

Funktion Forløb

Visning

Tænd/sluk

Viser ovnens aktuelle indstillinger.

Tænder eller slukker for ovnen.

Funktionsvælger, ovn

Funktionsvælger, ovn

Madlavningstermometer

Valg/urfunktion

Skifter mellem øverste ovn og nederste ovn.

Vælger ovnfunktion eller program.

Til aktivering af madlavningstermometerfunktionen.

Skifter mellem ovnfunktioner og urfunktioner.

Indstillingsknapper Indstilling af temperatur og tilberedningstid.

INDIKATORER I DISPLAYET

1 2 3 4 5 6 7 8 electrolux

13

9

4

5

2

3

6

7

Nummer

1

8

9

Navn

Kontrollampe for øverste ovn/hovedovn

Symbol for ovnfunktion

Beskrivelse

Viser, hvilken ovn der er i drift.

Viser funktionen.

Indikator for lys/optøning Viser, at lys/optøning-funktionen er aktiv.

Indikator for opvarmning Viser det aktuelle varmetrin.

Visning af temperatur/tid Viser temperaturen og tiden i minutter.

Indikator for madlavningstermometer

Indikator for Holde varmfunktionen

Madlavningstermometeret er indsat i stikket.

Viser, at holde varm-funktionen er aktiveret.

Varighed/Sluttid/Driftstid Viser tidsindstillingen for urfunktioner.

Indikator for urfunktion Til indstilling af urfunktion og minutur.

OVN – DAGLIG BRUG

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

TÆND/SLUK FOR APPARATET

Tryk på knappen Til/Fra for at tænde og slukke ovnen.

FUNKTIONER, ØVERSTE OVN

Ovnfunktion

Over-/undervarme

Bruning

Undervarme

Stor grill

Lys

Egnet til

Til bagning og stegning i ét lag.

Til bruning.

Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe. Til henkogning.

Til grillstegning af flade madvarer i store mængder.

Til belysning af ovnen.

14

electrolux

FUNKTIONER, HOVEDOVN

Ovnfunktion

Varmluft

Over-/undervarme

Egnet til

Til at bage på højst to ovnribber ad gangen. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end ved over-/ undervarme.

Til bagning og stegning på én ribbe.

Pizza Til bagning på én rille med kraftigere bruning og sprød bund. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end ved over-/undervarme.

Lavtemperaturstegning Til nænsom stegning af meget magert, mørt kød.

Gratinering

Stor grill

Hold varm

Til stegning af større stege eller kylling på én ovnribbe. Til bruning.

Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til ristning af brød.

Til at holde maden varm.

Tørring Til tørring af madvarer.

Optøning Til optøning af frosne madvarer.

Kontrollampe

VALG AF OVN

1. Tænd for apparatet ved hjælp af tænd-/sluk-knappen .

2. Tryk en eller flere gange på knappen

, indtil displayet viser den ønskede ovn

(øverste ovn/hovedovn)

Til at oplyse ovnrummet.

SLUK FOR OVNFUNKTIONEN

Brug en eller flere gange, til displayet ikke viser en ovnfunktion.

ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR

Brug eller til at indstille temperaturen.

VALG AF OVNFUNKTION

Brug til at vælge ovnfunktion.

Displayet viser den anbefalede temperatur.

Hvis du ikke ændrer denne temperatur inden ca. 5 sekunder, begynder apparatet at varme.

Når apparatet arbejder ved den indstillede temperatur, udsendes et lydsignal.

Du kan ændre ovnfunktion, mens ovnen er i gang.

SYMBOL FOR OPVARMNING

Hvis du slår en ovnfunktion til, tændes bjælkerne i displayet én ad gangen. Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger.

RESTVARMEINDIKATOR

Når du slukker for ovnen, viser bjælkerne på displayet restvarmen.

OVN - URFUNKTIONER

SYMBOL FUNKTION

Minutur

BESKRIVELSE

Til at indstille nedtælling (højst 99 minutter). Denne funktion påvirker ikke apparatets drift.

electrolux

15

SYMBOL FUNKTION

Varighed

BESKRIVELSE

Til at indstille, hvor længe apparatet skal arbejde.

Sluttid

Aktuel tid

Til at indstille sluk-tiden for en ovnfunktion.

Du kan bruge Varighed og Sluttid sammen, hvis apparatet skal tændes og senere slukkes automatisk.

Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det indstillede klokkeslæt.

• Hvis du indstiller en urfunktion, blinker symbolet i ca. 5 sekunder. I disse 5 sekunder skal du røre ved eller for at indstille tiden.

• Hvis du indstiller tiden, fortsætter symbolet med at blinke i ca. 5 sekunder. Efter disse 5 sekunder lyser symbolet konstant. Der tælles ned fra den indstillede tid.

Med Varighed ovnen automatisk.

Med Varighed tid

kombineret med Slut-

skal du indstille ovnfunktion og temperatur, før du kan indstille urfunktionen.

og Sluttid slukkes

INDSTILLING AF UR-FUNKTIONERNE

1. Tænd for apparatet.

2. Brug

en eller flere gange, til displayet viser den ønskede urfunktion og

.

det tilhørende symbol, f.eks. Minutur

3. Brug eller for at indstille den ønskede tid.

Du hører et lydsignal i 2 minutter, når tiden er gået, “00.00” og symbolet for den tilhørende funktion blinker. Ovnen slukkes.

4. Brug en vilkårlig knap for at slå lydsignalet fra.

HEAT+HOLD

Holder maden varm i 30 minutter efter at tilberedningen er slut.

Slå Heat+Hold til

1. Indstil urfunktionerne Varighed

og/ eller Sluttid .

2. Brug Valg

en eller flere gange, til

.

displayet viser Holde varm-symbolet

3. Brug , displayet viser “00:30”

4. Når de indstillede ovnfunktioner er færdige, lyder der et signal, og Hold Varm begynder. Den indstillede ovnfunktion arbejder på 80°C i 30 minutter. Derefter slukkes ovnen automatisk.

Med Minutur skal ovnen være tændt, før urfunktionen kan indstilles.

Temperaturen for den indstillede ovnfunktion skal være over 80°C.

OVN - EKSTRA FUNKTIONER

KØLEBLÆSER

Blæseren starter automatisk, når ovnen er tændt. Hvis du slukker for ovnen, kører blæseren videre, til ovnen er kølet af.

BØRNESIKRING

Se kapitlet "Kogesektion – Daglig brug" og afsnittet "Børnesikring".

Ovntemperatur

30 °C -120 °C

120 °C - 200 °C

200 °C -250 °C

AUTOMATISK SLUKNING

Apparatet slukkes efter nogen tid:

• Hvis du ikke slukker for apparatet

• Hvis du ikke ændrer på ovntemperaturen

I temperaturdisplayet blinker den sidst indstillede temperatur.

Sluktid

12,5 t

8,5 t

5,5 t

16

electrolux

Ovntemperatur

250 °C -maksimum °C

Efter en automatisk slukning skal du slukke helt for ovnen. Derefter kan du tænde den igen.

OVN - BRUG AF TILBEHØRET

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

MADLAVNINGSTERMOMETER

Madlavningstermometeret måler centrumtemperaturen i kødet. Ovnen slukker automatisk, når kødet har nået den indstillede kernetemperatur.

Vigtigt

Brug kun det medfølgende madlavningstermometer eller originale reservedele.

1. Sæt spidsen af madlavningstermometret ind i midten af kødet.

1

2

2. Sæt madlavningstermometret ind i stikket i ovnens sidevæg.

3. Tænd for apparatet.

4. Tryk en eller flere gange på knappen

, indtil displayet viser den ønskede ovn

(øverste ovn/hovedovn).

Sluktid

3,0 t

Vigtigt

Hvis du har sat urfunktionen til

Varighed eller Slut , slukker den automatiske slukfunktion.

5. Indstil den ønskede kernetemperatur:

– Tryk på

en eller flere gange, indtil funktionen stegetermometer blinker, og displayet viser den indstillede kernetemperatur.

– Brug eller inden 5 sekunder for at indstille kernetemperaturen.

Displayet skifter til den aktuelle kernetemperatur.

Kernetemperaturen vises fra 30 °C.

Den forvalgte kernetemperatur er 60

°C.

6. Indstil ovnfunktion (

) og evt. ovntemperatur ( ).

Apparatet beregner den foreløbige sluttid for den indstillede kernetemperatur, der opdateres flere gange. Displayet viser hele tiden den opdaterede sluttid.

Madlavningstermometret skal blive siddende i kødet og i stikket under hele tilberedningen. Mens apparatet beregner den foreløbige sluttid, viser displayet en blinkende firkant.

7. Når kødet har nået kernetemperaturen, udsendes et lydsignal, og apparatet slukker automatisk.

Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.

8. Tag madlavningstermometrets stik ud, og tag kødet ud af ovnen.

Advarsel

Madlavningstermometer er meget varmt! Risiko for forbrænding!

Pas på, når du trækker stikket og spidsen ud.

9. Sluk for apparatet.

INDSÆTTELSE AF OVNTILBEHØR

Sæt pladerne ind, så de dobbelte kanter i siderne sidder bag i ovnen og vender mod bunden. Skub pladerne ind mellem skinnerne ud for den valgte rille.

electrolux

17

Bagepladen og risten har dobbelte kanter i siderne. Disse kanter og ribbernes form fungerer som tippesikring for ovnens tilbehørsdele.

Anbring pladen på teleskopskinnerne, så fødderne vender nedad.

Sætte rist og plade i sammen

Læg risten på pladen. Skub bagepladen ind mellem skinnerne ud for en af rillerne.

Vigtigt

Gem installationsvejledningen til teleskopskinnerne til senere opslag.

Bemærk

Brug kun teleskopskinnerne i hovedovnen.

TELESKOPUDTRÆK – INDSÆTTELSE

AF OVNTILBEHØR

Anbring den flade bageplade eller bradepanden på teleskopskinnerne. Hægt fremspringene i kanten på teleskopskinnernes tappe.

Den hævede kant rundt om pladen gør, at fade og lignende er ekstra godt sikret mod at kure ud.

Samtidig indsættelse af rist og bradepande

Læg risten oven på bradepanden. Anbring risten og bradepanden på teleskopskinnerne. Hægt fremspringene i kanten på teleskopskinnernes tappe.

18

electrolux

OVN – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

Advarsel

sikkerhed".

Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskriften samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.

Bemærk

meget fugtigt bagværk. Frugtsaft kan give varige pletter på emaljen.

ØVERSTE OVN

Den øverste ovn er den mindste af de to ovne. Den har 3 riller. Brug den til at tilberede mindre mængder mad. Den giver især gode resultater, når den bruges til at bage frugtkager, søde kager og buddinger eller quiche.

HOVEDOVN

Se under "Oplysninger om

Brug en bradepande til

Hovedovnen er i sær egnet til tilberedning af større mængder madvarer.

BAGNING

Generelle bemærkninger

• Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før.

Bagetip

Resultat

Kagen er for lys i bunden

Kagen falder sammen

(bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen falder sammen

(bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen falder sammen

(bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen er for tør

Kagen er for tør

Kagen bruner ujævnt

Kagen bruner ikke jævnt

Kagen bliver ikke bagt færdig på den indstillede bagetid

Mulig årsag

Der er valgt forkert rille

Bagetemperaturen er for høj Brug en lavere indstilling

Bagetiden er for kort

Der er for meget væde i dejen

Ovntemperaturen er for lav

Bagetiden er for lang

Ovntemperaturen er for høj, og bagetiden er for kort

Dejen er ujævnt fordelt

Temperaturen er for lav

Tilpas dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser.

• Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så eftervarmen udnyttes.

• Brug bradepanden i midten eller den

øverste rille i den øverste ovn.

• Bagværk kan brunes i bunden vha. en metalplade eller en bageplade.

Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under bagningen. Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af.

Sådan bruges bagetabellerne

• Vi anbefaler, at du bruger den laveste af temperaturerne første gang.

• Hvis du ikke kan finde indstillinger til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest.

• Bagetiden kan være 10-15 minutter længere, når du bager i flere lag.

• Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen.

Løsning

Sæt kagen i en lavere rille

Forlæng bagetiden

Indstil ikke højere temperatur for at forkorte bagetiden

Tilsæt mindre væske Kontrollér røretiden, især hvis du bruger røremaskine

Vælg en højere ovntemperatur

Vælg en kortere bagetid

Vælg lavere ovntemperatur og længere bagetid

Fordel dejen jævnt i bageformen

Vælg en lidt højere temperatur

electrolux

19

ØVERSTE OVN

OVER- OG UNDERVARME .

Madvarens art

Boller

Fuldkorns boller

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Ciabatta boller

Foccacia

Pita brød

Kringler

Hvidt brød/Limpor

Hvidt brød

Ciabatta

Fuldkorns brød

Rugbrødsblanding

- bagning

Flutes

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sandkage/Madeira kage

Sandwich kage, bolle

Marengs

Marengsbunde

- opvarmning

Småkager

Vandbakkelser

Roulade

Frugttærter, småkager af mørdej

Frugttærter, småkager af mørdej

Frugttærter, smuldrekage

Kransekage i ringe

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Ribbe

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

230

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200 maks.temperaturindstilling

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-230

220-230

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med slukket ovn

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

Tid i minutter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45 opvarmning

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-14

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12

Forbagte, boller 10 -

15 slut 35 - 45

25-35

10-12

20

electrolux

Madvarens art

Ugnspannkaka

HOVEDOVN

VARMLUFT

Bagværkets art

Rundstykker

Fuldkorns boller

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Kringler

Hvidt brød/Limpor

Fuldkorns brød

Rugbrødsblanding

-bagning

Flutes

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sandkage/Madeira kage

Marengs

Marengsbunde

- opvarmning

Småkager

Vandbakkelser

Frugttærter, småkager af mørdej

Frugttærter, småkager af mørdej

Frugttærter, smudrekage

2+4

2+4

Ribbe

1-2

OVER- OG UNDERVARMEL .

Bagværkets art

Rundstykker

Fuldkorns boller

Rist

3-4

3-4

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

3

2+4

Rist

2+4

2+4

2+4

Temperatur °C

210-220

Tid i minutter

15-30

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100 med slukket ovn

150-160

155-165

150-160

150-160

170-180

Tid i minutter

15-20

20-30

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 opvarmning

60-70

20-30

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 præ-bagte, baser 10 -

15 slut 35 - 45

30-40

Temperatur °C

200-225

190-200

Tid i minutter

10-20

20-25

Bagværkets art

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Ciabatta boller

Foccacia

Pita brød

Kringler

Hvidt brød/Limpor

Hvidt brød/

Ciabatta

Fuldkorns brød

Rugbrødsblanding

- bagning

Flutes

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sandkage/Madeira kage

Sandwich kage, bolle

Marengs

Marengsbunde

- opvarmning

Småkager

Vandbakkelser

Roulade

Frugttærter, småkager af gærdej

Frugttærter, småkager af mørdej

Frugttærter, smudrekage

Kransekage i ringe

Ugnspannkaka

PIZZA-TÆRTE

Madvare

Ciabattaboller

ribbe

2-3

3-4

3-4

2

2

2-3

3

3

3

3

1-2

1-2

1

1

3-4

3-4

3-4

3-4

2

1-2

Rist

3-4

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3

3

3-4

1-2

3-4

3-4

3-4

Temperatur °C

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

220-250

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med slukket ovn

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

210-220 electrolux

21

Tid i minutter

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45 opvarmning

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 præ-bagte, boller

10-15 slut 35-45

25-35

10-12

15-30

Temperatur °C

200-220

Tid min

10-20

22

electrolux

Madvare

Foccacia

Ciabattabröd

Frugttærte mørdej

Frugttærte smuldredej

Pizza, hjemmelavet (tyk

- med meget fyld)

Pizza, hjemmelavet

(tynd)

ribbe

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

Pizza, frossen færdigret

Tærte, hjemmelavet forbagning bund

Tærte, hjemmelavet færdigbagning

Tærte, frossen færdigret

1) forvarm ovnen

1-2

3-4

3-4

3-4

STEGNING

Stegte retter

• Brug ovnfast kogegrej til stegning (se producentens vejledning).

• Store stege kan steges direkte i bradepanden eller på rist med bradepanden under (hvis den findes).

• Steg magert kød i et stegefad med låg.

Det holder bedre på kødsaften.

Temperatur °C

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200

• Alt kød, der skal have sprød skorpe/ svær, kan steges i et stegefad uden låg.

• Brug bradepanden i midten eller den

øverste rille i den øverste ovn.

ØVERSTE OVN

Tid min

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

OVER-/UNDERVARME

Oksekød

Kødtype

Roastbeef

1)

Culotte

-bruning

Ribbe

1-2

2-3

Temperatur °C

125

225

Tid min pr. kg. kød

80-120 ialt 10

Culotte

-stegning

Roastbeef

2-3 160 50-60

Filet

1)

1-2

1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme ved maks. temperatur. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

Kalvekød

Kødtype Ribbe Temperatur °C Tid min pr. kg. kød

2–3

180

180

90-120

60-70

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

Ribbe

1–2

Temperatur °C

180

Tid min pr. kg. kød

80-100

electrolux

23

Svinekam

Kødtype

Flæskesteg

1)

Ribbensteg

1)

Nakkefilet

Skinke

Fjerkræ

Kødtype

Kylling, opskåret

And

1)

And langtidsstegning

1)

Kalkun helstegt farseret

Kalkunbryst

HOVEDOVN

Ribbe

2

2

1-2

1-2

Ribbe

2

1-2

1-2

1-2

1-2

Temperatur °C

200

200

180

160

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid min pr. kg. kød

60-70

60

90-120

60-100

Tid min pr. kg. kød

55-65

55-65 ialt ca. 5 timer

50-60

70-80

STEGNING MED VARMLUFT

Oksekød

Kødtype

Roastbeef

1)

ribbe

2-3

Temperatur °C

125

Tid i min pr. kg. kød

80-120

Culotte

-bruning

Culotte

-stegning

Oksesteg, gammeldags

Filet

1)

2-3

2-3

1-2

1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

Kalvekød

Kødtype ribbe Temperatur °C Tid min pr. kg. kød

2-3

200

150

160

160 ialt 10

50-60

90-120

60-70

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

Svinekød

Kødtype

Flæskesteg

1)

Ribbensteg

1)

Nakkefilet

Skinke

ribbe

2

ribbe

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

160

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid min pr. kg. kød

80-100

Tid min pr. kg. kød

60-70

60

90-120

60-100

24

electrolux

Fjerkræ

Kødtype

Kylling, parteret

And

1)

And langtidsstegning

1)

Kalkun helstegt farseret

Kalkunbryst

ribbe

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid min pr. kg. kød

55-65

55-65 ialt ca. 5 timer

50-60

70-80

STEGNING MED OVER-/UNDERVARME

Oksekød ribbe Kødtype

Roastbeef

1)

Culotte

-bruning

2-3

2-3

Temperatur °C

125

225

Tid min pr. kg. kød

80-120 ialt 10

Culotte

-stegning

Oksesteg, gammeldags

Filet

1)

2-3

1-3

1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

Kalvekød

Kødtype ribbe Temperatur °C Tid min pr. kg. kød

2-3

160

180

180

50-60

90-120

60-70

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

ribbe

2

Temperatur °C

180

Tid min pr. kg. kød

80-100

Svinekød

Kødtype

Flæskesteg

1)

Ribbensteg

1)

Nakkefilet

Skinke

Fjerkræ

Kødtype

Kylling, parteret

And

1)

And langtidsstegning

1)

Kalkun helstegt farseret

Kalkunbryst

ribbe

3

3

2-3

1-2

ribbe

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

200

180

160

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid min pr. kg. kød

60-70

60

90-120

60-100

Tid min pr. kg. kød

55-65

55-65 ialt ca. 5 timer

50-60

70-80

electrolux

25

INFRATHERMGRILL

Oksekød

Kødtype

Culotte

-bruning

Culotte

-stegning

Oksesteg, gammeldags

ribbe

2-3

2-3

Temperatur °C

200

150

Tid min pr. kg. kød

ialt 10

50-60

1-2 160 90-120

Kalvekød

Kødtype ribbe Temperatur °C Tid min pr. kg. kød

Filet

1)

2-3 160 60-70

1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

ribbe

2

Temperatur °C

160

Tid min pr. kg. kød

80-100

Svinekød

Kødtype

Flæskesteg

1)

Ribbensteg

1)

Nakkefilet

Skinke

Fjerkræ

Kødtype

Kylling

And

1)

And langtidsstegning

1)

Kalkun helstegt farseret

Kalkunbryst

ribbe

2-3

2-3

2-3

1-2

ribbe

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

175

160

150

Temperatur °C

180

150 ikke velegnet

150

175

Tid min pr. kg. kød

60-70

60

90-120

60-100

Tid min pr. kg. kød

55-65

55-65 ialt ca. 5 timer

50-60

70-80

TABEL FOR STEGETERMOMETER / KØDTERMOMETER

Oksekød

Kødtype ribbe Centrum temperatur i kød

Roastbeef 2-3 55-65

Culotte

-bruning

Culotte

-stegning

Oksesteg, gammeldags

2-3

2-3

1-2

55-65

55-65

75-80

26

electrolux

Kalvekød

Kødtype

Filet

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

ribbe

2-3

ribbe

2

Centrum temperatur i kød

65

Centrum temperatur i kød

90

Svinekød

Flæskesteg

Kødtype

Nakkefilet

Skinke

Fjerkræ

Kalkunbryst

Kødtype

LAVTEMPERATURSTEGNING

Brug funktionen til at tilberede møre, magre kødstykker og fisk.

Ovnen varmes til den forindstillede temperatur, og der lyder et signal. Derefter indstiller ovnen automatisk en lavere temperatur for resten af tilberedningstiden.

ribbe

2-3

Læg aldrig låg på, når du bruger Lavtemperaturstegning.

Centrum temperatur i kød

75-80

2. Læg kødet i en bradepande eller direkte på risten. Sæt bradepanden under risten, så den kan opfange fedtet.

3. Vælg ovnfunktionen Lavtemperaturstegning, indstil evt. en anden temperatur, og steg færdig (se tabellen).

Du kan ikke bruge Lavtemperaturstegning sammen med urfunktionerne: Varighed og Slut.

1. Svits kødet på en pande ved meget kraftig varme.

ribbe

2-3

2-3

1-2

Centrum temperatur i kød

80

75-80

70-75

TABEL, LAVTEMPERATURSTEGNING

Samlet tilberedningstid (min)

Kødtype Vægt, g Resultat Ribbe

Rødt i midten

Rosa i midten

Roastbeef

(gennemstegt)

Roastbeef

(gennemstegt)

Højreb

Bov uden ben

Oksemørbrad, hel

Oksemørbrad, tyndt skåret

Entrecote

Porterhousebøf

Svinemørbrad, hel

800-1000

1200-1600

600-1000

3,5 cm høj

600-1000

2,5 cm høj

1,5 cm høj

2 cm høj

500-700

150 °C

150 °C

150 °C

150 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

2

2

3

3

3

3

3

3

3

90-110

120-130

55-75

-

65-75

20-25

15-25

25-30

-

130-140

160-170

95-110

70-80

90-110

35-45

30-35

35-40

65-75

electrolux

27

Samlet tilberedningstid (min)

Kødtype Vægt, g Resultat Ribbe

Rødt i midten

Rosa i midten

Svinemørbrad, tyndt skåret

2,5 cm høj

GRILLSTEGNING

Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling

120 °C 2 35-45

• Brug bradepanden i midten eller den

øverste rille i den øverste ovn.

Grillområdet er placeret i midten af hylden.

Vigtigt

Grill altid med ovndøren lukket

Inden grillstegning skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter.

• Sæt risten i den rille, der er anbefalet i grilltabellen.

• Sæt altid bradepanden i første rille, så den kan opsamle fedtet.

• Grillsteg kun flade stykker af kød eller fisk.

Fødevaretyper til grillning

Svinekotelet

Lammekoteletter

Kylling, opskåret

Grillpølser

Stegeben, forstegte i 20 min

Fisk, skiver af torsk eller laks

Toastbrød

Ribbe

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

HOVEDOVN

ØVERSTE OVN

Tid i min./side 1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

1-3

Tid i min./side 2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

Fødevaretyper til grillning

Svinekoteletter

Lammekotelet

Kylling, opskåret

Medister, middagspølser

Stegeben, forstegte i 20 min

Fisk, skiver af torsk eller laks

Toastbrød

Rist

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

OPTØNING

• Tag maden ud af emballagen, og læg den på en tallerken, der stilles på ovnens rist.

• Læg ikke en tallerken eller skål over. Det kan forlænge optøningstiden meget.

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Tid i min./side

1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

2-3

• Sæt risten i første rille fra bunden.

Tid i min./side

2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

HOVEDOVN

28

electrolux

Madvare

Kylling, 1000 g

ribbe

2

Tid min

120-140

Kød, 1000g

Kød, 500g

Forel, 150g

Jordbær, 300g

Smør, 250g

Fløde, 2 x 2dl

2

2

2

2

2

2

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

80-100

Kage, 1400g 2 60

Information om akrylmid

Vigtigt

Ifølge nye videnskabelige undersøgelser kan der dannes sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du

Efteroptøning min

Bemærkning

20-30

20-30

20-30

10-15

10-20

10-15

10-15

Læg kyllingen på en omvendt underkop i en større tallerken. Vendes efter halvdelen af tiden.

Vendes efter halvdelen af tiden.

Vendes efter halvdelen af tiden.

-

-

-

Fløde kan godt piskes, selv om den stadig er frosset hist og her

60 bruner maden (især hvis den indeholder stivelse). Derfor anbefaler vi, at du tilbereder ved lavest mulig temperatur og ikke bruner maden for meget.

OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

• Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel.

• Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel

• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast.

• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.

• Rens alt ovntilbehør (med en varm klud tilsat rengøringsmiddel) efter hver brug, og lad det tørre.

• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen!

KATALYTISKE SIDER OG LOFT

Ovnens sider og loft med katalytisk belægning er selvrensende. De absorberer fedt, som samles på siderne, når ovnen bruges.

For at hjælpe selvrensningssystemet skal du regelmæssigt opvarme ovnen uden madvarer:

• Tænd for ovnbelysningen.

• Tag tilbehør ud af ovnen.

• Vælg en ovnfunktion.

• Indstil ovntemperaturen til 250 °C, og lad den være tændt i 1 time.

• Rengør ovnrummet med en blød og fugtig svamp.

Advarsel

Brug ikke spray, skurende rengøringsmidler eller andre rengøringsmidler til rengøring af den katalytiske belægning. Det vil beskadige overfladen.

Apparater af rustfrit stål eller aluminium:

Rengør kun ovndøren med en fugtig klud. Tør efter med en blød klud.

Brug ikke ståluld, syrer eller skuremidler, da de kan ødelægge ovnens overflade. Vær lige så forsigtig, når ovnens betjeningspanel rengøres

Misfarvning af den katalytiske belægning forringer ikke de katalytiske egenskaber.

electrolux

29

OVNRIBBER

Udtagning af ovnribber

1. Træk forenden af ribberne væk fra sidevæggen.

Afmontering af ovndøren

1. Åbn lågen ca. en tredjedel (til "parkeret" position).

30°

2. Tag den bageste ovnribbe væk fra sidevæggen, og fjern den.

1

2

Indsættelse af ovnribber

Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.

De afrundede ender af ovnribberne skal vende fremad!

Bemærk

Sørg for, at den længste fastgørelseswire er placeret foran. Det to wires ender skal pege bagud.

Forkert installation kan forårsage beskadigelse af emaljen.

ØVERSTE OVN

RENGØRING AF OVNDØR

Tag ovndøren af, før den rengøres.

Bemærk

Vær forsigtig, når døren tages af. Døren er tung!

2. Tag fat i begge sider af ovndøren, og træk den ud væk fra ovnen.

Brug samme fremgangsmåde til at sætte ovndøren i, men i omvendt rækkefølge.

Tryk ned, indtil enhedens fjeder klikker på plads.

Bemærk

Læg ovndøren med ydersiden nedad på et blødt, jævnt underlag, så den ikke ridses.

OVNDØR OG OVNGLAS

Glasset i produktet kan adskille sig med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen. Antallet af glas kan variere.

Udtagning og rengøring af dørglas

1. Hold i begge sider af dørlisten (B) i dørens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.

B

30

electrolux

2. Træk dørlisten fremad, og tag den ud.

3. Hold i overkanten af hvert enkelt glas, og træk det opad og ud af styreskinnen.

4. Rengør dørglassene.

Montér dørglassene på samme måde, men med trinnene i omvendt rækkefølge. Sæt det mindste glas i først og derefter det største.

HOVEDOVN

RENGØRING AF LÅGEGLAS

Glasset i produktet kan adskille sig med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen. Antallet af glas kan variere.

Sådan fjernes glasset:

1. Tryk på den ene side af lågelisten for at fjerne den. Se billedet.

2. Træk listen opad.

3. Fjern glassene.

Udfør proceduren i modsat rækkefølge for at sætte glassene på plads. Inden du sænker listen, skal del A af listen fastgøres til lågen. Se billedet.

OVNPÆRE

Advarsel

Der er fare for elektrisk stød!

Før du skifter ovnpære:

• Sluk for ovnen.

• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.

Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset.

Udskiftning af ovnpæren

1. Pærens dækglas er placeret bagerst i ovnrummet.

Drej pærens dækglas mod uret, og tag det af.

2. Gør glasset rent.

3. Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.

Vigtigt

Brug den samme type ovnpære.

4. Montér dækglasset.

Udskiftning af ovnpæren:

1. Lampedækslet er placeret i venstre side af ovnrummet. Fjern venstre ovnribbe.

2. Lirk dækglasset af med en smal genstand uden spids (f.eks. en teske), og gør det rent.

A

1

2

3. Hvis nødvendigt: Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.

Brug en ovnpære af samme type.

electrolux

31

4. Montér dækglasset.

5. Sæt venstre ovnribbe på plads.

HVIS NOGET GÅR GALT

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

Fejl

Apparatet virker slet ikke

Apparatet virker slet ikke

Apparatet virker slet ikke

Apparatet virker slet ikke

Apparatet virker slet ikke

Apparatet virker slet ikke

Apparatet virker slet ikke

Maden er for længe om at koge eller stege

Minuturet fungerer ikke

Ovnen bliver ikke varm

Ovnpæren virker ikke

Madlavningstermometret virker ikke

Displayet viser en fejlkode, der ikke står på listen

Der kommer en lyd fra ovnen, efter der er slukket for den

Displayet viser

Mulig årsag

Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået

Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.

Afbryderen på hfi-relæet er slået fra

Løsning

Se efter på tavlen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.

Sæt stikket helt ind i stikkontakten.

Slå afbryderen på hfi-relæet til

Børnesikringen/panellåsen er slået til

Se under "Låsning/åbning af betjeningspanelet"

Der er ikke tændt for apparatet Tænd for apparatet

Uret er ikke indstillet Indstil uret

Automatisk slukning er slået til Se under "Automatisk slukning"

Brug korrekt kogegrej med god varmeledningsevne

Det anvendte kogegrej er uegnet med dårlig varmeledningsevne

Tiden er ikke indstillet

Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger

Pæren er defekt

Madlavningstermometret er ikke sat rigtigt i den tilhørende kontakt

Der er en elektronisk fejl

Indstil en tid

Kontroller indstillingerne

Udskift ovnpæren

Tag madlavningstermometerets stik ud, og sæt det i kontakten igen. Indstil den ønskede temperatur

• Sluk for apparatet med ejendommens sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen

• Hvis displayet viser fejlkoden igen: Kontrakt kundeservice

Der kræves ingen handling Lyden kommer fra blæseren, som beskytter komfurets elektronik mod at blive for varm

Sikringerne er sprunget Se efter på tavlen

Displayet viser

Displayet viser

Der står ikke kogegrej på kogezonen

Sæt kogegrej på kogezonen

Der er anvendt forkert kogegrej Brug egnet kogegrej

Displayet viser

Ovndisplayet viser F9

Diameteren på kogekarrets bund er for lille til kogezonen

Stikket er taget ud af stikkontakten

Brug kogegrej med større diameter i bunden

Sæt stikket i stikkontakten og tænd for komfuret igen

32

electrolux

Fejl

Ovndisplayet viser F11

Mulig årsag

Madlavningstermometret er ikke sat rigtigt i den tilhørende kontakt

Børnesikringen er aktiveret

Løsning

Sæt madlavningstermometeret korrekt ind i kontakten

Ovndisplayet viser SAFE Se under "Låsning/åbning af betjeningspanelet" for at deaktivere børnesikringen

Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke selv kan løse problemet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på komfurets frontramme.

.........................................

.........................................

.........................................

INSTALLATION

Advarsel

Se under "Oplysninger om sikkerhed".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Højde

Bredde

Dybde

Kapacitet, øverste ovn

Kapacitet, hovedovn

Mål

893 - 912 mm

596 mm

600 mm

40 l

74 l

PLACERING AF APPARATET

Det fritstående apparat kan monteres med elementer på en eller to sider og i hjørnet.

Minimums afstande

Mål

A

B

mm

2

685

NIVELLERING

Vigtigt

Sørg for, at apparatets øverste overflade er vandret, når det monteres.

Brug en skruetrækker til at justere hjulene

(1) med. Brug en nøgle til at justere de små fødder i bunden af apparatet (2).

1

B

2

A

A

VIPPESIKRING

Bemærk

Vippesikringen skal monteres

(A+B). Ellers kan apparatet risikere at vælte.

Juster apparatet til korrekt højde, før tippesikringen monteres.

Vippesikringen består af to dele (A+B). Vippesikringen (B) er placeret på højre eller venstre side af apparatets bagside (se fig.

1). Vippesikringen (A) skal monteres på

electrolux

33

væggen. Afstanden fra hullet til vippesikringen (A) og gulvet er ca. 816 mm. Sørg for at montere vippesikringen (A) i korrekt højde. Skru den godt ind i massivt materiale, eller brug evt. forstærkning, underlag eller beslag.

Kontroller, at tippesikringen rager mindst 20 mm ind i hullet bag på komfuret (B), når komfuret er skubbet ind på plads (se fig. 2).

Hvis afstanden mellem køkkenelementerne er større end komfurets bredde, skal afstanden i siden justeres, så komfuret står i midten. Sørg for, at overfladen bag komfuret er plan.

50 mm

60 mm

60 mm

50 mm

ELEKTRISK INSTALLATION

Advarsel

Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

Producenten er ikke ansvarlig, hvis du ikke følger sikkerhedsforskrifterne i kapitlet "Om sikkerhed".

Dette apparat leveres med stik og ledning.

Vigtigt

Hvis ovnen tilsluttes til en 3-faset kontakt, skal denne have en neutral fase.

Ellers fungerer apparatet ikke.

A

A

1

B

2

MILJØHENSYN

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Emballage

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads.

34

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

INNEHÅLL

Innan maskinen används första gången

Häll – daglig användning

Häll – råd och tips

Häll – underhåll och rengöring

Ugn - kontrollpanel

Ugn – daglig användning

37

39

42

44

44

45

Ugn - klockfunktioner

Ugn - tillvalsfunktioner

Ugn - använda tillbehören

Ugn – råd och tips

Ugn – underhåll och rengöring

Om maskinen inte fungerar

Med reservation för ändringar

47

47

48

50

61

63

SÄKERHETSINFORMATION

Läs den här bruksanvisningen noga före installation:

• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet

• För att skydda miljön

• För korrekt användning av produkten.

Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.

Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.

SÄKERHET FÖR BARN OCH

HANDIKAPPADE

• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de

övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.

• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.

• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.

ALLMÄN SÄKERHET

• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

INSTALLATION

• Förutsättningar för installation för den här produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.

• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.

• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och

återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).

• Var försiktig när du flyttar produkten.

Denna produkt är tung. Använd alltid

electrolux

35

skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget.

• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Placera inte produkten på en sockel.

ELEKTRISK ANSLUTNING

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.

• Information om spänningen finns på typskylten.

• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Vid anslutning av elektriska produkter till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller komma nära den varma luckan på produkten.

• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.

• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.

• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).

• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.

ANVÄNDNING

• Använd produkten bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på egendom.

• Övervaka alltid produkten under användning.

• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma ut. Det finns risk att bränna sig.

• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med våta händer.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.

Lägg inte metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli heta.

• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att du inte rör vid värmeelementen. Håll barn borta från produkten om de inte är under uppsikt hela tiden.

• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.

• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter

(av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.

• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.

• Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl

• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.

• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.

• Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada produkten.

36

electrolux

• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.

• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa hällens yta om de dras över den.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie

– ställ inte hett vatten direkt i produkten

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande fall).

• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).

• Sätt inte något på hällen som kan smälta.

• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.

• Placera inte material som leder värme

(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare med metallöverdrag) under kokkärlen.

Överdriven värmereflexion kan skada hällen.

• Om du har en inopererad pacemaker måste du hålla överkroppen minst 30 cm från induktionskokzonen när den är påslagen.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns risk att glaspanelerna kan spricka.

• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.

• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas

• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka korrosion.

• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.

• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).

• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa.

Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.

• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas.

Kontakta ett servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.

• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.

• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är specialdesignad för produkter som denna.

• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt. Låt produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.

• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.

KUNDSERVICE

• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

• Gör så här för att förhindra fysiska skador:

– Koppla loss apparaten från eluttaget.

– Klipp av strömkabeln och kassera den.

– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.

electrolux

37

PRODUKTBESKRIVNING

ALLMÄN ÖVERSIKT

8

8

3

2

1

5

4

3

2

1

1

2

3

5

6

2

5

6

4

3

7

1

Häll

2

Grill

3 ugnslampa

4

Matlagningstermometeruttag

5

Ugnsstege

6

Undervärme

7

Fläkt och värmeelement

8

Falsnivåer

BESKRIVNING AV HÄLLEN

1 2 3

4

1

Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

2

Ångutlopp

3

Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

4

Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

5

Ugnens kontrollpanel

6

Hällens kontrollpanel

7

Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

7 6 5

TILLBEHÖR

Galler

För kokkärl, kakformar, stekar.

Bakplåt i Super Clean

För kakor och småkakor.

Super Clean långpanna

För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.

Matlagningstermometer

För att mäta hur väl köttet är tillagat.

Avtagbara teleskopskenor

För att sätta galler eller plåtar på den.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

• Rengör ugnen innan du använder den första gången

FÖRSTA RENGÖRING

• Ta bort alla delar från produkten.

Viktigt

Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

38

electrolux

INSTÄLLNING OCH ÄNDRING AV

KLOCKA

Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.

Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.

För att ställa in aktuell tid, använd knappen

eller .

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.

Du kan bara ändra klockan om:

• funktionslåset inte är aktiverat

• ingen av klockfunktionerna Koktid eller Stopptid är inställd

• inte någon ugnsfunktion är inställd.

FÖRVÄRM

1. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 1 timme.

3. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

5. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare

än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.

ÖVRE UGN

BARNLÅS

Barnlåset är som standard aktiverat.

Öppna och stänga luckan

För att öppna luckan förs låsknappen (A) åt höger.

Stäng luckan utan att trycka på lucklåset.

B

A

Avaktivera barnlåset

1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.

2. Tryck och håll inne knappen (B).

3. Släpp låsknappen (A).

4. Släpp knappen (B).

Aktivera barnlåset

1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.

2. Tryck och håll inne knappen (B).

3. Släpp knappen (B).

4. Släpp låsknappen (A).

UNDRE UGN

LUCKSPÄRR

Luckspärren är som standard aktiverad.

Öppna och stänga luckan

För att öppna luckan förs låset åt höger.

Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.

Avaktivera luckspärren

1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.

Tätningen släpper.

2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.

2

B

1

3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2) och sätt tillbaka den.

electrolux

39

4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.

B

1

2

Aktivera luckspärren

Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset åt vänster.

Viktigt

Avstängning av produkten inaktiverar inte luckspärren

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

3

4

1

2

Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringar, displayer och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.

touchkontroll funktion

slår på och stänger av hällen

/ timerindikeringar för kokzoner låser/låser upp kontrollpanelen

öka eller minska värmeläget visar för vilken kokzon tiden är inställd

40

electrolux

8

9

10

5

6

7 timerdisplay

touchkontroll

värmelägesdisplay

/

funktion

visar tiden i minuter visar det inställda värmeläget startar Booster-funktionen väljer kokzon

öka eller minska tiden slår på och stänger av STOP+GO-funktionen

VISNINGAR AV VÄRMELÄGEN

Display

Kokzonen är avstängd

-

Beskrivning

Kokzonen är på

Varmhållningsläget är på

Induktionszonen känner inte av kokkärlet

Ett fel har uppstått

En kokzon är fortfarande varm (restvärme)

Funktionslåset/barnlåset är aktiverat

Booster-funktionen är aktiverad

Automatisk uppvärmning är aktiverat

AUTOMAX

PÅ OCH AV

Tryck på i 2 sekunder för att sätta på produkten. Tryck på i 1 sekund för att stänga av produkten.

VÄRMELÄGE

Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck samtidigt på och

för att stänga av.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Du kan uppnå önskad värmeinställning snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till det aktuella läget.

Starta funktionen Automax för en kokzon:

1. Tryck på

. syns på displayen.

electrolux

41

2. Tryck omedelbart på

. syns på displayen.

3. Tryck omedelbart på

upprepade gånger tills aktuell värmeinställning aktiveras. Efter 3 sekunder syns på displayen.

.

Stäng av funktionen genom att trycka på

SLÅ PÅ/AV BOOSTER-FUNKTIONEN

Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att aktivera funktionen, tryck på , tänds. För att stänga av funktionen, tryck på eller .

EFFEKTREGLERING

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för en kokzon i paret och minskar automatiskt effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.

EFFEKTREGLERING FÖR DE HÖGRA

KOKZONERNA OCH FÖR DEN ÖVRE

UGNEN

De högra kokzonerna och den övre ugnen använder samma energikälla (samma nätfas) när de är igång samtidigt.

Det finns en effektbegränsning för att undvika överbelastning av elnätet.

Ju mer effekt den övre ugnen behöver när den används, desto mindre effekt kan de högra kokzonerna ha. När en zon inte kan använda full effekt ändras kokzonsindikeringen.

ANVÄNDNING AV TIMERN

Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.

Välj kokzon:

tryck på upprepade gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.

Starta eller ändra timern:

tryck på eller på timern för att ställa in tiden (

00

-

99

minuter). När indikeringen för kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.

Stoppa timern:

välj kokzonen med och tryck på för att stänga av timern.

Den återstående tiden räknas ned till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

Kontroll av återstående tid:

välj kokzonen med . Kokzonens indikering blinkar fortare. På displayen visas den återstående tiden.

När tiden har förflutit hörs ljudet och

00 blinkar. Kokzonen stängs av.

Stänga av ljudet:

tryck på

Du kan använda timern som en

timer

när kokzonerna inte används. Tryck på .

Tryck på eller för att ställa in tiden.

När tiden har förflutit hörs ljudet och

00 blinkar.

AKTIVERA STOP+GO

Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.

Tryck på för att aktivera

denna funktion. Symbolen tänds.

Tryck på för att stänga av

denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget aktiveras.

stänger inte av timerfunktionen.

låser hela kontrollpanelen.

LÅSA / LÅSA UPP

KONTROLLPANELEN

Du kan låsa kontrollpanelen, men inte strömbrytaren . Funktionen förhindrar

42

electrolux oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under matlagningen.

Ställ först in värmeläget.

Tryck på symbolen . Symbolen tänds i 4 sekunder.

Timern fungerar fortfarande.

Tryck på symbolen för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av hällen stängs även denna funktion av.

När du aktiverar produkten, syns SAFE på ugnsdisplayen.

Lås / låsa upp-funktionen låser och låser upp ugnens gränssnitt samtidigt.

BARNLÅS

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

För att aktivera barnlåset:

• Sätt på hällen med strömbrytaren

.

Ställ inte in något värmeläge

.

• Tryck på i 4 sekunder. Signal hörs.

Symbolen tänds på hällen och symbolen

"SAFE"

på ugnsdisplayen.

• Stäng av hällen med .

För att inaktivera barnlåset:

• Sätt på hällen med strömbrytaren

.

Ställ inte in något värmeläge

. Tryck på

i 4 sekunder. Signal hörs. Symbolen

tänds på hällen och symbolen

"SAFE"

släcks på ugnsdisplayen.

Tider för Säkerhetsavstängning

Värmeinställning

- -

• Stäng av hällen med .

Barnlåset låser hällen och ugnen samtidigt.

RESTVÄRMEINDIKERING

Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon

är varm.

Varning

Risk för brännskador på grund av restvärme!

SÄKERHETSAVSTÄNGNING

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

• Alla kokzoner är avstängda .

• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.

• En touchkontroll är täckt av ett föremål

(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än

10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.

• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl. tänds i displayen och efter 2 minuter stängs kokzonen av automatiskt.

• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds och hällen stängs av. Se tabellen.

-

Stängs av efter

6 timmar 5 timmar 4 timmar 1,5 timme

HÄLL – RÅD OCH TIPS

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

KOKKÄRL FÖR

INDUKTIONSKOKZONER

Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Kokkärlets material

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om …

• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget

• …En magnet fastnar på botten är kärlet.

electrolux

43

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Viktigt

Ställ kokkärlet på korset som är markerat på kokhällen. Täck korset helt.

Den magnetiska delen av kokkärlets botten ska vara minst 150 mm.

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten. Du kan använda ett stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.

LJUD UNDER ANVÄNDNING

Om du hör

• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

Värmeläge

Använd för:

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

1

• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.

• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.

• Visslande, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.

Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.

SPARA ENERGI

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du

EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV

TILLAGNING

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Tid

sätter på den.

Tips

Varmhållning av tillagad mat

Hollandaisesås, smälta: smör, choklad, gelatin enligt

önskemål

5-25 min

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning 10-40 min

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

25-50 min

Täck över

Rör om då och då

Tillaga med lock

Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska Ångkoka grönsaker, fisk, kött

Koka potatis

20-45 minuter

20-60 min

Använd max. ¼ liter vatten för 750 gram potatis

Upp till 3 l vätska plus ingredienser Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar

60-150 min enligt

önskemål

Vänd efter halva tiden

Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska

5-15 min

Vänd efter halva tiden

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites

Effektfunktionen är lämplig för att värma upp stora mängder vatten.

44

electrolux

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

3. Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.

För att ta bort smuts:

1. –

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:

kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

UGN - KONTROLLPANEL

KONTROLLPANEL

1

2 3 4 5 6 7

Antal

1

2

3

4

5

6

Knapp

Funktion

Display

På/Av

Val av ugn

Beskrivning

För att visa ugnens aktuella inställningar.

För att aktivera och avaktivera ugnen.

För att växla mellan den övre ugnen och huvudugnen.

Val av ugnsfunktion

För att ställa in en ugnsfunktion eller ett program.

Matlagningstermometer

För att aktivera matlagningstermometern.

Val/Klockfunktion För att förflytta sig mellan ugnens funktioner och klockfunktionerna.

electrolux

45

Antal

7

Knapp Funktion

Inställningsknappar

KONTROLLAMPOR PÅ DISPLAYEN

Beskrivning

För att ställa in temperatur och tid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

7

8

9

Antal

1

2

3

4

5

Namn

Kontrolindikator för övereller huvudugn

Kontrolindikator för ugnsfunktion

Kontrolindikator för lampa/upptining

Värmeindikator

Beskrivning

Visar vilken ugn som är igång.

Visar funktionen.

Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiverad.

Visar det inställda värmeläget.

Kontrolindikator för temperatur/klocka

Kontrolindikator för matlagningstermometern

Kontrolindikator för varmhållning

Tillagningstid/Sluttid/Drifttid

Kontrolindikator för klockfunktion

Visar temperaturen och tiden i minuter.

Visar om matlagningstermometern sitter i sitt uttag.

Visar att varmhållningsfunktionen är aktiverad.

Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.

För att ställa in klockfunktionen och signaluret.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV

HUSHÅLLSAPPARATEN

Tryck på strömbrytaren för att slå på eller stänga av hushållsapparaten.

FUNKTIONER I DEN ÖVRE UGNEN

Ugnsfunktioner

Över/undervärme

Bryning

Tillämpning

För bakning och stekning på en ugnsnivå.

För att bryna.

46

electrolux

Ugnsfunktioner

Undervärme

Max grill

Lampa

Tillämpning

För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade bottnar. För att varmhålla mat.

För stekning eller grillning av tunna livsmedel i stora mängder.

För att lysa upp ugnsutrymmet.

FUNKTIONER I HUVUDUGNEN

Ugnsfunktioner

Varmluft

Över/Undervärme

Tillämpning

För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.

För bakning och stekning på en ugnsnivå.

Pizza/Paj För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.

Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid

över-/undervärme.

Lågtemperaturstekning För tillagning av mycket mager, mör stekt mat.

Gratinering

Max grill

Varmhållning

För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. För att bryna.

För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.

För varmhållning av maträtter.

Torkning För att torka livsmedel.

Upptining För upptining av livsmedel.

Ugnsbelysning

VÄLJA EN UGN

1. Slå på ugnen med hjälp av På/Avknappen ( ).

2. Tryck på knappen flera gånger tills den önskade ugnen visas (Över- / Huvudugn)

För att lysa upp insidan av ugnen.

En ljudsignal hörs när produkten uppnått den inställda temperaturen.

Du kan ändra ugnsfunktionen medan ugnen är igång.

AVSTÄNGNING AV UGNSFUNKTION

Använd flera gånger tills displayen inte visar en ugnsfunktion.

INSTÄLLNING AV UGNSFUNKTION

Använd för att ställa in ugnsfunktionen.

På displayen visas den rekommenderade temperaturen.

Om du inte ändrar den här temperaturen inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.

ÄNDRING AV UGNSTEMPERATUREN

Använd eller för att ställa in temperaturen.

electrolux

47

INDIKATOR FÖR UPPVÄRMNING

Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.

UGN - TILLVALSFUNKTIONER

KYLFLÄKT

När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.

INDIKATOR FÖR RESTVÄRME

När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.

UGN - KLOCKFUNKTIONER

SYMBOL FUNKTION

Timer

Koktid

Stopptid

BESKRIVNING

För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.

Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska vara på.

Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.

Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.

För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.

Klocka

• Om du ställer in en klockfunktion blinkar symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5 sekunder trycker du på eller för att ställa in tiden.

• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder tänds symbolen. Den inställda tiden börjar räknas ned.

Med Koktid och Stopptid ugnen av automatiskt.

stängs

Med Koktid och Stopptid måste du först ställa in ugnsfunktionen och temperaturen innan du kan ställa in klockfunktionen.

INSTÄLLNING AV KLOCKFUNKTIONER

1. Sätt på produkten.

2. Använd

flera gånger tills displayen visar den önskade klockfunktionen och den relaterade symbolen, till exempel signaluret .

3. Använd

eller för att ställa in önskad tid.

En ljudsignal hörs i två minuter när tiden gått ut, och "00.00" och kontrollampan för den relaterade funktionen blinkar.

Produkten stängs av.

4. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

Med signaluret måste ugnen vara påsatt för att du ska kunna ställa in klockfunktionen.

HEAT+HOLD

För att hålla tillagad mat varm i 30 minuter sedan tillagningen är klar.

Slå på Heat+Hold

1. Ställ in funktionerna Koktid och/eller

Stopptid .

2. Använd alternativet

flera gånger tills displayen visar symbolen Varmhållning

3. Använd , displayen visar "00:30".

4. När ugnsfunktionen är genomförd avges en ljudsignal och Heat+Hold startar. Den inställda ugnsfunktionen körs vid 80 °C i 30 minuter. Ugnen stängs sedan av automatiskt.

Temperaturen för inställd ugnsfunktion måste vara över 80 °C.

BARNLÅS

Se kapitlet "Häll - daglig användning" och avsnittet "Barnlås".

48

electrolux

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Hushållsapparaten stängs av efter en viss tid

• om du inte stänger av hushållsapparaten

Ugnstemperatur

30–120 °C

120–200 °C

200–250 °C

250–max. °C

Efter en automatisk avstängning ska ugnen stängas av helt. Därefter kan den slås på igen.

• om ugnstemperaturen inte ändras.

På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen.

Avstängningstid

12,5 timmar

8,5 timmar

5,5 timmar

3,0 timmar

Viktigt

Om du använder klockfunktionerna

Längd eller Stopptid avaktiveras den automatiska avstängningen.

UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

MATLAGNINGSTERMOMETER

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.

Viktigt

Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller originalreservdelar.

1. Sätt in matlagningstermometerns spets i mitten av köttet.

1

2

2. Sätt i matlagningstermometern i uttaget på ugnens sidovägg.

3. Sätt på produkten.

4. Tryck på flera gånger på

tills den

önskade ugnen visas (Övre/Nedre).

5. Ställ in innertemperaturen:

– Tryck på

flera gånger tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.

– Använd eller

inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.

Displayen växlar till aktuell innertemperatur.

Innertemperaturen visas från 30 ºC.

Den förvalda innertemperaturen är

60 °C.

6. Ställ in ugnsfunktionen (

) och, om nödvändigt, ugnstemperaturen (

).

Produkten beräknar kontinuerligt den preliminära sluttiden för den inställda innertemperaturen. På displayen visas hela tiden den nya provisoriska sluttiden.

Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar den preliminära sluttiden visas en blinkande ruta på displayen.

7. När köttet når den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten stängs av automatiskt.

Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

electrolux

49

8. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.

Varning

Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och kontakt.

9. Stäng av produkten.

SÄTTA IN UGNSTILLBEHÖREN

Skjut in tillbehören med den dubbla sidan bakåt så att de lutar mot ugnens botten.

Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

Bakplåten och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.

Viktigt

Spara installationsanvisningarna till teleskopskenorna för framtida användning.

Försiktighet

Använd bara teleskopskenorna i undre ugnen.

TELESKOPSKENOR – ISÄTTNING AV

UGNSTILLBEHÖR

Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på bakplåtens eller långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.

Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så att fötterna är vända nedåt.

Sätta in av ugnsgaller och bakplåt samtidigt

Lägg ugnsgallret på bakplåten. Skjut in bakplåten mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.

Sätta in ugnsgaller och långpanna samtidigt

Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.

Placera utbuktningarna på bakplåtens eller långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.

50

electrolux

UGN – RÅD OCH TIPS

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

Försiktighet

Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor.

Fruktjuicer kan orsaka permanenta fläckar på emaljen.

ÖVRE UGN

Den övre ugnen är den mindre av de två ugnarna. Den har 3 ugnsnivåer. Användningsområdet är att tillaga mindre mängder mat. Den ger särskilt goda resultat när den används för att tillaga fruktkakor, sötsaker och kryddade pajdegsbottnar eller quiche.

UNDRE UGN

Undre ugnen är särskilt lämpad för att tillaga stora mängder mat.

BAKNING

Allmänna anvisningar

• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanli-

Tips för bakning

Bakresultat Möjlig orsak

Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

Fel ugnsnivå

För hög ugnstemperatur ga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.

• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.

• Använd en djup långpanna i mitten eller på översta nivån i övre ugnen.

• För färgsättning av undersidan på bakverken, tillaga på bakplåt eller lägg i en bakform.

När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.

Användning av baktabellerna

• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.

• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som

är nästan likadant.

• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar på mer än en nivå.

• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte

ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.

Lösning

Ställ plåten på en lägre nivå

Sänk temperaturen

electrolux

51

Bakresultat

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan är för torr

Kakan är för torr

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan gräddas inte med den inställda tiden

ÖVRE UGN

Möjlig orsak

För kort gräddningstid

För mycket vätska i degen

För låg ugnstemperatur

För lång gräddningstid

För hög temperatur och för kort gräddningstid

Degen inte jämnt fördelad

För låg temperatur

TRADITIONELL BAKNING

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Ciabattabullar

Foccacia

Pitabröd

Salta kringlor

Vitt bröd / Limpor

Vitt bröd /

Ciabatta

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Kaka i långpanna

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Kaka i form

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1

1-2

1-2

1-2

Nivå

1-2

1-2

1-2

1-2

Lösning

Förläng gräddningstiden

Öka inte temperaturen för att minska gräddningstiden

Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en matberedare

Ställ in en högre temperatur

Ställ in en kortare gräddningstid

Minska temperaturen och förläng gräddningstiden

Fördela degen jämnt på plåten

Höj temperaturen något

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

230

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200 max. Temperaturinställning

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-230

220-230

180-200

220-225

170-180 värmning

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-14

8-15

25-35

8-12

35-45

Tid i minuter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45

52

electrolux

Typ av bakverk

Sockerkakor/Madeirakakor

Smörgåstårta, bullar

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Rulltårta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Mandelkakor i ringar

Ugnspannkaka

UNDRE UGN

BAKA I VARMLUFT

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeirakakor

Maränger

Marängbottnar

Nivå

2+4

2+4

2+4

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

3

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

2

2+4

2+4

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Nivå

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100

Temperatur °C

170-180

200-225

100

100 med ugnen avstängd

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

210-220

Tid i minuter

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 förbakning, bullal

10-15 dekorering 35-45

25-35

10-12

15-30

Tid i minuter

15-20

20-30

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 varmhållning

60-70

20-30

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

50-60

90-120

90-120

Typ av bakverk

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

TRADITIONELL BAKNING

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Ciabattabullar

Foccacia

Pitabröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Vetebröd

Ciabatta

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeirakakor

Smörgåstårta, bullar

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Nivå

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

1-2

1

1

3-4

2-3

3-4

3-4

2

1-2

1-2

Nivå

3-4

3-4

3-4

2-3

3-4

3-4

3

3-4

1-2

3-4

3-4

3

3

3

3

3

3-4

3-4 electrolux

53

Temperatur °C

med ugnen avstängd

150-160

155-165

150-160

150-160

170-180

Tid i minuter

25

10-20

30-40 förbakning, bottnar

10-15 dekorering 35-45

30-40

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

220-250

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med ugnen avstängd

Tid i minuter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45 värmning

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

54

electrolux

Typ av bakverk

Kex/skorpor

Petit-choux

Rulltårta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Kransekage i ringe

Ugnspannkaka

PIZZA-TABELL

Typ av mat

Ciabattabullar

Foccacia

Ciabatta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Pizza, hemlagad (tjock

- med mycket fyllning)

Pizza, hemlagad (tunn botten)

Fryst pizza

Tårtor, hembakade förbakning, bullar

Tårtor, hembakade dekorering

Galler

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

Tårtor, frusna

1) förvärm ugnen

STEKNING

3-4

Stekkärl

• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).

• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan eller på gallret över den djupa långpannan. (om det används).

• Stek magert kött i en stekgryta med lock.

Det gör att köttet blir saftigare.

TRADITIONELL STEKNING

Nötkött

Typ av kött

Engelsk rostbiff

1)

Nivå

1-2

Nivå

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

2

Temperatur °C

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

210-220

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200

Temperatur °C

125

Tid i minuter

6-15

30-45

10-12 förbakning, bullar

10-15 dekorering 35-45

25-35

10-12

15-30

Tid i minuter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.

• Använd den djupa långpannan i mitten eller på översta nivån i övre ugnen.

ÖVRE UGN

Tid i minuter per kg kött

80-120

electrolux

55

Lägg/bog/revben

Fläsk

Typ av kött

Typ av kött

Nivå

Nivå

1–2

Temperatur °C

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

Rumpstek

- bryning

2-3 225 totalt 10

Rumpstek

- stekning

Engelsk rostbiff

2-3 160 50-60

Oxfilé

1)

1-2

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på max. temperatur. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Typ av kött Nivå Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

2–3

180

180

90-120

60-70

Lamm

Tid i minuter per kg kött

80-100

Typ av kött Nivå

2

Temperatur °C

200

Tid i minuter per kg kött

60-70

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

2

1-2

1-2

200

180

160

60

90-120

60-100

Fågel

Typ av kött Nivå

2

1-2

Temperatur °C

200

160

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

UNDRE UGN

1-2

1-2

1-2

130

160

200 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

STEKA I VARMLUFT

Nötkött

Typ av kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

Galler

2-3

2-3

Temperatur °C

125

200

Tid i minuter per kg kött

80-120 totalt 10

56

electrolux

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rumpstek

- stekning

2-3 150 50-60

Rostbiff

Typ av kött

1-2

Galler

160

Temperatur °C

90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

2-3 160 60-70

Lamm

Lägg/bog/sadel

Gris

Typ av kött Galler

2

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

80-100

Fågel

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

TRADITIONELL STEKNING

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

2-3

2-3

125

225

80-120 totalt 10

Rumpstek

- stekning

2-3 160 50-60

Rostbiff 1-3 180 90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.

electrolux

57

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

1)

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkarré

1)

Grishals

Skinka

Fågel

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtempererad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

Galler

2

Galler

3

3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

Temperatur °C

180

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minuter per kg kött

60-70

Tid i minuter per kg kött

80-100

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

BRYNING

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3

2-3

1-2

200

150

160 totalt 10

50-60

90-120

Kalv

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

Typ av kött

2-3

Galler

160

Temperatur °C

60-70

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Lamm

Tid i minuter per kg kött

Lägg/bog/revben 2 160 80-100

58

electrolux

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Typ av kött

Kyckling

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

TABELL MATLAGNINGSTERMOMETER

Nötkött

Typ av kött Nivå

Rostbiff

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

Lamm

2-3

2-3

2-3

1-2

Nivå

2-3

Typ av kött

Lägg/bog/sadel

Fläsk

Typ av kött

Grisstek

Fläskkarré

Skinka

Nivå

2

Nivå

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

175

160

150

Temperatur °C

180

150 lämpar sig inte

150

175

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Temperatur i mitten av köttet

55-65

55-65

55-65

75-80

Temperatur i mitten av köttet

65

Temperatur i mitten av köttet

90

Temperatur i mitten av köttet

80

75-80

70-75

electrolux

59

Fågel

Typ av kött

Tillaga alltid utan lock vid lågtemperaturstekning.

1. Bryn köttet i het stekpanna.

Nivå

Temperatur i mitten av köttet

75-80 Kalkonbröst

LÅGTEMPERATURSTEKNING

Använd den här funktionen för magra, möra stycken av kött och fisk.

Ugnen får den förinställda temperaturen och en signal avges. Därefter ställer ugnen automatiskt om till en lägre temperatur för fortsatt tillagning.

2-3

2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt på ugnsgallret. Placera plåten under gallret för att fånga upp fettet.

3. Välj ungsfunktionen Lågtemperaturstekning, ändra temperaturen om nödvändigt och tillaga tills maten är klar (se tabellen).

Du kan inte använda Lågtemperaturstekning tillsammans med klockfunktionerna: Koktid och stopptid.

TILLAGNINGSTABELL LÅGTEMPERATURSTEKNING

Sammanlagd tillagningstid (min)

Typ av kött Vikt g Inställning Nivå

2

Röd (blodig)

90-110

Rosa (medium)

130-140

Rostbiff (genomstekt)

Rostbiff (genomstekt)

Revben av nöt

Nötbog, benfri

Oxfilé, hel

Oxfilé, skivad

Entrecôte

T-benstek

Fläskfilé, hel

Fläskfilé, skivad

800-1000

1200-1600

600-1000

3,5 cm hög

600-1000

2,5 cm hög

1,5 cm hög

2 cm hög

500-700

2,5 cm hög

150 °C

150 °C

150 °C

150 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

GRILLNING

Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning

Viktigt

Grilla alltid med stängd ugnslucka

Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.

• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.

• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.

• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.

2

3

3

3

3

3

3

3

2

120-130

55-75

-

65-75

20-25

15-25

25-30

-

160-170

95-110

70-80

90-110

35-45

30-35

35-40

65-75

• Använd den djupa långpannan i mitten eller på översta nivån i övre ugnen.

Grillområdet är inställt i mitten av nivån.

ÖVRE UGN

35-45

60

electrolux

Livsmedelstyper för grillning

Fläskkotletter

Lammkotletter

Kyckling, i bitar

Korv

Revben, förtillagade i 20 min.

Fisk, skivor av torsk eller lax

Rostat bröd

UNDRE UGN

Nivå

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

2–3

Tid i min. / Sida 1 Tid i min. / Sida 2

7-9 4-6

7-10

20-25

5-6

15-20

3-5

15-20

10-15

1-3

2-4

15-20

5-10

1-2

Livsmedelstyper för grillning

Fläskkotletter

Lammkotletter

Kyckling, i bitar

Korv

Revben, förtillagade i 20 min.

Fisk, skivor av torsk eller lax

Rostat bröd

Nivå

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Tid i min. /

Sida 1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

2-3

Tid i min. /

Sida 2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

AVFROSTNING

• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.

• Täck inte över med en tallrik eller skål.

Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.

Typ av mat

Galler

Tid i minuter

• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.

UNDRE UGN

Slutlig avfrostning min

Kommentarer

Kyckling, 1 000 g

Kött, 1 000 g

Kött, 500 g

Forell, 150 g

Jordgubbar, 300 g

Smör, 250 g

2

2

2

2

2

2

120-140

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

20-30

20-30

20-30

10-15

10-20

10-15

Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

-

-

Grädde, 2 x2 dl

Kaka, 1 400 g

2

2

80-100

60

10-15

60

-

Grädde kan vispas även om den fortfarande är lite frusen.

-

Information om akrylamid

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

electrolux

61

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.

• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.

• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.

• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts och den bränner inte fast.

• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.

• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.

• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!

Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:

Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.

Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.

UGNSSTEGAR

Borttagning av ugnsstegar

1. Dra först ut stegen framtill från ugnssidan.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

2

KATALYTISKA VÄGGAR OCH TAK

Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.

För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:

• Tänd ugnsbelysningen.

• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.

• Välj en ugnsfunktion.

• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.

• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa svamp.

Varning

Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra

1

Sätta i ugnsstegar

Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

Ugnsstegarnas avrundade ändar ska peka framåt!

Försiktighet

Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.

62

electrolux

ÖVRE UGN

RENGÖRING AV UGNSLUCKAN

Ta loss luckan innan du rengör den.

Försiktighet

Var försiktig när du avlägsnar luckan. Luckan är tung!

Ta bort ugnsluckan

1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel

(parkeringsläge).

Borttagning och rengöring av luckglasen

1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

B

30°

2. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda händerna och dra bort luckan från ugnen.

För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.

Försiktighet

Placera luckan med utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för att förhindra repor

UGNSLUCKA OCH LUCKGLAS

Luckglaset på din produkt kan ha en annorlunda typ och form än vad du ser i diagrammen. Antalet glasskikt kan vara annorlunda.

3. Håll glasen i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenorna

4. Rengör luckglasen.

För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset först och sedan det större.

UNDRE UGN

RENGÖRING AV LUCKGLAS

Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på bilderna. Antalet glas kan skilja sig.

Borttagning av glaset:

1. Tryck på ena sidan av luckans foder för att ta bort den. Se bilden.

2. Dra upp fodret.

3. Ta bort glaspanelerna.

1

2

A electrolux

63

2. Rengör lampglaset.

3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.

Viktigt

Använd samma typ av ugnslampa.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

Byte av ugnslampan:

1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet. Ta bort den vänstra ugnsstegen.

2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.

en tesked) för att ta bort lampglaset och rengöra det.

För att sätta tillbaka glaspanelerna, följ proceduren i omvänd ordning. Innan fodret sänks ska först fodrets A-del fästas på luckan. Se bilden.

UGNSLAMPA

Varning

Risk för elektrisk stöt!

Innan du byter ugnslampa:

• Stäng av ugnen.

• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.

Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.

Byte av ugnslampan

1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.

Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.

Produkten fungerar inte

3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.

Använd samma typ av ugnslampa.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Problem

Produkten fungerar inte

Möjlig orsak

Säkringen i säkringsskåpet har löst ut

Lösning

Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.

Sätt i stickkontakten ordentligt

Produkten fungerar inte

Stickkontakten är inte isatt ordentligt

Jordfelsbrytaren är avstängd Slå på jordfelsbrytaren

64

electrolux

Problem

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Maten kokas eller steks för långsamt

Signaluret fungerar inte

Ugnen värms inte upp

Ugnslampan fungerar inte

Matlagningstermometern fungerar inte

Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan

Ljud hörs från spisen efter du avaktiverat den

Möjlig orsak

Barnlåset eller funktionslåset är aktiverat

Produkten är inte aktiverad

Klockan är inte inställd

Den "Automatiska avstängningen" är aktiverad

Kokkärl med fel värmeledningsförmåga används

Lösning

Se "Låsa/låsa upp kontrollpanelen"

Aktivera produkten

Ställ klockan

Se "Automatisk avstängning".

Klockan är inte inställd

Nödvändiga inställningar är inte gjorda

Glödlampan är trasig

Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget för matlagningstermometern

Ställa in tiden

Kontrollera inställningarna.

Byt ut ugnslampan

Ta ut matlagningstermometern och sätt i den i uttaget för matlagningstermometern igen. Ställ in aktuell temperatur

Det föreligger ett elektroniskt fel • Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen

• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen

Ljudet kommer från kylfläkten som skyddar spisens elektronik från att bli för varm

Säkringarna har gått

Använd korrekt kokkärl med god värmeledningsförmåga

Ingen åtgärd krävs

Kontrollera säkringarna

Hällens display visar

Hällens display visar

Inget kokkärl på kokzonen

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

Ställ ett kokkärl på kokzonen

Hällens display visar

Fel kokkärl Använd rätt typ av kokkärl

Hällens display visar

Ugnsdisplayen visar F9

Ugnsdisplayen visar F11

Ugnsdisplayen visar SAFE

Diametern på kokkärlets botten

är för liten för kokzonen.

Stickkontakten sitter inte i eluttaget

Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget för matlagningstermometern

Funktionslåset är aktiverat

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Använd kokkärl med en större bottendiameter

Sätt i stickkontakten i eluttaget och slå på spisen igen

Sätt i matlagningstermometern korrekt i uttaget

Avaktivera funktionslåset, se

"Låsa/låsa upp kontrollpanelen"

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.

.........................................

.........................................

.........................................

electrolux

65

INSTALLATION

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

TEKNISKA DATA

Mått

Höjd

Bredd

Djup

Övre ugnens kapacitet

Undre ugnens kapacitet

893 - 912 mm

596 mm

600 mm

40 l

74 l

PLACERING AV PRODUKTEN

Du kan installera din fristående produkt med skåp på en eller båda sidorna och i ett hörn.

B

A

A

Minsta avstånd

Mått

A

B

mm

2

685

JUSTERING AV HÖJD

Viktigt

När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.

Använd en skruvmejsel för att justera hjulen

(1). Använd en nyckel för att justera de små fötterna i botten av produkten (2).

2

1

TIPPSKYDD

Försiktighet

Du måste installera tippskyddet (A+B). Om du inte installerar det kan produkten tippa

över.

Innan du installerar tippskyddet, justera produkten till rätt höjd.

Tippskyddet består av två delar (A+B). Du finner tippskyddet (B) på höger eller vänster sida om produktens bakre vägg (se fig. 1).

Du måste installera tippskyddet (A) på väggen. Avståndet mellan hålet och tippskyddet (A) från golvet är ungefär 816 mm. Var noga med att installera tippskyddet (A) i rätt höjd. Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning.

Kontrollera att tippskyddet sticker in minst

20 mm i hålet på produktens baksida (B) när du skjuter in produkten (se fig. 2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten. Säkerställ att ytan bakom produkten är jämn.

66

electrolux

50 mm

60 mm

1

A

B

60 mm

50 mm

A

ELEKTRISK INSTALLATION

Varning

Endast en behörig och kompetent person får utföra den elektriska installationen.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om du inte följer föreskrifterna i avsnittet

"Säkerhetsinformation".

Denna produkt levereras med stickkontakt och nätkabel.

Viktigt

Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.

2

MILJÖSKYDD

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.

electrolux

67

www.electrolux.com/shop

892944451-B-372011

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement