Electrolux EKD60054W User manual

Electrolux EKD60054W User manual

bruksanvisning bruksanvisning

Komfyr

Spis

EKD60054

2

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com

INNHOLD

Før første gangs bruk

Koketopp - Daglig bruk

Koketopp - Nyttige tips og råd

Koketopp - Stell og rengjøring

Stekeovn - Daglig bruk

5

6

9

11

11

Stekeovn - Bruke tilbehøret

Stekeovn - Nyttige tips og råd

Stekeovn - Stell og rengjøring

Hva må gjøres, hvis...

Med forbehold om endringer

12

13

21

24

25

27

SIKKERHETSINFORMASJON

Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:

• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet

• For å ta vare på miljøet

• For å kunne bruke produktet riktig.

Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller flytter det.

Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

• Dette produktet kan brukes av barn fra

åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet.

• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller fysisk skade.

• Hold barn og dyr borte fra produktet når døren er åpen, eller produktet er i bruk.

Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet.

• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den.

Det forhindrer at barn eller dyr bruker produktet ved et uhell.

Generelt om sikkerhet

• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.

• Slå av produktet etter hver bruk.

Montering

• Bare en godkjent tekniker kan montere og koble produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.

• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til et skadet produkt. Kontakt leverandøren ved behov.

• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk.

Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan oppheve garantien.

• Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet

(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.).

• Vær forsiktig når du flytter produktet.

Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.

• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres (hvis tilgjengelig).

• Overhold minimumsavstanden til andre apparater og enheter.

• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet

Strømtilkopling

• Bare en godkjent elektriker kan utføre elektriske arbeider på produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.

• Maskinen må være jordet.

electrolux

3

• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset.

• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.

• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Støtbeskyttelsesdelene må være festet på en slik måte at de ikke kan frakobles uten verktøy.

• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.

• Når du kopler elektriske produkter til nettstrømmen, må du ikke la ledninger berøre eller komme i nærheten av den varme døren.

• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig.

• Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak produktet.

• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er tilgjengelig etter montering.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).

• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.

Bruk

• Produktet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål.

Dette vil hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.

• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.

• Vær forsiktig når du åpner døren mens produktet er i drift. Varm damp kan strømme ut. Det er fare for forbrenning!

• Ikke bruk dette produktet hvis det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet med våte hender.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

• Kokeflaten blir varm under bruk. Det er fare for forbrenning! Ikke legg metallgjenstander som bestikk eller grytelokk på overflaten, da de kan bli varme.

• Ovnsrommet blir varmt under bruk. Det er fare for forbrenning! Bruk hansker når du skal sette inn eller ta ut tilbehør eller gryter.

• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Det er fare for brann.

• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i nærheten av produktet når du åpner døren.

• Ikke la brannfarlige gjenstander som er fuktet med brannfarlige stoffer og/eller lettantennelige gjenstander (av plast eller aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller brann.

• Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk.

• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar

• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade grytene og koketoppen.

• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli skadet.

• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet.

Varmen kan skade produktet.

• Vær forsiktig når du fjerner eller installerer tilbehør for å unngå skade på emaljen.

• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.

• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen.

• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:

– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie;

– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;

– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.

• Ikke belast døren når den er åpen.

• Ikke legg brennbart materiale i skuffen under stekeovnen. Bare varmebestandig tilbehør skal oppbevares der.

4

electrolux

• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.

• Hvis det er sprekker i overflaten, må du koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.

• Ikke plasser materialer som leder varme

(f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor varmereflektering kan skade kokeflaten.

• Hvis du har operert inn en pacemaker, må du holde overkroppen din minst

30 cm unna induksjonskokesonene når de brukes.

• Ikke bruk produktet ved strømbrudd.

Stell og rengjøring

• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.

• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett eller andre matrester får anledning til å samle seg opp, kan det føre til brann.

• Regelmessig rengjøring forhindrer at overflatematerialet forringes

• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake korrosjon.

• Du må ikke rengjøre produktet med damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe gjenstander, skurende rengjøringsmidler, skuresvamper eller flekkfjernere.

• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray noe på varmeelementene og termostatsensoren.

• Ikke rengjør glassdøren med slipende rengjøringsmidler eller metallskrape. Den varmebestandige overflaten på det indre glasset kan sprekke og knuse.

• Når dørglasspanelene skades kan de bli svake og de kan sprekke. De må skiftes ut. Kontakt servicesenteret.

• Vær forsiktig når du demonterer døren.

Døren er tung.

• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.

• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.

• Koble produktet fra strømforsyningen før du skifter pære i ovnslampen. Fare for elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for brannskader.

• Du må ikke rengjøre katalyseemalje.

Servicesenter

• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på produktet til en godkjent tekniker.

Kontakt et godkjent servicesenter.

• Bruk kun originale reservedeler.

Kassering av maskinen

• For å hindre fysiske skader:

– Trekk støpselet ut av stikkontakten.

– Kutt av strømkabelen og kast den.

– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Generell oversikt

1 2 3 4 5 1

11

10

5

2

1

4

3

8

9

6

7

1 Brytere til koketoppen

2 Bryter til ovnsfunksjonene

3 Koketopp

4 Termostatbryter

5 Temperaturindikator

6 Grill

7 Ovnslampe

8 Vifte og varmeelement

9 Undervarme

10 Riller

11 Bretthøyder electrolux

5

Oversikt over kokeflaten

1 2 3

140 mm

180 mm

210 mm

180 mm

4

1 Induksjonskokesone 1400 W, med powerfunksjon på 2500 W

2 Damputløp

3 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W

4 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W

5 Betjeningspanel

6 Induksjonskokesone 2300 W, med powerfunksjon på 3600 W

6

5

Tilbehør

Ovnsrist

For kokeredskaper, kakeformer, steker.

Stekebrett

For kaker og småkaker.

Dyp langpanne

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Første gangs rengjøring

• Fjern all emballasje fra apparatet.

• Rengjør produktet før første gangs bruk.

For baking og steking eller som underlag for å samle fett.

Oppbevaringsskuff

Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen.

Obs

Ikke bruk skurende midler! Dette kan skade overflaten. Se etter i kapitlet

"Stell og rengjøring".

6

electrolux

Forvarming

1. Velg funksjon og maksimumstemperatur.

2. La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.

3. Velg funksjon og maksimumstemperatur.

4. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.

5. Velg funksjon og maksimumstemperatur.

6. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.

Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du forvarmer ovnen for første gang, kan den avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Barnesikring

Barnesikringen er aktivert som standard.

Åpne og lukke døren

Skyv låsen mot høyre for å åpne døren.

3. Ta av dørlåsen (1), flytt den til høyre (2) og sett den inn igjen.

1

2

4. Hold dørlisten (B) på begge sider og plasser den på den innvendige kanten av døren. Sett dørlisten inn i den øvre kanten på døren.

B

Lukk døren uten å trykke på håndtaket.

Deaktivere barnesikringen

1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider.

Pakningen frigjøres.

2. Trekk dørlisten opp og ta den av.

Aktivere barnesikringen

Utfør prosedyren ovenfor på nytt og flytt håndtaket tilbake til venstre.

Viktig

Barnesikringen deaktiveres ikke når produktet slås av.

2

B

1

KOKETOPP - DAGLIG BRUK

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

electrolux

7

Oversikt over betjeningspanelet

1

2

3

4

7 6 5

5

6

7

1

2

3

4

Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Indikatorer, displayer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er aktive.

sensorfelt funksjon

tidsurdisplay

/ viser tiden i minutter velger kokesone

øker eller reduserer tiden aktiverer og deaktiverer tastelåsen eller barnesikringen aktiverer Booster-funksjonen effekttrinndisplay aktiverer og deaktiverer STOP+GO viser effekttrinnet

Effektdisplay

Display Beskrivelse

-

Kokesonen er av.

Kokesonen er slått på.

+ tall

/ /

-funksjonen er aktivert.

Automax-funksjonen er aktivert.

Booster-funksjonen er aktivert.

Det har oppstått en feil.

OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): fortsette kokingen/ holde varm/restvarme.

Låsefunksjonen/barnesikringen er aktivert.

Kokekaret ikke egnet eller for lite, eller ikke noe kokekar på kokesonen.

Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.

8

electrolux

Automaks-funksjonen Effektstyring

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Det tar kortere tid å nå ønsket temperatur hvis du aktiverer Automaks-funksjonen.

Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen), og senker deretter effekttrinnet til den valgte innstillingen.

Slik aktiverer du Automaks-funksjonen for en kokesone:

1. Drei bryteren til kokesonen til “

A

” til du ser i displayet

2. Velg ønsket effekttrinn umiddelbart.

3. Du deaktiverer funksjonen ved å dreie bryteren til “

AV

”.

Slå Booster-funksjonen på og av

Booster-funksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Booster-funksjonen er aktivert i maksimum 10 minutter. Deretter stilles induksjonskokesonen automatisk tilbake til effekttrinn 9. Du aktiverer funksjonen ved å velge effekttrinn med bryterne og berøre , tennes. Du deaktiverer funksjonen ved å endre effekttrinn.

Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen

øker effekten opp til maksimumsnivået for et kokesonepar, og reduserer automatisk effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter.

Tidsur

Bruk tidsuret med nedtelling til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på for bare denne ene gangen.

Still inn tidsuret etter at kokesonen er valgt.

Du kan velge effekttrinn før eller etter at du stiller inn tidsuret.

For å stille inn kokesonen:

berør gjentatte ganger inntil indikatoren for den

ønskede kokesonen tennes.

Aktivere eller endre tidsuret:

berør eller på tidsuret for å stille inn tiden (

00

-

99

minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.

Deaktivere tidsuret:

velg kokesone med , og berør for å deaktivere tidsuret. Gjenværende tid teller ned til

00

. Indikatoren for kokesonen slokker.

Vise gjenværende tid:

velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Displayet viser gjenværende tid.

Når tiden er omme, høres et lydsignal og

00

blinker. Kokesonen slås av.

Stoppe lydsignalet:

berør

Tidsuret kan brukes som et

varselur

når kokesonene ikke er aktive. Berør . Berør

eller for å stille inn tiden. Når tiden er omme, høres et lydsignal og

00

blinker

Stoppe lydsignalet:

berør

electrolux

9

STOP+GO

Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på varmholdning. ( ).

-funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.

• Berør

for å aktivere denne funksjonen.

-symbolet tennes.

• Berør

for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.

Når du endrer effekttrinn, deaktiveres funksjonen og displayene viser de nye effekttrinnene.

Låse/frigjøre betjeningspanelet

Du kan låse betjeningspanelet. Det forhindrer utilsiktet endring av varmeinnstillingen.

Berør for å starte denne funksjonen.

Symbolet

Tidsuret blir værende på.

Du deaktiverer denne funksjonen ved å berøre . Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.

Barnesikring

Denne funksjonen hindrer at produktet blir slått på i vanvare.

Aktivere barnesikringen

Ikke velg effekttrinn

.

• Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.

vises i 4 sekunder.

Når du slår av produktet, stopper også denne funksjonen.

Deaktivere barnesikringen når du skal bruke koketoppen

• Berør i 4 sekunder.

Still inn effekttrinnet innen 10 sekunder.

Nå kan du bruke koketoppen.

• Barnesikringen er fortsatt aktiv etter at koketoppen er slått av.

OptiHeat Control (3-trinns restvarmeindikator)

Deaktivere barnesikringen

Ikke velg effekttrinn

. Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.

• Berør

.

Tider for automatisk utkopling

Varmeinnstilling

Stopper etter

-

6 timer

-

5 timer

Advarsel

\ \

Forbrenningsfare pga. restvarme!

OptiHeat Control viser nivået for restvarme.

Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun varmet opp av varmen fra kokeredskapet.

Automatisk utkopling

Funksjonen deaktiveres automatisk hvis:

• alle kokesonene er av

.

• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du har slått komfyrtoppen på.

• du dekker et sensorfelt med en gjenstand

(en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 sekunder. Lydsignalet høres til du fjerner gjenstanden.

• komfyrtoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle koker tørr). Før komfyrtoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.

• du bruker feil kokeredskap. tennes i displayet og etter 2 minutter deaktiveres kokesonen automatisk.

• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises og komfyrtoppen deaktiveres. Se tabellen.

4 timer

-

1,5 timer

KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Kokeredskaper for induksjonskokesoner

Viktig

Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokeredskapet nesten momentant.

10

electrolux

Kokekarets materiale

riktig:

støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med dette av fabrikanten).

feil:

aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …

• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn.

• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.

Kokeredskapets bunn

må være så tykk og jevn som mulig.

Kokekarets dimensjoner

: induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokekarets bunn automatisk. Men den magnetiske delen av bunnen til kokekaret må ha en minimunsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.

Lyder under drift

Hvis du kan høre

• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

1

Effekttrinn

Brukes til:

Holde den tilberedte maten varm

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer

(Sandwichkonstruksjon).

• summelyder: du bruker høye effekttrinn.

• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.

• brumming, during: viften er aktiv.

Lydene er normale og henviser ikke til feil.

Energisparing

• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.

• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.

Eksempler på tilberedningsmåter

Opplysningene i tabellen er kun veiledende.

Tid Tips

Hollandaise-saus, smelte: smør, sjokolade, gelatin

Stivne: eggeomelett, eggestand

Småkoke ris og melkeretter, varme opp ferdigretter

Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt

Dampkoke poteter

Koke større mengder, gryteretter og supper

Steke lett: schnitzel, cordon bleu av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer

Steke kraftig, potetlapper, biffer 5-15 min etter behov

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Sett et lokk på kokekaret

Bland innimellom

Tilbered med lokk

Tilsett minst dobbelt så mye væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått

Tilsett noen spiseskjeer væske 20-45 min

20-60 min

60-150 min etter behov

Bruk maks ¼ l vann til 750 g poteter

Opptil 3 liter væske pluss ingredienser

Snus etter halve steketiden

Snus etter halve steketiden

electrolux

11

9

Effekttrinn

Brukes til: Tid Tips

Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites

KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Rengjør apparatet etter hver bruk.

Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.

2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.

3. Til slutt

gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.

Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.

Fjerne smusset:

1. –

Fjern straks:

smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.

Etter at toppen er avkjølt fjernes:

kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger.

Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.

STEKEOVN - DAGLIG BRUK

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Kjølevifte

Når enheten brukes koples kjøleviften inn automatisk. Når du slår ovnen av, er kjøleviften aktiv til enheten er kjølt ned.

Slå ovnen på og av

1. Drei funksjonsbryteren til en stekeovnsfunksjon.

Ovnsfunksjoner

Ovnsfunksjon

2. Drei termostatbryteren til en temperaturinnstilling.

Termostatlampen tennes mens temperaturen i stekeovnen øker.

3. Du slår av produktet ved å dreie stekeovnens funksjonsbryter og termostatbryteren til Av.

Bruksområde

AV Produktet er slått AV.

Varmluft

For å steke i inntil tre høyder samtidig. Reduser ovnstemperaturen

(20-40 °C) i forhold til over-/undervarme.

12

electrolux

Ovnsfunksjon

Over- og undervarme

Pai/Pizza

Bruning

Bruksområde

For steking av kaker eller middagsretter i én høyde.

For å steke eller bake i én høyde, slik at du oppnår sterkere bruning og sprø bunn. Reduser ovnstemperaturen (20-40 °C) i forhold til over-/undervarme

For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. Også for å gratinere og brune.

Turbogrill For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.

Tørking

Tine

For å tørke mat.

For å tine frossen mat.

Ovnslampe For å lyse opp stekeovnen.

Funksjonslås For å låse ovnsfunksjoner.

Funksjonslås

Funksjonslåsen er innebygd i funksjonsbryteren.

Funksjonslåsen kobler ikke ut strømmem til komfyren.

Låse ovnen

Drei funksjonsbryteren til symbolet . Bryteren spretter ut ca. 2 mm

STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Sette inn stekeovnens tilbehør

Sett inventaret slik at siden med to kanter er mot bakveggen i stekeovnen, samtidig som kantene peker ned mot bunnen. Skyv inventaret mellom føringsskinnene på en av ovnsrillene.

Den dype langpannen og ovnsristen har en side med to kanter. Satt inn riktig har utstyret vippesikring

Låse opp ovnen:

Trykk på bryteren og drei den til nødvendig stilling.

Sette inn ovnsristen og den dype langpannen samtidig

electrolux

13

Sett ovnsristen på den dype langpannen.

Skyv den dype langpannen mellom føringsskinnene på ett av ovnsnivåene.

STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, og typen og mengden ingredienser som brukes.

Obs

Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen.

Steking av bakst

Generelle opplysninger

• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde.

Sammenlign de vanlige innstillingene

(temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene.

• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig, for å utnytte restvarmen.

Baketips

Bakeresultat Mulig årsak

Feil ovnsnivå Kaken er for lys på undersiden

Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

For høy steketemperatur

For kort steketid

Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.

Hvordan du bruker steketabellene

• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.

• Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

• Steketiden kan forlenge seg med 10-15 minutter hvis du baker kaker i flere høyder

• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.

Løsning

Sett kaken på et lavere ovnsnivå

Bruk en lavere innstilling

Øk steketiden

Ikke still inn høyere temperatur for å redusere steketiden

14

electrolux

Bakeresultat

Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken er for tørr

Kaken er for tørr

Kaken blir ujevnt brun

Kaken blir ujevnt brun

Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte steketiden

Varmluftsteking

Type rett

Rundstykker

Grove rundstykker

Liten gjærbakst med fyll

Formbröd

Saltkringler

Loff/Limpor

Helkornbrød

Rugbrød, blanding

- baking

Baguetter

Langpannekake

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkake

Sukkerbrød/sandkaker

Marengs

Marengsbunner

- oppvarming

Kjeks

Vannbakkels

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, mørdeig

Mulig årsak

For mye væske i deigen

For lav steketemperatur

For lang steketid

For høy steketemperatur og for kort steketid

Deigen er ujevnt fordelt

For lav temperatur

Rist

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2

2+4

2+4

3

3

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Løsning

Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til blandingstidene, spesielt hvis du bruker miksmaster

Still steketemperaturen høyere

Reduser steketiden

Still steketemperaturen lavere og la kaken steke lenger

Fordel deigen jevnt på stekebrettet

Still steketemperaturen litt høyere

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100 med ovnen skrudd av

150-160

155-165

150-160

150-160

Tid i minutter

15-20

20-30

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 oppvarming

60-70

20-30

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 forsteking, bunner

10-15 etterbehandling 35-45

Type rett

Fruktterter, smuldredeig

Vanlig baking

Type rett

Rundstykker

Grove rundstykker

Mindre gjærbakst med fyll

Formbröd

Ciabatta

Foccacia

Pitabrød

Saltkringler

Loff/Limpor

Loff

Ciabatta

Helkornbrød

Rugbrød, blanding

- baking

Baguetter

Langpannekake

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkake

Sukkerbrød/sandkaker

Sandwichkake, rull

Marengs

Marengsbunner

- oppvarming

Kjeks

Vannbakkels

Rullekake

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, mørdeig

Rist

2+4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

1-2

1-2

1-2

1

1

3-4

3-4

3-4

3-4

2

Rille

3-4

3-4

3-4

2-3

3-4

3

3

3-4

1-2

2-3

3

3

3

3

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur °C

170-180 electrolux

15

Tid i minutter

30-40

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

220-250

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med ovnen skrudd av

160-180

170-190

190-210

175-200

175

Tid i minutter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45 oppvarming

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 forhåndsvarming, rull 10-15 etterbehandling

35-45

16

electrolux

Type rett

Fruktterter, smuldredeig

Kransekakeringer

Ugnspannkaka

Pizzatabell

Matvaretype

Ciabatta rull

Foccacia

Ciabatta

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldredeig

Pizza, hjemmelaget

(tykk – med mye fyll)

Pizza, hjemmelaget

(tynn bunn)

Frossen pizza

Terter, hjemmelaget forsteking, rundstykke

Terter, hjemmelaget etterbehandling

Terter, frosne

1) forvarm stekeovnen

Steking varmluft

Matvaretype

Fisk, koking

Fisk, steking

Kjøttpudding

Danske kjøttboller

Leverpostei

Potetgrateng

Lasagne, hjemmelaget

Lasagne, frossen

Pastagrateng

Pizza, hjemmelaget

Frossen pizza

Pommes frites, frosne

Terter, hjemmelaget

- før steking, rundstykke

Terter, hjemmelaget

- etterbehandling

Rille

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

Rille

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Rille

3-4

2

2

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200

Temperatur °C

190-200

210-230

210-220

Tid i minutter

25-35

10-12

15-30

Tid i minutter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

Temperatur °C

150-160

165-175

165-175

165-175

165-175

175

175

175

165-175

180-200

180-200

180-200

165-175

165-175

Tid i minutter

1)

1)

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

30-45

2)

40-50

20-35

15-25

2)

30-45

2)

15-20

30-40

electrolux

17

Matvaretype

Terter, frosne

Rille

2+4

Temperatur °C

175

Tid i minutter

25-35

2)

1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt.

Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken ferdig.

2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.

Over- og undervarme

Matvaretype

Fisk, kokt

Rille

2-3

Temperatur °C

160-170

Tid i minutter

1)

Fisk, steking

Kjøttpudding

2-3

2-3

180-200

175-200

1)

45-60

Danske kjøttboller

Leverpostei.

Gratinert

Potetgrateng

Lasagne, hjemmelaget

Lasagne, frossen

Pastagrateng

Pizza, hjemmelaget

Pizza, frossen

Chips. frosne

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

3-4

2-3

2-3

2-3

3-4

175-200

180-200

180-200

200

200

175-200

180-200

220-230

220-230

225-250

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

30-45

2)

30-40

15-25

15-25

2)

20-30

2)

Terter, hjemmelaget

- forhåndsvarming, rull

Terter, hjemmelaget

- avslutning

3-4

3-4

190-210

190-210

15-25

20-30

Terter, frosne 3-4 200-225

20-30

2)

1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt.

Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig.

2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.

Steking

Stekte matretter

• Bruk utstyr som tåler varme for steking

(les anvisningene fra fabrikanten).

• Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis tilgjengelig)

• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk.

På den måten blir kjøttet saftigere.

• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten lokk.

Varmluftssteking

Storfekjøtt

Kjøttype Rille

2-3

Temperatur °C

125

Tid i minutter per kg kjøtt

80-120

Roastbiff

1)

Rundstek

- bruning

2-3 200 totalt 10

18

electrolux

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Rundstek

- steking

2-3 150 50-60

Roastbiff

Kjøttype

1-2

Rille

160

Temperatur °C

90-120

1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Kalvekjøtt

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 160 60-70

Lammekjøtt

Lår/skulder/sadel

Svin

Kjøttype Rille

2

Temperatur °C

160

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

Fjærfe

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Skinke

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Kjøttype

Kylling, i deler

And

1)

Langsteking av and

1)

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

Vanlig steking

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Roastbeef

1)

Rundbiff

- bruning

Rundbiff

- steking

2-3

2-3

2-3

125

225

160

80-120 totalt 10

50-60

Roastbiff 1-3 180 90-120

1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker steketermometer må det tas ut før grilling.

electrolux

19

Kalvekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

Oksefilet

1)

Lam

Kjøttype

2-3

Rille

180

Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100 Lår/bog/ribbe

Svinekjøtt

2 180

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkekoteletter

Skinke

Fjærkre

Kjøttype

Rille

3

3

2-3

1-2

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Kylling, oppdelt

And

1)

And langsom steking

1)

Stekt kalkun med fyll

Kalkunbryst

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 totalt om lag 5 timer

50-60

70-80

Bruning

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Rundstek

- bruning

Rundstek

- steking

Roastbiff

2-3

2-3

1-2

200

150

160 totalt 10

50-60

90-120

Kalvekjøtt

Kjøttype

Kjøttype

Lår/skulder/ribbe

Rille

Rille

2

Temperatur °C

Temperatur °C

160

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 160 60-70

1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Lammekjøtt

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

20

electrolux

Svin

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Skinke

Fjærfe

Kjøttype

Kjøttype

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Rille

Kylling

And

1)

Langsteking av and

1)

2-3

2-3

2-3

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

1-2

2-3

Grilling

Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn

Viktig

Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller

Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.

• Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen.

• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.

Mattyper for grilling Rille

Svinekoteletter

Lammekoteletter

Kylling, i deler

Pølser

Spareribs, forhåndskokt i 20 min.

Fisk, skiver av torsk eller laks

Ristet brød

Tørking

Grønnsaker

Matretter som tørkes

Bønner 60-70

3-4

3-4

3-4

Temperatur °C

3-4

3-4

3-4

3-4

Ristnivå

3

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Temperatur °C

180

175

160

150

Temperatur °C

180

150 ikke egnet

150

175

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.

Maten plasseres midt på risten ved grilling.

Tid i minutter / side 1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

2-3

Innskyvningsriller

1/4

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Tid i minutter / side 2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

Tid i timer (anbefalt)

6-8

electrolux

21

Matretter som tørkes

Paprika (delt i strimler)

Suppegrønnsaker

Sopp

Urter

Temperatur °C

60-70

60-70

50-60

40-50

Ristnivå

3

3

3

3

Innskyvningsriller

1/4

1/4

1/4

1/4

Tid i timer (anbefalt)

5-6

5-6

6-8

2-3

Frukt og bær

Matretter som tørkes

Svisker

Aprikoser

Eplebåter

Pærer

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

60-70

Ristnivå

3

3

3

3

Innskyvningsriller

1/4

1/4

1/4

1/4

Tid i timer (anbefalt)

8-10

8-10

6-8

6-9

Tining

• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.

Matvaretype Rille

Tid i minutter

• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.

• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.

Ettertiningstid minutter

Kommentarer

Kylling 1 000 g

Kjøtt, 1 000g

Kjøtt, 500g

Ørret, 150g

Jordbær, 300g

Smør, 250g

Fløte, 2 x 2dl

Kake, 1 400g

2

2

2

2

2

2

2

2

120-140

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

80-100

60

20-30

20-30

20-30

10-15

10-20

10-15

10-15

60

Legg kyllingen på et snudd tefat på en stor tallerken Snu den når den er halvstekt.

Snu den når den er halvstekt.

Snu den når den er halvstekt.

-

-

-

Fløten kan piskes selv om den er litt frossen.

-

Informasjon om akrylamider

Viktig

Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.

STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

• Rengjør apparatets fremside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.

• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel

• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne smuss og det brenner seg ikke fast.

• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.

• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter hver bruk og la det tørke.

• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende va-

22

electrolux skemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!

Modeller i rustfritt stål eller aluminium:

Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk med en myk klut.

Ikke bruk stålull, noen former for syre eller slipende materiale, siden det kan skade ovnens overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel

Katalytiske vegger og tak

Veggene og taket med katalytisk belegg er selvrensende. De suger opp fettet som samler seg på veggene når stekeovnen er i funksjon.

For best mulig selvrenseffekt skal ovnen varmes opp uten mat:

• Slå på ovnslyset.

• Ta ut tilbehøret fra ovnen.

• Velg en ovnsfunksjon.

• Still ovnstemperaturen på 250 °C og la stekeovnen være på i 1 time.

• Rengjør ovnsrommet med en myk og fuktig svamp.

Advarsel

Ikke forsøk å rengjøre den katalytiske flaten med ovnsspray, slipende rengjøringsmidler, såpe eller andre vaskemidler. Det vil skade den katalytiske overflaten.

Misfarging av den katalytiske overflaten har ingenting å si for de katalytiske egenskapene.

Ovnsskinner

Fjerne ovnsskinnene

1. Trekk ovnsskinnen ut av sideveggen foran.

2. Trekk ovsstigen ut av sideveggen bak og fjern den.

1

2

Montere ovnsskinnene

Monter ovnsskinnene i omvendt rekkefølge.

De avrundede endene av ovnsskinnene må peke fremover!

Obs

Pass på at den lengre festede ledningen er i front Endende på de to ledningene må peke bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.

Rengjøring av stekeovnsdøren

Ta av døren for å gjøre rengjøringen enklere.

Advarsel

Sørg for at glassene er kjølige før du rengjører glassdøren. Det er fare for at glasset kan sprekke.

Advarsel

Hvis dørglassene skades eller får riper, kan de bli svake og sprekke. I så fall må de byttes. For ytterligere instruksjoner, kontakt ditt lokale servicesenter.

Fjerning av døren:

1. Åpne døren helt.

2. Skyv glideren til du hører et klikk.

3. Lukk døren til den blokkeres.

4. Trekk av døren.

Ta av døren ved først å trekke den ut på den ene siden, deretter på den andre.

electrolux

23

2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.

1

2

Sett inn stekeovnsdøren igjen når rengjøringen er fullført. Det gjørs ved å følge samme fremgangsmåte i motsatt rekkefølge. Pass på at du hører et klikk når du setter døren på plass igjen. Det kan hende du må bruke litt kraft.

Ovnsdøren og dørglassene

Dørglasset kan avvike i type og form fra hva du ser på bildene. Antall glass kan være forskjellig.

Ta ut og rengjør dørglassene

1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å utløse klipslåsen.

B

3. Hold et og et glass øverst i kanten og trekk det oppover og ut av føringen

4. Rengjør glassene.

Du monterer glassene igjen ved å følge samme fremgangsmåte i omvendt rekkefølge. Monter det minste glasset først, deretter det store.

Ovnslampe

Advarsel

Det er fare for elektrisk støt!

Før du skifter lyspære i ovnslampen:

• Slå stekeovnen av.

• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå av skillebryteren.

Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen og glassdekselet.

Skifte lyspære i ovnslampen

1. Du finner glassdekselet til lampen bak i ovnsrommet.

Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.

2. Rengjør lampedekselet.

3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler

300°C.

Viktig

Bruk samme type lyspære.

4. Monter glassdekselet.

Skifte lyspære i ovnslampen:

1. Du finner glassdekselet til ovnslampen på venstre side av ovnsrommet. Fjern den venstre ovnsstigen.

24

electrolux

2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks. en teskje) for å ta av glassdekslet og rengjøre det.

4. Monter glassdekselet.

5. Monter den venstre ovnsstigen.

Ta ut skuffen

Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.

Ta ut skuffen

1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.

2. Løft skuffen litt, slik at den står på skrått opp fra skinnene.

Sette inn skuffen

For å sette på plass igjen skuffen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge

Advarsel

Det kan bli veldig varmt i skuffen når stekeovnen benyttes.

Oppbevar derfor ikke brannfarlige gjenstander i skuffen, f.eks.

rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray, osv.

3. Om nødvendig: Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300 °C.

Bruk samme type lyspære.

HVA MÅ GJØRES, HVIS...

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Feil

Produktet virker ikke

Mulig årsak

Sikringen i sikringsskapet har gått

Løsning

Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang, bør du kontakte en elektriker.

Berør bare ett sensorfelt Produktet virker ikke

Produktet virker ikke

Produktet virker ikke

Produktet virker ikke

Stekeovnen blir ikke varm

Ovnslampen virker ikke

Det legger seg kondensvann og damp på maten og i stekeovnsrommet

Du har berørt to eller flere sensorfelt samtidig

Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet

Barnesikringen, tastelåsen eller

er aktivert

Produktet er ikke slått på

Det er ikke valgt nødvendige innstillinger

Pæren er defekt

Du har latt retten stå for lenge i stekeovnen

Restvarmeindikatorene tennes ikke

Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i bruk en kort stund

Tørk av betjeningspanelet

Se kapittelet "Bruke produktet".

Slå på produktet

Kontroller innstillingene

Skift lyspære

Ikke la maten bli stående i stekeovnen lenger enn 15–20 minutter etter at tilberedningen er ferdig

Kontakt kundeservice hvis kokesonen burde ha vært varm

electrolux

25

Feil

Kokesonen reduserer effekttrinnet til

Det høres et lydsignal når produktet er slått av

Alternative effekttrinn

tennes

tennes

Mulig årsak

Du har dekket til ett eller flere sensorfelt eller det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet.

Du har dekket til ett eller flere sensorfelt

Strømstyringen er aktiv

Den automatiske utkoblingen er aktivert

Løsning

Fjern tildekkingen av sensorfeltene. Tørk av betjeningspanelet

Fjern tildekkingen av sensorfeltene.

Se avsnittet Strømstyring

Slå produktet av og på igjen

Overopphetingsvernet for kokesonen er aktivert

Slå av kokesonen. Slå på kokesonen igjen

Ingen kokekar på varmesonen Sett kokekar på kokesonen

tennes

tennes

Feil type kokekar Bruk riktig type kokekar

tennes

og tall tennes

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.

Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen

Det er en feil på produktet

Flytt kokekaret til en mindre kokesone

Koble produktet fra strømforsyningen en stund. Koble fra sikringen i husets sikringsskap.

Koble til igjen. Hvis tennes igjen, må du kontakte kundeservice

De nødvendige data for kundeservice står på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet.

Vi anbefaler at du noterer dataene her:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

MONTERING

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Tekniske data

Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse

1.

Mål

Høyde

Bredde

Dybde

Stekeovnskapasitet

900 mm

596 mm

600 mm

74 l

Plassering av produktet

Du kan sette på plass det frittstående produktet med skap på en eller begge sider, og i et hjørne.

A

B

A

26

electrolux

Minimum avstand

Mål

A

B

mm

2

685

Sette produktet i vater

Viktig

Når du monterer produktet, må produktets overflate være i høyde med andre overflater.

Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.

Obs

Vær forsiktig når du setter produktet på gulvet. Det er fare for skade på baksiden av produktet eller på gulvet. Sett produktet på papp eller isopor (f.eks fra emballasjen) for beskyttelse.

Endre høyden på produktet:

1. Legg komfyren på den ene siden.

A

7 7

14

49

14

7

A

A

A

2

1

Vippeskringen

Obs

Du må installere vippesikringen.

Hvis ikke kan produktet velte.

1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikringen.

2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre side av produktet til det runde hullet på braketten(se fig.).

Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.

Skru den fast i massivt materiale eller egnet forsterkning (vegg).

3. Du finner hullet på venstre side av baksiden på produktet(se fig.). Sørg for at vippesikringen passer i hullet.

Løft fronten til produktet(1) og sett den i midt mellom skapene (2). Dersom avstanden mellom benkeskapene er større enn komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert i åpningen.

Sørg for at veggen bak komfyren er jevn.

49 mm

2. Ta ut "A"-skruene (4 skruer, se illustrasjonen).

3. Juster høyden.

4. Skru i "A"-skruene igjen i et av hullene.

Avstanden mellom hullene er mellom 7 og 14 mm.

5. Reis opp produktet og sett i støpselet.

Viktig

Når du plasserer produktet, må du sørge for at det står i vater.

Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1).

Bruk en nøkkel til å justere de små føttene under produktet (2).

1

2

77 mm

electrolux

27

Elektrisk installasjon

Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".

Produktet leveres med støpsel og strømledning.

MILJØVERN

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av

Viktig

Hvis du kobler komfyrens støpsel til en 3-fasekontakt, må den ha nøytral fase.

Ellers vil ikke komfyren virke.

dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Emballasjematerialer

Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Plastdeler er merket med internasjonale forkortelser som

PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne ved det lokale renholdsverket.

28

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

INNEHÅLL

Innan maskinen används första gången

Häll – daglig användning

Häll – råd och tips

Häll – underhåll och rengöring

31

33

35

37

Ugn – daglig användning

Ugn - använda tillbehören

Ugn – råd och tips

Ugn – underhåll och rengöring

37

38

39

47

Om maskinen inte fungerar 50

51

Med reservation för ändringar

SÄKERHETSINFORMATION

Läs den här bruksanvisningen noga före installation:

• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet

• För att skydda miljön

• För korrekt användning av produkten.

Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.

Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.

Säkerhet för barn och handikappade

• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de

övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.

• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.

• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.

Allmän säkerhet

• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

Installation

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Anslut inte apparaten till nätet om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.

• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.

• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och

återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).

• Var försiktig när du flyttar produkten.

Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget.

• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).

electrolux

29

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Ställ inte produkten på en bas.

Elektrisk anslutning

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.

• Information om spänningen finns på typskylten.

• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Vid anslutning av elektriska produkter till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller komma nära den varma luckan på produkten.

• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.

• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.

• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).

• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.

Användning

• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på egendom.

• Övervaka alltid hällen under användning.

• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma ut. Det finns risk att bränna sig.

• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med våta händer.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.

Lägg inte metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli heta.

• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.

• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.

• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter

(av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.

• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.

• Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl

• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.

• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.

• Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada produkten.

• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.

• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa hällens yta om de dras över den.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie;

30

electrolux

– ställ inte hett vatten direkt i produkten;

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där ( i förekommande fall).

• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidan bakre del (i förekommande fall).

• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.

• Placera inte material som leder värme

(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare med metallöverdrag) under kokkärlen.

Överdriven värmereflexion kan skada hällen.

• Om du har en inopererad pacemaker måste du hålla överkroppen minst 30 cm från induktionskokzonen när den är påslagen.

• Använd inte produkten under ett strömavbrott.

Underhåll och rengöring

• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns risk att glaspanelerna kan spricka.

• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.

• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas

• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka korrosion.

• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.

• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).

• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa.

Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.

• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas.

Kontakta ett servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.

• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.

• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är specialdesignad för produkter som denna.

• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt. Låt produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.

• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.

Kundservice

• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.

Bortskaffande av apparaten

• Gör så här för att förhindra fysiska skador:

– Koppla loss apparaten från eluttaget.

– Klipp av strömkabeln och kassera den.

– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.

PRODUKTBESKRIVNING

Allmän översikt

1 2 3 4 5 1

11

10

5

2

1

4

3

8

9

6

7

1 Vred för inbyggnadshällen

2 Vred för ugnsfunktionerna

3 Häll

4 Temperaturvred

5 Temperaturdisplay

6 Grill

7 Ugnslampa

8 Fläkt och värmeelement

9 Undervärme

10 Ugnsstege

11 Falsnivåer electrolux

31

Beskrivning av hällen

1 2 3

140 mm

210 mm

180 mm

180 mm

4

1 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W

2 Ångutlopp

3 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

4 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

5 Kontrollpanel

6 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W

6

5

Tillbehör

Galler

För kokkärl, kakformar, stekar.

Platt bakplåt

För kakor och småkakor.

Långpanna

För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.

Förvaringslåda

Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

• Rengör produkten före första användning.

Första rengöring

• Tag bort alla delar från produkten.

32

electrolux

Försiktighet

Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Underhåll och rengöring".

Förvärm

1. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 1 timme.

3. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

5. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare

än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.

Luckspärr

Luckspärren är som standard aktiverad.

Öppna och stänga luckan

För att öppna luckan förs låset åt höger.

3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2) och sätt tillbaka den.

1

2

4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.

B

Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.

Avaktivera luckspärren

1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.

Tätningen släpper.

2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.

Aktivera luckspärren

Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset åt vänster.

Viktigt

Avstängning av produkten inaktiverar inte luckspärren

2

B

1

electrolux

33

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Beskrivning av kontrollpanelen

1

2

3

4

7 6 5

5

6

7

1

2

3

4

Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringar, displayer och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.

timerdisplay

touchkontroll

visar tiden i minuter

funktion

/ väljer kokzon

ökar eller minskar tiden aktiverar och avaktiverar funktionslåset eller barnlåset aktiverar Booster-funktionen värmelägesdisplay sätter på och stänger av STOP+GO visar det inställda värmeläget

Visningar av värmelägen

Display

Kokzonen är avstängd.

-

Kokzonen är på.

+ siffra

/ /

Beskrivning

-funktionen är på.

Automax-funktionen är på.

Booster-funktionen är på.

Ett fel har uppstått.

OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande / varmhållning / restvärme.

Funktionslås/Barnlås är aktiverat.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

34

electrolux

Display

Automax-funktionen

Beskrivning

Automatisk avstängning är aktiverad.

Effektreglering

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och sänker sedan värmen till valt läge.

För att starta funktionen Automax för en kokzon:

1. Vrid kokzonsvredet till "

A

"-läget tills du ser på displayen

2. Ställ genast in önskat värmeläge.

3. Stäng av funktionen genom att vrida vredet till "

AV

"-läget.

Slå på och av Booster-funktionen

Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Efter detta kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till värmeläge 9. För att sätta på, välj värmeläge med vreden, tryck sedan på , tänds. Du stänger av funktionen genom att ändra värmeläget.

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för en kokzon i paret och minskar automatiskt effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.

Timer

Använd nedräkningstimern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.

Så här anger du kokzon:

tryck på om och om igen tills indikatorn för den

önskade kokzonen visas.

För att aktivera eller ändra timern:

Tryck på eller för timern för att ställa in tiden (

00

-

99

minuter). När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.

För att inaktivera timern:

välj kokzon med och tryck på för att inaktivera timern. Den återstående tiden räknas ner till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

För att se återstående tid:

välj kokzonen med . Kokzonens indikering börjar blinka snabbt. På displayen visas den

återstående tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och blinkar. Kokzonen inaktiveras.

00

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

Timern kan användas som

signalur

när kokzonerna inte används. Tryck på .

electrolux

35

Tryck på eller för att ställa in tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och blinkar.

00

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

STOP+GO

Funktionen ställer om alla aktiva kokzoner till Varmhållning ( ).

Funktionen stoppar inte timerfunktionen.

För att aktivera

denna funktion, tryck på . Symbolen tänds.

För att inaktivera

denna funktion, tryck på . Det tidigare inställda värmeläget tänds.

• Tryck på

.

För att avaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle

• Tryck på

i 4 sekunder.

Ställ in ett värmeläge inom 10 sekunder.

Hällen kan nu användas.

• Barnlåset är aktivt när hällen har stängts av.

OptiHeat Control (3 stegs restvärmeindikering)

Varning

\ \ Risk för brännskador på grund av restvärme!

När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen och displayerna visar de nya värmelägena.

OptiHeat Control visar nivån på restvärmen.

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av kokkärlets restvärme.

Låsa / låsa upp kontrollpanelen

Du kan låsa kontrollpanelen. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av vämeläget.

För att aktivera denna funktion, tryck på

. Symbolen visas i 4 sekunder.

Timern stängs inte av.

För att stoppa denna funktion, tryck på .

Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av produkten stängs också denna funktion av.

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

För att aktivera barnlåset

Ställ inte in något värmeläge

.

• Tryck på

i 4 sekunder. Symbolen tänds.

För att avaktivera barnlåset

Ställ inte in något värmeläge

. Tryck på

i 4 sekunder. Symbolen tänds.

Automatiska avstängningstider

Värmeinställning

Stängs av efter

-

6 timmar

-

5 timmar

Säkerhetsavstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

• Alla kokzoner är avstängda .

• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.

• En touchkontroll är täckt av ett föremål

(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än

10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.

• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl. Symbolen tänds på displayen och efter 2 minuter stängs kokzonen av automatiskt.

• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds symbolen och hällen stängs av. Se tabellen.

4 timmar

-

1,5 timmar

HÄLL – RÅD OCH TIPS

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

36

electrolux

Kokkärl för induktionskokzoner

Viktigt

fält.

4-5

4-5

6-7

7-8

Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt

Kokkärlets material

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• En magnet fastnar på botten är kärlet.

Ljud under användning

Om du hör

• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.

• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.

• Visslande, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.

Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.

Spara energi

Värmeläge

1

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått:

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens storlek.

Använd för:

1-2

1-2

2-3

3-4 Ångkoka grönsaker, fisk, kött

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.

Exempel på olika typer av tillagning

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Tid

Håll maten som du tillagat varm efter behov

Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin

5-25 min

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning 10-40 min

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

25-50 min

Lägg ett lock på ett kokkärl

Rör om då och då

Tillaga med lock

Tips

Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska

Ångkoka potatis

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, redning,

ägg, pannkakor, munkar

Kraftig stekning, potatiskroketter, biff

20-45 min

20-60 min

60-150 min efter behov

5-15 min

Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

Vänd efter halva tiden

Vänd efter halva tiden

electrolux

37

Värmeläge

9

Använd för: Tid Tips

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

3. Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.

För att ta bort smuts:

1. –

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:

kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Kylfläkt

När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.

Aktivera och avaktivera produkten

1. Ställ vredet för ugnsfunktioner på ugnsfunktionen.

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktion

2. Ställ in temperaturvredet på en temperatur.

Temperaturindikatorn tänds medan temperaturen i produkten ökar.

3. Om du vill avaktivera produkten vrider du vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till läget Av.

Tillämpning

AV-läge Produkten är avstängd.

38

electrolux

Ugnsfunktion

Varmluft

Tillämpning

För ugnsbakning på tre nivåer samtidigt. Sänk ugnstemperaturerna

(20–40 °C) jämfört med vid över-/undervärme.

Över/Undervärme

För bakning och stekning på en ugnsnivå.

Pizza/paj

Varmluftsgrillning

För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Sänker ugnstemperaturerna

(20-40 °C) jämfört med en ugn med över-/undervärme.

För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. Även för att gratinera och bryna.

Max Grill För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning.

Torkning För att torka livsmedel.

Upptining

Ugnslampa

För att tina frysta livsmedel.

För att tända ugnsutrymmet.

Funktionslås För att låsa ugnsfunktioner.

Funktionslås

Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden för ugnsfunktionerna.

Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.

UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Sätta in ugnstillbehören

Skjut in tillbehören med den dubbla sidan bakåt så att de lutar mot ugnens botten.

Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

Långpannan och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.

Lås ugnen:

Vrid kontrollvredet till symbolen . Vredet hoppar ut cirka 2 mm.

Lås upp ugnen:

Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.

Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt

electrolux

39

Lägg gallret på långpannan. Skjut in långpannan mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

UGN – RÅD OCH TIPS

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

Försiktighet

Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor.

Fruktjuicer kan orsaka permanenta fläckar på emaljen.

Bakning

Allmänna anvisningar

• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.

• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bak-

Tips för bakning

Bakresultat Möjlig orsak

Fel ugnsnivå Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

För hög ugnstemperatur

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

För kort gräddningstid ningstiden är slut, för att använda restvärmen.

När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.

Användning av baktabellerna

• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.

• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som

är nästan likadant.

• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar kakor på mer än en nivå.

• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte

ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.

Lösning

Ställ plåten på en lägre nivå

Sänk temperaturen

Förläng gräddningstiden

Öka inte temperaturen för att minska gräddningstiden

40

electrolux

Bakresultat

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan är för torr

Kakan är för torr

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan gräddas inte med den inställda tiden

Möjlig orsak

För mycket vätska i degen

För låg ugnstemperatur

För lång gräddningstid

För hög temperatur och för kort gräddningstid

Degen inte jämnt fördelad

För låg temperatur

Baka i varmluft

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeirakakor

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Frukttårtor, mördegskakor

Nivå

2+4

2+4

2+4

2+4

3

3

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Lösning

Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden, speciellt om du använder en matberedare

Ställ in en högre temperatur

Ställ in en kortare gräddningstid

Minska temperaturen och öka gräddningstiden

Fördela degen jämnt på plåten

Höj temperaturen något

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100 med ugnen avstängd

150-160

155-165

150-160

Tid i minuter

15-20

20-30

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 förbakning, bottnar

10-15

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 varmhållning

60-70

20-30

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

Typ av bakverk

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Traditionell bakning

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Ciabattabullar

Foccacia

Pitabröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Vetebröd

Ciabatta

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeirakakor

Smörgåstårta, bullar

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Rulltårta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Nivå

2+4

2+4

3-4

3-4

3-4

3-4

3

3

3

3-4

3-4

2-3

3

3

3

1-2

3-4

3-4

3-4

Nivå

3-4

3-4

3-4

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

2

1-2

1-2

1-2

1

1

3-4

3-4

Temperatur °C

150-160

170-180 electrolux

41

Tid i minuter

dekorering 35-45

30-40

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

220-250

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med ugnen avstängd

160-180

170-190

190-210

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200

275

190

175-200

175

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

Tid i minuter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45 värmning

55-65

25

6-15

30-45

10-12 förbakning, bullar

10-15 dekorering 35-45

42

electrolux

Typ av bakverk

Frukttårtor, smuldeg

Kransekage i ringe

Ugnspannkaka

Pizza-tabell

Typ av mat

Ciabattabullar

Foccacia

Ciabatta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Pizza, hemlagad (tjock

- med mycket fyllning)

Pizza, hemlagad (tunn botten)

Fryst pizza

Tårtor, hembakade förbakning, bullar

Tårtor, hembakade dekorering

Tårtor, frusna

1) förvärm ugnen

Varmluftstillagning

Typ av mat

Fisk, kokning

Fisk, stekning

Köttfärslimpa

Danska köttbullar

Leverpâté

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

Lasagne, frusen

Pastagratäng

Pizza, hembakade

Fryst pizza

Pommes frites, frusna

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

Tårtor, hembakade

- dekorering

Galler

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

Galler

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

Nivå

3-4

2

2

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200

Temperatur °C

190-200

210-230

210-220

Tid i minuter

25-35

10-12

15-30

Tid i minuter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

Temperatur °C

150-160

165-175

165-175

165-175

165-175

175

175

175

165-175

180-200

180-200

180-200

165-175

165-175

Tid i minuter

1)

1)

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

30-45

2)

40-50

20-35

15-25

2)

30-45

2)

15-20

30-40

electrolux

43

Typ av mat

Tårtor, frusna

Galler

2+4

Temperatur °C

175

Tid i minuter

25-35

2)

1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

Över/Undervärme

Typ av mat

Fisk, kokning

Galler

2-3

Temperatur °C

160-170

Tid i minuter

1)

Fisk, stekning

Köttfärslimpa

2-3

2-3

180-200

175-200

1)

45-60

Danska köttbullar

Leverpâté

Gratänger

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

Lasagne, frusen

Pastagratäng

Pizza, hembakade

Fryst pizza

Pommes frites, frusna

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

3-4

2-3

2-3

2-3

3-4

175-200

180-200

180-200

200

200

175-200

180-200

220-230

220-230

225-250

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

30-45

2)

30-40

15-25

15-25

2)

20-30

2)

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

Tårtor, hembakade

- dekorering

3-4

3-4

190-210

190-210

15-25

20-30

Tårtor, frusna 3-4 200-225

20-30

2)

1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

Stekning

Stekkärl

• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).

• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).

• Stek magert kött i en stekgryta med lock.

Det gör att köttet blir saftigare.

• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.

Steka i varmluft

Nötkött

Typ av kött Galler

2-3

Temperatur °C

125

Tid i minuter per kg kött

80-120

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

2-3 200 totalt 10

44

electrolux

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rumpstek

- stekning

2-3 150 50-60

Rostbiff

Typ av kött

1-2

Galler

160

Temperatur °C

90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

2-3 160 60-70

Lamm

Lägg/bog/sadel

Gris

Typ av kött Galler

2

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

80-100

Fågel

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Traditionell stekning

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

80-120

Rostbiff

1)

2-3 125

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

2-3

2-3

225

160 totalt 10

50-60

Rostbiff 1-3 180 90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.

electrolux

45

Kalv

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

60-70

Oxfilé

1)

Lamm

Typ av kött

2-3

Galler

180

Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

80-100 Lägg/bog/revben

Gris

2 180

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkarré

1)

Grishals

Skinka

Fågel

Typ av kött

Galler

3

3

2-3

1-2

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtempererad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Bryning

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3

2-3

1-2

200

150

160 totalt 10

50-60

90-120

Kalv

Typ av kött

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Galler

Galler

2

Temperatur °C

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

2-3 160 60-70

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Lamm

Tid i minuter per kg kött

80-100

46

electrolux

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

175

160

150

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Typ av kött

Kyckling

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150 lämpar sig inte

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65

• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.

totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Grillning

Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning

Grillområdet är inställt i mitten av nivån.

Viktigt

Grilla alltid med stängd ugnslucka

Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.

• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.

• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.

Livsmedelstyper för grillning

Fläskkotletter

Lammkotletter

Kyckling, i bitar

Korv

Revben, förtillagade i 20 min.

Fisk, skivor av torsk eller lax

Rostat bröd

Nivå

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Tid i min. /

Sida 1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

2-3

Tid i min. /

Sida 2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

Torkning

Grönsaker

Livsmedelstyper för torkning

Bönor

Paprika (skuren i strimlor)

Soppgrönsaker

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

Nivå

3

3

3

Nivåer

1/4

1/4

1/4

Tid i timmar (rekommenderat)

6-8

5-6

5-6

electrolux

47

Livsmedelstyper för torkning

Champinjoner

Örter

Temperatur °C

50-60

40-50

Nivå

3

3

Nivåer

1/4

1/4

Tid i timmar (rekommenderat)

6-8

2-3

Frukter

Livsmedelstyper för torkning

Katrinplommon

Aprikoser

Äppelklyftor

Päron

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

60-70

Nivå

3

3

3

3

Nivåer

1/4

1/4

1/4

1/4

Tid i timmar (rekommenderat)

8-10

8-10

6-8

6-9

Avfrostning

• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.

• Täck inte över med en tallrik eller skål.

Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.

Typ av mat

Galler

Tid i minuter

• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.

Slutlig avfrostning min

Kommentarer

Kyckling, 1 000 g

Kött, 1 000 g

Kött, 500 g

Forell, 150 g

Jordgubbar, 300 g

Smör, 250 g

2

2

2

2

2

2

120-140

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

20-30

20-30

20-30

10-15

10-20

Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

-

-

Grädde, 2 x2 dl

Kaka, 1 400 g

2

2

Information om akrylamid

80-100

60

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller

10-15

10-15

-

Grädde kan vispas även om den fortfarande är lite frusen.

60 stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.

• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.

• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts och den bränner inte fast.

• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.

• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.

48

electrolux

• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!

Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:

Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.

Katalytiska väggar och tak

Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.

För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:

• Tänd ugnsbelysningen.

• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.

• Välj en ugnsfunktion.

• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.

• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa svamp.

Varning

Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.

Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.

Ugnsstegar

Borttagning av ugnsstegar

1. Dra först ut stegen framtill från ugnssidan.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

1

2

Sätta i ugnsstegar

Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

Ugnsstegarnas avrundade ändar ska peka framåt!

Försiktighet

Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.

Rengöring av ugnsluckan

Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.

Varning

Se till att glaspanelerna har svalnat innan du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går sönder.

electrolux

49

Varning

När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att förhindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för ytterligare anvisningar.

Ta bort luckan:

1. Öppna luckan helt.

2. Flytta löparen tills du hör ett klick.

3. Stäng luckan tills glidstycket blockerar den.

4. Avlägsna luckan.

Luckan tas bort genom att du drar den utåt först på ena sidan och sedan på andra sidan.

Borttagning och rengöring av luckglasen

1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

B

2. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

1

2

Sätt tillbaka ugnsluckan när rengöringen är klar. För att göra detta följer du stegen ovan i motsatt ordning. Du ska höra ett klickljud när du sätter tillbaka luckan. Det kan vara nödvändigt att ta i ordentligt.

Ugnslucka och luckglas

Luckglaset på din produkt kan ha en annorlunda typ och form än vad du ser i diagrammen. Antalet glasskikt kan vara annorlunda.

3. Håll glasen i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenorna

4. Rengör luckglasen.

För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset först och sedan det större.

Ugnslampa

Varning

Risk för elektrisk stöt!

Innan du byter ugnslampa:

• Stäng av ugnen.

• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.

Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.

Byte av ugnslampan

1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.

Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.

2. Rengör lampglaset.

50

electrolux

3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.

Viktigt

Använd samma typ av ugnslampa.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

Byte av ugnslampan:

1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet. Ta bort den vänstra ugnsstegen.

2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.

en tesked) för att ta bort lampglaset och rengöra det.

3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.

Använd samma typ av ugnslampa.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.

Ta bort förvaringslådan

För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.

Ta bort förvaringslådan

1. Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.

2. Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.

Sätta tillbaka förvaringslådan

För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.

Varning

Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål, som t.ex.

rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Problem

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Ugnen värms inte upp

Ugnslampan fungerar inte

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnsutrymmet

Möjlig orsak

Säkringen i säkringsskåpet har löst ut

Du har tryckt på 2 eller fler touchkontroller samtidigt

Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen

Barnlåset eller funktionslåset eller är aktiverat eller funktionen är aktiverad.

Produkten är inte påslagen.

Nödvändiga inställningar är inte gjorda

Glödlampan är trasig

Maten har fått stå kvar för länge i ugnen

Lösning

Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.

Tryck bara på en touchkontroll

Rengör kontrollpanelen

Se avsnittet ”Användning av produkten”.

Slå på produkten

Kontrollera inställningarna

Byt ut ugnslampan

Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen är klar

electrolux

51

Problem Möjlig orsak

Restvärmeindikatorn tänds inte Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund

Kokzonens värmeläge sänks till Du har täckt över en eller flera touchkontroller eller så finns det vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.

En ljudsignal avges när produkten är avstängd.

En eller flera touchkontroller är

övertäckta.

Det inställda värmeläget växlar Effektregleringen är aktiverad

tänds

Den automatiska avstängningen har aktiverats

tänds

tänds

Överhettningsskyddet för kokzonen har aktiverats

Inget kokkärl på kokzonen

tänds

tänds

och en siffra tänds

Kokkärlet är olämpligt att använda

Diametern på kokkärlets botten

är för liten för kokzonen

Det har uppstått ett fel på produkten

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Lösning

Kontakta kundtjänst om kokzonen är eller borde vara varm

Ta bort det som täcker touchkontrollerna. Rengör kontrollpanelen

Ta bort det som täcker touchkontrollerna.

Se avsnittet "Effektreglering"

Stäng av produkten och sätt på den igen

Stäng av kokzonen. Sätt på kokzonen igen

Ställ ett kokkärl på kokzonen

Använd rätt typ av kokkärl

Flytta kokkärlet till en mindre kokzon

Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från säkringen i husets/ lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om tänds igen ber vi dig kontakta kundtjänst.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

INSTALLATION

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Tekniska data

Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.

Mått

Höjd

Bredd

Djup

Ugnskapacitet

900 mm

596 mm

600 mm

74 L

Placering av produkten

Du kan installera din fristående produkt med skåp på en eller båda sidorna och i ett hörn.

52

electrolux

Ändra produktens höjd:

1. Lägg spisen på sidan.

B

A

A

A

A

A

Minsta avstånd

Mått

A

B

mm

2

685

Justering av höjd

Viktigt

När du installerar produkten, justera höjden så att dess ovansida är i nivå med de andra ytorna.

Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.

Försiktighet

Var försiktig när du ställer produkten på golvet. Det finns en viss risk att produktens baksida eller golvet skadas. Lägg produkten på kartongskivor eller styrencellplast (t.ex.

från paketeringsmaterialen) för att skydda den.

A

7 7

14

14 7

49

2. Avlägsna skruvarna "A" (4 skruvar, se bilden).

3. Justera höjden.

4. Skruva i skruvarna "A" igen i ett av hålen. Avståndet mellan hålen är 7–14 mm.

5. Lyft upp produkten och anslut den till eluttaget.

Viktigt

När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.

Använd en skruvmejsel för att justera hjulen

(1). Använd en nyckel för att justera de små fötterna i botten av produkten (2).

1

2

Tippskydd

Försiktighet

Du måste installera tippskyddet. Om du inte installerar det kan produkten tippa över.

1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten innan du fäster tippskyddet.

2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför produktens ovansida, och med 49 mm

electrolux

53

avstånd från produktens vänstra sida till det runda hålet på konsolen (se fig.).

Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.

Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).

3. Du hittar hålet till vänster på produktens baksida (se fig.). Kontrollera att tippskyddet passar i hålet.

Lyft produktens framsida (1) och sätt den i mitten av utrymmet mellan skåpen

(2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten.

Säkerställ att ytan bakom produkten är jämn.

49 mm

Elektrisk installation

Tillverkaren är inte ansvarig om du inte följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet

"Säkerhetsinformation".

Produkten levereras med nätkabel och stickkontakt.

Viktigt

Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.

77 mm

1

2

MILJÖSKYDD

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.

54

electrolux

electrolux

55

www.electrolux.com/shop

892944427-A-142011

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement