Aeg-Electrolux 40106VV-WN User manual

Aeg-Electrolux 40106VV-WN User manual
40106VV
SPIS
BRUKSANVISNING
2
INNEHÅLL
4
7
9
11
12
14
15
17
18
29
33
34
SÄKERHETSINFORMATION
PRODUKTBESKRIVNING
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
HÄLL – RÅD OCH TIPS
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
UGN – RÅD OCH TIPS
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
INSTALLATION
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i
lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR:
- Produkter
- Broschyrer
- Bruksanvisningar
- Felsökare
- Serviceinformation
www.aeg.com
TECKENFÖRKLARING
Varning - Viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
SVENSKA
3
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEG-produkter
snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats
och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig: från köksredskap för
specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten.
Modell
PNC (produktnr)
Serienummer
4
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före
installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
SÄKERHET FÖR BARN OCH
HANDIKAPPADE
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om
de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert
sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte
leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.
ALLMÄN SÄKERHET
• Ändra inte produktens specifikation.
Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
INSTALLATION
• Förutsättningar för installation för den
här produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte
produkten om den är skadad. Kontakta
leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det
kan göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv
och standarder i landet där produkten
används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Placera inte produkten på en sockel.
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta
ett auktoriserat servicecenter. Detta för
att förhindra konstruktionsskador eller
fysisk skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
• Information om spänningen finns på
typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isoleringsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
SVENSKA
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter
till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra
eller komma nära den varma luckan på
produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller
förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från uttaget. Dra alltid i
stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
ANVÄNDNING
• Använd produkten bara för matlagning
i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta
för att förhindra fysisk skada på person
eller skada på egendom.
• Övervaka alltid produkten under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga
kan strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har
kontakt med vatten. Använd inte produkten med våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de
kan bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Använd handskar när du sätter in eller
tar ut tillbehör eller formar.
• Produkten och åtkomliga delar blir heta
under användning. Var försiktig så att
du inte rör vid värmeelementen. Håll
barn borta från produkten om de inte
är under uppsikt hela tiden.
5
• Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga
produkter och/eller föremål som lätt
smälter (av plast eller aluminium) i, i
närheten av eller på produkten. Det
finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.
• Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada
på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten
aluminium eller med skadad botten kan
repa hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De
sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).
• Sätt inte något på hällen som kan smälta.
6
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada
hällen.
UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig.
Det finns risk att glaspanelerna kan
spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att
ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras
med milt handdiskmedel och vatten.
Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande
svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter
som denna. De kan inte användas för
att lysa upp ett rum, varken helt eller
delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är specialdesignad för produkter som denna.
• Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
KUNDSERVICE
• Bara en behörig tekniker får reparera
eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
BORTSKAFFANDE AV
APPARATEN
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera
den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
SVENSKA
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1
2
3
4
5
2
6
7
5
4
9
3
8
2
1
1 Strömindikator
6 Värmeelement
2 Vred för hällen
7 Ugnslampa
3 Vred för ugnsfunktionerna
8 Fläkt och värmeelement
4 Temperaturvred
5 Temperaturindikator
9 Ugnsnivåer
BESKRIVNING AV HÄLLEN
1
2
145 mm
3
180 mm
1 Kokzon 1200 W
2 Ångutlopp
3 Kokzon 1800 W
4 Kokzon 900/1800 W
140/210 mm
120/180 mm
5 Restvärmeindikering
6 Kokzon 1000/2200 W
6
TILLBEHÖR
• Galler
5
4
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
7
8
• Långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
SVENSKA
9
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
FÖRSTA RENGÖRING
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
BRÄNNA UR UGNEN
Upphetta den tomma produkten för att
bränna bort återstående fett.
1.
Välj funktionen
peratur.
2.
3.
Låt produkten vara igång i en timme.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
4. Låt produkten vara igång i tio minuter.
5.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta är
normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
BARNLÅS
Barnlåset är som standard aktiverat.
och maximal tem-
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera barnlåset
1.
Tryck på lucktätningen (B) på varje
sida. Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
2
B
1
10
3.
Lossa spaken (1), flytta den åt höger
(2) och sätt tillbaka den.
4.
Håll i lucktätningen (B) i varje sida
och sätt den på luckans innerkant.
Sätt lucktätningen i luckans övre kant.
1
2
B
Aktivera barnlåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
SVENSKA
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
VÄRMELÄGE
Vred
0
1-9
1.
2.
Funktion
Av-läge
Värmelägen
(1 - lägst; 9 - högst)
Vrid vredet till önskat värmeläge.
Avsluta tillagningen genom att vrida
vredet till 0-läget.
Utnyttja restvärmen för att minska
energiförbrukningen. Stäng av
kokzonen ca 5–10 minuter innan
tillagningen är klar.
ANVÄNDA DUBBELZONEN
FÖRSIKTIGHET
Vrid vredet medurs för att aktivera
dubbelzonen. Den får inte vridas
förbi stoppläget.
1.
2.
Vrid vredet till läge 9.
Vrid långsamt vredet till symbolen
tills du hör ett klickljud.
De två kokzonerna är på.
3. För att ange önskat värmeläge, se avsnittet "Värmeläge".
RESTVÄRMEINDIKERING
Restvärmeindikatorn tänds när en kokzon
är varm.
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
11
12
HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
KOKKÄRL
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV
TILLAGNING
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
• Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med
aluminium- eller kopparbotten
kan orsaka färgskiftning på glaskeramiken.
SPARA ENERGI
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan
den slås på.
• Stäng av kokzonen innan tillagningen är klar för att utnyttja restvärmen.
• Botten på pannor och kokkärl
måste vara lika stor som kokzonen.
VärAnvänd för:
meläge
Tid
Tips
1
Håll maten som du tillagat varm
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
min
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuv- 60-150
ningar och soppor
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg, pannkakor,
munkar
Vänd efter halva tiden
efter
behov
SVENSKA
13
VärAnvänd för:
meläge
Tid
Tips
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
14
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på
hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik
eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. När du är klar, torka av produkten
med en torr trasa.
SVENSKA
15
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
KYLFLÄKT
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om du stänger av produkten fortsätter
fläkten att gå tills temperaturen i produkten har svalnat.
Strömindikatorn tänds när produkten
är igång.
2. Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
3. Avaktivera produkten genom att vrida
vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till av-läget.
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA
PRODUKTEN
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en
ugnsfunktion.
UGNSFUNKTIONER
Ugnsfunktion
Tillämpning
Av-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre
än vid över/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå. De övre och
undre värmeelementen är igång samtidigt.
Pizza/paj
För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.
Bryning
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement
och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar runt
maträtten.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd. Värmen kommer från hela grillelementet.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
16
FUNKTIONSLÅS
Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.
Funktionslåset avaktiverar inte
strömförsörjningen till spisen.
Låsa ugnen
Vrid vredet till symbolen
par ut cirka 2 mm.
. Vredet hop-
Låsa upp ugnen
Tryck på vredet och vrid det till önskat
läge.
SVENSKA
17
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
SÄTTA IN UGNSTILLBEHÖR
Den djupa formen och gallret har
sidokanter. Dessa kanter och formen av styrskenorna är en specialanordning för att förhindra att
kokkärlen glider.
Sätta in gallret och den djupa formen
tillsammans
Lägg gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
18
UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar på
emaljen.
BAKNING
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15
minuter, om du bakar kakor på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt gräddad
på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att
minska gräddningstiden
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera
mixningstiden. Speciellt om du använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte
jämnt gräddad
För hög temperatur
och för kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng
gräddningstiden
Kakan blir inte
jämnt gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
SVENSKA
Bakresultat
Kakan gräddas
inte med den inställda tiden
Möjlig orsak
För låg temperatur
19
Lösning
Höj temperaturen något
BAKA I VARMLUFT
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med
fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Braspannekaka
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
TRADITIONELL BAKNING
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
20
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Små jästbröd med fyllning
Typ av bakverk
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
PIZZA-TABELL
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av mat
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
SVENSKA
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Frukttårtor, mördegskakor
Typ av mat
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tjock - med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tunn botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
21
1) förvärm ugnen
STEKNING
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan.
(om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
STEKA I VARMLUFT
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
22
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
TRADITIONELL STEKNING
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
SVENSKA
23
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
180
60-70
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Lägg/bog/revben
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
BRYNING
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
24
Kalv
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
VARMLUFTSTILLAGNING
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
SVENSKA
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Lasagne, hemlagad
Typ av mat
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
25
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när
köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på
förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40
min.
ÖVER/UNDERVÄRME
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
3-4
225-250
20-30 2)
26
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när
köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på
förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40
min.
GRILLNING
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå
som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska
fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött
eller fisk.
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Grillområdet är inställt i mitten av nivån
Livsmedelstyper för
grillning
Galler
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller
lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
SVENSKA
27
TORKNING
Grönsaker
Livsmedelstyper för torkning
Temperatur
°C
Ugnsnivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champingjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Ugnsnivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper för torkning
AVFROSTNING
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kyckling, 1
000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp
och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar,
300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2
dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om
den fortfarande är lite frusen.
Typ av mat
28
Typ av mat
Kaka, 1 400 g
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.
Vi rekommenderar därför tillagning vid
låga temperaturer och att inte bryna mat
för hårt.
SVENSKA
29
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du
lättare få bort smuts och den bränner
inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd
en mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras
med en fuktig trasa eller svamp.
Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när
du rengör ugnens kontrollpanel.
KATALYTISKA VÄGGAR OCH
TAK
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när
ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan
mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig
svamp.
VARNING
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande
medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan
skadas.
Missfärgning av den katalytiska
ytan påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
UGNSSTEGAR
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
30
2.
1
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
Sätta i ugnsstegarna
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt!
VARNING
När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan
gå sönder. För att förhindra detta
måste du byta ut dem. Kontakta
ditt lokala servicecenter för ytterligare information.
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt.
Felaktig installation kan skada
emaljen.
RENGÖRING AV
UGNSLUCKAN
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
Ta bort luckan:
1.
2.
1
2
Öppna luckan helt.
Flytta glidstycket tills du hör ett klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Avlägsna luckan.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning
när rengöringen är klar. Du ska höra ett
klickljud när du sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.
UGNSGLASPANELER
Glaset i luckan på din produkt kan
skilja sig från den typ och form du
ser på bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
SVENSKA
31
Borttagning och rengöring av luckglasen
1.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör luckglasen.
B
3.
4.
För att sätta tillbaka glasen, följ stegen
ovan i motsatt ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
UGNSLAMPA
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada ugnsbelysningen och lampglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4.
Sätt tillbaka lampglaset.
32
Byte av ugnslampan
1.
Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den
vänstra stegen för att komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål (t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
3. Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300
°C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4.
5.
TA BORT FÖRVARINGSLÅDAN
För enklare rengöring kan förvaringslådan
under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när
ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som
t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
Sätt tillbaka lampglaset.
Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
SVENSKA
33
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Restvärmeindikatorn
tänds inte.
Kokzonen är inte varm ef- Kontakta kundtjänst om
tersom den bara har varit kokzonen är eller borde
påslagen en kort stund
vara varm
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåpet har löst ut
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Ugnen värms inte upp
Ugnen är inte på
Sätt på ugnen
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnslampan tänds inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnsutrymmet
Maten har fått stå kvar för Låt inte maträtter stå i uglänge i ugnen
nen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen är klar
34
INSTALLATION
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
TEKNISKA DATA
Mått
Vikt
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
Mått
Höjd
850-939 mm
PLACERING AV PRODUKTEN
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.
B
A
A
Minsta avstånd
Mått
mm
A
2
B
685
JUSTERING AV HÖJD
När du installerar produkten, justera höjden så att dess ovansida
är i nivå med de andra ytorna.
Produktens ursprungliga mått
återfinns i tabellen med tekniska
data.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du ställer produkten på golvet. Det finns en viss
risk att produktens baksida eller
golvet skadas. Lägg produkten på
kartongskivor eller styrencellplast
(t.ex. från förpackningsmaterialet)
för att skydda den.
SVENSKA
7 7
A
14
49
14
7
A
A
A
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
Justera spissockeln
Om du har en mini-köksinstallation kan du
flytta spissockeln bakåt så att den passar
bakom golvlisten i köksskåpen.
35
36
SVENSKA
37
180°
När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.
38
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen (1). Använd en nyckel för att justera de
små fötterna i produktens botten (2).
1
2
TIPPSKYDD
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet.
Om du inte installerar det kan
produkten tippa över.
49 mm
77 mm
1
2
ELEKTRISK INSTALLATION
VARNING
Endast en behörig och kompetent
person får utföra den elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om du inte följer föreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt och nätkabel.
Ställ in rätt höjd och plats för produkten innan du fäster tippskyddet.
2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför produktens ovansida, och med
49 mm avstånd från produktens vänstra sida till det runda hålet på konsolen (se fig.). Skruva fast det i stabilt
material eller använd lämplig förstärkning (vägg).
3. Du hittar hålet till vänster på produktens baksida (se fig.).
Lyft produktens framsida (1) och sätt
den i mitten av utrymmet mellan skåpen (2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd
måste du justera sidoavståndet för att
centrera produkten.
Säkerställ att ytan bakom produkten
är jämn.
1.
SVENSKA
39
www.aeg.com/shop
892944498-A-372011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement