Electrolux EKD60054W User manual

Electrolux EKD60054W User manual
bruksanvisning
bruksanvisning
Komfyr
Spis
EKD60054
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Koketopp - Daglig bruk
Koketopp - Nyttige tips og råd
Koketopp - Stell og rengjøring
Stekeovn - Daglig bruk
2
5
5
6
9
11
11
Stekeovn - Bruke tilbehøret
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Stekeovn - Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Montering
Miljøvern
12
13
21
24
25
31
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:
• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet
• For å ta vare på miljøet
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at
den følger med produktet hvis du selger eller flytter det.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig
montering eller bruk forårsaker skade.
SIKKERHET FOR BARN OG SÅRBARE
PERSONER
• Dette produktet kan brukes av barn fra
åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap
dersom de får tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke leke
med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn. Det er fare for kvelning eller fysisk
skade.
• Hold barn og dyr borte fra produktet når
døren er åpen, eller produktet er i bruk.
Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet.
• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den.
Det forhindrer at barn eller dyr bruker
produktet ved et uhell.
GENERELT OM SIKKERHET
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
MONTERING
• Forutsetningene for justering av dette
produktet er angitt på typeskiltet
• Bare en godkjent tekniker kan montere
og koble produktet. Kontakt et autorisert
serviceverksted. Dette for å hindre skade
på produkt og person.
• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis
det er skadet. Kontakt leverandøren ved
behov.
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk.
Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan
oppheve garantien.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og
standardene som gjelder i brukslandet
(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for
resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.).
• Vær forsiktig når du flytter produktet.
Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.
• Overhold minimumsavstanden til andre
produkter og enheter.
• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.
electrolux 3
STRØMTILKOPLING
• Bare en godkjent elektriker kan utføre
elektriske arbeider på produktet. Kontakt
et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Maskinen må være jordet.
• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset.
• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.
• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Støtbeskyttelsesdelene må være festet
på en slik måte at de ikke kan frakobles
uten verktøy.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Når du kopler elektriske produkter til
nettstrømmen, må du ikke la ledninger
berøre eller komme i nærheten av den
varme døren.
• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det
kan være brannfarlig.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader
nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen
bak produktet.
• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er
tilgjengelig etter montering.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.
BRUK
• Produktet skal kun brukes for matlaging i
private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål.
Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.
• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren mens
produktet er i drift. Varm damp kan
strømme ut. Fare for brannskader.
• Ikke bruk dette produktet hvis det er i
kontakt med vann. Ikke bruk produktet
med våte hender.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for
brannskader. Ikke legg metallgjenstander
som bestikk eller grytelokk på overflaten,
da de kan bli varme.
• Innsiden av produktet blir varm under
bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker
eller grytekluter når du skal sette inn eller
ta ut tilbehør eller gryter.
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene. Barn må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan
føre til en blanding av alkohol og luft. Det
er fare for brann.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme
i nærheten av produktet når du åpner døren.
• Ikke la brannfarlige gjenstander som er
fuktet med brannfarlige stoffer og/eller
lettantennelige gjenstander (av plast eller
aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller
brann.
• Slå av kokesonene etter hver gang de har
vært i bruk.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar
eller uten kokekar
• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade
grytene og koketoppen.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned
på den glasskeramiske overflaten, kan
den bli skadet.
• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet.
Varmen kan skade produktet.
• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn
tilbehør for å unngå skade på emaljen.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i
den glasskeramiske overflaten hvis de
skyves over den.
• Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
4 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie;
– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
Ikke belast døren når den er åpen.
Ikke legg brennbart materiale i skuffen
under stekeovnen. Bare varmebestandig
tilbehør skal oppbevares der.
Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.
Ikke legg noe på koketoppen som kan
komme til å smelte.
Hvis det er sprekker i overflaten, må du
koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.
Ikke plasser materialer som leder varme
(f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor
varmereflektering kan skade kokeflaten.
Hvis du har operert inn en pacemaker,
må du holde overkroppen din minst
30 cm unna induksjonskokesonene når
de brukes.
STELL OG RENGJØRING
• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare
for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.
• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett
eller andre matrester får anledning til å
samle seg opp, kan det føre til brann.
• Regelmessig rengjøring forhindrer at
overflatematerialet forringes
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet
til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk
brennbare produkter eller produkter som
kan forårsake korrosjon.
• Du må ikke rengjøre produktet med
damprengjøringsapparater, høytrykks-
•
•
•
•
•
•
•
•
spylere, skarpe gjenstander, skurende
rengjøringsmidler, skuresvamper eller
flekkfjernere.
Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray
noe på varmeelementene og termostatsensoren.
Ikke rengjør glassdøren med slipende
rengjøringsmidler eller metallskrape. Den
varmebestandige overflaten på det indre
glasset kan sprekke og knuse.
Når dørglasspanelene skades kan de bli
svake og de kan sprekke. De må skiftes
ut. Kontakt servicesenteret.
Vær forsiktig når du demonterer døren.
Døren er tung.
Lyspærene som brukes i dette produktet,
er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes
til full eller delvis rombelysning.
Hvis pæren må skiftes, må du bruke en
med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.
Koble produktet fra strømforsyningen før
du skifter pære i ovnslampen. Fare for
elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for
brannskader.
Du må ikke rengjøre katalyseemalje.
SERVICESENTER
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid
på produktet til en godkjent tekniker.
Kontakt et godkjent servicesenter.
• Bruk kun originale reservedeler.
KASSERING AV MASKINEN
• For å hindre fysiske skader:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn
eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVELSE
GENERELL OVERSIKT
1
2
3
4 5
1
6
7
5
4
11
3
8
2
10
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Brytere til komfyrtoppen
Bryter til ovnsfunksjonene
Komfyrtopp
Termostatbryter
Temperaturindikator
Grill
Ovnslampe
Vifte og varmeelement
Undervarme
Brettstiger
Brettplasseringer
OVERSIKT OVER KOKEFLATEN
1
2
140
mm
180
mm
180
mm
210
mm
6
3
4
5
TILBEHØR
• Ovnsrist
For kokeredskaper, kakeformer, steker.
• Stekebrett
For kaker og småkaker.
• Dyp langpanne
1 Induksjonskokesone 1400 W, med powerfunksjon på 2500 W
2 Damputløp
3 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W
4 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W
5 Betjeningspanel
6 Induksjonskokesone 2300 W, med powerfunksjon på 3600 W
For baking og steking eller som underlag
for å samle fett.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under
stekeovnen.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
FØRSTE GANGS RENGJØRING
• Fjern all emballasje fra enheten.
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
Viktig Se etter i kapitlet "Stell og
rengjøring".
6 electrolux
FORVARMING
1. Velg funksjon
og maksimumstemperatur.
2. La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.
3. Velg funksjon
og maksimumstemperatur.
4. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
5. Velg funksjon
og maksimumstemperatur.
6. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du
forvarmer ovnen for første gang, kan den
avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg
for tilstrekkelig ventilasjon.
3. Ta av dørlåsen (1), flytt den til høyre (2)
og sett den inn igjen.
1
2
4. Hold dørlisten (B) på begge sider og
plasser den på den innvendige kanten
av døren. Sett dørlisten inn i den øvre
kanten på døren.
BARNESIKRING
Barnesikringen er aktivert som standard.
Åpne og lukke døren
Skyv låsen mot høyre for å åpne døren.
B
Lukk døren uten å trykke på håndtaket.
Deaktivere barnesikringen
1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider.
Pakningen frigjøres.
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
2
B
1
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Aktivere barnesikringen
Utfør prosedyren ovenfor på nytt og flytt
håndtaket tilbake til venstre.
Viktig Barnesikringen deaktiveres ikke når
produktet slås av.
electrolux 7
OVERSIKT OVER BETJENINGSPANELET
1
2
3
4
7
6
5
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Indikatorer, displayer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er aktive.
sensorfelt
1
tidsurdisplay
funksjon
viser tiden i minutter
2
velger kokesone
3
øker eller reduserer tiden
/
4
aktiverer og deaktiverer tastelåsen eller barnesikringen
5
aktiverer Booster-funksjonen
6
aktiverer og deaktiverer STOP+GO
7
effekttrinndisplay
viser effekttrinnet
EFFEKTDISPLAY
Display
Beskrivelse
Kokesonen er av.
Kokesonen er slått på.
-
-funksjonen er aktivert.
Automax-funksjonen er aktivert.
Booster-funksjonen er aktivert.
Det har oppstått en feil.
+ tall
/
/
OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): fortsette kokingen/
holde varm/restvarme.
Låsefunksjonen/barnesikringen er aktivert.
Kokekaret ikke egnet eller for lite, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
8 electrolux
VARMEINNSTILLING
Drei betjeningsbryteren med urviserne for å
aktivere en kokesone eller for å øke varmeinnstillingen. Displayet viser varmeinnstillingen.
Drei bryteren mot urviseren for å velge en
høyere varmeinnstilling. Drei betjeningsbry-posisjonen for å deaktivere den.
teren
berøre
,
tennes. Du deaktiverer funksjonen ved å endre effekttrinn.
EFFEKTSTYRING
AUTOMAKS-FUNKSJONEN
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Effektstyringen deler effekten parvis mellom
to kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen
øker effekten opp til maksimumsnivået for
et kokesonepar, og reduserer automatisk
effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Det tar kortere tid å nå ønsket temperatur
hvis du aktiverer Automaks-funksjonen.
Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen),
og senker deretter effekttrinnet til den valgte
innstillingen.
Slik aktiverer du Automaks-funksjonen for
en kokesone:
1. Drei bryteren til kokesonen til “A” til du
ser
i displayet
2. Velg ønsket effekttrinn umiddelbart.
3. Du deaktiverer funksjonen ved å dreie
bryteren til “AV”.
SLÅ BOOSTER-FUNKSJONEN PÅ OG
AV
Booster-funksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Booster-funksjonen
er aktivert i maksimum 10 minutter. Deretter
stilles induksjonskokesonen automatisk tilbake til effekttrinn 9. Du aktiverer funksjonen ved å velge effekttrinn med bryterne og
TIDSUR
Bruk tidsuret med nedtelling til å stille inn
hvor lenge en kokesone skal være på for
bare denne ene gangen.
Still inn tidsuret etter at kokesonen er
valgt.
Du kan velge effekttrinn før eller etter at du
stiller inn tidsuret.
• For å stille inn kokesonen:berør
gjentatte ganger inntil indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
• Aktivere eller endre tidsuret: berør
eller på tidsuret for å stille inn tiden (
00 - 99 minutter). Når indikatoren for
kokesonen blinker langsommere, har
nedtellingen startet.
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone
, og berør for å deaktivere
med
tidsuret. Gjenværende tid teller ned til 00
. Indikatoren for kokesonen slokker.
• Vise gjenværende tid: velg kokesone
. Indikatoren for kokesonen bemed
gynner å blinke raskt. Displayet viser
gjenværende tid.
Når tiden er omme, høres et lydsignal og
00 blinker. Kokesonen slås av.
• Stoppe lydsignalet: berør
Tidsuret kan brukes som et varselur når
kokesonene ikke er aktive. Berør
. Berør
electrolux 9
• Berør
eller
for å stille inn tiden. Når tiden er
omme, høres et lydsignal og 00 blinker
• Stoppe lydsignalet: berør
Deaktivere barnesikringen når du skal
bruke koketoppen
• Berør
i 4 sekunder. Still inn effekttrinnet innen 10 sekunder. Nå kan du
bruke koketoppen.
• Barnesikringen er fortsatt aktiv etter at
koketoppen er slått av.
STOP+GO
-funksjonen stilles alle de aktive koMed
kesonene på varmholdning. (
).
-funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.
• Berør
for å aktivere denne funksjo-symbolet tennes.
nen .
• Berør
for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
OPTIHEAT CONTROL (3-TRINNS
RESTVARMEINDIKATOR)
Advarsel
\
\
Forbrenningsfare pga. restvarme!
OptiHeat Control viser nivået for restvarme.
Induksjonskokesonene gir den nødvendige
varmen for tilberedning direkte i bunnen av
kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun
varmet opp av varmen fra kokeredskapet.
Når du endrer effekttrinn, deaktiveres
funksjonen og displayene viser de nye
effekttrinnene.
LÅSE/FRIGJØRE
BETJENINGSPANELET
Du kan låse betjeningspanelet. Det forhindrer utilsiktet endring av varmeinnstillingen.
for å starte denne funksjonen.
Berør
Symbolet
vises i 4 sekunder.
Tidsuret blir værende på.
Du deaktiverer denne funksjonen ved å be. Effekttrinnet som ble innstilt tidligerøre
re, vises.
Når du slår av produktet, stopper også
denne funksjonen.
AUTOMATISK UTKOPLING
Funksjonen deaktiveres automatisk
hvis:
• alle kokesonene er av
.
• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du
har slått komfyrtoppen på.
• du dekker et sensorfelt med en gjenstand
(en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 sekunder. Lydsignalet høres til du fjerner
gjenstanden.
• komfyrtoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle koker tørr). Før komfyrtoppen
brukes igjen, må kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap.
tennes i
displayet og etter 2 minutter deaktiveres
kokesonen automatisk.
• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises
og komfyrtoppen deaktiveres. Se tabellen.
BARNESIKRING
Denne funksjonen hindrer at produktet blir
slått på i vanvare.
Aktivere barnesikringen
• Ikke velg effekttrinn.
• Berør
i 4 sekunder. Symbolet
nes.
ten-
Deaktivere barnesikringen
• Ikke velg effekttrinn. Berør
i 4 setennes.
kunder. Symbolet
Tider for automatisk utkopling
Varmeinnstilling
Stopper etter
6 timer
5 timer
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
.
4 timer
1,5 timer
10 electrolux
KOKEREDSKAPER FOR
INDUKSJONSKOKESONER
Viktig Ved induksjonskoking generer et
kraftig elektromagnetisk felt varme i
kokeredskapet nesten momentant.
Kokekarets materiale
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket
med dette av fabrikanten).
• feil: aluminium, kobber, messing, glass,
keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for
induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone
med høyeste effekttrinn.
• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.
Kokeredskapets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarets dimensjoner: induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokekarets bunn automatisk. Men den magnetiske delen av
bunnen til kokekaret må ha en minimunsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.
Effekttrinn
Brukes til:
LYDER UNDER DRIFT
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokeredskapet er laget av
forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• plystrelyder: to eller flere kokesoner er
innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer
(Sandwichkonstruksjon).
• summelyder: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.
• brumming, during: viften er aktiv.
Lydene er normale og henviser ikke til
feil.
ENERGISPARING
• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.
• Sett kokeredskapet på kokesonen
før du slår kokesonen på.
EKSEMPLER PÅ
TILBEREDNINGSMÅTER
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Tid
Tips
1
Holde den tilberedte maten varm
etter behov
Sett et lokk på kokekaret
1-2
Hollandaise-saus, smelte: smør, sjokolade, gelatin
5-25
min
Bland innimellom
1-2
Stivne: eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilbered med lokk
2-3
Småkoke ris og melkeretter, varme opp
ferdigretter
25-50
min
Tilsett minst dobbelt så mye væske
som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen spiseskjeer væske
4-5
Dampkoke poteter
20-60
min
Bruk maks ¼ l vann til 750 g poteter
4-5
Koke større mengder, gryteretter og
supper
60-150
min
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser
6-7
Steke lett: schnitzel, cordon bleu av
kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever,
sausejevning, egg, pannekaker, smultringer
etter behov
Snus etter halve steketiden
7-8
Steke kraftig, potetlapper, biffer
5-15
min
Snus etter halve steketiden
electrolux 11
Effekttrinn
9
Brukes til:
Tid
Tips
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites
Powerfunksjonen egner seg for oppvarming
av mye vann.
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut
og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr
med en ren klut.
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens
funksjon.
Fjerne smusset:
1. – Fjern straks: smeltet plast, plastfolie
og mat som inneholder sukker. Hvis
ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til
glasset. Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet
bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger.
Bruk et spesialrengjøringsmiddel som
er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
KJØLEVIFTE
Når enheten brukes koples kjøleviften inn
automatisk. Når du slår ovnen av, er kjøleviften aktiv til enheten er kjølt ned.
2. Drei termostatbryteren til en temperaturinnstilling.
Termostatlampen tennes mens temperaturen i stekeovnen øker.
3. Du slår av produktet ved å dreie stekeovnens funksjonsbryter og termostatbryteren til Av.
SLÅ OVNEN PÅ OG AV
1. Drei funksjonsbryteren til en stekeovnsfunksjon.
OVNSFUNKSJONER
Ovnsfunksjon
AV-posisjon
Bruksområde
Produktet er slått AV.
12 electrolux
Ovnsfunksjon
Varmluft
Over- og undervarme
Bruksområde
For å steke i maksimalt to høyder samtidig. Velg en ovnstemperatur
som er 20 - 40 °C lavere enn når du bruker over-/undervarme.
For å bake eller steke i én høyde i ovnen.
Pai/pizza
For å steke eller bake i én høyde, slik at du oppnår sterkere bruning
og sprø bunn. Velg en ovnstemperatur som er 20-40 °C lavere enn
når du bruker vanlig over-/undervarme.
Bruning
For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. For å brune.
Max Grill
For grilling av flat mat i store mengder. For å riste brød.
Tørking
For å tørke mat.
Tine
Ovnslampe
Funksjonslås
For å tine frossen mat.
For å lyse opp innsiden av ovnen.
For å låse ovnsfunksjonene.
FUNKSJONSLÅS
Funksjonslåsen er innebygd i funksjonsbryteren.
Låse opp ovnen:
Trykk på bryteren og drei den til nødvendig
stilling.
Funksjonslåsen kobler ikke ut strømmem til komfyren.
Låse ovnen
Drei funksjonsbryteren til symbolet
teren spretter ut ca. 2 mm
. Bry-
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
SETTE INN STEKEOVNENS TILBEHØR
Sett inventaret slik at siden med to kanter
er mot bakveggen i stekeovnen, samtidig
som kantene peker ned mot bunnen. Skyv
inventaret mellom føringsskinnene på en av
ovnsrillene.
Den dype langpannen og ovnsristen
har en side med to kanter. Satt inn riktig har utstyret vippesikring
electrolux 13
Sette inn ovnsristen og den dype
langpannen samtidig
Sett ovnsristen på den dype langpannen.
Skyv den dype langpannen mellom føringsskinnene på ett av ovnsnivåene.
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Temperaturer og steketider i tabellene
er kun veiledende. De avhenger av
oppskriften, og typen og mengden ingredienser som brukes.
Obs Bruk en dyp langpanne for svært
fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette
varige flekker på emaljen.
STEKING AV BAKST
Generelle opplysninger
• Den nye stekeovnen kan muligens steke
på en annen måte enn den gamle gjorde.
Sammenlign de vanlige innstillingene
(temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene.
• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er
ferdig, for å utnytte restvarmen.
Baketips
Bakeresultat
Mulig årsak
Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde
igjen, får de tilbake sin opprinnelige
form.
Hvordan du bruker steketabellene
• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.
• Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenge seg med 10-15
minutter hvis du baker kaker i flere høyder
• Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis
dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
Løsning
Kaken er for lys på undersiden
Feil ovnsnivå
Sett kaken på et lavere ovnsnivå
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For høy steketemperatur
Bruk en lavere innstilling
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For kort steketid
Øk steketiden
Ikke still inn høyere temperatur for å
redusere steketiden
14 electrolux
Bakeresultat
Mulig årsak
Løsning
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til
blandingstidene, spesielt hvis du bruker
miksmaster
Kaken er for tørr
For lav steketemperatur
Still steketemperaturen høyere
Kaken er for tørr
For lang steketid
Reduser steketiden
Kaken blir ujevnt brun
For høy steketemperatur og
for kort steketid
Still steketemperaturen lavere og la kaken
steke lenger
Kaken blir ujevnt brun
Deigen er ujevnt fordelt
Fordel deigen jevnt på stekebrettet
Kaken blir ikke ferdig i
løpet av den angitte
steketiden
For lav temperatur
Still steketemperaturen litt høyere
VARMLUFTSTEKING
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Type rett
2+4
175-185
15-20
Grove rundstykker
2+4
165-180
20-30
Liten gjærbakst med
fyll
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Saltkringler
2+4
160-170
15-20
Loff/Limpor
2+4
170-180
35-45
Helkornbrød
2+4
160-170
35-45
Rugbrød, blanding
2+4
250
oppvarming
- baking
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
Langpannekake
Fruktkakor
3
140-150
70-80
Muffins
2+4
160-170
15-25
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkake
2+4
150-160
30-40
Sukkerbrød/sandkaker
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunner
2+4
100
90-120
- oppvarming
2+4
med ovnen skrudd av
25
Kjeks
2+4
150-160
10-20
Vannbakkels
2+4
155-165
30-40
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
forsteking, bunner
10-15
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
etterbehandling 35-45
electrolux 15
Type rett
Fruktterter, smuldredeig
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
2+4
170-180
30-40
VANLIG BAKING
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Type rett
3-4
200-225
10-20
Grove rundstykker
3-4
190-200
20-25
Mindre gjærbakst med fyll
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabatta
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-15
Saltkringler
3-4
180-200
12-15
Loff/Limpor
2
175-225
35-45
Loff
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Helkornbrød
1-2
180-200
35-45
1
275
oppvarming
Rugbrød, blanding
- baking
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Langpannekake
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkake
3-4
170-180
35-45
Sukkerbrød/sandkaker
1-2
170-180
40-50
Sandwichkake, rull
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbunner
3-4
100
90-120
- oppvarming
3-4
med ovnen skrudd
av
25
Kjeks
3-4
160-180
6-15
Vannbakkels
3-4
170-190
30-45
Rullekake
3-4
190-210
10-12
Fruktterter, mørdeig
3-4
175-200
forhåndsvarming,
rull 10-15
Fruktterter, mørdeig
3-4
175
etterbehandling
35-45
16 electrolux
Type rett
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
3-4
190-200
25-35
Kransekakeringer
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
Fruktterter, smuldredeig
PIZZATABELL
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta rull
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Fruktterter, mørdeig
2-3
170-180
35-45
Fruktterter, smuldredeig
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tykk – med mye fyll)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tynn bunn)
1-2
200-2301)
15-20
Frossen pizza
1-2
200
15-20
Terter, hjemmelaget
forsteking, rundstykke
3-4
215-225
35-45
Terter, hjemmelaget
etterbehandling
3-4
215-225
35-45
Terter, frosne
3-4
200
15-25
1) forvarm stekeovnen
STEKING VARMLUFT
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, koking
Matvaretype
2+4
150-160
1)
Fisk, steking
2+4
165-175
1)
Kjøttpudding
2+4
165-175
60-70
Danske kjøttboller
2+4
165-175
35-45
Leverpostei
2+4
165-175
65-75
Potetgrateng
2+4
175
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2+4
175
60-70
Lasagne, frossen
2+4
175
30-45 2)
Pastagrateng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Frossen pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frosne
2+4
180-200
30-45 2)
Terter, hjemmelaget
- før steking, rundstykke
2+4
165-175
15-20
Terter, hjemmelaget
- etterbehandling
2+4
165-175
30-40
Pizza, hjemmelaget
electrolux 17
Matvaretype
Terter, frosne
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
2+4
175
25-352)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt.
Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som står på
emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.
OVER- OG UNDERVARME
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, kokt
Matvaretype
2-3
160-170
1)
Fisk, steking
2-3
180-200
1)
Kjøttpudding
2-3
175-200
45-60
Danske kjøttboller
3-4
175-200
30-45
Leverpostei.
2-3
180-200
50-60
Gratinert
2-3
180-200
50-60
Potetgrateng
3-4
200
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2-3
200
50-60
Lasagne, frossen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagrateng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hjemmelaget
2-3
220-230
15-25
Pizza, frossen
2-3
220-230
15-25 2)
Chips. frosne
3-4
225-250
20-30 2)
Terter, hjemmelaget
- forhåndsvarming, rull
3-4
190-210
15-25
Terter, hjemmelaget
- avslutning
3-4
190-210
20-30
Terter, frosne
3-4
200-225
20-30 2)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt.
Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis den
angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.
STEKING
Stekte matretter
• Bruk utstyr som tåler varme for steking
(les anvisningene fra fabrikanten).
• Store steker kan stekes direkte i dyp
langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis tilgjengelig)
• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk.
På den måten blir kjøttet saftigere.
• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe,
kan du steke i stekegryte uten lokk.
VARMLUFTSSTEKING
Storfekjøtt
Kjøttype
Roastbiff1)
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
125
80-120
18 electrolux
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Kjøttype
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
175
60-70
1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, i deler
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Kjøttype
Oksefilet1)
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/skulder/sadel
Svin
Kjøttype
Svinekam
Fjærfe
Kjøttype
Langsteking av and 1)
2-3
130
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbeef1)
2-3
125
80-120
Rundbiff
- bruning
2-3
225
totalt 10
Rundbiff
- steking
2-3
160
50-60
Roastbiff
1-3
180
90-120
VANLIG STEKING
Storfekjøtt
Kjøttype
1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker
steketermometer må det tas ut før grilling.
electrolux 19
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
180
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
180
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek1)
3
200
60-70
Svinekam1)
3
200
60
Nakkekoteletter
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, oppdelt
2-3
200
55-65
And1)
2-3
160
55-65
And langsom steking 1)
2-3
130
totalt om lag 5 timer
Stekt kalkun med fyll
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Kjøttype
Oksefilet 1)
Lam
Kjøttype
Lår/bog/ribbe
Svinekjøtt
Kjøttype
Fjærkre
Kjøttype
BRUNING
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/skulder/ribbe
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
20 electrolux
Svin
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Svinestek 1)
2-3
180
60-70
1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Kylling
2-3
180
55-65
1)
2-3
150
55-65
Kjøttype
Svinekam
Fjærfe
Kjøttype
And
Langsteking av and 1)
2-3
ikke egnet
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller
fisk.
GRILLING
Bruk alltid grillfunksjonen med maks
effekttrinn
Maten plasseres midt på risten ved grilling.
Viktig Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
du griller
Forvarm alltid den tomme stekeovnen
med grillfunksjonen i 5 minutter.
• Sett risten inn på innskyvningsrillen
som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn stekebrettet på første
rille for å samle opp fettet.
Rille
Temperatur
°C
Tid i minutter /
side 1
Tid i minutter / side 2
Svinekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammekoteletter
3-4
250
7-10
5-6
Kylling, i deler
3-4
250
20-25
15-20
Pølser
3-4
250
3-5
2-4
Spareribs, forhåndskokt i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver av torsk eller laks
3-4
250
10-15
5-10
Ristet brød
3-4
250
2-3
1-2
Mattyper for grilling
TØRKING
Grønnsaker
Matretter som
tørkes
Bønner
Temperatur °C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer (anbefalt)
60-70
3
1/4
6-8
electrolux 21
Matretter som
tørkes
Temperatur °C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer (anbefalt)
Paprika (delt i
strimler)
60-70
3
1/4
5-6
Suppegrønnsaker
60-70
3
1/4
5-6
Sopp
50-60
3
1/4
6-8
Urter
40-50
3
1/4
2-3
Temperatur °C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer (anbefalt)
Svisker
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1/4
8-10
Eplebåter
60-70
3
1/4
6-8
Pærer
60-70
3
1/4
6-9
Frukt og bær
Matretter som
tørkes
TINING
• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.
• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.
• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid
minutter
Kommentarer
Kylling 1 000 g
2
120-140
20-30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken Snu den når den er
halvstekt.
Kjøtt, 1 000g
2
100-140
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Kjøtt, 500g
2
90-120
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Ørret, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær, 300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Matvaretype
Fløte, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløten kan piskes selv om den er litt
frossen.
Kake, 1 400g
2
60
60
-
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det
stekes ved høy temperatur (særlig mat som
inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at
du tilbereder maten ved så lav temperatur
som mulig og ikke steker den for hardt.
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør apparatets fremside med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du
et vanlig vaskemiddel
• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver
bruk. På denne måten blir det lettere å
fjerne smuss og det brenner seg ikke
fast.
• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.
• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en
myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter hver bruk og la det tørke.
• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende va-
22 electrolux
skemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!
Modeller i rustfritt stål eller aluminium:
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
svamp. Tørk med en myk klut.
Ikke bruk stålull, noen former for syre
eller slipende materiale, siden det kan
skade ovnens overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel
OVNSSKINNER
Fjerne ovnsskinnene
1. Trekk ovnsskinnen ut av sideveggen
foran.
KATALYTISKE VEGGER OG TAK
Veggene og taket med katalytisk belegg er
selvrensende. De suger opp fettet som
samler seg på veggene når stekeovnen er i
funksjon.
For best mulig selvrenseffekt skal
ovnen varmes opp uten mat:
• Slå på ovnslyset.
• Ta ut tilbehøret fra ovnen.
• Velg en ovnsfunksjon.
• Still ovnstemperaturen på 250 °C og la
stekeovnen være på i 1 time.
• Rengjør ovnsrommet med en myk og
fuktig svamp.
Advarsel Ikke forsøk å rengjøre den
katalytiske flaten med ovnsspray,
slipende rengjøringsmidler, såpe eller
andre vaskemidler. Det vil skade den
katalytiske overflaten.
Misfarging av den katalytiske overflaten
har ingenting å si for de katalytiske
egenskapene.
2. Trekk ovsstigen ut av sideveggen bak
og fjern den.
2
1
Montere ovnsskinnene
Monter ovnsskinnene i omvendt rekkefølge.
De avrundede endene av ovnsskinnene
må peke fremover!
Obs
Pass på at den lengre festede ledningen er i
front Endende på de to ledningene må peke bakover. Uriktig montering kan føre til
skade på emaljen.
RENGJØRING AV STEKEOVNSDØREN
Ta av døren for å gjøre rengjøringen enklere.
Advarsel Sørg for at glassene er
kjølige før du rengjører glassdøren. Det
er fare for at glasset kan sprekke.
electrolux 23
Advarsel Hvis dørglassene skades
eller får riper, kan de bli svake og
sprekke. I så fall må de byttes. For
ytterligere instruksjoner, kontakt ditt
lokale servicesenter.
Fjerning av døren:
1. Åpne døren helt.
2. Skyv glideren til du hører et klikk.
3. Lukk døren til den blokkeres.
4. Trekk av døren.
Ta av døren ved først å trekke den ut
på den ene siden, deretter på den andre.
Ta ut og rengjør dørglassene
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å utløse klipslåsen.
B
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
1
2
Sett inn stekeovnsdøren igjen når rengjøringen er fullført. Det gjørs ved å følge samme
fremgangsmåte i motsatt rekkefølge. Pass
på at du hører et klikk når du setter døren
på plass igjen. Det kan hende du må bruke
litt kraft.
OVNSDØREN OG DØRGLASSENE
Dørglasset kan avvike i type og form fra
hva du ser på bildene. Antall glass kan
være forskjellig.
3. Hold et og et glass øverst i kanten og
trekk det oppover og ut av føringen
4. Rengjør glassene.
Du monterer glassene igjen ved å følge
samme fremgangsmåte i omvendt rekkefølge. Monter det minste glasset
først, deretter det store.
OVNSLAMPE
Advarsel Det er fare for elektrisk støt!
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå stekeovnen av.
• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå
av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen
og glassdekselet.
24 electrolux
Skifte lyspære i ovnslampen
1. Du finner glassdekselet til lampen bak i
ovnsrommet.
Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med
en egnet stekeovnspære som tåler
300°C.
Viktig Bruk samme type lyspære.
4. Monter glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen:
1. Du finner glassdekselet til ovnslampen
på venstre side av ovnsrommet. Fjern
den venstre ovnsstigen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks. en
teskje) for å ta av glassdekslet og rengjøre det.
3. Om nødvendig: Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300 °C.
Bruk samme type lyspære.
4. Monter glassdekselet.
5. Monter den venstre ovnsstigen.
TA UT SKUFFEN
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.
Ta ut skuffen
1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
Sette inn skuffen
For å sette på plass igjen skuffen, følger du
fremgangsmåten i omvendt rekkefølge
Advarsel Det kan bli veldig varmt i
skuffen når stekeovnen benyttes.
Oppbevar derfor ikke brannfarlige
gjenstander i skuffen, f.eks.
rengjøringsmidler, plastposer,
ovnshansker, papir, rengjøringsspray,
osv.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet virker ikke
Sikringen i sikringsskapet har
gått
Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang, bør
du kontakte en elektriker.
Produktet virker ikke
Du har berørt to eller flere sensorfelt samtidig
Berør bare ett sensorfelt
Produktet virker ikke
Det er vann eller fettsprut på
betjeningspanelet
Tørk av betjeningspanelet
Produktet virker ikke
Barnesikringen, tastelåsen eller
er aktivert
Se kapittelet "Bruke produktet".
Produktet virker ikke
Produktet er ikke slått på
Slå på produktet
electrolux 25
Feil
Mulig årsak
Løsning
Stekeovnen blir ikke varm
Det er ikke valgt nødvendige
innstillinger
Kontroller innstillingene
Ovnslampen virker ikke
Pæren er defekt
Skift lyspære
Det legger seg kondensvann og Du har latt retten stå for lenge i
damp på maten og i stekeovns- stekeovnen
rommet
Ikke la maten bli stående i stekeovnen lenger enn 15–20 minutter etter at tilberedningen er
ferdig
Restvarmeindikatorene tennes
ikke
Kokesonen er ikke varm fordi
den bare har vært i bruk en
kort stund
Kontakt kundeservice hvis kokesonen burde ha vært varm
Kokesonen reduserer effekttrinnet til
Du har dekket til ett eller flere
sensorfelt eller det er vann eller
fettsprut på betjeningspanelet.
Fjern tildekkingen av sensorfeltene. Tørk av betjeningspanelet
Det høres et lydsignal når produktet er slått av
Du har dekket til ett eller flere
sensorfelt
Fjern tildekkingen av sensorfeltene.
Alternative effekttrinn
Strømstyringen er aktiv
Se avsnittet Strømstyring
tennes
Den automatiske utkoblingen er
aktivert
Slå produktet av og på igjen
tennes
Overopphetingsvernet for kokesonen er aktivert
Slå av kokesonen. Slå på kokesonen igjen
tennes
Ingen kokekar på varmesonen
Sett kokekar på kokesonen
tennes
Feil type kokekar
Bruk riktig type kokekar
tennes
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen
Flytt kokekaret til en mindre kokesone
og tall tennes
Det er en feil på produktet
Koble produktet fra strømforsyningen en stund. Koble fra sikringen i husets sikringsskap.
Koble til igjen. Hvis
tennes
igjen, må du kontakte kundeservice
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.
De nødvendige data for kundeservice står
på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTERING
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
TEKNISKE DATA
Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse
1.
Mål
Høyde
900 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
26 electrolux
Minimum avstand
Mål
Stekeovnskapasitet
74 l
PLASSERING AV PRODUKTET
Du kan sette på plass det frittstående produktet med skap på en eller begge sider,
og i et hjørne.
Mål
mm
A
2
B
685
SETTE PRODUKTET I VATER
Viktig Når du monterer produktet, må
produktets overflate være i høyde med
andre overflater.
B
Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.
Obs Vær forsiktig når du setter
produktet på gulvet. Det er fare for
skade på baksiden av produktet eller
på gulvet. Sett produktet på papp eller
isopor (f.eks fra emballasjen) for
beskyttelse.
A
A
7 7
A
A
A
A
14
49
14
7
electrolux 27
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
Tilpassing av komfyrsokkelen
Hvis du har en minikjøkken-montering kan
du skyve komfyrsokkelen tilbake, slik at den
passer inn til gulvlistene bak kjøkkenskapene.
28 electrolux
electrolux 29
30 electrolux
Viktig Når du plasserer produktet, må du
sørge for at det står i vater.
Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1).
Bruk en nøkkel til å justere de små føttene
under produktet (2).
1
2
VIPPESKRINGEN
Obs Du må installere vippesikringen.
Hvis ikke kan produktet velte.
1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikringen.
2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre
side av produktet til det runde hullet på
braketten(se fig.).
Sørg for at du monterer vippesikringen i
korrekt høyde.
Skru den fast i massivt materiale eller
egnet forsterkning (vegg).
3. Du finner hullet på venstre side av baksiden på produktet(se fig.). Sørg for at
vippesikringen passer i hullet.
Løft fronten til produktet(1) og sett den i
midt mellom skapene (2). Dersom avstanden mellom benkeskapene er større
enn komfyrens bredde, må du justere
avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert i åpningen.
Sørg for at veggen bak komfyren er
jevn.
electrolux 31
49 mm
77 mm
ELEKTRISK INSTALLASJON
Advarsel Bare en kvalifisert og
kompetent person må utføre den
elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom
du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
Dette apparatet leveres med et støpsel og
en strømledning.
1
2
Viktig Hvis du kobler komfyrens støpsel til
en 3-fasekontakt, må den ha nøytral fase.
Ellers vil ikke komfyren virke.
MILJØVERN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasjematerialer
Emballasjematerialet er miljøvennlig og
kan resirkuleres. Plastdeler er merket
med internasjonale forkortelser som
PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de
riktige innsamlingsbeholderne ved det
lokale renholdsverket.
32 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
32
Produktbeskrivning
35
Innan maskinen används första gången
35
Häll – daglig användning
36
Häll – råd och tips
39
Häll – underhåll och rengöring
41
Ugn – daglig användning
41
Ugn - använda tillbehören
42
Ugn – råd och tips
43
Ugn – underhåll och rengöring
51
Om maskinen inte fungerar
54
Installation
55
Miljöskydd
61
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens
säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
SÄKERHET FÖR BARN OCH
HANDIKAPPADE
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med
produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
ALLMÄN SÄKERHET
• Ändra inte produktens specifikation. Det
finns risk för personskada och skada på
produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
INSTALLATION
• Förutsättningar för installation för den här
produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan
göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
electrolux 33
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Placera inte produkten på en sockel.
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i
huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar
av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isoleringsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till
ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller
komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
ANVÄNDNING
• Använd produkten bara för matlagning i
ett hushåll. Produkten får inte användas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kommersiellt eller industriellt. Detta för att
förhindra fysisk skada på person eller
skada på egendom.
Övervaka alltid produkten under användning.
Håll dig på avstånd när du öppnar luckan
när produkten används. Het ånga kan
strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller
kokkärlslock på ytorna eftersom de kan
bli heta.
Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
Produkten och åtkomliga delar blir heta
under användning. Var försiktig så att du
inte rör vid värmeelementen. Håll barn
borta från produkten om de inte är under
uppsikt hela tiden.
Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
nära produkten när du öppnar luckan.
Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter
(av plast eller aluminium) i, i närheten av
eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på den.
Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
Var försiktig när du tar bort eller installerar
tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
34 electrolux
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande
fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).
• Sätt inte något på hällen som kan smälta.
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten
ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30 cm
från induktionskokzonen när den är påslagen.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det
finns risk att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med
milt handdiskmedel och vatten. Använd
inte brandfarliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting
på värmeelementen eller termostatens
sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter som
denna. De kan inte användas för att lysa
upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt
som är specialdesignad för produkter
som denna.
• Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
KUNDSERVICE
• Bara en behörig tekniker får reparera eller
utföra arbete på maskinen. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
BORTSKAFFANDE AV APPARATEN
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
electrolux 35
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1
2
3
4 5
1
6
7
5
4
11
3
8
2
10
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vred för hällen
Vred för ugnsfunktionerna
Häll
Temperaturvred
Temperaturindikator
Grillning
Ugnslampa
Fläkt och värmeelement
Undervärme
Ugnsstege
Ugnsnivåer
BESKRIVNING AV HÄLLEN
1
2
140
mm
180
mm
180
mm
210
mm
6
3
5
TILLBEHÖR
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
4
1 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
4 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
FÖRSTA RENGÖRING
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången
Viktigt Se kapitlet "Underhåll och
rengöring".
36 electrolux
FÖRVÄRM
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 1 timme.
3. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
5. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i
hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare
än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt
och rök. Detta är normalt. Kontrollera att
luftflödet är tillräckligt.
3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2)
och sätt tillbaka den.
1
2
4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.
LUCKSPÄRR
Luckspärren är som standard aktiverad.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
B
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera luckspärren
1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.
Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.
2
B
1
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Aktivera luckspärren
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset åt vänster.
Viktigt Avstängning av produkten
inaktiverar inte luckspärren
electrolux 37
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1
2
3
4
7
6
5
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringar, displayer
och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.
touchkontroll
1
timerdisplay
funktion
visar tiden i minuter
2
väljer kokzon
3
ökar eller minskar tiden
/
4
aktiverar och avaktiverar funktionslåset eller barnlåset
5
aktiverar Booster-funktionen
6
sätter på och stänger av STOP+GO
7
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
VISNINGAR AV VÄRMELÄGEN
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
-funktionen är på.
Automax-funktionen är på.
Booster-funktionen är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Funktionslås/Barnlås är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning är aktiverad.
38 electrolux
VÄRMELÄGE
Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar
värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeläför att avaktivera.
get. Vrid vredet till läge
EFFEKTREGLERING
AUTOMAX-FUNKTIONEN
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare
om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss
tid (se bilden) och sänker sedan värmen till
valt läge.
För att starta funktionen Automax för en
kokzon:
1. Vrid kokzonsvredet till "A"-läget tills du
ser
på displayen
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "AV"-läget.
SLÅ PÅ OCH AV BOOSTERFUNKTIONEN
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig
för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Efter
detta kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till värmeläge 9. För att sätta
på, välj värmeläge med vreden, tryck sedan
,
tänds. Du stänger av funktionen
på
genom att ändra värmeläget.
TIMER
Använd nedräkningstimern för att ställa in
hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
att du har ställt in timern.
• Så här anger du kokzon:tryck på
om och om igen tills indikatorn för den
önskade kokzonen visas.
• För att aktivera eller ändra timern:
eller för timern för att ställa
Tryck på
in tiden ( 00 - 99 minuter). När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.
• För att inaktivera timern: välj kokzon
och tryck på för att inaktivera
med
timern. Den återstående tiden räknas ner
till 00 . Kokzonens indikering slocknar.
• För att se återstående tid: välj kokzo. Kokzonens indikering börnen med
jar blinka snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
När tiden gått ut ljuder en signal och 00
blinkar. Kokzonen inaktiveras.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
Timern kan användas som signalur när
kokzonerna inte används. Tryck på
.
Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
När tiden gått ut ljuder en signal och 00
blinkar.
electrolux 39
• Tryck på
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
För att avaktivera barnlåset för ett
enstaka tillagningstillfälle
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in ett
värmeläge inom 10 sekunder. Hällen
kan nu användas.
• Barnlåset är aktivt när hällen har stängts
av.
STOP+GO
Funktionen
ställer om alla aktiva kokzoner till Varmhållning (
).
stoppar inte timerfunktionen.
Funktionen
• För att aktivera denna funktion, tryck
. Symbolen
tänds.
på
• För att inaktivera denna funktion, tryck
på
. Det tidigare inställda värmeläget
tänds.
OPTIHEAT CONTROL (3 STEGS
RESTVÄRMEINDIKERING)
Varning
\
\
Risk för
brännskador på grund av restvärme!
När du ändrar värmelägena inaktiveras
funktionen och displayerna visar de nya
värmelägena.
OptiHeat Control visar nivån på restvärmen.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av kokkärlets restvärme.
LÅSA / LÅSA UPP
KONTROLLPANELEN
Du kan låsa kontrollpanelen. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av vämeläget.
För att aktivera denna funktion, tryck på
. Symbolen
visas i 4 sekunder.
Timern stängs inte av.
.
För att stoppa denna funktion, tryck på
Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av produkten stängs också
denna funktion av.
SÄKERHETSAVSTÄNGNING
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har
satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål
(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än
10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du
avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. Symtänds på displayen och efter 2
bolen
minuter stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar
värmeläget. Efter en stund tänds symbooch hällen stängs av. Se tabellen.
len
BARNLÅS
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
För att aktivera barnlåset
• Ställ inte in något värmeläge.
• Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
För att avaktivera barnlåset
• Ställ inte in något värmeläge. Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
Automatiska avstängningstider
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
.
5 timmar
4 timmar
1,5 timmar
40 electrolux
KOKKÄRL FÖR
INDUKTIONSKOKZONER
Viktigt Vid matlagning med induktion
genereras värme nästan omedelbart i
kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss
gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens
storlek.
Värmeläge
Använd för:
LJUD UNDER ANVÄNDNING
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Visslande, surrande ljud: Beror detta på
att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
SPARA ENERGI
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV
TILLAGNING
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Tips
1
Håll maten som du tillagat varm
efter behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av: smör,
choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
min
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten till 750 g
potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, redning,
ägg, pannkakor, munkar
efter behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15
min
Vänd efter halva tiden
electrolux 41
Värmeläge
9
Använd för:
Tid
Tips
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
Effektfunktionen är lämplig för att värma
upp stora mängder vatten.
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell
skrapa för glaset. Sätt skrapan snett
mot glasytan och för bladet över
ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd ett
speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
KYLFLÄKT
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten
fortsätter kylfläkten att gå tills produkten
svalnat.
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA
PRODUKTEN
1. Ställ vredet för ugnsfunktioner på ugnsfunktionen.
2. Ställ in temperaturvredet på en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
3. Om du vill avaktivera produkten vrider
du vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till läget Av.
42 electrolux
UGNSFUNKTIONER
Ugnsfunktioner
Tillämpning
AV-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen
20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Bryning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. För att bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att lysa upp insidan av ugnen.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
FUNKTIONSLÅS
Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden
för ugnsfunktionerna.
Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
SÄTTA IN UGNSTILLBEHÖREN
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Lås ugnen:
Vrid kontrollvredet till symbolen
hoppar ut cirka 2 mm.
. Vredet
Lås upp ugnen:
Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.
electrolux 43
Sätta in av ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Lägg gallret på långpannan. Skjut in långpannan mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
UGN – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna
i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Försiktighet Använd en djup
långpanna för mycket fuktiga kakor.
Fruktjuicer kan orsaka permanenta
fläckar på emaljen.
BAKNING
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och
placering av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakTips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
ningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre
temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett
speciellt recept, leta efter ett recept som
är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15
minuter, om du bakar kakor på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid
lika bruna. Om detta händer ska du inte
ändra temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
Lösning
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
44 electrolux
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden, speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och öka gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
BAKA I VARMLUFT
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød med
fyld
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd / Limpor
2+4
170-180
35-45
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
Bradepandekage
Fruktkakor
3
140-150
70-80
Muffins
2+4
160-170
15-25
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Sockerkakor/Madeirakakor
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
electrolux 45
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
TRADITIONELL BAKNING
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
10-20
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd / Limpor
2
175-225
35-45
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
1
275
värmning
Rågbröd, blandning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
46 electrolux
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Frukttårtor, mördegskakor
Typ av bakverk
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
PIZZA-TABELL
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av mat
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock
- med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
VARMLUFTSTILLAGNING
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
Typ av mat
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Pizza, hembakade
electrolux 47
Typ av mat
Tårtor, frusna
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
2+4
175
25-352)
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera
genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den
angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
ÖVER/UNDERVÄRME
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
Typ av mat
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites, frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera
genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den
angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
STEKNING
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs
tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om
det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
STEKA I VARMLUFT
Nötkött
Typ av kött
Rostbiff 1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
125
80-120
48 electrolux
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
175
60-70
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
55-65
Fläskkotlett
Fågel
Typ av kött
Kyckling, i bitar
1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Anka
TRADITIONELL STEKNING
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
köttermometer ska den tas bort före grillning.
electrolux 49
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
200
55-65
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Kyckling, i bitar
Anka
1)
BRYNING
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
50 electrolux
Gris
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
55-65
Typ av kött
Fläskstek 1)
Fläskkotlett
1)
Fågel
Typ av kött
Kyckling
1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Anka
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
GRILLNING
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Livsmedelstyper för grillning
Nivå
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
Lammkotletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
Kyckling, i bitar
5-6
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10-15
5-10
Rostat bröd
3-4
250
2-3
1-2
TORKNING
Grönsaker
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (skuren i
strimlor)
60-70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1/4
5-6
electrolux 51
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Champinjoner
50-60
3
1/4
6-8
Örter
40-50
3
1/4
2-3
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1/4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1/4
6-8
Päron
60-70
3
1/4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper
för torkning
AVFROSTNING
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt
mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1 000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300
g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den
fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1 400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem
torka.
52 electrolux
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller
aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt
svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa
produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du
rengör ugnens kontrollpanel.
KATALYTISKA VÄGGAR OCH TAK
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan
mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och
låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa
svamp.
Varning Försök inte rengöra den
katalytiska ytan med ugnssprej,
frätande medel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
UGNSSTEGAR
Borttagning av ugnsstegar
1. Dra först ut stegen framtill från ugnssidan.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
2
1
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar ska
peka framåt!
Försiktighet
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste
peka bakåt. Felaktig installation kan skada
emaljen.
RENGÖRING AV UGNSLUCKAN
Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.
Varning Se till att glaspanelerna har
svalnat innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
electrolux 53
Varning När luckans glaspaneler
skadas eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra detta
måste du byta ut dem. Kontakta ditt
lokala servicecenter för ytterligare
anvisningar.
Ta bort luckan:
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta löparen tills du hör ett klick.
3. Stäng luckan tills glidstycket blockerar
den.
4. Avlägsna luckan.
Luckan tas bort genom att du drar den
utåt först på ena sidan och sedan på
andra sidan.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
B
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
1
2
Sätt tillbaka ugnsluckan när rengöringen är
klar. För att göra detta följer du stegen ovan
i motsatt ordning. Du ska höra ett klickljud
när du sätter tillbaka luckan. Det kan vara
nödvändigt att ta i ordentligt.
UGNSLUCKA OCH LUCKGLAS
Luckglaset på din produkt kan ha en
annorlunda typ och form än vad du ser
i diagrammen. Antalet glasskikt kan
vara annorlunda.
3. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
4. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du
stegen i omvänd ordning. Sätt i det
mindre glaset först och sedan det större.
UGNSLAMPA
Varning Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att
skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
54 electrolux
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Viktigt Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset
och rengöra det.
3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot
en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
TA BORT FÖRVARINGSLÅDAN
För enklare rengöring kan förvaringslådan
under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den
kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning.
Varning Förvaringslådan kan bli het
när ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som t.ex.
rengöringsmaterial, plastpåsar,
grytvantar, papper, rengöringsmedel
osv., inte förvaras däri.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Problem
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Du har tryckt på 2 eller fler
touchkontroller samtidigt
Tryck bara på en touchkontroll
Produkten fungerar inte
Det finns vatten eller fettstänk
på kontrollpanelen
Rengör kontrollpanelen
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller funktionslåset eller
är aktiverat eller funktionen är aktiverad.
Se avsnittet ”Användning av
produkten”.
Produkten fungerar inte
Produkten är inte påslagen.
Slå på produkten
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnsutrymmet
Maten har fått stå kvar för
länge i ugnen
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15–20 minuter efter
att tillagningen är klar
electrolux 55
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Restvärmeindikatorn tänds inte
Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund
Kontakta kundtjänst om kokzonen är eller borde vara varm
Kokzonens värmeläge sänks till
Du har täckt över en eller flera
touchkontroller eller så finns det
vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Ta bort det som täcker touchkontrollerna. Rengör kontrollpanelen
En ljudsignal avges när produkten är avstängd.
En eller flera touchkontroller är
övertäckta.
Ta bort det som täcker touchkontrollerna.
Det inställda värmeläget växlar
Effektregleringen är aktiverad
Se avsnittet "Effektreglering"
tänds
Den automatiska avstängningen har aktiverats
Stäng av produkten och sätt på
den igen
tänds
Överhettningsskyddet för kokzonen har aktiverats
Stäng av kokzonen. Sätt på
kokzonen igen
tänds
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen
tänds
Kokkärlet är olämpligt att använda
Använd rätt typ av kokkärl
tänds
Diametern på kokkärlets botten
är för liten för kokzonen
Flytta kokkärlet till en mindre
kokzon
och en siffra tänds
Det har uppstått ett fel på produkten
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Antänds igen
slut igen. Om
ber vi dig kontakta kundtjänst.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
TEKNISKA DATA
Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.
Mått
Höjd
900 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 L
PLACERING AV PRODUKTEN
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
56 electrolux
Mått
mm
B
685
JUSTERING AV HÖJD
B
Viktigt När du installerar produkten, justera
höjden så att dess ovansida är i nivå med
de andra ytorna.
Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.
Försiktighet Var försiktig när du ställer
produkten på golvet. Det finns en viss
risk att produktens baksida eller golvet
skadas. Lägg produkten på
kartongskivor eller styrencellplast (t.ex.
från förpackningsmaterialet) för att
skydda den.
A
A
Minsta avstånd
Mått
mm
A
2
7 7
A
A
A
A
min. 866 mm
14
49
14
7
electrolux 57
180º
min. 848 mm
Ställa in spissockeln
Om du har ett mini-kök kan du flytta spissockeln bakåt för att passa bakom köksskåpens golvsockel.
58 electrolux
electrolux 59
60 electrolux
Viktigt När du installerar produkten, justera
dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen
(1). Använd en nyckel för att justera de små
fötterna i botten av produkten (2).
(2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är
större än produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att centrera
produkten.
Säkerställ att ytan bakom produkten är
jämn.
49 mm
1
77 mm
2
TIPPSKYDD
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet. Om du inte installerar det
kan produkten tippa över.
1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.
2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför
produktens ovansida, och med 49 mm
avstånd från produktens vänstra sida till
det runda hålet på konsolen (se fig.).
Kontrollera att du placerar tippskyddet
på rätt höjd.
Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).
3. Du hittar hålet till vänster på produktens
baksida (se fig.). Kontrollera att tippskyddet passar i hålet.
Lyft produktens framsida (1) och sätt
den i mitten av utrymmet mellan skåpen
1
2
ELEKTRISK INSTALLATION
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet
"Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
Viktigt Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
electrolux 61
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar
som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i
lämplig container på en återvinningsstation.
62 electrolux
electrolux 63
www.electrolux.com/shop
892944485-A-272011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement