Electrolux EKD60753X User manual

Electrolux EKD60753X User manual
bruksanvisning
Spis
EKD60753
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Häll – daglig användning
Häll – råd och tips
Häll – underhåll och rengöring
2
5
6
7
10
11
Ugn – daglig användning
Ugn – råd och tips
Ugn – underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Installation
Miljöskydd
11
16
20
22
23
25
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för korrekt användning av produkten är det viktigt att du
noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder produkten. Se till att bruksanvisningen medföljer produkten om du flyttar eller säljer den.
Användaren måste ha fullgod kännedom
om produktens handhavande och dess säkerhetsfunktioner.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig installation eller användning.
Säkerhet för barn och handikappade
• Låt inte personer (och det gäller även
barn) med nedsatt känsel, förståndshandikapp eller brist på erfarenhet och kunskap använda produkten. De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Modifiera inte denna produkt och ändra
inte dess specifikationer. Det finns risk för
personskador och skador på produkten.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
Brandrisk
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka en
blandning av alkohol och luft. Brandrisk.
• Hantera inte gnistor eller öppen eld i närheten av produkten när luckan öppnas.
Brandrisk.
• Förvara inte brännbara material i produkten. Brandrisk.
Användning
• Produkten är endast avsedd för matlagning i hushåll.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning. Stäng av produkten i händelse av brand. Kväv elden med ett lock ,
använd aldrig vatten.
• Risk för brännskador! Lägg inte metallföremål, till exempel bestick eller kokkärlslock, på kokzonerna eftersom de kan bli
heta.
• Hällens yta kan skadas om föremål eller
kokkärl faller ned på den.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällytan om de dras över den.
• Om ytan är spräckt, koppla loss produkten från eluttaget för att undvika elektriska stötar.
• Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika
skador på kokkärlen och hällytan.
• Använd inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.
electrolux 3
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Garantin gäller fortfarande.
• Tryck inte på produktens lucka.
• Produktens insida blir het under användning. Risk för brännskador. Använd grytlappar eller grytvantar när du ställer in eller plockar ut kokkärl och tillbehör.
• Användare med implanterad pacemaker
skall hålla överkroppen minst 30 cm från
påslagna induktionskokzoner.
• Håll dig på avstånd från produkten när du
öppnar luckan under matlagning (särskilt
vid ångkokning). Detta medger att ånga
och värme kan strömma ut.
• För att undvika skador eller missfärgning
på emaljen:
– Placera inga föremål direkt på produktens botten och täck inte botten med
aluminiumfolie
– Ställ inte in hett vatten direkt i produkten
– Låt inte fuktiga kokkärl och maträtter
stå kvar i produkten när tillagningen är
klar
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
• Låt inte fuktiga kokkärl och maträtter stå
kvar i produkten när tillagningen är klar eftersom fukt kan skada emaljen eller
tränga in i komponenterna.
• Placera inte lättantändliga vätskor och material, eller smältbara föremål (plast eller
aluminium), på eller i närheten av produkten.
• Endast värmebeständiga tillbehör får läggas i förvaringslådan under ugnen. Förvara inga brännbara föremål i lådan.
• Se till att ugnens ventilationsöppning som
sitter i mitten på hällens baksida aldrig
blockeras för att säkerställa korrekt ventilation av ugnsutrymmet.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den
från eluttaget före underhåll. Kontrollera
att produkten är kall.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ytmaterialet skadas.
• Använd endast vatten och såpa för att rengöra produkten. Vassa föremål, repande
rengöringsmedel, skursvampar och fläckborttagningsmedel kan skada produkten.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt.
• Rengör inte glasluckan med repande rengöringsmedel eller metallskrapa. Den värmebeständiga ytan på innerglaset kan gå
sönder och splittras.
• Se till att glasskivorna är kalla innan du
rengör dem. Det finns annars risk för att
glaset går sönder.
• Var försiktig när du demonterar luckan
från produkten. Luckan är tung!
• Om glaspanelerna i luckan skadas blir de
svaga och kan gå sönder. Du måste då
byta ut dem. Kontakta vår lokala serviceavdelning för att få instruktioner.
• Följ tillverkarens anvisningar om du använder ugnsspray. Spruta aldrig någonting
på fettfiltret (i förekommande fall), värmeelementen eller termostatens sensor.
• Under pyrolytisk rengöring (i förekommande fall) kan envis smuts skada ytans färg.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (i förekommande fall).
• Var försiktig när du byter ut ugnslampan.
Risk för elektriska stötar!
Installation
• Endast en behörig fackman får installera,
ansluta eller reparera produkten.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. allmänna säkerhetsföreskrifter, regler för kassering och
återvinning samt säkerhetsbestämmelser
beträffande elektricitet och/eller gas)!
• Underlåtenhet att följa installationsanvisningarna medför att garantin inte gäller
om någon skada uppstår.
• Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta vid behov din återförsäljare.
• Undvik att installera produkten i närheten
av brandfarliga material såsom gardiner,
torkhanddukar, etc.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial innan
produkten används.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när
du flyttar den. Använd alltid skyddshands-
4 electrolux
kar. Dra aldrig produkten med hjälp av
handtaget eller hällen.
• Håll minsta avstånd till andra apparater
och enheter!
• Obs! Placera inte spisen på en extra sockel eller annan upphöjning. Då ökar risken
för att produkten skall tippa över!
Elektrisk anslutning
•
Produkten måste jordas.
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med produktens märkdata som
anges på typskylten.
• Anslut alltid produkten till ett korrekt installerat och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningskablar. Brandrisk föreligger.
• Byt inte ut eller modifiera nätkabeln på
egen hand. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
• Den elektriska installationen måste förses
med en frånskiljare som kan göra produkten strömlös i alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.
• Se till att stickkontakten och kabeln inte
kläms eller skadas av produktens baksida (om sådana finns).
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när
produkten har installerats.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla loss produkten - ta tag i stickkontakten.
• Installationen måste ha korrekta isolationsanordningar: Strömbrytare, säkringar
(säkringar av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Information om nätspänningen finns på
typskylten.
Service
• Reparationer av denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Skrotning av produkten
• För att förhindra person- eller materialskada
– Koppla loss produkten från eluttaget.
– Klipp av nätkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Det finns risk för kvävning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
5
4
4
8
3
3
5
2
6
1
7
1
2
3
4
Induktionshäll
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
5
6
7
8
Fläkt
Utdragbara bakplåtsskenor
Undervärme
Ugnsstegar med ugnsnivåer
6 electrolux
Beskrivning av hällen
1
2
3
6
5
1 Induktionskokzon 2 300 W med boosterfunktion 3 200 W
2 Induktionskokzon 2 300 W med boosterfunktion 3 200 W
3 Induktionskokzon 2 300 W med boosterfunktion 3 200 W
4 Ugnens kontrollpanel
5 Hällens kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2 300 W med boosterfunktion 3 200 W
4
Tillbehör
• Långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
Varning Förvaringslådan kan bli het
när produkten används.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Avlägsna allt förpackningsmaterial som
finns både inuti och utanpå ugnen innan produkten används. Ta inte bort
typskylten.
Försiktighet Håll alltid i mitten av
handtaget för att öppna ugnsluckan.
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
Försiktighet Använd inte slipande
rengöringsmedel! Dessa kan skada
ytan. Se avsnitt "Skötsel och rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
eller
.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
Du kan bara ändra klockan
om:
• funktionslåset inte är aktiverat
• inte någon av klockfunktionerna
Längd
eller Stopptid
är inställd
• inte någon ugnsfunktion är inställd.
Förvärmning
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
electrolux 7
För att öppna luckan förs låset åt höger.
För att avaktivera lucklåset, dra och för låset åt höger. Tryck in den vänstra kanten.
För att avaktivera lucklåset, för låset åt höger och sedan tillbaka till startläget.
2. Kör ugnen tom i 45 minuter.
3. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
4. Kör ugnen tom i 15 minuter.
Detta är till för att bränna av eventuella rester från ugnsytan. Tillbehören kan bli hetare
än vid normal användning. Under denna period kan ugnen avge en viss lukt och rök.
Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är
tillräckligt.
Lucklås
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan Spärren är aktiverad vid leverans,
men den kan inaktiveras vid behov
Kontrollera att ugnen inte är varm.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Kontrollpanel
1
2
3
10
Antal
9
4
5
6
7
8
Touchkontroll
Funktion
1
slår på och stänger av hällen
2
låser/låser upp kontrollpanelen
3
timerindikeringar för kokzoner
visar för vilken kokzon tiden är inställd
4
timerdisplay
visar tiden i minuter
5
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
6
/
7
8
ökar eller minskar värmeläget
startar Booster-funktionen
/
öka eller minska tiden
9
väljer kokzon
10
slår på och stänger av STOP+GO-funktionen
8 electrolux
Restvärmeindikering
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon
är varm.
Varning Risk för brännskador på
grund av restvärme!
När en kokzon sätts på brummar den
en kort stund. Detta är karakteristiskt
för alla glaskeramikhällar och indikerar
inte att det är något fel på produkten.
På och Av
i 2 sekunder för att sätta på proTryck på
dukten. Tryck på
i 1 sekund för att
stänga av produkten.
Värmeläge
för att öka värmeläget. Tryck
Tryck på
på
för att minska värmeläget. Displayen
och
visar värmeläget. Tryck samtidigt på
för att stänga av.
Använd induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl.
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
-
Kokzonen är på
Varmhållningsläget är på
Induktionszonen känner inte av kokkärlet
Ett fel har uppstått
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Funktionslåset/barnlåset är aktiverat
Booster-funktionen är aktiverad
Automatisk uppvärmning är aktiverat
Tillagning på två kokzoner
Du kan använda ett stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
1. Placera kokkärlen på de två zonerna så
att kokkärlen står på de två kryssen.
2. Ställ in samma värmeläge för båda kokzonerna
Kokkärlens botten skall vara så tjock
och så plan som möjligt
Slå på/av Booster-funktionen
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig
för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter
ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att aktivera funktionen,
tryck på
,
tänds. För att stänga av
funktionen, tryck på
eller
.
Automax
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan uppnå önskad värmeinställning
snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till det aktuella läget.
electrolux 9
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1. Tryck på
.
syns på displayen.
2. Tryck omedelbart på
.
syns på displayen.
3. Tryck omedelbart på
upprepade
gånger tills aktuell värmeinställning aktiveras. Efter 3 sekunder syns
på displayen.
Stäng av funktionen genom att trycka på
.
kar fortare. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00 blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudet: tryck på
Du kan använda timern som en timer när
kokzonerna inte används. Tryck på
.
Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00 blinkar.
Effektreglering
Aktivera STOP+GO
ställer in alla påslagna kokzoFunktionen
ner på ett varmhållningsläge.
• Tryck på
för att aktivera denna funktion. Symbolen
tänds.
• Tryck på
för att stänga av denna
funktion. Det tidigare inställda värmeläget
aktiveras.
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
Användning av timern
Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
att du har ställt in timern.
• Välj kokzon: tryck på
upprepade
gånger tills indikeringen för den önskade
kokzonen tänds.
• Starta eller ändra timern: tryck på
eller
på timern för att ställa in tiden
( 00 - 99 minuter). När indikeringen för
kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.
• Stoppa timern: välj kokzonen med
och tryck på
för att stänga av timern.
Den återstående tiden räknas ned till
00 . Kokzonens indikering slocknar.
• Kontroll av återstående tid: välj kokzonen med
. Kokzonens indikering blin-
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte
. Funktionen förhindrar
strömbrytaren
oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under matlagningen.
Tryck på symbolen
. Symbolen
tänds
i 4 sekunder.
Timern fungerar fortfarande.
Tryck på symbolen
för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av hällen stängs även denna
funktion av.
När du aktiverar produkten, syns SAFE på
ugnsdisplayen.
Använda barnlåset
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte
in något värmeläge .
• Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
• Avaktivera produkten med
.
Avaktivera barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte
in något värmeläge . Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
10 electrolux
• Avaktivera produkten med
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har
satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål
(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än
10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du
avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar
värmeläget. Efter en stund tänds
och
hällen stängs av. Se tabellen.
.
Avaktivera barnlåset för ett enstaka
tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med
. Symbolen
tänds.
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in ett värmeläge inom 10 sekunder. Hällen kan
nu användas.
• När du avaktiverar produkten med
, aktiveras barnlåset igen.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen automatiskt
om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
-
-
5 timmar
4 timmar
1,5 timme
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Viktigt Ställ kokkärlet på korset som är
markerat på glaskeramiken. Täck korset
helt. Den magnetiska delen av kokkärlets
botten skall vara minst 120 mm.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten. Du kan använda ett stort kokkärl på
två kokzoner samtidigt.
Kokkärl
• Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka
missfärgning på glaskeramiken.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
Värmeläge
1
Använd för:
Varmhållning av tillagad mat
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Vissland, surrande ljud: Beror detta på att
fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
enligt
önskemål
Tips
Täck över
electrolux 11
Värmeläge
Använd för:
Tid
1-2
Hollandaisesås, smälta: smör, choklad,
gelatin
5-25 min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten för 750
gram potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kot- enligt
letter, kroketter, korv, lever, ägg, pannönskekakor, munkar
mål
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites
5-15 min
Tips
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Rengör produktens framsida med en
mjuk trasa och en lösning av varmt vatten
och lite diskmedel.
• För framsidor av metall, använd lite rengöringsmedel för rostfritt stål.
• Använd inte skurmedel eller skursvampar.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. Smut-
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
sen kan skada produkten om du inte
gör detta. Använd en speciell skrapa
för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och flytta bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval: kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett speciellt
rengöringsmedel för glaskeramik eller
rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
12 electrolux
Kontrollpanel
1
2
Antal
Knapp
1
–
3
4
5
6
Funktion
Beskrivning
Display
För att visa ugnens aktuella inställningar.
2
På/Av
För att aktivera eller avaktivera ugnen.
3
Ned, Upp
Ställa in en ugnsfunktion eller program.
4
Matlagningstermometer
För att ställa in matlagningstermometern.
5
Val/klockfunktion
För att flytta mellan ugnsfunktioner och klockfunktioner.
6
Inställningsknappar
För att ställa in värden för temperatur och tid.
Displayindikeringar
1
Antal
2
3
4
Namn
5
6
7
Beskrivning
1
Ugnsfunktionslampa
Visar funktionen.
2
Upptiningsindikator
Visar att upptiningsfunktionen är aktiv.
3
Värmeindikator
Visar värmeläget.
4
Temperatur-/klockindikator
Visar temperaturen och tiden i minuter.
5
Indikator för matlagningstermometern
Visar att matlagningstermometern är isatt i uttaget.
6
Varmhållningsindikator
Visar att varmhållningsfunktionen är aktiv.
7
Koktid/Stopptid/Drifttid
Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
8
Kontrollampa för klockfunktion
Ställa in klockfunktionen och Signalur.
8
electrolux 13
Ugnsfunktion
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Varmluft
För ugnsbakning på tre nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme
Över-Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Pizzaläge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/
undervärme.
Lågtemperaturstekning
Gratinering
Max grill
Varmhållning
För tillagning av mycket mager, mör stekt mat.
För stekning av större stycken kött eller fågel på en
nivå. För att bryna.
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att
rosta bröd.
För varmhållning av maträtter.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Slå på och stänga av hushållsapparaten
för att slå på elTryck på strömbrytaren
ler stänga av hushållsapparaten.
Ändring av ugnstemperaturen
Använd
eller
för att ställa in temperaturen.
Inställning av ugnsfunktion
för att ställa in ugnsfunktionen.
Använd
På displayen visas den rekommenderade
temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen
inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått den inställda temperaturen.
Kontrollampa för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.
Klockfunktioner
Du kan ändra ugnsfunktionen medan
ugnen är igång.
Slå från ugnsfunktion
Tryck på ugnens funktionsvalsknappar
eller
flera gånger tills ingen ugnsfunktion
visas på displayen.
SYMBOL
FUNKTION
Timer
BESKRIVNING
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.
14 electrolux
SYMBOL
FUNKTION
Koktid
Stopptid
Klocka
BESKRIVNING
Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska
vara på.
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar
symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5
sekunder trycker du på
eller
för att
ställa in tiden.
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen
att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder tänds symbolen. Den inställda tiden
börjar räknas ned.
Inställning av klockfunktioner
1. Aktivera produkten.
2. Använd
eller
för att ställa in ugnsfunktionen.
3. Använd
eller
för att ställa in temperaturen.
4. Tryck flera gånger på knappen
tills
lampan för klockfunktionen blinkar.
5. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
6. När den inställda tiden uppnås avges en
ljudsignal. "00:00" och den relaterade
funktionsindikatorn blinkar på displayen.
Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
Du kan använda Koktid
och Stopptid
samtidigt. När du använder de
två funktionerna tillsammans:
• utför ovannämnda proceduren för
Koktid
och Stopptid
.
• Koktid
ställer in hur länge produkten ska vara påslagen.
• Sluttid
ställer in den tid då produkten ska stängas av.
Exempel:
Tid
: 8.00
Koktid
: 10min
Stopptid
: 9.00
Produkten aktiveras kl. 8.50 och avaktiveras kl. 9.00.
Med Koktid
och Stopptid
, avaktiverar ugnen värmeelementen efter 90 % av
den inställda tiden. Produkten använder sedan restvärme för att fullborda tillagningen.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av
automatiskt.
Viktigt Använd endast
matlagningstermometern som medföljer
eller originalreservdelar.
1. Sätt in matlagningstermometerns spets i
mitten av köttet.
2
1
2. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
3. Slå på produkten.
4. Ställ in innertemperaturen.
– Tryck flera gånger på knappen
,
tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.
– Använd
eller
inom 5 sekunder
för att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
Innertemperaturen visas från 30 ºC
Den förvalda innertemperaturen är 60
°C.
5. Ställ in ugnsfunktion (
) och, vid
behov, ugnstemperatur (
).
electrolux 15
Produkten beräknar kontinuerligt den
preliminära sluttiden för den inställda innertemperaturen. På displayen visas
hela tiden den nya provisoriska sluttiden.
Sätta in av ugnsgaller och bakplåt
samtidigt
Matlagningstermometern måste vara
kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar
den preliminära sluttiden visas en blinkande ruta på displayen.
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten
stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
7. Ta ut matlagningstermometerns kontakt
ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador föreligger! Var
försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och
kontakt.
8. Stäng av produkten.
Sätta in ugnstillbehören
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
Lägg ugnsgallret på bakplåten. Skjut in bakplåten mellan styrskenorna på en av ugnens
nivåer.
Teleskopskenor – isättning av
ugnstillbehör
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på
bakplåtens eller långpannans kortsidor över
teleskopskenornas styrpinnar.
Bakplåten och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så
att fötterna är vända nedåt.
16 electrolux
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.
Sätta in ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
Placera utbuktningarna på bakplåtens eller
långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Automatisk avstängning
Hushållsapparaten stängs av efter en viss tid:
• om du inte stänger av hushållsapparaten
• om ugnstemperaturen inte ändras.
På temperaturdisplayen blinkar den senast
inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C - 120 °C
12,5 timmar
120 °C - 200 °C
8,5 timmar
200 °C - 250 °C
5,5 timmar
250 °C - max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen
stängas av helt. Därefter kan den slås på
igen.
Viktigt Om du använder klockfunktionerna
Längd
eller Stopptid
avaktiveras den
automatiska avstängningen.
Kylfläkt
Kylfläkten startar automatiskt för att hålla
produktens ytor kalla. När produkten
stängs av är kylfläkten i drift tills produkten
har kallnat.
UGN – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vida låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga in-
ställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen
stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre
temperaturen första gången.
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett liknande.
electrolux 17
peraturinställningen om detta inträffar.
Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
• Gräddningstiden kan förlängas med
10-15 minuter, om du bakar kakor på
mer än en nivå.
• Kakor och bakverk med olika höjd kan
färgsättas olika i början. Ändra inte temTips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Bakningstabeller
Mjuka kakor
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur oC
Ugnsnivå
Fruktkakor
150–170
1
140-150
1
70-80
Sockerkaka
160-180
1
150-160
1
45-60
Muffins
220-225
3
160–170
1+4
10-20
Kakor
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur
oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Rulltårta
225-250
3
200
3
6-10
Bakverk innehållande smör,
mjöl, socker
(ägg)
170-180
3
150-160
1+4
20-30
18 electrolux
Kex/skorpor
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur oC
Ugnsnivå
Mördegskakor
170-180
3
150-160
1+4
10-15
Pepparkakor
190-200
3
170-190
1+4
8-12
Smördegskakor
180-200
3
160-180
1+4
20-30
Bröd
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur
oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Formbröd
190-210
1
170-190
2
30-40
Limpa
175-225
2
180-190
1+4
35-45
Tekaka
220-225
3
180-190
1+4
12-18
Franskbröd
Typ av bakverk
Bullar
Funktion
Temperatur oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur oC
Ugnsnivå
225-250
2
180-190
1+4
7-10
Längder / kran- 180-200
sar
2
170-180
3
20-30
Ugnsrätter
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur
oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Potatisgratäng
200
1
180-190
1
45-50
Ugnspannkaka
200-225
2
180-190
3
20-35
Pizza
210-220
1
180-200
1+4
16-20
Stektabeller
Nötkött
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
oC
Minuter
Rostbiff, röd
125
2
120
2
50-55
55-75
Rostbiff, medium
125
2
120
2
55-60
75-85
Rostbiff, genomstekt
125
2
120
2
70-75
100-130
electrolux 19
Fläsk
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Minuter
Skinkstek
170
2
160
2
80
90-105
Fläskkarré
170
2
160
2
85
105
Kotlett, revbensspjäll
175
2
165
1+4
-
90
Köttfärslimpa
170
2
160
2
75-80
60-70
Kalvkött/Lamm
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
oC
Minuter
Kalv-/lammstek,
medium
170
2
160
2
70
90
Kalv-/lammstek,
genomstekt
170
1
160
2
75
105
Fågel
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
oC
Minuter
Kyckling, unghöna
190
2
180
2
85
50-60
Kyckling/kalkonfilé
220
3
200
2
75
35-50
Kalkon, unghöna
eller halv
170
1
160
2
90
45-55
Anka
160
2
150
2
40-55
Gås
160
1-2
150
2
40-55
Fisk
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
oC
Minuter
Ugnsnivå
Kokning av fisk
100-110
2
50-70
Forell. 200-250 g
200
3
190
3
20-25
Gädda-abborre,
ca 1 kg
220
3
200
3
25-30
Hel fisk
200
2
190
3
65
30-35
Hel lax, ca 1 kg
210
2
200
3
58
20-25
20 electrolux
Lågtemperaturstekning
Typ av maträtt
Vikt
g
temperaturoC
Ugnsnivå
Minuter
Rostbiff
1000-1500
150
1
90-110
Oxfilé
1000-1500
150
3
90-110
Kalvstek
1000-1500
150
1
100-120
Stekar
200-300
120
3
20-30
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller fisk.
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och
lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med ett fat eller en skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Väggar med katalytisk emalj
Väggarna har en katalytisk beläggning och
är självrengörande. De absorberar fett som
samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan mat:
1. Öppna ugnsluckan. Ugnsbelysningen
slås på automatiskt.
2. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
3. Stäng luckan.
4. Ställ in en ugnsfunktion.
5. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
6. Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa
svamp.
Försiktighet Försök inte rengöra den
katalytiska ytan med ugnssprej,
slipande rengöringsmedel, tvål eller
andra rengöringsmedel. Den katalytiska
ytan kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt
svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa
produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
Rengöring av ugnsluckan
Ta loss luckan innan du rengör den.
Försiktighet Var försiktig när du
avlägsnar luckan. Luckan är tung!
electrolux 21
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
30°
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra
sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2. Lossa sedan stegarna från sidoväggens
bakre del för att ta bort ugnsstegarna.
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda
händerna och dra bort luckan från ugnen.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.
Försiktighet Placera luckan med
utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för
att förhindra repor
Borttagning och rengöring av
luckglasen
1. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
1
2
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Viktigt Kontrollera att fästskruvarna på
teleskopskenorna pekar framåt.
Ugnslampa
2
Varning Risk för elektrisk stöt!
1
2. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i
omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av glödlampan/rengöring av lampglaset
1. Tag bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
22 electrolux
3. Byt ut glödlampan med en 300°C värmebeständig ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
3. Vid behov: Byt ut ugnslampan.
Tekniska data: 300 °C, värmebeständig.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byta glödlampa i ugnen (sitter på vänster
sida). Rengöring av lampglaset
1. Ta bort den vänstra bakplåtsskenan.
2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Problem
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Stickkontakten är inte isatt ordentligt
Sätt i stickkontakten ordentligt
Produkten fungerar inte
Jordfelsbrytaren är avstängd
Slå på jordfelsbrytaren
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller funktionslåset är
aktiverat
Se "Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Produkten fungerar inte
Produkten är inte aktiverad
Aktivera produkten
Produkten fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Produkten fungerar inte
Den "Automatiska avstängningen" är aktiverad
Se "Automatisk avstängning".
Maten kokas eller steks för lång- Kokkärl med fel värmeledningssamt
förmåga används
Använd korrekt kokkärl med
god värmeledningsförmåga
Signaluret fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställa in tiden
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna.
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
electrolux 23
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Matlagningstermometern fungerar inte
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Ta ut matlagningstermometern
och sätt i den i uttaget för matlagningstermometern igen. Ställ
in aktuell temperatur
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
Det föreligger ett elektroniskt fel
• Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och
slå på den igen
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen
Ljud hörs från spisen efter du
avaktiverat den
Ljudet kommer från kylfläkten
som skyddar spisens elektronik
från att bli för varm
Ingen åtgärd krävs
Hällens display visar
Säkringarna har gått
Kontrollera säkringarna
Hällens display visar
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen
Hällens display visar
Fel kokkärl
Använd rätt typ av kokkärl
Hällens display visar
Diametern på kokkärlets botten
är för liten för kokzonen.
Använd kokkärl med en större
bottendiameter
Ugnsdisplayen visar F9
Stickkontakten sitter inte i eluttaget
Sätt i stickkontakten i eluttaget
och slå på spisen igen
Ugnsdisplayen visar F11
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Sätt i matlagningstermometern
korrekt i uttaget
Ugnsdisplayen visar SAFE
Funktionslåset är aktiverat
Avaktivera funktionslåset, se
"Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Varning Placera inte produkten på en
sockel.
Tekniska data
Viktigt Justera in spisen i våg innan du
använder den första gången.
Mått
Höjd
900 mm
Justera spisens nivå
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Viktigt När du installerar spisen ska du
alltid justera nivån på spisens övre yta till
samma nivå som andra ytor.
Ugnskapacitet
54 l
24 electrolux
Spisens ursprungliga mått finns i den tekniska datatabellen.
Ändra spisens höjd och djup:
1. Lägg spisen på sidan.
2.
A
A
A
14 7 7
14 14 14
A
933
848
Ta bort de skruvarna "A" (4 skruvar, se
bild).
3. Ställ in vikten.
4. Skruva i skruvarna "A" igen i ett av hålen
för en sockelhöjd på 848 till 933 mm. Avståndet mellan hålen är mellan 7 mm
och 14 mm.
5. Lyft upp spisen och anslut den till eluttaget.
Viktigt Justera alltid spisen vågrätt innan
du använder den första gången.
Nivåjustering
Viktigt När du installerar propdukten,
justera dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen.
Du kan justera spisens hjul och fötter 15 mm.
• Spisen lämnade fabriken fullständigt förpackad. Om den levereras utan förpackning och skada har uppkommit, kan tillverkaren inte ta ansvar för detta. Kontakta din återförsäljare för råd.
• Flytta inte spisen för hand efter förpackningen har tagits bort. Använd inte en
skottkärra eller andra hjälpmedel för att lyfta spisen. Detta kan skada spisen.
• Flytta spisen genom att öppna luckan
och och lyfta spisen genom att fatta tag
inuti spisen.
• Du kan anpassa din fristående produkt till
skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
• Skydda sidoväggarna ovanför hällens
nivå med värmebeständiga, ej brännbara
material, och lämna ett avstånd på minst
40 mm från sidoväggarna till hällens sida.
• Lämna ett luftmellanrum på minst 2 mm
vid båda sidorna på spisen, så att den flyttas in i rätt läge.
• Ytorna ovanför hällen (även spisfläktar)
måste vara minst 685 mm ovanför hällen.
Tippskydd
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet (A+B). Om du inte
installerar det kan produkten tippa över.
Innan du installerar tippskyddet, justera
produkten till rätt höjd.
Tippskyddet består av två delar (A+B). Du
finner tippskyddet (B) på höger eller vänster
sida om produktens bakre vägg (se fig. 1).
Du måste installera tippskyddet (A) på väggen. Avståndet mellan hålet och tippskyddet (A) från golvet är ungefär 816 mm. Var
noga med att installera tippskyddet (A) i rätt
höjd. Skruva fast det i stabilt material eller
använd lämplig förstärkning.
Kontrollera att tippskyddet sticker in minst
20 mm i hålet på produktens baksida (B)
när du skjuter in produkten (se fig. 2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten. Säkerställ att
ytan bakom produkten är jämn.
electrolux 25
Elektrisk installation
50 mm
60 mm
60 mm
50 mm
A
A
1
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet "Säkerhet".
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
B
Viktigt Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
2
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart. Plastdelar är markerade med en internationell förkortning, till exempel PE, PS etc. Sortera förpackningsmaterialet i härför avsedda
behållare vid kommunens miljöstation.
Varning För att produkten inte skall
utgöra någon fara måste den göras
obrukbar före kassering.
Tag ur stickkontakten från eluttaget
och tag bort nätkabeln från produkten.
26 electrolux
electrolux 27
www.electrolux.com/shop
892944807-A-062010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement