HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6273W User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6273W User manual
QSI6273
Bruksanvisning
Spis
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
Säkerhet för barn och handikappade
Allmän säkerhet
Användning
Underhåll och rengöring
Installation
Elektrisk anslutning
Service
Skrotning av produkten
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
Tillbehör
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA
GÅNGEN
Första rengöring
Inställning och ändring av klocka
Förvärmning
Lucklås
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Kontrollpanel
På och Av
Värmeläge
Tillagning på två kokzoner
Automax
Sätta på / stänga av effektfunktionen
Effektreglering för de högra kokzonerna
och för den övre ugnen
Användning av timern
Aktivera STOP+GO
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Använda barnlåset
Säkerhetsavstängning
HÄLL – RÅD OCH TIPS
11
11
11
12
12
12
13
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
14
14
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
Kontrollampor på displayen
15
Funktioner i den övre ugnen
16
Funktioner i huvudugnen
16
Slå på och stänga av hushållsapparaten
17
Välja en ugn
17
Inställning av ugnsfunktion
17
Slå från ugnsfunktion
17
Ändring av ugnstemperaturen
17
Kontrollampa för uppvärmning
17
Kontrollampa för restvärme
17
Klockfunktioner
17
Inställning av klockfunktioner
18
Matlagningstermometer
18
Sätta i ugnstillbehören
19
Teleskopskenor - Isättning av ugnstillbehör
20
Automatisk avstängning
20
Kylfläkt
21
UGN – RÅD OCH TIPS
21
Övre ugn
21
Undre ugn
21
Bakning
21
Bakningstabeller
22
Stektabeller
24
Grillning
25
Upptining
25
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
26
Väggar med katalytisk emalj
26
Rengöring av ugnsluckan
26
Borttagning och rengöring av luckglasen
27
Ugnsstegar
27
Ugnslampa
28
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
29
INSTALLATION
30
Säkerhetsinformation
Tekniska data
Nivåjustering
Tippskydd
30
31
31
Elektrisk installation
MILJÖSKYDD
3
32
32
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för korrekt användning av produkten är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder produkten.
Se till att bruksanvisningen medföljer produkten om du flyttar eller säljer den. Användaren måste ha fullgod kännedom om produktens handhavande och dess säkerhetsfunktioner.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig installation eller användning.
Säkerhet för barn och handikappade
• Låt inte personer (och det gäller även barn) med nedsatt känsel, förståndshandikapp
eller brist på erfarenhet och kunskap använda produkten. De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används.
Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Modifiera inte denna produkt och ändra inte dess specifikationer. Det finns risk för personskador och skador på produkten.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
Brandrisk
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka en blandning av alkohol och luft. Brandrisk.
• Hantera inte gnistor eller öppen eld i närheten av produkten när luckan öppnas. Brandrisk.
• Förvara inte brännbara material i produkten. Brandrisk.
892944720-A-052010
Användning
• Produkten är endast avsedd för matlagning i hushåll.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning. Stäng av produkten i händelse
av brand. Kväv elden med ett lock , använd aldrig vatten.
• Risk för brännskador! Lägg inte metallföremål, till exempel bestick eller kokkärlslock,
på kokzonerna eftersom de kan bli heta.
• Hällens yta kan skadas om föremål eller kokkärl faller ned på den.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa hällytan om de dras över den.
4
Säkerhetsinformation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Om ytan är spräckt, koppla loss produkten från eluttaget för att undvika elektriska stötar.
Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika skador på kokkärlen och hällytan.
Använd inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.
Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Garantin gäller fortfarande.
Tryck inte på produktens lucka.
Produktens insida blir het under användning. Risk för brännskador. Använd grytlappar
eller grytvantar när du ställer in eller plockar ut kokkärl och tillbehör.
Användare med implanterad pacemaker skall hålla överkroppen minst 30 cm från påslagna induktionskokzoner.
Håll dig på avstånd från produkten när du öppnar luckan under matlagning (särskilt
vid ångkokning). Detta medger att ånga och värme kan strömma ut.
För att undvika skador eller missfärgning på emaljen:
– Placera inga föremål direkt på produktens botten och täck inte botten med aluminiumfolie
– Ställ inte in hett vatten direkt i produkten
– Låt inte fuktiga kokkärl och maträtter stå kvar i produkten när tillagningen är klar
Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med
våta händer.
Låt inte fuktiga kokkärl och maträtter stå kvar i produkten när tillagningen är klar eftersom fukt kan skada emaljen eller tränga in i komponenterna.
Placera inte lättantändliga vätskor och material, eller smältbara föremål (plast eller aluminium), på eller i närheten av produkten.
Endast värmebeständiga tillbehör får läggas i förvaringslådan under ugnen. Förvara
inga brännbara föremål i lådan.
Se till att ugnens ventilationsöppning som sitter i mitten på hällens baksida aldrig blockeras för att säkerställa korrekt ventilation av ugnsutrymmet.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns
även risk att glasen kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester
kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att produktens ytmaterial skadas.
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt
handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som
kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på
värmeelementen eller termostatens sensor.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
• Rengör inte katalytisk emalj (om sådan finns).
• Rengör inte katalytisk emalj (om sådan finns).
Säkerhetsinformation
5
Installation
• Endast en behörig fackman får installera, ansluta eller reparera produkten.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används
måste följas (t.ex. allmänna säkerhetsföreskrifter, regler för kassering och återvinning
samt säkerhetsbestämmelser beträffande elektricitet och/eller gas)!
• Underlåtenhet att följa installationsanvisningarna medför att garantin inte gäller om
någon skada uppstår.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta vid behov din återförsäljare.
• Undvik att installera produkten i närheten av brandfarliga material såsom gardiner,
torkhanddukar, etc.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial innan produkten används.
• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten med hjälp av handtaget eller hällen.
• Håll minsta avstånd till andra apparater och enheter!
• Obs! Placera inte spisen på en extra sockel eller annan upphöjning. Då ökar risken för
att produkten skall tippa över!
Elektrisk anslutning
•
Produkten måste jordas.
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med produktens märkdata som anges
på typskylten.
• Anslut alltid produkten till ett korrekt installerat och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningskablar. Brandrisk föreligger.
• Byt inte ut eller modifiera nätkabeln på egen hand. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
• Den elektriska installationen måste förses med en frånskiljare som kan göra produkten
strömlös i alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.
• Se till att stickkontakten och kabeln inte kläms eller skadas av produktens baksida (om
sådana finns).
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla loss produkten - ta tag i stickkontakten.
• Installationen måste ha korrekta isolationsanordningar: Strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Information om nätspänningen finns på typskylten.
Service
• Reparationer av denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Skrotning av produkten
• För att förhindra person- eller materialskada
– Koppla loss produkten från eluttaget.
– Klipp av nätkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Det
finns risk för kvävning.
6
Produktbeskrivning
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
3
8
2
1
5
3
5
4
8
3
4
Induktionshäll
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
Undervärme
Utdragbara bakplåtsskenor
Fläkt
Ugnsstegar med ugnsnivåer
6
2
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
5
Beskrivning av hällen
1
2
3
6
5
4
1 Induktionskokzon 2 300 W med effektfunktion 3 200 W
2 Induktionskokzon 2 300 W med effektfunktion 3 200 W
3 Induktionskokzon 2 300 W med effektfunktion 3 200 W
4 Ugnens kontrollpanel
5 Hällens kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2 300 W med effektfunktion 3 200 W
Tillbehör
• Långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Patisseriplåt
För småfranska, kringlor och småkakor.
• Matlagningstermometer
Innan maskinen används första gången
7
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Avlägsna allt förpackningsmaterial som finns både inuti och utanpå ugnen innan produkten används. Ta inte bort typskylten.
FÖRSIKTIGHET
Håll alltid i mitten av handtaget för att öppna ugnsluckan.
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Skötsel och rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
eller .
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och
klockan visar den inställda tiden.
Du kan bara ändra klockan om:
• funktionslåset inte är aktiverat
• inte någon av klockfunktionerna Längd
• inte någon ugnsfunktion är inställd.
eller Stopptid
är inställd
Förvärmning
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
2. Kör ugnen tom i 45 minuter.
och maxtemperatur.
3. Ställ in funktion
4. Kör ugnen tom i 15 minuter.
Detta är till för att bränna av eventuella rester från ugnsytan. Tillbehören kan bli hetare
än vid normal användning. Under denna period kan ugnen avge en viss lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
Förvärm de två ugnarna. Värm upp en ugn i taget.
8
Häll – daglig användning
Lucklås
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan Spärren är aktiverad vid leverans,
men den kan inaktiveras vid behov
Kontrollera att ugnen inte är varm.
Övre ugn
Öppna luckan genom att trycka på låsknappen (A).
Avaktivera lucklåset genom att trycka på låsknappen (A) och vrida brytaren (B) uppåt.
Aktivera lucklåset genom att vrida låsknappen
(A) till höger och vrida brytaren (B) nedåt.
B
A
Undre ugn
För spärren åt höger för att öppna luckan.
Dra ut och flytta spärren åt höger för att avaktivera lucklåset. Tryck in den vänstra kanten.
För att aktivera lucklåset flyttar du spärren till höger, och sedan tillbaka till utgångspunkten.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Kontrollpanel
1
2
10
3
9
4
8
5
6
7
Häll – daglig användning
Antal
Touchkontroll
Funktion
1
slår på och stänger av hällen
2
låser/låser upp kontrollpanelen
3
timerindikeringar för kokzoner
visar för vilken kokzon tiden är inställd
4
timerdisplay
visar tiden i minuter
5
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
ökar eller minskar värmeläget
/
6
9
startar effektfunktionen
7
öka eller minska tiden
/
8
9
väljer kokzon
10
slår på och stänger av STOP+GO-funktionen
Restvärmeindikering
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon är varm.
VARNING
Risk för brännskador på grund av restvärme!
När en kokzon sätts på brummar den en kort stund. Detta är karakteristiskt för alla glaskeramikhällar och indikerar inte att det är något fel på produkten.
Använd induktionskokzonerna med lämpliga kokkärl.
På och Av
Tryck på i 2 sekunder för att sätta på produkten. Tryck på
av produkten.
i 1 sekund för att stänga
Värmeläge
Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck samtidigt på och för att stänga av.
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
-
Kokzonen är på
Varmhållningsläget är på
Induktionszonen känner inte av kokkärlet
Ett fel har uppstått
10
Häll – daglig användning
Display
Beskrivning
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Funktionslåset/barnlåset är aktiverat
Effektfunktionen är aktiverad
Automatisk uppvärmning är aktiverat
Tillagning på två kokzoner
Du kan använda ett stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
1. Placera kokkärlen på de två zonerna så att kokkärlen står på de två kryssen.
2. Ställ in samma värmeläge för båda kokzonerna
Kokkärlens botten skall vara så tjock och så plan som möjligt
Automax
Du kan uppnå önskad värmeinställning snabbare
om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se
bilden) och reducerar sedan värmen till det aktuella läget.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1. Tryck på . syns på displayen.
2. Tryck omedelbart på . syns på displayen.
3. Tryck omedelbart på upprepade gånger
tills aktuell värmeinställning aktiveras. Efter
3 sekunder syns på displayen.
Stäng av funktionen genom att trycka på .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sätta på / stänga av effektfunktionen
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är
aktiverad i högst 10 minuter. Därefter ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att starta, tryck på , tänds. För att stänga av, tryck på eller .
Häll – daglig användning
11
Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
Effektreglering för de högra kokzonerna och för den övre ugnen
De högra kokzonerna och den övre ugnen använder samma energikälla (samma nätfas)
när de är igång samtidigt. Det finns en effektbegränsning för att undvika överbelastning
av elnätet.
Ju mer effekt den övre ugnen behöver när den används, desto mindre effekt kan de högra kokzonerna ha. När en zon inte kan använda full effekt ändras kokzonsindikeringen.
Användning av timern
Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.
• Välj kokzon: tryck på upprepade gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.
• Starta eller ändra timern: tryck på eller på timern för att ställa in tiden ( 00 99 minuter). När indikeringen för kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.
• Stoppa timern: välj kokzonen med och tryck på för att stänga av timern. Den
återstående tiden räknas ned till 00 . Kokzonens indikering slocknar.
• Kontroll av återstående tid: välj kokzonen med . Kokzonens indikering blinkar
fortare. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00 blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudet: tryck på
Du kan använda timern som en timer när kokzonerna inte används. Tryck på . Tryck
på eller för att ställa in tiden. När tiden har förflutit hörs ljudet och 00 blinkar.
Aktivera STOP+GO
Funktionen
ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.
• Tryck på
för att aktivera denna funktion. Symbolen tänds.
• Tryck på
för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget aktiveras.
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
12
Häll – daglig användning
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte strömbrytaren . Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under matlagningen.
Tryck på symbolen . Symbolen tänds i 4 sekunder.
Timern fungerar fortfarande.
Tryck på symbolen för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget
tänds.
När du stänger av hällen stängs även denna funktion av.
När du aktiverar produkten, syns SAFE på ugnsdisplayen.
Använda barnlåset
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in något värmeläge .
• Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.
• Avaktivera produkten med .
Avaktivera barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in något värmeläge . Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.
• Avaktivera produkten med .
Avaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med . Symbolen tänds.
• Tryck på i 4 sekunder. Ställ in ett värmeläge inom 10 sekunder. Hällen kan nu
användas.
• När du avaktiverar produkten med , aktiveras barnlåset igen.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda .
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål (t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än 10
sekunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. tänds i displayen och efter 2 minuter stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds och hällen stängs av. Se tabellen.
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timme
Häll – råd och tips
13
HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Ställ kokkärlet på korset som är markerat på glaskeramiken. Täck korset helt. Den magnetiska delen av kokkärlets botten skall vara minst 120 mm. Induktionskokzonerna anpassar
sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten. Du kan använda ett stort kokkärl på
två kokzoner samtidigt.
Kokkärl
• Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka missfärgning
på glaskeramiken.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet
är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.
• Vissland, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Täck över
1-2
Hollandaisesås, smälta: smör, choklad,
gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma fär- 25-50
diglagade rätter
min
1
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
14
Häll – underhåll och rengöring
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten för
750 gram potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
enligt
önskemål
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes
frites
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Rengör produktens framsida med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och
lite diskmedel.
• För framsidor av metall, använd lite rengöringsmedel för rostfritt stål.
• Använd inte skurmedel eller skursvampar.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och flytta bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval: kalkavlagringsringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en ren duk.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Ugn – daglig användning
15
Kontrollpanel
1
2
Antal
Knapp
1
–
3
4
5
Funktion
6
Beskrivning
Display
För att visa ugnens aktuella inställningar.
2
På/Av
För att aktivera och avaktivera ugnen.
3
Val av ugn
För att växla mellan den övre ugnen och huvudugnen.
4
Ner, Upp
För att ställa in en ugnsfunktion eller ett program.
Val/Klockfunktion
För att förflytta sig mellan ugnens funktioner och klockfunktionerna.
Inställningsknappar
För att ställa in temperatur och tid.
5
6
Kontrollampor på displayen
1
Antal
2
3
4
5
Namn
6
7
8
Beskrivning
1
Kontrollampa för övereller huvudugn
Visar vilken ugn som är igång.
2
Kontrollampa för ugnsfunktion
Visar funktionen.
3
Kontrollampa för lampa/
upptining
Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiverad.
4
Värmeindikator
Visar det inställda värmeläget.
5
Kontrollampa för tempe- Visar temperaturen och tiden i minuter.
ratur/klocka
6
Kontrollampa för matlagningstermometern
Visar om matlagningstermometern sitter i sitt uttag.
9
16
Ugn – daglig användning
Antal
Namn
Beskrivning
7
Kontrollampa för varmhållning
Visar att varmhållningsfunktionen är aktiverad.
8
Tillagningstid/Sluttid/
Drifttid
Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
9
Kontrollampa för klockfunktion
För att ställa in klockfunktionen och signaluret.
Funktioner i den övre ugnen
Ugnsfunktioner
Över/undervärme
Bryning
Tillämpning
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För att bryna.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade bottnar. För att varmhålla mat.
Max grill
För stekning eller grillning av tunna livsmedel i stora mängder.
Lampa
För att lysa upp ugnsutrymmet.
Funktioner i huvudugnen
Ugnsfunktioner
Varmluft
Över/undervärme
Pizza/paj
Lågtemperaturtillagning
Gratinering
Max grill
Varmhållning
Torkning
Tillämpning
För ugnsbakning på upp till tre nivåer samtidigt.
Ställ in ugnstemperaturen 20–40 °C lägre än vid
över/undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För ugnsbakning på en nivå med en mer intensiv
bryning och knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen 20-40°C lägre än vid över-/undervärme.
För tillagning av mycket mager, mör stekt mat.
För stekning av större stycken kött eller fågel på en
ugnsnivå. För att bryna.
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder.
För att rosta bröd.
För varmhållning av maträtter.
För att torka livsmedel.
Ugn – daglig användning
Ugnsfunktioner
17
Tillämpning
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Lampa
För att lysa upp ugnsutrymmet.
Slå på och stänga av hushållsapparaten
Tryck på strömbrytaren
för att slå på eller stänga av hushållsapparaten.
Välja en ugn
1. Slå på ugnen med hjälp av På/Av-knappen ( ).
2. Tryck på knappen flera gånger tills den önskade ugnen visas (Över- / Huvudugn)
Inställning av ugnsfunktion
Använd
för att ställa in ugnsfunktionen.
På displayen visas den rekommenderade temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått den inställda temperaturen.
Du kan ändra ugnsfunktionen medan ugnen är igång.
Slå från ugnsfunktion
Tryck på ugnens funktionsvalsknappar
visas på displayen.
eller
flera gånger tills ingen ugnsfunktion
Ändring av ugnstemperaturen
Använd
eller
för att ställa in temperaturen.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar
att ugnens temperatur ökar.
Kontrollampa för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.
Klockfunktioner
SYMBOL
FUNKTION
BESKRIVNING
Timer
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.
Koktid
Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska
vara på.
Stopptid
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid
en senare tidpunkt.
18
Ugn – daglig användning
SYMBOL
FUNKTION
Klocka
BESKRIVNING
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5 sekunder trycker du på eller för att ställa in tiden.
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder
tänds symbolen. Den inställda tiden börjar räknas ned.
Inställning av klockfunktioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aktivera produkten.
eller
för att ställa in ugnsfunktionen.
Använd
Använd eller för att ställa in temperaturen.
tills lampan för klockfunktionen blinkar.
Tryck flera gånger på knappen
Tryck på eller för att ställa in tiden.
När den inställda tiden uppnås avges en ljudsignal. "00:00" och den relaterade funktionsindikatorn blinkar på displayen. Tryck på en valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt. När du använder de två funktionerna tillsammans:
• utför ovannämnda proceduren för Koktid och Stopptid .
• Koktid ställer in hur länge produkten ska vara påslagen.
• Sluttid ställer in den tid då produkten ska stängas av.
Exempel:
Tid : 8.00
Koktid : 10min
Stopptid : 9.00
Produkten aktiveras kl. 8.50 och avaktiveras kl. 9.00.
Med Koktid och Stopptid , avaktiverar ugnen värmeelementen efter 90 % av den
inställda tiden. Produkten använder sedan restvärme för att fullborda tillagningen.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller originalreservdelar.
1. Sätt in matlagningstermometerns spets i mitten av köttet.
Ugn – daglig användning
19
2. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
3. Slå på produkten.
4. Tryck på flera gånger tills över- eller
underugnens symbol visas på displayen.
5. Ställ in innertemperaturen:
flera gånger tills funk– Tryck på
tionen Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.
– Använd eller inom 5 sekunder
för att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
Innertemperaturen visas från 30 ºC
Den förvalda innertemperaturen är 60 °C.
) och, om nödvändigt, ugnstemperaturen (
).
6. Ställ in ugnsfunktionen (
Produkten beräknar kontinuerligt den preliminära sluttiden för den inställda innertemperaturen. På displayen visas hela tiden den nya provisoriska sluttiden.
Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar den preliminära sluttiden visas en blinkande ruta på displayen.
7. När köttet når den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten stängs
av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
8. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
VARNING
Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar
bort matlagningstermometerns spets och kontakt.
9. Stäng av produkten.
Sätta i ugnstillbehören
Placera de skjutbara tillbehören så att de dubbla sidokanterna är längst in mot ugnens
baksida och pekar nedåt. Tryck in de skjutbara tillbehören mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter.
Dessa kanter och formen på skenorna är en säkerhetsåtgärd för ugnstillbehören.
20
Ugn – daglig användning
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg gallret på långpannan. Tryck in långpannan
mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Teleskopskenor - Isättning av ugnstillbehör
Ställ bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera hålen på bakplåtens eller långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så att
fötterna är vända nedåt.
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl
från att glida av.
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret
och långpannan på teleskopskenorna. Placera hålen på bakplåtens eller långpannans kortsidor
över teleskopskenornas styrpinnar.
Automatisk avstängning
Hushållsapparaten stängs av efter en viss tid:
• om du inte stänger av hushållsapparaten
• om ugnstemperaturen inte ändras.
Ugn – råd och tips
21
På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C - 120 °C
12,5 timmar
120 °C - 200 °C
8,5 timmar
200 °C - 250 °C
5,5 timmar
250 °C - max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen stängas av helt. Därefter kan den slås på igen.
Om du använder klockfunktionerna Längd
tiska avstängningen.
eller Stopptid
avaktiveras den automa-
Kylfläkt
Kylfläkten startar automatiskt för att hålla produktens ytor kalla. När produkten stängs
av är kylfläkten i drift tills produkten har kallnat.
UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Information om akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför
tillagning vida låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
Övre ugn
Den övre ugnen är den mindre av de två ugnarna. Den har 3 ugnsnivåer. Användningsområdet är att tillaga mindre mängder mat. Den ger särskilt goda resultat när den används
för att tillaga fruktkakor, sötsaker och kryddade pajdegsbottnar eller quiche.
Undre ugn
Undre ugnen är särskilt lämpad för att tillaga stora mängder mat.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen första gången.
22
Ugn – råd och tips
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett liknande.
• Gräddningstiden kan förlängas med 10-15 minuter, om du bakar kakor på mer än en
nivå.
• Kakor och bakverk med olika höjd kan färgsättas olika i början. Ändra inte temperaturinställningen om detta inträffar. Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
Bakningstabeller
Mjuka kakor
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Fruktkakor
150-170
1
Sockerkaka
160-180
Muffins
220-225
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
140-150
1
70-80
1
1
150-160
1
45-60
3
2
160-170
1+4
10-20
Kakor
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
225-250
3
Bakverk innehål- 170-180
lande smör,
mjöl, socker
(ägg)
3
Rulltårta
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
2
200
3
6-10
2
150-160
1+4
20-30
Kex/skorpor
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Mördegskakor
170-180
3
Pepparkakor
190-200
3
Smördegskakor
180-200
3
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
2
150-160
1+4
10-15
2
170-190
1+4
8-12
2
160-180
1+4
20-30
Bröd
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Formbröd
190-210
1
Limpa
175-225
Tekaka
220-225
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
170-190
2
30-40
2
1
180-190
1+4
35-45
3
1
180-190
1+4
12-18
Ugn – råd och tips
23
Franskbröd
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Bullar
225-250
2
Längder / kransar
180-200
2
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
180-190
1+4
7-10
1
170-180
3
20-30
Ugnsrätter
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Potatisgratäng
200
1
Ugnspannkaka
200-225
Pizza
210-220
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
180-190
1
45-50
2
2
180-190
3
20-35
1
1
180-200
1+4
16-20
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräck- Fel ugnsnivå
ligt gräddad på undersidan
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
24
Ugn – råd och tips
Stektabeller
Nötkött
Typ av bakning
Funktion
°C
Funktion
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå
(övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Rostbiff röd
125
2
1
120
2
50-55
55-75
Roastbiff
medium
125
2
1
120
2
55-60
75-85
Rostbiff genomstekt
125
2
1
120
2
70-75
100-130
°C
Minuter
Gris
Typ av bakning
Funktion
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå
(övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Skinkstek
170
2
1
160
2
80
90-105
Fläskkarré
170
2
1
160
2
85
105
Kotlett, revbensspjäll
175
2
1
165
1+4
–
90
Köttfärslimpa
170
2
2
160
2
75-80
60-70
Kalvkött/Lamm
Typ av bakning
Funktion
Funktion
°C
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
Ugnsnivå
(undre ugn) (övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Kalv-/lammstek
medium
170
2
1
160
2
70
90
Kalv-/lammstek
genomstekt
170
1
1
160
2
75
105
Fågel
Typ av bakning
Funktion
Funktion
°C
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
Ugnsnivå
(undre ugn) (övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Kyckling, unghöna
190
2
1
180
2
85
20-60
Kyckling/kalkonfilé
220
3
2
200
2
75
35-50
Ugn – råd och tips
Typ av bakning
Funktion
°C
Funktion
25
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
Ugnsnivå
(undre ugn) (övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Kalkon, unghöna eller halv
170
1
1
160
2
90
45-55
Anka
160
2
1
150
2
–
40-55
Gås
160
1-2
1
150
2
–
40-55
Fisk
Typ av bakning
Funktion
°C
Funktion
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå Tempe(övre ugn) ratur
°C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Kokning av
fisk
100-110
2
2
–
–
–
50-70
Forell
200-250 g
200
3
2
190
3
–
20-25
Gös, ca. 1 kg
220
3
2
190
3
–
25-30
Hel fisk
200
2
1
190
3
65
30-35
Hel lax, ca. 1
kg
210
2
1
200
3
58
20-25
Lågtemperaturstekning
Typ av maträtt
Vikt
g
Ugnsnivå
temperaturoC
Minuter
Rostbiff
1000-1500
150
1
90-110
Oxfilé
1000-1500
150
3
90-110
Kalvstek
1000-1500
150
1
100-120
Stekar
200-300
120
3
20-30
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller fisk.
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
26
Ugn – underhåll och rengöring
• Täck inte över med ett fat eller en skål. Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel)
efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Väggar med katalytisk emalj
Väggarna har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som
samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:
1. Öppna ugnsluckan. Ugnsbelysningen slås på automatiskt.
2. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
3. Stäng luckan.
4. Ställ in en ugnsfunktion.
5. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.
6. Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa svamp.
FÖRSIKTIGHET
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, slipande rengöringsmedel, tvål
eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ
samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan innan den rengörs.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Ugn – underhåll och rengöring
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
27
30°
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda händerna och dra bort luckan från ugnen.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning. Tryck ned så att monteringsfjädern snäpper till.
FÖRSIKTIGHET
Placera luckan med utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för att förhindra repor
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Håll det första luckglaset i den övre kanten.
2. Dra glaset uppåt och ut ur ramen.
3. Avlägsna nästa panel på samma sätt.
4. Rengör luckglasen.
2
1
För att sätta tillbaka glasen, följ stegen ovan i motsatt ordning. På den övre ugnen, installera först det större glaset, därefter det mindre. På undre ugnen, installera först det mindre glaset, därefter det större.
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
28
Ugn – underhåll och rengöring
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2. Lossa sedan stegarna från sidoväggens
bakre del för att ta bort ugnsstegarna.
2
1
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar ska peka framåt!
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av glödlampan/rengöring av lampglaset
1. Tag bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut glödlampan med en 300°C värmebeständig ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.
Ta bort den vänstra ugnsstegen.
Om maskinen inte fungerar
29
2. Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset
och rengöra det.
3. Vid behov: Byt ut glödlampan mot en
300 °C värmebeständig ugnslampa.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Montera lampglaset.
5. Montera den vänstra ugnsstegen.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Stickkontakten är inte isatt or- Sätt i stickkontakten ordentligt
dentligt
Produkten fungerar inte
Jordfelsbrytaren är avstängd
Slå på jordfelsbrytaren
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller funktionslåset
är aktiverat
Se "Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Produkten fungerar inte
Produkten är inte aktiverad
Aktivera produkten
Produkten fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Produkten fungerar inte
Den "Automatiska avstängningen" är aktiverad
Se "Automatisk avstängning".
Maten kokas eller steks för
långsamt
Kokkärl med fel värmeledningsförmåga används
Använd korrekt kokkärl med
god värmeledningsförmåga
Signaluret fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställa in tiden
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda
Kontrollera inställningarna.
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Matlagningstermometern fun- Matlagningstermometerns
gerar inte
kontakt är inte korrekt isatt i
uttaget för matlagningstermometern
Ta ut matlagningstermometern och sätt i den i uttaget
för matlagningstermometern
igen. Ställ in aktuell temperatur
30
Installation
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
Det föreligger ett elektroniskt
fel
• Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen
Ljud hörs från spisen efter du
avaktiverat den
Ljudet kommer från kylfläkten Ingen åtgärd krävs
som skyddar spisens elektronik
från att bli för varm
Hällens display visar
Säkringarna har gått
Kontrollera säkringarna
Hällens display visar
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen
Hällens display visar
Fel kokkärl
Använd rätt typ av kokkärl
Hällens display visar
Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen.
Använd kokkärl med en större
bottendiameter
Ugnsdisplayen visar F9
Stickkontakten sitter inte i
eluttaget
Sätt i stickkontakten i eluttaget och slå på spisen igen
Ugnsdisplayen visar F11
Matlagningstermometerns
Sätt i matlagningstermomekontakt är inte korrekt isatt i
tern korrekt i uttaget
uttaget för matlagningstermometern
Ugnsdisplayen visar SAFE
Funktionslåset är aktiverat
Avaktivera funktionslåset, se
"Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
INSTALLATION
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Tekniska data
Mått
Höjd
900 mm
Bredd
596 mm
Installation
31
Mått
Djup
600 mm
Övre ugnens kapacitet
37 l
Undre ugnens kapacitet
50 l
VARNING
Placera inte produkten på en sockel.
Justera alltid spisen vågrätt innan du använder den första gången.
Nivåjustering
När du installerar spisen ska spisens övre yta ställas in vågrätt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen. Du
kan justera spisens hjul och fötter med 15 mm.
• Spisen lämnade fabriken fullständigt förpackad. Om den levereras utan förpackning
och skada har uppkommit, kan tillverkaren inte ta ansvar för detta. Kontakta din återförsäljare för råd.
• Flytta inte spisen för hand efter förpackningen har tagits bort. Använd inte en skottkärra eller andra hjälpmedel för att lyfta spisen. Detta kan skada spisen.
• Flytta spisen genom att öppna luckan och och lyfta spisen genom att fatta tag inuti
spisen.
• Du kan anpassa din fristående produkt till skåp på en eller båda sidorna och i ett hörn.
• Skydda sidoväggarna ovanför hällens nivå med värmebeständiga, ej brännbara material, och lämna ett avstånd på minst 40 mm från sidoväggarna till hällens sida.
• Lämna ett luftmellanrum på minst 2 mm vid båda sidorna på spisen, så att den flyttas
in i rätt läge.
• Ytorna ovanför hällen (även spisfläktar) måste vara minst 685 mm ovanför hällen.
Tippskydd
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet (A+B). Om du inte installerar detta kan spisen tippas.
Innan du installerar tippskyddet ska spisen justeras till rätt höjd.
32
Miljöskydd
Tippskyddet har två delar (A+B). Du hittar tippskyddet (B) till höger eller vänster på spisens baksida (se fig. 1). Du måste installera tippskyddet
(A) på väggen. Avståndet mellan tippskyddets
hål (A) och golvet är ca 816 mm. Se till att du
installerar tippskyddet (A) vid rätt höjd. Skruva
fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning.
Kontrollera att tippskyddet sticker in minst 20
mm i hålet på spisens baksida (B) när du skjuter
in spisen (se bild 2). Placera spisen i mitten av utrymmet mellan skåpen. Om utrymmet är större
än spisens bredd, måste du justera sidomåttet.
Se till att ytan är jämn bakom spisen.
1
50 mm
60 mm
60 mm
50 mm
A
A
2
B
Elektrisk installation
VARNING
Endast en behörig och kompetent person får utföra den elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om du inte följer föreskrifterna i avsnittet "Säkerhet".
Denna produkt levereras med stickkontakt och nätkabel.
Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral
fas. Annars fungerar inte spisen.
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart. Plastdelar är markerade med
en internationell förkortning, till exempel PE, PS etc. Sortera förpackningsmaterialet i härför avsedda behållare vid kommunens miljöstation.
VARNING
För att produkten inte skall utgöra någon fara måste den göras obrukbar före kassering.
Tag ur stickkontakten från eluttaget och tag bort nätkabeln från produkten.
33
34
35
892944720-A-052010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement