Electrolux EKC60465W 400V, EKC60465X User manual

Electrolux EKC60465W 400V, EKC60465X User manual

brugsanvisning

Komfur

EKC60465

2

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com

INDHOLD

Om sikkerhed

Produktbeskrivelse

Før ibrugtagning

Kogesektion – Daglig brug

Kogesektion – Nyttige oplysninger og råd

7

Kogesektion – Vedligeholdelse og rengøring

8

Ovn – Daglig brug 8

2

5

6

7

Ovn - Urfunktioner

Ovn - Brug af tilbehøret

Ovn - Ekstra funktioner

Ovn – Nyttige oplysninger og råd

10

11

12

13

Ovn – Vedligeholdelse og rengøring 16

Hvis noget går galt 18

Installation

Miljøhensyn

19

21

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af ovnen:

• Af hensyn til din personlige sikkerhed og din ejendoms sikkerhed.

• Af hensyn til miljøet

• For korrekt betjening og brug af apparatet.

Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, også hvis du flytter eller sælger det.

Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres eller anvendes forkert og derved forårsager skade.

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet.

• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning eller fysisk personskade.

• Lad ikke børn og dyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben, eller apparatet er i brug. Der er fare for personskade eller anden vedvarende handikap.

• Hvis apparatet er udstyret med en sikkerhedslås eller børnesikring, bør den bruges. Dette forhindrer, at børn og små dyr aktiverer apparatet ved et uheld.

Generelt om sikkerhed

• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade samt beskadigelse af apparatet.

• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.

• Sluk altid straks for apparatet efter brug.

Brug

• Brug kun apparatet til madlavning i en privat husholdningen. Apparatet må ikke bruges til erhvervs- eller industrimæssige formål. Dermed undgår du personskade eller skade på ejendom.

• Hold altid øje med apparatet under brug.

• Hold afstand til apparatet, når du åbner døren, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm damp ud. Der er risiko for forbrænding.

• Brug ikke apparatet, hvis det er i kontakt med vand. Betjen ikke apparatet med våde hænder.

• Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads.

• Kogesektionen bliver meget varm under brug. Der er risiko for forbrænding. Læg ikke metalgenstande som køkkenredskaber eller grydelåg på kogesektionen, hvor de kan blive meget varme.

• Ovnrummet bliver meget varmt under brug. Der er risiko for forbrænding. Brug handsker, når du indsætter eller udtager tilbehørsdele eller fade.

• Åbn lågen forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes

electrolux

3

en blanding af alkohol og luft. Der er brandfare.

• Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner døren.

• Anbring ikke brandbare produkter - eller genstande der er gennemvædet af brandbare produkter (fremstillet af plastik eller aluminium) -, i nærheden eller på apparatet. Der er eksplosions- eller brandfare.

• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står en tom gryde eller pande på den

• Lad ikke køkkengrej koge tørt. Det kan beskadige kogegrejet og kogesektionen.

• Kogesektionen kan tage skade, hvis der falder kogegrej eller andre ting ned på den.

• Man bør undgå at placere varmt køkkengrej i nærheden af betjeningspanelet, da varmen kan beskadige apparatet.

• Vær forsigtig under udtagning eller indsættelse af tilbehøret for at undgå beskadigelse af apparatets emalje.

• Kogesektionen kan blive ridset, hvis du skubber gryder eller pander med defekt bund hen over den; det gælder også køkkengrej af støbejern eller støbt aluminium.

• Misfarvning af ovnens emalje forringer ikke apparatets brugsegenskaber.

• Sådan undgår du at beskadige eller misfarve ovnens emalje:

– Stil ikke noget i ovnens bund, og dæk ikke nogen del af ovnen med alufolie

– Hæld aldrig meget varmt vand direkte ind i ovnen

– Lad ikke fugtige fade og retter stå i ovnen efter tilberedningen

• Belast ikke ovndøren, når den er åben.

• Læg ikke brændbart materiale i rummet under ovnen. Der bør kun opbevares varmefast køkkengrej (hvis det er relevant).

• Ovnens udluftninger må ikke tildækkes.

De er placeret på bagsiden af den øvre overflade (hvis det er relevant).

• Tag stikket ud af kontakten, hvis der er en revne på overfladen. Der er risiko for elektrisk stød.

• Læg ikke varmeledende materialer (f.eks.

tynd metaltråd eller varmeledere med metalplader) under kogegrejet. For kraftig varmereflektion kan beskadige kogesektionen.

Vedligeholdelse og rengøring

• Kontroller, at apparatet er kølet af, før det rengøres. Der er risiko for forbrænding.

Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.

• Hold altid ovnen ren. Ophobning af fedt eller madrester kan medføre brand.

• Regelmæssig rengøring forebygger, at overfladerne nedbrydes.

• Rengør kun apparatet med vand og sæbe af hensyn til din egen sikkerhed samt din ejendoms sikkerhed. Anvend ikke brandbare produkter, eller produkter som kan forårsage rustangreb.

• Brug ikke damprenser, højtryksrenser, skarpe genstande, skurende rengøringsmidler, skuresvampe eller pletfjernere.

• Følg producentens anvisninger, hvis du bruger ovnrens på spraydåse. Sprøjt aldrig noget på varmelegemerne eller termostatsensoren.

• Rengør ikke glasdøren med slibende rengøringsmidler eller metalskraber. Den varmfaste belægning på det inderste glas kan tage skade.

• Hvis ruderne beskadiges, mister glasset styrke og kan gå i stykker. Udskift ruderne, hvis dette er tilfældet. Kontakt servicecentret.

• Vær forsigtig, når du tager døren af apparatet. Døren er tung.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.

• Vær forsigtig, når du skifter ovnpæren.

Der er risiko for elektrisk stød. Lad apparatet køle af. Der er risiko for forbrænding.

• Undlad at rengøre katalytisk emalje.

Installation

• Installation og tilslutning må kun udføres af en autoriseret tekniker. Kontakt et godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger.

• Kontroller, at apparatet ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt forhandleren.

• Fjern al emballage, mærkater og folie fra apparatet, før det tages i brug. Fjern ikke typeskiltet. Dette kan medføre, at garantien bortfalder.

• Overhold altid nøje de love, bestemmelser, retningslinjer og normer (regler om sikkerhed, korrekt bortskaffelse, elsikkerhed

4

electrolux eller gassikkerhed osv.), der gælder i brugslandet.

• Vær forsigtig, når apparatet flyttes. Apparatet er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.

• Sørg for at tage netstikket ud af kontakten under installationen (hvis det er relevant).

• Mindsteafstanden til andre apparater skal overholdes.

• Apparatet må ikke placeres på et underlag.

Tilslutning, el

• Installation og tilslutning må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Kontakt et godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger.

• Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.

Stærkstrømsreglementet.

• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen til maskinen.

• Oplysninger om spænding står på typeskiltet.

• Brug de korrekte isoleringsanordninger:

Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.

• Apparatets installation skal udføres med en afbryder, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Afbryderen skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.

• Beskyttelsen mod elektrisk stød skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden brug af værktøj.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

• Hvis du tilslutter el-apparater i stikkontakter, må deres ledninger ikke berøre eller komme tæt på den varme ovndør.

• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand.

• Undgå at klemme eller beskadige stikket

(hvis det er relevant) og ledningen bag apparatet.

• Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

• Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve elstikket ud af kontakten (hvis det er relevant).

• Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.

Servicecenter

• Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker. Kontakt et godkendt servicecenter.

• Brug kun originale reservedele.

Bortskaffelse af apparatet

• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:

– Tag stikket ud af kontakten.

– Klip elledningen af, og kassér den.

– Fjern dørlåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og dyr bliver lukket inde i apparatet. Der er fare for kvælning.

electrolux

5

PRODUKTBESKRIVELSE

Oversigt over apparatet

1 2

4

3

9

3

2

1

9

8

3

2

5

4

1

5

4

3

6

7

5

1 Kogesektion

2 Kontrolpanel

3 Grill

4 Ovnlampe

5 Undervarme

6 Bøsning til stegetermometer

7 Teleskop udtræksskinner

8 Blæser og bageste varmelegeme

9 Ovnribber med ribbepositioner

Kogesektionens layout

1 2 3

140 mm

180 mm

210 mm

140 mm

6 5 4

1 Kogezonen 1200 W

2 Dampudluftning

3 Kogezonen 1800 W

4 Kogezonen 1200 W

5 Restvarmeindikator

6 Kogezonen 2300 W

6

electrolux

Kontrolpanel

1 2 3 4 5 6 7 3 2

1 TÆNDT-lampe

2 Betjeningsknapper til kogesektionen

3 Temperaturindikator

4 Funktionsvælger for øverste ovnfunktioner

5 Elektronisk programenhed

6 Funktionsvælger for hovedovnens funktioner

7 Funktionsvælger for hovedovnens temperatur

Tilbehør

Grillrist

FØR IBRUGTAGNING

Advarsel

Se under "Om sikkerhed".

Fjern al emballage både inde fra og uden på ovnen, før apparatet tages i brug. Fjern ikke typeskiltet.

Bemærk

Hold altid midt på håndtaget, når du åbner ovnen.

Rengøring før ibrugtagning

• Tag alle dele ud af apparatet.

• Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.

Bemærk

Brug ikke slibende rengøringsmidler og skuresvampe! Det kan beskadige overfladen. Se

"Vedligeholdelse og rengøring".

Indstilling af Aktuel tid

Ovnen virker først, når uret er indstillet.

Til service, kageforme, stege.

Bageplade

Til kager og småkager.

Nonstick-bradepande

Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.

Madlavningstermometer

Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er.

Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter strømafbrydelse, blinker knappen for tidsfunktioner automatisk.

Indstil uret med "

+

"- eller "

-

"-knappen.

Efter ca. 5 sekunder holder displayet op med at blinke og viser indstillingen for aktuel tid.

Ved ændring af klokkeslættet må du ikke angive en automatisk funktion (Varighed eller Slut ) på samme tid.

electrolux

7

Forvarmning

1. Indstil funktion

og maksimal temperatur.

2. Lad den tomme ovn være tændt i ca. 1 time.

3. Indstil funktion og maksimal temperatur.

4. Lad den tomme ovn være tændt i ca.

10 minutter.

5. Indstil funktion og maksimal temperatur.

6. Lad den tomme ovn være tændt i ca.

10 minutter.

Dette er for at brænde belægninger i ovnen af. Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Når du forvarmer ovnen for første gang, kan den udsende en lugt og røg. Dette er en normal virkning. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftstrømning.

Forvarm de to ovne. Opvarm én ovn ad gangen.

KOGESEKTION – DAGLIG BRUG

Advarsel

Se under "Om sikkerhed".

Varmetrin

Funktionsvælger

0

Funktion

1-12

SLUK-position

Varmetrin

(1 = laveste varmetrin, 12 = højeste varmetrin)

1. Drej funktionsvælgeren til det ønskede varmetrin.

2. Afslut tilberedningen ved at dreje funktionsvælgeren til "0"-position.

Restvarmeindikator

Restvarmeindikatoren tænder, når en kogezone er varm.

Advarsel

Forbrændingsrisiko ved restvarme!

KOGESEKTION – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

Kogegrej

• Bunden af kogegrejet skal være så tyk og plan som muligt.

• Kogegrej af emaljeret stål eller med alu- eller kobberbund kan give misfarvninger på glaskeramikken.

• Sæt kogegrejet på, inden du tænder for kogezonen.

• Sluk for kogezonen nogle minutter før tilberedningen er slut, så du udnytter restvarmen.

• Grydens bund og kogezonen bør være lige store.

Spar på energien

• Læg så vidt muligt altid låg på gryderne.

Eksempler på anvendelser

Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.

1

Temperaturindstilling

Bruges til:

At holde færdig mad varm

Tid (Time)

Gode råd

1-3

Efter behov

Låg

5-25 min Rør en gang imellem

1-3

Hollandaise, smelte: Smør, chokolade, gelatine

Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte

æg

10-40 min

Læg låg på under tilberedningen

8

electrolux

Temperaturindstilling

4-6

Bruges til: Tid (Time)

Gode råd

Mørkogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter

25-50 min

Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter under tilberedningen

Tilsæt få spsk. væske 4-6

5-7

5-7

8-9

Dampning af grøntsager, fisk, kød

Dampning af kartofler

Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper

Nænsom stegning: Schnitzler, cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver, samt opbagte saucer

20-45 min

20-60 min

60-150 min

Efter behov

Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler

Op til 3 l væske plus ingredienser

Vendes undervejs

10-11 Kraftig stegning, hash browns (rösti), tournedos, steaks

5-15 min Vendes undervejs

11-12 Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites

KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Advarsel

Se under "Om sikkerhed".

Rengør altid apparatet efter brug.

Brug altid kogegrej med ren bund.

Bemærk

Betjeningsknapperne må ikke fjernes fra apparatet.

• Rengør apparatets forside med en blød klud og en mild rengøringsopløsning.

• Til metalforpaneler bruges et rengøringsmiddel egnet til rustfrit stål.

• Brug ikke skuremidler eller skuresvampe.

Ridser eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion.

kan snavset beskadige apparatet.

Brug en speciel skraber til glasset.

Sæt skraberen skråt ned på glasoverfalden, og bevæg bladet hen over overfladen.

Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:

Rande af kalk eller vand, fedtstænk og metalskinnende misfarvning. Brug et pudsemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.

2. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.

3. Slut med at

tørre efter med en ren klud.

Sådan fjernes snavs:

1. –

Fjern straks:

smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers

OVN – DAGLIG BRUG

Advarsel

Se under "Om sikkerhed".

electrolux

9

Elektronisk programenhed

1 2 3

6 5 4

1 Symbolet for madlavningstermometer

Funktioner, øverste ovn

Ovnfunktion

SLUK-position Apparatet er slukket.

2 Tidsdisplay

3 Lamper for funktioner

4 Knappen "

+

"

5 Valgknap

6

Knappen "

-

"

Tænde og slukke for den øverste ovn eller hovedovnen

1. Stil den øverste ovns/grillens (hovedovnen) funktionsvælger på de ønskede indstillinger.

2. Den øverste ovns/grillens (hovedovnen) kontrollampe lyser.

3. Stil den øverste ovns/grillens (hovedovnen) funktionsvælger på Sluk-position for at slukke ovnen.

Egnet til

Over-/undervarme

Bruning

Til bagning og stegning i ét niveau.

Stor grill

Til stegning af større stege eller fjerkræ i ét niveau. Også til gratinering og bruning.

Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til brødristning.

Ovnlampe Til belysning af ovnrummet.

Funktioner, hovedovn

Ovnfunktion

Funktionslåsen Til låsning af ovnfunktioner

Egnet til

Ovnlampe

Optøning

Tørring

Stor grill

Bruning

Til belysning af ovnrummet.

Til optøning af dybfrost.

Til at tørre madvarer.

Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til brødristning.

Til stegning af større stege eller fjerkræ i ét niveau. Også til gratinering og bruning.

10

electrolux

Ovnfunktion

Tærte/Pizza

Egnet til

Til bagning i ét niveau med kraftigere bruning og sprød bund. Reducér ovntemperaturen (20-40 °C) i forhold til over-/undervarme.

Over-/undervarme Til bagning og stegning i ét niveau.

Varmluft

Til at bage i højst tre niveauer ad gangen. Reducér ovntemperaturen

(20-40 °C) i forhold til over-/undervarme.

SLUK-position Apparatet er slukket.

Temperaturindikator

Temperatur-kontrollampen (se under "Produktbeskrivelse") tænder, når ovnen varmer. Den slukker, når ovnen har nået den

ønskede temperatur. Derefter tænder og slukker den skiftevis for at vise, at temperaturen bliver holdt.

OVN - URFUNKTIONER

Urfunktion

Valg / aktuelt klokkeslæt

Minutur

Egnet til

Til indstilling, ændring eller aflæsning af klokkeslæt.

Varighed

Sluttid

Bruges til at indstille en nedtælling.

Når tiden er gået, udsendes et lydsignal.

Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen.

Til at indstille, hvor længe ovnen skal arbejde.

Til indstilling af sluktiden for en ovnfunktion.

Varighed og Sluttid kan bruges sammen, hvis apparatet skal tændes og senere slukkes automatisk. I så fald skal du første indstille Varighed og derefter Sluttid .

Indstilling af urfunktion

2. Til indstilling af minuturet , Varighed

eller Slut , bruges knappen "

+

" eller "

-

".

Den relevante kontrollampe tændes.

Når tiden er gået, blinker indikatoren og der lyder et signal i to minutter.

Med funktionerne Varighed og Slut

, slukker ovnen automatisk.

3. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.

Sletning af urfunktioner

1. Tryk på vælgerknappen igen og igen, indtil kontrollampen for den ønskede funktion blinker.

2. Tryk på knappen "

-

", og hold den nede.

Efter et par sekunder slukker urfunktionen.

1. Tryk en eller flere gange på valgknappen, indtil lampen lyser ud for den ønskede funktion.

electrolux

11

OVN - BRUG AF TILBEHØRET

Madlavningstermometer

Stegetermometeret måler kernetemperaturen i kødet. Ovnen slukker automatisk, når kødet har nået den indstillede kernetemperatur.

Der skal tages hensyn til to temperaturer:

• Ovntemperaturen

• Kernetemperaturen (se tabellen for stegetermometeret)

Vigtigt

Brug kun det medfølgende stegetermometer eller originale reservedele.

Advarsel

Stegetermometer er meget varmt! Risiko for forbrænding! Pas på, når du trækker stikket og spidsen ud.

1. Sæt stegetermometrets spids ind i midten af kødet, så langt som den kan komme.

2. Tryk stegetermometrets stik helt ind i kontakten i ovnens sidevæg.

3. Brug knapperne "

+

" / "

-

" til at indstille den ønskede kernetemperatur Temperaturindstillingen går fra 30 °C til 99 °C.

Se de anbefalede værdier i tabellen.

4. Indstil ovnfunktion og -temperatur med betjeningsknapperne.

5. Ovnen slukker automatisk, når kødet har nået den indstillede kernetemperatur.

6. Tag stegetermometer ud.

Hvis kødet ikke er tilstrækkelig gennemstegt, gentages ovenstående trin, og der vælges en en højere kernetemperatur.

Centrumtemperaturen vises fra 30 °C.

Indsættelse af ovntilbehør

Sæt pladerne ind, så de dobbelte kanter i siderne sidder bag i ovnen og vender mod bunden. Skub pladerne ind mellem skinnerne ud for den valgte rille.

Bradepanden og risten har dobbelte kanter i siderne. Disse kanter og ribbernes form fungerer som vippesikring for ovnens tilbehørsdele.

Indsættelse af rist og bradepande samtidigt

Læg risten oven på på bradepanden. Skub bradepanden ind mellem skinnerne ud for en af rillerne.

Teleskopudtræk – Indsættelse af ovntilbehør

Anbring den flade bageplade eller bradepanden på teleskopskinnerne. Hægt fremspringene i kanten på teleskopskinnernes tappe.

12

electrolux

Anbring pladen på teleskopskinnerne, så fødderne vender nedad.

Den hævede kant rundt om pladen gør, at fade og lignende er ekstra godt sikret mod at kure ud.

Samtidig indsættelse af rist og bradepande

Læg risten oven på bradepanden. Anbring risten og bradepanden på teleskopskinnerne. Hægt fremspringene i kanten på teleskopskinnernes tappe.

OVN - EKSTRA FUNKTIONER

Funktionslås

Funktionslåsen er indbygget i ovnens funktionsvælger.

Funktionslåsen deaktiverer ikke komfurets strømforsyning.

Låsning af ovnen:

Drej funktionsvælgeren til symbolet . Knappen springer ca. 2 mm ud.

Oplåsning af ovnen:

Tryk på knappen, og drej den til den ønskede position.

Ovnlågens børnesikring

Ovnlågens børnesikring gør det sværere for børn at åbne lågen. Ved leveringen er sikringen slået til, men den kan slås fra, hvis det

ønskes.

Kontroller, at ovnen ikke er varm.

Skub sikringen mod højre for at åbne ovndøren.

Dørlåsen deaktiveres ved at trække og skubbe sikringen mod højre. Tryk venstre kant ind.

Dørlåsen aktiveres ved at skubbe sikringen mod højre og derefter tilbage til udgangspunktet.

Køleblæser

Når apparatet er tændt, bliver blæseren automatisk slået til for at holde ovnen kølig på de udvendige sider. Hvis du slukker for apparatet, stoppes afkølingen.

Sikkerhedstermostat

For at undgå farlig overophedning (på grund af forkert brug af apparatet eller defekte komponenter) er ovnen udstyret med en sikkerhedstermostat, der afbryder strøm-

electrolux

13

men. Ovnen tænder automatisk, når temperaturen er faldet.

OVN – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

Øverste ovn

Den øverste ovn er den mindste af de to ovne. Den har 3 riller. Brug den til at tilberede mindre mængder mad. Den giver især gode resultater, når den bruges til at bage frugtkager, søde kager og buddinger eller quiche.

Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under bagningen. Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af.

Hovedovn

Hovedovnen er i sær egnet til tilberedning af større mængder madvarer.

Bagning

Generelle bemærkninger

• Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før.

Tilpas dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser.

• Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så eftervarmen udnyttes.

Om bagetabellerne

• Vi anbefaler, at du bruger den laveste af temperaturerne første gang.

• Hvis du ikke kan finde indstillinger til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest.

• Bagetiden kan være 10-15 minutter længere, når du bager i flere lag.

• Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen.

Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskriften samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.

Bagetabeller

Bløde kager

Bagværkets art Minutter

Frugtkager

Marmorkage

Muffins

Kager

Bagværkets art

Funktion

Temp.

°C

150-170 1

Rille (hovedovn)

160-180 1

220-225 3

1

2

Rille (øverste ovn)

1

Funktion

Temp.

°C

140-150 1

Rille (hovedovn)

150-160 1

160-170 1+4

70-80

45-60

10-20

Minutter

Roulade

Bagværk med smør, mel, sukker (æg)

Temp.

°C

225-250 3

170-180 3

Funktion

Rille (hovedovn)

2

2

Rille (øverste ovn)

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

200 3

150-160 1+4

6-10

20-30

14

electrolux

Småkager

Bagværkets art

Funktion

Temp.

°C

170-180 3

Rille (hovedovn)

Rille (øverste ovn)

2

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

150-160 1+4

Minutter

Småkager af mørdej

Brune kager

Småt bagværk af butterdej

Brød

Bagværkets art

190-200 3

180-200 3

2

2

170-190 1+4

160-180 1+4

10-15

8-12

20-30

Formbrød

Brød på plade

Tekage

Franskbrød

Bagværkets art

Funktion

Temp.

°C

190-210 1

175-225 2

220-225 3

Rille (hovedovn)

1

1

Rille (øverste ovn)

1

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

170-190 2

180-190 1+4

180-190 1+4

Minutter

30-40

35-45

12-18

Boller

Vandkringle

Ovnretter

Bagværkets art

Funktion

Temp.

°C

225-250 2

Rille (hovedovn)

180-200 2

Rille (øverste ovn)

1

1

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

180-190 1+4

170-180 3

Minutter

7-10

20-30

Kartoffelgratin

Dessert m. æg, mel, mælk

Deep pan pizza

Temp.

°C

200 1

200-225 2

Funktion

Rille (hovedovn)

210-220 1

Bagetip

Resultat

Kagen er for lys i bunden

Kagen falder sammen

(bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen falder sammen

(bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen falder sammen

(bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen er for tør

Mulig årsag

Der er valgt forkert rille

Rille (øverste ovn)

1

2

1

Funktion

Temp.

°C

180-190 1

Rille (hovedovn)

180-190 3

Løsning

Sæt kagen i en lavere rille

Bagetemperaturen er for høj Brug en lavere indstilling

Minutter

45-50

20-35

16-20

Bagetiden er for kort Forlæng bagetiden

Indstil ikke højere temperatur for at forkorte bagetiden

Der er for meget væde i dejen Tilsæt mindre væske Kontrollér røretiden, især hvis du bruger røremaskine

Ovntemperaturen er for lav

180-200 1+4

Vælg en højere ovntemperatur

electrolux

15

Resultat

Kagen er for tør

Kagen bruner ujævnt

Kagen bruner ikke jævnt

Kagen bliver ikke bagt færdig på den indstillede bagetid

Stegetabel

Oksekød

Bagværkets art

Temp.

°C

Mulig årsag

Bagetiden er for lang

Ovntemperaturen er for høj, og bagetiden er for kort

Dejen er ujævnt fordelt

Temperaturen er for lav

Funktion

Rille (hovedovn)

Roastbeef, rød

Roastbeef, rosa

Roastbeef, gennemstegt

Svinekød

Bagværkets art

125

125

125

Temp.

°C

2

2

2

Funktion

Rille (hovedovn)

1

Rille

(øverste ovn)

1

1

1

Rille

(øverste ovn)

Skinke m.

ben

Svinemørbrad

Kotelet, hamburgerryg

Farsbrød

170

170

175

170

Kalve-/lammesteg

Bagværkets art

2

2

2

2

Temp.

°C

170 2

Funktion

Rille (hovedovn)

1

1

2

1

Rille

(øverste ovn)

Kalve-/lammesteg, rosa

Kalve-/lammesteg, gennemstegt

170 1 1

Løsning

Vælg en kortere bagetid

Vælg lavere ovntemperatur og længere bagetid

Fordel dejen jævnt i bageformen

Vælg en lidt højere temperatur

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

120

120

120

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

160

160

165

160

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

160

160

2

2

2

2

2

1+4

2

2

2

50-55

55-60

70-75

80

85

°C

°C

75-80

70

75

°C

Minutter

55-75

75-85

100-130

Minutter

90-105

105

90

60-70

Minutter

90

105

16

electrolux

Fjerkræ

Bagværkets art

Kylling, poulard

Kyllinge-/kalkunfilet

Kalkun, poulard

(halveret)

And

Gås

Temp.

°C

190

220

170

160

160

2

3

1

Funktion

Rille (hovedovn)

2

1-2

1

2

Rille

(øverste ovn)

1

1

1

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

180

200

160

150

150

2

2

2

2

2

90

°C

85

75

Minutter

20-60

35-50

45-55

40-55

40-55

Fisk

Bagværkets art

Funktion

Temp. °C Rille (hovedovn)

2

Rille

(øverste ovn)

Kogning af fisk

Bækørreder

à 200-250 g

Sandart, ca.

1 kg

Hel fisk

Hel laks, ca.

1 kg

100-110 2

200

220

200

210

3

3

2

2

2

2

1

1

Grillstegning

Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling

Funktion

Temp.

°C

Rille (hovedovn)

190

190

190

200

3

3

3

3

°C Minutter

65

58

50-70

20-25

25-30

30-35

20-25

• Læg ikke en tallerken eller skål over. Det kan forlænge optøningstiden meget.

• Sæt risten i første rille fra neden.

Vigtigt

Ovndøren skal altid være lukket, når grillen er i brug

Inden grillstegning skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter.

• Sæt risten i den rille, der er anbefalet i grilltabellen.

• Sæt altid bradepanden i første rille, så den kan opsamle fedtet.

• Grillsteg kun flade stykker af kød eller fisk.

Information om akrylmid

Vigtigt

Ifølge nye videnskabelige undersøgelser kan der dannes sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du bruner maden (især hvis den indeholder stivelse). Derfor anbefaler vi, at du tilbereder ved lavest mulig temperatur og ikke bruner maden for meget.

Optøning

• Tag maden ud af emballagen, og læg den på en tallerken, der stilles på ovnens rist.

OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Advarsel

Se under "Om sikkerhed".

Apparater af rustfrit stål eller aluminium:

electrolux

17

Rengør kun ovndøren med en fugtig klud. Tør efter med en blød klud.

Brug ikke ståluld, syrer eller skuremidler, da de kan ødelægge ovnens overflade. Vær lige så forsigtig, når ovnens betjeningspanel rengøres

• Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel.

• Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel

• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast.

• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.

• Rens alt ovntilbehør (med en varm klud tilsat rengøringsmiddel) efter hver brug, og lad det tørre.

• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen!

Bemærk

Betjeningsknapperne må ikke fjernes fra apparatet.

Katalytiske sider og loft

Ovnens sider og loft med katalytisk belægning er selvrensende. De absorberer fedt, som samles på siderne, når ovnen bruges.

For at hjælpe selvrensningssystemet skal du regelmæssigt opvarme ovnen uden madvarer:

• Tænd for ovnbelysningen.

• Tag tilbehør ud af ovnen.

• Vælg en ovnfunktion.

• Indstil ovntemperaturen til 250 °C, og lad den være tændt i 1 time.

• Rengør ovnrummet med en blød og fugtig svamp.

Advarsel

Brug ikke spray, skurende rengøringsmidler eller andre rengøringsmidler til rengøring af den katalytiske belægning. Det vil beskadige overfladen.

Misfarvning af den katalytiske belægning forringer ikke de katalytiske egenskaber.

Rengøring af ovndør

Tag ovndøren af, før den rengøres.

Bemærk

Vær forsigtig, når døren tages af. Døren er tung!

Afmontering af ovndøren

1. Åbn lågen ca. en tredjedel (til "parkeret" position).

2

1

30°

2. Tag fat i begge sider af ovndøren, og træk den ud væk fra ovnen.

Brug samme fremgangsmåde til at sætte ovndøren i, men i omvendt rækkefølge.

Tryk ned, indtil enhedens fjeder klikker på plads.

Bemærk

Læg ovndøren med ydersiden nedad på et blødt, jævnt underlag, så den ikke ridses.

Udtagning og rengøring af dørglas

1. Hold i overkanten af hvert enkelt glas, og træk det opad og ud af styreskinnen.

18

electrolux

2. Rengør dørglassene.

Montér panelerne på samme måde, men med trinnene i omvendt rækkefølge. Sæt det mindste panel i først og derefter det største.

Ovnribber

Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge kan rengøres.

Udtagning af ovnribber

1. Træk forenden af ribberne væk fra sidevæggen.

• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.

Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset.

Udskiftning af ovnpæren

1. Pærens dækglas er placeret bagerst i ovnrummet.

Drej pærens dækglas mod uret, og tag det af.

2. Gør glasset rent.

3. Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.

Vigtigt

Brug den samme type ovnpære.

4. Montér dækglasset.

Udskiftning af ovnpæren:

1. Lampedækslet er placeret i venstre side af ovnrummet. Fjern venstre ovnribbe.

2. Lirk dækglasset af med en smal genstand uden spids (f.eks. en teske), og gør det rent.

2. Træk rilleskinnerne fra bagsiden af sidevæggen for at fjerne ribberne.

1

2

Indsættelse af ovnribber

Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.

Vigtigt

Sørg for, at tappene på teleskopskinnerne vender fremad.

Ovnpære

Advarsel

Der er fare for elektrisk stød!

Før du skifter ovnpære:

• Sluk for ovnen.

HVIS NOGET GÅR GALT

Advarsel

Se under "Om sikkerhed".

3. Hvis nødvendigt: Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.

Brug en ovnpære af samme type.

4. Montér dækglasset.

5. Sæt venstre ovnribbe på plads.

electrolux

19

Fejl

Restvarmeindikatoren tænder ikke

Mulig årsag

Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i kort tid

Sikringen i sikringsboksen er gået

Løsning

Hvis kogezonen skulle være varm: Kontakt kundeservice

Apparatet virker slet ikke

Apparatet virker slet ikke Børnesikringen er aktiveret

Apparatet virker slet ikke

Ovnen bliver ikke varm

Ovnlyset virker ikke

Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet

Apparatet er slukket

Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger

Ovnlampen er defekt

Maden har stået for længe i ovnen

Apparatet er slukket, men det udsender stadigvæk lyde.

Køleblæseren er stadigvæk tændt.

Stegetermometeret virker ikke.

Du har ikke sat stegetermometerets spids helt ind i kødet.

Kontrollér sikringen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang

Slå børnesikringen fra

Tænd for apparatet

Kontrollér indstillingerne

Udskift ovnpæren

Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen

Det er ikke nødvendigt at foretage sig noget. Det er normalt.

Sæt stegetermometerets spids ind i midten af kødet, så langt som den kan komme.

Sæt madlavningstermometerets stik helt ind i kontakten i ovnens sidevæg

Urdisplayet viser "F11".

Displayet viser en fejlkode, der ikke står på listen "F...."

Stegetermometeret kortslutter, eller stikket til stegetermometeret er ikke trykket helt ind i kontakten

Der er en fejl i apparatet

Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke selv kan løse problemet.

Kobl apparatet fra lysnettet i et stykke tid. Sluk på gruppeafbryderen, eller tag sikringen ud på tavlen. Tilslut igen. Hvis F og nummeret tændes igen, bør du henvende dig til forhandleren eller Electrolux Service A/S.

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på komfurets frontramme.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

INSTALLATION

Advarsel

Se under "Om sikkerhed".

Tekniske specifikationer

Mål

Højde

Bredde

900 mm

596 mm

Dybde

Kapacitet, øverste ovn

Kapacitet, hovedovn

Mål

600 mm

37 l

50 l

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

20

electrolux

Dette apparat opfylder kravene i EU-direktiv

89/336/EØF og 73/23/EØF.

Det aktuelle varmelegeme afhænger af produktspecifikationerne.

Advarsel

Sæt ikke apparatet på en sokkel

Vigtigt

Sørg altid for, at apparatet er i vater, før det tages i brug.

Niveaujustering

Vigtigt

Sørg for, at apparatets øverste overflade er vandret, når det monteres.

Brug en skruetrækker til at justere hjulene med. Hjulene og fødderne på komfuret kan justeres 15 mm.

• Overflader over kogezonen skal være mindst 685 mm over denne.

Vippesikring

Bemærk

Vippesikringen skal monteres

(A+B). Ellers kan apparatet risikere at vælte.

Juster apparatet til korrekt højde, før tippesikringen monteres.

Vippesikringen består af to dele (A+B). Vippesikringen (B) er placeret på højre eller venstre side af apparatets bagside (se fig. 1).

Vippesikringen (A) skal monteres på væggen. Afstanden fra hullet til vippesikringen

(A) og gulvet er ca. 816 mm. Sørg for at montere vippesikringen (A) i korrekt højde. Skru den godt ind i massivt materiale, eller brug evt. forstærkning, underlag eller beslag.

Kontroller, at tippesikringen rager mindst 20 mm ind i hullet bag på komfuret (B), når komfuret er skubbet ind på plads (se fig. 2).

Hvis afstanden mellem køkkenelementerne er større end komfurets bredde, skal afstanden i siden justeres, så komfuret står i midten. Sørg for, at overfladen bag komfuret er plan.

• Apparatet forlod fabrikken fuldt emballeret. Hvis det leveres uden emballage, og der er sket beskadigelse, kan producenten ikke drages til ansvar. Kontakt forhandleren for at få hjælp.

• Undgå at flytte apparatet ved håndkraft efter fjernelse af emballagen. Undgå brug af sækkevogn eller andre former for hjælpermidler til at løfte apparatet. Apparatet kan tage skade af det.

• Apparatet flyttes ved at åbne ovndøren og løfte ved at holde indvendigt, øverst i apparatet.

• Det fritstående apparat kan monteres med elementer på en eller begge sider og i hjørnet.

• Beskyt sidevægge over kogezoneniveau med varmefast, ikke-brandbart materiale, og sørg for, at der er mindst 40 mm afstand fra sidevæggen til siden af kogezonen.

• Sørg for, at der er mindst 2 mm afstand på begge sider af apparatet, så det kan flyttes på plads.

1

2

50 mm

60 mm

A

B

60 mm

50 mm

A

Elektrisk installation

Advarsel

Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

Producenten er ikke ansvarlig, hvis du ikke følger sikkerhedsforskrifterne i kapitlet "Om sikkerhed".

Dette apparat leveres med stik og ledning.

electrolux

21

Vigtigt

Hvis ovnen tilsluttes til en 3-faset kontakt, skal denne have en neutral fase.

Ellers fungerer apparatet ikke.

MILJØHENSYN

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Emballagemateriale

Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads.

Advarsel

Inden ovnen kasseres, bør den gøres ubrugelig, så ingen kan komme til skade med den.

Tag stikket ud af kontakten, og klip netledningen af ovnen.

22

electrolux

electrolux

23

www.electrolux.com/shop

892944733-A-302010

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement