Electrolux EKC60465W 400V, EKC60465X User manual

Electrolux EKC60465W 400V, EKC60465X User manual
bruksanvisning
Spis
EKC60465
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Häll – daglig användning
Häll – råd och tips
Häll – underhåll och rengöring
Ugn – daglig användning
2
5
6
7
7
8
8
Ugn - klockfunktioner
10
Ugn - använda tillbehören
10
Ugn - tillvalsfunktioner
12
Ugn – råd och tips
13
Ugn – underhåll och rengöring
16
Om maskinen inte fungerar
18
Installation
19
Miljöskydd
20
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens
säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med
produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det
finns risk för personskada och skada på
produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Tryck på
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på
egendom.
• Övervaka alltid hällen under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan
när produkten används. Het ånga kan
strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Lägg
inte metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli
heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan pro-
electrolux 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ducera en blandning av luft och alkohol.
Det finns då risk för brand.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
nära produkten när du öppnar luckan.
Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter (av
plast eller aluminium) i, i närheten av eller
på produkten. Det finns risk för explosion
eller brand.
Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på den.
Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada
produkten.
Var försiktig när du tar bort eller installerar
tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällens yta om de dras över den.
Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.
För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där ( i förekommande
fall).
Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidan bakre del (i förekommande fall).
Om ytan är spräckt, koppla ur produkten
ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det
finns risk att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med
milt handdiskmedel och vatten. Använd
inte brandfarliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller
fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting
på värmeelementen eller termostatens
sensor.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Stäng av apparaten, avaktivera och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Var försiktig när du byter ugnslampan.
Det finns risk för stöt. Låt produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Anslut inte apparaten
till nätet om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan
göra garantin ogiltig.
4 electrolux
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Ställ inte produkten på en bas.
Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i
huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isoleringsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till
ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller
komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera eller
utföra arbete på maskinen. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Skrotning av produkten
• För att förhindra person- eller materialskada
– Koppla loss produkten från eluttaget.
– Klipp av nätkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Det finns risk för kvävning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
4
9
3
3
2
1
5
4
5
9
8
4
3
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Häll
Kontrollpanel
Grill
Ugnsbelysning
Undervärme
Uttag för matlagningstermometer
Utdragbara bakplåtsskenor
Fläkt och värmeelement på bakvägg
Ugnsstegar med ugnsnivåer
1
2
3
4
5
6
Kokzon 1200 W
Ångutlopp
Kokzon 1800 W
Kokzon 1200 W
Restvärmeindikering
Kokzon 2300 W
6
7
2
1
5
Beskrivning av hällen
1
2
3
140 mm
180 mm
210 mm
6
140 mm
5
4
6 electrolux
Kontrollpanel
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
Strömindikator
Kontrollvred för hällen
Temperaturvisning
Vred för övre ugnens funktioner
Elektronisk programmeringsenhet
Kontrollvred för huvudugnens funktioner
Kontrollvred för huvudugnens temperatur
6
7
3
2
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Super Clean långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
Tillbehör
• Galler
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Avlägsna allt förpackningsmaterial som
finns både inuti och utanpå ugnen innan produkten används. Ta inte bort
typskylten.
Försiktighet Håll alltid i mitten av
handtaget för att öppna ugnsluckan.
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
Försiktighet Använd inte slipande
rengöringsmedel! Dessa kan skada
ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Ställa in tiden
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
" + " eller" - ".
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
För inställning av tid får inte en automaeller stopptid
tisk funktion (koktid
) ställas in samtidigt.
Förvärm
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
electrolux 7
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 1 timme.
3. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
5. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare än
vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten
för första gången kan den avge lukt och
rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
Förvärm de två ugnarna. Värm upp en ugn i
taget.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Värmelägen
Kontrollvred
Funktion
Av-läge
0
1-12
Värmelägen
(1 = lägst, 12 = högst)
2. Vrid kontrollvredet till läge "0" för att slutföra tillagningen.
Restvärmeindikering
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon
är varm.
Varning Risk för brännskador på
grund av restvärme!
1. Vrid kontrollvredet till önskat värmeläge.
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Kokkärl
• Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka
missfärgning på glaskeramiken.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Värmeläge
Använd för:
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på zonen.
• Stäng av kokzonen innan tillagningen
är klar för att utnyttja restvärmen.
• Botten på pannor och kokkärl måste
vara lika stor som kokzonen.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Anvisning
1
Varmhållning av tillagad mat
efter behov
Täck över
1-3
Hollandaisesås, smältning: Smör, choklad, gelatin
5-25 minuter
Rör om då och då
1-3
Stanning: Omeletter, äggstanning
10-40
minuter
Tillaga med lock
4-6
Sjudning av ris och mjölkbaserade rätter, värmning av färdiglagade rätter
25-50
minuter
Tillsätt minst dubbla mängden vätska som ris, rör om mjölkrätter under
tillagningen
4-6
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
5-7
Koka potatis
20-60
minuter
Använd max. 1/4 liter vatten för 750
gram potatis
8 electrolux
Värmeläge
Använd för:
Tid
Anvisning
5-7
Tillagning av stora mängder mat, stuvningar och soppor
60-150
minuter
Upp till 3 liter vätska plus ingredienser
8-9
Lätt stekning: Schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
efter behov
Vänd efter halva tiden
10-11
Hård stekning, potatiskroketter, fransyska, biff
5-15 minuter
Vänd efter halva tiden
11-12
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (goulash, grytstek), fritera pommes frites
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Försiktighet Avlägsna inte
kontrollvreden från produkten.
• Rengör produktens framsida med en
mjuk trasa och en lösning av varmt vatten
och lite diskmedel.
• För framsidor av metall, använd lite rengöringsmedel för rostfritt stål.
• Använd inte skurmedel eller skursvampar.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte
gör detta. Använd en speciell skrapa
för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och flytta bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval: kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett speciellt
rengöringsmedel för glaskeramik eller
rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
6
5
3
4
electrolux 9
1 Kontrollampa för matlagningstermometer
2 Tidvisning
3 Funktionslampor
4 Knapp " + "
5 Valknapp
6 Knapp " - "
2. Indikatorn till övre ugnen/grillen (huvudugnen) tänds.
3. Stäng av ugnen genom att vrida kontrollvredet till övre ugnen/grillen (huvudugnen) till av-läget.
Slå på och av övre ugnen eller
huvudugnen
1. Vrid kontrollvredet till övre ugnen/grillen
(huvudugnen) till nödvändiga inställningar.
Funktioner i den övre ugnen
Ugnsfunktioner
Av-läge
Över-Undervärme
Tillämpning
Ugnen är avstängd.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Browning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. Även för att
gratinera och bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning.
Ugnsbelysning
För att tända ugnsbelysningen.
Funktioner i huvudugnen
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner
Ugnslampa
För att tända ugnsbelysningen.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Torkning
För att torka livsmedel.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning.
Browning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. Även för att
gratinera och bryna.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Sänk ugnstemperaturen (20–
40 °C) jämfört med en konventionell ugn.
10 electrolux
Ugnsfunktioner
Över-Undervärme
Tillämpning
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Varmluft
För ugnsbakning på tre nivåer samtidigt. Sänk ugnstemperaturen (20–
40 °C) jämfört med en konventionell ugn.
Av-läge
Ugnen är avstängd.
Temperaturdisplay
Temperaturindikatorn (se "Produktbeskrivning") tänds när ugnen värms upp Den
släcks när ugnen uppnår rätt temperatur In-
dikatorn tänds och släcks sedan omväxlande för att indikera att temperaturen upprätthålls
UGN - KLOCKFUNKTIONER
Klockfunktion
Val/Klocka
Signalur
Koktid
Stopptid
Tillämpning
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
För att ställa in en tid för nedräkning.
När tiden löper ut avges en ljudsignal.
Denna funktion kan även användas när ugnen inte används.
Används för att ställa in hur länge ugnen ska vara på.
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Koktid
och Stopptid
kan användas samtidigt om ugnen automatiskt
ska slås på eller stängas av vid en senare tidpunkt. I det här fallet ställer du
först in Koktid
och sedan Stopptid
.
Inställning av klockfunktioner
1. Tryck flera gånger på knappen tills lampan för önskad funktion blinkar.
2. Ställa in tiden med signaluret
, Koktid
eller stopptid
, använd knappen "
+ " eller" - ".
Motsvarande kontrollampa tänds.
När tiden gått ut, blinkar funktionslampan och under 2 minuter ljuder en signal.
Med funktionerna Koktid
och Stopptid
stängs ugnen av automatiskt.
3. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av signalen.
Avbryta klockfunktioner
1. Tryck upprepade gånger på Valknappen
tills indikeringen för önskad funktion blinkar.
2. Tryck på och håll inne knappen " - ".
Efter några sekunder slocknar klockfunktionen.
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Matlagningstermometer
Matlagingstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av
automatiskt.
electrolux 11
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen (se tabellen Matlagningstermometer)
Viktigt Använd endast
matlagningstermometern som medföljer
eller originalreservdelar.
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador föreligger! Var
försiktig när du avlägsnar
matlagningstermometerns spets och
kontakt.
1. För in matlagningstermometern så att
spetsen hamnar mitt i köttstycket.
2. Sätt i matlagningstermometerns kontakt
hela vägen i uttaget på ugnens sidovägg.
3. Använd " + " / " - " för att ställa in önskad innertemperatur. Du kan ställa in
temperaturen mellan 30 °C och 99 °C
Se rekommenderade värden i tabellen.
4. Använd vridreglagen för att ställa in önskad ugnsfunktion och temperatur
5. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen stängs ugnen av automatiskt.
6. Avlägsna matlagningstermometern.
Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande,
utför ovanstående steg på nytt och ställ in
en högre innertemperatur.
Sätta in av ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Innertemperaturen visas från 30 ºC
Sätta in ugnstillbehören
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Lägg gallret på långpannan. Skjut in långpannan mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Teleskopskenor – isättning av
ugnstillbehör
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på
bakplåtens eller långpannans kortsidor över
teleskopskenornas styrpinnar.
12 electrolux
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.
Sätta in ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
Placera utbuktningarna på bakplåtens eller
långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så
att fötterna är vända nedåt.
UGN - TILLVALSFUNKTIONER
Funktionslås
Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden
för ugnsfunktionerna.
Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.
Lås ugnen:
Vrid kontrollvredet till symbolen . Vredet
hoppar ut cirka 2 mm.
Lås upp ugnen:
Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.
Lucklås
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan Spärren är aktiverad vid leverans,
men den kan inaktiveras vid behov
Kontrollera att ugnen inte är varm.
Öppna luckan genom att flytta låset till höger.
Avaktivera lucklåset genom att dra och flytta låset till höger. Tryck in den vänstra kanten.
Aktivera lucklåset genom att flytta låset till
höger och sedan tillbaka till startpunkten.
Kylfläkt
När produkten är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla produktens ytor svala.
Om du stänger av produkten stannar kylfläkten.
Säkerhetstermostat
För att undvika farlig överhettning på grund
av felaktig användning av produkten eller defekta komponenter, är ugnen utrustad med
en säkerhetstermostat som vid behov kopplar bort strömmen. Ugnen sätts automatiskt
på igen när temperaturen sjunker.
electrolux 13
UGN – RÅD OCH TIPS
Övre ugn
Den övre ugnen är den mindre av de två ugnarna. Den har 3 ugnsnivåer. Användningsområdet är att tillaga mindre mängder mat.
Den ger särskilt goda resultat när den används för att tillaga fruktkakor, sötsaker och
kryddade pajdegsbottnar eller quiche.
Undre ugn
Undre ugnen är särskilt lämpad för att tillaga stora mängder mat.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen
stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre
temperaturen första gången.
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett liknande.
• Gräddningstiden kan förlängas med
10-15 minuter, om du bakar kakor på
mer än en nivå.
• Kakor och bakverk med olika höjd kan
färgsättas olika i början. Ändra inte temperaturinställningen om detta inträffar.
Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
Temperaturerna och gräddningstiderna
i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Bakningstabeller
Mjuka kakor
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Fruktkakor
150-170
1
Sockerkaka
160-180
1
Muffins
220-225
3
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
140-150
1
70-80
1
150-160
1
45-60
2
160-170
1+4
10-20
Kakor
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Rulltårta
225-250
3
Bakverk innehållande smör, mjöl,
socker (ägg)
170-180
3
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
2
200
3
6-10
2
150-160
1+4
20-30
Kex/skorpor
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Mördegskakor
170-180
3
Pepparkakor
190-200
Smördegskakor
180-200
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
2
150-160
1+4
10-15
3
2
170-190
1+4
8-12
3
2
160-180
1+4
20-30
14 electrolux
Bröd
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Formbröd
190-210
1
Limpa
175-225
Tekaka
220-225
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Bullar
225-250
2
Längder / kransar
180-200
2
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
170-190
2
30-40
2
1
180-190
1+4
35-45
3
1
180-190
1+4
12-18
Franskbröd
Typ av bakning
Funktion
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
180-190
1+4
7-10
1
170-180
3
20-30
Ugnsrätter
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Potatisgratäng
200
1
Ugnspannkaka
200-225
2
Pizza
210-220
1
Funktion
Ugnsnivå
(övre ugn)
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
1
180-190
1
45-50
2
180-190
3
20-35
1
180-200
1+4
16-20
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
electrolux 15
Stektabeller
Nötkött
Typ av bakning
Funktion
°C
Funktion
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå
(övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Rostbiff röd
125
2
1
120
2
50-55
55-75
Roastbiff medium
125
2
1
120
2
55-60
75-85
Rostbiff genomstekt
125
2
1
120
2
70-75
100-130
°C
Minuter
Gris
Typ av bakning
Funktion
Funktion
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå
(övre ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Skinkstek
170
2
1
160
2
80
90-105
Fläskkarré
170
2
1
160
2
85
105
Kotlett, revbensspjäll
175
2
1
165
1+4
–
90
Köttfärslimpa
170
2
2
160
2
75-80
60-70
Kalvkött/Lamm
Typ av bakning
Funktion
°C
Funktion
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå
(övre
ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Kalv-/lammstek
medium
170
2
1
160
2
70
90
Kalv-/lammstek
genomstekt
170
1
1
160
2
75
105
Fågel
Typ av bakning
Funktion
°C
Funktion
Minuter
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå
(övre
ugn)
Temperatur °C
Ugnsnivå
(undre ugn)
Kyckling, unghöna
190
2
1
180
2
85
20-60
Kyckling/kalkonfilé
220
3
2
200
2
75
35-50
Kalkon, unghöna
eller halv
170
1
1
160
2
90
45-55
Anka
160
2
1
150
2
–
40-55
Gås
160
1-2
1
150
2
–
40-55
16 electrolux
Fisk
Typ av bakning
Funktion
Temperatur °C
°C
Funktion
Ugnsnivå
(undre ugn)
Ugnsnivå
(övre ugn)
Temperatur °C
Minuter
Ugnsnivå
(undre ugn)
Kokning av
fisk
100-110
2
2
–
–
–
50-70
Forell
200-250 g
200
3
2
190
3
–
20-25
Gös, ca. 1 kg
220
3
2
190
3
–
25-30
Hel fisk
200
2
1
190
3
65
30-35
Hel lax, ca. 1
kg
210
2
1
200
3
58
20-25
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller fisk.
• Täck inte över med ett fat eller en skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och
lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt
svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa
produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Försiktighet Avlägsna inte
kontrollvreden från produkten.
Katalytiska väggar och tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar
fett som samlas på väggarna när ugnen är
igång.
electrolux 17
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan
mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och
låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa
svamp.
Varning Försök inte rengöra den
katalytiska ytan med ugnssprej,
frätande medel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Försiktighet Placera luckan med
utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för
att förhindra repor
Borttagning och rengöring av
luckglasen
1. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
2
1
Rengöring av ugnsluckan
Ta loss luckan innan du rengör den.
Försiktighet Var försiktig när du
avlägsnar luckan. Luckan är tung!
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
30°
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda
händerna och dra bort luckan från ugnen.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.
2. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i
omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra
sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2. Lossa sedan stegarna från sidoväggens
bakre del för att ta bort ugnsstegarna.
18 electrolux
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Viktigt Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
2
1
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Viktigt Kontrollera att fästskruvarna på
teleskopskenorna pekar framåt.
Ugnslampa
Varning Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot
en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Restvärmeindikatorn tänds inte
Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund
Kontakta kundtjänst om kokzonen är eller borde vara varm
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Barnlåset är aktiverat
Avaktivera barnlåset
Produkten fungerar inte
Produkten är avstängd
Slå på produkten
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
electrolux 19
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnsutrymmet
Maten har fått stå kvar för
länge i ugnen
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15–20 minuter efter
att tillagningen är klar
Produkten är avstängd men låter fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande.
Ingen åtgärd behövs. Detta är
normalt.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Du förde inte in matlagningstermometerns spets korrekt i köttet.
För in matlagningstermometern
så att spetsen hamnar mitt i
köttstycket.
Klockans display visar "F11".
Kortslutning i matlagningsterSätt matlagningstermometerns
mometern eller så sitter inte kon- kontakt så långt in som det går
takten ordentligt i uttaget
i uttaget på ugnens sida
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan "F...."
Det har uppstått ett fel på produkten
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F och siffra tänds
igen, kontakta din återförsäljare
eller serviceavdelning
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Viktigt Justera alltid spisen vågrätt innan
du använder den första gången.
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Nivåjustering
Tekniska data
Mått
Höjd
900 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Övre ugnens kapacitet
37 l
Undre ugnens kapacitet
50 l
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
Värmeelementen varierar med produktspecifikationerna.
Varning Placera inte produkten på en
sockel.
Viktigt När du installerar propdukten,
justera dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen.
Du kan justera spisens hjul och fötter 15 mm.
20 electrolux
• Spisen lämnade fabriken fullständigt förpackad. Om den levereras utan förpackning och skada har uppkommit, kan tillverkaren inte ta ansvar för detta. Kontakta din återförsäljare för råd.
• Flytta inte spisen för hand efter förpackningen har tagits bort. Använd inte en
skottkärra eller andra hjälpmedel för att lyfta spisen. Detta kan skada spisen.
• Flytta spisen genom att öppna luckan
och och lyfta spisen genom att fatta tag
inuti spisen.
• Du kan anpassa din fristående produkt till
skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
• Skydda sidoväggarna ovanför hällens
nivå med värmebeständiga, ej brännbara
material, och lämna ett avstånd på minst
40 mm från sidoväggarna till hällens sida.
• Lämna ett luftmellanrum på minst 2 mm
vid båda sidorna på spisen, så att den flyttas in i rätt läge.
• Ytorna ovanför hällen (även spisfläktar)
måste vara minst 685 mm ovanför hällen.
Tippskydd
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet (A+B). Om du inte
installerar det kan produkten tippa över.
Innan du installerar tippskyddet, justera
produkten till rätt höjd.
Tippskyddet består av två delar (A+B). Du
finner tippskyddet (B) på höger eller vänster
sida om produktens bakre vägg (se fig. 1).
Du måste installera tippskyddet (A) på väggen. Avståndet mellan hålet och tippskyddet (A) från golvet är ungefär 816 mm. Var
noga med att installera tippskyddet (A) i rätt
höjd. Skruva fast det i stabilt material eller
använd lämplig förstärkning.
Kontrollera att tippskyddet sticker in minst
20 mm i hålet på produktens baksida (B)
när du skjuter in produkten (se fig. 2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten. Säkerställ att
ytan bakom produkten är jämn.
50 mm
60 mm
60 mm
50 mm
A
A
1
B
2
Elektrisk installation
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
Viktigt Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
electrolux 21
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart. Plastdelar är markerade med en internationell förkortning, till exempel PE, PS etc. Sortera förpackningsmaterialet i härför avsedda
behållare vid kommunens miljöstation.
Varning För att produkten inte skall
utgöra någon fara måste den göras
obrukbar före kassering.
Tag ur stickkontakten från eluttaget
och tag bort nätkabeln från produkten.
22 electrolux
electrolux 23
www.electrolux.com/shop
892944732-A-302010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement