ZANKER | KOB10301XB | User manual | Zanker KOB10301XB User Manual

Zanker KOB10301XB User Manual
SL
Navodila za
uporabo
Pečica
KOB10301XB
Kazalo
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Opis izdelka
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
2
3
5
5
6
6
7
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Namestitev
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
7
11
13
13
15
15
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostne informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop do
delujoče naprave.
Splošna varnostna navodila
•
2
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev. Otroci, mlajši
od osmih let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti električnega udara.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker
je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Poskrbite, da bo naprava nameščena pod
in v bližino trdnih konstrukcij.
Stranice naprave morajo biti nameščene
ob napravah ali enotah z isto višino.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla.
Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti
osebje pooblaščenega servisnega centra.
Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni
mogoče odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
3
•
•
•
•
Če želite izključiti napravo, ne vlecite za
električni priključni kabel. Vedno povlecite
za vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z
omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti
minimalno razdaljo 3 mm.
Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in električnega
udara ali eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Naprava je namenjena samo za uporabo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine
niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba
sestavin z alkoholom lahko povzroči
mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v
stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Za predhodno ogrevanje pečice ne
uporabljajte funkcije mikrovalov.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje
barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
•
•
•
•
•
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v
napravi, ko končate s pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
Sprememba barve emajla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri zaprtih
vratih.
Če napravo namestite za ploščo omarice
(npr. vrata), poskrbite, da vrata med
delovanjem naprave ne bodo nikoli zaprta.
Za zaprto ploščo omarice se lahko
nakopičita toplota in vlaga ter povzročita
nadaljnje poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se po
uporabi naprava povsem ne ohladi.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite
se na pooblaščeni servisni center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila z
embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite
s čistilnimi sredstvi.
Notranja lučka
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je prilagojena
le gospodinjskim aparatom. Ne
uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
Pred zamenjavo žarnice izključite napravo
iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način preprečite,
da bi se otroci ali živali zaprli v napravo.
Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
Opis izdelka
Splošni pregled
1
2
3
4
5
6
4
7
3
8
2
1
Pripomočki
•
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
1
2
3
4
5
6
7
8
•
Upravljalna plošča
Prikazovalnik/simbol temperature
Gumb za nastavitev temperature
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol napajanja
Zračne odprtine ventilatorja za hlajenje
Luč
Položaji rešetk
Aluminijast pekač
Za kolače in piškote.
Pred prvo uporabo
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Prvo čiščenje
Iz naprave odstranite vse pripomočke.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje
in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite napravo in
pripomočke.
Pripomočke namestite nazaj v prvotni položaj.
5
Predgrevanje
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da
zažgete preostalo maščobo.
1.
Nastavite funkcijo
temperaturo.
in najvišjo
2. Naprava naj deluje eno uro.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Naprava lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. V prostoru
poskrbite za zadostno zračenje.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Vklop in izklop naprave
Od modela je odvisno, ali ima
naprava lučke, simbole tipk ali
indikatorje:
• Lučka zasveti, ko naprava
deluje.
• Simbol prikazuje, ali je z
gumbom izbrana katera izmed
funkcij pečice ali temperatura.
• Indikator zasveti, ko se pečica
segreje.
1.
2.
3.
Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
Obrnite gumb za nastavitev temperature,
da izberete želeno temperaturo.
Če želite izklopiti napravo, obrnite gumba
za funkcije pečice in nastavitev
temperature v položaj za izklop.
Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za izklop
Naprava je izklopljena.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini pečice.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Gretje zgoraj
Za porjavitev kruha, kolačev in peciva. Za dokončevanje že
pečenih jedi.
Uporaba dodatne opreme
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
Rešetka:
Rešetko potisnite med vodili nosilca rešetk in
poskrbite, da bodo nogice obrnjene navzdol.
6
Pekač za pecivo:
Pekač potisnite med vodili nosilca rešetk.
Dodatne funkcije
Ventilator za hlajenje
Varnostni termostat
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite, se
ventilator za hlajenje izklopi.
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za
preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se pečica
ponovno samodejno vklopi.
Namigi in nasveti
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta, kakovosti
in količine uporabljenih sestavin.
Splošne informacije
•
•
•
•
Naprava ima štiri položaje rešetk. Položaje
rešetk štejte od spodaj navzgor.
Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če med
pripravo hrane odpirate vrata, se vedno
umaknite stran od naprave. Če želite
zmanjšati kondenzacijo, vklopite napravo
10 minut pred začetkom priprave hrane.
Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno naprave in
jih ne prekrivajte z aluminijasto folijo. To
lahko spremeni rezultate pečenja in
poškoduje emajl.
•
Če uporabljate dva pekača sočasno, med
njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
•
•
•
Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok
pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev
kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat,
ko izpari.
Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane, njene
strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri
uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki najbolj
ustrezajo vaši posodi, receptom in količinam.
Peka tort
•
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
7
Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
Pecivo
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
8
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
Recepti za
umešano testo
170
2
45 - 60
V tortnem mo‐
delu
Kolač iz krhke‐
ga testa
170
2
24 - 34
V tortnem mo‐
delu
Smetanova ali
skutna torta
170
1
60 - 80
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Jabolčna torta
(jabolčna pita)
170
1
100 - 120
V dveh tortnih
modelih 20 cm
na rešetki
Zavitek
175
2
60 - 80
V pekaču za
pecivo
Kolač z marme‐
lado
170
2
30 - 40
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Angleški sadni
kolač
170
2
60 - 70
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Biskvit (biskvit
brez maščob)
170
2
35 - 45
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Božični kolač/
bogata sadna
torta
170
2
50 - 60
V tortnem mo‐
delu 20 cm
Češpljev kolač1)
170
2
50 - 60
V pekaču za
kruh
Drobno pecivo
170
3
20 - 30
V pekaču za
pecivo
Drobno pecivo1)
150
3
20 - 30
V pekaču za
pecivo
Beljakovi po‐
ljubčki
100
3
90 - 120
V pekaču za
pecivo
Žemlje1)
190
3
15 - 20
V pekaču za
pecivo
Princeske1)
190
3
25 - 35
V pekaču za
pecivo
Pite
180
3
45 - 70
V tortnem mo‐
delu 20 cm
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Viktorijin kolač
180
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
1 ali 2
40 - 55
Levo + desno v
tortnem modelu
20 cm
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Kruh in pizza
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
Beli kruh1)
190
1
60 - 70
1 - 2 kosa, 500
g en kos
Rženi kruh
190
1
30 - 45
V pekaču za
kruh
Žemlje1)
190
2
25 - 40
6 - 8 žemelj v
pekaču za peci‐
vo
Pizza1)
190
1
20 - 30
V globokem pe‐
kaču
Čajni kolački1)
200
3
10 - 20
V pekaču za
pecivo
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Sadni kolači
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
Narastek s te‐
steninami
180
2
40 - 50
V modelu
Zelenjavni nara‐
stek
200
2
45 - 60
V modelu
Pite (quiche)
190
1
40 - 50
V modelu
Lazanja
200
2
25 - 40
V modelu
Kaneloni
200
2
25 - 40
V modelu
9
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Yorkshire pud‐
ing1)
220
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
2
20 - 30
6 modelov za
puding
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Meso
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
10
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
Govedina
200
2
50 - 70
Na rešetki in v
globokem peka‐
ču
Svinjina
180
2
90 - 120
Na rešetki in v
globokem peka‐
ču
Teletina
190
2
90 - 120
Na rešetki in v
globokem peka‐
ču
Goveja pečenka
po angleško manj zapečena
210
2
44 - 50
Na rešetki in v
globokem peka‐
ču
Goveja pečenka
po angleško srednje zapeče‐
na
210
2
51 - 55
Na rešetki in v
globokem peka‐
ču
Goveja pečenka
po angleško dobro zapečena
210
2
55 - 60
Na rešetki in v
globokem peka‐
ču
Svinjsko pleče
180
2
120 - 150
V globokem pe‐
kaču
Svinjska krača
180
2
100 - 120
2 kosa v globo‐
kem pekaču
Jagnjetina
190
2
110 - 130
Stegno
Piščanec
200
2
70 - 85
Cel v globokem
pekaču
Puran
180
1
210 - 240
Cel v globokem
pekaču
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
Raca
175
2
120 - 150
Cela v globo‐
kem pekaču
Gos
175
1
150 - 200
Cela v globo‐
kem pekaču
Zajec
190
2
60 - 80
Razkosan
Zajec
190
2
150 - 200
Razkosan
Fazan
190
2
90 - 120
Cel v globokem
pekaču
Riba
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Opombe
Položaj rešetk
Postrv / orada
190
2
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna / losos
190
2
35 - 60
4 - 6 filejev
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Pripomočki iz nerjavnega jekla ali
aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno
krpo ali gobico. Posušite z mehko
krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene
volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko poškodovala
površino pečice. Na enak način
očistite upravljalno ploščo na
pečici.
Opombe glede čiščenja
•
•
•
•
•
•
Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
Če imate pribor z zaščito proti prijemanju,
ga ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi
predmeti ali v pomivalnem stroju. To lahko
poškoduje premaz proti prijemanju.
Čiščenje tesnil vrat
•
•
Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat
se nahaja na okvirju notranjosti pečice.
Naprave ne uporabljajte, če je tesnilo vrat
poškodovano. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
11
Čiščenje vrat pečice
7
Vrata pečice so sestavljena iz dveh steklenih
plošč. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice
in notranjo stekleno ploščo.
Če poskušate odstraniti notranje
steklene plošče, preden
odstranite vrata pečice, se lahko
vrata zaprejo.
POZOR! Naprave ne uporabljajte
brez notranje steklene plošče.
1
1
2
7 Najprej previdno
dvignite in nato
odstranite stekleno
ploščo.
Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
2
Ko končate s čiščenjem, namestite stekleno
ploščo in vrata pečice. Ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju.
1 Vrata odprite do
konca in primite
tečaja vrat.
3
2 Dvignite in zavrtite
vzvoda na obeh
tečajih.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
4
3 Vrata pečice zaprite 4 Vrata položite na
do polovice do
mehko krpo na trdno
prvega položaja
površino.
odpiranja. Potem jih
potegnite naprej in
snemite s tečajev.
5
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se prepričajte,
da površina natisa na okvirju steklene plošče
ni hrapava na dotik.
Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti naprave postavite krpo. To
preprečuje škodo na steklenem pokrovu
žarnice in na pečici.
6
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov žarnice
sta lahko vroča.
90°
5 Sprostite sistem
zapiranja, da boste
lahko sneli notranjo
stekleno ploščo.
12
6 Obrnite zaponki za
90° in ju snemite z
njunega mesta.
1.
2.
Izklopite napravo.
Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
Luč zadaj
1.
Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni
smeri urnega kazalca in ga snemite.
2.
3.
4.
Očistite steklen pokrov.
Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300 °C.
Namestite steklen pokrov.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti peči‐
ce se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte stati v pečici dlje kot 15
- 20 minut.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni
center.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
sprednjem okviru notranjosti naprave.
Ploščice za tehnične navedbe ne odstranjujte
iz notranjosti naprave.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
13
Vgradnja
Električna namestitev
540
min. 550
21
558
114
19
20
600
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
min. 560
589
598
570
Naprava je dobavljena z vtičem in napajalnim
kablom.
Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali
zamenjavo:
594
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
9
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
3
Skupna moč (W)
540
min. 550
558
min. 560
589
598
570
594
9
3
Pritrditev naprave na omarico
A
B
14
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
114
19
20
590
21
Presek kabla (mm²)
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Energijska učinkovitost
Podatkovna kartica izdelka in informacije v skladu z EU 65-66/2014
Ime dobavitelja
Zanker
Identifikacija modela
KOB10301XB
Indeks energijske učinkovitosti
105,1
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem
načinu
0,83 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
56 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
25.0 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje
z elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne
pečice in žari - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja.
Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam pomagajo
varčevati z energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
•
Splošni namigi
– Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno zaprta,
med pečenjem pa jih čim manj
odpirajte.
– Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
•
– Ko je mogoče, jed postavite v pečico
brez predhodnega segrevanja.
– Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
stopnjo, odvisno od trajanja pečenja.
Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
– Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
Ohranjanje živil toplih - če želite uporabiti
akumulirano toploto za ohranitev toplega
obroka, izberite najnižjo možno nastavitev
temperature.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav, označenih s
simbolom
, ne odstranjujte z gospodinjskimi
15
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
16
*
17
18
19
www.electrolux.com/shop
892944786-C-182016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising