Aeg-Electrolux KM9800E-M Handleiding

Aeg-Electrolux KM9800E-M Handleiding
KM9800E
Gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een
goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en
hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En
onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal
en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Inhoud
3
315910604-00-062008
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
5
Veiligheidsinstructies
Elektrische veiligheid
Kinderbeveiliging
Veiligheid tijdens het gebruik
Magnetron
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
Gebruik het apparaat niet...
5
5
5
6
6
8
9
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires Oven
10
10
11
11
12
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
Eerste reiniging
Zo leert u het apparaat kennen
12
12
13
13
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Ovenfuncties
Magnetron
Combinfunctie
Magnetron snelstart
Opmerkingen over het instellen van het vermogen
Rooster plaatsen
Extra functies
Magnetronprogramma's
Geheugenfunctie
Klokfuncties
Kookwekker
Duur magnetron min.
Duur
Einde
Duur en Einde gecombineerd
14
14
17
17
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
29
30
31
4
Inhoud
Overige functies
Kinderbeveiliging
Toets ZoemerZoemer
Automatische uitschakeling
32
32
33
33
Toepassingen, tabellen en tips
Grill
Grilltabel
Magnetron
Opmerkingen t.a.v. de werking
Geschikt servies en materiaal
Magnetron-kooktabel
Tabel combifunctie
Tips voor de magnetron
Keurgerechten volgens IEC 60705
Programma's
33
33
34
34
34
35
37
40
42
42
43
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
Binnenkant oven
Accessoires
Inschuifroosters
Inschuifrooster verwijderen
Inschuifrooster terugzetten
Ovenverlichting
44
45
45
45
45
46
46
46
Wat te doen als...
47
Montage-instructie
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
48
49
Afvalverwerking
54
Service
54
Garantie/serviceafdeling
55
Europese Garantie
59
www.electrolux.com
60
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinstructies
5
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het apparaat: Zekeringen losdraaien resp.
uitschakelen.
• Als de deursluiting en de deursluitingsoppervlakken beschadigd zijn, mag het
apparaat tot het gerepareerd is niet worden gebruikt.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden
uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren
ontstaan. Neem in geval van reparatie contact op met onze klantenservice of
uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Zorgt dat kinderen
niet met het apparaat spelen.
• Verwarm babyvoeding in principe altijd in een glas of fles zonder deksel of afsluiting. Om ervoor te zorgen dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld, dient
de voeding na het opwarmen goed doorgeroerd of geschud te worden. Voordat
u het kind de babyvoeding geeft, is het van groot belang eerst de temperatuur van de voeding te controleren.
• In de functie Grillen (alleen of in combinatie met de magnetron) wordt het
venster heet. Houd daarom kleine kinderen uit de buurt van de deur van het
apparaat.
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
6
Veiligheidsinstructies
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken,
braden en bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten
in de buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete
ovendeur worden vastgeklemd
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant van de oven heet.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven gebruikt, kan er eventueel een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe in dat geval de deur voorzichtig open. Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Kinderen en personen, die wegens hun fysieke, sensorische of verstandelijke
vermogens of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat
op veilige wijze te gebruiken, mogen dit apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijk persoon gebruiken.
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de
gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen
zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet
te veel te bruinen.
Magnetron
• Schakel het apparaat alleen in met gerechten in de gaarruimte. Zonder gerechten
kan het apparaat overbelasten.
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt servies (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips : geschikt servies en materiaal).
• Om het apparaat tegen corrosie in de gaarruimte of de deur van het apparaat
door uittredende waterdampen of stoom (condenswater) te beschermen, het
geheel na elk gebruik grondig droogwrijven.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter als voedingsmiddelen in wegwerpverpakkingen van kunststof, papier of andere brandbare materialen verwarmd of
gegaard worden.
Veiligheidsinstructies
7
• Houd bij rookvorming het apparaat gesloten. Het apparaat uitschakelen en loskoppelen van de voeding. Het apparaat nooit gebruiken als het niet meer probleemloos functioneert.
• Plaats bij het verwarmen van vloeistoffen altijd een theelepeltje of een in de
beker, om kookvertragingen te voorkomen. Bij kookvertragingen wordt de
kooktemperatuur bereikt, zonder de
kenmerkende vorming van luchtbelletjes.
Al bij gering schudden van de beker kan
de vloeistof dan plotseling heftig overkoken of wegspuiten. Gevaar voor verbranding!
• Prik voordat het gaarproces start meerdere keren met een vork in voedingsmiddelen met een "schil" of "schaal",
zoals aardappelen, tomaten, worstjes,
zodat het product niet barst.
• Controleer of bij het garen / verwarmen
van gerechten een minimale temperatuur van 70°C wordt bereikt. Let hierbij
a.u.b. op de indicaties die in de tabellen
70
staan voor vermogen en tijd. Voor het
min 70 C
meten van de temperatuur van gerech0
ten nooit een kwikthermometer of
thermometer met vloeistof gebruiken.
• Gerechten die met de magnetron zijn
verwarmd gegeven warmte aan het servies af. Gebruik pannenlappen of iets
dergelijks!
• Kook de gerechten niet te lang door een te hoog vermogen of een te lange tijd
in te stellen. De gerechten kunnen dan op een bepaalde plaats uitdrogen, verbranden of ontbranden.
• De gaarruimte, het verwarmingselement van de grill en de accessoires worden
tijdens de werking heet. Let hier a.u.b. op en gebruik daarom pannenlappen of
iets dergelijks. Gevaar voor verbranding!
8
Veiligheidsinstructies
• Metalen voorwerpen dienen ten minste 2 cm van de wanden en de deur van de
gaarruimte verwijderd te zijn. Anders kan er vonkoverslag ontstaan en kan het
apparaat beschadigen.
• Indien niet anders aanbevolen, geen aluminiumfolie gebruiken.
• Niets tussen de deur en het venster van de deur klemmen.
• Houd de deursluiting, deursluitingsoppervlakken en de binnenruimte altijd
schoon. Het niet regelmatig reinigen van het apparaat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en zet geen braadslede of bakplaat op
de bodem van de oven, anders kan het email van de oven door de oplopende
hitte beschadigd worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik terechtkomen, laten vlekken achter die
niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een
diep bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan kan het emaille beschadigd raken
en kunnen er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten van de voorste glasplaat, kan het
glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het emaille kan beschadigd
raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren
in de oven. In de ovenruimte en op het glas van de deur kan vochtigheid neerslaan, die ook op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillelaag
Kleurveranderingen van de emaillelaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn
niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel
gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
Veiligheidsinstructies
Gebruik het apparaat niet...
... voor het garen van ongepelde eieren (bij
spiegeleieren eerst eigeel breken) en wijngaardslakken, omdat deze anders ontploffen.
spijsolie (fondue, frituren) en voor dranken
met een hoog alcoholpercentage: Zelfontbranding! Explosiegevaar!
... voor het verwarmen van goed afgesloten
houders, bijv. conserven, flessen, glas met
afsluitdop.
... voor het drogen van dieren, textiel en andere brandbare materialen: Brandgevaar!
... voor servies van porselein, keramiek of aardewerk, die kleine gaatjes hebben, bijv. bij
grepen of bodems zonder beschermlaag.
Vocht dat door gaatjes heen dringt kan tijdens het verwarmen het servies laten barsten.
9
10
Beschrijving van het apparaat
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
1
2
3
1 Bedieningspaneel
2 Deurgreep
3 Glazen deur
Beschrijving van het apparaat
Bedieningspaneel
1
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
Uitrusting oven
1
2
6
3
3
2
4
1
5
1 Grillelement
11
12
Voor het eerste gebruik
2
3
4
5
6
Microgolfgenerator
Ovenverlichting
Bodemglas, uitneembaar
Uitneembaar inschuifrooster
Inzetniveaus
Accessoires Oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden
en grillen.
Crunch-plaat
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na
een stroomstoring knippert het symbool voor
Dagtijd automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen drukt u de toets Klokfuncties
zo vaak in tot het symbool voor Dagtijd
knippert.
Voor het eerste gebruik
2. Met de toets
instellen.
of
13
de actuele tijd
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen
en geeft de de ingestelde tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als de
kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties Kookwekker , Duur of Einde
niet zijn ingesteld en er geen ovenfunctie is
ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt, moet u hem reinigen.
Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakken zouden beschadigd kunnen worden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een warm
sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de
testfunctie worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
14
Bedienen van de oven
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's en tegelijk ingedrukt, totdat er
een signaal klinkt en op het display "d"
gaat branden.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's en
er een signaal klinkt en op het display "d" dooft.
tegelijk ingedrukt, totdat
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
1
2
8
1
2
3
4
5
6
3
7
4
6
Geheugen: P / Test: d
Magnetronfunctie
Temperatuur/Dagtijd/Magnetronvermogen
Indicatie gewicht
Tijdfuncties Werkingsduur
Symbool Thermometer
5
Bedienen van de oven
15
7 Bak-/braadprogramma's
8 Ovenfuncties
Het bedieningspaneel
1
2
7
1
2
3
4
5
6
7
3
6
4
5
Starttoets
Toets Magnetron
Toets +/Toets Stop / Reset
Klokfuncties
Bak-/braadprogramma's
Toets Grillfunctie
Algemene aanwijzingen
• De gekozen functie altijd door middel van het indrukken van de toets Start
activeren. Wordt de gekozen functie niet binnen 30 seconden gestart, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
• Wanneer de gekozen functie wordt gestart, gaat de oven opwarmen of begint
de ingestelde tijd te lopen.
• Als tijdens de werking de ovendeur wordt geopend, stopt de functie. Doorgaan
met de werking na het sluiten van de deur met de toets Start . Wordt de toets
Start niet binnen 30 seconden geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch
uit.
16
Bedienen van de oven
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra een ovenfunctie start of de deur
van de oven wordt geopend. De openverlichting wordt na 10 minuten uitgeschakeld, als de deur open staat en het apparaat is uitgeschakeld.
• Werking met de toets Stop aanhouden, doorgaan met de toets Start . Het
apparaat door het herhaald indrukken van de toets Stop uitschakelen.
Oven inschakelen
1. Toets Grill indrukken. De ovenfunctie Grill verschijnt.
Op het temperatuurdisplay verschijnt
een voorstel voor de temperatuur.
2. Toets Start indrukken om de ovenfunctie Grill te starten.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets of de temperatuur naar
boven of naar beneden wijzigen
De instelling verloopt in stappen van 5 °C.
Symbool Thermometer
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven
al is opgewarmd.
Bedienen van de oven
17
• Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, klinkt er een signaal.
De oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven de toets
Stop herhaald indrukken, tot de dagtijd en
eventueel de restwarmte worden weergegeven.
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld, om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog draaien, om het
apparaat af te koelen, daarna wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Ovenfuncties
Ovenfuncties
Gebruik
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen, die in het
midden van het rooster worden gelegd, bijv. steaks,
schnitzels, vis of om te roosteren.
Magnetron
Tijdens de werking van de magnetron wordt de warmte
direct in het voedingsmiddel opgebouwd. Voor het verwarmen van kant-en-klaar-gerechten en dranken, voor het
ontdooien van vlees of fruit evenals voor het garen van
groenten en vis.
Combinfunctie
Aan de wijze van verwarming van de ovenfunctie(s) kan de
worden toegevoegd. De gerechten
functie Magnetron
worden in korte tijd gegaard en tegelijkertijd gebruind.
Magnetron snelstart
Het snel starten van het maximale magnetronvermogen bij
een uitgeschakeld apparaat, door het indrukken van de
toets Start .
Inschakelduur van 30 seconden tot 7 minuten. Elke druk
op de toets voegt 30 sec. toe aan de aangegeven bedrijfstijd.
Magnetron
1. Schakel het apparaat uit met de toets Stop .
18
Bedienen van de oven
2. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron het gewenste
vermogen instellen.
– De instelmogelijkheid verloopt in
stappen van 100 tussen 1000 Watt
tot 100 Watt.
– Door herhaald indrukken van de
toets Magnetron begint de indicatie van het vermogen weer bij
1000 Watt.
3. Met de toets of de gewenste
duur instellen. Het symbool voor
Duur knippert.
– De gaartijden kunnen als volgt
worden ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van
5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van
10 seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20 seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
– De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt:
– bij 700 Watt tot 1000 Watt 0 tot 7 min. 40 sec.,
– bij 100 Watt tot 600 Watt 0 tot 59 min.
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het symbool voor Duur
brandt.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden gewijzigd.
Bedienen van de oven
19
– Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets en worden
verhoogd of worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. De magnetron
wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur knippert en de indicatie van de
dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets in te drukken.
Combinfunctie
Een overzicht van de gerechten vindt u in hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips:
Combifunctie
1. Schakel het apparaat uit met de toets Stop .
2. Toets Grill indrukken. De ovenfunctie Grill verschijnt.
3. Met de toets of de gewenste
temperatuur instellen.
4. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron het gewenste
magnetronvermogen instellen (max.
600 Watt).
5. Met de toets of de gewenste
duur instellen. Het symbool voor
Duur knippert.
20
Bedienen van de oven
– De gaartijden kunnen als volgt
worden ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van 5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van 10 seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20 seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt 59 min.
6. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Oven en magnetron zijn in werking. Het symbool voor Duur brandt.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden gewijzigd.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met
de toets en worden verhoogd
of worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor Duur knippert
en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Magnetron snelstart
1. Schakel het apparaat uit met de toets Stop .
Bedienen van de oven
21
2. Toets Start zo vaak indrukken tot
de gewenste werkingsduur verschijnt. Het apparaat schakelt met
het maximale magnetronvermogen
in.
– Elke druk op de toets voegt 30 sec.
aan de aangegeven duur toe.
Maximaal 7 min. bij een maximaal
magnetronvermogen.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met de toets en worden verhoogd of
worden verlaagd.
– Door het herhaald indrukken van de toets Magnetron kan het magnetronvermogen worden gewijzigd.
– Door een keer de toets Stop in te drukken kan de werking worden onderbroken. Doorgaan met de werking door het indrukken van de toets Start
. Door twee keer de toets Stop in te drukken schakelt het apparaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor Duur knippert
en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Opmerkingen over het instellen van het vermogen
Het overzicht geeft aan bij welke instelling van het vermogen bepaalde processen
kunnen worden doorgevoerd. De aangegeven vermogens zijn richtwaarden.
Magnetronvermogen
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
Geschikt voor
•
•
•
•
•
Verwarmen van vloeistoffen
Aankoken bij het begin van een gaarproces
Garen van groenten
Garen van voedingsmiddelen
Smelten van gelatine en boter
22
Bedienen van de oven
Magnetronvermogen
600 Watt
500 Watt
400 Watt
300 Watt
200 Watt
100 Watt
Geschikt voor
•
•
•
•
Ontdooien en verwarmen van diepvriesgerechten
Verwarmen van diverse gerechten
Volledig garen van eenpansgerechten
Garen van gerechten met ei
•
•
•
•
•
•
Verder garen van gerechten
Garen van kwetsbare levensmiddelen
Verwarmen van babyvoeding
Nakoken van rijst
Verwarmen van kwetsbare levensmiddelen
Smelten van kaas
•
•
•
•
•
Ontdooien van vlees, vis, brood
Ontdooien van kaas, room, boter
Ontdooien van fruit en taart (slagroomtaarten)
Gistdeeg laten rijzen
Licht verwarmen van koude gerechten en dranken
Rooster plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken hebben alle inschuifdelen aan de rechter- en
linkerkant een kleine bolling naar onderen.
Breng de inschuifdelen zo aan dat de bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze
bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes
naar beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster
loopt, is het serviesgoed bovendien beveiligd
tegen wegglijden.
Bedienen van de oven
23
Extra functies
Magnetronprogramma's
Gebruik voor deze functie de genoemde programma's (zie hoofdstuk Toepassingen,
tabellen en tips: programma's).
Programma kiezen
1. Schakel het apparaat uit met de toets Stop .
2. Door het herhaald indrukken van de
toets Bak- en braadprogramma's
het gewenste programma kiezen (P 1
tot P10).
– Op het display wordt het voorgeprogrammeerde gewicht "gr"
aangegeven. Het symbool voor
Duur knippert. Gewicht = Duur
3. Door het indrukken van de toets of
kan de indicatie van het gewicht
van het voedingsmiddel worden aangepast, minimaal 100 g, maximaal
1500 g (P 5 tot P10 maximaal 1000
g).
– Door het invoeren van het gewicht
wordt de duur van de werking van
de magnetron automatisch geregeld.
– Vervolgens altijd het lagere gewicht invoeren, bijv. Brood weegt 460 g: Instellen van het gewicht op 400 g.
24
Bedienen van de oven
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het symbool voor Duur en
"min." brandt.
– Als de tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld. Het
symbool voor Duur knippert.
Bij een aantal programma's wordt na afloop
van de tijd een warmhoudfunctie gestart. Er
klinkt een signaal en op het display brandt
"HH".
Na afloop van de warmhoudfunctie klinkt gedurende 2 minuten een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets in te drukken.
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling die vaak wordt gebruikt, worden opgeslagen
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klokfuncties Duur en/of Einde
instellen of magnetronfunctie en Duur instellen.
2. De toets bak-/braadprogramma's
gedurende ca. 2 seconden ingedrukt
houden, tot er een signaal klinkt. De
instelling is opgeslagen.
3. Doorgaan met de toets Start of het
apparaat uitschakelen met de toets
Stop .
Om een andere instelling op te slaan, de
toets Bak-/braadprogramma's gedurende ca. 2 seconden indrukken. De eerder opgeslagen instelling wordt door deze
instelling vervangen.
Bedienen van de oven
Inschakelen van de geheugenfunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met
de toets Stop .
2. Met de toets Bak-/braadprogramma's
de opgeslagen instelling oproepen.
3. Toets Start indrukken.
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1 Klokfuncties
2 Tijdindicaties
3 Dagtijd
4 Duur/Einde/Bedrijfstijd
5 Klokfuncties
6 Insteltoetsen
Kookwekker
25
26
Bedienen van de oven
Voor het instellen van de kookwekker. Na afloop klinkt er een signaal. Deze functie
is niet van invloed op de werking van de magnetron en oven.
Duur magnetron min.
Om in te stellen hoe lang de magnetron ingeschakeld moet zijn.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of opvragen (zie hoofdstuk
"Voor het eerste gebruik").
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool ongeveer
5 seconden. Gedurende deze tijd kunt u met toets of de gewenste tijden
instellen of wijzigen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende
ca. 5 seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur en Einde begint na het starten van de gekozen
functie te lopen.
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool Kookwekker
knippert.
Bedienen van de oven
2. Met de toets of de gewenste
tijdsduur instellen (max. 99.00 minuten).
Na ca. 5 seconden wordt de resterende tijd
weergegeven op het display. Het symbool
voor Kookwekker brandt.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. "0.00" brandt en
het symbool Kookwekker knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Duur magnetron min.
1. Magnetronfunctie kiezen en door het
herhaald indrukken van de toets
Magnetron het vermogen instellen.
27
28
Bedienen van de oven
2. Met de toets of de gewenste
gaartijd instellen. Het symbool voor
Duur knippert.
3. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het symbool voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de toets
Klokfuncties kan de actuele dagtijd
worden opgevraagd. Als de tijd afloopt,
kan de duur met de toets en worden
verhoogd of worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool
Duur knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Bedienen van de oven
Duur
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool Duur knippert.
3. Met de toets of
gaartijd instellen.
de gewenste
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het symbool voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de toets
Klokfuncties kan de actuele dagtijd
worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool
Duur knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
29
30
Bedienen van de oven
Einde
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool Einde knippert.
3. Met de toets of de gewenste
uitschakeltijd instellen
De symbolen voor Einde en Duur branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de toets
Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden
opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en de symbolen
voor Einde en Duur knipperen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Bedienen van de oven
Duur
en Einde
31
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt, als de oven op een later
tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de tijd instellen die het gerecht nodig heeft om
gaar te worden,
b ijv. 1 uur.
3. Met de functie Einde de tijd instellen, waarop het gerecht klaar moet
zijn,
b ijv. 14:05 uur.
De symbolen voor Duur en Einde branden.
De oven wordt automatisch op het berekende
tijdstip ingeschakeld, bijv. 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal en wordt
de oven uitgeschakeld, bijv. 14:05 uur.
32
Bedienen van de oven
Overige functies
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden
gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met
de toets Stop . Er mag geen ovenfunctie zijn gekozen.
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's en tegelijk ingedrukt,
tot op het display SAFE verschijnt
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met
de toets Stop .
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's en tegelijk ingedrukt, tot op het
display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven is weer klaar voor gebruik.
Toepassingen, tabellen en tips
33
Toets ZoemerZoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met
de toets Stop .
2. Houd de toetsen en tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt (ca.
2 seconden).
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Houd de toetsen en tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de temperatuur
niet verandert, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
Op het temperatuurdisplay knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 230° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt OFF.
Ingebruikname na automatische uitschakeling
Schakel de oven helemaal uit. Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
Toepassingen, tabellen en tips
Grill
Ovenfuncties: Grill
met maximale temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
34
Toepassingen, tabellen en tips
• Voor het grillen zowel het rooster als de bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grillen is met name geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Gehaktballen
3
12-15 min.
9-12 min.
Varkenshaas
2
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
3
12-16 min.
8-10 min.
Runderfilet, kalfsbiefstukken 312-15
6-7 min.
8-12 min.
Runderfilet, rosbief (ca. 1 kg) 2
10-12 min.
10-12 min.
3
6-8min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
Geroosterd brood
1)
Geroosterd brood met beleg
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Magnetron
Opmerkingen t.a.v. de werking
Algemeen
• Laat de gerechten na het uitschakelen van het apparaat een aantal minuten
staan (zie magnetrontabellen: tijd).
• Verpakkingen van aluminiumfolie, metalen houders, enz. vóór het bereiden van
het gerecht verwijderen.
Garen
• Indien mogelijk afgedekt garen, met voor de magnetron geschikt materiaal. De
gerechten niet afgedekt garen als de korst moet blijven bestaan.
• Gekoelde of bevroren gerechten hebben een langere gaartijd nodig.
• Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd worden omgeroerd.
• Groenten met een vaste structuur, zoals wortelen, erwten of bloemkool, met
water garen.
• Draai grote stukken na ongeveer de helft van de gaartijd om.
• Groenten zoveel mogelijk in gelijk grootte stukken snijden.
Toepassingen, tabellen en tips
35
• Vlakke, brede houders of schalen gebruiken.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
• De bevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgedraaid klein bord plaatsen
met een houder daaronder of op een ontdooirooster of kunststofzeef, zodat de
ontdooivloeistof kan uitlopen.
• Nadat de ontdooitijd van het levensmiddel voor de helft is verstreken, het product draaien, indien mogelijk in stukken delen en de ontdooide stukken eruit
halen.
Ontdooien van boter, stukjes taart, kwark
• Niet volledig in het apparaat, maar bij kamertemperatuur laten ontdooien.
Daardoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Mogelijke verpakkingen van metaal
of aluminium of -verpakkingen waarin deels metaal of aluminium is verwerkt
vóór het ontdooien volledig verwijderen.
Ontdooien van fruit, groenten
• Fruit en groenten dat/die ongekookt verder moet worden verwerkt, niet geheel
in het apparaat maar bij kamertemperatuur ontdooien.
• Te koken fruit en groenten, kan/kunnen niet direct met een hoger magnetronvermogen worden gegaard, zonder eerst ontdooid te zijn.
Kant-en-klaar gerechten
• Kant-en-klaar-gerechten in metalen verpakkingen of kunststofschalen met metalen deksel mogen alleen in de magnetron worden ontdooid of verwarmd, als
uitdrukkelijk wordt gesteld dat het geschikt is voor de magnetron.
• Let a.u.b. op de informatie van de fabrikant die de verpakking staat ( bijv. metalen
deksel verwijderen en kunststoffolie inprikken).
Geschikt servies en materiaal
Servies/materiaal
Magnetron
Ontdooien
Oven grill
Verwarmen
Garen
Vuurvast glas en porselein (zonder metalen
delen, bijv. Pyrex, Jenaer Glas)
X
X
X
X
Niet vuurvast glas en porselein 1)
X
--
--
--
Glas- en vitrokeramiek uit vuur-/vorstvast
materiaal ( bijv. Arcoflam), Grillrooster
X
X
X
X
36
Toepassingen, tabellen en tips
Servies/materiaal
Magnetron
Ontdooien
Oven grill
Verwarmen
Garen
Keramiek2), aardewerk2)
X
X
X
--
Hittebestendig kunststof tot 200°C 3)
X
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Vershoudfolie
X
--
--
--
Braadfolie met voor de magnetron geschikte X
sluiting 3)
X
X
--
Braadservies van metaal, bijv. email, gegoten --
--
--
X
Bakvormen, zwart gelakt of voorzien van
coating met siliconen 3)
--
--
--
X
Bakplaat
--
--
--
X
Bruiningsservies, bijv. Crostino- of Crunchplaat
--
X
X
--
X
X
X
Kant-en-klaar-gerechten in verpakkingen 3) X
1) zonder zilveren, gouden, platina of metalen delen/decoraties
2) zonder kwarts- of metalen delen, geen metaalbevattend glazuur
3) volg a.u.b. de door de fabrikant aangegeven maximale temperaturen op!
X Geschikt
-- Niet geschikt
Wat nog aandacht behoeft...
• Levensmiddelen hebben een verschillende vorm en aard. Zij worden in verschillende hoeveelheden bereid. Daarom zijn ook de noodzakelijke tijden en vermogens voor het ontdooien, verwarmen of garen onderling verschillend. Als algemene richtlijn geldt: Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
• Bij het verwarmen met de magnetron ontstaat de warmte in het levensmiddel
zelf. Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijkertijd worden verwarmd. Als gevolg hiervan moeten met name grote hoeveelheden die verwarmd worden geroerd of omgedraaid worden.
• In de tabel is de duur/tijd aangegeven. Laat het levensmiddel in het apparaat
of buiten het apparaat staan, zodat de warmte nog gelijkmatiger kan worden
verdeeld.
• Met rijst bereikt u betere resultaten als u vlakke, brede schalen gebruikt.
Toepassingen, tabellen en tips
37
Magnetron-kooktabel
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid Vermog
gen Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Vlees
Groot stuk vlees
500
200
10-12
10-15
Tussendoor draaien
Steaks
200
200
3-5
5-10
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit halen
Gehakt, gemengd
500
200
10-15
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit halen
Goulash
500
200
10-15
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit halen
Kip
1000
200
25-30
10-20
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Kippenborst
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Kippenpootjes
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Eend
2000
200
45-60
20-30
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Groot stuk vis
500
100
10-15
15-20
Tussendoor draaien
Visfilet
500
100
10-12
15-20
Tussendoor draaien
Gevogelte
Vis
Worst
38
Toepassingen, tabellen en tips
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid Vermog
gen Watt
Worst in plakjes
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
100
100
2-4
20-40
Tussendoor draaien
Kwark
250
100
10-15
25-30
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd draaien
Boter
250
100
3-5
15-20
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd draaien
Kaas
250
100
3-5
30-60
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd draaien
Room
200
100
7-12
20-30
Aluminium deksel verwijderen, tussendoor
roeren
Gistdeeg
1 stuk
100
2-3
15-20
Bord tussendoor
draaien
Kaastaart
1 stuk
100
2-4
15-20
Bord tussendoor
draaien
Taart (slagroomtaart
1 stuk
100
1-2
15-20
Bord tussendoor
draaien
Taart zonder slagroom 1 stuk
( bijv. cake)
100
2-4
15-20
Bord tussendoor
draaien
Vruchtentaart
1 stuk
100
1-2
15-20
Bord tussendoor
draaien
Brood
1000
100
15-20
10-15
Tussendoor draaien
boterhammen
500
100
8-12
10-15
Tussendoor draaien
Broodjes
4 stuks
100
5-8
5-10
Tussendoor draaien
300
100
8-12
10-15
Afgedekt ontdooien,
tussendoor roeren
Zuivelproducten
Taart/gebak
Fruit
Aardbeien
Toepassingen, tabellen en tips
39
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid Vermog
gen Watt
Pruimen, kersen,
frambozen, rode bessen, abrikozen
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
250
100
8-10
10-15
Afgedekt ontdooien,
tussendoor roeren
Chocolade/couverture 150
600
2-3
---
Tussendoor roeren
Boter
100
200
2-4
---
Tussendoor roeren
200
300
2-3
---
Tussendoor roeren,
temperatuur controleren!
Babymelk (fles 180 ml) 200
1000
0:200:40
---
Lepel in de fles plaatsen, roeren, temperatuur controleren!
Kant-en-klaargerecht
400-500
600
4-6
5
Indien aanwezig, aluminium deksel verwijderen, tussendoor
draaien
Kant-en-klaargerecht
TK
400-500
400
14-20
5
Indien aanwezig, aluminium deksel verwijderen, tussendoor
draaien
Melk
1 kopje ca.
200 ml
1000
1:151:45
---
Lepel in kopje plaatsen
Water
1 kopje ca.
200 ml
1000
1:30-2
---
Lepel in kopje plaatsen
Saus
200 ml
600
1-2
---
Tussendoor roeren
Soep
300 ml
600
2-4
---
Tussendoor roeren
Smelten
Verwarmen
Babyvoeding in glas
40
Toepassingen, tabellen en tips
Garen
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Groot stuk vis
500
500
8-10
---
Afgedekt garen, tussendoor schaal aantal
keer draaien
Visfilet
500
500
6-8
---
Afgedekt garen, tussendoor schaal aantal
keer draaien
Groente, korte gaartijd,
vers 1)
500
600
12-16
---
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Groente, korte gaartijd,
TK 1)
500
600
14-18
---
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Groente, lange gaartijd,
vers 1)
500
600
14-20
Groente, lange gaartijd,
TK 1)
500
600
18-24
---
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Zoute aardappelen
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Afgedekt garen, tussendoor draaien
Rijst
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Afgedekt garen, tussendoor draaien
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
1) Alle groenten afgedekt garen. De aangegeven tijd geeft de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van het soort
en de kwaliteit van het levensmiddel.
Tabel combifunctie
Ovenfuncties: Grill + Magnetron
Gerecht
2 Gevogelte
halveren 2 x
600 g
Bak-/braadgerei
Vuurvast
glasservies
op rooster
Ovenfunctie
+
Temp. Magne- Inzet- Tijd in
in °C tron Watt niveau min.
220
300
2
40
Opmerkingen
Na 20 min.
draaien 5 min.
bereidingstijd
Toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Bak-/braadgerei
Ovenfunctie
Temp. Magne- Inzet- Tijd in
in °C tron Watt niveau min.
41
Opmerkingen
Gegratineer- Vuurvast
de aardappe- glasservies
len 1000 g
op rooster
+
200
300
2
40
10 min. bereidingstijd
Gebraden
varkensvlees
1100 g
Vuurvast
glasservies
op rooster
+
200
300
1
70
Tussendoor 1x
draaien 10
min. bereidingstijd
Appeltaart
(CH)
Crunchplaat op bodemplaat,
met deeg
max. 5 min. /
1000 W
voorverwarmen, 1 x
draaien
+
220
400
---
25
Tussendoor
draaien
Kwarktaart
diepgevroren, 2 x 70 g
Crunchplaat op bodemplaat,
max. 4 min. /
700 W voorverwarmen,
1 x draaien
+
230
200
---
25
Tussendoor
draaien
Toastbrood
met ham en
kaas diepgevroren, 2 x
100 g
Crunchplaat op bodemplaat,
max. 4 min. /
700 W voorverwarmen,
1 x draaien
+
230
200 ---
---
20
Tussendoor
draaien, na 5
min. draaien
Hamburger
diepgevroren, 2 x 90 g
Crunchplaat op bodemplaat,
max. 4 min. /
700 W voorverwarmen,
1 x draaien
+
230
300
---
20
Tusendoor
draaien, na 12
min. draaien
42
Toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Bak-/braadgerei
Ovenfunctie
Pizza diepge- Crunchvroren Ø
plaat op bo26cm 320 g demplaat,
max. 4 min. /
700 W voorverwarmen,
1 x draaien
+
Temp. Magne- Inzet- Tijd in
in °C tron Watt niveau min.
230
200
---
15
Opmerkingen
Tussendoor
draaien
De aangegeven gaartijden en temperaturen zijn richtwaarden en zijn afhankelijk
van het soort en de kwaliteit van het levensmiddel.
Tips voor de magnetron
Resultaat
Oplossing
Voor de voorbereide hoeveelheden treft u Neem als leidraad soortgelijke levensmiddelen. Vergeen opgaven aan.
leng of verkort de gaartijden op basis van de volgende
regel: Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
Halve hoeveelheid = halve tijd
Het gerecht is te droog geworden.
Kortere gaartijd instellen of lager magnetronvermogen kiezen.
Het gerecht is na afloop van de tijd nog
niet ontdooit, heet of gaar.
Langere gaartijd instellen of hoger magnetronvermogen kiezen. Let hierbij op dat hogere gerechten een
langere tijd nodig hebben.
Na afloop van de gaartijd is het gerecht
Kies een volgende keer een lager vermogen en een
aan de rand oververhit, in het midden ech- langere tijd. Vloeibare gerechten, bijv. soep, tussenter nog niet gaar.
door roeren.
Keurgerechten volgens IEC 60705
(Magnetronvermogen 1000 Watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons worden door keuringsdiensten aan de hand
van speciale gerechten gecontroleerd.
Gerecht
Custard (12.3.1)
Vermogen
Watt
300
Inzetniveau
Glazen
schaal
Duur min.
30-40
Tijd min.
120
Opmerking
Vorm na de helft van de tijd
een keer draaien
Toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Vermogen
Watt
Inzetniveau
Duur min.
Tijd min.
43
Opmerking
Biscuitdeeg
(12.3.2)
600
Glazen
schaal
8-10
5
Gehakt braden
(12.3.3)
500
Glazen
schaal
20-22
5
Afdekken, vorm na de helft
van de tijd een keer draaien
Gehakt ontdooi- 100
en (13.3.)
Glazen
schaal
15-20
5
Na de helft van de tijd
draaien, ontdooide stukken
eruit halen
Frambozen ontdooien (B.2.1)
Glazen
schaal
11-13
5
Afdekken
100
Programma's
Het apparaat beschikt over 10 geprogrammeerde functies, die met de toets Bak-/
braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
Zie voor instellingen het hoofdstuk Extra functies: Magnetronprogramma's
Programma
Functie
P1
Ontdooien
Recept
Gewicht
Voorinstelling
min.
max.
TijdsafWarmhankelijke houdfuncvoorintie " HH"
stelling
Gevogelte
1000 g
100 g
1500 g
19 min 40 Nee
sec.
P2
Vlees
800 g
100 g
1500 g
17 min 36 Nee
sec.
P3
Vis
1000 g
100 g
1500 g
15 min 20 Nee
sec.
P4
Brood
500 g
100 g
1500 g
6 min.
Bevr.
Groenten
klein + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
15 min 44 Ja
sec.
P5
Koken
Nee
44
Reiniging en onderhoud
Programma
Functie
Recept
Gewicht
Voorinstelling
min.
max.
TijdsafWarmhankelijke houdfuncvoorintie " HH"
stelling
P6
Bevr.
Groenten
groot + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
22 min 56 Ja
sec.
P7
Verse
groenten +
50 ml water
800 g
100 g
1000 g
24 min.
P8
Verse
groenten
groot + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
26 min 40 Nee
sec.
P9
Aardappelen + 100
ml water
600 g
100 g
1000 g
17 min 12 Nee
sec.
P 10
Vis
1000 g
100 g
1000 g
21 min 40 Ja
sec.
Nee
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING!
Om het apparaat schoon te maken, moet het uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
WAARSCHUWING!
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegestaan!
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende
voorwerpen.
LET OP!
Gebruik geen ruwe, krassende schoonmaakmiddelen of scherpe metaalschrapers
om het glas te reinigen, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak die
kunnen leiden tot het breken van het glas.
Reiniging en onderhoud
45
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel noch schuursponsjes.
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog hem goed af.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met speciale ovenreinigers.
Let bij het gebruik van ovensprays altijd goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen
en goed afdrogen. Kort laten inweken maakt het schoonmaken makkelijker.
Inschuifroosters
Om de zijwanden van de oven schoon te maken, kunnen de aan de linker- en
rechterkant verwijderd worden.
46
Reiniging en onderhoud
Inschuifrooster verwijderen
Voor het uitnemen, het rooster optillen en
vervolgens uit de bovenste ophangingen nemen.
Inschuifrooster terugzetten
Voor het inbouwen, het rooster weer in de
bovenste ophangingen hangen.
Ovenverlichting
WAARSCHUWING!
Pas op voor elektrische schokken! Om het ovenlampje te vervangen:
• De oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en het afdekglas te beschermen een doek op de bodem van de
oven leggen.
Ovenlampje aan de zijkant vervangen / glazen afdekking schoonmaken
Wat te doen als...
47
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Afdekglas verwijderen door deze
naar links te draaien en schoon te
maken.
3. Indien nodig: Halogeenovenverlichting 25 Watt, 230 V, G9, 300°C hittebestendig, vervangen.
Halogeenverlichting altijd met een doek
aanpakken, om te voorkomen dat vetresten inbranden
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
Wat te doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
De oven wordt niet warm De oven is niet ingeschakeld
Oplossing
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling
Zie Automatische uitschakeling
van de oven is in werking getreden
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie
(zekeringenkast) is doorgebrand
Als de zekeringen meerdere malen
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektro-installateur
De magnetron werkt niet De ovendeur is niet goed gesloten Ovendeur - Deur sluiten
De deursluitingen en -sluitingsop- Deursluitingen en -sluitingsoppervlakken zijn vervuild
pervlakken reinigen
De toets Start werd niet ingedrukt Toets Start indrukken
De ovenverlichting valt
uit
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
48
Probleem
Mogelijke oorzaak
Op het display brandt " De testfunctie is ingeschakeld
d" en de oven wordt niet
warm, de ventilator doet
het niet
Oplossing
Apparaat uitschakelen. Houd de
toetsen en tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt en
de weergave " d" verdwijnt
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw vakhandelaar of met de klantenservice.
WAARSCHUWING!
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de
gebruiker ontstaan.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het bezoek van de technicus van de klantenservice of van de vakhandelaar ook tijdens de garantieperiode niet zonder kosten
plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met een metalen voorkant: Vanwege de koele voorkant
van uw apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het
bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de glazen binnenkant
van de deur.
Montage-instructie
LET OP!
Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mag alleen worden uitgevoerd
door een erkende installateur. Volg deze instructies alstublieft op, omdat anders
de garantie in geval van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen worden door onze klantenservice of door een erkend installateur
49
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk
maakt, het apparaat met een opening tussen de contacten van minstens 3mm
omnipolair van het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting gedraaid worden), FI-schakelaars en
veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanraakbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet voldoen aan de DIN 68930 norm.
1a
380-383
min.
560
20
13
592
388
375
min.
550
567
592
252
50
1b
592
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
592
252
51
1c
592
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
592
252
52
53
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
54
Afvalverwerking
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie
over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <, >PS< enz
gekenmerkt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
WAARSCHUWING!
Om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar oplevert, moet het onklaar
gemaakt worden voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Service
Probeer bij technische storingen eerst met behulp van de gebruiksaanwijzing
(Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem dan contact op met de klantenservice
of met een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers zie typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die op het apparaat wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u
deze hieronder te noteren:
Garantie/serviceafdeling
55
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
NL
Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal
dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur
van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf
de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
56
Garantie/serviceafdeling
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid
niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Garantie/serviceafdeling
57
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden
aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN
RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond
en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek
van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de
totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd
zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de
technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van
voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt
eveneens het in artikel 2b bepaalde.
58
Garantie/serviceafdeling
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk
is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek
worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste
tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel
plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij
een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren
van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen
bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een
van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat re-
Europese Garantie
59
paraties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake
van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400
AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. 0172-468 300
vicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons
rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren
op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst
zijn met informatie over producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van
toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
60
www.electrolux.com
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
www.electrolux.com
61
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
62
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
63
www.electrolux.com
892 943 030 - A - 062009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.aeg.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement