Electrolux EOK76030X Instrukcja obsługi

Electrolux EOK76030X Instrukcja obsługi
instrukcja obsługi
Piekarnik elektryczny do zabudowy
EOK76030
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Witamy w świecie Electrolux
315919321-A-05082008
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy
Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie
dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją
Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego
wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą
uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich
przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji
obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji
tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety
Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz
jego zalety i wygodę użytkowania. Powodzenia!
W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
4 electrolux
Spis treści
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Obsługa piekarnika
Zastosowania, tabele i rady
Czyszczenie i konserwacja
5
10
13
15
33
48
Co zrobić, gdy ...
Instrukcja montażu
Utylizacja
Warunki gwarancyjne
Gwarancja Europejska
www.electrolux.com
Serwis
50
52
58
59
60
61
63
Może ulec zmianie bez powiadomienia
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa electrolux 5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!
Uważnie przeczytać i zachować do
przyszłego stosowania!
Bezpieczeństwo elektryczne
• Urządzenie może być podłączone tylko przez uprawnionego specjalistę.
• W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń
urządzenia: wykręcić bezpieczniki lub
wyłączyć urządzenie.
• W razie uszkodzenia uszczelki drzwi
lub powierzchni uszczelniającej drzwi
urządzenie nie może być uruchamiane, dopóki usterka nie zostanie usunięta.
• Naprawy przy urządzeniu mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez
specjalistów. Niefachowe naprawy
mogą spowodować poważne zagrożenie. W przypadku konieczności naprawy należy zwrócić się do naszego
serwisu lub do sprzedawcy.
Bezpieczeństwo dzieci
• Małe dzieci należy zasadniczo trzymać z dala od urządzenia. Należy się
upewnić, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
• Jedzenie dla dzieci należy podgrzewać w słoiczkach lub butelkach bez
zakrętek i zamknięć. Po podgrzaniu
dobrze wymieszać lub wstrząsnąć,
aby uzyskać jednolitą temperaturę
pokarmu. Przed podaniem pokarmu
dziecku należy bezwzględnie
sprawdzić temperaturę.
• W trakcie pracy grilla (samodzielnie
lub w kombinacji z kuchenką mikrofalową) szyba piekarnika nagrzewa się.
Z tego względu nie należy pozwalać
dzieciom na zbliżanie się do drzwiczek
urządzenia.
• Podczas pracy urządzenia dzieci nigdy nie mogą pozostawać bez nadzoru.
• Urządzenie jest wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed uruchomieniem piekarnika przez dzieci.
Bezpieczeństwo podczas
użytkowania
• Urządzenie może być używane tylko
do wypieku ciast, pieczenia i smażenia potraw na użytek domowy.
• Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych do gniazd wtykowych w pobliżu
piekarnika. Przewody przyłączeniowe
nie mogą zaklinować się pod gorącymi drzwiami piekarnika.
• Uwaga: Ryzyko oparzeń! Podczas
pracy wnętrze piekarnika jest gorące.
• Jeżeli w piekarniku znajdują się produkty zawierające alkohol, może
dojść do powstania łatwopalnej mieszanki alkoholu z powietrzem. W takim przypadku należy ostrożnie otworzyć drzwiczki. Nie wolno w pobliżu
powodować iskier, zbliżać się z żarem, ani z ogniem.
6 electrolux wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie nie powinno być
obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one
urządzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat prawidłowej
obsługi przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Informacja na temat akrylamidu
Zgodnie z najnowszymi naukowymi
ustaleniami, podczas intensywnego
smażenia żywności, zwłaszcza produktów zawierających skrobię, powstaje substancja zwana akrylamidem, która może zagrażać zdrowiu.
W związku z tym zaleca się, aby piec
w możliwie jak najniższych temperaturach i nie przyrumieniać zbyt
mocno potraw.
Kuchenka mikrofalowa
• Urządzenie można włączać tylko wtedy, gdy w środku znajduje się potrawa. Bez potraw w środku mogłoby
dojść do uszkodzenia urządzenia.
• Należy używać wyłącznie naczyń
nadających się do kuchenki mikrofalowej (patrz rozdział Zastosowania, tabele i porady: Odpowiednie
naczynia i materiały).
• W celu zabezpieczenia urządzenia w
środku lub na drzwiczkach przed korozją, wywołaną przez pojawiającą się
parę wodną (kondensat) należy po
każdym użyciu wytrzeć te miejsca dokładnie do sucha.
• Nie należy pozostawiać urządzenia
bez nadzoru w trakcie podgrzewania
lub gotowania artykułów spożywczych w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych, papieru
lub z innych palnych materiałów.
• W przypadku powstawania dymu
urządzenie powinno pozostać zamknięte. Wyłączyć urządzenie i odciąć dopływ prądu. W żadnym wypadku nie korzystać z urządzenia,
które nie funkcjonuje bez zarzutu.
• Do naczynia, w którym podgrzewany
będzie płyn, należy włożyć łyżeczkę
do herbaty lub szklaną pałeczkę, aby
uniknąć opóźnionego wrzenia. W
przypadku opóźnienia wrzenia osiągana jest temperatura wrzenia, ale nie
pojawiają się typowe pęcherzyki pary.
Już przy niewielkim poruszeniu naczynia płyn może nagle wykipieć lub rozprysnąć się. Ryzyko oparzeń!
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa electrolux 7
• Artykuły spożywcze ze "skórką", takie
jak ziemniaki, pomidory, kiełbaski, należy przed gotowaniem wielokrotnie
nakłuć widelcem, żeby nie uległy rozerwaniu.
•
•
•
70
min 70 C
0
• Należy się upewnić, że w trakcie gotowania/ podgrzewania potraw osiągana jest temperatura minimalna wynosząca 70°C. Z tego względu należy
przestrzegać zaleceń dotyczących
mocy i czasu zawartych w tabelach.
Do pomiaru temperatury potraw nie
należy nigdy używać termometrów
rtęciowych lub cieczowych.
• Potrawy podgrzane w kuchence mikrofalowej oddają ciepło naczyniom.
Należy używać rękawic kuchennych lub czegoś podobnego!
• Nie należy doprowadzać do przegotowania potraw przez zbyt silną moc
urządzenia lub zbyt długi czas gotowania. Może to doprowadzić w pewnych miejscach potrawy do jej wysy-
•
•
•
chania, przypalenia się lub nawet zapalenia.
Komora piekarnika, grzałki i elementy
wyposażenia nagrzewają się w trakcie
pracy urządzenia. Należy pamiętać o
tym przy wyjmowaniu i wkładaniu naczyń oraz stosować rękawice kuchenne itp. Ryzyko oparzeń!
Przedmioty metalowe muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 cm
od ścianek komory piekarnika i drzwiczek komory piekarnika. W przeciwnym razie może dość do iskrzenia i
uszkodzenia urządzenia.
Jeżeli nie zaleca się inaczej, to nie należy stosować folii aluminiowej.
Nie wolno zatrzasnąć niczego między
drzwiczkami a obudową.
Uszczelka drzwi, powierzchnia uszczelniająca drzwi i wnętrze piekarnika
powinny być zawsze czyste. Zabrudzenia urządzenia mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji.
W piekarniku nie wolno przechowywać żadnych palnych przedmiotów.
Mogłyby się one zapalić podczas jego
włączania.
W jaki sposób można uniknąć
uszkodzeń urządzenia
• Podczas pieczenia nie wolno stawiać
na spodzie piekarnika żadnych przedmiotów ani przykrywać żadnych części piekarnika folią aluminiową. Może to
prowadzić do nadmiernego wzrostu
temperatury, co może uszkodzić
emaliowaną powłokę piekarnika.
8 electrolux wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Soki owocowe kapiące z blachy do
pieczenia pozostawiają niedające się
usunąć plamy. Z tego względu do
bardzo wilgotnych ciast należy stosować głębokie blachy.
• Nie obciążać otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie należy wlewać wody bezpośrednio do wnętrza rozgrzanego
piekarnika. Może to spowodować
uszkodzenia i przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika.
• Użycie siły, zwłaszcza na krawędzie
przedniej szyby, może spowodować
pęknięcie szkła.
• W piekarniku nie wolno przechowywać żadnych palnych przedmiotów.
Mogłyby one zapalić się podczas włączania piekarnika.
• W piekarniku nie wolno przechowywać żadnych wilgotnych artykułów
spożywczych. Może to spowodować
uszkodzenia emalii.
• Po wyłączeniu wentylatora chłodzącego nie przechowywać w piekarniku
żadnych odkrytych potraw. We wnętrzu piekarnika lub na szybie drzwi
może skraplać się wilgoć, która również może osadzać się na meblach.
Informacja dotycząca powłoki emaliowanej
Przebarwienia emaliowanej powłoki
piekarnika, spowodowane użytkowaniem urządzenia, nie wpływają
negatywnie na przydatność piekarnika do zwykłego stosowania lub do
stosowania zgodnego z umową. Nie
stanowią one usterki w rozumieniu
przepisów prawa gwarancyjnego.
Nie należy używać urządzenia...
... do gotowania jajek w skorupkach (w
przypadku jajek sadzonych najpierw nakłuć źółtko) i ślimaków winniczków; gdyż
dojdzie do ich rozerwania.
... do podgrzewania większych ilości
oleju jadalnego (Fondue, smażenie w
głębokim tłuszczu) lub napojów o dużej
zawartości alkoholu: Zagrożenie samozapłonem! niebezpieczeństwo
wybuchu!
... do podgrzewania trwale zamkniętych
pojemników, np. konserw, butelek, słoików.
... do suszenia zwierząt, tekstyliów, poduszek wypełnionych ziarnami lub żelem
i innych palnych materiałów: niebezpieczeństwo pożaru!
... z naczyniami z porcelany, ceramiki lub
gliny, mających drobne otworki, np. w
uchwytach lub w nie glazurowanym
dnie. Wilgoć, jaka dostaje się przez otworki, może przy podgrzaniu naczynia
spowodować jego pęknięcie.
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa electrolux 9
10 electrolux opis urządzenia
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
1
2
3
4
PANEL STEROWANIA
Wskaźnik świetlny
Uchwyt drzwi
Drzwi piekarnika
Urządzenie wyłącza się po 2 minutach, jeżeli nie zostanie wybrana
żadna funkcja i nic nie zostanie
zmienione. Natomiast wskaźnik
świetlny pozostanie podświetlony.
W celu wyłączenia wskaźnika
świetlnego należy włączyć urządzenie przyciskiem Start
i ponownie
wyłączyć przyciskiem Stop
(2 razy nacisnąć).
opis urządzenia electrolux 11
PANEL STEROWANIA
1
2
1 Wyświetlacz piekarnika
2 Przyciski funkcji piekarnika
12 electrolux opis urządzenia
Wyposażenie piekarnika
1
2
6
3
3
2
4
1
5
1
2
3
4
5
6
Grzałka grilla
Generator mikrofal
Oświetlenie piekarnika
Szklane dno, wyjmowane
Drabinki, wyjmowane
Poziomy do umieszczania potraw
Akcesoria piekarnika
Ruszt
Do naczyń, form do ciast, pieczenia i
grillowania.
Talerz Crunch
przed pierwszym użyciem electrolux 13
(nie jest odporny na zadrapania i nacięcia)
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie i zmiana aktualnej
godziny
Piekarnik działa tylko z ustawioną
aktualną godziną.
Po podłączeniu do prądu lub przerwie w
zasilaniu automatycznie zaczyna pulsować symbol Czas .
1. Aby zmienić ustawioną godzinę, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcje
zegara , aż zacznie pulsować symbol Czas .
2. Przyciskiem
lub
ustawić aktualną godzinę.
Po ok. 5 sekundach symbol przestanie
pulsować i zegar wyświetli ustawioną
godzinę.
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
14 electrolux przed pierwszym użyciem
4. Przednią ściankę urządzenia przetrzeć na mokro.
Godzinę można zmienić tylko wtedy,
gdy wyłączona jest blokada przed
uruchomieniem przez dzieci oraz
nie jest ustawiona żadna z funkcji
zegara: Minutnik , Czas trwania
lub Koniec ani żadna z funkcji piekarnika.
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem piekarnik należy dokładnie umyć.
Zapoznanie się z urządzeniem
Piekarnik można uruchomić w funkcji
testowej, aby go wypróbować lub przećwiczyć wszystkie czynności obsługowe. Piekarnik nie nagrzewa się.
Włączanie funkcji testowej
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą
przycisku Stop
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przycisk Programy pieczenia
i
, aż rozlegnie się sygnał i na
wyświetlaczu pojawi się litera "d" .
Nie stosować żadnych ostrych ani
szorujących środków czyszczących! Powierzchnia urządzenia
mogłaby ulec uszkodzeniu.
Do czyszczenia elementów metalowych stosować środki ogólnie dostępne w sklepach.
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
Oświetlenie piekarnika jest włączone.
2. Wszystkie elementy wyposażenia
oraz prowadnice należy wyjąć i umyć
w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
3. Piekarnik również umyć ciepłą wodą
z dodatkiem detergentu i osuszyć.
Wyłączanie funkcji testowej
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą
przycisku Stop
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przycisk Programy pieczenia
i
, aż rozlegnie się sygnał i na
wyświetlaczu zgaśnie litera "d".
obsługa piekarnika electrolux 15
Obsługa piekarnika
Elektroniczne sterowanie
piekarnikiem
Wyświetlacz
1
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
Pamięć: P / Test: d
Funkcja kuchenki mikrofalowej
Temperatura/Aktualna godzina/Moc kuchenki mikrofalowej
Wskazanie wagi
Funkcje zegara Czas pracy
Symbol termometru
Programy pieczenia
Funkcje piekarnika
5
16 electrolux obsługa piekarnika
Pola przycisków
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
8
7
6
5
Przycisk Start
Przycisk Kuchenka mikrofalowa
Przycisk Kuchenka mikrofalowa
Funkcje zegara
Przycisk Stop/Anuluj
Przycisk
Programy pieczenia
Przycisk Funkcje grilla
Wskazówki ogólne
• Wybraną funkcję należy zawsze potwierdzać przy pomocy przycisku
Start . Jeżeli wybrana funkcja nie
zostanie uruchomiona w ciągu 120
sekund, to urządzenie wyłącza się.
• Gdy wybrana funkcja zostanie uruchomiona, rozpoczyna się nagrzewanie piekarnika lub odliczanie ustawionego czasu.
obsługa piekarnika electrolux 17
• Jeżeli w trakcie pracy zostaną otwarte
drzwi piekarnika, to funkcja zatrzymuje się. Kontynuacja nastąpi po zamknięciu drzwi i naciśnięciu przycisku
Start . Jeżeli przycisk Start
nie
zostanie naciśnięty w ciągu 120 sekund, to urządzenie wyłącza się.
• Oświetlenie piekarnika włącza się po
włączeniu funkcji piekarnika lub po otwarciu jego drzwi.
Gdy drzwi piekarnika zostaną otwarte
a urządzenie jest wyłączone, oświetlenie piekarnika zgaśnie po 10 minutach.
• Za pomocą przycisku Stop
można
zatrzymać pracę urządzenia, natomiast do wznowienia jego pracy służy
przycisk Start . Urządzenie można
wyłączyć przez ponowne naciśnięcie
przycisku Stop .
Zmiana temperatury piekarnika
Przyciskiem
lub
można zwiększać
lub zmniejszać wartość temperatury.
Wartość temperatury można ustawiać
stopniowo, co 5°C.
Włączyć piekarnik
1. Nacisnąć przycisk Grill . Pojawia
się funkcja piekarnika Grill
.
Symbol termometru
• Wzrost słupka w symbolu termometru
wskazuje stopień rozgrzania piekarnika.
• Po nagrzaniu się piekarnika do ustawionej temperatury, rozlega się sygnał
akustyczny.
Na wyświetlaczu temperatury pojawi
się sugerowana wartość temperatury.
2. Nacisnąć przycisk Start , by uruchomić funkcje piekarnika Grill
.
Wyłączyć piekarnik
W celu wyłączenia piekarnika wielokrotnie nacisnąć przycisk Stop , aż pokazywana jest tylko godzina lub ewentualnie ciepło resztkowe.
18 electrolux obsługa piekarnika
Wentylator chłodzący włącza się automatycznie po uruchomieniu piekarnika, aby powierzchnia urządzenia pozostawała chłodna. Po wyłączeniu piekarnika dmuchawa pracuje dalej, aby schłodzić urządzenie
i wyłącza się automatycznie.
Wentylator chłodzący
Funkcje piekarnika
Funkcja piekarnika
Zastosowanie
Grill
Do grillowania produktów płaskich i do robienia tostów.
Kuchenka mikrofalowa
Kuchenka mikrofalowa może być używana do
podgrzewania gotowych potraw i napojów, do
rozmrażania mięsa lub owoców, jak i do gotowania warzyw i ryb.
Funkcja Kombi
Dodatkowo do funkcji piekarnika można dołączyć funkcję kuchenki mikrofalowej . Potrawy będą w najkrótszym czasie gotowane i
jednocześnie przyrumieniane.
Funkcja Szybkie
włączenie
Szybkie włączenie kuchenki mikrofalowej na
maksymalnej mocy przy wyłączonym urządzeniu za pomocą przycisku Start
.
Czas włączania od 30 sekund do 7 minut. Każde
naciśnięcie przycisku dodaje 30 sekund do pokazywanego czasu pracy.
Kuchenka mikrofalowa
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop .
2. Przez kilkakrotne naciśnięcie przycisku Kuchenka mikrofalowa
ustawić żądaną moc kuchenki mikrofalowej.
obsługa piekarnika electrolux 19
– Możliwość ustawiania w odstępach po 100 między 1000 Wat a
100 Wat.
– Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku Kuchenka mikrofalowa
wskaźnik mocy rozpoczyna ponownie od 1000 Wat.
3. Przyciskiem
lub
ustawić żądany czas pracy urządzenia. Pulsuje
symbol Czas trwania .
– Czas pracy urządzenia można ustawiać w następujący sposób:
– Od 0 do 2 min. w odstępach po
5 sekund,
– od 2 do 5 min. w odstępach po
10 sekund,
– od 5 do 10 min. w odstępach po
20 sekund,
– od 10 do 20 min. w odstępach
po 30 sekund,
– od 20 min. w odstępach po 1
minucie,
– Dający się maksymalnie ustawić
czas pracy wynosi:
– W zakresie mocy od 700 Wat do
1000 Wat - od 0 do 7 min. 40
sek.,
– W zakresie mocy od 100 Wat do
600 Wat - od 0 do 59 min.
4. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Zapala się symbol Czas trwania .
– Gdy czas biegnie, można zmienić
ustawienie mocy przy pomocy
przycisku kuchenka mikrofalowa
.
– Gdy czas biegnie, można przy pomocy przycisku funkcji zegara
i
wydłużyć bądź
skrócić czas
pracy urządzenia.
20 electrolux obsługa piekarnika
5. Przyciskiem
lub
ustawić żądany czas pracy urządzenia. Pulsuje
symbol Czas trwania .
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa wyłącza się. Symbol czasu trwania miga
i pojawia się wskazanie godziny.
Nacisnąć dowolny przycisk.
Funkcja Kombi
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop .
2. Nacisnąć przycisk Grill . Pojawia
się funkcja piekarnika Grill
.
3. Przyciskiem
lub
ustawić żądaną temperaturę.
4. Przez wielokrotne naciskanie przycisku Kuchenka mikrofalowa
ustawić żądaną moc kuchenki mikrofalowej (maks. 600 Wat).
– Czas pracy urządzenia można ustawiać w następujący sposób:
– Od 0 do 2 min. w odstępach po
5 sekund,
– od 2 do 5 min. w odstępach po
10 sekund,
– od 5 do 10 min. w odstępach po
20 sekund,
– od 10 do 20 min. w odstępach
po 30 sekund,
– od 20 min. w odstępach po 1
minucie,
Dający się maksymalnie ustawić
czas pracy wynosi 59 minut.
6. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Piekarnik i kuchenka mikrofalowa pracują. Zapala się symbol Czas trwania
.
obsługa piekarnika electrolux 21
2. Naciskać przycisk , dopóki nie wyświetli się żądany czas pracy. Kuchenka mikrofalowa włączy się z
maksymalną mocą.
– Podczas gdy czas biegnie, można
zmienić ustawienie mocy przy pomocy przycisku kuchenka mikrofalowa .
– Gdy czas biegnie, można przy pomocy przycisku funkcji zegara
i
wydłużyć bądź
skrócić czas
pracy urządzenia.
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
dźwiękowy. Urządzenie wyłącza się.
Symbol czasu trwania
miga i pojawia
się wskazanie godziny.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć dowolny przycisk.
Funkcja Szybkie włączenie
kuchenki mikrofalowej
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop .
– Każde naciśnięcie przycisku dodaje 30 sek. do wskazywanego
czasu pracy. Maksymalnie 7 minut
przy maksymalnej mocy kuchenki
mikrofalowej.
– Gdy czas biegnie, można przy pomocy przycisku funkcji zegara
i
wydłużyć bądź
skrócić czas
pracy urządzenia.
– Przez kilkakrotne naciśnięcie przycisku Kuchenka mikrofalowa
można zmienić moc kuchenki mikrofalowej.
– Przez jednorazowe naciśnięcie
przycisku Stop
można przerwać prace urządzenia. Do wznowienia jego pracy służy przycisk
Start . Dwukrotne naciśnięcie
przycisku Stop
wyłącza urządzenie.
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
dźwiękowy. Urządzenie wyłącza się.
Symbol czasu trwania miga i pojawia się
wskazanie godziny.
22 electrolux obsługa piekarnika
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć dowolny przycisk.
Moc kuchenki mikrofalowej
Wskazówki dotyczące ustawiania
mocy
W poniższej tabeli podane są ustawienia
mocy, przy których można przeprowadzać opisane procesy. Podane ustawienia mocy służą jedynie orientacji.
Odpowiednia do
1000 Wat
900 Wat
800 Wat
700 Wat
•
•
•
•
•
Podgrzewanie płynów
Sparzenie na początku przygotowywania potrawy
Gotowanie warzyw
Gotowanie produktów spożywczych
Roztapianie żelatyny i masła
600 Wat
500 Wat
•
•
•
•
Rozmrażanie i podgrzewanie potraw mrożonych
Podgrzewanie porcji na talerzu
Duszenie gulaszu
Gotowanie potraw z jajek
400 Wat
300 Wat
200 Wat
•
•
•
•
•
•
Dogotowywanie potraw
Gotowanie delikatnych artykułów spożywczych
Podgrzewanie pokarmów dla dzieci
Gotowanie ryżu
Podgrzewanie potraw delikatnych
Roztapianie sera
100 Wat
•
•
•
•
•
Rozmrażanie mięsa, ryb, chleba
Rozmrażanie sera, śmietany, masła
Rozmrażanie owoców i ciasta (tort śmietanowy)
Rośnięcie ciasta drożdżowego
Ocieplanie zimnych potraw i napojów
obsługa piekarnika electrolux 23
Użycie rusztu
Funkcje dodatkowe
Programy kuchenki mikrofalowej
Zabezpieczenie przed wyjęciem i
przechyleniem
Ruszt posiada zabezpieczenie przed
wysunięciem i przechyleniem w postaci
małych wybrzuszeń na prawej i lewej
krawędzi.
Ruszt należy wkładać do piekarnika w
taki sposób, aby wybrzuszenia znajdowały się przy tylnej ściance wnętrza piekarnika. Wybrzuszenia te zabezpieczają
ruszt również przed przechyleniem.
Użycie rusztu:
Założyć ruszt w taki sposób, aby nóżki
były skierowane do dołu.
Wsunąć ruszt pomiędzy drążki drabinek
na wybranym poziomie.
Dla tej funkcji należy stosować podane programy (patrz rozdział Zastosowania, tabele i porady: Programy).
1. W razie potrzeby za pomocą przycisku Stop
wyłączyć urządzenie.
2. Przez kilkakrotne naciśnięcie przyciwybrać
sku Programy pieczenia
żądany program (P1 do P10).
– Wyświetlacz pokazuje ustawioną
wagę "gr". Pulsuje symbol Czas
trwania . Waga = czas trwania
3. Przez naciskanie przycisku
lub
można dopasować wskazanie
wagi do ciężaru produktu spożywczego, minimum 100 g, maksimum 1500 g (P 5 do P10 maksimum
1000 g).
Wyższa ramka wokół rusztu dodatkowo zabezpiecza naczynia przed
zsunięciem.
24 electrolux obsługa piekarnika
uruchamiana jest funkcja Utrzymywanie temperatury. Rozbrzmiewa
sygnał, a na wyświetlaczu świeci się
"HH".
– Przez podanie wagi czas pracy
kuchenki mikrofalowej zostaje uregulowany automatycznie.
– Najpierw podawać zawsze niższą
wagę, np. chleb waży 460g: ustawić wagę na 400 g.
4. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec.
Świecą się symbole Czasu trwania
i "min".
Po zakończeniu funkcji Utrzymywanie
temperatury przez 2 minuty rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa wyłącza się. Symbol czasu trwania
miga i pojawia się wskazanie godziny.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć dowolny przycisk.
– Po upływie ustawionego czasu
przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy. Kuchenka
mikrofalowa wyłącza się. Pulsuje
symbol Czas trwania .
W przypadku niektórych programów po upływie czasu gotowania
Funkcja pamięci
Dzięki funkcji pamięci w urządzeniu
można zapisać jedno ustawienie, które
jest często używane.
1. Ustawić funkcję piekarnika, temperaturę i ewentualnie również funkcje
zegara Czas trwania i / lub Koniec
lub ustawić moc kuchenki mikrofalowej i czas trwania .
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Programy pieczenia
przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ustawienie zostało zapisane
do pamięci.
obsługa piekarnika electrolux 25
tawienie zostanie zastąpione nowym.
Uruchamianie funkcji pamięci
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop .
2. Przyciskiem funkcji Programy pieczenia
wywołać zapisane ustawienie.
3. Przyciskiem Start
można uruchomić zapisane ustawienie a przyciskiem Stop
można wyłączyć urządzenie.
Aby zapisać do pamięci inne ustawienie, ponownie nacisnąć przycisk
Programy pieczenia
na ok. 2 sekundy. Zapamiętane wcześniej us-
3. Nacisnąć przycisk Start
.
26 electrolux obsługa piekarnika
Funkcje zegara
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Funkcje zegara
Wskazania czasu
Aktualna godzina
Czas trwania / Koniec / Czas pracy
Funkcje zegara
Przyciski nastawcze
Minutnik
Służy do ustawiania minutnika. Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał. Funkcja ta nie ma wpływu na pracę
piekarnika i kuchenki mikrofalowej.
Czas pracy kuchenki mikrofalowej
min
Funkcja ta służy do ustawiania czasu
pracy kuchenki mikrofalowej.
Czas trwania
Ustawianie czasu, w trakcie którego piekarnik ma pracować.
Koniec
Ta funkcja służy do ustawiania czasu
wyłączenia się piekarnika.
Aktualna godzina
Ta funkcja służy do ustawiania, zmiany
lub wywoływania aktualnej godziny
(patrz rozdział Przed pierwszym użyciem).
Wskazówki ogólne
obsługa piekarnika electrolux 27
• Po wybraniu funkcji zegara odnośny
symbol pulsuje przez ok. 5 sekund. W
tym czasie można przyciskiem
lub
ustawić lub zmienić zadany czas.
• Po ustawieniu czasu symbol znowu
pulsuje przez ok. 5 sekund. Następnie
symbol będzie się świecił. Rozpoczyna się odmierzanie ustawionego czasu minutnika .
• Odmierzanie ustawionego czasu
trwania
i końca
rozpoczyna się
po uruchomieniu wybranej funkcji.
Minutnik
1. Naciskać przycisk Funkcje zegara
, aż zacznie pulsować symbol Minutnik .
2. Przyciskiem
lub
ustawić żądany czas minutnika (maks. 99.00 minut).
Po ok. 5 sekundach wyświetlacz pokaże
pozostały czas. Symbol Minutnik zapala się.
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
akustyczny. Świeci się "0.00" i pulsuje
symbol Minutnik .
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć dowolny przycisk.
Czas pracy kuchenki mikrofalowej
min
1. Wybrać funkcję kuchenki mikrofalowej i przez wielokrotne naciskanie
przycisku Kuchenka mikrofalowa
ustawić moc.
28 electrolux obsługa piekarnika
świetlenie aktualnej godziny. Gdy
czas biegnie, można przy pomocy
przycisków
i
wydłużyć bądź
skrócić czas pracy urządzenia.
2. Przyciskiem
lub
ustawić czas
pieczenia. Pulsuje symbol Czas
trwania .
3. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Zapala się symbol Czas trwania .
Ponowne wciśnięcie przycisku
Funkcje zegara
powoduje wy-
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Czas
trwania .
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć dowolny przycisk.
Czas trwania
1. Wybrać funkcję piekarnika i przycislub ustawić temperaturę.
kiem
2. Naciskać przycisk Funkcje zegara
, aż zacznie pulsować symbol
Czas trwania .
obsługa piekarnika electrolux 29
3. Przyciskiem
pieczenia.
lub
ustawić czas
4. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Zapala się symbol Czas trwania .
Ponowne wciśnięcie przycisku
Funkcje zegara
powoduje wyświetlenie aktualnej godziny.
Koniec
1. Wybrać funkcję piekarnika i przycislub ustawić temperaturę.
kiem
2. Naciskać przycisk Funkcje zegara
, aż zacznie pulsować symbol Koniec .
3. Przyciskiem
lub
ustawić czas
wyłączenia piekarnika.
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Czas
trwania .
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć dowolny przycisk.
Zapalają się symbole Koniec
trwania .
i Czas
30 electrolux obsługa piekarnika
Piekarnik włączy się automatycznie.
Kombinacja: Czas trwania
Koniec
i
Funkcje Czas trwania
i Koniec
mogą być używane równocześnie,
jeżeli piekarnik ma zostać automatycznie włączony i wyłączony w późniejszym czasie.
Ponowne wciśnięcie przycisku
Funkcje zegara
powoduje wyświetlenie aktualnej godziny.
1. Wybrać funkcję piekarnika i wysokość temperatury.
2. Przy pomocy funkcji Czas trwania
ustawić czas potrzebny do przyrządzenia potrawy,
n np. 1 godzina.
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Koniec
oraz Czas trwania .
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć dowolny przycisk.
3. Za pomocą funkcji Koniec ustawić
godzinę, o której potrawa ma być
gotowa,
n p. o godz. 14:05.
obsługa piekarnika electrolux 31
Zapalają się symbole Czas trwania
i
Koniec .
Piekarnik włącza się automatycznie w
wyznaczonym momencie, np. o godz.
13:05:00.
Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty rozbrzmiewa sygnał akustyczny i
piekarnik wyłącza się, np. o godz. 14:05.
Inne funkcje
Zabezpieczenie przed dziećmi
Włączenie blokady przed uruchomieniem przez dzieci powoduje, że nie można włączyć piekarnika.
Włączanie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop
.
Żadna funkcja piekarnika nie
może być ustawiona.
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski Programy pieczenia
32 electrolux obsługa piekarnika
i , aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat SAFE.
Blokada przed uruchomieniem przez
dzieci jest aktywna.
Wyłączyć zabezpieczenia przed
dziećmi
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Stop .
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski Programy pieczenia
i , aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat SAFE.
Blokada przed uruchomieniem przez
dzieci jest wyłączona i piekarnik jest gotowy do pracy.
Sygnał akustyczny przy naciskaniu
przycisków
Wyłączanie sygnału akustycznego
przy naciskaniu przycisków
1. W razie potrzeby za pomocą przycisku Stop
wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski i , aż rozlegnie się
sygnał akustyczny (ok. 2 sekundy).
Sygnał akustyczny rozbrzmiewający
przy wciskaniu przycisków jest wyłączony.
Włączanie sygnału akustycznego
przy naciskaniu przycisków
Nacisnąć równocześnie i przytrzymać
przyciski
i , aż rozlegnie się sygnał
akustyczny (ok. 2 sekundy).
Sygnał akustyczny rozbrzmiewający
przy wciskaniu przycisków jest włączony.
Samoczynne wyłączenie piekarnika
Jeśli przed upływem oznaczonego
czasu piekarnik nie zostanie wyłączony lub jeśli ustawienie grzania
nie zostanie zmienione, piekarnik
wyłączy się samoczynnie.
Na wyświetlaczu temperatury pulsuje ostatnio ustawiona wartość
temperatury.
Piekarnik wyłącza się samoczynnie
w zależności od ustawionej temperatury:
30 -120°C po upływie 12,5 godziny
120 -200°C po upływie 8,5 godziny
200 -230°C po upływie 5,5 godziny
zastosowania, tabele i rady electrolux 33
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
OFF.
Uruchomienie piekarnika po wyłączeniu samoczynnym
Całkowicie wyłączyć piekarnik. Następnie ponownie włączyć.
Zastosowania, tabele i rady
Grill
Funkcja piekarnika: Grill
z ustawieniem temperatury maksymalnej
• Do grillowania używać rusztu razem z
blachą.
• Czasy grillowania są wartościami
orientacyjnymi.
• Do grillowania najlepiej nadają się płaskie kawałki mięsa lub ryby.
Podczas grillowania drzwi piekarnika zawsze muszą być zamknięte.
Tabela grillowania
Grillowana potrawa
Poziom umieszczenia potrawy
Czas grillowania
Str. 1
Str. 2
Zrazy
3
12-15 minut
9-12 minut
Filet wieprzowy
2
10-12 minut
6-10 minut
Kiełbaski pieczone
3
12-16 minut
8-10 minut
Steki wołowe, steki cie- 3
lęce
12-15 minut
8-12 minut
Tosty 1)
3
6-8 minut
3-5 minut
Grzanki z dodatkami
2
8-10 minut
---
1) Stosować ruszt do grillowania bez blachy
Kuchenka mikrofalowa
Wskazówki dotyczące użytkowania
Wskazówki ogólne
• Po wyłączeniu urządzenia należy zostawiać w nim potrawy na kilka minut
(patrz tabele kuchenki mikrofalowej:
czas odczekania).
• Przed przygotowywaniem potraw
usunąć opakowania aluminiowe, pojemniki metalowe itp.
Gotowanie
34 electrolux zastosowania, tabele i rady
• Możliwie pod przykryciem - gotować
w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Potrawy gotować bez przykrycia tylko wtedy, gdy
ma się wytworzyć na nich chrupka
warstwa.
• Potrawy schłodzone lub zamrożone
wymagają dłuższego czasu gotowania.
• Potrawy zawierające sos należy od
czasu do czasu mieszać.
• Warzywa o zwartej strukturze, takie
jak marchewka, groszek lub kalafior,
należy gotować z wodą.
• Większe kawałki należy przewracać
po upływie około połowy czasu gotowania.
• Warzywa należy pokroić w kawałki o
możliwie jednakowej wielkości.
• Stosować płaskie, szerokie naczynia.
Rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb
• Zamrożone, rozpakowane produkty
położyć na odwróconym, małym talerzyku z naczyniem pod spodem lub na
ruszcie do rozmrażania lub na sicie z
tworzywa sztucznego, tak aby ciecz,
pojawiająca się w wyniku rozmrażania, mogła spływać.
• Po upływie połowy czasu rozmrażania
obrócić produkt, w miarę możliwości
podzielić, lekko rozmrożone kawałki
oddzielić.
Rozmrażanie masła, kawałków tortu, twarożku
• Nie rozmrażać całkowicie w urządzeniu, ale również w temperaturze pokojowej. Dzięki temu rezultat będzie
bardziej równomierny. Ewentualne
opakowania z metalu bądź aluminium
lub -ich części należy usunąć przed
rozmrażaniem.
Rozmrażanie owoców, warzyw
• Owoców i warzyw, które mają być
użyte w stanie surowym, nie rozmrażać całkowicie w urządzeniu, tylko
również w temperaturze pokojowej.
• Owoce i warzywa, które mają być gotowane, można gotować bezpośrednio w kuchence mikrofalowej używając większej mocy, beż uprzedniego
ich rozmrażania.
Potrawy gotowe
• Potrawy gotowe w opakowaniach
metalowych lub plastikowych z metalowymi pokrywkami można rozmrażać lub podgrzewać w kuchence mikrofalowej tylko wtedy, gdy są one oznakowane jako nadające się do kuchenki mikrofalowej.
• Należy bezwzględnie przestrzegać
wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniach ( np. usunąć
pokrywkę metalową i nakłuć folię z
tworzywa sztucznego).
zastosowania, tabele i rady electrolux 35
Odpowiednie naczynia i materiały
Naczynia/materiał
Kuchenka mikrofalowa
Rozmrażanie
Szkło żaroodporne i porcelana (bez
elementów metalowych, np. Pyrex,
szkło z Jeny)
Podgrzewanie
Gotowanie
Piekarnik z
grillem
X
X
X
X
Nie żaroodporne szkło i porcelana 1) X
--
--
--
Ceramika szklana i witroceramika z
materiału żaro- i mrozoodpornego
np. Arcoflam), ruszt
X
X
X
X
Ceramika 2), fajans 2)
X
X
X
--
Tworzywo sztuczne odporne na wy- X
soką temperaturę do 200°C 3)
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Folia spożywcza
X
--
--
--
Folia do pieczenia z zamknięciem
nadającym się do kuchenek mikrofalowych 3)
X
X
X
--
Naczynia do pieczenia wykonane z
metalu, np. emaliowane, żeliwne
--
--
--
X
Formy do pieczenia, lakierowane na -czarno lub pokryte warstwą silikonową 3)
--
--
X
Blacha do ciast
--
--
--
X
Naczynia do zrumieniania, np. Talerz -Crostino lub Crunch
X
X
--
Potrawy gotowe w opakowaniach 3) X
X
X
X
1) Bez srebrnych, złotych, platynowych lub metalowych warstw/dekoracji
2) bez części kwarcowych lub metalowych, bez glazury zawierającej metal
3) Należy uwzględniać podane przez producenta temperatury maksymalne!
X nadające się
-- nie nadające się
36 electrolux zastosowania, tabele i rady
O czym jeszcze trzeba pamiętać...
• Artykuły spożywcze mają różną formę
i różne właściwości. Są przygotowywane w różnych ilościach. Dlatego też
czas i moc urządzenia, potrzebne do
rozmrażania, podgrzewania lub gotowania, są różne dla różnych produktów. Jako ogólną wytyczną można
przyjąć: podwójna ilość = prawie
podwójny czas
• W trakcie podgrzewania w kuchence
mikrofalowej ciepło powstaje w sa-
mym produkcie. Dlatego też nie
wszystkie miejsca rozgrzewają się w
tym samym czasie. Dlatego też,
szczególnie przy podgrzewaniu większych ilości potraw, powinno się je
mieszać lub obracać na drugą stronę.
• W tabelach podawany jest Czas odczekania. Produkt należy pozostawić w urządzeniu lub odstawić na
chwilę poza urządzeniem, tak aby
ciepło mogło się rozprowadzić bardziej równomiernie.
• Przy gotowaniu ryżu lepsze rezultaty
można osiągnąć w płaskich, szerokich naczyniach.
Tabela przygotowywania potraw mikrofalowej
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas
odczekania
min.
Uwagi
Mięso
Mięso w całości
500
200
10-12
10-15
W międzyczasie
obracać
Steki
200
200
3-5
5-10
W międzyczasie
obracać, usunąć
rozmrożone kawałki
Mięso mielone
mieszane
500
200
10-15
10-15
W międzyczasie
obracać, usunąć
rozmrożone kawałki
Gulasz
500
200
10-15
10-15
W międzyczasie
obracać, usunąć
zastosowania, tabele i rady electrolux 37
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas
odczekania
min.
Uwagi
rozmrożone kawałki
Drób
Kurczak
1000
200
25-30
10-20
W międzyczasie
obracać, lekko
rozmrożone miejsca przykryć folia
aluminiową
Pierś kurczaka
100-200
200
3-5
10-15
W międzyczasie
obracać, lekko
rozmrożone miejsca przykryć folia
aluminiową
Udka kurczaka
100-200
200
3-5
10-15
W międzyczasie
obracać, lekko
rozmrożone miejsca przykryć folia
aluminiową
Kaczka
2000
200
45-60
20-30
W międzyczasie
obracać, lekko
rozmrożone miejsca przykryć folia
aluminiową
Ryba w całości
500
100
10-15
15-20
W międzyczasie
obracać
Filet rybny
500
100
10-12
15-20
W międzyczasie
obracać
Ryba
Kiełbasa
38 electrolux zastosowania, tabele i rady
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Kiełbasa w plasterkach
100
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas
odczekania
min.
Uwagi
100
2-4
20-40
W międzyczasie
obracać
Produkty mleczarskie
Twarożek
250
100
10-15
25-30
Usunąć części aluminiowe, po upływie połowy czasu
obrócić
Masło
250
100
3-5
15-20
Usunąć części aluminiowe, po upływie połowy czasu
obrócić
Ser
250
100
3-5
30-60
Usunąć części aluminiowe, po upływie połowy czasu
obrócić
Śmietana
200
100
7-12
20-30
Usunąć wieczko
aluminiowe, w
międzyczasie mieszać
Ciasto drożdżowe 1 kawałek 100
2-3
15-20
W międzyczasie
obracać talerz
Sernik
1 kawałek 100
2-4
15-20
W międzyczasie
obracać talerz
Ciasto (tort śmietanowy)
1 kawałek 100
1-2
15-20
W międzyczasie
obracać talerz
Suche ciasto ( np. 1 kawałek 100
ciasto ukręcane)
2-4
15-20
W międzyczasie
obracać talerz
Ciasto/ciasteczka
zastosowania, tabele i rady electrolux 39
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas
odczekania
min.
Uwagi
Placki owocowe
1 kawałek 100
1-2
15-20
W międzyczasie
obracać talerz
Chleb
1000
100
15-20
10-15
W międzyczasie
obracać
Kromki chleba
500
100
8-12
10-15
W międzyczasie
obracać
Bułeczki
4 kawałki
100
5-8
5-10
W międzyczasie
obracać
300
100
8-12
10-15
Rozmrażać pod
przykryciem, w
międzyczasie mieszać
Śliwki, wiśnie, ma- 250
liny, porzeczki,
morele
100
8-10
10-15
Rozmrażać pod
przykryciem, w
międzyczasie mieszać
Owoce
Truskawki
Topienie
Czekolada / kuwertura
150
600
2-3
---
W międzyczasie
mieszać
Masło
100
200
2-4
---
W międzyczasie
mieszać
Jedzenie dla nie- 200
mowląt w słoiczku
300
2-3
---
W międzyczasie
mieszać, sprawdzić temperaturę!
Podgrzewanie
40 electrolux zastosowania, tabele i rady
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas
odczekania
min.
Uwagi
Mleko dla niemowląt (butelka
180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Włożyć łyżeczkę
do butelki, pomieszać, sprawdzić
temperaturę!
Gotowa potrawa
400-500
600
4-6
5
Usunąć wieczko
aluminiowe, jeżeli
jest, w międzyczasie obrócić
Gotowa potrawa 400-500
głęboko zamrożona
400
14-20
5
Usunąć wieczko
aluminiowe, jeżeli
jest, w międzyczasie obrócić
Mleko
1 filiżanka 1000
ok. 200 ml
1:151:45
---
Włożyć łyżeczkę
do naczynia
Woda
1 filiżanka 1000
ok. 200 ml
1:30-2 ---
Włożyć łyżeczkę
do naczynia
Sos
200 ml
600
1-2
---
W międzyczasie
mieszać
Zupa
300 ml
600
2-4
---
W międzyczasie
mieszać
Gotowanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Ryba w całości
500
Moc
Wat
500
Czas
trwania
min.
Czas
postoju
min.
8-10
---
Uwagi
Gotować pod
przykryciem, w
zastosowania, tabele i rady electrolux 41
Gotowanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas
postoju
min.
Uwagi
międzyczasie wielokrotnie obrócić
naczynie
Filet rybny
500
500
6-8
---
Gotować pod
przykryciem, w
międzyczasie wielokrotnie obrócić
naczynie
Warzywa, krótki
czas gotowania,
świeże 1)
500
600
12-16
---
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować
pod przykryciem,
w międzyczasie
mieszać
Warzywa, krótki
czas gotowania,
głęboko mrożone 1)
500
600
14-18
---
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować
pod przykryciem,
w międzyczasie
mieszać
Warzywa, długi czas 500
gotowania, świeże 1)
600
14-20
Warzywa, długi czas 500
gotowania, głęboko
mrożone 1)
600
18-24
---
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować
pod przykryciem,
w międzyczasie
mieszać
5-7
300 W /
15- 20
Gotować pod
przykryciem, w
Ziemniaki z wody
800 g + 1000
600 ml
Dodać ok. 50 ml
wody, gotować
pod przykryciem,
w międzyczasie
mieszać
42 electrolux zastosowania, tabele i rady
Gotowanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas
postoju
min.
Uwagi
międzyczasie mieszać
Ryż
300 g + 1000
600 ml
4-6
---
Gotować pod
przykryciem, w
międzyczasie mieszać
1) Wszystkie warzywa gotować pod przykryciem. Wszystkie podane czasy stanowią wartości
orientacyjne i zależą od rodzaju i właściwości produktu spożywczego.
Tabela Funkcja Kombi
Funkcje piekarnika Grill + kuchenka
mikrofalowa
Potrawa
Naczynie Funk- Tem
KuPo- Cza
do pie- cja pie- p. w chenka ziom s w
czenia
karnika °C
mikro- umie mifalowa szcz nuWat
enia tach
potrawy
Uwagi
2 połówki
drobiu 2 x
600 g
Żaroodporne naczynie
szklane na
ruszcie
+
220
300
2
40
Po 20 min.
obrócić 5
min. Czas
odczekania
Zapiekanka ziemniaczana
1000 g
Żaroodporne naczynie
szklane na
ruszcie
+
200
300
2
40
10 min.
Czas odczekania
zastosowania, tabele i rady electrolux 43
Potrawa
Naczynie Funk- Tem
KuPo- Cza
do pie- cja pie- p. w chenka ziom s w
czenia
karnika °C
mikro- umie mifalowa szcz nuWat
enia tach
potrawy
Uwagi
Pieczeń
wieprzowa
karczek
1100 g
Żaroodporne naczynie
szklane na
ruszcie
+
200
300
1
70
W międzyczasie 1x
obrócić 10
min. Czas
odczekania
Placki
szwajcarskie
Talerz
Crunch na
szklanym
dnie, z
ciastem
maks. 5
min. /
1000 W
rozgrzać,
1 x obrócić
+
220
400
---
25
W międzyczasie obrócić
Sernik
lerz
mrożony, 2 Crunch na
x 70 g
szklanym
dnie,
maks. 4
min. / 700
W rozgrzać, 1 x
obrócić
+
230
200
---
25
W międzyczasie obrócić
Chleb tostowy z
szynką i
serem
+
230
200 ---
---
20
W międzyczasie obrócić, po 15
min. obrócić
Talerz
Crunch na
szklanym
dnie,
44 electrolux zastosowania, tabele i rady
Potrawa
Naczynie Funk- Tem
KuPo- Cza
do pie- cja pie- p. w chenka ziom s w
czenia
karnika °C
mikro- umie mifalowa szcz nuWat
enia tach
potrawy
mrożony, 2 maks. 4
x 100 g
min. / 700
W rozgrzać, 1 x
obrócić
Uwagi
HamburTalerz
ger mrożo- Crunch na
ny, 2 x 90 g szklanym
dnie,
maks. 4
min. / 700
W rozgrzać, 1 x
obrócić
+
230
300
---
20
W międzyczasie obrócić, po 12
min. obrócić
Pizza mrożona ¨
26cm 320
g
+
230
200
---
15
W międzyczasie obrócić
Talerz
Crunch na
szklanym
dnie,
maks. 4
min. / 700
W rozgrzać, 1 x
obrócić
Wszystkie podane czasy gotowania i
temperatury stanowią wartości orienta-
cyjne i zależą od rodzaju i właściwości
produktu spożywczego.
zastosowania, tabele i rady electrolux 45
Rady dotyczące kuchenki mikrofalowej
Rezultat
Środek zaradczy
Dla przygotowywanej ilości potrawy nie ma żadnych informacji.
Należy się orientować według podobnego
artykułu spożywczego. Czasy gotowania należy przedłużać lub skracać według następujących zasad: Podwójna ilość = prawie
podwójny czasPołowa ilości = połowa
czasu
Potrawa wyszła za sucha.
Ustawić krótszy czas gotowania lub wybrać
niższą moc kuchenki mikrofalowej.
Po upływie czasu potrawa nie jest Ustawić dłuższy czas gotowania lub wybrać
jeszcze rozmrożona, gorąca bądź wyższą moc kuchenki mikrofalowej. Należy
ugotowana.
pamiętać o tym, że wyższe potrawy potrzebują więcej czasu.
Po upływie czasu gotowania poNastępnym razem należy wybrać niższą moc
trawa jest za gorąca przy brzegu, a i dłuższy czas. Ciecze, np. zupy, mieszać w
w środku jeszcze nie gotowa.
trakcie gotowania.
Raporty kontrolne według IEC 60705
moc kuchenki mikrofalowej 1000 Wat)
Jakość i funkcjonowanie urządzeń mikrofalowych sprawdzane są przez instyPotrawa
Moc
Wat
Poziom
umieszczenia potrawy
tucje kontroli na przykładzie specjalnych
potraw.
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
Krem jajeczny 300
(12.3.1)
Dno
szklane
30-40
120
Masa biszkoptowa
(12.3.2)
Dno
szklane
8-10
5
600
Uwaga
Po upływie połowy
czasu jeden raz obrócić formę
46 electrolux zastosowania, tabele i rady
Potrawa
Moc
Wat
Poziom
umieszczenia potrawy
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
Uwaga
Pieczenie pie- 500
czeni rzymskiej (12.3.3)
Dno
szklane
20-22
5
Przykryć, po upływie
połowy czasu jeden
raz obrócić formę
Rozmrażanie
mięsa mielonego (13.3)
100
Dno
szklane
15-20
5
Po upływie połowy
czasu obrócić, usunąć rozmrożone kawałki
Rozmrażanie
malin (B.2.1)
100
Dno
szklane
11-13
5
Przykryć
Programy
Urządzenie dysponuje 10 zaprogramowanymi funkcjami, wybieranymi kolejno
przyciskiem Programy pieczenia.
Program
P1
P2
Funk
cja
Ustawienia patrz rozdział Funkcje dodatkowe: Programy kuchenki mikrofalowej
Przepis
Waga
Ustawienie
wcześ
niejsze
Roz- Drób
mrażanie
Mięso
Czas Funkcja
zgodutrzymin. maks.
nie z
mywawcześnia w
niejcieple
szym
"HH"
ustawieniem
1000 g 100 g 1500
g
19 min.
40 sek.
Nie
800 g
17 min.
36 sek.
Nie
100 g 1500
g
zastosowania, tabele i rady electrolux 47
Program
Funk
cja
Przepis
Waga
Ustawienie
wcześ
niejsze
Czas Funkcja
zgodutrzymin. maks.
nie z
mywawcześnia w
niejcieple
szym
"HH"
ustawieniem
P3
Ryba
1000 g 100 g 1500
g
15 min.
20 sek.
Nie
P4
Chleb
500 g
100 g 1500
g
6 min.
Nie
P5
Goto- Mrożone
wanie warzywa
drobne +
50 ml
wody
800 g
100 g 1000
g
15 min.
44 sek.
Tak
P6
Mrożone
warzywa
duże +
50 ml
wody
800 g
100 g 1000
g
22 min.
56 sek.
Tak
P7
Świeże
warzywa
drobne +
50 ml
wody
800 g
100 g 1000
g
24 min.
Nie
P8
Świeże
warzywa
duże +
50 ml
wody
800 g
100 g 1000
g
26 min.
40 sek.
Nie
P9
Ziemniaki
+ 100 ml
wody
600 g
100 g 1000
g
17 min.
12 sek.
Nie
48 electrolux czyszczenie i konserwacja
Program
P 10
Funk
cja
Przepis
Waga
Ustawienie
wcześ
niejsze
Ryba
Czas Funkcja
zgodutrzymin. maks.
nie z
mywawcześnia w
niejcieple
szym
"HH"
ustawieniem
1000 g 100 g 1000
g
21 min.
40 sek.
Tak
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem należy piekarnik wyłączyć i ostudzić.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się czyszczenia urządzenia
strumieniem pary i myjkami wysokociśnieniowymi!
Nie wolno używać środków czyszczących o działaniu ściernym, ostrych skrobaczek ani przedmiotów
szorujących.
Do czyszczenia szkła nie wolno używać środków czyszczących o działaniu ściernym ani ostrych skrobaków metalowych, mogących porysować powierzchnię, gdyż mogłoby
to spowodować pęknięcie szkła.
Zewnętrzna strona urządzenia
• Przód urządzenia myć miękką ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie z
dodatkiem detergentu.
• Do czyszczenia przednich elementów
metalowych należy używać ogólnie
dostępnych środków myjących.
• Nie wolno uzywać środków ściernych
i gąbek jednostronnie szorstkich.
czyszczenie i konserwacja electrolux 49
Wnętrze piekarnika
Piekarnik należy czyścić po każdym użyciu. Ułatwia to usunięcie zabrudzeń i zapobiega ich przywieraniu.
1. Przy otwieraniu drzwiczek piekarnika
automatycznie włącza się oświetlenie urządzenia.
2. Piekarnik po każdym użyciu przetrzeć na mokro (z dodatkiem detergentu) i osuszyć ściereczką.
Trudne do usunięcia zabrudzenia
zlikwidować specjalnym środkiem
do czyszczenia piekarników.
Zakładanie drabinek
W celu zamontowania ponownie wpiąć
drabinki w uchwyty i opuścić.
Podczas stosowania sprayu do piekarników należy koniecznie przestrzegać zaleceń producenta!
Wyposażenie
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt,
blacha do pieczenia, prowadnice itd.)
należy po każdym użyciu przepłukać i
dobrze osuszyć. Dla łatwiejszego czyszczenia krótko namoczyć.
Oświetlenie piekarnika
Drabinki
Aby oczyścić boczne ścianki piekarnika,
można zdjąć drabinki po lewej i prawej
stronie piekarnika.
Zdejmowanie drabinek
W celu wymontowania drabinkę podnieść, a następnie wyjąć z uchwytów u
góry.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed wymianą lampki piekarnika:
• Wyłączyć piekarnik!
• Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki
lub wyłączyć.
50 electrolux co zrobić, gdy ...
W celu ochrony lampy piekarnika i
szklanego klosza położyć ściereczkę na dnie piekarnika.
Wymiana bocznej lampy piekarnika / czyszczenie osłony szklanej
1. Zdjąć lewą drabinkę.
2. Szklany klosz przekręcić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, wyjąć i oczyścić.
3. W razie potrzeby: wymienić żarówkę
piekarnika 25 wat, 230 V, 300°C, żaroodporna.
Żarówkę halogenową należy zawsze chwytać przez ściereczkę, aby
zapobiec jej uszkodzeniu z powodu
osadzenia się tłuszczu z palców.
4. Zamontować ponownie osłonę
szklaną.
5. Założyć drabinkę.
Co zrobić, gdy ...
Usterka
Możliwa przyczyna
Piekarnik się nie na- Piekarnik nie jest włączony
grzewa
Środek zaradczy
Włączyć piekarnik
Nie ustawiono aktualnej go- Ustawić aktualną godzinę
dziny
Nie wykonano wymaganych Sprawdzić ustawienia
ustawień
Zadziałało samoczynne wyłączenie piekarnika
Patrz rozdział Samoczynne
wyłączenie piekarnika
co zrobić, gdy ... electrolux 51
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Blokada przed uruchomie- Wyłączyć zabezpieczenia
niem przez dzieci jest aktyw- przed dziećmi
na.
Bezpiecznik w instalacji do- W przypadku powtarzającemowej (skrzynka z bezpiecz- go się wybijania bezpieczninikami) uległ przepaleniu
ków wezwać wykwalifikowanego elektryka.
Kuchenka mikrofalowa nie pracuje
Drzwi piekarnika nie są właś- Zamknąć drzwiczki piekarciwie zamknięte
nika
Uszczelki drzwi i powierzch- Wyczyścić uszczelki drzwi i
nie uszczelniające drzwi są powierzchnie uszczelniajązabrudzone
ce drzwi
Nie naciśnięto przycisku
Start
Nacisnąć przycisk Start .
Nie działa oświetle- Oświetlenie jest uszkodzone Wymienić żarówkę
nie wnętrza piekarnika
Na wyświetlaczu po- Włączona jest funkcja testojawiła się litera "d" i wa.
piekarnik nie nagrzewa się. Wentylator
nie działa.
Jeżeli nie można usunąć usterki w
żaden z podanych powyżej sposobów, należy zwrócić się do serwisu
lub sprzedawcy.
Naprawy przy urządzeniu mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez
specjalistów. Niefachowe naprawy
mogą spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
Wyłączyć urządzenie. Wyłączyć urządzenie, nacisnąć
równocześnie przycisk
oraz
i przytrzymać, aż
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i litera "d" zgaśnie.
Jeśli wizyta techników serwisu
wzgl. wykwalifikowanego sprzedawcy jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem urządzenia,to
może ona być płatna również podczas okresu gwarancyjnego.
52 electrolux instrukcja montażu
Wskazówka dotycząca urządzeń z
metalowym frontem: Otworzenie
drzwi piekarnika podczas pieczenia
albo krótko po ich zakończeniu może spowodować krótkotrwałe osadzenie się pary na szklanym froncie
piekarnika, ponieważ jest to część
stosunkowo chłodniejsza.
Instrukcja montażu
Montażu i podłączenia nowego
urządzenia może dokonać wyłącznie specjalista z uprawnieniami. Należy przestrzegać tego zalecenia,
gdyż w przeciwnym razie ewentualne usterki nie będą objęte gwarancją.
Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone
kable przyłączeniowe należy wymienić
korzystając z usług autoryzowanego
serwisu lub uprawnionego specjalisty.
Wskazówki dla instalatora
dotyczące bezpieczeństwa
• W instalacji elektrycznej należy umieścić urządzenie pozwalające na odłączenie wszystkich faz od sieci zasila-
jącej przy rozwarciu styków wynoszącym przynajmniej 3 mm.
Do odpowiednich urządzeń oddzielających należą np. bezpieczniki instalacyjne, bezpieczniki (bezpieczniki
wkręcane należy wyjąć z oprawki),
wyłączniki różnicowo-prądowe i
styczniki.
• Urządzenie należy podłączyć do prądu w miejscu zabudowy za pośrednictwem gniazdka wtykowego w taki
sposób, aby było ono dostępne i znajdowało się poza światłem szafki urządzenia.
• Zabudowa musi zapewnić ochronę
przed bezpośrednim kontaktem z elementami elektrycznymi.
• Stabilność szafki do zabudowy musi
spełniać wymogi normy DIN 68930.
instrukcja montażu electrolux 53
54 electrolux instrukcja montażu
instrukcja montażu electrolux 55
56 electrolux instrukcja montażu
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
instrukcja montażu electrolux 57
3
90 0
58 electrolux utylizacja
4
20
2x3,5x25
Utylizacja
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go
do właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
13
warunki gwarancyjne electrolux 59
miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
teriały z opakowania należy wyrzucić do odpowiedniego zbiornika na
odpady komunalne.
Materiał opakowania
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do ponownego użytku. Elementy z tworzyw sztucznych
są oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <, >PS< itd. Ma-
Aby urządzenie nie stanowiło żadnego zagrożenia, przed utylizacją
należy je pozbawić możliwości ponownego podłączenia.
W tym celu odłączyć urządzenie od
zasilania sieciowego i usunąć z
urządzenia przewód zasilający.
RU
PL
Warunki gwarancyjne
POLSKA
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie
jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie
ujawnienia takich wad w okresie
gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do
ich usunięcia w sposób uzależniony
od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta
na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego
Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do
30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika
wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie
z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np.
przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
60 electrolux gwarancja europejska
7. Klientowi przysługuje wymiana
sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu
w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia
wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux
Poland lub jeśli jest to niemożliwe
placówka sprzedaży detalicznej, w
której sprzęt został zakupiony.
Sprzęt zwracany po wymianie musi
być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych
warunków może spowodować nie
uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego
specjalistycznego podłączenia do
sieci gazowej lub elektrycznej może
być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia pod rygorem utraty
gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego
zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z
umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie
datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji
urządzenia lub określony ustawowo. W
przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
www.electrolux.com electrolux 61
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje
od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez
sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii urządzenia w nowym kraju
zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego kupującego i nie można jej przekazać na
innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i
jest eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami
firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7
Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719,
1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000
Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135,
90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km.
29,900 Alcalá de Henares
Madrid
62 electrolux www.electrolux.com
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404
CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230
Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35
-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
serwis electrolux 63
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10,
CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143, S-105
45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
Serwis
W przypadku usterek technicznych należy najpierw sprawdzić możliwość ich
samodzielnego usunięcia za pomocą instrukcji zawartych w rozdziale Co zrobić,
gdy ...
Jeżeli usunięcie usterki jest niemożliwe,
należy zwrócić się bezpośrednio do naszego autoryzowanego.
W celu zapewnienia szybkiej pomocy
prosimy o podanie następujących informacji:
• Nazwa modelu
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S-No.) (numery patrz
tabliczka znamionowa)
• Rodzaj usterki
64 electrolux serwis
• Dostrzeżone komunikaty wyświetlane
przez urządzenie
Aby zawsze mieć pod ręką wymagane
informacje, zaleca się ich spisanie poniżej:
Model ........................................
Numer produktu
(PNC): ........................................
Numer seryjny (SNo.): ........................................
electrolux 65
66 electrolux
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
892 943 077 - A - 062009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement