Electrolux EOK86030X User manual

Electrolux EOK86030X User manual
instrukcja obsługi
Piekarnik elektryczny do zabudowy
EOK86030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Obsługa piekarnika Obsługa piekarnika
Zastosowania, tabele i porady
Czyszczenie i konserwacja
2
6
8
9
23
40
Co zrobić, gdy ...
Instrukcja montażu
Utylizacja
Warunki gwarancyjne
Gwarancja Europejska
www.electrolux.com
Serwis
42
42
48
48
49
50
51
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!
Uważnie przeczytać i zachować do
przyszłego stosowania!
Bezpieczeństwo elektryczne
• Urządzenie może być podłączone tylko
przez uprawnionego specjalistę .
• W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń
urządzenia: wykręcić bezpieczniki lub wyłączyć urządzenie.
• W razie uszkodzenia uszczelki drzwi lub
powierzchni uszczelniającej drzwi urządzenie nie może być uruchamiane, dopóki
usterka nie zostanie usunięta.
• Naprawy przy urządzeniu mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie. W przypadku konieczności naprawy należy zwrócić się do naszego serwisu lub do sprzedawcy.
Bezpieczeństwo dzieci
• Małe dzieci należy zasadniczo trzymać z
dala od urządzenia. Należy się upewnić, że
dzieci nie bawią się urządzeniem.
• Jedzenie dla dzieci należy podgrzewać w
słoiczkach lub butelkach bez zakrętek i zamknięć. Po podgrzaniu dobrze wymieszać
lub wstrząsnąć, aby uzyskać jednolitą
temperaturę pokarmu. Przed podaniem
pokarmu dziecku należy bezwzględnie
sprawdzić temperaturę.
• W trakcie pracy grilla (samodzielnie lub w
kombinacji z kuchenką mikrofalową) szyba
piekarnika nagrzewa się. Z tego względu
nie należy pozwalać dzieciom na zbliżanie
się do drzwiczek urządzenia.
• Podczas pracy urządzenia dzieci nigdy nie
mogą pozostawać bez nadzoru.
• Urządzenie jest wyposażone w blokadę
zabezpieczającą przed uruchomieniem
piekarnika przez dzieci.
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
• Urządzenie może być używane tylko do
wypieku ciast, pieczenia i smażenia potraw na użytek domowy.
• Należy zachować ostrożność podczas
podłączania urządzeń elektrycznych do
gniazd wtykowych w pobliżu piekarnika.
Przewody przyłączeniowe nie mogą zaklinować się pod gorącymi drzwiami piekarnika.
• Uwaga: Ryzyko oparzeń! Podczas pracy wnętrze piekarnika jest gorące.
• Jeżeli w piekarniku znajdują się produkty
zawierające alkohol, może dojść do powstania łatwopalnej mieszanki alkoholu z
powietrzem. W takim przypadku należy
ostrożnie otworzyć drzwiczki. Nie wolno w
pobliżu powodować iskier, zbliżać się z
żarem, ani z ogniem.
electrolux 3
• Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, ani przez
osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat prawidłowej obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Informacja na temat akrylamidu
Zgodnie z najnowszymi naukowymi ustaleniami, podczas intensywnego smażenia żywności, zwłaszcza produktów
zawierających skrobię, powstaje substancja zwana akrylamidem, która może
zagrażać zdrowiu. W związku z tym zaleca się, aby piec w możliwie jak najniższych temperaturach i nie przyrumieniać
zbyt mocno potraw.
Kuchenka mikrofalowa
• Urządzenie można włączać tylko wtedy,
gdy w środku znajduje się potrawa. Bez
potraw w środku mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia.
• Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do kuchenki mikrofalowej
(patrz rozdział Zastosowania, tabele i porady: Odpowiednie naczynia i materiały).
• W celu zabezpieczenia urządzenia w środku lub na drzwiczkach przed korozją, wywołaną przez pojawiającą się parę wodną
(kondensat) należy po każdym użyciu wytrzeć te miejsca dokładnie do sucha.
• Nie należy pozostawiać urządzenia bez
nadzoru w trakcie podgrzewania lub gotowania artykułów spożywczych w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych, papieru lub z innych palnych materiałów.
• W przypadku powstawania dymu urządzenie powinno pozostać zamknięte. Wyłączyć urządzenie i odciąć dopływ prądu.
W żadnym wypadku nie korzystać z urządzenia, które nie funkcjonuje bez zarzutu.
• Do naczynia, w którym podgrzewany będzie płyn, należy włożyć łyżeczkę do herbaty lub szklaną pałeczkę, aby uniknąć
opóźnionego wrzenia. W przypadku opóźnienia wrzenia osiągana jest temperatura
wrzenia, ale nie pojawiają się typowe pęcherzyki pary.
Już przy niewielkim poruszeniu naczynia
płyn może nagle wykipieć lub rozprysnąć
się. Ryzyko oparzeń!
• Artykuły spożywcze ze "skórką", takie jak
ziemniaki, pomidory, kiełbaski, należy
przed gotowaniem wielokrotnie nakłuć widelcem, żeby nie uległy rozerwaniu.
70
min 70 C
0
• Należy się upewnić, że w trakcie gotowania/ podgrzewania potraw osiągana jest
temperatura minimalna wynosząca 70°C .
Z tego względu należy przestrzegać zaleceń dotyczących mocy i czasu zawartych
w tabelach. Do pomiaru temperatury potraw nie należy nigdy używać termometrów rtęciowych lub cieczowych.
• Potrawy podgrzane w kuchence mikrofalowej oddają ciepło naczyniom. Należy
używać rękawic kuchennych lub czegoś podobnego!
4 electrolux
• Nie należy doprowadzać do przegotowania potraw przez zbyt silną moc urządzenia
lub zbyt długi czas gotowania. Może to
doprowadzić w pewnych miejscach potrawy do jej wysychania, przypalenia się
lub nawet zapalenia.
• Komora piekarnika, grzałki i elementy wyposażenia nagrzewają się w trakcie pracy
urządzenia. Należy pamiętać o tym przy
wyjmowaniu i wkładaniu naczyń oraz stosować rękawice kuchenne itp. Ryzyko
oparzeń!
• Przedmioty metalowe muszą znajdować
się w odległości co najmniej 2 cm od ścianek komory piekarnika i drzwiczek komory
piekarnika. W przeciwnym razie może
dość do iskrzenia i uszkodzenia urządzenia.
• Jeżeli nie zaleca się inaczej, to nie należy
stosować folii aluminiowej.
• Nie wolno zatrzasnąć niczego między
drzwiczkami a obudową.
• Uszczelka drzwi, powierzchnia uszczelniająca drzwi i wnętrze piekarnika powinny
być zawsze czyste. Zabrudzenia urządzenia mogą być przyczyną niebezpiecznych
sytuacji.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych palnych przedmiotów. Mogłyby
się one zapalić podczas jego włączania.
W jaki sposób można uniknąć
uszkodzeń urządzenia
• Podczas pieczenia nie wolno stawiać na
spodzie piekarnika żadnych przedmiotów
ani przykrywać żadnych części piekarnika
folią aluminiową. Może to prowadzić do
nadmiernego wzrostu temperatury, co
może uszkodzić emaliowaną powłokę piekarnika.
• Soki owocowe kapiące z blachy do pieczenia pozostawiają niedające się usunąć
plamy. Z tego względu do bardzo wilgotnych ciast należy stosować głębokie blachy.
• Nie obciążać otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie należy wlewać wody bezpośrednio do wnętrza rozgrzanego piekarnika.
Może to spowodować uszkodzenia i przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika.
• Użycie siły, zwłaszcza na krawędzie przedniej szyby, może spowodować pęknięcie
szkła.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych palnych przedmiotów. Mogłyby
one zapalić się podczas włączania piekarnika.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych wilgotnych artykułów spożywczych. Może to spowodować uszkodzenia emalii.
• Po wyłączeniu wentylatora chłodzącego
nie przechowywać w piekarniku żadnych
odkrytych potraw. We wnętrzu piekarnika
lub na szybie drzwi może skraplać się wilgoć, która również może osadzać się na
meblach.
Informacja dotycząca powłoki emaliowanej
Przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika, spowodowane użytkowaniem
urządzenia, nie wpływają negatywnie na
przydatność piekarnika do zwykłego
stosowania lub do stosowania zgodnego z umową. Nie stanowią one usterki w
rozumieniu przepisów prawa gwarancyjnego.
Nie należy używać urządzenia...
... do gotowania jajek w skorupkach (w przypadku jajek sadzonych najpierw nakłuć źółtko) i ślimaków winniczków; gdyż dojdzie do
ich rozerwania.
... do podgrzewania większych ilości oleju jadalnego (Fondue, smażenie w głębokim
tłuszczu) lub napojów o dużej zawartości alkoholu: Zagrożenie samozapłonem! niebezpieczeństwo wybuchu!
... do podgrzewania trwale zamkniętych pojemników, np. konserw, butelek, słoików.
... do suszenia zwierząt, tekstyliów, poduszek wypełnionych ziarnami lub żelem i innych palnych materiałów: niebezpieczeństwo pożaru!
... z naczyniami z porcelany, ceramiki lub gliny, mających drobne otworki, np. w uchwytach lub w nie glazurowanym dnie. Wilgoć,
jaka dostaje się przez otworki, może przy
podgrzaniu naczynia spowodować jego pęknięcie.
electrolux 5
6 electrolux
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
1
2
3
4
Panel sterowania
Wskaźnik świetlny
Uchwyt drzwi
Drzwi piekarnika
Urządzenie wyłącza się po 2 minutach,
jeżeli nie zostanie wybrana żadna funkcja i nic nie zostanie zmienione. Natomiast wskaźnik świetlny pozostanie
podświetlony.
W celu wyłączenia wskaźnika świetlnego należy włączyć urządzenie przyciskiem Start
i ponownie wyłączyć przyciskiem Stop
(2 razy nacisnąć).
electrolux 7
Wyświetlacz piekarnika
1
2
1 Wskaźniki piekarnika
2 Przyciski funkcji piekarnika
Wyposażenie piekarnika
1
2
7
3
3
2
4
1
5
6
8 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
Grzałka grilla
Generator mikrofal
Oświetlenie piekarnika
Grzałka na tylnej ścianie
Szklane dno, wyjmowane
Drabinki, wyjmowane
Poziomy do umieszczania potraw
Akcesoria piekarnika
Ruszt
Do naczyń, form do ciast, pieczenia i grillowania.
Blacha do ciast
Do ciast i ciasteczek (nie nadaje się do pracy
w kuchence mikrofalowej)
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie i zmiana aktualnej godziny
Piekarnik działa tylko z ustawioną aktualną godziną.
Po podłączeniu do prądu lub przerwie w zasilaniu automatycznie zaczyna pulsować
symbol Czas
.
Po ok. 5 sekundach symbol przestanie pulsować i zegar wyświetli ustawioną godzinę.
1. Aby zmienić ustawioną godzinę, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcje zegara
, aż zacznie pulsować symbol Czas
.
2. Przyciskiem
lub
ustawić aktualną
godzinę.
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
electrolux 9
Godzinę można zmienić tylko wtedy,
gdy wyłączona jest blokada przed uruchomieniem przez dzieci oraz nie jest
ustawiona żadna z funkcji zegara: Minutnik
, Czas trwania
lub Koniec
ani żadna z funkcji piekarnika.
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem piekarnik należy
dokładnie umyć.
wszystkie czynności obsługowe. Piekarnik
nie nagrzewa się.
Włączanie funkcji testowej
1. Za pomocą przycisku Stop
wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał i na wyświetlaczu pojawi się litera "d" .
Ważne! Nie stosować żadnych ostrych ani
szorujących środków czyszczących!
Powierzchnia urządzenia mogłaby ulec
uszkodzeniu.
Do czyszczenia elementów metalowych
stosować środki ogólnie dostępne w
sklepach.
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
Oświetlenie piekarnika jest włączone.
2. Wszystkie elementy wyposażenia oraz
prowadnice należy wyjąć i umyć w ciepłej
wodzie z dodatkiem detergentu.
3. Piekarnik również umyć ciepłą wodą z
dodatkiem detergentu i osuszyć.
4. Przednią ściankę urządzenia przetrzeć na
mokro.
Zapoznanie się z urządzeniem
Piekarnik można uruchomić w funkcji testowej, aby go wypróbować lub przećwiczyć
Wyłączanie funkcji testowej
1. Za pomocą przycisku Stop
wy³¹czyæ urz¹dzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał i na wyświetlaczu
zgaśnie litera "d" .
Obsługa piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
Wyświetlacz
1
2
8
3
7
4
6
5
10 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
Pamięć: P / Test: d
Funkcja kuchenki mikrofalowej
Temperatura/Aktualna godzina/Moc kuchenki mikrofalowej
Wskazanie wagi
Funkcje zegara Czas pracy
Symbol termometru
Programy pieczenia
Funkcje piekarnika
Pola przycisków
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
9
8
7
6
5
Przycisk Kuchenka mikrofalowa
Funkcje piekarnika
Przycisk
Funkcje zegara
Przycisk Stop/Anuluj
Funkcja pamięci
Przycisk
Programy pieczenia
Szybkie rozgrzewanie
Przycisk Start
Wskazówki ogólne
• Wybraną funkcję należy zawsze potwierdzać przy pomocy przycisku Start
.
Jeżeli wybrana funkcja nie zostanie uruchomiona w ciągu 120 sekund, to urządzenie wyłącza się.
• Gdy wybrana funkcja zostanie uruchomiona, rozpoczyna się nagrzewanie piekarnika lub odliczanie ustawionego czasu.
electrolux 11
• Jeżeli w trakcie pracy zostaną otwarte
drzwi piekarnika, to funkcja zatrzymuje się.
Kontynuacja nastąpi po zamknięciu drzwi
. Jeżeli
i naciśnięciu przycisku Start
przycisk Start
nie zostanie naciśnięty w
ciągu 120 sekund, to urządzenie wyłącza
się.
• Oświetlenie piekarnika włącza się po włączeniu funkcji piekarnika lub po otwarciu
jego drzwi.
Gdy drzwi piekarnika zostaną otwarte a
urządzenie jest wyłączone, oświetlenie
piekarnika zgaśnie po 10 minutach.
• Za pomocą przycisku Stop
można zatrzymać pracę urządzenia, natomiast do
wznowienia jego pracy służy przycisk Start
. Urządzenie można wyłączyć przez ponowne naciśnięcie przycisku Stop
.
Wybór funkcji piekarnika
1. Naciskać przycisk Funkcje piekarnika
, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrana funkcja piekarnika.
– Na wyświetlaczu temperatury pojawi
się sugerowana wartość temperatury.
2. Nacisnąć przycisk Start
, aby uruchomić wybraną funkcję piekarnika.
Zmiana temperatury piekarnika
lub
można zwiększać lub
Przyciskiem
zmniejszać wartość temperatury.
Wartość temperatury można ustawiać stopniowo, co 5°C.
Symbol termometru
• Wzrost słupka w symbolu termometru
wskazuje stopień rozgrzania piekarnika.
• Pulsujące kolejno trzy segmenty symbolu
termometru informują o pracy funkcji
szybkiego rozgrzewania.
Wyłączanie piekarnika
W celu wyłączenia piekarnika wielokrotnie
nacisnąć przycisk Stop
, aż pokazywana
jest tylko godzina lub ewentualnie ciepło
resztkowe.
Wentylator chłodzący
Wentylator włącza się automatycznie po
uruchomieniu piekarnika, aby powierzchnia urządzenia pozostawała chłodna.
Po wyłączeniu piekarnika wentylator
pracuje dalej, aby schłodzić urządzenie i
wyłącza się automatycznie.
Szybkie nagrzewanie
Po wybraniu funkcji piekarnika można, za pomocą funkcji dodatkowej Szybkie nagrzewanie
, w stosunkowo krótkim czasie rozgrzać pusty piekarnik.
Ważne! Produkt należy włożyć do piekarnika
dopiero wtedy, gdy funkcja Szybkie
nagrzewanie zostanie zakończona i piekarnik
pracuje na wybranej funkcji.
12 electrolux
1. Ustawić i włączyć wybraną funkcję piekarnika. Ewentualnie można zmienić sugerowaną wartość temperatury.
2. Nacisnąć przycisk funkcji Szybkie nagrzewanie
. Symbol zapala się.
Pulsujące kolejno segmenty informują o włączeniu funkcji szybkiego nagrzewania.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury podświetlają się paski wskaźnika nagrzewania.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Symbol
gaśnie.
Urządzenie kontynuuje pracę na ustawionej
funkcji piekarnika i z wybraną temperaturą.
Teraz można włożyć produkt do piekarnika.
Funkcje piekarnika
Funkcja piekarnika
Zastosowanie
Termoobieg
Do pieczenia mięs i ciast na maksymalnie dwóch poziomach jednocześnie.
Turbo grill
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu na jednym poziomie. Funkcja nadaje się również do opiekania i
zapiekania .
Grill
Do grillowania produktów płaskich i do robienia tostów .
Rozmrażanie/Suszenie
Do rozmrażania i suszenia ziół, owoców lub warzyw.
Kuchenka mikrofalowa
W trakcie pracy kuchenki mikrofalowej ciepło
wytwarzane jest bezpośrednio w produkcie.
Kuchenka mikrofalowa może być używana
do podgrzewania gotowych potraw i napojów, do rozmrażania mięsa lub owoców, jak
i do gotowania warzyw i ryb.
Funkcja Kombi
Dodatkowo do funkcji piekarnika można dołączyć funkcję Kuchenka mikrofalowa
.
Potrawy będą w najkrótszym czasie gotowane i jednocześnie zrumienianie.
Szybkie włączenie kuchenki
Funkcja
mikrofalowej
Szybkie włączenie kuchenki mikrofalowej na
maksymalnej mocy przy wyłączonym urządzeniu za pomocą przycisku Start
.
Czas włączania od 30 sekund do 7 minut.
Każde naciśnięcie przycisku dodaje 30 sekund do pokazywanego czasu pracy.
Kuchenka mikrofalowa
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za
.
pomocą przycisku Stop
2. Przez kilkakrotne naciśnięcie przycisku
Kuchenka mikrofalowa
ustawić żądaną moc kuchenki mikrofalowej.
– Możliwość ustawiania w odstępach po
100 między 1000 Wat a 100 Wat.
– Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku
Kuchenka mikrofalowa
wskaźnik
mocy rozpoczyna ponownie od 1000
Wat.
3. Przyciskiem
lub
ustawić żądany
czas pracy. Pulsuje symbol Czas trwania
.
electrolux 13
– Czas pracy można ustawiać w następujący sposób:
– Od 0 do 2 min. w odstępach po 5
sekund,
– od 2 do 5 min. w odstępach po 10
sekund,
– od 5 do 10 min. w odstępach po 20
sekund,
– od 10 do 20 min. w odstępach po
30 sekund,
– od 20 min. w odstępach po 1 minucie,
– Dający się maksymalnie ustawić czas
pracy wynosi:
– W zakresie od 700 Wat do 1000 Wat
- od 0 do 7 min. 40 sek.,
– W zakresie od 100 Wat do 600 Wat
- od 0 do 59 min.
4. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Zapala się
symbol Czas trwania
.
– Podczas gdy czas biegnie, można
zmienić ustawienie mocy przy pomocy
przycisku kuchenka mikrofalowa
.
– Gdy czas biegnie, można przy pomocy
i
wydłuprzycisku funkcji zegara
żyć bądź
skrócić czas pracy urządzenia.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa wyłącza się.
Symbol czasu trwania
miga i pojawia się
wskazanie godziny.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Funkcja Kombi
Wybór potraw znajduje się w rozdziale Zastosowania, tabele i porady : Funkcja Kombi.
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za
.
pomocą przycisku Stop
2. Naciskać przycisk Funkcje piekarnika
, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrana funkcja piekarnika.
3. Przyciskiem
lub
ustawić żądaną
temperaturę.
4. Przez wielokrotne naciskanie przycisku
Kuchenka mikrofalowa
ustawić żądaną moc kuchenki mikrofalowej (maks.
600 Wat).
5. Przyciskiem
lub
ustawić żądany
czas pracy urządzenia. Pulsuje symbol
Czas trwania
.
14 electrolux
– Czas pracy urządzenia można ustawiać w następujący sposób:
– Od 0 do 2 min. w odstępach po 5
sekund,
– od 2 do 5 min. w odstępach po 10
sekund,
– od 5 do 10 min. w odstępach po 20
sekund,
– od 10 do 20 min. w odstępach po
30 sekund,
– od 20 min. w odstępach po 1 minucie,
Dający się maksymalnie ustawić czas
pracy wynosi 59 minut.
6. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Piekarnik i
kuchenka mikrofalowa pracują. Zapala
się symbol Czas trwania
.
– Podczas gdy czas biegnie, można
zmienić ustawienie mocy przy pomocy
.
przycisku kuchenka mikrofalowa
– Gdy czas biegnie, można przy pomocy
przycisków
i
wydłużyć bądź
skrócić czas trwania.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłącza się. Symbol czasu
trwania
miga i pojawia się wskazanie godziny.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Funkcja Szybkie włączenie kuchenki
mikrofalowej
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Stop
.
2. Naciskać przycisk
, dopóki nie wyświetli się żądany czas pracy. Kuchenka
mikrofalowa włączy się z maksymalną
mocą.
– Każde naciśnięcie przycisku dodaje 30
sek. do wskazywanego czasu pracy.
Maksymalnie 7 minut przy maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.
– Gdy czas biegnie, można przy pomocy
przycisku funkcji zegara
i
wydłużyć bądź
skrócić czas trwania.
– Przez kilkakrotne naciśnięcie przycisku
Kuchenka mikrofalowa
można
zmienić moc kuchenki mikrofalowej.
– Przez jednorazowe naciśnięcie przycimożna przerwać prace
sku Stop
urządzenia. Do wznowienia jego pracy
. Dwukrotne nasłuży przycisk Start
ciśnięcie przycisku Stop
wyłącza
urządzenie.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłącza się. Symbol czasu
electrolux 15
trwania
miga i pojawia się wskazanie godziny.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Moc kuchenki mikrofalowej
Wskazówki dotyczące ustawiania mocy
W poniższej tabeli podane są ustawienia mocy, przy których można przeprowadzać opisane procesy. Podane ustawienia mocy służą jedynie orientacji.
Odpowiednia do
1 000 Wat
900 Wat
800 Wat
700 Wat
•
•
•
•
•
Podgrzewanie płynów
Sparzenie na początku przygotowywania potrawy
Gotowanie warzyw
Gotowanie produktów spożywczych
Roztapianie żelatyny i masła
600 Wat
500 Wat
•
•
•
•
Rozmrażanie i podgrzewanie potraw mrożonych
Podgrzewanie porcji na talerzu
Duszenie gulaszu
Gotowanie potraw z jajek
400 Wat
300 Wat
200 Wat
•
•
•
•
•
•
Dogotowywanie potraw
Gotowanie delikatnych artykułów spożywczych
Podgrzewanie jedzenia dla niemowląt
Gotowanie ryżu
Podgrzewanie potraw delikatnych
Roztapianie sera
100 Wat
•
•
•
•
•
Rozmrażanie mięsa, ryb, chleba
Rozmrażanie sera, śmietany, masła
Rozmrażanie owoców i ciasta (tort śmietanowy)
Rośnięcie ciasta drożdżowego
Ocieplanie zimnych potraw i napojów
Wkładanie rusztu i blachy
Zabezpieczenie przed wypadnięciem i
przechyleniem
Wszystkie elementy wsuwane posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem, w postaci małego wybrzuszenia na prawej i lewej
krawędzi.
Elementy wsuwane należy wkładać do piekarnika w taki sposób, aby wybrzuszenie
znajdowało się przy tylnej ściance komory
piekarnika. Wybrzuszenie to zabezpiecza
elementy wsuwane również przed przechyleniem.
Wkładanie blachy do pieczenia:
Wsunąć blachę pomiędzy drążki prowadnic
na wybranym poziomie pieczenia.
16 electrolux
2. Naciskać przycisk Programy pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany
program (P1 do P12).
Zakładanie rusztu:
Założyć ruszt w taki sposób, aby nóżki były
skierowane do dołu.
Wsunąć ruszt pomiędzy drążki prowadnic na
wybranym poziomie pieczenia.
Wyższe obramowanie rusztu dodatkowo zabezpiecza naczynia przed zsunięciem.
Funkcje dodatkowe
Programy kuchenki mikrofalowej
Dla tej funkcji należy stosować podane
programy (patrz rozdział Zastosowania,
tabele i porady: Programy).
Wybór programu
1. W razie potrzeby za pomocą przycisku
Stop
wyłączyć urządzenie.
– Wyświetlacz pokazuje ustawioną wagę
"gr" . Pulsuje symbol Czas trwania
. Waga = czas trwania
3. Przez naciskanie przycisku
lub
można dopasować wskazanie wagi do
ciężaru produktu spożywczego, minimum 100 g, maksimum 1500 g (P 5 do
P10 maksimum 1000 g).
– Przez podanie wagi czas pracy kuchenki mikrofalowej zostaje uregulowany automatycznie.
– Najpierw podawać zawsze niższą wagę, np. chleb waży 460g: ustawić wagę na 400 g.
4. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Świecą się
i "min" .
symbole Czasu trwania
electrolux 17
Czas trwania
i / lub Koniec
lub ustawić moc kuchenki mikrofalowej i czas
trwania
.
2. Przytrzymać przez ok. 2 sek. wciśnięty
przycisk Funkcja pamięci
, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ustawienie
zostało zapisane do pamięci.
– Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa
wyłącza się. Pulsuje symbol Czas trwania
.
W przypadku niektórych programów po
upływie czasu gotowania uruchamiana
jest funkcja Utrzymywanie temperatury.
Rozbrzmiewa sygnał, a na wyświetlaczu
świeci się "HH".
Po zakończeniu funkcji Utrzymywanie temperatury przez 2 minuty rozbrzmiewa sygnał
dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa wyłącza
się. Symbol czasu trwania
miga i pojawia
się wskazanie godziny.
3. Zapisane urządzenie można uruchomić
przyciskiem Start
lub wyłączyć urządzenia przyciskiem Stop
.
Aby zapisać do pamięci inne ustawienie,
ponownie nacisnąć przycisk Funkcja
pamięci na ok.2 sek. Zapamiętane
wcześniej ustawienie zostanie zastąpione nowym.
Uruchamianie funkcji pamięci
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Stop
.
2. Przyciskiem funkcji pamięci
wywołać
zapisane ustawienie.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Funkcja pamięci
Dzięki funkcji pamięci w urządzeniu można
zapisać jedno ustawienie, które jest często
używane.
1. Ustawić funkcję piekarnika, temperaturę
i ewentualnie również funkcje zegara
3. Nacisnąć przycisk Start
.
18 electrolux
Funkcje zegara
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Czas trwania / Koniec / Czas pracy
Wskazania czasu
Funkcje zegara
Aktualna godzina
Funkcje zegara
Przyciski nastawcze
Minutnik
Służy do ustawiania minutnika. Po upływie
ustawionego czasu rozlega się sygnał. Funkcja ta nie ma wpływu na pracę piekarnika i
kuchenki mikrofalowej.
Czas pracy kuchenki mikrofalowej
min
Funkcja ta służy do ustawiania czasu pracy
kuchenki mikrofalowej.
Czas trwania
Ustawianie czasu, w trakcie którego piekarnik ma pracować.
Koniec
Ta funkcja służy do ustawiania czasu wyłączenia się piekarnika.
Aktualna godzina
Ta funkcja służy do ustawiania, zmiany lub
wywoływania aktualnej godziny (patrz rozdział Przed pierwszym użyciem).
Wskazówki ogólne
• Po wybraniu funkcji zegara odnośny symbol pulsuje przez ok. 5 sekund. W tym
czasie można przyciskiem
lub
ustawić lub zmienić zadany czas.
• Po ustawieniu czasu symbol znowu pulsuje przez ok. 5 sekund. Następnie symbol
będzie się świecić. Rozpoczyna się odmierzanie ustawionego czasu minutnika
.
• Odmierzanie ustawionego czasu trwania
i końca
rozpoczyna się po uruchomieniu wybranej funkcji.
Minutnik
1. Naciskać przycisk Funkcje zegara
zacznie pulsować symbol Minutnik
, aż
.
electrolux 19
2. Przyciskiem
lub
ustawić żądany
czas minutnika (maks. 99.00 minut).
Czas pracy kuchenki mikrofalowej
min
1. Wybrać funkcję kuchenki mikrofalowej i
przez wielokrotne naciskanie przycisku
ustawić moc.
Kuchenka mikrofalowa
Po ok. 5 sekundach wyświetlacz pokaże pozostały czas. Symbol Minutnik
zapala się.
2. Przyciskiem
lub
ustawić czas pracy. Pulsuje symbol Czas trwania
.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał akustyczny. Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Minutnik
.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
3. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Zapala się
symbol Czas trwania
.
20 electrolux
Ponowne wciśnięcie przycisku Funkcje
powoduje wyświetlenie aktuzegara
alnej godziny. Gdy czas biegnie, można
przy pomocy przycisków
i
wydłużyć bądź
skrócić czas pracy.
3. Przyciskiem
czenia.
lub
ustawić czas pie-
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy. Kuchenka mikrofalowa wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Czas trwania
.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
4. Wraz z naciśnięciem przycisku Start
ustawiony czas zaczyna biec. Zapala się
symbol Czas trwania
.
Czas trwania
1. Wybrać funkcję piekarnika i przyciskiem
lub
ustawić temperaturę.
2. Naciskać przycisk Funkcje zegara
, aż
zacznie pulsować symbol Czas trwania
.
Ponowne wciśnięcie przycisku Funkcje
zegara
powoduje wyświetlenie aktualnej godziny.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Czas trwania
.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
electrolux 21
Koniec
1. Wybrać funkcję piekarnika i przyciskiem
lub
ustawić temperaturę.
2. Naciskać przycisk Funkcje zegara
, aż
zacznie pulsować symbol Koniec
.
3. Przyciskiem
lub
łączenia piekarnika.
Ponowne wciśnięcie przycisku Funkcje
powoduje wyświetlenie aktuzegara
alnej godziny.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Koniec
oraz Czas trwania
.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
ustawić czas wy-
Kombinacja: Czas trwania
i Koniec
Funkcje Czas trwania
i Koniec
mogą być używane równocześnie, jeżeli
piekarnik ma zostać automatycznie włączony i wyłączony w późniejszym czasie.
Zapalają się symbole Koniec
i Czas trwania
.
Piekarnik włączy się automatycznie.
1. Wybrać funkcję piekarnika i wysokość
temperatury.
2. Przy pomocy funkcji Czas trwania
ustawić czas potrzebny do przyrządzenia
potrawy,
n np. 1 godzina.
22 electrolux
3. Za pomocą funkcji Koniec
ustawić godzinę, o której potrawa ma być gotowa,
n np. o godz. 14:05.
Zapalają się symbole Czas trwania
i Koniec
.
Piekarnik włącza się automatycznie w wyznaczonym momencie, np. o godz.
13:05:00.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty rozbrzmiewa sygnał akustyczny i piekarnik wyłącza się, np. o godz. 14:05.
Inne funkcje
Zabezpieczenie przed dziećmi
Włączenie blokady przed uruchomieniem
przez dzieci powoduje, że nie można włączyć piekarnika.
Włączanie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Stop
. Żadna funkcja piekarnika nie może być ustawiona.
2. Wcisnąć równocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
SAFE.
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest aktywna.
Wyłączanie zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Stop
.
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać
przyciski Programy pieczenia/smażenia
i
, aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat SAFE.
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest wyłączona i piekarnik jest gotowy do pracy.
electrolux 23
Sygnał dźwiękowy przy naciskaniu
przycisków
Wyłączanie sygnału dźwiękowego przy
naciskaniu przycisków
1. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Stop
.
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż rozlegnie się sygnał
dźwiękowy (ok. 2 sek.).
Samoczynne wyłączenie piekarnika
Jeśli przed upływem oznaczonego czasu piekarnik nie zostanie wyłączony lub
jeśli ustawienie grzania nie zostanie
zmienione, piekarnik wyłączy się samoczynnie.
Na wyświetlaczu temperatury pulsuje
ostatnio ustawiona wartość temperatury.
Piekarnik wyłącza się samoczynnie w
zależności od ustawionej temperatury:
30 -120°C po upływie 12,5 godziny
120 -200°C po upływie 8,5 godziny
200 -230°C po upływie 5,5 godziny
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
OFF .
Uruchomienie piekarnika po wyłączeniu
samoczynnym
Całkowicie wyłączyć piekarnik. Następnie
ponownie włączyć.
Sygnał dźwiękowy rozbrzmiewający przy naciskaniu przycisków jest wyłączony.
Włączanie sygnału dźwiękowego przy
naciskaniu przycisków
Nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy (ok. 2 sek.).
Sygnał dźwiękowy rozbrzmiewający przy naciskaniu przycisków jest ponownie włączony.
Zastosowania, tabele i porady
Pieczenie
Funkcja piekarnika: Termoobieg
Formy do pieczenia
• Do termoobiegu
nadają się jasne formy
metalowe.
Poziomy pieczenia
• Przy użyciu funkcji Termoobieg
można
piec równocześnie na 2 blachach:
24 electrolux
2
2
1 blacha:
n p. poziom pieczenia 2
1
1
1 forma do pieczenia:
n p. poziom pieczenia 1
4
4
2
2
2 blachy:
n p. poziomy pieczenia 2 i 4
Wskazówki ogólne
można piec jedPrzy funkcji termoobieg
nocześnie w dwóch formach ustawionych
obok siebie na ruszcie. Czas pieczenia wydłuży się tylko nieznacznie.
Przy używaniu artykułów zamrożonych
blachy mogą się odkształcić podczas
pieczenia. Jest to uwarunkowane dużą
różnicą temperatur pomiędzy mrożonką
a piekarnikiem. Po ochłodzeniu blachy
odkształcenie znika.
W poniższych tabelach podane są potrawy
oraz ustawienia potrzebne do ich przygotowania: temperatura, czas i poziom pieczenia.
• Wartości temperatury oraz czasu pieczenia stanowią dane orientacyjne, gdyż zależą one od składu ciasta, ilości oraz formy
do pieczenia.
• Zalecane jest, aby na początku ustawić
niższą temperaturę i dopiero w razie potrzeby np. gdy konieczne jest mocniejsze
zarumienienie lub w przypadku, gdy pieczenie trwa za długo, ustawić wyższą temperaturę.
• W przypadku, gdy tabele nie podają konkretnych danych w odniesieniu do Państwa własnego przepisu, należy przyjąć
wartości podane dla podobnego wypieku.
• Przy pieczeniu ciasta na blasze lub w formach na kilku poziomach czas pieczenia
może się wydłużyć o 10-15 minut.
• Wilgotne wypieki ( np. pizze, ciasta owocowe itd.) należy piec na jednym poziomie.
• Różnice w wysokości pieczonego produktu mogą na początku procesu pieczenia
stanowić przyczynę różnego stopnia zbrązowienia. W takiej sytuacji nie należy
zmieniać ustawienia wartości temperatury . Różnice zbrązowienia wyrównają
się w trakcie procesu pieczenia.
• Nowy piekarnik może piec inaczej niż urządzenie używane dotychczas. Dlatego należy zrewidować dotychczasowe ustawienia (temperatura, czasy pieczenia) oraz
poziom pieczenia, biorąc pod uwagę zalecenia z poniższych tabel.
Przy dłuższym czasie pieczenia można
wyłączyć piekarnik ok. 10 minut przed
końcem czasu pieczenia, aby wykorzystać ciepło resztkowe.
Jeżeli nie podano inaczej, wartości określone w tabelach dotyczą wkładania
produktu do zimnego piekarnika.
Wskazówki dotyczące tabeli pieczenia
Tabela pieczenia
Pieczenie na jednym poziomie
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziom pieczenia
Temperatura
°C
Czas godziny:
minuty
Wypiek w formie
Babka lub babka drożdżowa
1
160-170
0:50-1:10
electrolux 25
Pieczenie na jednym poziomie
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziom pieczenia
Temperatura
°C
Czas godziny:
minuty
Babka piaskowa/Keks
1
150-170
1:10-1:30
Tort biszkoptowy
1
160-180
0:25-0:40
Podkład tortowy z ciasta kruchego
2
170-190
0:10-0:25
Podkład tortowy z ciasta ucieranego
2
150-170
0:20-0:25
Tort jabłkowy
1
160-180
0:50-1:00
Szarlotka (2 formy o średnicy 20cm, ustawione ukośnie)
1
180-190
1:05-1:20
Tarta ( np. placek lotaryński)
2
170-190
0:30-1:10
Tort serowy
1
160-180
1:00-1:30
Warkocz drożdżowy/wieniec drożdżowy
1
160-180
0:30-0:40
Strucla bożonarodzeniowa
1
160-180
0:40-1:00
Chleb (żytni)
1
180-200
0:45-0:60
Ptyś/eklerka
2
170-190
0:30-0:40
Rolada biszkoptowa
2
200-2201)
0:08-0:15
Ciasto z kruszonką, suche
2
160-180
0:20-0:40
Ciasto maślane / cukrowe
2
170-1901)
0:15-0:30
Placki owocowe (na cieście drożdżowym/
ucieranym)
2
160-180
0:25-0:50
Placek owocowy na cieście kruchym
2
170-190
0:40-1:20
Ciasta z formy z delikatnymi dodatkami ( np.
twaróg, śmietana, ciasto z migdałami i miodem)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (z dużą ilością dodatków)
2
190-2101)
0:20-0:40
Pizza (cienka)
2
2301)
0:12-0:20
Podpłomyk
2
2301)
0:10-0:20
Placki szwajcarskie
2
190-210
0:35-0:50
Ciasteczka kruche
2
160-180
0:06-0:20
Ciasteczka wyciskane
2
160
0:10-0:40
Ciasteczka ukręcane
2
160-180
0:15-0:20
Bezy
2
80-100
2:00-2:30
Makaroniki
2
100-120
0:30-0:60
Ciasteczka z ciasta drożdżowego
2
160-180
0:20-0:40
Ciasteczka z ciasta francuskiego
2
180-2001)
0:20-0:30
Bułki
2
210-230
0:20-0:35
Małe ciasteczka (20 sztuk na blasze)
2
1701)
0:20-0:30
Wypieki na blachach
Ciasteczka
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
26 electrolux
Pieczenie na kilku poziomach pieczenia
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziomy liczone od dołu
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
2 poziomy
Ciasteczka
Ciasteczka kruche
2/4
160-180
0:15-0:35
Ciasteczka wyciskane
2/4
160
0:20-0:60
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
2/4
160-180
0:25-0:40
Bezy
2/4
80-100
2:10-2:50
Makaroniki
2/4
100-120
0:40-1:20
Ciasteczka z ciasta drożdżo- 2 / 4
wego
160-180
0:30-0:60
Ciasteczka z ciasta francuskiego
180-2001)
0:30-0:50
2/4
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Wskazówki dotyczące pieczenia
Efekt pieczenia
Ciasto jest zbyt jasne na
spodzie.
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Nieodpowiedni poziom pieczenia.
Umieścić ciasto na niższym poziomie.
Ciasto zapada się (robi się Zbyt wysoka temperatura pieczezakalcowate, wycieka z
nia.
niego woda).
Ciasto jest zbyt suche.
Ciasto brązowieje nierównomiernie.
Ustawić nieco niższą temperaturę
pieczenia.
Za krótki czas pieczenia.
Wydłużyć czas pieczenia. Nie
można skracać czasu pieczenia
poprzez ustawianie wyższej
temperatury pieczenia
Zbyt dużo płynu w cieście.
Dodawać mniej płynu. Należy przestrzegać czasu mieszania ciasta,
przede wszystkim w przypadku
używania robotów kuchennych.
Za niska temperatura pieczenia.
Ustawić wyższą temperaturę pieczenia.
Za długi czas pieczenia.
Skrócić czas pieczenia.
Za wysoka temperatura pieczenia i Ustawić niższą temperaturę pieczeza krótki czas pieczenia.
nia i wydłużyć czas pieczenia.
Ciasto jest nierównomiernie rozprowadzone.
Rozprowadzić ciasto równomiernie
na blasze.
Filtr tłuszczowy jest założony.
Wyjąć filtr tłuszczowy.
Ciasto nie jest gotowe po Za niska temperatura.
upływie ustawionego czasu pieczenia.
Filtr tłuszczowy jest założony.
Tabela Suflety i zapiekanki
Ustawić nieco wyższą temperaturę
pieczenia.
Wyjąć filtr tłuszczowy.
electrolux 27
Potrawa
Termoobieg
Poziom pieczenia
Temperatura °C
Czas godziny: minuty
Zapiekanka makaronowa
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
Zapiekane warzywa 1)
1
160-170
0:15-0:30
1
160-170
0:15-0:30
Słodkie suflety
1
180-200
0:40-0:60
Suflety z rybami
1
180-200
0:30-1:00
Nadziewane warzywa
1
160-170
0:30-1:00
Zapiekane bagietki
1)
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Tabela dla głęboko mrożonych potraw gotowych
Produkt
Funkcja piekarnika
Poziom
pieczenia
Temperatura
°C
Czas
Pizza głęboko
mrożona
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
Frytki 1)
(300-600 g)
Grill turbo
3
200-220
wg informacji producenta
Bagietki
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
Placki owocowe
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
1) Frytki należy obracać od czasu do czasu, 2 do 3 razy.
Pieczenie mięsa
Funkcja piekarnika: Termoobieg
Podczas pieczenia mięsa należy używać
filtra tłuszczowego!
Naczynia do pieczenia mięsa
• Do pieczenia mięsa nadają się wszystkie
naczynia żaroodporne (uwzględnić wskazówki producenta!).
• Do pieczenia chudego mięsa zaleca się
stosować brytfannę z pokrywką . Dzięki
temu mięso jest bardziej soczyste.
• Wszystkie rodzaje mięsa, które po upieczeniu powinny mieć chrupiącą skórkę,
można piec w brytfannie bez pokrywki .
Wskazówki dotyczące tabeli pieczenia
mięsa
Tabela pieczenia mięsa
Informacje zawarte w poniższej tabeli mają
charakter orientacyjny.
• Zaleca się pieczenie mięsa i ryb w piekarniku dopiero wtedy, gdy waga produktu
przekracza 1 kg .
• Aby zapobiec przypaleniu się sosu lub
tłuszczu, zaleca się dodanie niewielkiej
ilości wody do naczynia do pieczenia.
• W razie potrzeby obrócić pieczeń (po 1/2
- 2/3 czasu pieczenia).
• Duże pieczenie i drób polewać wielokrotnie podczas pieczenia powstałym sosem.
Pozwala to na uzyskanie lepszego efektu
pieczenia.
• Piekarnik należy wyłączyć ok. 10 minut
przed końcem czasu pieczenia, aby wykorzystać ciepło resztkowe.
Produkt do pieczenia
Termoobieg
Poziom pieczenia
Wieprzowina
Temperatura
°C
Czas godziny:
minuty
28 electrolux
Produkt do pieczenia
Termoobieg
Poziom pieczenia
Temperatura
°C
Czas godziny:
minuty
Łopatka, karczek, szynka (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kotlet, peklowana, lekko wędzona wieprzowina (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Pieczeń rzymska (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Golonka wieprzowa, podgotowana
(750-1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rostbef lub filet, na każdy cm grubości
1
210-2301)
0:06-0:09 na
cm grubości
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Gicz cielęca (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Gicz jagnięca (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Karczek jagnięcy (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Kiełbaski 'cordon bleu'
1
220-2301)
0:05-0:08
Kiełbaski pieczone
1
220-2301)
0:12-0:15
Sznycel lub kotlet panierowany
1
220-2301)
0:15-0:20
Kotlety mielone
1
210-2201)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kurczak, pularda (1-1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Połówki kurczaka (po 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Części kurczaka (po 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Kaczka (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Comber zajęczy, udka zajęcze( do 1000 g) 1
220-2301)
0:25-0:40
Comber sarni/jeleni (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Udziec sarni/jeleni (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Wołowina
Cielęcina
Jagnięcina
Szybkie pieczyste z blachy
Ryba (duszona)
Całe ryby (1000-1500)
Drób
Dziczyzna
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Grill
z ustawieFunkcja piekarnika: Grill
niem temperatury maksymalnej
Ważne! Podczas grillowania drzwi
piekarnika muszą być zawsze zamknięte.
Tabela grillowania
• Podczas grillowania stosować razem ruszt
i blachę.
• Podane wartości czasu grillowania mają
wyłącznie orientacyjny charakter.
• Do grillowania najlepiej nadają się płaskie
kawałki mięsa lub ryby.
electrolux 29
Grillowana potrawa
Poziom umieszczenia
potrawy
Czas grillowania
Str. 1
Str. 2
Zrazy
3
12-15 minut
9-12 minut
Filet wieprzowy
2
10-12 minut
6-10 minut
Kiełbaski pieczone
3
12-16 minut
8-10 minut
Steki wołowe, steki cielęce
3
12-15 minut
8-12 minut
3
6 -8 minut
3 -5 minut
2
8 -10 minut
---
Tosty
1)
Grzanki z dodatkami
1) Stosować ruszt do grillowania bez blachy
Turbo grill
Funkcja piekarnika: Turbo grill
Potrawa
Temperatura w
°C
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
Obrócić
po ... minutach
Poziom umieszczenia potrawy
Kurczak (900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Rolada wieprzowa z nadzieniem (2000 g)
160
1
2
90-95
45
Zapiekanka z makaronem
180
---
2
30
---
Zapiekanka ziemniaczana
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, zapiekane
180
---
2
20-23
---
Kalafior z sosem holenderskim
200
---
2
15
---
Rozmrażanie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/suszenie
(ustawienie temperatury 30°C)
• Ustawić na ruszcie talerz z rozpakowanymi potrawami.
Tabela rozmrażania
Potrawa
• Nie przykrywać talerzem ani miską, gdyż
wydłuża to znacznie czas rozmrażania.
• Do rozmrażania ustawiać ruszt na pierwszym poziomie od dołu .
Czas rozmrażania w minutach
Czas całkowitego rozmrażania w minutach
Uwaga
Kurczak, 1000 g
100-140
20-30
Położyć kurczaka na odwróconym spodku, umieszczonym w dużym talerzu. Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso, 1000g
100-140
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso, 500g
90-120
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Pstrąg, 150 g
25-35
10-15
---
Truskawki, 300 g
30-40
10-20
---
Masło, 250 g
30-40
10-15
---
Śmietana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Także lekko miejscami zmrożona śmietana daje się dobrze ubić.
30 electrolux
Potrawa
Tort, 1400 g
Czas rozmrażania w minutach
Czas całkowitego rozmrażania w minutach
60
60
---
Suszenie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/Suszenie
• Blachy należy wyłożyć papierem śniadaniowym lub papierem do pieczenia.
• Wyłączenie piekarnika po upływie połowy
czasu suszenia, otworzenie drzwiczek i,
Produkt
Uwaga
Temperatura w
°C
najlepiej, pozostawienie przez noc do ostygnięcia, pozwoli na uzyskanie lepszego
efektu suszenia.
Na następny dzień dokończyć suszenie.
Poziom pieczenia
1 poziom
2 poziomy
Czas w godzinach
(wartość orientacyjna)
Warzywa
Fasola
75
2
2/4
6-9
Papryka (pocięta w pas- 75
ki)
2
2/4
5-8
Włoszczyzna
75
2
2/4
5-6
Grzyby
50
2
2/4
6-9
Zioła
40-50
2
2/4
2-4
Śliwki
75
2
2/4
8-12
Morele
75
2
2/4
8-12
Pokrojone jabłka
75
2
2/4
6-9
Gruszki
75
2
2/4
9-13
Owoce
Wekowanie
Funkcja piekarnika: Termoobieg
• Do wekowania stosować tylko dostępne w
handlu słoiki o jednakowej wielkości.
• Nie należy stosować słoików z zamknięciem typu twist-off lub bagnetowym, ani puszek metalowych.
• Podczas wekowania należy korzystać z 1
poziomu pieczenia od dołu .
• Do wekowania stosować blachę. Mieści
się na niej do sześciu jednolitrowych słoików.
Tabela wekowania
Produkt do zawekowania 1)
Temperatura
w °C
• Wszystkie słoiki powinny być napełnione
do tej samej wysokości i zamknięte.
• Słoki należy ustawić na blasze w taki sposób, aby się wzajemnie nie dotykały.
• Wlać na blachę ok. ˝ litra wody, aby w piekarniku wytworzyło się wystarczająco dużo wilgoci.
• Gdy zawartość pierwszych słoików zacznie się gotować (w przypadku słoików o
pojemności 1 litra po ok. 35-60 minutach),
wyłączyć piekarnik lub obniżyć temperaturę do 100°C (patrz tabela).
Podgrzewanie do
zagotowania w min.
Gotować dalej przy
100°C w min.
35-45
---
Owoce jagodowe
Truskawki, czarne jagody, maliny, dojrzały agrest
160-170
electrolux 31
Produkt do zawekowania 1)
Podgrzewanie do
zagotowania w min.
Gotować dalej przy
100°C w min.
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Marchew 2)
160-170
50-60
5-10
Ogórki
160-170
50-60
---
Pikle mieszane
160-170
50-60
15
Kalarepa, groszek, szparagi
160-170
50-60
15-20
Niedojrzały agrest
Temperatura
w °C
Owoce pestkowe
Gruszki, pigwy, śliwki
Warzywa
1) Podane czasy i temperatury zagotowywania są wartościami orientacyjnymi.
2) Zostawić w wyłączonym piekarniku.
Kuchenka mikrofalowa
Wskazówki dotyczące użytkowania
Wskazówki ogólne
• Po wyłączeniu urządzenia należy zostawiać w nim potrawy na kilka minut (patrz
tabele kuchenki mikrofalowej: czas odczekania).
• Przed przygotowywaniem potraw usunąć
opakowania aluminiowe, pojemniki metalowe itp.
Gotowanie
• Możliwie pod przykryciem - gotować w
naczyniu przeznaczonym do kuchenek
mikrofalowych. Potrawy gotować bez
przykrycia tylko wtedy, gdy ma się wytworzyć na nich chrupka warstwa.
• Potrawy schłodzone lub zamrożone wymagają dłuższego czasu gotowania.
• Potrawy zawierające sos należy od czasu
do czasu mieszać.
• Warzywa o zwartej strukturze, takie jak
marchewka, groszek lub kalafior, należy
gotować z wodą.
• Większe kawałki należy przewracać po
upływie około połowy czasu gotowania.
• Warzywa należy pokroić w kawałki o możliwie jednej wielkości.
• Stosować płaskie, szerokie naczynia.
Rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb
• Zamrożone, rozpakowane produkty położyć na odwróconym, małym talerzyku z
naczyniem pod spodem lub na ruszcie do
rozmrażania lub na sicie z tworzywa
sztucznego, tak aby ciecz, pojawiająca się
w wyniku rozmrażania, mogła spływać.
Odpowiednie naczynia i materiały).
• Po upływie połowy czasu rozmrażania obrócić produkt, w miarę możliwości podzielić, lekko rozmrożone kawałki oddzielić.
Rozmrażanie masła, kawałków tortu,
twarożku
• Nie rozmrażać całkowicie w urządzeniu,
tylko w temperaturze pokojowej. Dzięki temu rezultat będzie bardziej równomierny.
Ewentualne opakowania z metalu bądź
aluminium lub -ich części należy usunąć
przed rozmrażaniem.
Rozmrażanie owoców, warzyw
• Owoców i warzyw, które mają być użyte w
stanie surowym, nie rozmrażać całkowicie
w urządzeniu, tylko również w temperaturze pokojowej.
• Owoce i warzywa, które mają być gotowane, można gotować bezpośrednio w
kuchence mikrofalowej używając większej
mocy, beż uprzedniego ich rozmrażania.
Potrawy gotowe
• Potrawy gotowe w opakowaniach metalowych lub plastikowych z metalowymi pokrywkami można rozmrażać lub podgrzewać w kuchence mikrofalowej tylko wtedy,
gdy są one oznakowane jako nadające się
do kuchenki mikrofalowej.
• Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta, umieszczonych na
opakowaniach( np. usunąć pokrywkę metalową i nakłuć folię z tworzywa sztucznego).
32 electrolux
Naczynia/materiał
Kuchenka mikrofalowa
Rozmrażanie
Podgrzewanie
Gotowanie
Piekarnik
z grillem
Szkło żaroodporne i porcelana (bez elementów metalowych, np. Pyrex, szkło z Jeny)
X
X
X
X
Nie żaroodporne szkło i porcelana 1)
X
--
--
--
Ceramika szklana i witroceramika z materiału
żaro- i mrozoodpornego np. Arcoflam), ruszt
X
X
X
X
Ceramika 2), fajans 2)
X
X
X
--
tworzywo sztuczne odporne na wysoką tem- X
peraturę do 200°C 3)
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Folia spożywcza
X
--
--
--
Folia do pieczenia z zamknięciem nadającym
się do kuchenek mikrofalowych 3)
X
X
X
--
Naczynia do pieczenia wykonane z metalu,
np. emaliowane, żeliwne
--
--
--
X
Formy do pieczenia, lakierowane na czarno
lub pokryte warstwą silikonową 3)
--
--
--
X
Blacha do ciast
--
--
--
X
Naczynia do zrumieniania, np. Talerz Crostino -lub Crunch
X
X
--
Potrawy gotowe w opakowaniach 3)
X
X
X
X
1) Bez srebrnych, złotych, platynowych lub metalowych warstw/dekoracji
2) bez części kwarcowych lub metalowych, bez glazury zawierającej metal
3) Należy uwzględniać podane przez producenta temperatury maksymalne!
X nadające się
-- nie nadające się
O czym jeszcze trzeba pamiętać...
dukcie. Dlatego też nie wszystkie miejsca
rozgrzewają się w tym samym czasie. Dlatego też, szczególnie przy podgrzewaniu
większych ilości potraw, powinno się je
mieszać lub obracać na drugą stronę.
• W tabelach podawany jest Czas odczekania . Produkt należy pozostawić w urządzeniu lub odstawić na chwilę poza urządzeniem, tak aby ciepło mogło się rozprowadzić bardziej równomiernie.
• Przy gotowaniu ryżu lepsze rezultaty można osiągnąć w płaskich, szerokich naczyniach.
• Artykuły spożywcze mają różną formę i
różne właściwości. Są przygotowywane w
różnych ilościach. Dlatego też czas i moc
urządzenia, potrzebne do rozmrażania,
podgrzewania lub gotowania, są różne dla
różnych produktów. Jako ogólną wytyczną można przyjąć: podwójna ilość = prawie podwójny czas
• W trakcie podgrzewania w kuchence mikrofalowej ciepło powstaje w samym proTabela przygotowywania potraw w kuchence mikrofalowej
electrolux 33
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc Wat
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
Uwagi
Mięso
Mięso w całości
500
200
10-12
10-15
W międzyczasie obracać
Steki
200
200
3-5
5-10
W międzyczasie obracać, usunąć rozmrożone kawałki
Mięso mielone miesza- 500
ne
200
10-15
10-15
W międzyczasie obracać, usunąć rozmrożone kawałki
Gulasz
500
200
10-15
10-15
W międzyczasie obracać, usunąć rozmrożone kawałki
Kurczak
1000
200
25-30
10-20
W międzyczasie obracać, lekko rozmrożone
miejsca przykryć folia
aluminiową
Pierś kurczaka
100-200
200
3-5
10-15
W międzyczasie obracać, lekko rozmrożone
miejsca przykryć folia
aluminiową
Udka kurczaka
100-200
200
3-5
10-15
W międzyczasie obracać, lekko rozmrożone
miejsca przykryć folia
aluminiową
Kaczka
2000
200
45-60
20-30
W międzyczasie obracać, lekko rozmrożone
miejsca przykryć folia
aluminiową
Ryba w całości
500
100
10-15
15-20
W międzyczasie obracać
Filet rybny
500
100
10-12
15-20
W międzyczasie obracać
Kiełbasa w plasterkach 100
100
2-4
20-40
W międzyczasie obracać
Drób
Ryba
Kiełbasa
Produkty mleczarskie
Twarożek
250
100
10-15
25-30
Usunąć części aluminiowe, po upływie połowy czasu obrócić
Masło
250
100
3-5
15-20
Usunąć części aluminiowe, po upływie połowy czasu obrócić
34 electrolux
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc Wat
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
Uwagi
Ser
250
100
3-5
30-60
Usunąć części aluminiowe, po upływie połowy czasu obrócić
Śmietana
200
100
7-12
20-30
Usunąć wieczko aluminiowe, w międzyczasie
mieszać
Ciasto drożdżowe
1 kawałek
100
2-3
15-20
W międzyczasie obracać talerz
Sernik
1 kawałek
100
2-4
15-20
W międzyczasie obracać talerz
Ciasto (tort śmietanowy)
1 kawałek
100
1-2
15-20
W międzyczasie obracać talerz
Suche ciasto ( np. ciasto ukręcane)
1 kawałek
100
2-4
15-20
W międzyczasie obracać talerz
Placki owocowe
1 kawałek
100
1-2
15-20
W międzyczasie obracać talerz
Chleb
1000
100
15-20
10-15
W międzyczasie obracać
Kromki chleba
500
100
8-12
10-15
W międzyczasie obracać
Bułeczki
4 kawałki
100
5-8
5-10
W międzyczasie obracać
Truskawki
300
100
8-12
10-15
Rozmrażać pod przykryciem, w międzyczasie mieszać
Śliwki, wiśnie, maliny,
porzeczki, morele
250
100
8-10
10-15
Rozmrażać pod przykryciem, w międzyczasie mieszać
Czekolada / kuwertura
150
600
2-3
---
W międzyczasie mieszać
Masło
100
200
2-4
---
W międzyczasie mieszać
Jedzenie dla niemowląt
w słoiczku
200
300
2-3
---
W międzyczasie pomieszać, sprawdzić
temperaturę!
Mleko dla niemowląt
(butelka 180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Włożyć łyżeczkę do butelki, pomieszać,
sprawdzić temperaturę!
Ciasto/ciasteczka
Owoce
Topienie
Podgrzewanie
electrolux 35
Rozmrażanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc Wat
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
Uwagi
Gotowa potrawa
400-500
600
4-6
5
Usunąć wieczko aluminiowe, jeżeli jest, w
międzyczasie obrócić
Gotowa potrawa głęboko zamrożona
400-500
400
14-20
5
Usunąć wieczko aluminiowe, jeżeli jest, w
międzyczasie obrócić
Mleko
1 filiżanka
ok. 200 ml
1000
1:151:45
---
Włożyć łyżeczkę do naczynia
Woda
1 filiżanka
ok. 200 ml
1000
1:30-2
---
Włożyć łyżeczkę do naczynia
Sos
200 ml
600
1-2
---
W międzyczasie mieszać
Zupa
300 ml
600
2-4
---
W międzyczasie mieszać
Gotowanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Moc
Wat
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
Uwagi
Ryba w całości
500
500
8-10
---
Gotować pod przykryciem, w międzyczasie
wielokrotnie obrócić
naczynie
Filet rybny
500
500
6-8
---
Gotować pod przykryciem, w międzyczasie
wielokrotnie obrócić
naczynie
Warzywa, krótki czas gotowania, świeże 1)
500
600
12-16
---
Dodać ok. 50 ml wody,
gotować pod przykryciem, w międzyczasie
mieszać
Warzywa, krótki czas gotowania, głęboko mrożone 1)
500
600
14-18
---
dodać ok. 50 ml wody,
gotować pod przykryciem, w międzyczasie
mieszać
Warzywa, długi czas gotowania, świeże 1)
500
600
14-20
Warzywa, długi czas gotowania, głęboko mrożone 1)
500
600
18-24
---
Dodać ok. 50 ml wody,
gotować pod przykryciem, w międzyczasie
mieszać
Ziemniaki z wody
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Gotować pod przykryciem, w międzyczasie
mieszać
Dodać ok. 50 ml wody,
gotować pod przykryciem, w międzyczasie
mieszać
36 electrolux
Gotowanie
Potrawa
Kuchenka mikrofalowa
Ilość g
Ryż
300 g +
600 ml
Moc
Wat
1000
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
4-6
---
Uwagi
Gotować pod przykryciem, w międzyczasie
mieszać
1) Wszystkie warzywa gotować pod przykryciem. Wszystkie podane czasy stanowią wartości
orientacyjne i zależą od rodzaju i właściwości produktu spożywczego.
Tabela Funkcja Kombi
+ kuFunkcje piekarnika Termoobieg
chenka mikrofalowa
lub turbo grill
+
kuchenka mikrofalowa
Typ potrawy
Naczynia do
pieczenia
Funkcja
piekarnika
Temp
. w °C
Kuchenka
mikrofalowa
W
PoCzas
ziom
w miumie- nutach
szczenia
potrawy
Zapiekanka/
zapiekanka z
twarożkiem
Forma do zapiekanek na
ruszcie
Zapiekanka
Wskazówki
+
180
600
1
25-35
Forma do zapiekanek na
ruszcie
+
180
600
1
30-40
Kaczka
2000 g
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
Najpierw
230
następnie
180
300
300
1
40-60
Po 15 min. obrócić, potem
180°C, 10 min.
czas odczekania
Filety rybne
350 g
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
230
600
1
15-20
Faszerowane,
zwinięte, przyprawione
Zapiekanka
rybna 1400
g
Naczynie
szklane
+
180
300
1
30-40
Drób w całości
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
200
300
1
30-40
Po 20 min. obrócić
Połówki drobiu
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
200
300
1
25-35
Po 15 min. obrócić
Pieczeń
rzymska 650
g
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
180
300
1
25-35
5 min. czas odczekania
Udka kurze
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
210
600
1
20-25
Po 15 min. obrócić
electrolux 37
Typ potrawy
Naczynia do
pieczenia
Pieczeń cielęca 1000 g
Naczynie
szklane na
ruszcie
Zapiekanka
z ziemniakami
Funkcja
piekarnika
Temp
. w °C
Kuchenka
mikrofalowa
W
PoCzas
ziom
w miumie- nutach
szczenia
potrawy
+
210
300
1
30-40
Po 25 min. obrócić, bez przykrycia, 5 min.
czas odczekania
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
180
600
1
20-25
Posypać serem
Udziec jagnięcy z kością 1000 g
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
180
300
1
30-40
5 min. czas odczekania
Udziec jagnięcy bez
kości 1000 g
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
200
300
1
30-40
5 min. czas odczekania
Lasagne,
1200 g
Forma do zapiekanek na
ruszcie
+
230
400
1
25-30
Zapiekanka
makaronowa 1800 g
Forma do zapiekanek na
ruszcie
+
230
400
1
30-35
Po 20 min. zamieszać
Papryka
nadziewana
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
230
400
1
20-25
Połówki peperoni z nadzieniem serowym/
warzywnym
Pieczeń wołowa 1000 g
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
180
400
1
60-70
10 min. czas
odczekania, 1x
obrócić, gotować pod przykryciem
Pieczeń wieprzowa karkówka 1 200
g
Naczynie
szklane na
ruszcie
+
230
400
1
55-65
5 min. czas odczekania, 1x
obrócić
Wszystkie podane czasy gotowania i temperatury stanowią wartości orientacyjne i zależą
Rady dotyczące kuchenki mikrofalowej
Rezultat
Wskazówki
od rodzaju i właściwości produktu spożywczego.
Środek zaradczy
Dla przygotowywanej ilości potrawy nie ma Należy się orientować według podobnego artykułu spożadnych informacji.
żywczego. Czasy gotowania należy przedłużać lub skracać według następujących zasad: Podwójna ilość =
prawie podwójny czas Połowa ilości = połowa czasu
Potrawa wyszła za sucha.
Ustawić krótszy czas gotowania lub wybrać niższą moc
kuchenki mikrofalowej.
38 electrolux
Rezultat
Środek zaradczy
Po upływie czasu potrawa nie jest jeszcze
rozmrożona, gorąca bądź ugotowana.
Ustawić dłuższy czas gotowania lub wybrać wyższą
moc kuchenki mikrofalowej. Należy pamiętać o tym, że
wyższe potrawy potrzebują więcej czasu.
Po upływie czasu gotowania potrawa jest
za gorąca przy brzegu, a w środku jeszcze
nie gotowa.
Następnym razem należy wybrać niższą moc i dłuższy
czas. Ciecze, np. zupy, mieszać w trakcie gotowania.
Raporty kontrolne według IEC 60705
moc kuchenki mikrofalowej 1000 Wat)
Jakość i funkcjonowanie urządzeń mikrofalowych sprawdzane są przez instytucje kontroli na przykładzie specjalnych potraw.
Potrawa
Moc
Wat
Funkcja
piekarnika
Poziom
umieszczania potrawy
Czas
trwania
min.
Czas odczekania
min.
Uwaga
Krem jajeczny
(12.3.1)
300
Dno
szklane
30-40
120
Masa biszkoptowa (12.3.2)
600
Dno
szklane
8-10
5
Pieczeń rzymska gotowanie
(12.3.3)
500
Dno
szklane
20-22
5
Zapiekanka
ziemniaczana
(12.3.4)
500
1
40
5
Ciasto (12.3.5)
200
2
20
5
Kurczak 1200
g grillowany
1,200 g
(12.3.6)
300
1
35
5
Po 15 min. obrócić
Rozmrażanie
mięsa mielonego (13.3)
100
Dno
szklane
15-20
5
Po upływie połowy czasu obrócić, usunąć rozmrożone kawałki
Rozmrażanie
malin (B.2.1)
100
Dno
szklane
11-13
5
Przykryć
Programy
Urządzenie dysponuje 12 zaprogramowanymi funkcjami, wybieranymi kolejno przyciskiem Programy pieczenia/smażenia..
Po upływie połowy czasu jeden raz obrócić formę
Przykryć, po upływie połowy czasu jeden raz obrócić formę
Ustawienia patrz rozdział Funkcje dodatkowe: Programy kuchenki mikrofalowej
electrolux 39
Program
Funkcja
Waga
Ustawienie
wcześniejsze
min.
maks.
Czas
zgodnie
z wcześniejszym
ustawieniem
Funkcja
utrzymywania w
cieple
"HH"
Drób
1000 g
100 g
1500 g
19 min. 40 Nie
sek.
P2
Mięso
800 g
100 g
1500 g
17 min. 36 Nie
sek.
P3
Ryba
1000 g
100 g
1500 g
15 min. 20 Nie
sek.
P4
Chleb
500 g
100 g
1500 g
6 min.
Mrożone
warzywa
drobne + 50
ml wody
800 g
100 g
1000 g
15 min. 44 Tak
sek.
P6
Mrożone
warzywa
duże + 50
ml wody
800 g
100 g
1000 g
22 min. 56 Tak
sek.
P7
Świeże warzywa drobne + 50 ml
wody
800 g
100 g
1000 g
24 min.
P8
Świeże warzywa duże
+ 50 ml wody
800 g
100 g
1000 g
26 min. 40 Nie
sek.
P9
Ziemniaki +
100 ml wody
600 g
100 g
1000 g
17 min. 12 Nie
sek.
P 10
Ryba
1000 g
100 g
1000 g
21 min. 40 Tak
sek.
Zapiekanka
z ziemniakami
1000 g
400 g
1800 g
30 min.
Tak
Kurczak
1000 g
400 g
1400 g
30 min.
Tak
P1
P5
P 11
Rozmrażanie
Przepis
Gotowanie
Funkcja
Kombi
Nie
Nie
+
P 12
+
40 electrolux
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA (dla 4-5
osób)
Składniki:
• 750 g ziemniaków
• 100 g startego sera Greyerzer lub Emmentaler
• 1 jajko
• 75 ml mleka lub śmietany
• 2 łyżki masła
• 1/2 łyżki tymianku
• 1 obrany ząbek czosnku
• sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Sposób przygotowania:
ziemniaki obrać, pokroić w plastry grubości
ok. 3 mm, osuszyć, posolić i popieprzyć.
Połowę plastrów ziemniaków ułożyć w natłuszczonej formie żaroodpornej, posypać
całość startym serem. Pozostałe plastry
ziemniaków ułożyć jako drugą warstwę i posypać je resztą sera.
Ząbek czosnku rozgnieść i wymieszać razem
z jajkami, mlekiem, i tymiankiem. Masę posolić i zalać nią ziemniaki.
Masło zetrzeć na wiórki i posypać nimi zapiekankę.
Ustawienie
Poziom
umieszczania
potrawy
Czas trwania
P 11 ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
2
30 min.
KURCZAK 1200 G
Składniki:
• 1 kurczak (1000 - 1200 g)
• 2 łyżki oleju
• sól, pieprz, papryka, curry
Sposób przygotowania:
Umyć kurczaka i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem i równomiernie
natrzeć tą mieszanką kurczaka od wewnątrz
i z wierzchu.
Następnie ułożyć kurczaka piersią w dół w
żaroodpornej lub szklanej formie z perforowanym wkładem (wyposażenie specjalne).
Po połowie czasu pieczenia obrócić kurczaka.
Po pierwszym sygnale dźwiękowym sprawdzić stopień upieczenia. W razie potrzeby
przedłużyć pozostały czas pieczenia do drugiego sygnału dźwiękowego (ok. 10 min.).
Ustawienie
Poziom
umieszczania
potrawy
P 12 KURCZAK 2
1200 G
Czas trwania
30 min.
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie! Przed czyszczeniem
należy piekarnik wyłączyć i ostudzić.
Ostrzeżenie! Ze względów
bezpieczeństwa zabrania się
czyszczenia urządzenia strumieniem
pary i myjkami wysokociśnieniowymi!
Uwaga! Nie wolno używać środków
czyszczących o działaniu ściernym,
ostrych skrobaczek ani przedmiotów
szorujących.
Uwaga! Do czyszczenia szkła nie wolno
używać środków czyszczących o
działaniu ściernym ani ostrych
skrobaków metalowych, mogących
porysować powierzchnię, gdyż mogłoby
to spowodować pęknięcie szkła.
Zewnętrzna strona urządzenia
• Przód urządzenia myć miękką ściereczką
zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem
detergentu.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych należy używać ogólnie dostępnych środków myjących.
• Nie wolno uzywać środków ściernych i gąbek jednostronnie szorstkich.
Wnętrze piekarnika
Piekarnik należy czyścić po każdym użyciu.
Ułatwia to usunięcie zabrudzeń i zapobiega
ich przywieraniu.
1. Przy otwieraniu drzwiczek piekarnika automatycznie włącza się oświetlenie urządzenia.
2. Piekarnik po każdym użyciu przetrzeć na
mokro (z dodatkiem detergentu) i osuszyć ściereczką.
electrolux 41
Trudne do usunięcia zabrudzenia zlikwidować specjalnym środkiem do czyszczenia piekarników.
Ważne! Podczas stosowania sprayu do
piekarników należy koniecznie przestrzegać
zaleceń producenta!
Wyposażenie
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do pieczenia, prowadnice itd.) należy po
każdym użyciu przepłukać i dobrze osuszyć.
Dla łatwiejszego czyszczenia krótko namoczyć.
Drabinki
Aby oczyścić boczne ścianki piekarnika,
można zdjąć drabinki po lewej i prawej stronie piekarnika.
Zdejmowanie drabinek
W celu wymontowania drabinkę podnieść, a
następnie wyjąć z uchwytów u góry.
Oświetlenie piekarnika
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
porażenia prądem! Przed wymianą
lampki piekarnika:
• Wyłączyć piekarnik!
• Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki lub
wyłączyć.
W celu ochrony lampy piekarnika i szklanego klosza położyć ściereczkę na dnie
piekarnika.
Wymiana bocznej lampy piekarnika /
czyszczenie osłony szklanej
1. Zdjąć lewą drabinkę.
2. Szklany klosz przekręcić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyjąć i oczyścić.
Zakładanie drabinek
W celu zamontowania ponownie wpiąć drabinki w uchwyty i opuścić.
3. W razie potrzeby: wymienić żarówkę piekarnika 25 wat, 230 V, 300°C, żaroodporna.
Żarówkę halogenową należy zawsze
chwytać przez ściereczkę, aby zapobiec
jej uszkodzeniu z powodu osadzenia się
tłuszczu z palców.
42 electrolux
4. Zamontować ponownie osłonę szklaną.
5. Założyć drabinkę.
Co zrobić, gdy ...
Usterka
Piekarnik się nie nagrzewa
Kuchenka mikrofalowa
nie pracuje
Nie działa oświetlenie
wnętrza piekarnika
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie jest włączony
Włączyć piekarnik
Nie ustawiono aktualnej godziny
Ustawić aktualną godzinę
Nie wykonano wymaganych ustawień
Sprawdzić ustawienia
Zadziałało samoczynne wyłączenie
piekarnika
Patrz rozdział Samoczynne wyłączenie piekarnika
Blokada przed uruchomieniem
przez dzieci jest aktywna.
Wyłączyć zabezpieczenia przed
dziećmi
Bezpiecznik w instalacji domowej
(skrzynka z bezpiecznikami) uległ
przepaleniu
W przypadku powtarzającego się
wybijania bezpieczników wezwać
wykwalifikowanego elektryka.
Drzwi piekarnika nie są właściwie
zamknięte
Zamknąć drzwiczki piekarnika
Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające drzwi są zabrudzone
Wyczyścić uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające drzwi
Nie naciśnięto przycisku Start
Nacisnąć przycisk Start .
Oświetlenie jest uszkodzone
Wymienić żarówkę
Na wyświetlaczu pojawiła Włączona jest funkcja testowa.
się litera "d" i piekarnik nie
nagrzewa się. Wentylator
nie działa.
Wyłączyć urządzenie. Wyłączyć
urządzenie, nacisnąć równocześoraz
i przytrzynie przycisk
mać, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i litera "d" zgaśnie.
Jeżeli nie można usunąć usterki w żaden
z podanych powyżej sposobów, należy
zwrócić się do serwisu lub sprzedawcy.
niem urządzenia,to może ona być płatna
również podczas okresu gwarancyjnego.
Ostrzeżenie! Naprawy przy urządzeniu
mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez specjalistów. Niefachowe
naprawy mogą spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika.
Wskazówka dotycząca urządzeń z metalowym frontem: Otworzenie drzwi piekarnika podczas pieczenia albo krótko
po ich zakończeniu może spowodować
krótkotrwałe osadzenie się pary na
szklanym froncie piekarnika, ponieważ
jest to część stosunkowo chłodniejsza.
Jeśli wizyta techników serwisu wzgl. wykwalifikowanego sprzedawcy jest spowodowana niewłaściwym użytkowa-
Instrukcja montażu
Uwaga! Montażu i podłączenia nowego
urządzenia może dokonać wyłącznie
specjalista z uprawnieniami. Należy
przestrzegać tego zalecenia, gdyż w
przeciwnym razie ewentualne usterki nie
będą objęte gwarancją.
Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone kable
przyłączeniowe należy wymienić korzystając
z usług autoryzowanego serwisu lub uprawnionego specjalisty.
electrolux 43
Wskazówki dla instalatora dotyczące
bezpieczeństwa
• W instalacji elektrycznej należy umieścić
urządzenie pozwalające na odłączenie
wszystkich faz od sieci zasilającej przy rozwarciu styków wynoszącym przynajmniej
3 mm.
Do odpowiednich urządzeń oddzielających należą np. bezpieczniki instalacyjne,
bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy wyjąć z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe i styczniki.
• Urządzenie należy podłączyć do prądu w
miejscu zabudowy za pośrednictwem
gniazdka wtykowego w taki sposób, aby
było ono dostępne i znajdowało się poza
światłem szafki urządzenia.
• Zabudowa musi zapewnić ochronę przed
bezpośrednim kontaktem z elementami
elektrycznymi.
• Stabilność szafki do zabudowy musi spełniać wymogi normy DIN 68930.
44 electrolux
electrolux 45
46 electrolux
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
electrolux 47
3
90 0
48 electrolux
4
20
13
2x3,5x25
Utylizacja
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska i nadaje
się do ponownego użytku. Elementy z
tworzyw sztucznych są oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <,
>PS< itd. Materiały z opakowania należy
wyrzucić do odpowiedniego zbiornika
na odpady komunalne.
Ostrzeżenie! Aby urządzenie nie
stanowiło żadnego zagrożenia, przed
utylizacją należy je pozbawić możliwości
ponownego podłączenia.
W tym celu odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć z urządzenia
przewód zasilający.
Materiał opakowania
RU
PL Warunki gwarancyjne
POLSKA
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad
w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do
ich usunięcia w sposób uzależniony od
właściwości wady.
electrolux 49
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla
usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie
obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeśli jest to niemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której sprzęt
został zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nie
uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych
przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją
firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez
okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z
poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres
gwarancji (wykonawstwo oraz części) są
takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii urządzenia
w nowym kraju zamieszkania.
50 electrolux
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych
jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet
királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
electrolux 51
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4,
040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект, 16,
БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а, БЦ
"Алкон"
Serwis
W przypadku usterek technicznych należy
najpierw sprawdzić możliwość ich samodzielnego usunięcia za pomocą instrukcji zawartych w rozdziale Co zrobić, gdy ...
Jeżeli usunięcie usterki jest niemożliwe, należy zwrócić się bezpośrednio do naszego
autoryzowanego.
W celu zapewnienia szybkiej pomocy prosimy o podanie następujących informacji:
• Nazwa modelu
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S-No.) (numery patrz tabliczka znamionowa)
• Rodzaj usterki
• Dostrzeżone komunikaty wyświetlane
przez urządzenie
Aby zawsze mieć pod ręką wymagane informacje, zaleca się ich spisanie poniżej:
Model ........................................
Numer produktu
(PNC): ........................................
Numer seryjny (SNo.): ........................................
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
892 943 064 - A - 062009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement