IKEA FDOV8/2 User manual

IKEA FDOV8/2 User manual
FRAMTID
DOV8/2
DK
NO
FI
SE
DANSK
4
NORSK
18
SUOMI
32
SVENSKA
46
DANSK
4
Indhold
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Før ibrugtagning
Daglig brug
Tilberedningstabeller
Vedligeholdelse og rengøring
4
5
6
6
10
11
Når der opstår fejl
Tekniske data
Installation
Tilslutning, el
Miljøhensyn
IKEA-GARANTI
12
13
14
14
15
15
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt igennem,
før apparatet installeres for at forebygge
ulykker og sikre, at det bruges korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, og lad den følge med, hvis det sælges
eller foræres væk. Alle, der bruger apparatet,
skal være fuldstændig fortrolige med dets betjenings- og sikkerhedsfunktioner.
Anvendelsesformål
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når
der er tændt for det.
• Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet må ikke bruges som arbejds- eller frasætningsplads.
• Stil eller opbevar ikke brandfarlige væsker/
materialer eller ting, der kan smelte (f.eks.
plastfolie, plast, aluminium) i eller tæt på
apparatet.
• Vær forsigtig, når du tilslutter husholdningsmaskiner tæt på apparatet. Deres ledninger
må ikke kunne røre den varme ovndør eller
komme i klemme i den.
• Lad ikke fugtige fade og retter stå i ovnen
efter tilberedningen. Fugten kan beskadige
emaljen eller trænge ind apparatet.
• Udfør ikke selv reparationer, med fare for at
komme til skade eller beskadige apparatet.
Kontakt altid det lokale servicecenter.
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre
glasset i ovndøren. De kan ridse overfladen,
med det resultat, at glasset knuses.
Bemærkning om emaljen
Selv om ovnens emalje ændrer sig ved
brug, forringer det ikke dens brugsegenskaber
ved normal, korrekt brug. Der er derfor heller
ikke tale om en mangel i forhold til garantibestemmelserne.
Børns sikkerhed
• Apparatet må kun bruges af voksne. Børn
skal holdes under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for
børn. Der er fare for kvælning.
• Lad ikke børn komme tæt på apparatet,
mens døren er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, med mindre den, der har ansvaret for
deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det
korrekt.
• Risiko for forbrænding! Ovnrummet bliver
meget varmt under brug.
• Hold altid god afstand til ovnen, når du åbner ovndøren under eller efter tilberedningen, så varme og eventuel damp kan slippe
ud.
Installation
• Kontroller, at apparatet ikke har fået skader
under transporten. Tilslut ikke et beskadiget
apparat. Kontakt om nødvendigt forhandleren.
DANSK
5
• Apparatet må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale reservedele.
• Indbygningsapparater må kun bruges, når
de er indbygget i passende indbygningsskabe og bordplader, der overholder standarderne.
• Produktet og dets specifikationer må ikke
ændres. Risiko for skader på mennesker og
apparat.
Oplysning om akrylamid
Vigtigt Nye videnskabelige undersøgelser
har vist, at ved kraftig bruning af mad (især
stivelsesholdige madvarer) dannes det
sundhedsskadelige stof akrylamid. Man bør
derfor tilberede maden ved lavest mulig
temperatur og lade være med at brune maden
for kraftigt.
Advarsel Følg nøje vejledningen for
tilslutning til lysnet.
Produktbeskrivelse
Oversigt over apparatet
1
3
2
18
17
16
7
5
4
6
9
8
10
11
12
15
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Øverste ovn, funktionsvælger
Øverste ovn, lampe for varmetrin
Øverste ovn, temperaturvælger
Øverste ovn, lampe for temperatur
Display
Hovedovn, lampe for varmetrin
Hovedovn, funktionsvælger
Hovedovn, lampe for temperatur
Hovedovn, temperaturvælger
Øverste ovn, grill
Typeskilt
Nederste varmelegeme
Nederste ovn, grill
Blæser
Nederste ovn, lampe
Øverste ovn, lampe
Varmelegeme
Luftspalter til køleblæser
DANSK
6
Ovntilbehør
Bradepande
Bageplade
1x
1x
Forsænkbare knapper
Rist
Madlavningstermometer
1x
1x
Ovnen er forsynet med forsænkbare knapper.
De forsænkbare knapper kan trykkes ind i betjeningspanelet, når ovnen er slukket.
Drej de forsænkbare knapper med uret for at
indstille temperatur og ovnfunktion.
Før ibrugtagning
Fjern al emballage i og omkring ovnen,
inden den tages i brug. Fjern ikke typeskiltet.
Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter
strømafbrydelse, blinker knappen for tidsfunktioner automatisk.
Indstil uret med " + " eller " - "-knappen. Efter
ca. 5 sekunder holder displayet op med at
blinke, og uret viser det indstillede klokkeslæt.
Hvis uret ikke er stillet, virker ovnen ikke.
Første rengøring
Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.
Tør tilbehør og ovnrum af med en blød klud
opvredet i varmt sæbevand.
Daglig brug
Tænde for apparatet
Vælg ovnfunktion og temperatur.
Forvarm så ovnen i tom tilstand.
Forvarmning
, og lad ovSæt ovnens funktionsvælger på
nen arbejde i 45 minutter på højeste varmetrin, så eventuelle belægninger fra fremstillingen brændes af ovnrummet. Tilbehøret kan
blive varmere end ved normal brug. Imens kan
ovnen lugte ubehageligt. Det er normalt. Sørg
for god udluftning i lokalet.
DANSK
7
Vælge ovnfunktion
Drej ovnens funktionsvælger (se under "Produktbeskrivelse") med uret.
Vælge temperatur
Drej termostatknappen (se under "Produktbeskrivelse") med uret. Temperaturindstillingen
går fra 50 °C til 275 °C.
Slukke for apparatet
Drej termostatknappen og funktionsvælgeren
hen på Sluk-stilling.
Funktioner, øverste ovn
Ovnfunktion
Anvendelse
Sluk-stilling
Lampe - lyser, uden at der er valgt en tilberedningsfunktion.
Over-/undervarme - Varmen kommer fra varmelegemerne i ovnens loft og
bund. Til bagning og stegning i ét lag.
Fuld grill - hele grillelementet er tændt. Til grillstegning af store mængder
flade madvarer og til at lave toast.
Funktioner, hovedovn
Ovnfunktion
Anvendelse
Sluk-stilling
Lampe - lyser, uden at der er valgt en tilberedningsfunktion.
Varmluft - til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have
samme tilberedningstemperatur, på flere riller, uden at de forskellige retter
får afsmag af hinanden.
Pizza - nederste varmelegeme varmer direkte i bunden af pizzaer, quicher
eller tærter, mens blæseren sørger for at fordele luften, så pizza- eller tærtefyld bliver gennembagt.
Over-/undervarme - Varmen kommer fra varmelegemerne i ovnens loft og
bund. Til bagning og stegning i ét lag.
Undervarme - Varmen kommer kun fra varmelegemet i ovnens bund. Til
bagning af kager med sprød bund eller skorpe.
Optøning - optør dybfrostvarer. Temperaturvælgeren skal stå på slukket.
Grill - til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt på risten. Til
ristning.
Fuld grill - hele grillelementet er tændt. Til grillstegning af flade madvarer i
store mængder. Til ristning.
Varmluftgrill - grillelement og blæser arbejder på skift, så den varme luft
cirkulerer om retterne i ovnen. Til tilberedning af store stykker kød.
DANSK
8
Kontrollampe, tændt/slukket
Tændt-lampen (se under "Produktbeskrivelse") tænder, når ovnens funktionsvælger indstilles.
Temperatur-kontrollampe
Temperatur-kontrollampen (se under "Produktbeskrivelse") tænder, når ovnen varmer.
Den slukker, når ovnen har nået den ønskede
temperatur. Derefter tænder og slukker den
skiftevis for at vise, at temperaturen bliver
holdt.
Sikkerhedstermostat
For at forebygge farlig overophedning (pga.
forkert brug af ovnen eller fejl på komponenter) er ovnen udstyret med en sikkerhedstermostat, der afbryder strømmen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen.
Forsøg ikke selv at reparere sikkerhedstermostaten, hvis den ikke virker. Kontakt det lokale
servicecenter.
Mekanisk børnesikring
Apparatet leveres med børnesikringen monteret og slået til. Den sidder lige under ovnens
betjeningspanel, i højre side.
Når børnesikringen
er sat i, åbner du
ovndøren ved at
trække op i børnesikringens greb, som vist
på tegningen.
Luk ovndøren uden
at trække i børnesikringen.
Børnesikringen fjernes ved at åbne ovndøren og skrue den
af.
Køleblæseren
Køleblæseren (ikke synlig) holder frontpanel,
knapper og ovnhåndtag kolde. Blæseren starter automatisk, når ovnen er tændt. Den varme
luft blæses ud gennem luftspalterne tæt ved
ovnlågens greb. For at holde betjeningsknapperne kølige kan blæseren blive ved med at
køre, når der er slukket for ovnen.
Ur-funktionstaster
Symbol
Funktion
Beskrivelse
Varighed
Bruges til at indstille, hvor længe ovnen skal være
i brug
Sluttid
Bruges til at indstille, hvornår ovnen skal slukke
Varighed og Sluttid sammen
Bruges til at indstille udskudt start
Minutur
Bruges til at indstille en kort tid. Ovnen giver signal, når tiden er gået
Ur
Bruges til at indstille Aktuel tid
Madlavningstermometer
Bruges til at måle centrumtemperaturen i større
stege
DANSK
9
1
5
4
2
1 Temperaturdisplay for Tid og Madlavningstermometer
2 Lamper for funktioner
3 Knappen " + "
4 Valg-knap
5 Knappen " - "
3
Indstilling af urfunktion
• Tryk på en eller flere gange på Valg-knappen
, til lampen lyser ud for den ønskede
funktion.
• Indstil eller justér tid med " + " / " - " inden
5 sekunder. Derefter begynder uret at tælle
ned.
Annullere tidsfunktion
Tryk en eller flere gange på Valg-knappen
, til lampen lyser ud for den ønskede funktion. Tryk på " - "-knappen. Efter nogle sekunder slukker urfunktionen.
Madlavningstermometer
Madlavningstermometret måler centrumtemperaturen i kødet. Ovnen slukker automatisk,
når kødet har nået den indstillede temperatur.
Advarsel Madlavningstermometret er
meget varmt! Risiko for forbrænding! Pas
på, når du trækker stikket og spidsen ud.
1. Tryk stegetermometrets stik helt ind i kontakten i ovnens sidevæg.
2. Sæt madlavningstermometrets spids ind i
midten af kødet, så langt som den kan
komme.
3. Tryk en eller flere gange på Valg-knappen
, til lampen for Madlavningstermometer
blinker.
4. Brug knapperne " + " / " - " til at indstille
den ønskede centrumtemperatur. Temperaturindstillingen går fra 30 °C til 99 °C.
Se de anbefalede værdier i tabellen.
5. Indstil ovnfunktion og - temperatur med
betjeningsknapperne.
6. Ovnen slukker automatisk, når kødet har
nået den indstillede centrumtemperatur.
7. Tag madlavningstermometret ud.
Anbefalet centrumtemperatur
50 °C
rødt i midten
60 °C
rosa i midten
70 °C
gennemstegt
Hvis kødet ikke er tilstrækkelig gennemstegt:
Gentag ovenstående trin, og indstil en højere
centrumtemperatur.
DANSK
10
Tilberedningstabeller
Øverste ovn
Rille
Ovntemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Småt bagværk
2
170 - 190
10-20
0,5
Pulverkage
2
150 - 170
50-70
1
Franskbrød
2
170 - 180
40-50
1
Fisk
2
160 - 180
20-30
1,5
Frugttærte, bradepandekage
2
170 - 190
30-50
1,5
Pasta, lasagne
osv.
2
160 - 180
40-60
1
Quiche, tærte,
tærte med fyld
2
170 - 190
25-50
1
Grøntsager: Bagekartofler/ovnstegte kartofler
2
180 - 190
66-90
1
Pizza
1
200 - 230
20-30
Rille
Ovntemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Vægt (kg)
Madvarer
0,25
Ovnfunktion
Hovedovn
Vægt (kg)
Madvarer
Ovnfunktion
1
Oksekød/oksesteg med ben
3
170 - 190
50-70
1
Bede/lam
3
170 - 190
50-70
1
Svinekød/kalvekød/skinke
3
170 - 190
50-90
1
Kylling
3
180 - 200
50-60
3
Kalkun/gås
1
170 - 190
120-150
1,5
And
2
180 - 200
70-100
1
Fasan
3
170 - 190
70-80
1,5
Kanin
3
170 - 190
50-70
Advarsel Dæk ikke ovnen med alufolie,
og stil aldrig en bageplade eller en
bradepande direkte i ovnens bund. Det
ophober varme, der kan beskadige ovnens
emalje.
Advarsel Hold altid ovndøren lukket
under tilberedningen. Hold afstand, når
ovndøren vippes ned. Lad den ikke falde ned
af sig selv - hold i dørgrebet, til den er helt
åben.
DANSK
11
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Sluk for apparatet, og lad det
køle af inden rengøring.
1
2
Advarsel Af sikkerhedsgrunde må ovnen
ikke rengøres med damp- eller
højtryksrenser.
A
Advarsel Hold altid ovnen ren.
Ansamlinger af fedt eller madrester kan
medføre brand, især i bradepanden.
Udvendig
• Aftør fronten med en blød klud opvredet i
varmt sæbevand.
• Til metalfronter bruges gængse rengøringsmidler.
• Brug ikke skurepulver/-pasta eller skuresvampe.
90°
Åbn døren helt, og Løft armene på de to
hold på de to hæng- hængsler, og drej
dem.
sler.
3
Ovnrum
• Tænd for ovnbelysningen før indvendig rengøring.
• Tør ovnen af med en blød klud opvredet i
varmt sæbevand, og lad den tørre.
Tilbehørsdele
Efter hver brug rengøres alle udtagelige dele
(ovnribber, rist, bageplade osv.) med en blød
klud opvredet i varmt sæbevand. Tør grundigt
efter. En kort iblødsætning gør dem lettere at
få rene.
Rengøring af ovndør
Ovndøren består af to ovnglas monteret oven
på hinanden. For at lette rengøringen kan du
tage ovndøren og det inderste glas af.
4
45°
Luk ovndøren til den
første åbne stilling
(ca. 45°).
Træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
5
Advarsel Ovndøren kan smække i, hvis
du prøver at fjerne det inderste ovnglas,
mens ovndøren sidder på.
Afmontere ovnlågen
Vigtigt Læg mærke til glassenes rækkefølge
og hvordan de sidder.
A
Hold på glassets
overside, og træk det
op og ud af holderen.
Tag fat i begge ender af dørlisten på
ovndørens overkant,
og tryk den indad, til
pakningen slipper.
Træk så dørlisten opad og ud.
DANSK
12
Rengør glas og ovndør med vand og sæbe. Tør
det grundigt af.
Isætning af ovnglas og dør
Isætning af glas og dør:
1. Skub glasset oppefra og skråt ned i holderen, og sænk så glasset.
2. Tag fat om dørlisten i begge sider, flugt den
med dørens inderkant, og tryk dørlisten ind
i dørens overkant.
3. Åbn ovndøren helt.
4. Vip klemmearmene på de to hængsler tilbage til deres oprindelige stilling.
5. Luk lågen.
Sæt ovnribberne på igen med samme fremgangsmåde, men i omvendt rækkefølge.
Vigtigt De afrundede ender på styreskinnerne
skal vende fremad.
Udskiftning af ovnpære og rengøring af
dækglas
Advarsel Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten, før du skifter
ovnpære. (Se under "Beskrivelse af
produktet").
Ovnribber
Tag ovnribberne af, når ovnens sidevægge
skal gøres rene.
2
1
2
1
Træk forenden af rib- Hægt så ribberne af i
berne ud af ovnvæg- bagenden.
gen.
1. Drej dækglasset mod uret, og tag det af.
Gør glasset rent.
2. Hvis nødvendigt: Udskift den gamle ovnpære med en ny 15/25 watt ovnpære, 230
V (50Hz), varmefast op til 300 °C (fatning:
E14).
3. Sæt dækglasset på igen.
Når der opstår fejl
Problem
Mulig årsag
Løsning
Ovnen virker ikke
Ovnen er ikke blevet indstillet
Kontroller, at der er valgt ovnfunktion og temperatur
Ovnen virker ikke
Apparatet er ikke korrekt tilslut- Kontroller, at apparatet er korrekt
tet, og/eller der er ingen forbin- tilsluttet, og at der er forbindelse
delse til lysnet
til lysnettet
Kontrollampen for temperatur lyser ikke
Ovnen er ikke blevet indstillet
Vælg ovnfunktion og temperatur
Ovnbelysningen virker
ikke
Pæren i ovnen er sprunget
Udskift ovnpæren
DANSK
13
Problem
Mulig årsag
Løsning
Der sætter sig damp og Maden har stået for længe i ov- Lad ikke maden stå i ovnen lænkondensvand på maden nen
gere end 15-20 minutter efter tilog i ovnrummet
beredningen
Displayet viser "12.00",
og urdisplayet blinker
Strømmen er afbrudt.
Stil uret igen
Displayet viser F11
Madtermometrets stik er ikke
sat helt ind i bøsningen
Tryk madtermometrets stik så
langt ind i bøsningen, som det kan
komme
Hvis der opstår en fejl: Forsøg først selv at finde
en løsning. Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt forhandleren eller servicecentret.
Hvis fejlen skyldes forkert betjening, eller
hvis installationen ikke er udført af en
autoriseret installatør, kan du ikke gå ud fra,
at et teknikerbesøg fra servicecentret eller forhandleren er gratis, heller ikke i garantiperioden.
Tekniske data
Mål (indvendig)
Bredde
Højde
Dybde
Nettorumfang
Øverste ovn: 37 liter
Hovedovn: 55 liter
Areal, største bageplade (netto)
1130 cm2
Nederste varmelegeme
Øverste ovn: 1000 W
Hovedovn: 1000 W
Øverste varmelegeme
Øverste ovn: 1100 W
Hovedovn: 900 W
Grillelement
Øverste ovn: 1000 W
Hovedovn: 1750 W
Over- og undervarme
Øverste ovn: 2200 W
Hovedovn: 2000 W
Undervarme
1100 W
Grill
1850 W
Fuld grill
Øverste ovn: 2200 W
Hovedovn: 2750 W
Varmluft
2000 W
Varmluftgrill
2750 W
Pizza
3000 W
594
888
548
DANSK
14
Optøning
Tilsluttet effekt i
50 W
alt1)
5100 W
Ovnpære
25 W
Ventilator
22 W
Antal funktioner
8+2
Strømforbrug, statisk
0,79 kWh
Strømforbrug ved standardportion og
undervarme
0,79 kWh
Strømforbrug ved standardportion og
varmluft
0,79 kWh
1) Oplysningerne om tilslutning til lysnet, spænding og samlet effektoptag står på typepladen (se under
"Produktbeskrivelse").
Installation
Bemærk Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
Advarsel Apparatet må kun installeres
af en faguddannet, autoriseret
installatør. Hvis du ikke henvender dig til en
faguddannet eller autoriseret person,
bortfalder garantien i tilfælde af skader.
• Hvis apparatet skal indbygges i et skabselement: Kontroller først, at nichemålene er
passende.
• Kontroller, at installationen er beskyttet mod
elektrisk stød.
• Ifølge gældende regler skal alle dele, der
beskytter mod elektrisk stød, fastgøres på
en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden
brug af værktøj.
• Apparatet kan placeres med bagsiden og
den ene side op ad et andet apparat eller
en væg, der er højere. Den anden side skal
stå op ad et møbel med samme højde.
• Indbygningsskabets stabilitet skal opfylde
kravene i DIN 68930.
• Indbygningsovne og kogesektioner er forsynet med særlige tilslutningssystemer. Af
sikkerhedsmæssige grunde må de kun kombineres med apparater af samme fabrikat.
Tilslutning, el
Advarsel Den elektriske tilslutning må
kun udføres af en faguddannet,
autoriseret installatør.
• Producenten påtager sig intet ansvar, hvis
disse forholdsregler ikke tages.
• Tilslut apparatet til jord i h.t. Stærkstrømsbekendtgørelsen.
• Sørg for, at mærkespændingen og strømtypen på typepladen svarer til el-forsyningen
på installationsstedet.
• Apparatet leveres uden stik og tilslutningskabel.
• Elektriske dele må kun monteres eller udskiftes af en tekniker fra servicecentret eller
en autoriseret installatør.
DANSK
• Brug altid en korrekt monteret stødsikker
kontakt.
• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Brandfare.
• Sørg for, at der er adgang til netstikket efter
installationen.
• Sluk ikke for apparatet ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud.
15
• Den elektriske installation skal udføres, så
apparatet kan afbrydes fra nettet med en
flerpolet afbryder med en brydeafstand på
mindst 3 mm, f.eks. automatisk linjeafbryder,
jordafbryder eller sikring.
Dette apparat opfylder gældende EU-direktiver.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning, hvor
produktet er købt, for yderligere oplysninger
om genanvendelse af dette produkt.
Før apparatet bortskaffes
Advarsel Gør følgende, før du
bortskaffer apparatet:
• Tag stikket ud af stikkontakten.
• Klip netledningen af, og kassér den.
• Fjern dørlåsen, og kassér den. Det hindrer,
at børn kan smække sig inde i apparatet.
Risiko for kvælning.
Emballagemateriale
Materialer mærket med symbolet
kan genanvendes. Aflever emballagen i de rigtige
containere på kommunens genbrugsstation.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder
LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af
den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN, og
alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net
af autoriserede servicepartnere.
DANSK
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra den
dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA.
Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning
af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og
forudsat at fejlen vedrører produktions- eller
materialefejl, der er omfattet af garantien. På
disse betingelser gælder EU-retningslinjerne
(Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger
produktet og afgør efter eget skøn, om det er
omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for
omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner
via sine egne serviceaktiviteter derefter efter
eget valg enten reparere det defekte produkt
eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust,
korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
16
• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning
af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførselsog afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele
af kabinetter. Med mindre det kan bevises,
at sådanne skader skyldes produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl
ved teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation, der er
defekt eller ikke i overensstemmelse med
specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
• Skader opstået under transport.
• Udgifter til gennemførelse af installationen
af IKEA-produktet, med mindre denne skyldes en reparation eller udskiftning på grund
af defekte dele.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der
udføres af en uddannet specialist med vores
originale dele for at tilpasse produktet til de
tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet
EU-land.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres
til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser,
der er normale i det nye land. Der eksisterer
kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet
inden for garantiens rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i henhold
til de tekniske specifikationer i det land, hvor
garantikravet fremsættes;
DANSK
• produktet efterlever og installeres i henhold
til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;
Den særlige SERVICE for IKEA-produkter
Kontakt endelig IKEAs udpegede SERVICE for
• at fremsætte et krav i henhold til denne garanti;
• at bede om oplysninger om installation af
IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger
vedrørende:
– den generelle installation af IKEA-køkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand og
gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker.
• afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i
denne brochure, før du kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du
har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog for at få en
fuldstændig liste over IKEAs udpegede serviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre.
Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har brug
for assistance til. Før du kontakter os, skal du
sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret
kode), modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug for
assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen
17
også indeholder IKEAs varebetegnelse og
nummer (8-cifret kode) på hver af de
produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
For eventuelle yderligere spørgsmål, der ikke
er anført i ovenstående paragraf “Den særlige
SERVICE for IKEA-produkter”, skal du ikke bruge de særlige telefonnumre på sidste side i
denne brochure, men kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings Call Center. Vi anbefaler,
at du læser produktets dokumentation omhyggeligt, før du kontakter os.
NORSK
18
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Tilberedningstabell
Stell og rengjøring
18
19
20
20
23
24
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Elektrisk tilkopling
Miljøvern
IKEA EUROPA GARANTI
26
27
28
28
29
29
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker
produktet. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med produktet
hvis du selger eller flytter det. Den som bruker
produktet må være godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan produktet betjenes.
Riktig bruk
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det
er i drift.
• Dette produktet er utelukkende beregnet for
bruk i vanlig husholdning.
• Produktet må aldri benyttes som arbeidsbenk eller oppbevaringshylle.
• Ikke plasser eller oppbevar brennbare væsker, brannfarlige materialer eller lettantennelige gjenstander (f.eks. plastfolie, plast,
aluminium) i eller i nærheten av produktet.
• Vær forsiktig når du kopler elektriske produkter til veggkontakt i nærheten. Ikke la
strømledningen komme i kontakt med eller
bli klemt av den varme ovnsdøren.
• Ikke oppbevar fuktige matretter i ovnen etter at tilberedningen er ferdig, for fuktigheten kan skade emaljen eller smitte over på
maten.
• Ikke foreta reparasjoner selv, da dette kan
føre til personskader eller skader på produktet. Ta alltid kontakt med kundeservice.
• Ikke bruk skurende vaskemidler eller skarpe
metallgjenstander for å rengjøre glasset i
ovnsdøren. Dette kan ripe opp overflaten og
føre til at glasset kan knuse.
Merknad om emaljelakken
Fargeendringer i ovnens emaljelakk på
grunn av bruk har ingen innvirkning på produktets egnethet for normal og korrekt bruk.
Dette utgjør derfor ingen feil etter garantiloven.
Barns sikkerhet
• Dette produktet skal kun brukes av voksne.
Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker
med produktet.
• Hold all emballasje borte fra barns rekkevidde. Det er fare for kvelning.
• Hold barn borte fra produktet når døren er
åpen.
Generelt om sikkerhet
• Dette produktet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon
om bruken av produktet av en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Forbrenningsfare! Ovnsrommet blir varmt
under bruk.
• Pass på når du åpner ovnsdøren. Dampen
er varm!
Installasjon
• Kontroller at dette produktet ikke er skadet
under transport. Ikke kople til et skadet produkt. Kontakt leverandøren ved behov.
• Kun en autorisert servicetekniker kan reparere dette produktet. Bruk kun originale reservedeler.
NORSK
19
• Innbygningsprodukter skal bare brukes når
de er bygd inn i egnede skrog og arbeidsbenker som oppfyller standardene.
• Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene
på dette produktet. Fare for personskade
eller skade på produktet.
Advarsel Følg anvisningene om elektrisk
tilkopling nøye.
Akrylamidopplysninger
Viktig Ifølge ny vitenskapelig kunnskap kan
matvarer som brunes intenst, særlig produkter
som inneholder stivelse, utgjøre helsefare på
grunn av akrylamider. Derfor anbefaler vi å
tilberede matrettene ved lave temperaturer
og ikke brune maten for sterkt.
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1
3
2
18
17
16
7
5
4
6
9
8
10
11
12
15
13
14
1 Betjeningsbryter for ovnsfunksjon til øverste ovn
2 Strømindikator for øverste ovn
3 Betjeningsbryter for temperatur til øverste
ovn
4 Temperaturindikator for øverste ovn
5 Display
6 Strømindikator for hovedovnen
7 Betjeningsbryter for ovnsfunksjon til hovedovnen
8 Temperaturindikator for hovedovnen
9 Betjeningsbryter for temperatur til hovedovnen
10 Grillelement i øverste ovn
11 Typeplate
12 Undervarme-elementet
13 Grillelement i nederste ovn
14 Vifte
15 Ovnslampen i nederste ovn
16 Ovnslampe i øverste ovn
17 Varmeelement
18 Ventilåpninger for kjølevifte
NORSK
20
Ovnens tilbehør
Dryppebrett
Stekebrett
1x
1x
Trykk-dra betjeningsbrytere
Rist
Steketermometer
1x
1x
Ovnen er utstyrt med trykk-dra betjeningsbrytere. Trykk-dra betjeningsbryterne kan trykkes
inn i betjeningspanelet når ovnen er av.
Drei trykk-dra betjeningsbryterne med urviserne for å stille inn temperatur og ovnsfunksjon.
Før første gangs bruk
Fjern all emballasje både inni og utenpå
ovnen før du tar den i bruk. Du må ikke
fjerne typeskiltet.
Når apparatet koples til strøm, eller ved strømbrudd, blinker tidsindikatoren automatisk.
Bruk " + " eller " - " -knappen for å stille inn
klokken. Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen,
og klokken viser det innstilte klokkeslettet.
Hvis klokkeslettet ikke er innstilt, virker ikke apparatet.
Varm deretter opp ovnen uten mat.
Forvarming
Drei ovnens betjeningsbryter for ovnsfunksjon
og la ovnen stå på i 45 minutter med
til
maksimal varme for å brenne av eventuelle
rester fra flatene i ovnsrommet. Tilbehøret kan
bli varmere enn ved vanlig bruk. I løpet av
denne fasen kan du kjenne en lukt. Dette er
normalt. Luft godt ut i rommet.
Første gangs rengjøring
Rengjør produktet før første gangs bruk. Rengjør tilbehøret og ovnsrommet med en myk klut
fuktet i varmt såpevann.
Daglig bruk
Slå apparatet på
Velg ovnsfunksjon og temperatur.
Innstilling av ovnsfunksjon
Drei betjeningsbryteren for ovnsfunksjoner
med urviserne (se etter i "Produktbeskrivelse").
NORSK
21
Innstilling av temperaturen
Drei betjeningsbryteren for temperatur med
urviserne (se etter i "Produktbeskrivelse"). Du
kan stille inn temperaturen mellom 50 °C og
275 °C.
Slå av apparatet
Drei betjeningsbryterne for temperatur og
ovnsfunksjoner til av-posisjon.
Funksjoner for øverste ovn
Ovnsfunksjon
Bruk
AV-posisjon
Ovnslys - lyser uten at ovnen er på.
Over- og undervarme. Varmen kommer både fra taket og bunnen av ovnen.
For steking av kaker eller middagsretter på én ovnsrille.
Full grill. Hele grillelementet er på. For grilling av større mengder flate matvarer og risting av brød.
Funksjoner for hovedovn
Ovnsfunksjon
Bruk
AV-posisjon
Ovnslys - lyser uten at ovnen er på.
Varmluft - for tilberedning av matretter som skal ha samme steketemperatur
på mer enn en rille, uten at smaken smitter over/overføres.
Pizza - bunnelementet gir varme til undersiden av pizzaer, terter eller paier,
mens viften sirkulerer luft for å steke oversiden av pizzaer eller paifyllet.
Over- og undervarme. Varmen kommer både fra taket og bunnen av ovnen.
For steking av kaker eller middagsretter på én ovnsrille.
Undervarme. Varmen kommer fra bunnen av ovnen. For steking av kaker
som skal ha sprø bunn.
Tine - tiner frossen mat. Betjeningsbryteren for temperatur må stå i av-posisjon.
Grill - til grilling av flate matvarer i små mengder, midt på rillen. Riste brød.
Full grill. Hele grillelementet er på. For grilling av flate matvarer i store
mengder. Riste brød.
Omluftgrilling - grillelementet og ovnsviften drives vekselvis og sirkulerer
varm luft rundt maten. Steke store kjøttstykker.
Driftsindikator
Driftsindikatoren (se etter i "Produktbeskrivelse") tennes når betjeningsbryteren for ovnsfunksjon brukes.
Indikatorlampe for temperatur
Temperaturindikatoren (se etter i "Produktbeskrivelse") lyser når ovnen varmes opp. Den
slukker når ovnen har nådd korrekt temperatur. Deretter slår den seg på og av for å vise
at temperaturen opprettholdes.
NORSK
22
Sikkerhetstermostat
For å unngå farlig overoppvarming (på grunn
av feil bruk av produktet eller defekte deler),
er stekeovnen utstyrt med en sikkerhetstermostat som kan bryte strømtilførselen. Stekeovnen slår seg på igjen av seg selv når temperaturen har sunket til trygt nivå.
Hvis det oppstår feil på sikkerhetstermostaten,
må du ikke prøve å reparere den selv. Ta kontakt med kundeservice.
Kjølevifte
Kjøleviften (ikke synlig) holder frontpanelet,
bryterne og ovnsdørhåndtaket kalde. Når ovnen er på, koples viften inn automatisk. Varm
luft blåser ut gjennom ventilasjonsåpningene i
nærheten av ovnsdørhåndtaket. For å holde
bryterne kalde, kan viften fortsette å gå etter
at ovnen er av.
For å åpne ovnsdøren mens barnesikringen er satt i, trekker du spaken på
barnesikringen oppover som vist på bildet.
Lukk døren uten å
trekke i barnesikringen.
For å fjerne barnesikringen må du åpne
ovnsdøren og skru
den løs.
Mekanisk barnesikring
apparatet leveres med en festet og aktivert
barnesikring. Den er plassert like under ovnens
betjeningspanel til høyre.
Klokkefunksjoner
Symbol
Funksjon
Beskrivelse
Steketid
For innstilling av hvor lenge stekeovnen skal være på
Stekeslutt
Stilles inn når ovnen skal slås av
Steketid kombinert med stekeslutt
Stille inn utsatt start for apparatet
Stoppeklokke
For innstilling av varseluret. Når tiden er over,
høres et signal
Klokke
Stille inn klokkeslett
Steketermometer
Måler kjernetemperaturen ved steking av store
kjøttstykker
NORSK
23
1
5
2
4
1 Display for tid og steketermometerets temperatur
2 Funksjonsindikatorer
3 Knappen " + "
4 Valgknappen
5 Knappen " - "
3
Stille inn klokkefunksjoner
• Trykk flere ganger på valgknappen
, til
indikatoren for ønsket funksjon blinker.
• Still inn eller endre klokken med " + " / " - "
de neste 5 sekundene. Deretter starter den
innstilte tiden.
Avbryte klokkefunksjonen
Trykk flere ganger på valgknappen
, til
funksjonsindikatoren viser den riktige funksjonen, og trykk på " - " -knappen. Etter få sekunder slås klokkefunksjonen av.
Steketermometer
Steketermometeret måler kjernetemperaturen
i kjøttet. Når kjøttet når den innstilte temperaturen, slås ovnen av automatisk.
Advarsel Steketermometeret er svært
varmt! Forbrenningsfare! Vær foriktig når
du fjerner spissen og støpselet fra
steketermometeret.
1. Sett steketermometerets støpsel inn i stikkontakten i stekeovnens sidevegg.
2. Sett spissen på steketermometeret inn i
sentrum av kjøttet, så langt det går.
3. Trykk flere ganger på valgknapp
, til indikatoren for steketermometeret
blinker.
4. Bruk " + " / " - " -knappene for å stille inn
ønsket kjernetemperatur. Du kan stille inn
temperaturen fra 30 °C til 99 °C.
Se etter i tabellen for anbefalte verdier.
5. Bruk betjeningsbryterne for å stille inn ovnens stekefunksjon og temperatur.
6. Når kjøttet når den innstilte kjernetemperaturen, slås ovnen av automatisk.
7. Ta ut steketermometeret.
Anbefalte kjernetemperaturer
50 °C
Rød
60 °C
Rosa
70 °C
Gjennomstekt
Hvis stekegraden ikke er tilfredsstillende, går
du gjennom trinnene ovenfor en gang til og
stiller inn en høyere kjernetemperatur.
Tilberedningstabell
Øverste stekeovn
Rille
Ovnstemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Småkaker
2
170 - 190
10-20
Kakemix
2
150 - 170
50-70
Vekt (kg)
Matvare
0,25
0,5
Ovnsfunksjon
NORSK
24
Rille
Ovnstemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Hvetebrød
2
170 - 180
40-50
1
Fisk
2
160 - 180
20-30
1,5
Fruktpaier, strøsselkaker
2
170 - 190
30-50
1,5
Pasta lasagne
osv.
2
160 - 180
40-60
1
Quiche, terter,
pudding
2
170 - 190
25-50
1
Grønnsaker: Bakte poteter/stekte
poteter
2
180 - 190
66-90
1
Pannepizza
1
200 - 230
20-30
Rille
Ovnstemperatur (°C)
Tilberedningstid
(min)
Vekt (kg)
Matvare
1
Ovnsfunksjon
Hovedovn
Vekt (kg)
Matvare
Ovnsfunksjon
1
Storfe/surret oksestek
3
170 - 190
50-70
1
Får/lam
3
170 - 190
50-70
1
Svin/kalv/skinke
3
170 - 190
50-90
1
Kylling
3
180 - 200
50-60
3
Kalkun/gås
1
170 - 190
120-150
1,5
And
2
180 - 200
70-100
1
Fasan
3
170 - 190
70-80
1,5
Kanin
3
170 - 190
50-70
Advarsel Ikke dekk ovnsrommet med
aluminiumsfolie, og ikke plasser
dryppebrett eller stekeformer rett på bunnen.
Stekeovnens emalje kan bli skadet på grunn
av den ekstra varmeutviklingen.
Advarsel Ha alltid stekeovnsdøren
lukket når ovnen er på. Vær forsiktig når
du åpner stekeovnsdøren. Hold i
dørhåndtaket til døren er helt åpen.
Stell og rengjøring
Advarsel Slå av ovnen og la den avkjøles
før du rengjør den.
Advarsel Av sikkerhetsgrunner må du
ikke rengjøre produktet med damp- eller
høyttrykksspyler.
NORSK
25
Advarsel Hold produktet rent til enhver
tid. Oppsamlet fett eller matrester kan
føre til brann, spesielt i dryppbrettet.
Produktets utsider
• Rengjør produktets front med en myk klut
fuktet i varmt såpevann.
• Bruk vanlige rengjøringsmidler for fronter av
metall.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller
skuresvamper.
Stekeovnsrommet
• Slå stekeovnslampen på før rengjøring.
• Rengjør ovnen med en myk klut fuktet i varmt
såpevann. La ovnen tørke godt.
Tilbehør
Rengjør alle innsettingsenhetene med en myk
klut fuktet i varmt såpevann (stekebrett, rist,
ovnsstiger osv.) etter hver gangs bruk og tørk
godt. Legg delene i bløt, så er de lettere å
rengjøre.
3
4
45°
Lukk døren til første
posisjon (ca. 45°).
Trekk så døren forover og ta den ut av
holderen.
Hold dørlisten i øverste kant av ovnsdøren på begge sider,
og trykk innover for å
løsne
pakningen.
Trekk så dørlisten
oppover og av.
5
Rengjøring av stekeovnsdøren
Ovnsdøren består av to glassruter utenpå hverandre. For å forenkle rengjøringen, fjerner du
ovnsdøren og glassrutene.
Advarsel Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du fjerner den indre glassplaten
mens døren fortsatt er montert.
Fjerne ovnsdøren
Viktig Ta hensyn til glassenes rekkefølge og
hvordan de skal
2
1
A
90°
A
Åpne døren helt, og Løft og drei spakene
hold de to dørhengs- på de to hengslene.
lene.
Hold
glassrutene
øverst i kanten og
trekk de opp og ut av
holderen.
Rengjør dørglassene med vann og såpe. Tørk
den forsiktig.
Sett inn glassrutene og døren
Sette inn glassruten og døren:
1. Skyv glassruten inn i holderen ovenfra, sett
den i riktig vinkel og skyv glasset inn.
2. Hold dørlisten på begge sider, juster den i
forhold til den indre kanten på døren og
trykk dørlisten inn på dørens øvre kant.
3. Åpne stekeovnsdøren helt.
4. Fold sammen låseklemmene på begge
dørhengslene til opprinnelig posisjon.
5. Lukk ovnsdøren igjen.
NORSK
26
Ovnsstiger
Fjern ovnsstigene for å rengjøre sideveggene
i ovnsrommet.
2
1
2
1
Trekk stigene ut av Deretter hekter du
ovnsveggen
etter stigene av bak.
fremre kant.
For å sette stigene tilbake på plass, følger du
anvisningene i omvendt rekkefølge.
1. Drei lampedekselet mot urviserne, og ta
det av. Rengjør lampedekselet.
2. Om nødvendig, skift ut den gamle lyspæren med en varmeresistent stekeovnspære
av typen 15/25 W, 230V (50Hz), 300 °C
(tilkoplingstype: E14).
3. Skru lampedekselet på igjen.
Viktig De avrundete endene på
styrestengene må vende forover.
Skifte pære i stekeovnslampen og rengjøre
lampedekselet
Advarsel Før du skifter ovnslampen (se
"Produktbeskrivelse"), slår du av ovnen
og kobler fra strømmen.
Hva må gjøres, hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Stekeovnen virker ikke
Du har ikke gjort nødvendige
innstillinger
kontroller om du har valgt ovnsfunksjon og temperatur
Stekeovnen virker ikke
Støpselet er ikke satt i stikkontakten eller/og strømforsyningen til ovnen er ikke på
Kontroller om støpselet er satt inn
i stikkontakten og at stikkontakten
er strømførende
Temperaturindikatoren
lyser ikke
Du har ikke gjort nødvendige
innstillinger
Velg ovnsfunksjon og temperatur
Stekeovnslampen virker Lyspæren er defekt
ikke
Skift lyspære i stekeovnslampen
Det legger seg konden- En matrett er blitt stående i stesvann og damp på ma- keovnen for lenge
ten og i stekeovnsrommet
Ikke la en matrett bli stående i stekeovnen lengre enn 15-20 minutter etter at tilberedningen er ferdig
NORSK
Problem
27
Mulig årsak
Løsning
"12.00" vises i displayet Strømtilførselen avbrytes.
og klokke-LED-en blinker
Tilbakestill klokken
F11 vises i displayet
Sett steketermometerets støpsel
godt inn i stikkontakten i stekeovnens sidevegg, så langt det lar
seg gjøre
Pluggen til steketermometeret
sitter ikke skikkelig i stikkontakten
Hvis det oppstår en feil, bør du først prøve å
finne en løsning på problemet selv. Hvis du ikke
kan finne noen løsning på problemet selv, kan
du kontakte forhandleren eller kundeservice.
Ved feilbruk eller feil montering må du
selv betale for eventuell service selv om
dette skjer innenfor garantitiden.
Tekniske data
Mål (innvendig)
Bredde
Høyde
Dybde
Bruksvolum
Øverste stekeovn: 37 l
Hovedovn: 55 l
594
888
548
Størrelse på største stekebrett (nett over- 1130 cm2
flate)
Undervarme-elementet
Øverste stekeovn: 1000 W
Hovedovn: 1000 W
Overvarme-element
Øverste stekeovn: 1100 W
Hovedovn: 900W
Grillelement
Øverste stekeovn: 1000 W
Hovedovn: 1750 W
Over- og undervarme
Øverste stekeovn: 2200 W
Hovedovn: 2000 W
Underelement
1100 W
Grillelement
1850 W
Maks. grill
Øverste stekeovn: 2200 W
Hovedovn: 2750 W
Varmluft
2000 W
Varmluftsgrill
2750 W
Pannepizza
3000 W
Tining
50 W
Nominell effekt1)
5100 W
NORSK
28
Ovnslampe
25 W
Kjølevifte
22 W
Antall funksjoner
8+2
Stasjonært energiforbruk
0,79 kWh
Energiforbruk med standard matmengde 0,79 kWh
og undervarme
Energiforbruk med standard matmengde 0,79 kWh
1) På typeskiltet finner du opplysninger om elektrisk tilkopling, spenning og total effekt (se etter i
"Produktbeskrivelse").
Montering
Obs Se etter i monteringsanvisningene
angående installasjon.
Advarsel Installasjonen må gjøres av en
autorisert person. Hvis du ikke lar en
autorisert person gjøre dette, vil ikke garantien
gjelde dersom det skulle oppstå skade.
• Når du skal bygge ovnen inn i kjøkkenet, må
du først kontrollere at målene i nisjen passer.
• Kontroller at installasjonen er beskyttet mot
elektrisk støt.
• I henhold til gjeldende bestemmelser må alle deler som beskytter mot elektrisk støt være festet slik at de ikke kan demonteres uten
verktøy.
• Apparatet kan plasseres med baksiden og
den ene siden inntil høyere apparater eller
vegg. Den andre siden må plasseres inntil
en seksjon med samme høyde.
• Innbyggingsskapet må være montert i overensstemmelse med kravene til stabilitet ifølge DIN 68930.
• Innbygningsovner og innbygningsplatetopper skal monteres med spesielle tilkoplingssystemer. Av sikkerhetsgrunner må du kun
kombinere produkter fra samme produsent.
Elektrisk tilkopling
Advarsel Bare en autorisert elektriker
skal utføre den elektriske installasjonen.
• Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger disse sikkerhetsforholdsreglene.
• Apparatet skal jordes i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene.
• Påse at den nominelle spenningen og strømtypen på typeskiltet er i overensstemmelse
med spenningen og strømtypen i strømforsyningen der du bor.
• Apparatet leveres uten plugg og strømkabel.
• Alle elektriske komponenter må installeres
eller skiftes av en servicetekniker eller kvalifisert servicepersonell.
• Bruk alltid korrekt installert, støtsikker stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter, konnektorer
eller skjøteledninger. Det er fare for brann.
• Påse at støpselet er tilgjengelig etter installasjonen.
• Ikke trekk i kabelen når du trekker støpselet
ut av stikkontakten. Trekk alltid i selve støpselet.
NORSK
• Kople apparatet til strømnettet med en enhet som gjør det mulig å kople apparatet fra
strømnettet på alle poler med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm, f.eks. automatisk ledningsbeskyttende strømbryter,
jordlekkasjeutløser eller sikring.
29
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU. direktiver.
Miljøvern
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
Før produktet kasseres
Advarsel Gjør følgende før du kasserer
produktet:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn
kan låse seg inne i produktet. Kvelningsfare.
Emballasjematerialene
Materiale som er merket med symbolet kan
gjenvinnes. Kast emballasjen i en passende
beholder for gjenvinning.
IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen
apparatet ble opprinnelig kjøpt hos IKEA, med
mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall
gjelder garantien bare i to (2) år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.
NORSK
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra datoen
det ble kjøpt hos IKEA. Garantien gjelder bare
for husholdningsbruk. Garantiunntakene står
oppført under overskriften ”Det som ikke dekkes av denne garantien” I garantiperioden
dekker garantien kostnadene forbundet med
å reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten ekstrautgifter og at feilen skyldes
fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets
direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget skjønn
om det dekkes av denne garantien. Dersom
problemet er funnet å være dekket av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør eller autorisert servicepartner i sitt egent servicenettverk
etter eget skjønn, enten reparere det defekte
produktet eller erstatte det med det samme
eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade som
følge av at bruksanvisningen ikke ble fulgt,
feil installering eller tilkobling til feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller vannskade, inkludert, men ikke begrenset til, skade som
følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt
miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på bruken
av apparatet, inkludert riper og eventuelle
fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer
eller substanser og rengjøring eller fjerning
av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem
eller såpeskuffer.
30
• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver,
fylling og uttømmingsrør, pakninger, lamper
og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett
eller deler av kabinett. Med mindre det ikke
kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under
et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
• Skader oppstått under transport.
• Installasjonskostnader for IKEA-apparatet,
med mindre det gjelder reparasjon eller utskifting av defekte deler.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet
i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter
som dekker, eller overgår, de lokale juridiske
krav som kan variere fra land til land. Garantien vil på ingen måte gi dårligere betingelser
enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres
innenfor rammen til garantibetingelsene som
gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen er bare
tilstede dersom:
• apparatet samsvarer med, og er installert i
samsvar med de tekniske spesifikasjonene
som gjelder for landet garantikravet er
fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er installert i
samsvar med de monteringsanvisningen og
sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.
NORSK
Dedikert SERVICE for IKEA-apparater
Ikke nøl med å kontakte IKEA serviceavdeling
for å:
• fremsette et krav under denne garantien,
• be om forklaring på installasjonen av IKEAapparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger
fra IKEA. Serviceavdelingen kan ikke forklare:
– den generelle installasjonen av et IKEAkjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen
leveres uten kabel og støpsel), vann eller
gass da dette må utføres av en autorisert
servicemontør,
• be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på
best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service
Du henvises til den siste siden i denne håndboken hvor du finner en fullstendig liste over
IKEAs tilsatte serviceleverandører og relevante telefonnumre i de forskjellige landene.
Viktig For å oppnå raskere service, anbefaler
vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.
Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for at
garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har
kjøpt.
31
Trenger du mer hjelp?
For spørsmål som ikke dekkes av paragrafen
“Dedikert SERVICE for IKEA-apparater”, kontakt callsenteret til nærmeste IKEA-butikk uten
å bruke de spesifikke telefonnumrene på den
siste siden i denne håndboken. Vi anbefaler at
du leser dokumentasjonen for apparatet grundig før du kontakter oss.
SUOMI
32
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Ruoanvalmistustaulukot
Hoito ja puhdistus
32
33
34
35
38
39
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Sähköliitäntä
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
40
41
42
42
43
43
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja käyttöä, jotta
osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. Pidä
käyttöohjeet aina laitteen mukana esimerkiksi
muuton yhteydessä tai jos myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen
käyttö ja tuntea sen turvallisuusominaisuudet.
Käyttötarkoitus
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan
aikana.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Älä pidä laitetta työtasona tai säilytystilana.
• Älä säilytä tulenarkoja nesteitä, helposti syttyviä tai sulavia esineitä (esimerkiksi muovikelmua, muovia, alumiinia) laitteen sisällä
tai sen läheisyydessä.
• Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita
pistorasiaan laitteen läheisyydessä. Älä anna virtajohtojen päästä kosketukseen kuuman uunin luukun kanssa tai jäädä luukun
väliin.
• Älä pidä kosteita astioita ja ruokia uunissa
kypsennyksen jälkeen, sillä kosteus voi vahingoittaa emalipintoja tai kalustekaappia.
• Älä yritä korjata laitetta itse välttääksesi vahingot ja laitteen vaurioitumisen. Ota aina
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia uunin luukun lasin puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Emalipintoja koskeva huomautus
Uunin emalipintoihin käytön aikana syntyvät värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan normaalissa ja asianmukaisessa käytössä. Tällaisia muutoksia ei siis katsota viaksi
takuuoikeudellisessa mielessä.
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisten
käyttöön. Pikkulapsia on valvottava, eikä
heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun
sen luukku on auki.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden
(eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
• Palovammojen vaara! Uunin sisätila kuumenee käytön aikana.
• Pysyttele sopivalla etäisyydellä uunista
avatessasi luukkua ruoanvalmistuksen aikana tai sen päätyttyä, jotta et polta itseäsi
uunin sisältä tulevan höyryn ja lämmön
vuoksi.
Asennus
• Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä
verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.
SUOMI
33
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin,
määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
Akryyliamidia koskeva varoitus
Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten
tutkimustulosten mukaisesti erityisesti
tärkkelyspitoisten ruokien voimakas
ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran
akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi
suosittelemme ruokien kypsennystä
mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä
liiallisen ruskistamisen välttämistä.
Varoitus! Noudata tarkasti
sähköliitäntää koskevia ohjeita.
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1
3
2
18
17
16
7
5
4
6
9
8
10
11
12
15
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Yläuunin toimintojen valitsin
Yläunnin toiminnan merkkivalo
Yläuunin lämpötilan valitsin
Yläuunin lämpötilan ilmaisin
Näyttö
Alauunin toiminnan merkkivalo
Alauunin toimintojen valitsin
Alauunin lämpötilan ilmaisin
Alauunin lämpötilan valitsin
Yläuunin grilli
Arvokilpi
Alalämpövastus
Alauunin grilli
Tuuletin
Alauunin lamppu
Yläuunin lamppu
Lämpövastus
Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot
SUOMI
34
Uunin varusteet
Uunipannu
Leivinpelti
1x
1x
Valitsimet (työntö/veto)
Ritilä
Paistomittari
1x
1x
Uunissa on työntö/veto-tyyppiset valitsimet.
Valitsimet voidaan painaa alas käyttöpaneelin tasolle silloin, kun uuni ei ole toiminnassa.
Lämpötila ja uunin toiminto asetetaan kiertämällä työntö/veto-valitsinta myötäpäivään.
Käyttöönotto
Poista kaikki pakkausmateriaalit sekä uunin ulko- että sisäpuolelta ennen kuin
käytät laitetta. Älä irrota arvokilpeä.
Kun laite kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon esiintyessä, ajastimen merkkivalo vilkkuu.
Kellonaika asetetaan painikkeella + tai - . Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua
ja kello näyttää asetettua aikaa.
Uuni toimii vasta sen jälkeen, kun kellonaika on
asetettu.
Uuden laitteen puhdistaminen
Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pese varusteet ja uunin sisäpinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Kuumenna uuni sen jälkeen tyhjänä.
Ensikäyttö
Käännä uunin toimintojen valitsin asentoon
ja anna uunin toimia 45 minuuttia maksimilämpötilassa, jotta sisäpintoihin valmistuksen yhteydessä jääneet aineet palavat pois.
Varusteet voivat kuumentua enemmän kuin
normaalikäytössä. Ensikäytön aikana uunista
saattaa tulla epämiellyttävää hajua. Tämä on
normaalia. Tuuleta huone hyvin.
SUOMI
35
Päivittäinen käyttö
Laitteen kytkeminen toimintaan
Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
Uunin toimintojen valitseminen
Käännä uunin toimintojen valitsinta myötäpäivään (katso kohta Laitteen kuvaus).
Lämpötilan säätäminen
Käännä lämpötilan valitsinta myötäpäivään
(katso kohta Laitteen kuvaus). Lämpötilan voi
asettaa välille 50 - 275 °C.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Käännä lämpötilan ja uunin toimintojen valitsimet pois toiminnasta -asentoon.
Yläuunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Uunin valo - Syttyy, vaikka mitään toimintoa ei ole valittu.
Ylä- ja alalämpö - Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa. Paistaminen
yhdellä kannatintasolla.
Suuri grilli - Koko grillivastus on toiminnassa. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.
Alauunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Uunin valo - Syttyy, vaikka mitään toimintoa ei ole valittu.
Kiertoilma - Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat.
Pizza - Alavastus kohdistaa lämmön suoraan pizzan, piiraan tai pasteijoiden
pohjaan, ja puhaltimen kierrättämä ilma kypsentää pizzan tai piiraan täytteen.
Ylä- ja alalämpö - Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa. Paistaminen
yhdellä kannatintasolla.
Alalämpö - Vain uunin pohjassa oleva alavastus on toiminnassa. Rapea- tai
mureapohjaisten kakkujen paistaminen.
Sulatus - Pakasteiden sulattaminen. Lämpötilan valitsimen on oltava Pois
toiminnasta -asennossa.
Grilli - Matalien ja pienten ruokamäärien grillaus ritilän keskellä. Leivän
paahtaminen.
Suuri grilli - Koko grillivastus on toiminnassa. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus. Leivän paahtaminen.
SUOMI
36
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Lämpögrilli - Grillivastus ja puhallin toimivat vuorotellen. Puhallin kierrättää
kuumaa ilmaa ruoan ympärillä. Suurikokoisten lihapalojen paistaminen.
Virran merkkivalo
Virran merkkivalo (katso kohta Laitteen kuvaus) syttyy, kun uunin toimintojen valitsin on
käännetty jonkin toiminnon kohdalle.
Lämpötilan merkkivalo
Lämpötilan merkkivalo palaa uunin kuumentumisen aikana (katso kohta Laitteen kuvaus).
Merkkivalo sammuu, kun uuni on kuumentunut
valittuun lämpötilaan. Sen jälkeen merkkivalo
syttyy ja sammuu lämpötilaa ylläpitävän termostaatin kytkeytymisen mukaisesti.
Turvatermostaatti
Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi
(laitteen virheellisen käytön tai vioittuneiden
osien vuoksi) uunissa on turvatermostaatti, joka keskeyttää virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Jos turvatermostaatti ei toimi oikein, älä yritä
korjata sitä itse. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Mekaaninen lapsilukko
Laitteessa on kiinteä lapsilukko, joka on toimitettaessa kytketty toimintaan. Lapsilukko sijaitsee uunin käyttöpaneelin alapuolella, oikealla puolella.
Kun lapsilukko on
kytkettynä,
uunin
luukku avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan mukaisesti.
Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.
Lapsilukon voi poistaa avaamalla uunin
luukun ja irrottamalla
ruuvit.
Jäähdytyspuhallin
Jäähdytyspuhallin (ei näkyvissä) pitää etupaneelin, valitsimet ja luukun kahvan viileinä. Puhallin käynnistyy automaattisesti, kun uuni on
päällä. Kuuma ilma poistuu uunin luukun kahvan vieressä olevien ilmanpoistoaukkojen
kautta. Puhallin voi toimia vielä senkin jälkeen,
kun uuni kytketään pois toiminnasta, jotta valitsimet pysyvät viileinä.
Kellotoiminnot
Symboli
Toiminto
Kuvaus
Toiminta-aika
Uunin toiminta-ajan asettaminen
Päättymisaika
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen
Toiminta-aika ja päättymisaika yhdessä
Ajastetun käynnistyksen asettaminen
Hälytinajastin
Hälytinajastimen asettaminen. Kun aika on kulunut loppuun, uunista kuuluu merkkiääni.
Kello
Kellonajan asettaminen
SUOMI
37
Symboli
Toiminto
Kuvaus
Paistomittari
Mittaa ruoan sisälämpötilan paistettaessa suurikokoisia lihapaloja
1
5
4
2
1
2
3
4
5
Ajan ja paistomittarin lämpötilan näyttö
Toimintojen symbolit
Pluspainike +
Valintapainike
Miinuspainike -
3
Kellotoimintojen asettaminen
• Paina valintapainiketta
, kunnes haluamasi toiminnon symboli alkaa vilkkua.
• Voit asettaa ajan tai muuttaa aikaa viiden
sekunnin kuluessa painikkeella + tai - . Sen
jälkeen asetettu aika alkaa kulua.
Kellotoiminnon peruuttaminen
Paina valintapainiketta
, kunnes haluamasi
toiminnon merkkivalo vilkkuu. Paina sen jälkeen miinuspainiketta (-). Kellotoiminto on peruutettu ja sen merkkivalo sammuu muutaman
sekunnin kuluttua.
Paistomittari
Paistomittari mittaa lihan sisälämpötilan. Kun
liha saavuttaa asetetun lämpötilan, uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Varoitus! Paistomittari on kuuma.
Palovammojen vaara! Ole varovainen,
kun vedät paistomittarin kärjen pois ruoasta ja
irrotat pistokkeen.
1. Työnnä paistomittarin pistoke uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.
2. Työnnä paistomittarin kärki lihan keskikohtaan.
3. Paina valintapainiketta
, kunnes paistomittarin merkkivalo
alkaa vilkkua.
4. Aseta haluamasi lihan sisälämpötila painikkeella + tai - . Lämpötilan voi asettaa
välille 30-99 °C.
Katso taulukossa mainitut suosituslämpötilat.
5. Aseta haluamasi uunin toiminto ja lämpötila valitsimilla.
6. Kun liha saavuttaa asetetun sisälämpötilan, uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
7. Irrota paistomittari.
Suositellut lihan sisälämpötilat
50 °C
Raaka (punainen sisältä)
60 °C
Puolikypsä
70 °C
Kypsä
Jos kypsyystaso ei ole riittävä, aseta korkeampi sisälämpötila edellä kuvatulla tavalla.
SUOMI
38
Ruoanvalmistustaulukot
Yläuuni
Taso
Uunin lämpötila (°C)
Paistoaika
(min)
Pikkuleivät
2
170 - 190
10 - 20
0,5
Valmistaikina
2
150 - 170
50 - 70
1
Vaalea leipä
2
170 - 180
40 - 50
1
Kala
2
160 - 180
20 - 30
1,5
Hedelmäpiiraat,
muropaistokset
2
170 - 190
30 - 50
1,5
Lasagne jne.
2
160 - 180
40 - 60
1
Suolaiset ja makeat piiraat ja
paistokset
2
170 - 190
25 - 50
1
Vihannekset, uuniperunat
2
180 - 190
66 - 90
1
Pizza
1
200 - 230
20 - 30
Paino (kg)
Ruokalaji
Taso
Uunin lämpötila (°C)
Paistoaika
(min)
1
Naudanliha
3
170 - 190
50 - 70
1
Lammas
3
170 - 190
50 - 70
1
Porsaanliha/vasikanliha/kinkku
3
170 - 190
50 - 90
1
Broileri
3
180 - 200
50 - 60
3
Kalkkuna/hanhi
1
170 - 190
120 - 150
1,5
Ankka
2
180 - 200
70 - 100
1
Fasaani
3
170 - 190
70 - 80
1,5
Kaniini
3
170 - 190
50 - 70
Paino (kg)
Ruokalaji
0,25
Uunin toiminto
Alauuni
Uunin toiminto
Varoitus! Älä laita uunin pohjalle
alumiinifoliota, rasvankeräysastioita tai
leivinpeltejä. Kerääntyvä lämpö voi
vahingoittaa emalipintaa.
Varoitus! Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana. Ole
varovainen avatessasi alaspäin avautuvaa
uunin luukkua. Älä anna luukun pudota auki,
vaan pidä kiinni luukun kahvasta, kunnes
luukku on kokonaan auki.
SUOMI
39
Hoito ja puhdistus
Varoitus! Katkaise virta laitteesta ja
anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.
1
2
Varoitus! Turvallisuussyistä laitetta ei
saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai
painepesurilla.
A
Varoitus! Pidä uuni aina puhtaana.
Erityisesti rasvapannuun kerääntyvä
rasva tai muut ruoka-aineet voivat aiheuttaa
tulipalon.
Laitteen ulkopinnat
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallisten pintojen puhdistuksessa
tavallisia puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausaineita ja karkeita pesusieniä.
Uunin sisäpinnat
• Kytke uunin valo ennen puhdistusta.
• Puhdista sisäpinnat lämpimällä vedellä ja
miedolla puhdistusaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa. Anna pintojen lopuksi kuivua.
Varusteet
Pese kaikki uunipellit, ritilät ja kannattimet jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja
miedolla puhdistusaineella käyttäen pehmeää pesuliinaa. Kuivaa lopuksi hyvin. Voit liottaa varusteita lyhyen aikaa puhdistuksen helpottamiseksi.
Uunin luukun puhdistaminen
Uunin luukussa on kaksi päällekkäistä lasia.
Voit helpottaa luukun puhdistamista irrottamalla luukun ja sisemmän lasin.
90°
Avaa luukku koko- Nosta ja käännä sanaan auki ja pidä ranoissa olevia vipukiinni kahdesta sara- ja.
nasta.
3
4
45°
Sulje uunin luukku ensimmäiseen avausasentoon (noin 45°
kulmassa.
Vedä luukkua sen
jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
5
Varoitus! Uunin luukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa sisemmän
lasin luukun ollessa paikallaan.
Uunin luukun irrottaminen
Tärkeää Ole tarkka, mihin järjestykseen ja
miten päin lasit kuuluvat.
A
Tartu lasilevyyn yläreunasta ja nosta se
ylös kiinnikkeestä.
Tartu luukun yläreunassa olevaan reunalistaan kummaltakin puolelta ja paina
sisäänpäin siten, että
tiiviste vapautuu. Irrota reunalista vetämällä sitä ylöspäin.
SUOMI
40
Puhdista lasinen uunin luukku vedellä ja miedolla puhdistusaineella Kuivaa varovasti.
Lasilevyjen ja luukun kiinnittäminen takaisin
paikalleen
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
Lasilevyn ja luukun asentaminen:
1. Liu'uta lasipaneeli kiinnikkeeseen yläkautta kulmassa ja laske se sitten alas.
2. Tartu reunalistaan kummaltakin puolelta,
kohdista se luukun sisäreunaan ja paina
reunalista kiinni luukun yläreunaan.
3. Avaa uunin luukku täysin auki.
4. Käännä kummankin saranan kiinnitysvivut
takaisin alas alkuperäiseen asentoon.
5. Sulje luukku.
Uunin lampun vaihtaminen ja suojalasin
puhdistaminen
Tärkeää Ohjaintappien pyöreiden päiden on
osoitettava eteenpäin.
Varoitus! Katkaise virta laitteesta ja
kytke laite irti verkkovirrasta ennen kuin
vaihdat uunin lampun (katso kohta Laitteen
kuvaus).
Kannattimet
Kun puhdistat uunin sivuseiniä, irrota kannattimet.
1
2
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdista suojalasi.
2. Vaihda tarvittaessa vanhan lampun tilalle
uusi: 15/25W, 230V (50Hz), lämmönkestävyys 300 °C (kanta: E14).
3. Kiinnitä suojalasi takaisin paikalleen.
2
1
Vedä
kannattimia Irrota kannattimet
etuosasta seinästä sen jälkeen takaopoispäin.
sasta.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Uuni ei toimi.
Tarvittavia asetuksia ei ole teh- Tarkista, onko uunin toiminto ja
ty.
lämpötila valittu.
Uuni ei toimi.
Laitetta ei ole kytketty oikein
Tarkista, onko laite kytketty oikein
verkkovirtaan ja/tai laitteeseen verkkovirtaan ja tuleeko siihen
ei tule jännitettä.
jännitettä.
Lämpötilan merkkivalo
ei syty.
Tarvittavia asetuksia ei ole teh- Valitse uunin toiminto ja lämpötity.
la.
Uunin valo ei toimi.
Uunin lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
SUOMI
Ongelma
Höyryä ja kosteutta
muodostuu ruokaan ja
uunin sisälle.
41
Mahdollinen syy
Ruoka on jätetty uuniin liian pit- Älä jätä ruokia uuniin 15-20 mikäksi ajaksi.
nuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy 12.00
Sähkökatkos.
ja kellon merkkivalo vilkkuu.
Näytössä näkyy F11.
Ratkaisu
Aseta kellonaika uudelleen.
Paistomittarin pistoke ei ole kun- Työnnä paistomittarin pistoke
nolla pistorasiassa.
kunnolla uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.
Jos laitteen käytössä on ongelmia, yritä ensin
selvittää ongelma itse. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana, mikäli toimintahäiriö on aiheutunut
virheellisen käytön tai valtuuttamattoman
henkilön suorittaman asennuksen vuoksi.
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Tilavuus
Yläuuni: 37 litraa
Alauuni: 55 litraa
Suurimman leivinpellin koko (nettopinta)
1130 cm2
Alalämpövastus
Yläuuni: 1 000 W
Alauuni: 1 000 W
Ylälämpövastus
Yläuuni: 1100 W
Alauuni: 900 W
Grillivastus
Yläuuni: 1 000 W
Alauuni: 1750 W
Ylä- ja alalämpö
Yläuuni: 2 200 W
Alauuni: 2 000 W
Alalämpö
1 100 W
Grillaus
1 850 W
Suuri grilli
Yläuuni: 2 200 W
Alauuni: 2 750 W
Kiertoilmatoiminto
2 000 W
Kiertoilmagrilli
2 750 W
Pizza
3 000 W
594
888
548
SUOMI
42
Sulatus
50 W
Kokonaisteho1)
5 100 W
Uunin lamppu
25 W
Jäähdytyspuhallin
22 W
Toimintojen lukumäärä
8+2
Staattinen energiankulutus
0,79 kWh
Energiankulutus normaalikäytössä alalämpötoiminnossa
0,79 kWh
Energiankulutus normaalikäytössä kiertoilmatoiminnossa
0,79 kWh
1) Sähköliitännän tiedot, jännite ja kokonaisteho on merkitty arvokilpeen (katso kohta Laitteen kuvaus).
Asennus
Huomio Lue asennusohjeet.
Varoitus! Laitteen asennus on annettava
ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
Muussa tapauksessa takuu ei vastaa
mahdollisista vahingoista.
• Tarkista, että asennusaukon mitat ovat oikeat, ennen kuin asennat laitteen keittiökalusteen sisään.
• Asennuksessa tulee käyttää sähköiskusuojausta.
• Voimassa olevien määräysten mukaisesti
kaikki sähköiskuilta suojaavat osat on kiinnitettävä siten, ettei niitä voi irrottaa ilman
työkaluja.
• Laite voidaan asentaa siten, että sen takaseinä ja toinen kylki ovat toista korkeampaa
laitetta tai seinää vasten. Laitteen toisen
kyljen on oltava samankorkuisen laitteen tai
kalusteen vieressä.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee vastata
standardin DIN 68930 vaatimuksia.
• Kalusteeseen asennettavissa uuneissa ja
keittotasoissa on mukana erityiset kiinnitysvälineet. Turvallisuussyistä vain saman valmistajan laitteiden yhdistäminen on sallittua.
Sähköliitäntä
Varoitus! Sähköliitäntä on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
• Valmistaja ei vastaa vahingoista, ellei näitä
turvallisuusohjeita ole noudatettu.
• Maadoita laite turvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja.
• Laitteen mukana ei toimiteta johtoa ja pistoketta,
• Sähköosien asennuksen tai vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. Tulipalon vaara.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
SUOMI
• Sähköliitäntään on asennettava kytkin, joka
erottaa laitteen kaikki navat sähkövirrasta
ja jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm.
Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi suojakytkimet, vikavirtakytkimet tai sulakkeet.
43
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Ennen laitteen käytöstäpoistoa
Varoitus! Kun poistat laitteen lopullisesti
käytöstä, toimi seuraavasti:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin estät lasten
loukkuunjäämisen koneen sisälle. Tukehtumisvaara.
Pakkausmateriaalit
Materiaalit, joissa on symboli
, ovat kierrätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien
osien takuuaika ei pitene sen vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu
ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien
huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.
SUOMI
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset
on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/
EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset
ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti.
Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alainen.
Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman
harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen
tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen
reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan
lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon
liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
44
• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt,
kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita
kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot.
• IKEA-laitteen asennuskustannukset, ellei tämä ole korjauksen tai viallisten osien vaihtamisen seurausta.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa
on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään
Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa
ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa
on olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia,
jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen
turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden
mukaisesti.
IKEA-laitteille määritetty HUOLTO
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n nimeämään HUOLTOON seuraavissa tapauksissa:
• tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen
tekeminen,
SUOMI
• IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien selventävien
tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,
– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja
kaasuliitännät, sillä nämä on annettava
valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.
• IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja
teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet
ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä
meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä palveluntarjoajista sekä heidän puhelinnumeronsa.
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä
oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen
numero. Ennen kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n tuotenumero
(8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.
45
Lisäavun tarve
Jos Sinulla on muita kuin edellä olevassa kappaleessa, IKEA-laitteille määritetty HUOLTO,
mainittuja kysymyksiä, älä soita tämän oppaan viimeisellä sivulla mainittuun numeroon,
vaan ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän
puhelinpalveluun. Lue huolellisesti laitteen mukana toimitetut asiakirjat, ennen kuin otat yhteyttä meihin.
SVENSKA
46
Innehåll
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Tillagningstabeller
Underhåll och rengöring
46
47
48
49
51
52
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Elektrisk anslutning
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
54
55
56
56
57
57
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda hushĺllsapparaten pĺ korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser
igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder hushĺllsapparaten. Spara
denna bruksanvisning och se till att den följer
med hushĺllsapparaten om du flyttar eller säljer hushĺllsapparaten. Alla användare mĺste
ha fullgod kännedom om hur hushĺllsapparaten skall användas och om dess säkerhetsfunktioner.
Korrekt användning
• Lämna inte ugnen utan tillsyn under användning.
• Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
• Ugnen får inte användas som arbetsyta eller förvaringsplats.
• Placera eller lagra inte brännbara vätskor,
eldfängda material eller föremål som kan
smälta (t.ex. plastfolie, plast, aluminium) i eller nära ugnen.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten. Se noga till att
kablarna inte kommer i kontakt med ugnens
heta ytor eller kläms i ugnsluckan.
• Låt inte fuktiga maträtter stå kvar i ugnen
när tillagningen är klar eftersom fukten kan
skada emaljen och tränga in i enheterna.
• Försök inte att reparera ugnen på egen
hand, detta för att undvika personskador
och skador på ugnen. Kontakta alltid kundtjänst.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med
slipeffekt eller vassa metallskrapor för att
rengöra ugnsluckans glas eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Anmärkning om emaljbeläggning
Färgförändringar på emaljbeläggningen, som ett resultat av användningen, påverkar inte ugnens lämplighet för normal och korrekt användning. De utgör därför heller inget
fel som täcks av garantin.
Barnsäkerhet
• Denna ugn får endast användas av vuxna
personer. Barn måste övervakas så att de
inte leker med ugnen.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll
för barn. Risk för kvävning föreligger.
• Håll barn borta från ugnen när luckan är
öppen.
Allmän säkerhet
• Denna ugn är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap, om
de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Risk för brännskador! Ugnens insida blir het
under användning.
• Håll dig på avstånd från ugnen när du öppnar ugnsluckan under tillagning, eller när
maten är klar, så att du inte står i vägen för
den ånga eller värme som kan strömma ut
när luckan öppnas.
SVENSKA
47
Installation
• Kontrollera att ugnen inte har skadats under
transporten. Nätanslut inte ugnen om den är
skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Reparationer av denna ugn får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
• Inbyggnadsprodukter får endast användas
efter inbyggnad i lämplig inbyggnadsenhet
och med arbetsytor som följer tillämpliga
standarder.
• Modifiera inte denna produkt och ändra
inte dess specifikationer. Risk för personskador och skador på ugnen föreligger.
Varning Följ noga instruktionerna om
elektriska anslutningar.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen
kan intensiv bryning av mat, särskilt produkter
som innehåller stärkelse, orsaka hälsorisker på
grund av akrylamid. Vi rekommenderar därför
tillagning vid så låga temperaturer som möjligt
och att inte bryna maträtter för kraftigt.
Produktbeskrivning
Översikt
1
3
2
18
17
16
7
5
4
6
9
8
10
11
12
15
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Funktionsvred för övre ugn
Nätindikator för övre ugn
Temperaturvred för övre ugn
Temperaturindikator för övre ugn
Display
Nätindikator för undre ugn (huvudugn)
Funktionsvred för undre ugn
Temperaturindikator för undre ugn
Temperaturvred för undre ugn
Grill i övre ugnen
Typskylt
Undre värmeelement
Grill i undre ugnen
Fläkt
Lampa för undre ugn
Lampa för övre ugn
Grillelement
Ventilationsöppningar för kylfläkt
SVENSKA
48
Tillbehör till ugnen
Långpanna
1x
Bakplåt
Galler
1x
1x
Intryckbara reglage
Matlagningstermometer
1x
Denna ugn är försedd med intryckbara kontrollvred. Dessa kontrollvred kan tryckas in i
kontrollpanelen när ugnen inte används.
Vrid kontrollvreden medurs för att ställa in
temperatur och ugnsfunktion.
Innan maskinen används första gången
Avlägsna allt förpackningsmaterial som
finns både inuti och utanpå ugnen innan
du använder ugnen. Ta inte bort typskylten.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans indikering automatiskt.
Använd knappen " + " eller " - " för att ställa
in aktuell tid. Efter ca. 5 sekunder slutar blinkningarna och i klockdisplayen visas den inställda tiden.
Ugnen fungerar bara när klockan har ställts in.
Första rengöring
Rengör ugnen innan du använder den första
gången. Rengör tillbehören och ugnsutrymmet
med en mjuk trasa och en lösning av varmt
vatten och diskmedel.
Värm sedan upp ugnen utan mat.
Förvärmning
och låt ugnen
Vrid ugnsfunktionsvredet till
vara i drift 45 minuter för att bränna bort eventuella rester i ugnsutrymmet. Tillbehören kan
bli hetare än vid normal användning. Under
denna period kan ugnen avge en viss lukt.
Detta är normalt. Se till att ventilera rummet
ordentligt.
SVENSKA
49
Daglig användning
Påslagning
Ställ in önskad ugnsfunktion och temperatur.
Inställning av ugnsfunktion
Vrid funktionsvredet (se "Produktbeskrivning")
medurs.
Inställning av temperatur
Vrid temperaturvredet (se "Produktbeskrivning") medurs. Du kan ställa in temperaturen
mellan 50 och 275 °C.
Avstängning
Vrid temperaturvredet och funktionsvredet till
respektive AV-läge.
Funktioner i den övre ugnen
Ugnsfunktion
Användning
AV-läge
Ugnslampa - Tänds utan någon tillagningsfunktion.
Traditionell matlagning - Värmen kommer från både det övre och det undre
värmeelementet. För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Max grill - Värmen kommer från hela grillelementet. För grillning av tunna
livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.
Funktioner i den undre ugnen (huvudugn)
Ugnsfunktion
Användning
AV-läge
Ugnslampa - Tänds utan någon tillagningsfunktion.
Tillagning med varmluft - För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på olika hyllnivåer, utan att aromerna blandas.
Pizza - Det undre elementet tillför värme direkt till undersidan av pizza, quiche eller pajer medan fläkten cirkulerar luft för att tillaga garneringen eller
fyllningen på ovansidan.
Traditionell matlagning - Värmen kommer från både det övre och det undre
värmeelementet. För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Undervärme - Värmen kommer endast från det undre värmeelementet. För
bakning av kakor med knapriga eller skorpartade bottnar.
Upptining - För att tina fryst mat. Temperaturvredet måste vara inställt på
AV-läget.
Grill - För grillning av en liten mängd tunna livsmedel i mitten av gallret. För
rostning av bröd.
Max grill - Värmen kommer från hela grillelementet. För grillning av tunna
livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd.
SVENSKA
50
Ugnsfunktion
Användning
Varmluftsgrillning - Här arbetar grillelementet och fläkten tillsammans så att
den varma luften cirkulerar runt maträtten. För tillagning av stora köttstycken.
Effektindikering
Effektindikeringen (se "Produktbeskrivning")
tänds när ugnens funktionsvred ställs in.
Temperaturindikator
Temperaturindikatorn (se "Produktbeskrivning") tänds när ugnen värms upp. Den släcks
när ugnen uppnår rätt temperatur. Indikatorn
tänds och släcks sedan omväxlande för att indikera att temperaturen upprätthålls.
Säkerhetstermostat
För att undvika farlig överhettning på grund av
felaktig användning av ugnen, eller defekta
komponenter, är ugnen utrustad med en säkerhetstermostat som vid behov kopplar bort
strömmen. Ugnen sätts automatiskt på igen
när temperaturen sjunker.
Försök inte att reparera säkerhetstermostaten
på egen hand om det blir något fel på den.
Kontakta kundtjänst.
Mekaniskt barnlås
Ugnen levereras med ett monterat och aktiverat barnlås. Det sitter precis under ugnens kontrollpanel på höger sida.
För att öppna ugnen
med barnlåset på
plats, dra barnlåsets
handtag uppåt såsom visas i figuren.
Stäng luckan utan att
dra i barnlåset.
För att demontera
barnlåset,
öppna
ugnsluckan och skruva loss låset.
Kylfläkt
Kylfläkten (syns ej) håller kontrollpanelen, reglagen och ugnsluckans handtag svala. När ugnen är påslagen startar fläkten automatiskt.
Varm luft strömmar då ut genom ventilationsöppningarna nära ugnsluckans handtag. Fläkten kan vara igång även efter det att ugnen
stängs av för att hålla reglagen kalla.
Klockfunktioner
Symbol
Funktion
Beskrivning
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen skall vara i drift
Stopptid
För att ställa in när ugnen skall stängas av
Koktid och Stopptid i kombination
För att ställa in en fördröjd start av ugnen
Timer
För att ställa in en timertid. En signal hörs när
tiden har gått ut
Klocka
För att ställa klockan
Matlagningstermometer
Mäter innertemperaturen när stora köttstycken
steks
SVENSKA
51
1
5
2
4
1 Display för visning av tid och matlagningstermometerns temperatur
2 Funktionsindikeringar
3 Knapp " + "
4 Valknapp
5 Knapp " - "
3
Inställning av klockfunktioner
• Tryck upprepade gånger på Valknappen
tills indikeringen för önskad funktion blinkar.
• För att ställa in eller ändra tiden, använd"
+ " / " - " inom 5 sekunder. Därefter börjar
den inställda tiden att räknas ner.
Avbryta klockfunktionen
tills funktionsindikerTryck på Valknappen
ingen visar den rätta funktionen och tryck på
knappen " - ". Efter några sekunder slocknar
klockfunktionen.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen på kött. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador! Var försiktig
när du tar bort matlagningstermometerns
spets och kontakt.
1. Sätt i matlagningstermometerns kontakt i
uttaget på ugnens sidovägg.
2. För in matlagningstermometern så att
spetsen hamnar mitt i köttstycket.
3. Tryck upprepade gånger på knappen
tills indikeringen Matlagningstermometer
blinkar.
4. Använd knapparna " + " / " - " för att ställa
in den önskade innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen från 30 till 99 °C.
Se rekommenderade värden i tabellen.
5. Använd kontrollvreden för att ställa in önskad ugnsfunktion och temperatur.
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen stängs ugnen av automatiskt.
7. Tag bort matlagningstermometern.
Rekommenderade innertemperaturer
50 °C
Röd i mitten
60 °C
Rosa i mitten
70 °C
Genomstekt
Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande,
utför ovanstående steg på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
Tillagningstabeller
Övre ugn
Vikt (kg)
Typ av mat
Ugnsfunktion
Nivå
Ugnstem- Tillagningsperatur (°C) tid (minuter)
0,25
Släta bullar
2
170 - 190
10 - 20
0,5
Snabbkakor
2
150 - 170
50 - 70
SVENSKA
52
Ugnsfunktion
Nivå
Ugnstem- Tillagningsperatur (°C) tid (minuter)
Vikt (kg)
Typ av mat
1
Franskbröd
2
170 - 180
40 - 50
1
Fisk
2
160 - 180
20 - 30
1,5
Fruktpajer, smulpajer
2
170 - 190
30 - 50
1,5
Pasta, lasagne,
etc.
2
160 - 180
40 - 60
1
Quiche, paj, flan
2
170 - 190
25 - 50
1
Grönsaker, ugnsbakad potatis,
stekt potatis
2
180 - 190
66 - 90
1
Pizza
1
200 - 230
20 - 30
Undre ugn
Vikt (kg)
Typ av mat
Ugnsfunktion
1
Nötkött, benfritt
nötkött
3
170 - 190
50 - 70
1
Får, lamm
3
170 - 190
50 - 70
1
Griskött, kalvkött,
skinka
3
170 - 190
50 - 90
1
Kyckling
3
180 - 200
50 - 60
3
Kalkon, gås
1
170 - 190
120 - 150
1,5
Anka
2
180 - 200
70 - 100
1
Fasan
3
170 - 190
70 - 80
1,5
Kanin
3
170 - 190
50 - 70
Varning Lägg inte ut aluminiumfolie i
ugnen och ställ inte stekfat eller bakplåtar
på ugnens botten. Emaljen i ugnen kan skadas
av hettan som genereras.
Nivå
Ugnstem- Tillagningsperatur (°C) tid (minuter)
öppnar ugnsluckan. Låt inte luckan falla ned håll i luckans handtag tills luckan har öppnats
helt.
Varning Ha alltid ugnsluckan stängd
under matlagningen. Var försiktig när du
Underhåll och rengöring
Varning Stäng av ugnen och låt den
kallna före rengöring.
Varning Av säkerhetsskäl får ugnen inte
rengöras med ång- eller högtryckstvätt.
SVENSKA
Varning Var noga med att alltid hålla
ugnen ren. Ansamling av fett eller andra
matrester kan orsaka brand, särskilt i
droppannan.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
• Använd inte skurmedel eller svampar med
slipeffekt.
Ugnsutrymme
• Tänd ugnsbelysningen före rengöring.
• Rengör sedan ugnsutrymmet med en mjuk
trasa och en lösning av varmt vatten och
diskmedel. Låt sedan ugnen självtorka.
Tillbehör
Rengör alla tillbehör (galler, bakplåt, ugnsstegar, etc.) med en mjuk trasa och en lösning av
varmt vatten och diskmedel efter varje användningstillfälle och torka noga. Blötlägg delarna en stund för att underlätta rengöringen.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har två glasrutor monterade som
ett dubbelglas. Demontera ugnsluckan och
glasrutorna för att underlätta rengöringen.
Varning Ugnsluckan kan plötsligt slå
igen om du försöker ta bort glasrutorna
när luckan fortfarande är monterad.
53
1
2
A
90°
A
Öppna luckan helt Lyft upp och vrid
och håll i de två spakarna på de två
gångjärnen.
gångjärnen.
3
4
45°
Stäng luckan till den
första öppna positionen (cirka 45°).
Dra sedan luckan
mot dig och avlägsna
den från sätet.
Håll i lucklisten på
båda sidor på luckans ovansida och
tryck listen inåt för att
lossa tätningen. Dra
sedan av lucklisten
uppåt.
5
Demontering av ugnsluckan
Viktigt Var uppmärksam på hur och i vilken
ordning glasrutorna sitter.
Håll glaspanelerna i
deras ovansida och
dra dem uppåt och ut
ur deras hållare.
Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga.
SVENSKA
54
Montering av ugnslucka och glasrutor
Montering av ugnslucka och glasrutor:
1. För in glasrutorna i deras hållare i en vinkel
ovanifrån och sänk sedan ned glasrutorna.
2. Håll i lucklisten på båda sidorna, rikta in
den mot luckans inre kant och tryck fast listen på luckans övre kant.
3. Öppna ugnsluckan helt.
4. Vik ned låsspakarna på båda gångjärnen
till deras ursprungliga position.
5. Stäng ugnsluckan.
Sätt tillbaka ugnsstegarna genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning.
Viktigt Styrtapparnas avrundade ändar skall
peka framåt.
Byte av glödlampa och rengöring av
lampglas
Varning Stäng av ugnen och koppla loss
den från eluttaget innan du byter ut
ugnslampan (se avsnittet
"Produktbeskrivning").
Ugnsstegar
För att rengöra ugnsutrymmets sidoväggar
bör du avlägsna ugnsstegarna.
1
2
2
1
Dra först ut stegarna Haka sedan av dem
framtill från ugnssi- baktill.
dan.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs. Rengör lampglaset.
2. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig lampa med följande märkdata: 15/25 watt,
230 volt (50 Hz), 300 °C (sockel: E14).
3. Sätt tillbaka lampglaset på plats.
Om maskinen inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen fungerar inte
De nödvändiga inställningarna
är inte gjorda
Kontrollera att tillagningsfunktion
och temperatur har ställts in
Ugnen fungerar inte
Ugnen är inte nätansluten på
korrekt sätt och/eller eluttaget
är strömlöst
Kontrollera att ugnen är korrekt
ansluten och att strömförsörjningen är påslagen
Temperaturindikeringen tänds inte
De nödvändiga inställningarna
är inte gjorda
Välj tillagningsfunktion och temperatur
Ugnslampan fungerar
inte
Glödlampan är trasig
Byt ut glödlampan
Ånga och kondens avsätts på maten och i
ugnsutrymmet
Maten har fått stå kvar för länge Låt inte maträtter stå i ugnen
i ugnen
längre än 15-20 minuter när tillagningen är klar
SVENSKA
55
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
"12.00" visas i disStrömavbrott.
playen och indikeringen
Klocka blinkar
F11 visas i displayen
Ställ in klockan igen
Matlagningstermometerns kon- Sätt i matlagningstermometerns
takt sitter inte ordentligt i utta- kontakt ordentligt i uttaget på ugget
nens sidovägg
Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda
problemet på egen hand. Kontakta din återförsäljare eller vår serviceavdelning om du inte
kan lösa problemet.
Om du har hanterat ugnen på fel sätt, eller om installationen inte har utförts av en
behörig tekniker, och du måste tillkalla en servicetekniker från vår kundtjänst eller din återförsäljare kanske detta besök inte är kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Tekniska data
Mått (invändiga)
Bredd
Höjd
Djup
Användbar volym
Övre ugn: 37 liter
Undre ugn: 55 liter
Maximal yta på bakplåt (netto)
1130 cm2
Undre värmeelement
Övre ugn: 1000 W
Undre ugn: 1000 W
Övre värmeelement
Övre ugn: 1100 W
Undre ugn: 900 W
Grillelement
Övre ugn: 1000 W
Undre ugn: 1750 W
Traditionell tillagning (över- och undervärme)
Övre ugn: 2200 W
Undre ugn: 2000 W
Undervärme
1100 W
Grill
1850 W
Max Grill
Övre ugn: 2200 W
Undre ugn: 2750 W
Varmluft
2000 W
Varmluftsgrillning
2750 W
Pizza
3000 W
Upptining
50 W
Total effekt 1)
5100 W
594
888
548
SVENSKA
56
Ugnslampa
25 W
Kylfläkt
22 W
Antal funktioner
8+2
Statisk energiförbrukning
0,79 kWh
Energiförbrukning med en standardrätt
och undervärme
0,79 kWh
Energiförbrukning med en standardrätt
och varmluft
0,79 kWh
1) Information om elektrisk anslutning, nätspänning och total effekt anges på typskylten (se
"Produktbeskrivning").
Installation
Försiktighet Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
Varning Endast en kvalificerad och
kompetent person får installera ugnen.
Om du inte kontaktar en kvalificerad och
kompetent person gäller inte garantin om
skador uppstår.
• Se till att urtagets mått är lämpliga innan du
bygger in ugnen i köksenheten.
• Se till att installationen av ugnen förses med
ett skydd mot elektriska stötar.
• Enligt gällande bestämmelser måste alla
delar som ingår i skyddet mot elektriska stötar vara förankrade på ett sådant sätt att de
inte kan demonteras utan verktyg.
• Ugnen kan installeras med dess baksida och
ena sidan mot en annan apparat eller vägg
som är högre. Den andra sidan måste vara
vänd mot en panel eller apparat som har
samma höjd.
• Den inbyggda enheten måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.
• Inbyggda ugnar och spisytor är försedda
med speciella anslutningssystem. Av säkerhetsskäl får du endast kombinera produkter
från samma tillverkare.
Elektrisk anslutning
Varning Endast en behörig elektriker och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dessa säkerhetsåtgärder inte
har följts.
• Enligt gällande säkerhetsbestämmelser
måste ugnen jordas.
• Kontrollera att elnätets spänning och effekt
överensstämmer med ugnens märkdata
som anges på typskylten.
• Ugnen levereras utan nätkabel och stickkontakt.
• Elektriska komponenter får endast installeras eller bytas ut av vår serviceavdelning
eller annan kvalificerad servicepersonal.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand föreligger.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när ugnen har installerats.
SVENSKA
• Dra inte i nätkabeln för att koppla loss ugnen från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
• Anslut ugnen till elnätet via en frånskiljare
som kan göra ugnen strömlös i alla poler
med ett kontaktavstånd på minst 3 mm, t.ex.
automatisk linjefrånkopplare, jordfelsbrytare eller säkring.
57
Denna produkt uppfyller kraven enligt gällande EG-direktiv för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Innan hushĺllsapparaten kasseras
Varning Gör pĺ följande sätt för att
kassera hushĺllsapparaten:
• Koppla loss hushĺllsapparaten frĺn eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och kassera den.
• Förstör lucklĺset. Detta gör att barn inte kan
bli innestängda i hushĺllsapparaten med risk
för deras liv. Risk för kvävning föreligger.
Förpackningsmaterial
Material märkta med symbolen
kan ĺtervinnas. Kassera förpackningsmaterialen i
lämpliga uppsamlingsbehĺllare för ĺtervinning.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum då
du köpte produkten hos IKEA, såvida inte produkten är benämnd LAGAN: för dessa produkter gäller garantin i två (2) år. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om
servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs femåriga
garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA före
den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service
genom dess egen organisation eller genom
auktoriserade servicepartners.
SVENSKA
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel
från det datum då produkten köptes hos IKEA.
Denna garanti gäller endast användning av
produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av
denna garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex.
reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt
att produkten är tillgänglig för reparation utan
speciella utgifter och att felet är relaterat till
bristfällig konstruktion eller materialfel som
täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala
bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma,
efter eget gottfinnande, huruvida problemet
täcks av denna garanti. Om problemet täcks
av garantin kommer IKEAs serviceleverantör,
eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet
att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej
begränsat till skada orsakad av för mycket
kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av
onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och
lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar som
inte påverkar den normala användningen
av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller
rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
58
• Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tilloppsoch tömningsslangar, tätningar, lampor och
lampglas, displayer, rattar, höljen och delar
av höljen, såvida inte sådana skador kan
bevisas ha orsakats av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket inte
hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer
som utförts med annat än originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador.
• Kostnader för att utföra installationen av
IKEAprodukten, såvida inte arbetet utförs i
samband med en reparation eller utbyte av
defekta delar.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete
som utförts av en kvalificerad specialist som
använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och förs
till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren
som gäller i det nya landet. En skyldighet att
utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna
som gäller i landet där anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
Dedicerad SERVICE för IKEA produkter
Tveka inte att kontakta IKEAs auktoriserade
SERVICE för att:
• framställa ett anspråk under denna garanti.
SVENSKA
• ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar
som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt)
eller till vatten- eller gastillförsel eftersom
dessa anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
• be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för
IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt,
ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se sista sidan i denna handbok för en
komplett lista över IKEAs auktoriserade serviceleverantörer och nationella telefonnummer.
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder det
specifika telefonnummer som listas i slutet av
denna handbok. Använd alltid telefonnumret
i den handbok som avser produkten du
behöver ha hjälp med. Innan du kontaktar oss,
se till att du har artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.
59
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor som inte besvaras i avsnittet
"Dedicerad SERVICE för IKEA produkter"
ovan, var god undvik att använda de specifika
telefonnumren på den sista sidan i denna
handbok, utan kontakta i stället Kundtjänst hos
närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att
du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.
60
France
0170 36 02 05
Germany
01803-334532 (0,09€/Min. aus dem Festnetz der DTAG;
Mobilfunkpreise abweichend)
Italy
02 00620818
Spain
91 1875537
UK
020 3347 0044
Holland
0172 468 568
Sweden
0770 330015
Norway
815 22052
Denmark
07922 1368
Belgium
070 246016
Austria
081 300486 zum Ortstarif
Switzerland
031 5500 324
Portugal
211 557 985
Czech Republic
246 019721
Poland
012 297 8787
Russia
495 666 2929
Hungary
061 998 0549
Finland
0207 85 1000
Slovakia
012 3300 2554
Romania
212 121 224
Cyprus
22 030 529
Ukraine
044 586 2078
Turkey
212 244 0769
Greece
211 176 8276
Bulgaria
0700 10 218
61
62
63
892943283-C-052009
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-401792-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement