Electrolux EOK66030X User manual

Electrolux EOK66030X User manual
instrukcja obsługi
Piekarnik elektryczny do zabudowy
EOK66030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Obsługa piekarnika
Zastosowania, tabele, porady
Czyszczenie i konserwacja
2
4
6
7
17
29
Co zrobić, gdy ...
Instrukcja montażu
Utylizacja
Serwis
Warunki gwarancyjne
Gwarancja Europejska
www.electrolux.com
32
33
39
39
40
41
41
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!
Uważnie przeczytać i zachować do
przyszłego stosowania!
Bezpieczeństwo elektryczne
• Urządzenie może być podłączone tylko
przez uprawnionego specjalistę .
• W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń
urządzenia: wykręcić bezpieczniki lub wyłączyć.
• Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia. W przypadku
konieczności naprawy, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu lub do sprzedawcy.
Bezpieczeństwo dzieci
• Podczas pracy urządzenia dzieci nigdy nie
mogą pozostawać bez nadzoru.
• Urządzenie jest wyposażone w blokadę
zabezpieczającą przed uruchomieniem
piekarnika przez dzieci.
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
• Urządzenie może być używane tylko do
wypieku ciast, pieczenia i smażenia potraw na użytek domowy.
• Należy zachować ostrożność podczas
podłączania urządzeń elektrycznych do
gniazd wtykowych w pobliżu piekarnika.
Przewody przyłączeniowe nie mogą zaklinować się pod gorącymi drzwiami piekarnika.
• Uwaga: Ryzyko oparzeń! Podczas pracy wnętrze piekarnika jest gorące.
• Jeżeli w piekarniku znajdują się produkty
zawierające alkohol, może dojść do powstania łatwopalnej mieszanki alkoholu z
powietrzem. W takim przypadku należy
ostrożnie otworzyć drzwiczki. Nie wolno w
pobliżu powodować iskier, zbliżać się z
żarem, ani z ogniem.
• Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, ani przez
osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat prawidłowej obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Informacja na temat akrylamidu
Zgodnie z najnowszymi naukowymi ustaleniami, podczas intensywnego smażenia żywności, zwłaszcza produktów
zawierających skrobię, powstaje substancja zwana akrylamidem, która może
zagrażać zdrowiu. W związku z tym zaleca się, aby piec w możliwie jak najniższych temperaturach i nie przyrumieniać
zbyt mocno potraw.
electrolux 3
W jaki sposób można uniknąć
uszkodzeń urządzenia
• Podczas pieczenia nie wolno stawiać na
spodzie piekarnika żadnych przedmiotów
ani przykrywać żadnych części piekarnika
folią aluminiową. Może to prowadzić do
nadmiernego wzrostu temperatury, co
może uszkodzić emaliowaną powłokę piekarnika.
• Soki owocowe kapiące z blachy do pieczenia pozostawiają niedające się usunąć
plamy. Z tego względu do bardzo wilgotnych ciast należy stosować głębokie blachy.
• Nie obciążać otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie należy wlewać wody bezpośrednio do wnętrza rozgrzanego piekarnika.
Może to spowodować uszkodzenia i przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika.
• Użycie siły, zwłaszcza na krawędzie przedniej szyby, może spowodować pęknięcie
szkła.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych palnych przedmiotów. Mogłyby
one zapalić się podczas włączania piekarnika.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych wilgotnych artykułów spożywczych. Może to spowodować uszkodzenia emalii.
• Po wyłączeniu wentylatora chłodzącego
nie przechowywać w piekarniku żadnych
odkrytych potraw. We wnętrzu piekarnika
lub na szybie drzwi może skraplać się wilgoć, która również może osadzać się na
meblach.
Informacja dotycząca powłoki emaliowanej
Przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika, spowodowane użytkowaniem
urządzenia, nie wpływają negatywnie na
przydatność piekarnika do zwykłego
stosowania lub do stosowania zgodnego z umową. Nie stanowią one usterki w
rozumieniu przepisów prawa gwarancyjnego.
4 electrolux
Opis urządzenia
Widok z przodu
1
2
3
4
1
2
3
4
Panel sterowania
Wskaźnik świetlny
Uchwyt drzwi
Drzwi piekarnika
Urządzenie wyłącza się po 2 minutach,
jeżeli nie zostanie wybrana żadna funkcja i nic nie zostanie zmienione. Natomiast wskaźnik świetlny pozostanie
podświetlony. Aby wyłączyć wskaźnik
świetlny, należy włączyć i ponownie wyłączyć urządzenie za pomocą
.
electrolux 5
Panel sterowania
1
2
1 Wyświetlach
2 Przyciski funkcji piekarnika
Wyposażenie piekarnika
1
5
4
2
3
2
3
1
4
6 electrolux
1
2
3
4
5
Grzałka grilla
Oświetlenie piekarnika
Grzałka w tylnej ściance, wentylator
Prowadnice, wyjmowane
Poziomy umieszczania potraw
Akcesoria piekarnika
Ruszt do grilla
Do naczyń i form do ciast, do pieczenia i grillowania.
Blacha do pieczenia
Do ciast i ciastek.
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie i zmiana czasu
Piekarnik działa tylko z ustawioną godziną.
Po podłączeniu do prądu lub przerwie w zasilaniu automatycznie zaczyna pulsować
symbol Czas
.
Po ok. 5 sekundach symbol przestanie pulsować, a zegar będzie wskazywał ustawioną
godzinę.
1. Aby zmienić ustawioną godzinę, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcje zegara
, aż zacznie pulsować symbol Czas
.
2. Przyciskiem
lub
ustawić aktualną
godzinę.
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
electrolux 7
Aktualną godzinę można zmienić tylko
wtedy, gdy wyłączona jest blokada
przed uruchomieniem przez dzieci oraz
nie jest ustawiona żadna z funkcji zegara: Minutnik , Czas trwania
lub Koi żadna z funkcji piekarnika.
niec
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem piekarnik należy
dokładnie umyć.
ćwiczyć wszystkie czynności obsługowe.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Włączenie trybu demonstracyjnego
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał akustyczny i na wyświetlaczu pojawi się litera "d" .
Ważne! Nie stosować żadnych ostrych ani
szorujących środków czyszczących!
Powierzchnia urządzenia mogłaby ulec
uszkodzeniu.
Do czyszczenia elementów metalowych
stosować środki ogólnie dostępne w
sklepach.
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
Oświetlenie piekarnika jest włączone.
2. Wszystkie elementy wyposażenia oraz
prowadnice należy wyjąć i umyć w ciepłej
wodzie z dodatkiem detergentu.
3. Piekarnik również umyć ciepłą wodą z
dodatkiem detergentu i osuszyć.
4. Przednią ściankę urządzenia przetrzeć na
mokro.
Zapoznanie się z urządzeniem
Piekarnik można uruchomić w trybie demonstracyjnym, aby go wypróbować lub prze-
Obsługa piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
Wyłączenie trybu demonstracyjnego
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał akustyczny i na wyświetlaczu zgaśnie litera "d" .
8 electrolux
Wyświetlacz
2
1
6
1
2
3
4
5
6
5
3
4
Pamięć: P / Test: d
Temperatura / Czas
Funkcje zegara / Czas pracy piekarnika
Symbol termometru
Programy pieczenia
Funkcje piekarnika
Dotykowe pola wyboru
1
2
3
4
8
7
6
5
electrolux 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Przycisk Wł./Wył.
Wybór funkcji piekarnika
Przycisk
Funkcje zegara
Funkcja pamięci
Przycisk
Programy pieczenia
Szybkie nagrzewanie
Informacje ogólne
• Urządzenie należy zawsze najpierw włą.
czyć przyciskiem Wł./Wył.
• Gdy świeci się wybrana funkcja, rozpoczyna się nagrzewanie piekarnika lub odliczanie ustawionego czasu.
• Po nagrzaniu się piekarnika do ustawionej
temperatury rozlega się sygnał akustyczny.
• Oświetlenie piekarnika włącza się po uruchomieniu funkcji piekarnika lub otwarciu
drzwi urządzenia.
Oświetlenie piekarnika gaśnie po 10 minutach od otwarcia drzwi piekarnika i wyłączenia urządzenia.
• Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
Wybór funkcji piekarnika
1. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Naciskać przycisk Funkcje piekarnika
, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrana funkcja piekarnika.
• Na wyświetlaczu temperatury pojawi się
sugerowana wartość temperatury.
• Jeżeli sugerowana temperatura nie zostanie zmieniona w ciągu ok. 5 sekund, piekarnik zacznie się nagrzewać.
Zmiana temperatury piekarnika
Przyciskiem
lub
można zwiększać lub
zmniejszać wartość temperatury.
Wartość temperatury można ustawiać stopniowo, co 5°C.
Symbol termometru
• Powolny wzrost słupka symbolu termometru wskazuje stopień rozgrzania piekarnika.
• Pulsujące kolejno trzy segmenty symbolu
termometru informują o włączeniu funkcji
szybkiego nagrzewania.
Zmiana funkcji piekarnika
W celu zmiany funkcji piekarnika naciskać
przycisk Funkcje piekarnika
, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się wybrana funkcja
piekarnika.
10 electrolux
aby powierzchnia urządzenia pozostawała chłodna. Po wyłączeniu piekarnika
wentylator chłodzący pracuje dalej, aby
schłodzić urządzenie, a następnie wyłącza się samoczynnie.
Szybkie nagrzewanie
Po wybraniu funkcji piekarnika można, za pomocą funkcji dodatkowej Szybkie nagrzewanie
, w stosunkowo krótkim czasie rozgrzać pusty piekarnik.
Wyłączenie piekarnika
Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
Wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący włącza się automatycznie po uruchomieniu piekarnika,
Ważne! Produkt należy włożyć do piekarnika
dopiero wtedy, gdy funkcja Szybkie
nagrzewanie zostanie zakończona i piekarnik
pracuje na wybranej funkcji.
1. Ustawić i włączyć wybraną funkcję piekarnika. Ewentualnie można zmienić sugerowaną wartość temperatury.
2. Nacisnąć przycisk funkcji Szybkie nagrzewanie
. Symbol zapala się.
Pulsujące kolejno segmenty informują o włączeniu funkcji szybkiego nagrzewania.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury podświetlają się paski wskaźnika nagrzewania.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Symbol
gaśnie.
Urządzenie kontynuuje pracę na ustawionej
funkcji piekarnika i z wybraną temperaturą.
Teraz można włożyć produkt do piekarnika.
Funkcje piekarnika
Funkcja piekarnika
Zastosowanie
Termoobieg
Do smażenia i pieczenia na maksymalnie dwóch poziomach jednocześnie.
Grill turbo
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu na jednym poziomie. Funkcja nadaje się również do opiekania i
zapiekania .
Grill
Do grillowania produktów płaskich i do robienia tostów .
Rozmrażanie/Suszenie
Do rozmrażania i suszenia ziół, owoców lub warzyw.
Pieczenie w niskiej
temperaturze
Do przyrządzania szczególnie kruchych i soczystych pieczeni.
Wkładanie rusztu i blachy
Zabezpieczenie przed wypadnięciem i
przechyleniem
Wszystkie elementy wsuwane posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem, w postaci małego wybrzuszenia na prawej i lewej
krawędzi.
Elementy wsuwane należy wkładać do piekarnika w taki sposób, aby wybrzuszenie
znajdowało się przy tylnej ściance komory
piekarnika. Wybrzuszenie to zabezpiecza
elementy wsuwane również przed przechyleniem.
Wkładanie blachy do pieczenia:
Wsunąć blachę pomiędzy drążki prowadnic
na wybranym poziomie pieczenia.
electrolux 11
Zakładanie rusztu:
Założyć ruszt w taki sposób, aby nóżki były
skierowane do dołu.
Wsunąć ruszt pomiędzy drążki prowadnic na
wybranym poziomie pieczenia.
Wyższe obramowanie rusztu dodatkowo zabezpiecza naczynia przed zsunięciem.
Funkcje dodatkowe
Programy pieczenia / smażenia
Tej funkcji należy używać do podanych
przepisów.
Wybór programu
1. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
. Naciskać przycisk Programy pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi się
wybrany program (P1 do P12).
– Na wyświetlaczu funkcji pojawia się
symbol odnośnej funkcji piekarnika.
– Na wyświetlaczu czasu pojawi się czas
pieczenia i zapali się symbol Czas
trwania
.
– Nacisnąć przycisk funkcji zegara
,
lub
,
następnie wcisnąć przycisk
aby zmienić ustawienia czasu.
– Po ok. 5 sekundach piekarnik włącza
się.
2. Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
akustyczny. Miga symbol Czas trwania
.
Piekarnik wyłącza się.
3. Sygnał akustyczny można wyłączyć naciskając dowolny przycisk.
Przesunięcie momentu włączenia
Odmierzanie czasu pieczenia można uruchomić z pewnym opóźnieniem (patrz Funkcje zegara Koniec
).
Wcześniejsze zakończenie czasu pieczenia
Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
Funkcja pamięci
Za pomocą funkcji pamięci urządzenie może
zapamiętać jedno ustawienie, które jest
często używane.
1. Ustawić funkcję piekarnika Temperatura
i ewentualnie również funkcję zegara
Czas trwania
i / lub Koniec
.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pamięci
przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ustawienie
zostało zapisane do pamięci.
12 electrolux
Uruchomienie funkcji pamięci
1. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Przyciskiem funkcji pamięci
wywołać
zapisane ustawienie.
Aby zapisać do pamięci inne ustawienie,
ponownie nacisnąć przycisk funkcji pana ok. 2 sekundy. Zapamiętane
mięci
wcześniej ustawienie zostanie zastąpione nowym.
Funkcje czasowe
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Funkcje czasowe
Wskazania czasu
Aktualna godzina
Czas pieczenia / Godzina zakończenia / Czas pracy
Funkcje czasowe
Przyciski nastawcze
Minutnik
Umożliwia ustawienie minutnika. Po upływie
ustawionego czasu rozlega się sygnał akustyczny.
Ta funkcja nie ma wpływu na pracę piekarnika.
Czas pieczenia
Umożliwia ustawienie długości czasu pracy
piekarnika.
Godzina zakończenia
Umożliwia nastawienie godziny, o której piekarnik ma się wyłączyć.
electrolux 13
Aktualna godzina
Umożliwia ustawienie, zmianę lub wyświetlenie aktualnej godziny (patrz rozdział "Przed
pierwszym użyciem").
Po upływie około 5 sekund wyświetlacz pokaże czas pozostający do końca. Symbol
minutnika
zapali się.
Informacje ogólne
• Po wybraniu funkcji czasowej jej symbol
będzie pulsował przez około 5 sekund. W
tym czasie za pomocą przycisku
lub
można ustawić lub zmienić wybrane
wartości czasowe.
• Po ustawieniu wybranej wartości czasu
symbol będzie nadal pulsował przez okres
około 5 sekund. Następnie symbol będzie
się świecił światłem ciągłym. Rozpocznie
się odmierzanie czasu ustawionego w minutniku
.
• Odmierzanie ustawionego czasu
i godziny zakończenia
rozpoczyna się po
uruchomieniu danej funkcji.
Minutnik
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcji
czasowych
, aż symbol minutnika
zacznie pulsować.
2. Za pomocą przycisku
lub
ustawić
na minutniku wybrany czas (maksymalnie
99.00 minut).
Po upływie ustawionego czasu, przez 2 minuty będzie się rozlegał sygnał akustyczny.
Zapali się wskazanie "0.00", a symbol minutnika
będzie pulsował.
Wyłączanie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Czas pieczenia
1. Wybrać funkcję piekarnika, a za pomocą
przycisku
lub
ustawić temperaturę.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcji
czasowych
, aż symbol czasu pieczenia
zacznie pulsować.
14 electrolux
3. Za pomocą przycisku
czas pieczenia.
lub
ustawić
Godzina zakończenia
1. Wybrać funkcję piekarnika, a za pomocą
lub
ustawić temperaturę.
przycisku
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcji
czasowych
, aż symbol godziny zakończenia
zacznie pulsować.
Piekarnik włączy się. Świeci się symbol czasu
pieczenia
.
Naciskając ponownie przycisk funkcji
można sprawdzić aktuczasowych
alną godzinę.
Po upływie ustawionego czasu, przez 2 minuty będzie się rozlegał sygnał akustyczny.
Piekarnik wyłącza się.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
"0.00", a symbol czasu
będzie pulsował.
Wyłączanie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
3. Za pomocą przycisku
lub
ustawić
godzinę wyłączenia piekarnika.
Zapalą się symbole godziny zakończenia
i czasu pieczenia
.
Piekarnik włączy się samoczynnie.
Naciskając ponownie przycisk funkcji
czasowych
można sprawdzić aktualną godzinę.
Po upływie ustawionego czasu, przez 2 minuty będzie się rozlegał sygnał akustyczny.
Piekarnik wyłącza się.
electrolux 15
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
"0.00", a symbole godziny zakończenia
i
pulsują.
czasu pieczenia
Wyłączanie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Łączne stosowanie czasu pieczenia
godziny zakończenia
i
Funkcje czasu pieczenia i godziny zakończenia
można stosować jednocześnie, jeśli piekarnik ma się samoczynnie włączyć i wyłączyć o późniejszej
godzinie.
1. Wybrać funkcję piekarnika i temperaturę.
2. Za pomocą funkcji czasu pieczenia
ustawić czas potrzebny do przyrządzenia
potrawy,
na przykład 1 godzinę.
3. Za pomocą funkcji godziny zakończenia
ustawić godzinę, o której potrawa ma
być gotowa,
na przykład o 14:05.
Zapalą się symbole czasu pieczenia
i godziny zakończenia
.
Piekarnik włączy się samoczynnie o obliczonej godzinie, na przykład o 13:05.
Po upływie ustawionego czasu pieczenia,
przez 2 minuty będzie rozbrzmiewał sygnał
akustyczny i piekarnik wyłączy się, na przykład o 14:05.
16 electrolux
Inne funkcje
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi
Włąwzenie blokady przed uruchomieniem
przez dzieci powoduje, że nie można włączyć piekarnika.
Włączenie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
. Żadna funkcja piekarnika nie może
być ustawiona.
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać
i
, aż
przycisk Programy pieczenia
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
SAFE .
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest aktywowana.
Wyłączenie blokady przed uruchomieniem przez dzieci.
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
na wyświetlaczu zgaśnie komunikat SAFE .
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest wyłączona i piekarnik jest gotowy do pracy.
Sygnał akustyczny przy naciskaniu
przycisków
Wyłączenie sygnału akustycznego towarzyszącego naciskaniu przycisków
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć równocześnie i przytrzymać
i
, aż rozlegnie się sygnał
przycisk
akustyczny (ok. 2 sekundy).
Sygnał akustyczny rozbrzmiewający przy naciskaniu przycisków jest wyłączony.
Włączenie sygnału akustycznego przy
naciskaniu przycisków
Nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż rozlegnie się sygnał akustyczny (ok. 2 sekundy).
Sygnał akustyczny rozbrzmiewający przy naciskaniu przycisków jest włączony.
Automatyczne wyłączenie piekarnika
Jeżeli w ciągu określonego czasu piekarnik nie zostanie wyłączony ani temperatura nie zostanie zmieniona, wówczas piekarnik wyłącza się automatycznie.
Na wyświetlaczu temperatury pulsuje
ostatnio ustawiona wartość temperatury.
Piekarnik wyłącza się przy temperaturze
w piekarniku wynoszącej:
electrolux 17
30 -120°C po upływie 12,5 godziny
120 -200°C po upływie 8,5 godziny
200 -250°C po upływie 5,5 godziny
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
OFF .
Uruchomienie piekarnika po automatycznym wyłączeniu
Całkowicie wyłączyć piekarnik. Następnie
ponownie włączyć.
Zastosowania, tabele, porady
Pieczenie
Funkcja piekarnika: Termoobieg
Formy do pieczenia
• Przy korzystaniu z funkcji termoobiegu
można stosować również naczynia z
jasnego metalu.
Poziomy umieszczania potraw
• Przy użyciu funkcji termoobiegu
potrawy można umieścić jednocześnie na
dwóch poziomach:
2
2
1 blacha do pieczenia:
na przykład 2. poziom umieszczania potraw
1
1
1 forma do pieczenia:
na przykład 1. poziom umieszczania potraw
4
4
2
2
2 blachy do pieczenia:
na przykład 2. i 4. poziom umieszczania potraw
Informacje ogólne
można
Za pomocą funkcji termoobiegu
jednocześnie piec dwie formy ustawione
obok siebie na ruszcie. Czas pieczenia wydłuży się tylko nieznacznie.
Przy przygotowywaniu produktów głęboko mrożonych może wystąpić zdeformowanie używanych blach do pieczenia. Wynika to z dużej różnicy temperatury między produktem głęboko mrożonym a temperaturą piekarnika. Po
ochłodzeniu blachy odkształcenie znika.
Wskazówki dotyczące tabel pieczenia
W tabelach podane są potrawy oraz nastawy
potrzebne do ich przygotowania: temperatura, czas pieczenia i poziom umieszczania
potrawy.
• Wartości temperatury oraz czasu pieczenia stanowią dane orientacyjne, gdyż zależą one od składu ciasta, ilości oraz formy
do pieczenia.
• Przy przygotowywaniu potrawy po raz
pierwszy zalecamy ustawić niższą wartość
temperatury i dopiero, gdy na przykład potrawa powinna być mocniej zarumieniona
lub w przypadku gdy pieczenie trwa za
długo, należy ustawić wyższą temperaturę.
• W przypadku, gdy tabele nie podają konkretnych danych w odniesieniu do własnego przepisu, należy przyjąć wartości
podane dla podobnego wypieku.
• W przypadku pieczenia ciast na blachach
lub w formach na kilku poziomach czas
pieczenia może się wydłużyć o 10-15 minut.
• Wilgotne ciasta (na przykład pizza, ciasto
owocowe itp.) należy piec na jednym poziomie.
• Różnice w wysokości pieczonego produktu mogą na początku procesu pieczenia
być przyczyną różnego stopnia zbrązowienia. W takiej sytuacji nie należy zmieniać nastawy temperatury . Różnice w
zbrązowieniu wyrównają się w trakcie procesu pieczenia.
18 electrolux
• Nowy piekarnik może inaczej piec niż urządzenie używane dotychczas. Dlatego dotychczasowe ustawienia (temperatura,
czasy pieczenia) oraz poziom umieszczania potrawy należy zrewidować, biorąc
pod uwagę zalecenia z poniższych tabel.
końcem pieczenia, aby wykorzystać
ciepło resztkowe.
Jeżeli nie podano inaczej, wartości określone w tabelach dotyczą wkładania
produktu do zimnego piekarnika.
Przy dłuższym czasie pieczenia można
wyłączyć piekarnik około 10 minut przed
Tabela pieczenia
Pieczenie na jednym poziomie umieszczania potrawy
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziom
umieszczania potrawy
Temperatura
w °C
Czas godziny:
minuty
Wypieki w formie
Babka
1
160-170
0:50-1:10
Babka piaskowa / Keks
1
150-170
1:10-1:30
Tort biszkoptowy
1
160-180
0:25-0:40
Podkład tortowy z ciasta kruchego
2
170-190
0:10-0:25
Podkład tortowy z ciasta ukręcanego
2
150-170
0:20-0:25
Tort jabłkowy
1
160-180
0:50-1:00
Szarlotka (2 formy Ø 20cm, ustawione po
przekątnej)
1
180-190
1:05-1:20
Tarta pikantna (na przykład quiche lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Tort serowy
1
160-180
1:00-1:30
Drożdżówki
1
160-180
0:30-0:40
Keks świąteczny
1
160-180
0:40-1:00
Chleb (żytni)
1
180-200
0:45-0:60
Ptyś / eklerka
2
170-190
Wypieki na blachach
0:30-0:40
1)
Rolada biszkoptowa
2
200-220
Ciasto z kruszonką, suche
2
160-180
0:08-0:15
Ciasto maślane / cukrowe
2
170-190
Placek owocowy (na cieście drożdżowym /
ukręcanym)
2
160-180
0:25-0:50
Placek owocowy na kruchym cieście
0:20-0:40
1)
0:15-0:30
2
170-190
0:40-1:20
Ciasta z formy z delikatnymi dodatkami (na
2
przykład twaróg, śmietana, ciasto z migdałami i miodem)
150-170
0:40-1:20
Pizza (z dużą ilością dodatków)
2
190-210 1)
0:20-0:40
Pizza (na cienkim spodzie)
2
230
1)
0:12-0:20
Podpłomyk
2
230 1)
0:10-0:20
Placki szwajcarskie
2
190-210
0:35-0:50
Ciasteczka
electrolux 19
Pieczenie na jednym poziomie umieszczania potrawy
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziom
umieszczania potrawy
Temperatura
w °C
Czas godziny:
minuty
Ciasteczka kruche
2
160-180
0:06-0:20
Ciasteczka wyciskane
2
160
0:10-0:40
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
2
160-180
0:15-0:20
Ciasteczka z białek, bezy
2
80-100
2:00-2:30
Makaroniki
2
100-120
0:30-0:60
Ciasteczka drożdżowe
2
160-180
0:20-0:40
Ciasteczka z ciasta francuskiego
2
180-200 1)
0:20-0:30
Bułeczki
2
210-230
0:20-0:35
Małe ciasteczka (20 sztuk na blasze)
2
170 1)
0:20-0:30
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Pieczenie na kilku poziomach
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziom umieszczania potrawy
licząc od dołu
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
2 poziomy
Ciasteczka
Ciasteczka kruche
2/4
160-180
0:15-0:35
Ciasteczka wyciskane
2/4
160
0:20-0:60
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
2/4
160-180
0:25-0:40
Ciasteczka z białek, bezy
2/4
80-100
2:10-2:50
Makaroniki
2/4
100-120
0:40-1:20
Drobne ciastka drożdżowe
2/4
160-180
0:30-0:60
180-200 1)
0:30-0:50
Drobne wypieki z ciasta fran- 2 / 4
cuskiego
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Porady do pieczenia ciast i wypieków
Efekt pieczenia
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Ciasto jest zbyt jasne na
spodzie
Nieodpowiedni poziom umieszcza- Umieścić ciasto na niższym pozionia potrawy
mie.
Ciasto się zapada (tworzą
się grudy, robi się zakalcowate)
Zbyt wysoka temperatura pieczenia
Ustawić odrobinę niższą temperaturę pieczenia.
Zbyt krótki czas pieczenia
Wydłużyć czas pieczenia. Nie
można skraca czasu pieczenia
poprzez ustawienie wyższej
temperatury pieczenia.
20 electrolux
Efekt pieczenia
Ciasto jest zbyt suche
Ciasto przyrumienia się
nierównomiernie
Ciasto nie jest gotowe w
podanym czasie pieczenia
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Ciasto zbyt wodniste
Stosować mniej płynu. Należy przestrzegać czasu wyrabiania ciasta,
szczególnie przy stosowaniu robotów kuchennych.
Zbyt niska temperatura pieczenia
Ustawić wyższą temperaturę pieczenia.
Zbyt długi czas pieczenia
Skrócić czas pieczenia.
Zbyt wysoka temperatura i zbyt
krótki czas pieczenia
Ustawić niższą temperaturę i wydłużyć czas pieczenia.
Ciasto jest nierównomiernie rozprowadzone
Równomiernie rozprowadzić ciasto
na blasze.
Zbyt niska temperatura
Ustawić nieco wyższą temperaturę
pieczenia.
Tabela do sufletów i zapiekanek
Potrawa
Termoobieg
Poziom umieszczania potrawy
Temperatura w °C
Zapiekanka z makaronem
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
Zapiekanka z warzyw 1)
1
160-170
0:15-0:30
1
160-170
0:15-0:30
Słodkie suflety
1
180-200
0:40-0:60
Suflety z rybami
1
180-200
0:30-1:00
Nadziewane warzywa
1
160-170
0:30-1:00
Zapiekane bagietki
1)
Czas godziny: minuty
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Tabela do głęboko mrożonych dań gotowych
Produkt
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania
potrawy
Temperatura w
°C
Czas
Pizza głęboko
mrożona
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
Frytki 1)
(300-600 g)
Grill turbo
3
200-220
wg informacji producenta
Bagietki
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
Placki owocowe
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
1) Frytki obracać od czasu do czasu 2 - 3 razy.
Pieczenie mięsa
Funkcja piekarnika: Termoobieg
Naczynia do pieczenia
• Do pieczenia mięsa nadają się wszystkie
żaroodporne naczynia (przestrzegać
wskazówek producenta!).
• Do pieczenia chudego mięsa zalecamy
stosowanie brytfanny z pokrywą . Mięso
pozostaje wówczas soczyste.
• Wszystkie rodzaje mięsa, które po upieczeniu mają mieć chrupiącą skórkę, można piec w brytfannie bez pokrywy .
electrolux 21
Wskazówki dotyczące tabeli pieczenia
Dane przedstawione w poniższej tabeli mają
wyłącznie orientacyjny charakter.
• Zalecamy pieczenie mięsa i ryb w piekarniku dopiero wtedy, gdy waga produktu
przekracza 1 kg .
• Aby zapobiec przypalaniu się sosu lub
tłuszczu, zaleca się nalanie do naczynia
niewielkiej ilości płynu.
• W razie potrzeby pieczeń należy obrócić
na drugą stronę (po upływie 1/2-2/3 czasu
pieczenia).
• Duże pieczenie i drób kilkakrotnie polewać
podczas pieczenia powstałym sosem. Pozwoli to na osiągnięcie lepszego efektu
pieczenia.
• Piekarnik należy wyłączyć na około 10 minut przed końcem pieczenia, aby wykorzystać ciepło resztkowe.
Tabela pieczenia
Rodzaj produktu
Termoobieg
Poziom umieszczania potrawy
Temperatura
w °C
Czas godziny:
minuty
Wieprzowina
Łopatka, karczek, szynka (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kotlet, kasler (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Pieczeń rzymska (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Golonka wieprzowa, wstępnie gotowana
(750-1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
180-200
Rostbef lub filet, na każdy cm grubości
1
210-230
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Gicz cielęca (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Gicz jagnięca (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Karczek jagnięcy (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Wołowina
2:00-2:30
1)
0:06-0:09 na
każdy cm grubości
Cielęcina
Jagnięcina
Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze
1
220-230 1)
0:05-0:08
Kiełbaski pieczone
1
220-230
1)
0:12-0:15
Sznycel lub kotlet panierowany
1
220-230
1)
0:15-0:20
1
210-220
1)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kurczak, pularda (1-1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Połówki kurczaka (po 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Kawałki kurczaka (po 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Kaczka (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Kiełbaski, Cordon bleu
Zrazy
Ryba (tuszona)
Całe ryby (1000-1500 g)
Drób
22 electrolux
Rodzaj produktu
Termoobieg
Poziom umieszczania potrawy
Temperatura
w °C
Czas godziny:
minuty
Dziczyzna
Comber z zająca, udko zająca (do 1000 g)
1
220-230 1)
0:25-0:40
Comber z sarny / jelenia (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Udziec z sarny / jelenia (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Przy stosowaniu funkcji pieczenia w niPieczenie w niskiej temperaturze
skiej temperaturze
nie należy naFunkcja piekarnika: Pieczenie w niskiej
krywać naczynia pokrywą .
temperaturze
Dzięki funkcji pieczenia w niskiej temperatu- 1. Rozgrzać wstępnie pieczeń na patelni do
rze pieczony produkt będzie delikatny i zawysokiej temperatury.
chowa wyjątkową soczystość.
2. Włożyć do brytfanny lub położyć bezpoPieczenie w niskiej temperaturze polecamy
średnio na ruszcie razem z blachą włodo przygotowywania delikatnego, chudego
żoną pod rusztem dla wyłapywania tłuszmięsa i ryb.
czu.
Pieczenie w niskiej temperaturze nie nadaje
3. Wstawić do piekarnika. Wybrać funkcję
się na przykład do przyrządzania pieczeni
pieczenia w niskiej temperaturze
duszonych lub pieczeni z tłustej wieprzowiny.
lub zmienić nastawę temperatury i upiec
Piekarnik rozgrzewa się do wstępnie ustado końca (patrz tabela).
wionej temperatury. Po osiągnięciu tej temperatury rozlega się sygnał akustyczny. Następnie piekarnik automatycznie przełącza
się na niższą temperaturę.
Pieczenie w niskiej temperaturze - tabela
Produkt 1)
Waga (w g)
Nastawa temperatury
Poziom
umieszczania potrawy
Czas łączny
(w minutach)
Rostbef
1000-1500
120
1
90-110
Filet wołowy
1000-1500
120
3
90-110
Pieczeń cielęca
1000-1500
120
1
100-120
Stek
200 - 300
120
3
20-30
1) Przed pieczeniem w piekarniku przypiec na patelni.
Grill
z ustawieFunkcja piekarnika: Grill
niem temperatury maksymalnej
Ważne! Podczas grillowania drzwi
piekarnika zawsze muszą być zamknięte.
Tabela grillowania
Produkt
• Do grillowania używać rusztu razem z blachą.
• Czasy grillowania są wartościami orientacyjnymi.
Poziom pieczenia
Czas grillowania
1-sza strona
Tosty
1)
Tosty z dodatkami
2-ga strona
3
4-6 min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Stosować ruszt do grillowania bez blachy.
electrolux 23
Grill turbo
Funkcja piekarnika: Grill turbo
Potrawa
Temperatura w
°C
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
po .... minutach obrócić na drugą stronę
Poziom umieszczania potrawy
Kurczak (900-1000 g)
180-200
1
2
50-60
25-30
Nadziewana rolada wieprzowa (2000 g)
180-200
1
2
90-95
45
Zapiekanka z makaronem
180
---
2
30
---
Zapiekanka ziemniaczana
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, zapiekane
180
---
2
20-23
---
Kalafior w sosie holenderskim 200
---
2
15
---
anymi w tabeli. Na pierwszym poziomie
należy umieścić blachę do pieczenia wypełnioną wodą na głębokość 1-1,5 cm.
• Do grillowania najlepiej nadają się cienkie
kawałki mięsa i ryby.
• W przypadku grillowania z użyciem funkcji
grilla turbo cienkich kawałków mięsa lub
ryby należy rozgrzać wstępnie piekarnik
przez 3 minuty. Następnie włożyć produkt
do piekarnika zgodnie z informacjami podPotrawa
Temperatura w
°C
Uwaga! Przy otwarciu drzwi na
zewnątrz wydobywa się gorąca para.
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
po .... minutach obrócić na drugą stronę
Poziom umieszczania potrawy
Zrazy
230
1
3
14-18
6-8
Filet wieprzowy
230
1
2
16-22
6-10
Kiełbaski pieczone
230
1
3
14-18
6-8
Steki wołowe, steki cielęce
230
1
3
11-13
5-6
Filet wołowy, rostbef (około 1
kg)
230
1
2
20-24
10-12
Rozmrażanie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/su(ustawienie temperatury 30°C)
szenie
• Ustawić na ruszcie talerz z rozpakowanymi potrawami.
Tabela rozmrażania
Potrawa
Kurczak, 1000 g
• Nie przykrywać talerzem ani miską, gdyż
wydłuża to znacznie czas rozmrażania.
• Do rozmrażania ustawiać ruszt na pierwszym poziomie od dołu .
Czas rozmrażania w minutach
Czas całkowitego rozmrażania w minutach
100-140
20-30
Uwaga
Położyć kurczaka na odwróconym spodku, umieszczonym w dużym talerzu. Obrócić po upływie połowy czasu.
24 electrolux
Potrawa
Czas rozmrażania w minutach
Czas całkowitego rozmrażania w minutach
Mięso, 1000g
100-140
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso, 500g
90-120
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Pstrąg, 150 g
25-35
10-15
---
Truskawki, 300 g
30-40
10-20
---
Masło, 250 g
30-40
10-15
---
Śmietana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Także lekko miejscami zmrożona śmietana daje się dobrze ubić.
Tort, 1400 g
60
60
---
Suszenie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/Suszenie
• Blachy należy wyłożyć papierem śniadaniowym lub papierem do pieczenia.
• Wyłączenie piekarnika po upływie połowy
czasu suszenia, otworzenie drzwiczek i,
Produkt
Uwaga
Temperatura w
°C
najlepiej, pozostawienie przez noc do ostygnięcia, pozwoli na uzyskanie lepszego
efektu suszenia.
Na następny dzień dokończyć suszenie.
Poziom pieczenia
1 poziom
2 poziomy
Czas w godzinach
(wartość orientacyjna)
Warzywa
Fasola
75
2
2/4
6-9
Papryka (pocięta w pas- 75
ki)
2
2/4
5-8
Włoszczyzna
75
2
2/4
5-6
Grzyby
50
2
2/4
6-9
Zioła
40-50
2
2/4
2-4
Śliwki
75
2
2/4
8-12
Morele
75
2
2/4
8-12
Pokrojone jabłka
75
2
2/4
6-9
Gruszki
75
2
2/4
9-13
Owoce
Wekowanie
Funkcja piekarnika: Termoobieg
• Do wekowania stosować tylko dostępne w
handlu słoiki o jednakowej wielkości.
• Nie należy stosować słoików z zamknięciem typu twist-off lub bagnetowym, ani puszek metalowych.
• Podczas wekowania należy korzystać z 1
poziomu pieczenia od dołu .
• Do wekowania stosować blachę. Mieści
się na niej do sześciu jednolitrowych słoików.
• Wszystkie słoiki powinny być napełnione
do tej samej wysokości i zamknięte.
• Słoki należy ustawić na blasze w taki sposób, aby się wzajemnie nie dotykały.
• Wlać na blachę ok. 1/2 litra wody, aby w
piekarniku wytworzyło się wystarczająco
dużo wilgoci.
electrolux 25
• Gdy zawartość pierwszych słoików zacznie się gotować (w przypadku słoików o
pojemności 1 litra po ok. 35-60 minutach),
Tabela wekowania
Produkt 1)
Temperatura
w °C
wyłączyć piekarnik lub obniżyć temperaturę do 100°C (patrz tabela).
Czas aż do zagotowania w minutach
Dalsze gotowanie
przy temp. 100°C w
minutach
Jagody
Truskawki, jagody leśne, maliny,
dojrzały agrest
160-170
35-45
---
Niedojrzały agrest
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Marchew 2)
160-170
50-60
5-10
Ogórki
160-170
50-60
---
Korniszony
160-170
50-60
15
Kalarepa, groch, szparagi
160-170
50-60
15-20
Owoce pestkowe
Gruszki, pigwy, śliwki
Warzywa
1) Podane wartości czasu i temperatury wekowania mają wyłącznie orientacyjny charakter .
2) Zostawić w piekarniku po wyłączeniu
Zaprogramowane funkcje i przepisy
Urządzenie dysponuje 12 zaprogramowanymi funkcjami/przepisami, wybieranymi kolejno przyciskiem Programy pieczenia.
P1
CIASTO CYTRYNOWE
P2
SERNIK Z MANDARYNKAMI
P3
CHLEB BIAŁY
P4
BUŁKI PO 40 G
P5
PIZZA
P6
PLACEK LOTARYŃSKI
P7
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
P8
FILET RYBNY
P9
PLACEK LOTARYŃSKI
P 10
LASAGNE
P 11
PIECZEŃ WIEPRZOWA
P 12
KURCZAK
CIASTO CYTRYNOWE 1000 G
Składniki do ciasta:
• 250 g masła
• 200 g cukru
• 1 opakowanie cukru waniliowego
• 1 szczypta soli
• 4 jajka
• 150 g mąki
• 150 g mąki ziemniaczanej
• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
• starta skórka z 2 cytryn
Polewa:
• 125 ml soku cytrynowego
• 100 g cukru pudru
czarna podłużna forma o długości 30 cm
margaryna do smarowania
bułka tarta do wysypania formy
Masło, cukier, skórkę z cytryny, cukier waniliowy i sól ukręcić w misce na puszystą masę.
Następnie pojedynczo dodawać jajka i dalej
ukręcać.
Mąkę wymieszaną z mąką ziemniaczaną i
proszkiem do pieczenia dodać do masy i dokładnie wymieszać.
Ciasto wyłożyć na natłuszczoną i wysypaną
bułką tartą formę, wyrównać i wstawić do
piekarnika.
Po upieczeniu wymieszać sok z cytryny z cukrem pudrem. Upieczone ciasto wyłożyć na
folię aluminiową.
Folię aluminiową na bokach ciasta zawinąć
tak, aby polewa nie mogła wypłynąć. Ciasto
nakłuć drewnianym patyczkiem, a polewę
nałożyć pędzelkiem.
Następnie odstawić ciasto, aby trochę naciągnęło.
26 electrolux
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 1 CIASTO CYTRYNOWE
2
Czas trwania
60 min.
SERNIK Z MANDARYNKAMI
Składniki do ciasta:
• 200 g mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 100 g cukru
• 75 g masła
• 2 jajka
• 1 szczypta soli
• margaryna do smarowania
Sposób przygotowania ciasta:
Masło i cukier dokładnie wymieszać, dodać
jajka i ponownie wymieszać.
Przesianą mąkę i proszek do pieczenia dodać do mieszanki tłuszczu i cukru, i krótko
wyrobić tak, aby powstało gładkie ciasto.
Ciasto włożyć na około 1 godzinę do lodówki. Rozwałkować ciasto i wyłożyć na natłuszczoną blachę.
Dodatki:
• 500 g twarożku
• 80 ml oleju słonecznikowego
• 100 g śmietany
• 125 ml mleka
• 2 jajka
• 140 g cukru
• 1 opakowanie budyniu
• 1 puszka mandarynek (1000g)
• 1 opakowanie galaretki
Sposób przygotowania:
Składniki masy serowej włożyć do miski i
równomiernie wymieszać. Następnie wyłożyć na rozwałkowane kruche ciasto. Mandarynki ułożyć na masie serowej.
Po upieczeniu wystudzone ciasto zalać galaretką.
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 2 SERNIK Z MAN- 3
DARYNKAMI
Czas trwania
55 min.
CHLEB PSZENNY 600-800 G
Składniki:
• 500 g mąki
• 1/2 kostki świeżych drożdży lub 1 opakowanie drożdży suszonych
• 330 ml mleka
• 10 g soli
Sposób przygotowania:
Wsypać mąkę z solą do dużej miski. Drożdże
rozpuścić w letnim mleku i dodać do mąki.
Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto.
W zależności od rodzaju mąki może być konieczne dodanie nieco większej ilości mleka.
Pozostawić ciasto do wyrośnięcia (dwukrotne zwiększenie objętości).
Uformować z ciasta dwa bochenki i położyć
na natłuszczoną blachę do pieczenia lub blachę cukierniczą (wyposażenie specjalne).
Pozostawić chleb, aby wyrósł jeszcze o połowę swojej objętości.
Przed pieczeniem oprószyć niewielką ilością
mąki i wykonać ostrym nożem 3 ukośne nacięcia o głębokości przynajmniej 1 cm.
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 3 CHLEB PSZEN- 2
NY
Czas trwania
55 min.
BUŁKI PO 40 G (12-16 sztuk)
Składniki:
• 500 g mąki typu 405
• 20 g świeżych drożdży lub 1 opakowanie
drożdży suchych
• 300 ml wody
• 10 g soli
Sposób przygotowania:
Wsypać mąkę z solą do dużej miski. Drożdże
rozpuścić w wodzie i dodać do mąki. Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto.
Pozostawić ciasto do wyrośnięcia (dwukrotne zwiększenie objętości).
Pokroić ciasto na kawałki, uformować bułki i
wyłożyć na natłuszczoną blachę do pieczenia lub blachę cukierniczą (wyposażenie specjalne). Ponownie pozostawić bułki do wyrośnięcia na ok. 25 minut.
Przed pieczeniem ponacinać bułki na krzyż.
Posypać wedle uznania makiem, kminkiem
lub sezamem.
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 4 BUŁKI PO 40 G 3
Czas trwania
electrolux 27
25 min.
PIZZA
Na jedną blachę do pieczenia lub dwie formy
okrągłe
Składniki do ciasta:
• 300 g mąki typu 405
• 200 ml wody
• 14 g drożdży
• 2 łyżki oleju
• 3 g soli
Sposób przygotowania ciasta:
Drożdże rozkruszyć do miski i rozpuścić w
letniej wodzie. Dodać mąkę wymieszaną z
solą i olej. Składniki wyrabiać tak długo, aż
powstanie gładkie ciasto, które odchodzi od
miski.
Następnie przykryć miskę i odstawić do wyrośnięcia (dwukrotne zwiększenie objętości).
Dodatki:
• 1 puszka pomidorów bez skórki (800g netto), krojonych w kostkę
• 100 g salami, plasterki pokrojone na
ćwiartki
• 350-400 g sera feta lub mozarella, pokrojonego w kostkę wielkości 1 cm
• oregano lub przyprawa do pizzy
Do obłożenia pizzy można użyć także pieczarek lub gotowanej szynki.
Sposób przygotowania:
Odcedzić sok pomidorowy (można użyć do
przygotowania sosu).
Rozwałkować ciasto i wyłożyć na natłuszczoną blachę. Ciasto ponakłuwać widelcem.
Dodatki poukładać na cieście.
Ser feta lub mozarella rozłożyć równomiernie
na całej powierzchni ciasta. Na końcu całość
posypać oregano.
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 5 PIZZA
3
Czas trwania
25 min.
PLACEK LOTARYŃSKI
Składniki do ciasta:
250 g mąki typu 405
125 g masła
60 ml wody
1 łyżeczka soli
szczypta pieprzu i gałki muszkatołowej
Sposób przygotowania ciasta:
Zmieszać mąkę, masło i sól, dodać wody i
szybko wyrobić ciasto.
Odstawić ciasto na 1 godzinę do lodówki.
Dodatki:
• 100 ml mleka
• 150 ml kwaśnej śmietany
• 2 jajka
• 150 g startego sera greyerzer lub emmentaler
• 150 g chudej szynki, pokrojonej w kostkę
• 150 g cebuli, pokrojonej w kostkę
• pieprz, gałka muszkatołowa
Sposób przygotowania:
Szynkę i cebulę lekko poddusić.
Dobrze wymieszać mleko, śmietanę, jajka i
przyprawy, następnie dodać do tej masy ser.
Sposób przygotowania:
Ciasto rozwałkować i ułożyć w natłuszczonej
tortownicy (o średnicy 28 cm). Rozłożyć na
cieście szynkę i cebulę, całość zalać płynną
masą.
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 6 PLACEK LOTA- 3
RYŃSKI
Czas trwania
40 min.
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
Składniki:
• 1000 g ziemniaków
• po 1 łyżeczce soli i pieprzu
• 1 obrany ząbek czosnku
• 300 g startego sera greyerzer lub emmentaler
• 3 jajka
• 250 ml mleka
• 4 łyżki śmietany
• 1 łyżka tymianku
• 3 łyżki masła
Sposób przygotowania:
Ziemniaki obrać, pokroić w cienkie plastry,
osuszyć, posolić i popieprzyć.
Połowę plastrów ziemniaków ułożyć w natłuszczonej formie żaroodpornej, posypać
całość startym serem. Pozostałe plastry
ziemniaków ułożyć jako drugą warstwę i posypać je resztą sera.
Ząbek czosnku rozgnieść i wymieszać razem
z jajkami, mlekiem, śmietaną i tymiankiem.
Masę posolić i zalać nią ziemniaki.
28 electrolux
Masło zetrzeć na wiórki i posypać nimi zapiekankę.
P 9 KARCZEK CIE- 2
LĘCY
Ustawienie
Poziom pieczenia
Czas trwania
P 7 ZAPIEKANKA
ZIEMNIACZANA
2
80 min.
Czas trwania
55 min.
FILET RYBNY
Składniki:
• 700 g filetów z sandacza lub łososia, pokrojonych w kostkę
• 100 g startego ementalera
• 200 ml śmietany
• 50 g bułki tartej
• sól, pieprz, sok z cytryny
• posiekana natka pietruszki
• 40 g masła do wysmarowania formy
Sposób przygotowania:
Filety rybne skropić sokiem z cytryny i odstawić na chwilę do nasiąknięcia. Następnie
usunąć delikatnie nadmiar soku ręcznikiem
papierowym.
Filety oprószyć z obu stron solą i pieprzem.
Wyłożyć do natłuszczonej, żaroodpornej formy.
Wymieszać śmietanę, starty ser, bułkę tartą
i posiekaną pietruszkę, a następnie rozłożyć
na filetach.
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 8 FILET RYBNY
2
Czas trwania
25 min.
KARCZEK CIELĘCY
Składniki:
• 1000 g karczku cielęcego
• 2 łyżki oleju
• sól, pieprz, papryka
Sposób przygotowania:
Umyć karczek i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem i natrzeć tą
mieszanką mięso.
Karczek włożyć do formy żaroodpornej lub
do szklanej formy z perforowanym wkładem
(wyposażenie specjalne) i wstawić do piekarnika.
Ustawienie
Poziom pieczenia
LASAGNE
Sos mięsny:
• 100 g przerośniętego boczku
• po 1 cebuli i marchwi
• 100 g selera
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 400 g mieszanego mięsa mielonego
• 1 mała puszka pomidorów w kawałkach
(ok. 400 g)
• oregano, tymianek, sól i pieprz
• 3 łyżki masła
• 250 g zielonych płatów do lasagne
• 50 g startego parmesanu
• 150 g startego ementalera
Sos béchamel:
• 75 g masła
• 50 g mąki
• 500 ml mleka
• sól, pieprz i gałka muszkatołowa
Ostrym nożem odciąć z boczku skórę i usunąć chrząstki, a następnie pokroić go w
drobną kostkę. Cebulę i marchewkę obrać,
seler umyć, wszystkie warzywa pokroić w
drobną kostkę. Oliwę podgrzać w garnku,
mieszając podsmażyć na niej boczek i kosteczki warzyw. Dodawać do tego mięso mielone, mieszając podsmażyć i zalać wywarem
mięsnym. Mięsne ragout doprawić przecierem pomidorowym, ziołami, solą i pieprzem,
i gotować na niewielkim ogniu przez ok. 30
minut.
W międzyczasie przygotować sos béchamel. W tym celu rozpuścić masło, dodać
przesianą mąkę i gotować mieszając, aż będzie miała złoty kolor. Stale mieszając dodawać powoli mleko. Sos doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową, i przez 10 minut
gotować powoli bez przykrycia. Dużą prostokątną formę do zapiekanek wysmarować
masłem.
W formie układać na przemian warstwę płatów makaronowych, mięsnego ragout, sosu
béchamel i wymieszanych tartych serów.
Ostatnia powinna być warstwa sosu posypanego startym serem. Resztę masła zetrzeć
na niewielkie wiórki i posypać nimi zapiekankę.
electrolux 29
Ustawienie
Poziom pieczenia
90 min.
P 10 LASAGNE
2
KURCZAK 1200 G
Składniki:
• 1 kurczak (1000 - 1200 g)
• 2 łyżki oleju
• sól, pieprz, papryka, curry
Sposób przygotowania:
Umyć kurczaka i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem i równomiernie
natrzeć tą mieszanką kurczaka od wewnątrz
i z wierzchu.
Następnie ułożyć kurczaka piersią w dół w
żaroodpornej lub szklanej formie z perforowanym wkładem (wyposażenie specjalne).
Po ok. 25 minutach obrócić kurczaka.
Po pierwszym sygnale akustycznym (ok. 50
min.) skontrolować stopień upieczenia. W razie potrzeby przedłużyć pozostały czas pieczenia do drugiego sygnału akustycznego
(ok. 60 min.).
Czas trwania
50 min.
PIECZEŃ WIEPRZOWA
Składniki:
• Pieczeń wieprzowa z karczku
• 2 łyżki oleju
• sól, pieprz, papryka
Sposób przygotowania:
Mięso umyć i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem i natrzeć tą
mieszanką mięso ze wszystkich stron. Następnie ułożyć mięso w żaroodpornej formie
z perforowanym wkładem (wyposażenie
specjalne).
Po ok. 40 minutach pieczeń obrócić.
Po pierwszym sygnale akustycznym sprawdzić stopień upieczenia. W razie potrzeby
przedłużyć pieczenie do drugiego sygnału
akustycznego (10 min.).
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 11 PIECZEŃ WIE- 2
PRZOWA
Ustawienie
Poziom pieczenia
P 12 KURCZAK
2
Czas trwania
55 min.
Czas trwania
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie! Przed czyszczeniem
należy piekarnik wyłączyć i ostudzić.
Ostrzeżenie! Ze względów
bezpieczeństwa zabrania się
czyszczenia urządzenia strumieniem
pary i myjkami wysokociśnieniowymi!
Uwaga! Nie wolno używać środków
czyszczących o działaniu ściernym,
ostrych skrobaczek ani przedmiotów
szorujących.
Uwaga! Do czyszczenia szkła nie wolno
używać środków czyszczących o
działaniu ściernym ani ostrych
skrobaków metalowych, mogących
porysować powierzchnię, gdyż mogłoby
to spowodować pęknięcie szkła.
Zewnętrzna strona urządzenia
• Przód urządzenia myć miękką ściereczką
zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem
detergentu.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych należy używać ogólnie dostępnych środków myjących.
• Nie wolno uzywać środków ściernych i gąbek jednostronnie szorstkich.
Wnętrze piekarnika
Piekarnik należy czyścić po każdym użyciu.
Ułatwia to usunięcie zabrudzeń i zapobiega
ich przywieraniu.
1. Przy otwieraniu drzwiczek piekarnika automatycznie włącza się oświetlenie urządzenia.
2. Piekarnik po każdym użyciu przetrzeć na
mokro (z dodatkiem detergentu) i osuszyć ściereczką.
30 electrolux
Trudne do usunięcia zabrudzenia zlikwidować specjalnym środkiem do czyszczenia piekarników.
Ważne! Podczas stosowania sprayu do
piekarników należy koniecznie przestrzegać
zaleceń producenta!
Piekarnik z funkcją czyszczenia
katalitycznego
(szorstka, porowata powierzchnia)
Górna powierzchnia piekarnika wyposażona
jest w funkcję czyszczenia katalitycznego,
która w zakresie powyżej 200°C spala drobne zabrudzenia.
W celu optymalnego wykorzystania tej funkcji należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami.
Uwaga! Nie wolno używać środków
czyszczących o działaniu ściernym ani
przedmiotów szorujących, sprayów do
piekarników, mydła ani żadnych innych
środków do czyszczenia. Niszczą one
funkcję katalityczną na górnej
powierzchni piekarnika. Wilgotną,
miękka gąbką zetrzeć ewentualnie
pozostałe resztki.
Piekarnik otwierać zawsze tylko na
chwilę, wspomaga to funkcję czyszczenia katalitycznego.
2
1
Mocowanie zespołu prowadnic
WAŻNE! Zaokrąglone końce prowadnic
muszą być skierowane w przód!
Uwaga! Nie stosować ścierek
tekstylnych. Do szorstkiej powierzchni
przyczepiają się kłaczki.
Wyposażenie
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do pieczenia, prowadnice itd.) należy po
każdym użyciu przepłukać i dobrze osuszyć.
Dla łatwiejszego czyszczenia krótko namoczyć.
Wyjmowane prowadnice
Aby oczyścić boczne ścianki piekarnika
zdjąć prowadnice z lewej i prawej strony piekarnika.
Zdejmowanie prowadnic
Prowadnicę należy najpierw wysunąć z przodu ze ściany piekarnika (1), a następnie z tyłu
(2).
W celu zamontowania prowadnicy najpierw
zawiesić ją z tyłu (1), a następnie wsunąć i
docisnąć z przodu (2).
electrolux 31
1
3. W razie potrzeby: wymienić żarówkę piekarnika 25 wat, 230 V, 300°C, żaroodporna.
4. Ponownie zamontować pokrywę szklaną.
2
Oświetlenie piekarnika
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
porażenia prądem! Przed wymianą
żarówki piekarnika:
• Wyłączyć piekarnik!
• Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki
bezpiecznikowej lub wyłączyć.
W celu ochrony żarówki piekarnika i
szklanej osłony położyć ściereczkę na
spodzie piekarnika.
Wymiana bocznej żarówki piekarnika /
czyszczenie osłony szklanej
1. Zdjąć lewą prowadnicę.
2. Pokrywę szklaną podważyć przy pomocy
wąskiego, tępego narzędzia np. łyżeczki)
i wyczyścić.
5. Zamontować prowadnicę.
Drzwi piekarnika
Do czyszczenia drzwi piekarnika można
zdjąć.
Zdejmowanie drzwi piekarnika z
zawiasów
1. Otworzyć całkowicie drzwi piekarnika.
2. Rozłożyć dźwignię zaciskową przy
obu zawiasach drzwiowych aż do końca .
3. Chwycić rękoma drzwi z obu stron i przymknąć na około ¾, pokonując przy tym
ich opór .
32 electrolux
3. Wsunąć jednocześnie zawiasy jak najdalej do obu otworów z prawej i lewej
strony na dole piekarnika.
4. Podnieść drzwi aż do oporu i następnie
całkowicie otworzyć.
4
3
3
4
60
2
4
5
4. Zdjąć drzwi z piekarnika Zachować ostrożność: Drzwi są ciężkie!!
5. Położyć drzwi zewnętrzną stroną na
miękkim podłożu, na przykład na kocu,
aby uniknąć porysowania.
Zakładanie drzwi
1. Chwycić rękoma drzwi z obu stron w pobliżu uchwytu.
2. Nachylić drzwi pod kątem około 60°.
5. Przechylić dźwignie zaciskowe przy obu
zawiasach w pierwotne położenie.
6. Zamknąć drzwi piekarnika.
Co zrobić, gdy ...
Usterka
Piekarnik się nie nagrzewa
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie jest włączony
Włączyć piekarnik
Godzina nie jest ustawiona
Ustawić godzinę
Nie wykonano wymaganych ustawień
Sprawdzić ustawienia
Nastąpiło automatyczne wyłączenie Patrz Automatyczne wyłączenie
piekarnika.
piekarnika.
Nie działa oświetlenie
wnętrza piekarnika
Blokada przed uruchomieniem
przez dzieci jest włączona.
Wyłączyć blokadę przed uruchomieniem przez dzieci.
Bezpiecznik w instalacji domowej
(skrzynka z bezpiecznikami) uległ
przepaleniu
W przypadku powtarzającego się
wybijania bezpieczników wezwać
wykwalifikowanego elektryka.
Żarówka oświetlenia wnętrza piekarnika jest uszkodzona.
Wymienić żarówkę
electrolux 33
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Na wyświetlaczu pojawiła Włączony jest tryb demonstracyjny.
się litera "d" i piekarnik nie
nagrzewa się. Wentylator
nie działa.
Jeżeli nie można usunąć usterki w żaden
z podanych powyżej sposobów, należy
zwrócić się do serwisu lub do sprzedawcy.
Ostrzeżenie! Naprawy przy urządzeniu
mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez specjalistów. Niefachowe
naprawy mogą spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika.
W przypadku błędnej obsługi urządzenia
wizyta technika serwisowego lub sprze-
Wyłaczyć urządzenie, nacisnąć
i
i
równocześnie przycisk
przytrzymać, aż rozlegnie się sygnał
akustyczny i litera "d" zgaśnie.
dawcy jest odpłatna również w okresie
objętym gwarancja.
Wskazówka dotycząca urządzeń z metalowym frontem: Otworzenie drzwi piekarnika podczas pieczenia lub smażenia, albo krótko po ich zakończeniu może spowodować krótkotrwałe osadzenie
się pary na wewnętrznej szybie drzwi,
ponieważ zewnętrzna część drzwi jest
chłodniejsza.
Instrukcja montażu
Uwaga! Montażu i podłączenia nowego
urządzenia może dokonać wyłącznie
specjalista z uprawnieniami. Należy
przestrzegać tego zalecenia, gdyż w
przeciwnym razie ewentualne usterki nie
będą objęte gwarancją.
Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone kable
przyłączeniowe należy wymienić korzystając
z usług autoryzowanego serwisu lub uprawnionego specjalisty.
Wskazówki dla instalatora dotyczące
bezpieczeństwa
• W instalacji elektrycznej należy umieścić
urządzenie pozwalające na odłączenie
wszystkich faz od sieci zasilającej przy rozwarciu styków wynoszącym przynajmniej
3 mm.
Do odpowiednich urządzeń oddzielających należą np. bezpieczniki instalacyjne,
bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy wyjąć z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe i styczniki.
• Urządzenie należy podłączyć do prądu w
miejscu zabudowy za pośrednictwem
gniazdka wtykowego w taki sposób, aby
było ono dostępne i znajdowało się poza
światłem szafki urządzenia.
• Zabudowa musi zapewnić ochronę przed
bezpośrednim kontaktem z elementami
elektrycznymi.
• Stabilność szafki do zabudowy musi spełniać wymogi normy DIN 68930.
34 electrolux
electrolux 35
36 electrolux
electrolux 37
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
38 electrolux
3
90 0
electrolux 39
4
20
13
2x3,5x25
Utylizacja
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska i nadaje
się do ponownego użytku. Elementy z
tworzyw sztucznych są oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <,
>PS< itd. Materiały z opakowania należy
wyrzucić do odpowiedniego zbiornika
na odpady komunalne.
Ostrzeżenie! Aby urządzenie nie
stanowiło żadnego zagrożenia, przed
utylizacją należy je pozbawić możliwości
ponownego podłączenia.
W tym celu odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć z urządzenia
przewód zasilający.
Materiał opakowania
Serwis
W przypadku usterek technicznych należy
najpierw sprawdzić możliwość ich samo-
dzielnego usunięcia za pomocą instrukcji zawartych w rozdziale Co zrobić, gdy ...
40 electrolux
Jeżeli usunięcie usterki jest niemożliwe, należy zwrócić się bezpośrednio do naszego
autoryzowanego.
W celu zapewnienia szybkiej pomocy prosimy o podanie następujących informacji:
• Nazwa modelu
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S-No.) (numery patrz tabliczka znamionowa)
• Rodzaj usterki
• Dostrzeżone komunikaty wyświetlane
przez urządzenie
Aby zawsze mieć pod ręką wymagane informacje, zaleca się ich spisanie poniżej:
Model ........................................
Numer produktu
(PNC): ........................................
Numer seryjny (SNo.): ........................................
RU
PL Warunki gwarancyjne
POLSKA
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad
w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do
ich usunięcia w sposób uzależniony od
właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla
usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie
obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeśli jest to niemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której sprzęt
został zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nie
uznanie gwarancji.
Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych
przez osoby nieupoważnione.
Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, po-
electrolux 41
twierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected], www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją
firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez
okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z
poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres
gwarancji (wykonawstwo oraz części) są
takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii urządzenia
w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych
jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
42 electrolux
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet
királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4,
040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект, 16,
БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а, БЦ
"Алкон"
electrolux 43
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
892 943 149 - A - 062009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement