Aeg-Electrolux B8931-5-M User manual

Aeg-Electrolux B8931-5-M User manual
B8931-5
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
Säkerhet för barn och handikappade
Allmän säkerhet
Installation
Elektrisk anslutning
Tryck på
Underhåll och rengöring
Brandrisk
Ugnslampa
Servicecenter
Skrotning av produkten
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
Ugnstillbehör
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA
GÅNGEN
Första rengöring
Inställning och ändring av klocka
DAGLIG ANVÄNDNING
Elektronisk programmeringsenhet
Ugnsfunktioner
Sätta på och stänga av hushållsapparaten
Inställning av ugnsfunktion
Ändring av ugnstemperaturen
Inställning av klockfunktion
Avstängning av ugnsfunktion
Kylfläkt
Kontrollampa för uppvärmning
Kontrollampa för snabbuppvärmning
Kontrollampa för restvärme
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
Snabbuppvärmning
10
Sätta i ugnstillbehören
10
Teleskopskenor - Isättning av ugnstillbehör
11
Synkroniserade bakplåtsskenor
11
Matlagningstermometer
12
Klockfunktioner
13
Inställning av klockfunktioner
14
Heat+Hold
14
Funktionslås
14
Knapplås
15
Automatisk avstängning
15
Lucklås
15
RÅD OCH TIPS
16
Luckans insida
16
Bakning
16
Lågtempstek.
20
Stekning
22
Grillning
23
Konservering
24
Torkning
25
Upptining
26
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
27
Ugnsstegar
27
Ugnslampa
28
Ugnstak
29
Ugnslucka och glaspaneler
29
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
31
MILJÖSKYDD
32
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här handboken noga före installation:
• För din egen personliga säkerhet och för produktens säkerhet
• Av respekt för miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska
inte leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller fysiska skador.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används.
Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på produkten.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning.
Ta inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation.
• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Lyft inte produkten i handtaget.
• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
• Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Före installationen måste du säkerställa att köksskåpets dimensioner är tillräckligt stora för att rymma produkten.
4
Säkerhetsinformation
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Denna produkt kan inte placeras på en sockel.
• Inbyggda ugnar och hällar är försedda med speciella anslutningssystem. Undvika att
skada produkten genom att endast använda produkten med produkter från samma tillverkare.
Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
Information om spänningen finns på typskylten.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Det finns då risk för brand.
Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten, när sådan finns.
Tryck på
• Produkten är konstruerad för användning i hemmet. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt.
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Detta för att förhindra fysisk skada på
person eller skada på egendom.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens insida och tillbehören blir heta under användning. Det finns risk att bränna
sig. Använd säkerhetshandskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på ugnsemaljen.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma ut. Det finns då risk att bränna sig.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Stäng alltid luckan vid matlagning, även vid grillning.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns
även risk att glasen kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester
kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att produktens ytmaterial skadas.
• Använd en djup bakplåt för mycket fuktiga kakor för att förhindra att fruktsaft lämnar
fläckar som inte går att ta bort.
Produktbeskrivning
5
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt
handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som
kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på
värmeelementen eller termostatens sensor.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
• Rengör inte katalytisk emalj (om sådan finns).
Brandrisk
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller
på produkten.
Ugnslampa
• Koppla från produkten från elnätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstötar!
Servicecenter
• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på produkten. Kontakta ett
godkänt servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Skrotning av produkten
• För att förhindra person- eller materialskada
– Koppla loss produkten från eluttaget.
– Klipp av nätkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Det
finns risk för kvävning.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
6
Produktbeskrivning
2
1
3
5
4
5
4
10
6
3
7
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
Sidolampa
Fläkt och ringelement
Undervärme
Bakplåtsskenor, löstagbara
Falsnivåer
Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Synkroniserade bakplåtsskenor
Stoppbyglar med anslutningsklämma. För att lättare ta bort teleskopskenorna.
Innan maskinen används första gången
7
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
eller .
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och
klockan visar den inställda tiden.
Du kan bara ändra klockan
om:
• funktionslåset inte är aktiverat
• inte någon av klockfunktionerna Längd
• inte någon ugnsfunktion är inställd.
eller Stopptid
är inställd
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Elektronisk programmeringsenhet
1
2 3 4
5 6 7
8
1
2
3
4
5
Kontrollampa för ugnsfunktion
Kontrollampa för lampa/upptining
Värmeindikator
Kontrollampa för temperatur/klocka
Kontrollampa för matlagningstermometern
6 Kontrollampa för varmhållning
7 Koktid/Stopptid/Drifttid
8 Kontrollampa för klockfunktion
8
Daglig användning
Knapp
Funktion
Beskrivning
På/Av
För att sätta på eller stänga av ugnen.
Val av ugnsfunktion
För att ställa in ugnsfunktionerna.
Snabbuppvärmning
För att sätta på eller stänga av snabbuppvärmningsfunktionen
Inställningsknappar
För att ställa in värden för temperatur och tid.
Val/
Klockfunktion/
Matlagningstermometer
För att flytta mellan ugnsfunktionerna, klockfunktionerna och
matlagningstermometern.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
VARMLUFT
För ugnsbakning på tre nivåer samtidigt. Sänk ugnstemperaturen
(20-40 °C) jämfört med en konventionell ugn. Och för att torka
livsmedel.
PAJ-PIZZA LÄGE
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten.
Sänk ugnstemperaturen (20-40 °C) jämfört med en konventionell ugn.
LÅGTEMPSTEK.
ÖVER-UNDERVÄRME
GRATINERING
För tillagning av mycket mager, mör stekt mat.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För stekning på en nivå av större stycken kött eller fågel med
ben. Även för att gratinera och bryna.
MAXGRILL
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.
MINGRILL
För grillning av tunna livsmedel i mitten av grillen. För att rosta
bröd.
VARMHÅLLNING
UPPTINING
UNDERVÄRME
För varmhållning av maträtter.
För att tina frysta livsmedel.
För bakning av kakor med knapriga bottnar och för att varmhålla
mat.
Sätta på och stänga av hushållsapparaten
Tryck på
för att sätta på hushållsapparaten.
Daglig användning
Inställning av ugnsfunktion
Tryck på
eller
för att ställa in ugnsfunktionen.
På displayen visas den rekommenderade temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen inom
ca 5 sekunder börjar hushållsapparaten värmas
upp.
En ljudsignal hörs när hushållsapparaten uppnått den inställda temperaturen.
Du kan ändra ugnsfunktionen medan ugnen är igång.
Ändring av ugnstemperaturen
Tryck på
ren.
eller
för att ställa in temperatu-
Visa ugnstemperaturen
och
samtidigt visas temNär du använder
peraturen i ugnen på displayen.
Inställning av klockfunktion
Tryck på flera gånger tills den önskade klockfunktionen blinkar (se avsnitt "Klockfunktioner").
Avstängning av ugnsfunktion
Tryck på
eller
flera gånger tills displayen
inte visar en ugnsfunktion.
9
10
Daglig användning
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar
att ugnens temperatur ökar.
Kontrollampa för snabbuppvärmning
Om du sätter på SNABBUPPVÄRMNINGsfunktionen blinkar staplarna på displayen en efter en för att visa att funktionen är igång.
Kontrollampa för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.
Snabbuppvärmning
För att förkorta den tomma ugnens förvärmningstid.
Du kan använda snabbuppvärmningen med följande ugnsfunktioner: Varmluft
, Över-Undervärme och Gratinering. .
Pizza-läge
, Paj-
Ställ inte in maten i ugnen förrän snabbuppvärmningen är klar.
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på snabbuppvärmningsknappen. .
När ugnen uppnått den inställda temperaturen visas uppvärmningsindikatorns staplar och en ljudsignal hörs. Ugnen fortsätter att värma med den inställda ugnsfunktionen och ugnstemperaturen.
3. Ställ in maten i ugnen.
Sätta i ugnstillbehören
Placera de skjutbara tillbehören så att de dubbla sidokanterna är längst in mot ugnens
baksida och pekar nedåt. Tryck in de skjutbara tillbehören mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter.
Dessa kanter och formen på skenorna är en säkerhetsåtgärd för ugnstillbehören.
Daglig användning
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg gallret på långpannan. Tryck in långpannan
mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Teleskopskenor - Isättning av ugnstillbehör
Ställ bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera hålen på bakplåtens eller långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så att
fötterna är vända nedåt.
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl
från att glida av.
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret
och långpannan på teleskopskenorna. Placera hålen på bakplåtens eller långpannans kortsidor
över teleskopskenornas styrpinnar.
Synkroniserade bakplåtsskenor
Sätt i de synkroniserade bakplåtsskenorna för att lättare ta bort teleskopskenorna.
11
12
Daglig användning
FÖRSIKTIGHET
För att fästa anslutningsklämmorna måste stödfästena för anslutningsklämmorna peka
bakåt.
1. Fäst stoppbyglarna vid teleskopskenorna.
Det övre spåret måste vara riktigt fäst
vid de bakre spärrstiften.
2. Tryck till stoppbyglarna ordentligt.
3. Fäst anslutningsklämman i de bakre stödfästena på stoppbyglarna på teleskopskenorna (1).
4. Vrid upp anslutningsklämmorna och lås
dem samtidigt i stoppbyglarna (2).
2
1
1
2
5. För att ta bort synkroniserade bakplåtsskenor följer du ovanstående steg i omvänd ordning.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller originalreservdelar.
Daglig användning
13
1. Slå på produkten.
2. Sätt in matlagningstermometerns spets i
mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
4. Använd eller inom 5 sekunder för
att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
5. Ställ in ugnsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid. Sluttiden är olika för olika mängder mat, inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C) och driftlägen. Produkten beräknar en stopptid om
ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar en ungefärlig sluttid visas en blinkande ruta på displayen.
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten
stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
7. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
VARNING
Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar
bort matlagningstermometerns spets och kontakt.
8. Stäng av produkten.
Ändring av innertemperatur
1. Använd flera gånger tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.
2. Använd eller för att ändra innertemperaturen.
Innertemperaturen visas från 30 ºC
Klockfunktioner
1
7
2
6
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Klocka
Koktid
Stopptid
Timer
Väljarknapp
Inställningsknapp (Plus)
Inställningsknapp (Minus)
14
Daglig användning
SYMBOL
FUNKTION
BESKRIVNING
Timer
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.
Koktid
Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska
vara på.
Stopptid
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid
en senare tidpunkt.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5 seeller
för att ställa in tiden.
kunder trycker du på
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder
tänds symbolen. Den inställda tiden börjar räknas ned.
Inställning av klockfunktioner
1. Slå på hushållsapparaten.
2. Tryck på flera gånger tills displayen visar den önskade klockfunktionen och den
relaterade symbolen, till exempel timern .
eller
för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på
En ljudsignal hörs i två minuter när tiden gått ut, och "00.00" och kontrollampan för
den relaterade funktionen blinkar. Hushållsapparaten stängs av.
4. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.
Med timern
måste ugnen vara påsatt för att du ska kunna ställa in klockfunktionen.
När du använder Längd och Stopptid stängs ugnen av automatiskt.
När du använder Längd och Stopptid måste du först ställa in ugnsfunktionen och
temperaturen innan du kan ställa in klockfunktionen.
Heat+Hold
För att hålla tillagad mat varm i 30 minuter sedan tillagningen är klar.
Slå på Heat+Hold
1. Ställ in klockfunktionen Längd och/eller Stopptid .
2. Tryck på flera gånger tills displayen visar symbolen Varmhållning .
, displayen visar "00:30".
3. Tryck på
4. När ugnsfunktionen är genomförd avges en ljudsignal och Heat+Hold startar. Den inställda ugnsfunktionen körs vid 80 °C i 30 minuter. Ugnen stängs sedan av automatiskt.
Temperaturen för inställd ugnsfunktion måste vara över 80 °C.
Funktionslås
VARNING
När funktionslåset är aktiverat kan ugnen inte användas.
Daglig användning
15
Aktivera funktionslåset
1. Slå på hushållsapparaten. Ingen ugnsfunktion får vara inställd.
samtidigt tills displayen visar "SAFE". Funktionslåset är nu aktiverat.
2. Tryck på och
Avaktivera funktionslåset
1. Slå på hushållsapparaten vid behov.
2. Tryck på och
samtidigt tills displayen slutar visa "SAFE". Funktionslåset avaktiveras.
Knapplås
Den här funktionen förhindrar att du ändrar ugnsfunktionen av misstag.
Aktivera knapplåset
1. Slå på hushållsapparaten vid behov.
2. Ställ in en ugnsfunktion.
3. Tryck på och
samtidigt tills displayen visar "LOC". Knapplåset är aktiverat.
Avaktivera knapplåset
1. Tryck på och
samtidigt tills displayen slutar visa "LOC". Knapplåset avaktiveras.
När ugnsfunktionen stängs av avaktiveras knapplåset automatiskt.
Automatisk avstängning
Hushållsapparaten stängs av efter en viss tid:
• om du inte stänger av hushållsapparaten
• om ugnstemperaturen inte ändras.
På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C - 120 °C
12,5 timmar
120 °C - 200 °C
8,5 timmar
200 °C - 250 °C
5,5 timmar
250 °C - max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen stängas av helt. Därefter kan den slås på igen.
Om du använder klockfunktionerna Längd
tiska avstängningen.
eller Stopptid
Lucklås
Lucklåset är avaktiverat när produkten levereras från fabriken.
avaktiveras den automa-
16
Råd och tips
Aktivera lucklåset: Drag lucklåset framåt tills
det låser på plats
Avaktivera lucklåset: Tryck lucklåset tillbaka
in i panelen.
Öppning av produktens lucka:
1. Tryck på och håll i lucklåset.
2. Öppna luckan.
Tryck inte på lucklåset när produktens lucka
stängs!
Avstängning av produkten avaktiverar inte
det mekaniska lucklåset.
RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Luckans insida
På ugnsluckans insida finns följande:
• Numret på nivåerna
• Information om ugnsfunktionerna, rekommenderade ugnsnivåer och temperaturer för
typiska maträtter.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är bara riktvärden. De beror på recepten, kvalitet och mängd på använda ingredienser.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen första gången.
Råd och tips
17
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett liknande.
• Gräddningstiden kan förlängas med 10-15 minuter, om du bakar kakor på mer än en
nivå.
• Kakor och bakverk med olika höjd kan färgsättas olika i början. Ändra inte temperaturinställningen om detta inträffar. Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
Bakning på en nivå - Bakning i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Ringkaka, mjuk kaka
VARMLUFT
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Madeirakaka/fruktkaka
VARMLUFT
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Sockerkaka
VARMLUFT
1
140
0:25 - 0:40
Sockerkaka
ÖVER-UNDERVÄRME
1
160
0:25 - 0:40
Tårtbotten av mördeg 1)
VARMLUFT
3
170-180
0:10 - 0:25
Tårtbotten av sockerkaka
VARMLUFT
3
150 - 170
0:20 - 0:25
ÖVER-UNDERVÄRME
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
VARMLUFT
1
160
1:10 - 1:30
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180
1:10 - 1:30
Äppelpaj
1) Förvärm ugnen
Bakning på en nivå - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Vetefläta/krans
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Tyskt julbröd 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:00
Bröd (rågbröd)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
- först 1)
230
0:25
- sedan
160 - 180
0:30 - 1:00
Petit-chouer/bakelser 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Rulltårta 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180 - 200
0:10 - 0:20
18
Råd och tips
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
ÖVER-UNDERVÄRME
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
VARMLUFT
3
150
0:35 - 0:50
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:35 - 0:50
Fruktkaka av mördeg
VARMLUFT
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:20
VARMLUFT
1
200 - 220
0:08 - 0:15
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Vetelängd med strössel
Smörkakor/sockerkringlor 1)
Osyrat bröd
Ugnsfunktion
1) Förvärm ugnen
2) Använd långpannan
Bakning på en nivå - Småkakor
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
Mördegskakor
VARMLUFT
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Spritsar
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160
0:20 - 0:30
Flarn
VARMLUFT
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Bakverk med äggvita,
maränger
VARMLUFT
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Mandelbiskvier
VARMLUFT
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Småkakor av jästdeg
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Smördegskakor 1)
VARMLUFT
3
170 - 180
0:20 - 0:30
Bullar 1)
VARMLUFT
3
160
0:20 - 0:35
Bullar 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180
0:20 - 0:35
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:20 - 0:30
Spritsar
1)
1) Förvärm ugnen
Råd och tips
19
Bakning på flera nivåer - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Typ av bakverk
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Petit-chouer/bakelser 1)
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Strösselkaka
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Tid (tim:min)
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer - Skorpor, småkakor, bakverk, kuvertbröd
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Mördegskakor
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Spritsar
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Flarn
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Bakverk med äggvita,
maränger
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Mandelbiskvier
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Småkakor av jästdeg
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Smördegskakor 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Bullar
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
1 /4
---
140
0:25 - 0:40
Typ av bakverk
Tid (tim:min)
1) Förvärm ugnen
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräck- Fel ugnsnivå
ligt gräddad på undersidan
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
20
Råd och tips
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Baktabell Varmluft
För att se vilken ugnsfunktion som du skall använda, se förteckningen av ugnsfunktioner
i avsnitt Daglig användning.
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid (min)
Pizza (tunn botten) 1)
1
180 - 200
20 - 30
Pizza (med mycket fyllning)
1
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
45 - 60
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Cheesecake med lemoncurd, rund
1
140 - 160
60 - 90
Cheesecake med lemoncurd på plåt
1
140 - 160
50 - 60
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 70
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
1
250 - 270
10 - 20
Smördegskakor 1)
1
160 - 180
40 - 50
Flammekuchen (Pizzaliknande rätt från Alsace) 1)
1
250 - 270
12 - 20
Piroger (rysk version
av calzone) 1)
1
180 - 200
15 - 25
Osyrat
bröd 1)
1) Förvärm ugnen
Lågtempstek.
Använd den här funktionen för magra, möra stycken av kött och fisk.
Ugnen får den förinställda temperaturen och en signal avges. Därefter ställer ugnen automatiskt om till en lägre temperatur för fortsatt tillagning.
Tillaga alltid utan lock när du använder Lågtempstek. .
1. Bryn köttet i het stekpanna.
Råd och tips
21
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt på ugnsgallret. Placera plåten under gallret
för att fånga upp fettet.
3. Ställ in ugnsfunktionen Lågtempstek. , ändra vid behov temperaturen och tillaga tills
maten är klar (se tabellen).
Du kan inte använda Lågtempstek. tillsammans med klockfunktionerna: Längd och Sluttid.
För att se vilken ugnsfunktion du ska använda hänvisar vi till funktionslistan i avsnittet
Daglig användning.
Maträtt
Vikt g
Temperatur °C
Nivå
Total tid, minuter
Rostbiff
1000-1500
150
1
90-110
Oxfilé
1000-1500
150
3
90-110
Kalvstek
1000-1500
150
1
100-120
Stekar
200 - 300
120
3
20-30
Tabell för puddingar och gratänger
Maträtt
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid (tim:min)
Makaronipudding
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:25-0:40
Grönsaksgratäng 1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Ostbaguetter 1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
GRATINERING
1
160-170
0:30-1:00
1) Förvärm ugnen
Färdiglagade maträtter
Typ av maträtt
Nivå
Temperatur °C
Tid
Djupfryst pizza
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
3
se tillverkarens
anvisningar
se tillverkarens
anvisningar
Pommes frites1)
VARMLUFT
3
200-220
se tillverkarens
anvisningar
Baguetter
ÖVER-UNDERVÄRME
3
se tillverkarens
anvisningar
se tillverkarens
anvisningar
Fruktkaka
ÖVER-UNDERVÄRME
3
se tillverkarens
anvisningar
se tillverkarens
anvisningar
1) Tips: Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
22
Råd och tips
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens anvisningar för användning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det
används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Nötkött
Typ av kött
Portvinsstek
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Rostbiff eller filé
per cm
tjocklek
- röd inuti 1)
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- medium
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
180 - 190
0:06 - 0:08
- genomstekt
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1) Förvärm ugnen
Fläskkött
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Bog, hals, skinkstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Kalv
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Kalvstek
1 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kalvlägg
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Råd och tips
23
Lamm
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Lammbog, lammstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Lammsadel
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Vilt
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
upp till 1 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Rådjurs-/hjortbog
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
Harsadel, harbog 1)
1) Förvärm ugnen
Fågel
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Bitar av fågel
200 - 250 g
vardera
GRATINERING
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Halv kyckling
400 - 500 g
vardera
GRATINERING
1
190 - 210
0:35 - 0:50
Kyckling, broiler
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Anka
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Gås
3,5 - 5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Kalkon
4 - 6 kg
GRATINERING
1
140 - 160
2:30 - 4:00
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Fisk (ångkokt)
Typ av kött
Hel fisk
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
24
Råd och tips
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller fisk.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Livsmedel som ska grillas
Nivå
Tid
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
4
8-10 minuter
6-8 minuter
Fläskfilé
4
10-12 minuter
6-10 minuter
Korv
4
8-10 minuter
6-8 minuter
Ox- eller kalvfilé
4
6-7 minuter
5-6 minuter
Oxfilé eller rostbiff
(cirka 1 kg)
3
10-12 minuter
10-12 minuter
Rostat bröd 1)
3
4-6 minuter
3-5 minuter
Varma smörgåsar
3
6-8 minuter
-------
1) Förvärm inte
Konservering
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd bara vanliga konserveringsglas med samma storlek.
Använd inte glas med skruv- eller bajonettlock eller metallburkar.
Använd första nivån nerifrån.
Använd långpannan. På den kan du ställa maximalt sex 1-liters glas.
Fyll alla glas till samma nivå och förslut dem noga.
Ställ glasen på gallret, se till att de inte vidrör varandra.
Fyll på ca. 1/2 liter vatten i långpannan för att få tillräckligt med fukt i ugnen.
När vätskan börjar bubbla lätt i de första glasen (efter ca. 35-60 minuter med 1 liters
glas), stäng av ugnen eller minska temperaturen till 100°C ( se tabellen).
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Torkad frukt
Konservering
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
---
Omogna krusbär
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Råd och tips
25
Stenfrukt
Konservering
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C,
i min.
Morötter 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
---
Blandade inlagda grönsaker
160 - 170
50 - 60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Päron, kvitten, plommon
Grönsaker
Konservering
1) Låt stå i frånslagen ugn
Torkning
• Täck ugnsgallren med bakplåtspapper.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Grönsaker
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Bönor
60 - 70
3
1/4
6-8
Paprika (strimlor)
60 - 70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
3
1/4
5-6
Svamp
50 - 70
3
1/4
6-8
Örter
40 - 50
3
1/4
2-3
Frukt
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Plommon
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
3
1/4
6-8
Päron
60 - 70
3
1/4
6-9
26
Råd och tips
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med ett fat eller en skål. Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Maträtt
Upptiningstid min
Efterupptiningstid min
Kommentarer
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett
uppochnervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden
Kött, 1000 g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500 g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
-------
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
-------
Smör, 250g
30-40
10-15
-------
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går att vispa grädde även om delar av
den är något frusen
60
60
-------
Tårta, 1400g
Matlagningstermometer
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Nötkött
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Rostbiff eller filé, röd i mitten
45 - 50
Rostbiff eller filé, medelhårt stekt
60 - 65
Rostbiff eller filé, genomstekt
75 - 80
Fläsk
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Bog, skinka, hals
80 - 82
Kotlett, kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalvkött
Maträtt
Kalvstek
Köttets innertemperatur i °C
75 - 80
Underhåll och rengöring
Maträtt
27
Köttets innertemperatur i °C
Kalvlägg
85 - 90
Får / lamm
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek, lammbog
75 - 80
Vilt
Maträtt
Köttets innertemperatur i °C
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns
hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel)
efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidväggarna.
28
Underhåll och rengöring
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2. Lossa sedan stegarna baktill och lyft ut
dem.
2
1
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka framåt!
FÖRSIKTIGHET
Diska inte teleskopskenorna i diskmaskinen. Smörj inte teleskopskenorna.
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
Underhåll och rengöring
29
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.
Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset
och rengöra det.
3. Vid behov: Byt ut glödlampan mot en
300 °C värmebeständig ugnslampa.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Montera lampglaset.
5. Montera den vänstra ugnsstegen.
Ugnstak
Du kan fälla ner värmeelementet på ugnstaket för att lätt kunna rengöra ugnstaket.
VARNING
Stäng av produkten innan du fäller ner värmeelementet. Kontrollera att produkten är kall.
Risk för brännskador!
Fälla ner värmeelementet
1. Tag bort ugnsstegarna.
2. Håll värmeelementet på framsidan med
två händer.
3. Drag det framåt mot fjädertrycket och
ut längs stöden på båda sidor.
4. Värmeelementet viks neråt.
Ugnstaket är klart att rengöras.
Sätta tillbaka värmeelementet
1. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Installera värmeelementet korrekt på båda sidorna ovan stödet på ugnsutrymmets innerväggar.
2. Montera ugnsstegarna.
Ugnslucka och glaspaneler
Tag bort ugnsluckan för att rengöra den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung!
30
Underhåll och rengöring
Demontering av ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Lyft upp låsspakarna (A) helt på de båda
gångjärnen.
A
A
3. Stäng luckan till den första öppna positionen (vinkel ca. 45°).
4. Håll ugnsluckan med en hand på varje
sida och drag bort den från ugnen uppåt.
5. Nu kan du ta bort de inre glaspanelerna
och rengöra dem.
Montera luckan i omvänd ordning.
45°
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig med glaset, det kan gå sönder.
Ugnsluckan har 2, 3 eller 4 glaspaneler (beroende på modell)
Lägg ugnsluckan med utsidan neråt på en mjuk och jämn yta för att förhindra att luckan
repas.
Demontering och rengöring av luckglasen
1. Håll på sidorna av luckpanelen (B) på luckans överkant och tryck inåt för att lossa
låsningen.
B
2. Drag sedan bort lucklisten framåt.
Om maskinen inte fungerar
31
3. Håll i luckglasens överkant och drag bort dem i tur och ordning från styrningen.
4. Rengör luckglasen.
Montera luckglasen i omvänd ordning. Det lilla luckglaset först, sedan det stora.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen värms inte upp.
Hushållsapparaten är avstängd.
Slå på hushållsapparaten.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte inställd.
Ställ klockan. Se avsnittet om
att ställa in klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att inställningarna
är korrekta.
Ugnen värms inte upp.
Den automatiska avstängning- Se "Automatisk avstängning".
en är aktiverad.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen orsakat felet. Kontakta behörig
elektriker om säkringen utlöses upprepade gånger.
Ugnsbelysningen tänds inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut glödlampan.
Displayen visar F11.
• Det är kortslutning i matlag- Sätt in matlagningstermomeningstermometern.
terns kontakt så långt det går.
• Matlagningstermometerns
kontakt är inte korrekt isatt
i uttaget för matlagningstermometern.
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan.
Det föreligger ett elekroniskt
fel.
• Stäng av hushållsapparaten
via hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
.........................................
.........................................
32
Miljöskydd
Serienummer (S.N.)
.........................................
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart. Plastdelar är markerade med
en internationell förkortning, till exempel PE, PS etc. Sortera förpackningsmaterialet i härför avsedda behållare vid kommunens miljöstation.
VARNING
För att produkten inte skall utgöra någon fara måste den göras obrukbar före kassering.
Tag ur stickkontakten från eluttaget och tag bort nätkabeln från produkten.
33
34
35
892946443-A-272010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement