Electrolux EONS23.10X Εγχειρίδιο χρήστη

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Electrolux EONS23.10X Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
EON53301
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες ασφαλείας
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
Χρήσιμες συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Τι να κάνετε αν...
2
5
5
10
21
23
Εγκατάσταση
Περιβαλλοντικά θέματα
HELLAS - Εγγύηση/Εξυπηρέτηση
πελατών
www.electrolux.com
24
27
28
29
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση:
• Για την προσωπική σας ασφάλεια και
την ασφάλεια της συσκευής σας
• Για σεβασμό προς το περιβάλλον
• Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
Φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με
τη συσκευή, ακόμη και αν μετακομίσετε ή
την πουλήσετε.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη αν προ‐
κληθεί ζημιά από λανθασμένη εγκατάστα‐
ση ή χρήση.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιη‐
θεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω
και από άτομα με μειωμένη σωματική ή
πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπει‐
ρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κα‐
τανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας ή τραυματισμού.
• Φροντίστε ώστε τα παιδιά και τα κατοικί‐
δια να βρίσκονται μακριά από τη συ‐
σκευή όταν η πόρτα είναι ανοικτή ή όταν
η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή άλλης
μόνιμης αναπηρίας.
• Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία κλει‐
δώματος ασφαλείας για την προστασία
των παιδιών ή λειτουργία κλειδώματος
των πλήκτρων, χρησιμοποιήστε την.
Αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση
της λειτουργίας της συσκευής από τα παι‐
διά και τα κατοικίδια ζώα.
Γενική ασφάλεια
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος τραυμα‐
τισμού και βλάβης της συσκευής.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρη‐
ση όταν μαγειρεύετε.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Εγκατάσταση
• Η εγκατάσταση και η σύνδεση της συ‐
σκευής πρέπει να γίνεται μόνο από εξου‐
σιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Επικοινωνή‐
στε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρ‐
βις. Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο πρόκλη‐
σης δομικής βλάβης στη συσκευή ή τραυ‐
ματισμού ατόμων.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υπο‐
στεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συνδέε‐
τε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή, αν
χρειάζεται.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευα‐
σίας, τα αυτοκόλλητα και τις ζελατίνες
από τη συσκευή πριν από την πρώτη
χρήση. Μην αφαιρείτε την πινακίδα τεχνι‐
κών χαρακτηριστικών. Αυτό μπορεί να
καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συν‐
δεδεμένη στην ηλεκτρική τροφοδοσία κα‐
τά την εγκατάσταση.
• Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη
συσκευή. Η συσκευή είναι βαριά. Χρησι‐
μοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας. Μη
σηκώνετε τη συσκευή από τη χειρολαβή.
electrolux 3
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να δια‐
θέτει μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
ηλεκτρικό δίκτυο σε όλους τους ακροδέ‐
κτες. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει
ελάχιστη απόσταση 3 χιλιοστών μεταξύ
των επαφών.
• Πρέπει να έχετε σωστές μονωτικές διατά‐
ξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βι‐
δωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την
ασφαλειοθήκη), διακόπτες και ρελέ δια‐
φυγής ρεύματος.
• Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι το ντουλάπι της κουζίνας έχει τις σω‐
στές εσωτερικές διαστάσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω ή δί‐
πλα από τις οποίες εγκαθίσταται η συ‐
σκευή είναι ασφαλείς.
• Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από άλ‐
λες συσκευές και μονάδες.
• Η συσκευή δεν μπορεί να τοποθετηθεί
σε βάση.
• Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι και οι εντοιχι‐
ζόμενες επιφάνειες μαγειρέματος διαθέ‐
τουν ειδικό σύστημα σύνδεσης. Για να
αποφύγετε βλάβη στη συσκευή, χρησι‐
μοποιείτε τη συσκευή μόνο με συσκευές
του ίδιου κατασκευαστή.
Ηλεκτρική σύνδεση
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά δεδομένα
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι‐
κών συμφωνούν με την οικιακή σας πα‐
ροχή ρεύματος.
• Οι πληροφορίες για την ηλεκτρική τάση
βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρα‐
κτηριστικών.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατε‐
στημένη πρίζα με προστασία από ηλεκ‐
τροπληξία.
• Μη χρησιμοποιείτε ταυ, συνδετήρες και
προεκτάσεις. Υπάρχει κίνδυνος πυρκα‐
γιάς.
• Μην αντικαθιστάτε ή τροποποιείτε το κα‐
λώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
• Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή υποστεί ζη‐
μιά το φις (εάν υπάρχει) και το καλώδιο
πίσω από τη συσκευή.
• Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυν‐
δέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις – εάν υπάρχει.
Χρήση
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή
χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για εμπορική και βιομηχανική χρήση.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οι‐
κιακές διαδικασίες προετοιμασίας φαγη‐
τού. Έτσι, αποτρέπεται ο τραυματισμός
ατόμων ή οι βλάβες στη συσκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφά‐
νεια εργασίας ή απόθεσης αντικειμένων.
• Το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρ‐
τήματα θερμαίνονται πολύ κατά τη χρή‐
ση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Χρη‐
σιμοποιείτε γάντια ασφαλείας όταν εισ‐
άγετε ή αφαιρείτε τα εξαρτήματα ή τα
σκεύη.
• Να προσέχετε όταν αφαιρείτε ή εγκαθι‐
στάτε τα εξαρτήματα για να μην προκλη‐
θεί ζημιά στην εμαγιέ επιφάνεια του φούρ‐
νου.
• Να στέκεστε πάντα μακριά από τη συ‐
σκευή όταν ανοίγετε την πόρτα ενώ η συ‐
σκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί
να διαφύγει καυτός ατμός. Υπάρχει κίν‐
δυνος δερματικών εγκαυμάτων.
• Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς ή
ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επιφά‐
νειας:
– μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο
απευθείας στο δάπεδο της συσκευής
και μην το καλύπτετε με αλουμινόχαρτο
– μην τοποθετείτε ζεστό νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και φαγητά μέ‐
σα στη συσκευή μετά την ολοκλήρω‐
ση του ψησίματος.
• Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επιφά‐
νειας δεν επηρεάζει την απόδοση της συ‐
σκευής
• Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της
συσκευής όταν είναι ανοικτή.
• Πρέπει πάντα να κλείνετε την πόρτα της
συσκευής, ακόμα και όταν ψήνετε στο
γκριλ.
Φροντίδα και καθάρισμα
• Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντή‐
ρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή
και αποσυνδέστε την από την παροχή
ρεύματος.
• Πριν από τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι
η συσκευή είναι κρύα. Υπάρχει κίνδυνος
4 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
εγκαυμάτων. Υπάρχει κίνδυνος θραύσης
των τζαμιών του φούρνου.
Διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή. Η
συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμ‐
μάτων τροφίμων μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Το τακτικό καθάρισμα αποτρέπει τη φθο‐
ρά του υλικού των επιφανειών
Χρησιμοποιείτε βαθιά ταψιά ψησίματος
για κέικ με μεγάλη ποσότητα υγρών, για
να αποφύγετε τη δημιουργία μόνιμων λε‐
κέδων από τους χυμούς των φρούτων.
Για την προσωπική σας ασφάλεια και
την ασφάλεια της συσκευής σας, καθαρί‐
ζετε τη συσκευή μόνο με σαπούνι και νε‐
ρό. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά ή
υλικά τα οποία μπορούν να προκαλέ‐
σουν διάβρωση.
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκα‐
θαριστή, συσκευή καθαρισμού υψηλής
πίεσης, αιχμηρά αντικείμενα, αποξεστικά
καθαριστικά, σκληρά σφουγγάρια και κα‐
θαριστικά λεκέδων
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Μην καθαρίζετε τη γυάλινη πόρτα με κα‐
θαριστικά προϊόντα που χαράσσουν ή
με μεταλλική ξύστρα. Η ανθεκτική στη
θερμότητα επιφάνεια του εσωτερικού τζα‐
μιού μπορεί να σπάσει και να θρυμματι‐
στεί.
Όταν τα τζάμια της πόρτας του φούρνου
είναι φθαρμένα, χάνουν την αντοχή τους
και μπορεί να σπάσουν. Απαιτείται η αντι‐
κατάστασή τους. Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Κατά την αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή, απαιτείται προσοχή. Η πόρτα
είναι βαριά!
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει).
Κίνδυνος πυρκαγιάς
• Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά. Σε περί‐
πτωση χρήσης συστατικών με αλκοόλη,
μπορεί να σχηματιστεί ένα μείγμα αλκοό‐
λης και αέρα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκα‐
γιάς.
• Κατά το άνοιγμα της πόρτας, απομακρύ‐
νετε τυχόν σπινθήρες ή γυμνές φλόγες
από τη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή πάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντι‐
κείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά ή/
και εύτηκτα αντικείμενα (από πλαστικό ή
αλουμίνιο).
Λαμπτήρας φούρνου
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παρο‐
χή ρεύματος πριν από την αντικατάστα‐
ση του λαμπτήρα του φούρνου. Υπάρχει
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Κέντρο σέρβις
• Οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης
της συσκευής πρέπει να πραγματοποιού‐
νται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνι‐
κούς. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδο‐
τημένο κέντρο σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτι‐
κά.
Απόρριψη της συσκευής
• Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματι‐
σμού ή ζημιάς
– Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πα‐
ροχή ρεύματος.
– Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
– Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας.
Έτσι, αποτρέπεται ο κίνδυνος εγκλωβι‐
σμού παιδιών ή μικρών ζώων μέσα
στη συσκευή. Υπάρχει ο κίνδυνος
ασφυξίας.
electrolux 5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Γενική επισκόπηση
2
3
4
5
6
7
2
1
8
9
14
5
10
4
3
11
2
1
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Πίνακας χειριστηρίων
Ενδείξεις ζωνών μαγειρέματος
Ένδειξη λειτουργίας
Διακόπτης λειτουργιών φούρνου
Οθόνη
Διακόπτης θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας
Διακόπτες ζωνών μαγειρέματος
Αντίσταση
Λαμπτήρας φούρνου
Ανεμιστήρας και πίσω αντίσταση
Κάτω αντίσταση
13 Ράγες εξαγωγής, αποσπώμενες
14 Θέσεις ραφιών
Πρόσθετα εξαρτήματα φούρνου
• Ράφι φούρνου
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες γλυκών, ψη‐
τά.
• Επίπεδο ταψί ψησίματος
Για γλυκά και μπισκότα.
• Βαθύ ταψί ψησίματος
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
συλλογή λίπους.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας».
Αρχικός καθαρισμός
• Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συ‐
σκευή.
• Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την
πρώτη χρήση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθαρισμός».
6 electrolux
Για να χρησιμοποιήσετε το φούρνο, πα‐
τήστε τον πιεζόμενο διακόπτη. Ο δια‐
κόπτης πετάγεται προς τα έξω.
Ρύθμιση της ώρας
Ο φούρνος λειτουργεί μόνο μετά το
ρυθμισμένο χρόνο.
3. Για να απενεργοποιήσετε το φούρνο,
περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και το διακόπτη θερμοκρα‐
σίας στη θέση απενεργοποίησης.
Ανεμιστήρας
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
ενεργοποιείται αυτόματα ο ανεμιστήρας.
Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο ανεμι‐
στήρας συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να
κρυώσει η συσκευή.
Ζώνες μαγειρέματος
Οι διακόπτες ζωνών μαγειρέματος χρη‐
σιμοποιούνται για το χειρισμό της μο‐
νάδας εστιών που εγκαταστήσατε με
το φούρνο. Για περισσότερες πληρο‐
φορίες σχετικά με τη μονάδα εστιών,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
μονάδας εστιών.
Όταν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή
ρεύματος ή στην περίπτωση διακοπής ρεύ‐
ματος, η ένδειξη της λειτουργίας ώρας ανα‐
βοσβήνει αυτόματα.
Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα, χρησι‐
μοποιήστε το κουμπί " + " ή " - ".
Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η έν‐
δειξη σταματάει να αναβοσβήνει και στην
οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ώρα της
ημέρας.
Για να αλλάξετε την ώρα, δε θα πρέπει
να έχετε ήδη επιλέξει μια αυτόματη λει‐
τουργία (Διάρκεια
ή Τέλος
).
Για να χρησιμοποιήσετε το φούρνο, πα‐
τήστε τον πιεζόμενο διακόπτη. Ο δια‐
κόπτης πετάγεται προς τα έξω.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
φούρνου
1. Περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργιών
φούρνου σε μια λειτουργία φούρνου.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη θερμοκρα‐
σίας σε μια ρύθμιση θερμοκρασίας.
Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει όταν ο
φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία.
Η ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει όταν αυ‐
ξάνεται η θερμοκρασία του φούρνου.
Διακόπτης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να
ενεργοποιήσετε τη διπλή εστία,
στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας με το
σύμβολο της διπλής εστίας προς τα
δεξιά (μην τον στρέψετε πέρα από τη
θέση στοπ).
1. Γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά στη
θέση 9 και στο σύμβολο διπλής εστίας.
Στη συνέχεια, θα αισθανθείτε μια μικρή
αντίσταση.
2. Γυρίστε τον προς τα πίσω στη σκάλα
που θέλετε.
3. Μετά το μαγείρεμα, γυρίστε τον ξανά
στη θέση OFF.
Για να χρησιμοποιήστε, στη συνέχεια,
ξανά τη διπλή εστία, ενεργοποιήστε τη
μεγαλύτερη εστία.
Σκάλες μαγειρέματος
Οι ενδείξεις ζωνών μαγειρέματος (ανα‐
τρέξτε στην ενότητα «Γενική επισκόπη‐
ση») υποδεικνύουν τη ζώνη που έχετε
ρυθμίσει.
Λειτουργία
Διακόπτης διπλής ζώνης
0
Χρήση της διπλής εστίας
Θέση απενεργοποίησης
electrolux 7
Διακόπτης
Λειτουργία
1-9
Σκάλες μαγειρέματος
(1 = χαμηλότερη σκάλα μαγειρέματος, 9 = υψηλότερη σκάλα μαγειρέμα‐
τος)
1. Στρέψτε το διακόπτη στην απαιτούμενη
σκάλα μαγειρέματος.
2. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μα‐
γειρέματος, στρέψτε το διακόπτη στη θέ‐
ση «0».
λωση ενέργειας. Απενεργοποιήστε τη
ζώνη μαγειρέματος περίπου 5-10 λε‐
πτά πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μα‐
γειρέματος.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να μειώσετε την κατανά‐
Λειτουργίες φούρνου
Λειτουργία φούρνου
Χρήση
Φως
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για φωτισμό στο εσωτε‐
ρικό του φούρνου.
Αντίσταση θέρμανσης και
αέρας
Για ψήσιμο μέχρι και σε τρία επίπεδα του φούρνου ταυτό‐
χρονα. Μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου (κατά 20-40
°C) σε σύγκριση με τη λειτουργία «Πανω/Κατω Θερμαν‐
ση». Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται επίσης για την ξή‐
ρανση τροφίμων.
Σκάλα ψησίματος για πίτσα
Για το ψήσιμο φαγητών σε ένα επίπεδο του φούρνου με
έντονο ρόδισμα και τραγανή βάση. Μειώστε τη θερμοκρα‐
σία του φούρνου (κατά 20-40 °C) σε σύγκριση με τη λει‐
τουργία «Πανω/Κατω Θερμανση».
Πανω/Κατω Θερμανση
Κάτω αντίσταση
Απόψυξη
Γκριλ
Για ψήσιμο σε ένα επίπεδο του φούρνου.
Για ψήσιμο κέικ με ξεροψημένη ή τραγανή βάση και για συν‐
τήρηση φαγητών.
Για την απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων.
Για ψήσιμο φαγητών σε φέτες στο κέντρο του γκριλ, κα‐
θώς και για φρυγάνισμα ψωμιού.
Γκριλ Μεγαλο
Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε φέ‐
τες, καθώς και για φρυγάνισμα ψωμιού.
Ψήσιμο στο γκριλ με θερμό
αέρα
Για ψήσιμο μεγαλύτερων κομματιών κρέατος ή πουλερι‐
κών σε ένα επίπεδο. Επίσης, για γκρατινάρισμα και για ρό‐
δισμα.
Τοποθέτηση εξαρτημάτων φούρνου
Τοποθετήστε τα συρόμενα εξαρτήματα με
τέτοιο τρόπο ώστε τα άκρα με προεξοχή
να βρίσκονται στο πίσω μέρος του φούρ‐
νου και να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
Ωθήστε τα συρόμενα εξαρτήματα ανάμεσα
στις ράβδους-οδηγούς ενός από των επιπέ‐
δων του φούρνου.
Το βαθύ ταψί ψησίματος και το ράφι
φούρνου έχουν άκρα με προεξοχή. Χά‐
ρη στα άκρα αυτά και το σχήμα των ρά‐
βδων-οδηγών αποτρέπεται η ανατρο‐
πή των εξαρτημάτων του φούρνου.
8 electrolux
Ταυτόχρονη εισαγωγή της σχάρας του
φούρνου και του βαθιού ταψιού ψησίματος
Τοποθετήστε το ράφι φούρνου επάνω στο
βαθύ ταψί ψησίματος. Ωθήστε το βαθύ τα‐
ψί ψησίματος ανάμεσα στις ράβδους-οδη‐
γούς ενός από των επιπέδων του φούρνου.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες - Εισαγωγή των
εξαρτημάτων του φούρνου
Τοποθετήστε το επίπεδο ή το βαθύ ταψί ψη‐
σίματος στους τηλεσκοπικούς βραχίονες.
Εφαρμόστε τις οπές που υπάρχουν στα
άκρα του ταψιού επάνω στους πείρους συγ‐
κράτησης που βρίσκονται στους τηλεσκο‐
πικούς βραχίονες.
Τοποθετήστε τη σχάρα του φούρνου επά‐
νω στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα ποδαράκια να είναι στραμμένα
προς τα κάτω.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω από
τη σχάρα του φούρνου είναι ένα πρό‐
σθετο στοιχείο που αποτρέπει την ολί‐
σθηση των μαγειρικών σκευών.
Εισαγωγή της σχάρας και του βαθιού τα‐
ψιού ψησίματος μαζί
Τοποθετήστε τη σχάρα επάνω στο βαθύ τα‐
ψί ψησίματος. Τοποθετήστε τη σχάρα και
το βαθύ ταψί ψησίματος επάνω στις τηλε‐
σκοπικές ράγες. Εφαρμόστε τις οπές που
υπάρχουν στα άκρα του ταψιού επάνω
στους πείρους συγκράτησης που βρίσκο‐
νται στους τηλεσκοπικούς βραχίονες.
electrolux 9
Οθόνη
1
2
6
5
3
1
2
3
4
5
6
Ενδείξεις λειτουργιών
Ένδειξη ώρας
Ενδείξεις λειτουργιών
Κουμπί « + »
Κουμπί επιλογής
Κουμπί « - »
4
Ρύθμιση των λειτουργιών ρολογιού
1. Ρυθμίστε μια λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία (απαραίτητο μόνο για
τη Διάρκεια και το Τέλος).
2. Πιέστε το κουμπί επιλογής επανειλημμέ‐
να, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η
ένδειξη της κατάλληλης λειτουργίας.
Λειτουργία ρολογιού
3. Για να ρυθμίσετε την ώρα για το Μετρη‐
τή λεπτών
, τη Διάρκεια
ή το Τέ‐
λος
, χρησιμοποιήστε το κουμπί
« + » ή « - ».
Ανάβει η ένδειξη της σχετικής λειτουρ‐
γίας.
Μόλις παρέλθει ο χρόνος, αρχίζει να
αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργίας και
παρέχεται ένα ακουστικό σήμα για 2 λε‐
πτά.
Με τις λειτουργίες Διάρκειας
και Τέ‐
λους
, ο φούρνος απενεργοποιείται
αυτόματα.
4. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να στα‐
ματήσετε το σήμα.
5. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργιών φούρ‐
νου και το διακόπτη θερμοκρασίας στη
θέση απενεργοποίησης.
Χρήση
Ώρα της ημέρας
Δείχνει την ώρα. Για να ρυθμίσετε, να αλλάξετε ή να ελέγξετε την ώρα.
Χρονοδιακόπτης
Για ρύθμιση του χρόνου αντίστροφης μέτρησης.
Ακούγεται ένα σήμα, μετά την ολοκλήρωση της χρονικής περιόδου.
Αυτή η λειτουργία δεν έχει επίδραση στη λειτουργία του φούρνου.
Διάρκεια
Τέλος
Για να ρυθμίσετε πόση ώρα πρέπει να λειτουργήσει ο φούρνος.
Για να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης για μια λειτουργία φούρ‐
νου.
Οι λειτουργίες διάρκειας
και τέλους
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυ‐
τόχρονα, ακόμη κι αν ο φούρνος πρό‐
κειται να ενεργοποιηθεί και να απενερ‐
γοποιηθεί αυτόματα αργότερα. Σε αυ‐
10 electrolux
τήν την περίπτωση, ρυθμίστε πρώτα
τη διάρκεια
και μετά το τέλος
.
Ακύρωση των λειτουργιών ρολογιού
1. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί επιλο‐
γής μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η
ένδειξη της λειτουργίας που θέλετε.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί " - ".
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η λει‐
τουργία ρολογιού σβήνει.
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς ενδει‐
κτικά.
Σκάλα
μαγει‐
ρέμα‐
τος
Χρήση:
Διάρκεια
1
Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας μα‐
γειρεμένων φαγητών
όση
απαιτεί‐
ται
Σκεπάστε το σκεύος
1-2
Για ολλανδική σως, για να λιώσετε βού‐
τυρο, σοκολάτα, ζελατίνα
5-25 λε‐
πτά
Ανακατεύετε κατά διαστήματα
1-2
Για να στερεοποιήσετε: αφράτες ομελέ‐
τες, ψητά αυγά
10-40
λεπτά
Μαγειρεύετε με το καπάκι
2-3
Για να σιγοβράσετε ρύζι και φαγητά με
βάση το γάλα, για το ζέσταμα έτοιμων
φαγητών
25-50
λεπτά
Προσθέστε τουλάχιστον διπλάσια
ποσότητα υγρών από το ρύζι. Στις
συνταγές που περιέχουν γάλα, ανα‐
κατέψτε ενδιάμεσα το φαγητό
3-4
Λαχανικά, ψάρια, κρέας στον ατμό
20-45
λεπτά
Προσθέστε μερικές κουταλιές νερό
4-5
Πατάτες στον ατμό
20-60
λεπτά
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ λίτρου
νερό για 750 γρ. πατάτες
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσοτήτων
τροφίμων, σούπες και φαγητά κατσαρό‐
λας
60-150
λεπτά
Έως 3 λίτρα υγρό συν τα υλικά
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ, μοσχάρι
cordon bleu, παϊδάκια, κεφτεδάκια, λου‐
κάνικα, συκώτι, κουρκούτι, αυγά, τηγα‐
νίτες, ντόνατς
όση
απαιτεί‐
ται
Γυρίστε από την άλλη πλευρά στο
ενδιάμεσο
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκροκέτες,
κομμάτια παντσέτας, μπριζόλες
5-15 λε‐
πτά
Γυρίστε από την άλλη πλευρά στο
ενδιάμεσο
9
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας,
κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες
Η θερμοκρασία και οι ώρες ψησίματος
στους πίνακες είναι μόνο ενδεικτικές.
Εξαρτώνται από τις συνταγές, την ποιό‐
τητα και την ποσότητα των συστατι‐
κών που χρησιμοποιούνται.
Ψήσιμο
Γενικές οδηγίες
• Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να ψή‐
νει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τη
Συμβουλές
συσκευή που είχατε. Προσαρμόστε τις
συνήθεις ρυθμίσεις (θερμοκρασία, χρό‐
νος ψησίματος) και τα επίπεδα σχάρας
στις τιμές που αναφέρονται στους πίνα‐
κες.
• Σε μεγαλύτερους χρόνους ψησίματος,
μπορείτε να σβήσετε το φούρνο 10 λε‐
πτά περίπου πριν συμπληρωθεί το διά‐
στημα ψησίματος, για να εκμεταλλευτείτε
την υπολειπόμενη θερμότητα.
electrolux 11
Όταν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα τρόφι‐
μα, τα ταψιά μπορεί να παραμορφωθούν
κατά το ψήσιμο. Όταν τα ταψιά κρυώσουν
και πάλι, θα επιστρέψουν ξανά στο κανονι‐
κό τους σχήμα.
Τρόπος χρήσης πινάκων ψησίματος
• Την πρώτη φορά συνιστάται να χρησιμο‐
ποιήσετε τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
• Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή, επιλέξτε
μια παρόμοια.
Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτέλεσμα ψησίμα‐
τος
• Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να παρατα‐
θεί κατά 10-15 λεπτά, εάν ψήνετε κέικ σε
περισσότερα από ένα επίπεδα.
• Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά επί‐
πεδα φούρνου δεν ροδίζουν αρχικά με
ομοιόμορφο τρόπο. Στην περίπτωση αυ‐
τή, μην αλλάζετε τη ρύθμιση θερμοκρα‐
σίας. Οι διαφορές εξαφανίζονται κατά τη
διάρκεια του ψησίματος.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ δεν έχει ροδί‐
σει αρκετά στο κάτω
μέρος
Εσφαλμένο επίπεδο φούρ‐
νου
Τοποθετήστε το κέικ σε χαμηλότερο επίπε‐
δο φούρνου
Το κέικ κάθεται (λα‐
σπώνει, σβολιάζει,
έχει ραβδώσεις)
Πολύ υψηλή θερμοκρασία
φούρνου
Χρησιμοποιήστε χαμηλότερη θερμοκρα‐
σία
Το κέικ κάθεται (λα‐
σπώνει, σβολιάζει,
έχει ραβδώσεις)
Πολύ σύντομος χρόνος ψη‐
σίματος
Αυξήστε το χρόνο ψησίματος
Μη χρησιμοποιείτε υψηλότερη θερμοκρα‐
σία για να μειώσετε το χρόνο ψησίματος
Το κέικ κάθεται (λα‐
σπώνει, σβολιάζει,
έχει ραβδώσεις)
Πολλά υγρά στο μείγμα
Χρησιμοποιήστε λιγότερα υγρά. Ελέγξτε
το χρόνο ανάμειξης, ειδικά αν χρησιμο‐
ποιείτε μίξερ
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
φούρνου
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία φούρ‐
νου
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό
Πολύ μεγάλη διάρκεια ψησί‐
ματος
Μειώστε το χρόνο ψησίματος
Το κέικ δεν ροδίζει
ομοιόμορφα
Πολύ υψηλή θερμοκρασία
και πολύ σύντομος χρόνος
ψησίματος
Μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου και
αυξήστε το χρόνο ψησίματος
Το κέικ δεν ροδίζει
ομοιόμορφα
Μη ομοιόμορφο μείγμα
Απλώστε ομοιόμορφα το μείγμα στο ταψί
ψησίματος
Το κέικ δεν ψήνεται
εντός του καθορισμέ‐
νου χρόνου ψησίματος
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Χρησιμοποιήστε ελαφρώς υψηλότερη θερ‐
μοκρασία ψησίματος
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο φούρνου - Ψήσιμο σε φόρμες
Τύπος εδέσματος
Λειτουργία φούρνου
Επίπεδο
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(ώρες:λεπτά)
Κέικ στρογγυλής φόρ‐
μας ή τσουρέκι
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Παντεσπάνι/Κέικ
φρούτων
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Αφράτο κέικ
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
140
0:25 - 0:40
Αφράτο κέικ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
160
0:25 - 0:40
12 electrolux
Τύπος εδέσματος
Λειτουργία φούρνου
Επίπεδο
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(ώρες:λεπτά)
Βάση τάρτας - ζύμη
ζαχαροπλαστικής 1)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
170-180
0:10 - 0:25
Βάση τάρτας - αφράτο
μείγμα
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
150 - 170
0:20 - 0:25
Μηλόπιτα
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Μηλόπιτα (2 φόρ‐
μες, Ø 20 εκ., σε δια‐
γώνια θέση)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
160
1:10 - 1:30
Μηλόπιτα (2 φόρ‐
μες, Ø 20 εκ., σε δια‐
γώνια θέση)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
180
1:10 - 1:30
Αλμυρή τάρτα (π.χ.
Κις Λορέν)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
160 - 180
0:30 - 1:10
Τσιζ κέικ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
170 - 190
1:00 - 1:30
1) Προθερμάνετε το φούρνο
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο φούρνου – Κέικ/γλυκά/ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος εδέσματος
Λειτουργία φούρνου
Σχάρα
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(ώρες:λεπτά)
Τσουρέκι/στρογγυλό
ψωμί
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Χριστόψωμο 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
160 - 180
0:40 - 1:00
Ψωμί (σίκαλης)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
230
0:25
- αρχικά 1)
- κατόπιν
160 - 180
0:30 - 1:00
Κορνέ/εκλέρ 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Κέικ κορμός 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
180 - 200
0:10 - 0:20
Κέικ με τραγανή επι‐
κάλυψη (ξεροψημένο)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Κέικ αμυγδάλου βου‐
τύρου/κέικ με επικάλυ‐
ψη ζάχαρης 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Τάρτες φρούτων (με
ζύμη μαγιάς / αφράτο
μείγμα) 2)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
150
0:35 - 0:50
Τάρτες φρούτων (με
ζύμη μαγιάς / αφράτο
μείγμα) 2)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
170
0:35 - 0:50
Τάρτες φρούτων με
ζύμη ζαχαροπλαστι‐
κής
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
160 - 170
0:40 - 1:20
electrolux 13
Τύπος εδέσματος
Λειτουργία φούρνου
Σχάρα
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(ώρες:λεπτά)
Κέικ μαγιάς και λεπτή
επικάλυψη (π.χ. τε‐
τηγμένο τυρί, σαντιγί,
κρέμα πατισερί) 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
160 - 180
0:40 - 1:20
Πίτσα (με πλούσια υλι‐
κά) 1)2)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
180 - 200
0:30 - 1:00
Πίτσα (λεπτή ζύμη) 1)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
200 - 220
0:10 - 0:25
Άζυμο ψωμί
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
200 - 200
0:08 - 0:15
Τάρτες (Ελβετίας)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
1
180 - 200
0:35 - 0:50
Σχάρα
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(ώρες:λεπτά)
1) Προθερμάνετε το φούρνο
2) Χρησιμοποιήστε το βαθύ ταψί ψησίματος
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο φούρνου – Μπισκότα
Τύπος εδέσματος
Λειτουργία φούρνου
Μπισκότα μαλακής
ζύμης
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Μπισκότα γεμιστά
βουτύρου
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
140
0:20 - 0:30
Μπισκότα γεμιστά
βουτύρου 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
160
0:20 - 0:30
Μπισκότα αφράτου
μείγματος
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Γλυκίσματα με μαρέ‐
γκα
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Μακαρόν
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Μπισκότα με ζύμη μα‐
γιάς
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Γλυκά με φύλλα κρού‐
στας 1)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
170 - 180
0:20 - 0:30
Ψωμάκια 1)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
160
0:20 - 0:35
Ψωμάκια 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
180
0:20 - 0:35
Μικρά κέικ (20 τεμά‐
χια/ταψί) 1)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέρας
3
140
0:20 - 0:30
Μικρά κέικ (20 τεμά‐
χια/ταψί) 1)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
3
170
0:20 - 0:30
1) Προθερμάνετε το φούρνο
14 electrolux
Ψήσιμο σε περισσότερα από ένα επίπεδο – κέικ/γλυκά/ψωμιά σε ταψιά ψησίματος
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέ‐
ρας
2 επίπεδα
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέ‐
ρας
3 επίπεδα
Θερμοκρασία
(°C)
Κορνέ/Εκλέρ 1)
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Τριφτό, στεγνό κέικ
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Τύπος εδέσματος
Χρόνος
(ώρες:λεπτά)
1) Προθερμάνετε το φούρνο
Ψήσιμο σε περισσότερα από ένα επίπεδα – μπισκότα/μικρά κέικ/γλυκά/ψωμάκια
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέ‐
ρας
2 επίπεδα
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέ‐
ρας
3 επίπεδα
Θερμοκρασία
(°C)
Μπισκότα μαλακής ζύ‐
μης
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Μπισκότα γεμιστά
βουτύρου
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Μπισκότα αφράτου
μείγματος
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Μπισκότα με μαρέγκα
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Μακαρόν
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Μπισκότα με ζύμη μα‐
γιάς
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Γλυκά με φύλλα κρού‐
στας 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Ψωμάκια
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Μικρά κέικ (20 τεμάχια/
ταψί) 1)
1 /4
---
140
0:25 - 0:40
Τύπος εδέσματος
Χρόνος
(ώρες:λεπτά)
1) Προθερμάνετε το φούρνο
Πίνακας σκάλας ψησίματος για πίτσα
Για να εντοπίσετε τη λειτουργία φούρ‐
νου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε,
Τύπος εδέσματος
ανατρέξτε στη λίστα λειτουργιών φούρ‐
νου στο κεφάλαιο "Καθημερινή χρήση".
Επίπεδο σχάρας
Θερμοκρασία σε °C
Χρόνος (Λεπτά)
1
180 - 200
20 - 30
Πίτσα (με πλούσια υλι‐
κά)
1
180 - 200
20 - 30
Τάρτες
1
180 - 200
45 - 60
Σουφλέ με σπανάκι
1
160 - 180
45 - 60
Κις λορέν
1
170 - 190
40 - 50
Τσιζ κέικ, στρογγυλό
1
140 - 160
60 - 90
Τσιζ κέικ σε ταψί
1
140 - 160
50 - 60
Μηλόπιτα, σκεπασμέ‐
νη
1
150 - 170
50 - 70
Πίτα με λαχανικά
1
160 - 180
50 - 60
Άζυμο ψωμί 1)
1
250 - 270
10 - 20
Πίτσα (λεπτή ζύμη)
1)
electrolux 15
Τύπος εδέσματος
Επίπεδο σχάρας
Θερμοκρασία σε °C
Χρόνος (Λεπτά)
Τάρτα με φύλλο κρού‐
στας 1)
1
160 - 180
40 - 50
Flammekuchen (Πίτσα
Αλσατίας) 1)
1
250 - 270
12 - 20
Πιροσκί (η ρωσική εκ‐
δοχή του καλτσόνε) 1)
1
180 - 200
15 - 25
1) Προθερμάνετε το φούρνο
Πίνακας για σουφλέ και γκρατινέ
Τύπος φαγητού
Λειτουργία φούρνου
Επίπε‐
δο
σχά‐
ρας
Θερμοκρασία
σε °C
Χρόνος σε ώρες:
λεπτά
Σουφλέ ζυμαρικών
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
180-200
0:45-1:00
Λαζάνια
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
180-200
0:25-0:40
Λαχανικά γκρατινέ 1)
Αντίσταση θέρμαν‐
σης και αέρας
1
160-170
0:15-0:30
Μπαγκέτες με επικάλυ‐
ψη λιωμένου τυριού 1)
Αντίσταση θέρμαν‐
σης και αέρας
1
160-170
0:15-0:30
Γλυκά φούρνου
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
180-200
0:40-0:60
Ψάρι στο φούρνο
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1
180-200
0:30-1:00
Γεμιστά λαχανικά
Αντίσταση θέρμαν‐
σης και αέρας
1
160-170
0:30-1:00
1) προθερμάνετε το φούρνο
Έτοιμα φαγητά
Φαγητό για
μαγείρεμα
Λειτουργία φούρνου
Επίπεδο σχά‐
ρας
Θερμοκρασία
σε °C
Διάρκεια
Κατεψυγμένη
πίτσα
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
3
ανατρέξτε στις
οδηγίες του κα‐
τασκευαστή
ανατρέξτε στις
οδηγίες του κα‐
τασκευαστή
Τηγανητές πα‐
τάτες 1)
Αντίσταση θέρ‐
μανσης και αέ‐
ρας
3
200-220
ανατρέξτε στις
οδηγίες του κα‐
τασκευαστή
Μπαγκέτες
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
3
ανατρέξτε στις
οδηγίες του κα‐
τασκευαστή
ανατρέξτε στις
οδηγίες του κα‐
τασκευαστή
Κέικ φρούτου
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
3
ανατρέξτε στις
οδηγίες του κα‐
τασκευαστή
ανατρέξτε στις
οδηγίες του κα‐
τασκευαστή
1) Σχόλιο: Γυρίστε τις τηγανητές πατάτες 2 με 3 φορές
16 electrolux
Ψήσιμο
Μαγειρικά σκεύη
• Χρησιμοποιείτε πυρίμαχα σκεύη για το
ψήσιμο (ανατρέξτε στις οδηγίες του κατα‐
σκευαστή).
• Μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλα κομ‐
μάτια ψητού απευθείας στο βαθύ ταψί
ψησίματος ή στη σχάρα φούρνου πάνω
από το βαθύ ταψί ψησίματος. (Αν υπάρ‐
χει)
• Ψήστε άπαχα κρέατα σε ταψί ψησίματος
με καπάκι. Με τον τρόπο αυτό, το κρέας
δεν θα στεγνώσει.
• Όλα τα είδη κρέατος που πρέπει να ρο‐
δίσουν ή να αποκτήσουν κρούστα, μπο‐
ρείτε να τα ψήσετε σε ταψί χωρίς καπάκι.
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς
ενδεικτικά.
Βοδινό
Τύπος κρέατος
Ψητό με κρασί Πόρτο
Ποσότητα
1 – 1,5 κιλό
Συμβουλές για τη χρήση του πίνακα
ψησίματος.
• Ψήστε κρέας και ψάρι με βάρος άνω του
1 κιλού.
• Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί ψησίμα‐
τος, ώστε να μην καούν τα υγρά ή το λί‐
πος του κρέατος στο ταψί.
• Γυρίστε το κρέας, αν απαιτείται (μετά το
1/2 - 2/3 του χρόνου ψησίματος).
• Για καλύτερα αποτελέσματα, περιχύστε
αρκετές φορές κατά το ψήσιμο μεγάλα
κομμάτια κρέατος και πουλερικών με τα
υγρά που συγκεντρώνονται στο ταψί κα‐
τά τη διάρκεια του ψησίματος.
• Σβήστε το φούρνου 10 λεπτά περίπου
πριν από το τέλος του χρόνου ψησίμα‐
τος, για να εκμεταλλευτείτε την υπολειπό‐
μενη θερμότητα.
Λειτουργία φούρνου
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Ροσμπίφ ή φιλέτο
για κάθε
εκατοστό
πάχους
- σενιάν 1)
για κάθε εκα‐
τοστό πά‐
χους
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- μέτρια ψημένο
για κάθε εκα‐
τοστό πά‐
χους
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
180 - 190
0:06 - 0:08
- καλοψημένο
για κάθε εκα‐
τοστό πά‐
χους
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
1) προθερμάνετε το φούρνο
Χοιρινό
Τύπος κρέατος
Ποσότητα
Λειτουργία φούρνου
Ωμοπλάτη, λαιμός,
μπούτι
1 έως 1,5 κι‐
λό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Μπριζόλα, παϊδάκια
1 έως 1,5 κι‐
λό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
170 - 180
1:00 - 1:30
electrolux 17
Τύπος κρέατος
Ποσότητα
Λειτουργία φούρνου
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
Ρολό κιμάς
750 g - 1 κιλό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Χοιρινό μπούτι (προμα‐
γειρεμένο)
750 g - 1 κιλό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
Μοσχάρι
Τύπος κρέατος
Ψητό μοσχάρι
Μοσχαρίσιο μπούτι
Ποσότητα
Λειτουργία φούρνου
1 κιλό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
160 - 180
1:30 - 2:00
1,5 έως 2 κι‐
λά
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
Αρνί
Τύπος κρέατος
Ποσότητα
Λειτουργία φούρνου
Αρνίσιο μπούτι, αρνί ψη‐
τό
1 – 1,5 κιλό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Αρνίσια σπάλα
1 – 1,5 κιλό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
Κυνήγι
Τύπος κρέατος
Ποσότητα
Σπάλα λαγού, μπούτι λα‐
γού 1)
έως 1 κιλό
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Ελάφι σπάλα
1,5 έως 2 κι‐
λά
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Ελάφι μπούτι
1,5 έως 2 κι‐
λά
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
1
200 - 210
1:30 - 2:15
1) προθερμάνετε το φούρνο
Λειτουργία φούρνου
18 electrolux
Πουλερικά
Τύπος κρέατος
Ποσότητα
Λειτουργία φούρνου
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
Μερίδες πουλερικών
200 – 250
γρ. η μερίδα
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Μισό κοτόπουλο
400 – 500
γρ. η μερίδα
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
190 - 210
0:35 - 0:50
κοτόπουλο, κότα
1 – 1,5 κιλό
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Πάπια
1,5 έως 2 κι‐
λά
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Χήνα
3,5 έως 5 κι‐
λά
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Γαλοπούλα
2,5 έως 3,5
κιλά
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Γαλοπούλα
4 έως 6 κιλά
Ψήσιμο στο
γκριλ με θερ‐
μό αέρα
1
140 - 160
2:30 - 4:00
Επί‐
πεδο
σχά‐
ρας
Θερμοκρα‐
σία σε °C
Χρόνος
(ώρες:λε‐
πτά)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος κρέατος
Ψάρι ολόκληρο
Ποσότητα
Λειτουργία φούρνου
1 – 1,5 κιλό
Γκριλ
Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία γκριλ
με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Χρησιμοποιείτε το γκριλ
πάντα με κλειστή πόρτα φούρνου.
Προθερμαίνετε πάντα τον κενό φούρ‐
νο για 5 λεπτά χρησιμοποιώντας τις λει‐
τουργίες γκριλ.
• Τοποθετείτε τη σχάρα στο συνιστώ‐
μενο επίπεδο σύμφωνα με τον πίνα‐
κα ψησίματος στο γκριλ.
Φαγητό για ψήσιμο
στο γκριλ
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
• Τοποθετείτε πάντα το ταψί συλλο‐
γής λίπους στο πρώτο επίπεδο σχά‐
ρας.
• Ψήνετε στο γκριλ μόνο φέτες κρέα‐
τος ή ψαριού.
Για να εντοπίσετε τη λειτουργία φούρ‐
νου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε,
ανατρέξτε στη λίστα λειτουργιών φούρ‐
νου στο κεφάλαιο "Καθημερινή χρήση".
Επίπεδο τοποθέτησης
Χρόνος
1η πλευρά
2η πλευρά
Μπιφτέκια
4
8 - 10 λεπτά
6 - 8 λεπτά
Χοιρινό φιλέτο
4
10 - 12 λεπτά
6 - 10 λεπτά
electrolux 19
Φαγητό για ψήσιμο
στο γκριλ
Επίπεδο τοποθέτησης
Χρόνος
1η πλευρά
2η πλευρά
Λουκάνικα
4
8 - 10 λεπτά
6 - 8 λεπτά
Μπριζόλες, μοσχαρί‐
σια φιλέτα
4
6 - 7 λεπτά
5 - 6 λεπτά
Βοδινό φιλέτο, roast
beef (περίπου 1 κιλό)
3
10 - 12 λεπτά
10 - 12 λεπτά
Τοστ 1)
3
4 - 6 λεπτά
3 - 5 λεπτά
Τοστ με υλικά επικάλυ‐
ψης
3
6 - 8 λεπτά
-------
1) Μην προθερμαίνετε
Συντήρηση
• Χρησιμοποιείτε μόνο κοινά δοχεία συντή‐
ρησης ίδιων διαστάσεων.
• Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με περιστρε‐
φόμενα καπάκια ή τύπου μπαγιονέτ και
μεταλλικές φόρμες.
• Χρησιμοποιείτε το πρώτο επίπεδο σχά‐
ρας από κάτω.
• Χρησιμοποιείτε το ταψί ψησίματος. Μπο‐
ρείτε να τοποθετήσετε έξι δοχεία 1 λί‐
τρου το μέγιστο.
• Γεμίστε όλα τα δοχεία έως την ίδια στάθ‐
μη και κλείστε τα σωστά.
• Τοποθετήστε τα δοχεία στη σχάρα και βε‐
βαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με‐
ταξύ τους.
Μαλακά φρούτα
Τρόφιμα για συντήρηση
• Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό στο
επίπεδο ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρ‐
χει αρκετή υγρασία στο φούρνο.
• Όταν το υγρό στα πρώτα δοχεία αρχίσει
να βγάζει φυσαλίδες (μετά από περίπου
35-60 λεπτά με δοχεία 1 λίτρου), σβήστε
το φούρνο ή μειώστε τη θερμοκρασία
στους 100°C (βλ. πίνακα).
Για να εντοπίσετε τη λειτουργία φούρ‐
νου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε,
ανατρέξτε στη λίστα λειτουργιών φούρ‐
νου στο κεφάλαιο "Καθημερινή χρήση".
Θερμοκρασία σε °C
Χρόνος μέχρι σιγα‐
νό βράσιμο σε λε‐
πτά
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100
°C σε λεπτά
Φράουλες, βατόμουρα, σμέου‐
ρα, φραγκοστάφυλα
160 - 170
35 - 45
---
Άγουρα φρούτα του δάσους
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Θερμοκρασία σε °C
Χρόνος μέχρι σιγα‐
νό βράσιμο σε λε‐
πτά
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100
°C σε λεπτά
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Θερμοκρασία σε °C
Χρόνος μέχρι σιγα‐
νό βράσιμο σε λε‐
πτά
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100
°C σε λεπτά
Φρούτα με κουκούτσι
Τρόφιμα για συντήρηση
Αχλάδια, κυδώνια, δαμάσκηνα
Λαχανικά
Τρόφιμα για συντήρηση
Καρότα 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Αγγούρια
160 - 170
50 - 60
---
Ανάμικτα τουρσιά
160 - 170
50 - 60
15
20 electrolux
Τρόφιμα για συντήρηση
Θερμοκρασία σε °C
Χρόνος μέχρι σιγα‐
νό βράσιμο σε λε‐
πτά
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100
°C σε λεπτά
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Ρέβα, αρακάς, σπαράγγια
1) Αφήστε τα μέσα στο σβησμένο φούρνο
Ξήρανση
• Καλύψτε τους οδηγούς σχάρας φούρ‐
νου με λαδόκολλα.
ανατρέξτε στη λίστα λειτουργιών φούρ‐
νου στο κεφάλαιο "Καθημερινή χρήση".
Για να εντοπίσετε τη λειτουργία φούρ‐
νου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε,
Λαχανικά
Τρόφιμα για ξήρανση
Θερμοκρασία
σε °C
Επίπεδο τοποθέτησης
Χρόνος σε ώρες (εν‐
δεικτικά)
1 επίπεδο
2 επίπεδα
Φασόλια
60 - 70
3
1/4
6-8
Πιπεριές (λωρίδες)
60 - 70
3
1/4
5-6
Λαχανικά για σούπες
60 - 70
3
1/4
5-6
Μανιτάρια
50 - 70
3
1/4
6-8
Μπαχαρικά
40 - 50
3
1/4
2-3
Φρούτα
Τρόφιμα για ξήρανση
Θερμοκρασία
σε °C
Επίπεδο τοποθέτησης
Χρόνος σε ώρες (εν‐
δεικτικά)
1 επίπεδο
2 επίπεδα
Δαμάσκηνα
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Βερίκοκα
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Φέτες μήλου
60 - 70
3
1/4
6-8
Αχλάδια
60 - 70
3
1/4
6-9
Ξεπάγωμα
• Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη συσκευα‐
σία και τοποθετήστε τα σε ένα πιάτο στη
σχάρα του φούρνου.
• Μην τα σκεπάζετε με πιάτο ή μπολ. Μπο‐
ρεί να παραταθεί σημαντικά ο χρόνος ξε‐
παγώματος.
• Τοποθετήστε τη σχάρα φούρνου στο
πρώτο επίπεδο από κάτω.
Για να εντοπίσετε τη λειτουργία φούρ‐
νου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε,
ανατρέξτε στη λίστα λειτουργιών φούρ‐
νου στο κεφάλαιο "Καθημερινή χρήση".
Τύπος φαγητού
Χρόνος ξεπαγώματος
(λεπτά)
Συμπληρωματικός
χρόνος ξεπαγώματος
(λεπτά)
Σχόλια
Κοτόπουλο, 1000 γρ.
100-140
20-30
Τοποθετήστε το κοτό‐
πουλο επάνω σε ένα
αναποδογυρισμένο
πιατάκι μέσα σε ένα με‐
γάλο πιάτο και γυρίστε
το μετά από το μισό
χρόνο ξεπαγώματος
Κρέας, 1000 γρ.
100-140
20-30
Γυρίστε από την άλλη
πλευρά στο ενδιάμεσο
electrolux 21
Τύπος φαγητού
Χρόνος ξεπαγώματος
(λεπτά)
Συμπληρωματικός
χρόνος ξεπαγώματος
(λεπτά)
Σχόλια
Κρέας, 500 γρ.
90-120
20-30
Γυρίστε από την άλλη
πλευρά στο ενδιάμεσο
Πέστροφα, 150 γρ.
25-35
10-15
-------
Φράουλες, 300 γρ.
30-40
10-20
-------
Βούτυρο, 250 γρ.
30-40
10-15
-------
Σαντιγί, 2 x 200 γρ.
80-100
10-15
Μπορείτε να χτυπήσε‐
τε τη σαντιγί ακόμη και
εάν είναι ακόμα ελα‐
φρώς παγωμένη σε
κάποια σημεία
60
60
-------
Τούρτα, 1400 γρ.
Πληροφορίες για τα ακρυλαμίδια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σύμφωνα με τις νεότερες
επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των
τροφίμων (ιδίως όσων περιέχουν άμυλο),
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω
των ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό,
συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη
χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να
αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας».
• Καθαρίστε την πρόσοψη της συσκευής
με μαλακό πανί, ζεστό νερό και καθαρι‐
στικό.
• Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφά‐
νειες, χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαρι‐
στικό.
• Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου
μετά από κάθε χρήση. Με τον τρόπο αυ‐
τό, τα υπολείμματα αφαιρούνται πιο εύ‐
κολα και δεν καίγονται.
• Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ει‐
δικά καθαριστικά για φούρνους.
• Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα του φούρ‐
νου (με μαλακό πανί, ζεστό νερό και κα‐
θαριστικό) μετά από κάθε χρήση και αφή‐
στε τα να στεγνώσουν.
• Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά εξαρτή‐
ματα, μην τα καθαρίζετε με ισχυρά καθα‐
ριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο πλυ‐
ντήριο. Μπορεί να καταστραφεί η αντι‐
κολλητική επίστρωση!
Τηλεσκοπικές ράγες εξαγωγής
Οι τηλεσκοπικές ράγες μπορούν να αφαι‐
ρεθούν για τον καθαρισμό των πλαϊνών τοι‐
χωμάτων του φούρνου.
Αφαίρεση των τηλεσκοπικών ραγών
1.
2.
Τραβήξτε το μπροστινό μέρος των τηλε‐
σκοπικών ραγών από το πλαϊνό τοίχω‐
μα.
2
1
22 electrolux
Τραβήξτε τις τηλεσκοπικές ράγες από
το πίσω μέρος του τοιχώματος και αφαι‐
ρέστε τις τηλεσκοπικές ράγες.
Εγκατάσταση των τηλεσκοπικών ραγών
Τοποθετήστε τις τηλεσκοπικές ράγες ακο‐
λουθώντας την αντίθετη σειρά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών ραγών εξαγωγής πρέπει να
είναι στραμμένοι προς τα εμπρός!
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην πλένετε τις τηλεσκοπικές ράγες στο
πλυντήριο πιάτων. Μη λιπαίνετε τις τηλε‐
σκοπικές ράγες.
πάνω μέρος του φούρνου
Για να καθαρίσετε εύκολα το πάνω μέρος,
μπορείτε να διπλώσετε προς τα κάτω την
αντίσταση που υπάρχει στο πάνω μέρος
του φούρνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν διπλώσετε
την αντίσταση, σβήστε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!
Δίπλωμα της αντίστασης προς τα κάτω
1. Αφαιρέστε τις ράβδους στήριξης σχά‐
ρας.
2. Κρατήστε την αντίσταση και με τα δύο
χέρια στο μπροστινό μέρος.
3. Τραβήξτε την προς τα εμπρός, κόντρα
στην πίεση του ελατηρίου και εξαγάγετέ
την κατά μήκος του στηρίγματος και
από τις δύο πλευρές.
4. Η αντίσταση διπλώνει προς τα κάτω.
Στη συνέχεια, μπορείτε να καθαρίσετε
την οροφή του φούρνου.
Τοποθέτηση της αντίστασης στη θέση της
1. Τοποθετήστε την αντίσταση στη θέση
της, ακολουθώντας την παραπάνω δια‐
δικασία με την αντίστροφη σειρά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Τοποθετήστε σωστά την
αντίσταση και στις δύο πλευρές πάνω από
το στήριγμα στο εσωτερικό τοίχωμα του
φούρνου.
2. Εισαγάγετε τις ράβδους στήριξης σχά‐
ρας.
Λαμπτήρας φούρνου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!
Πριν αλλάξετε το λαμπτήρα του φούρνου:
• Σβήστε το φούρνο.
• Αφαιρέστε τις ασφάλειες από τον πίνακα
ασφαλειών ή απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.
Τοποθετήστε ένα πανί στη βάση του
φούρνου για προστασία του λαμπτή‐
ρα φούρνου και του γυάλινου καλύμ‐
ματος.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα του φούρνου
1. Το γυάλινο κάλυμμα του λαμπτήρα βρί‐
σκεται στο πίσω μέρος του θαλάμου
του φούρνου.
Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του λαμ‐
πτήρα αριστερόστροφα για να το αφαι‐
ρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα του φούρ‐
νου με κατάλληλο λαμπτήρα φούρνου
ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 300 °C.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο
λαμπτήρα φούρνου.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
Πόρτα και τζάμια φούρνου
Για να καθαρίσετε την πόρτα του φούρνου
πρέπει να την αφαιρέσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την αφαίρεση της
πόρτας από τη συσκευή, απαιτείται
προσοχή. Η πόρτα είναι βαριά!
Αφαίρεση πόρτας φούρνου
1. Ανοίξτε τελείως την πόρτα του φούρνου.
2. Ανασηκώστε πλήρως τους μοχλούς σύ‐
σφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες της
πόρτας.
electrolux 23
Αφαίρεση και καθαρισμός τζαμιών πόρτας
1. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από τις
δύο πλευρές και σπρώξτε το προς τα
μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
την πρώτη θέση (γωνία περίπου 45°).
2
B
1
2. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας προς
τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
45°
4. Κρατήστε την πόρτα του φούρνου με
ένα χέρι σε κάθε πλευρά και τραβήξτε
την από το φούρνο με γωνία προς τα
πάνω.
Τοποθετήστε την πόρτα του φούρνου
με την εξωτερική πλευρά πάνω σε μια
μαλακή και επίπεδη επιφάνεια, ώστε
να αποφευχθούν χαρακιές.
5. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε
τα εσωτερικά τζάμια και να τα καθαρίσε‐
τε.
Για να τοποθετήσετε την πόρτα, ακολου‐
θήστε την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
3. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από το
πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε τα
προς τα πάνω, για να τα αφαιρέσετε
από τον οδηγό.
4. Καθαρίστε τα τζάμια της πόρτας.
Για να τοποθετήσετε τα τζάμια, ακολου‐
θήστε την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε πρώτα
το μικρότερο τζάμι και μετά το μεγαλύτε‐
ρο.
Η πόρτα του φούρνου έχει 2, 3 ή 4 τζά‐
μια (ανάλογα με το μοντέλο)
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας».
Πρόβλημα
Η ζώνη μαγειρέματος δεν λει‐
τουργεί
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για την εντοιχιζόμενη επιφά‐
νεια μαγειρέματος
24 electrolux
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται
Ο φούρνος δεν έχει τεθεί σε λει‐
τουργία
Θέστε το φούρνο σε λειτουργία
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται
Το ρολόι δεν είναι ρυθμισμένο
Ρυθμίστε το ρολόι
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται
Δεν έχουν καθοριστεί οι απαι‐
τούμενες ρυθμίσεις
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται
Έχει πέσει η ασφάλεια στον πί‐
νακα ασφαλειών
Ελέγξτε την ασφάλεια. Εάν η
ασφάλεια πέσει περισσότερες
από μία φορές, επικοινωνήστε
με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρο‐
λόγο.
Ο λαμπτήρας του φούρνου
δεν λειτουργεί
Ο λαμπτήρας του φούρνου εί‐
ναι ελαττωματικός
Αντικαταστήστε το λαμπτήρα
του φούρνου
Υπάρχει επικάθηση ατμών και
σταγονιδίων στο φαγητό και το
θάλαμο του φούρνου
Έχετε αφήσει το φαγητό μέσα
στο φούρνο για μεγάλο χρονι‐
κό διάστημα
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στο φούρνο για διάστημα άνω
των 15-20 λεπτών μετά την
ολοκλήρωση του ψησίματος
Η οθόνη εμφανίζει «12.00»
Διακοπή ρεύματος
Ρυθμίστε εκ νέου την ώρα
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρό‐
βλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο σέρ‐
βις βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χα‐
ρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρα‐
κτηριστικών βρίσκεται στο μπροστινό πλαί‐
σιο του θαλάμου του φούρνου.
Συνιστούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Πληροφορίες ασφαλείας».
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η εντοιχιζόμενη μονάδα
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις
σταθερότητας του προτύπου DIN 68930.
electrolux 25
min.
50mm
=
=
min. 20
541
114
546
600
30
min.
530
594
584
560
10
10
567
21
594
26 electrolux
100-200
100
H05W-F
H05RR-F
min.1,60 m
electrolux 27
90°
2x3,5x25
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό
ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
28 electrolux
Υλικό συσκευασίας
Το υλικό συσκευασίας είναι φιλικό
προς το περιβάλλον και ανακυκλώσι‐
μο. Τα πλαστικά εξαρτήματα επισημαί‐
νονται με τις διεθνείς συντομογραφίες,
GR
όπως PE, PS, κ.λπ. Απορρίψτε τα υλι‐
κά συσκευασίας στους κάδους που πα‐
ρέχονται για το σκοπό αυτό στις τοπι‐
κές σας εγκαταστάσεις για τη διαχείρι‐
ση των απορριμμάτων.
HELLAS - ΕΓΓΎΗΣΗ/ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓYΗΣΗΣ . Το πιστο‐
ποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα
που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομο‐
θεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι
και παραμένει κάτοχος.
Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία
της συσκευής, σύμφωνα με τις προδιαγρα‐
φές του Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρ‐
κεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια
ισχύος της εγγύησης η εταιρεία δεσμεύεται
να επαναφέρει τη συσκευή σε ομαλή λει‐
τουργία, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώ‐
ντας κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος χωρίς
χρέωση στον Καταναλωτή. Η εγγύηση έχει
διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγο‐
ράς της συσκευής και για να έχει πλήρη
ισχύ θα πρέπει:
• η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται
από θεωρημένο έγγραφο αγοράς (τιμο‐
λόγιο ή απόδειξη λιανικής) στο οποίο να
αναγράφονται το όνομα του πωλητή, η
ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυ‐
τότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία).
• η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικια‐
κούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση
όχι στα πλαίσια επιχειρηματικών και
επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύν‐
δεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέρ‐
γειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αερίου)
να γίνονται ακολουθώντας λεπτομερώς
τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδη‐
γίες Χρήσης και στα ενδεχόμενα Έγγρα‐
φα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής,
όπως και η περιοδική συντήρηση να γί‐
νονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους
όρους που αναγράφονται στο Βιβλίο με
τις Οδηγίες Χρήσης.
• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβα‐
ση να πραγματοποιείται από προσωπι‐
κό των Εξουσιοδοτημένων από την εται‐
ρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης
και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιού‐
νται να είναι τα γνήσια.
Ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται
στα τμήματα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της
εταιρείας ή το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημέ‐
νο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Η ενδε‐
χόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών
της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν
παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγ‐
γύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περί‐
πτωση, έως την λήξη των 24 μηνών .
Όροι εξαίρεσης. Δεν καλύπτονται από την
παρούσα Εγγύηση οι επεμβάσεις, οι επι‐
σκευές και τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά μέ‐
ρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λό‐
γω:
• εσφαλμένης εγκατάστασης
• ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας
(χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση
των προϊόντων ενέργειας)
• αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
• μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και
Συντήρησης
• συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγι‐
ναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
• χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και
αναλωσίμων
• ζημιών κατά την μεταφορά της συσκευής
• ζημιών από περιστατικά και/ή γεγονότα
που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις
συσκευές που πωλούνται ή χρησιμοποιού‐
νται σε μία ξένη χώρα. Ο καταναλωτής μπο‐
ρεί να ωφεληθεί από τους όρους της Ευρω‐
παϊκής Εγγύησης.
Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευα‐
στή
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύ‐
νης για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να
προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα,
πράγματα ή ζώα, λόγω μη τήρησης όλων
των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετι‐
κό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέ‐
ρονται ειδικά στο ζήτημα εγκατάστασης,
χρήσης και συντήρησης της συσκευής.
electrolux 29
Electrolux Hellas sa. Λήμνου 4, 546 27
Θεσσαλονίκη, e-mail:
[email protected]
Electrolux Service sa. Τεχνική Υποστήρι‐
ξη και Ανταλλακτικά, e-mail:
[email protected]
Θεσσαλονίκη: Λήμνου 4 Τηλ. 0310
561970-3, 0310 561981-2
Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρ‐
χών 1, Άλιμος Τηλ. 010 9854876-7
GR Ευρωπαϊκη Εγγυηση: Η συσκευή αυ‐
τή είναι εγγυημένη από την Electrolux σε
κάθε μια από τις χώρες που αναγράφονται
στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για
την περίοδο που καθορίζεται από την εγ‐
γύηση της συσκευής ή διαφορετικά από τη
νομοθεσία. Εάν μετακινηθείτε από μια από
αυτές τις χώρες σε κάποια άλλη από τις πα‐
ρακάτω αναγραφόμενες χώρες η εγγύηση
της συσκευής μετακινείται μαζί σας υπό
τους παρακάτω όρους:• Η εγγύηση της συσκευής ξεκινά από την
ημερομηνία πρώτης αγοράς της συ‐
σκευής η οποία αποδεικνύεται με την πα‐
ρουσίαση ενός έγκυρου εγγράφου από‐
δειξης αγοράς το οποίο εκδόθηκε από
τον πωλητή της συσκευής.
• Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για το
ίδιο χρονικό διάστημα και για το ίδιο εύ‐
ρος κάλυψης σε ότι αφορά την εργασία
και τα ανταλλακτικά όπως ισχύει και στη
νέα χώρας διαμονής σας για το συγκεκρι‐
μένο μοντέλο ή σειρά συσκευών.
• Η εγγύηση της συσκευής είναι προσωπι‐
κή του αρχικού αγοραστή της συσκευής
και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο
χρήστη.
• Η συσκευή εγκαθίσταται και χρησιμο‐
ποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκ‐
δίδει η Electrolux και χρησιμοποιείται μό‐
νο εντός της οικίας, δηλ., δεν χρησιμο‐
ποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
• Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με
όλους τους σχετικούς κανονισμούς οι
οποίοι ισχύουν στη νέα χώρα διαμονής
σας.
Οι όροι αυτής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης
δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα δι‐
καιώματα τα οποία σας αναγνωρίζει ο νό‐
μος.
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 261302111
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
30 electrolux
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet
királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 (02) 32141334
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan
143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim
İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
892946117-A-052010

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement