Electrolux | EOC69400X | User manual | Electrolux EOC69400X Instrukcja obsługi

instrukcja obsługi
Piekarnik
EOC69400
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Używanie akcesoriów
2 Funkcje dodatkowe
Opis urządzenia
5 Przydatne rady i wskazówki
Przed pierwszym użyciem
5 Konserwacja i czyszczenie
Panel sterowania
6 Co zrobić, gdy…
Codzienna eksploatacja
7 Ochrona środowiska
Funkcje zegara
10 POLSKA - Warunki gwarancyjne
Programy automatyczne
11
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
11
14
15
26
28
29
30
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia
należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo mienia
• Ze względu na dbałość o środowisko
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem – również w przypadku jego sprzedaży lub przeprowadzki.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenie może być obsługiwane przez
dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Występuje ryzyko uduszenia lub urazów ciała.
• Podczas pracy urządzenia lub gdy jego
drzwi są otwarte, dzieci i zwierzęta domo-
we powinny znajdować się w bezpiecznej
odległości od urządzenia. Istnieje ryzyko
odniesienia obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.
• Jeśli urządzenie posiada funkcję blokady
uruchomienia lub blokady przycisków, należy jej używać. Zapobiega to przypadkowemu włączeniu urządzenia przez dzieci
lub zwierzęta domowe.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Nie pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru.
• Wyłączać urządzenie po każdym użyciu.
Instalacja
• Instalację i podłączenie urządzenia może
przeprowadzić jedynie uprawniony elektryk. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Pozwoli to
uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub
obrażeń ciała.
• Należy upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Uszkodzonego urządzenia nie należy podłączać. W razie konieczności należy skontaktować się z dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem należy usunąć
z urządzenia cały materiał opakowaniowy, naklejki i folię. Nie usuwać tabliczki
znamionowej. Może to spowodować utratę gwarancji.
electrolux 3
• Upewnić się, że podczas instalacji urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
• Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia. Urządzenie jest ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych.
Nigdy nie podnosić urządzenia za uchwyt.
• W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na
wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.
• Konieczne jest również zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania, takich jak: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego
- wyjmowane z oprawki), wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD) oraz styczniki.
• Przed montażem należy upewnić się, że
wnęka w zabudowie kuchennej ma odpowiednie wymiary.
• Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
• Zachować minimalne odstępy od innych
urządzeń i mebli.
• Urządzenie nie jest przystosowane do ustawienia na cokole.
• Piekarniki i płyty grzejne przeznaczone do
zabudowy są łączone za pomocą specjalnego systemu połączeniowego. Aby nie
dopuścić do uszkodzenia urządzenia, należy łączyć je tylko z urządzeniami tego samego producenta.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi zostać uziemione.
• Należy sprawdzić, czy parametry elektryczne podane na tabliczce znamionowej są zgodnie z parametrami sieci elektrycznej.
• Informacja dotycząca wymaganego napięcia znajduje się na tabliczce znamionowej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Należy skontaktować się z punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki (jeśli ma
zastosowanie) oraz przewodu zasilającego, za urządzeniem.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę (jeśli dotyczy).
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do
użytku domowego. Nie należy używać
urządzenia do celów komercyjnych ani
przemysłowych.
• Używać urządzenia wyłącznie do przygotowywania potraw w domu. Pozwoli to
uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń lub
uszkodzenia mienia.
• Nie używać urządzenia jako powierzchni
roboczej lub miejsca do przechowywania
przedmiotów.
• W trakcie pracy wnętrze urządzenia oraz
akcesoria stają się gorące. Istnieje ryzyko
poparzenia. Podczas wkładania i wyjmowania naczyń lub akcesoriów należy używać rękawic ochronnych.
• Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić emalii.
• Przy otwieraniu drzwi urządzenia podczas jego pracy należy stać możliwie jak
najdalej od urządzenia. Może dojść do
uwolnienia gorącej pary. Istnieje ryzyko
poparzenia skóry.
• Aby zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu się emalii:
– nie należy kłaść żadnych przedmiotów
bezpośrednio na dnie urządzenia ani
przykrywać go folią aluminiową;
– nie wolno wlewać gorącej wody bezpośrednio do urządzenia;
– nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń ani potraw w urządzeniu po zakończeniu pieczenia.
• Odbarwienie emalii nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
• Nie opierać się na otwartych drzwiach
urządzenia.
• Drzwi urządzenia należy zawsze zamykać
podczas pieczenia, nawet podczas grillowania..
4 electrolux
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od
źródła zasilania.
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest zimne. Istnieje ryzyko poparzenia. Istnieje ryzyko pęknięcia szyb w drzwiach urządzenia.
• Urządzenie należy zawsze utrzymywać w
czystości. Osad z tłuszczu lub resztek potraw może stać się przyczyną pożaru.
• Regularne czyszczenie pozwala utrzymać
powierzchnie urządzenia w dobrym stanie.
• W przypadku bardzo wilgotnych ciast należy używać głębokiej blachy do pieczenia, aby zapobiec trwałemu zabrudzeniu
urządzenia przez sok z owoców.
• Ze względu na bezpieczeństwo własne
oraz mienia należy czyścić urządzenie wyłącznie wodą z mydłem. Nie stosować łatwopalnych produktów lub produktów powodujących korozję.
• Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek
parowych, myjek wysokociśnieniowych,
ostrych przedmiotów, środków ściernych, szorstkich gąbek ani odplamiaczy.
• W przypadku stosowania aerozolu do piekarników, należy przestrzegać instrukcji
producenta.
• Nie czyścić szyby w drzwiach piekarnika
ściernymi środkami czyszczącymi ani metalowymi skrobakami. Może dojść do uszkodzenia i pęknięcia żaroodpornej powierzchni szyby wewnętrznej.
• Uszkodzenia szyb powodują osłabienie
szkła grożące jego pęknięciem. Konieczna jest ich wymiana. Należy skontaktować się z punktem serwisowym.
• Zachować ostrożność przy demontażu
drzwi urządzenia. Drzwi są ciężkie!
• Nie czyścić emalii katalitycznej (jeśli jest w
wyposażeniu).
Niebezpieczeństwo pożaru
• Ostrożnie otwierać drzwi. Stosowanie
składników zawierających alkohol może
spowodować mieszankę alkoholu i powietrza. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie wolno zbliżać iskrzących przedmiotów lub otwartego płomienia do urządzenia podczas otwierania drzwi.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim lub
w jego pobliżu produktów łatwopalnych,
przedmiotów nasączonych produktami
łatwopalnymi i/lub przedmiotów z materiałów topliwych (plastiku lub aluminium).
Czyszczenie pirolityczne
• Podczas czyszczenia pirolitycznego nie
wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
• Nie należy próbować otwierać drzwi i nie
odłączać zasilania elektrycznego podczas czyszczenia pirolitycznego.
• Podczas czyszczenia pirolitycznego do
urządzenia nie mogą zbliżać się dzieci.
Urządzenie staje się bardzo gorące. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
• Podczas czyszczenia pirolitycznego uporczywe zabrudzenia mogą spowodować
odbarwienie emalii. Odbarwienie emalii
nie wpływa na pracę urządzenia.
Oświetlenie piekarnika
• Przed wymianą żarówki piekarnika należy
odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Istnieje ryzyko porażenia prądem!
Serwis
• Wszelkie naprawy i prace przy urządzeniu może wykonywać tylko uprawniony
pracownik serwisu. Należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem serwisowym.
• Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Utylizacja starego urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń
lub uszkodzeń:
– Odłączyć urządzenia od źródła zasilania.
– Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
– Usunąć zamek w drzwiach. Zapobiega
to zatrzaśnięciu się wewnątrz urządzenia dziecka lub małego zwierzęcia. Istnieje ryzyko uduszenia.
electrolux 5
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
5
4
10
6
3
7
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sterowanie elektroniczne
Filtr zapachu
Grzałka
Oświetlenie piekarnika
Gniazdo termosondy do mięsa
Gniazdo rożna obrotowego
Wentylator i grzałka na tylnej ściance
Grzałka dolna
Prowadnice blach piekarnika, wyjmowane
10 Poziomy umieszczania potraw
•
•
•
•
Do naczyń, form do ciast, oraz do pieczenia mięsa i grillowania
Płytka blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i ciastek.
Głęboka blacha do pieczenia
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania tłuszczu.
Termosonda do mięsa
Służy do pomiaru stopnia upieczenia mięsa.
Rożen
Do pieczenia większych kawałków mięsa
i drobiu.
Akcesoria piekarnika
• Ruszt piekarnika
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Ostrzeżenie! Zapoznać się z
rozdziałem „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”.
Czyszczenie wstępne
• Wyjąć wszystkie akcesoria z urządzenia.
• Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie.
Ważne! Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
6 electrolux
Pierwsze podłączenie
Podłączając urządzenie do źródła zasilania
lub po zaniku zasilania, należy ustawić język, kontrast wyświetlacza, jasność wyświetlacza oraz aktualną godzinę. Ustawić
odpowiednią wartość za pomocą pokrętła.
Nacisnąć OK , aby potwierdzić wybór.
• Zainstalować urządzenie w docelowym
miejscu.
• Podłączyć urządzenie do źródła zasilania
i już go nie odłączać.
• W przypadku zmiany umiejscowienia urządzenia lub podłączenia elektrycznego, należy powtórzyć te czynności.
Kalibracja
Aby uzyskać optymalne rezultaty w przypadku opcji Auto-pieczenie , należy skalibrować urządzenie. Czas kalibracji wynosi 4 godziny.
Kalibracja:
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać opcję Ustawienia podstawowe i
nacisnąć OK .
3. Wybrać opcję Kalibracja i nacisnąć OK .
Można pominąć tę procedurę w przypadku używania wyłącznie opcji ręcznego pieczenia.
W przypadku pierwszej kalibracji można ustawić kategorię na panelu sterowania lub Auto-pieczenie z menu głównego, aby uruchomić procedurę.
Warunki:
• Temperatura w kuchni musi być poniżej
35°C.
Uwaga! Przed użyciem urządzenia
poczekać, aż urządzenie wystygnie.
PANEL STEROWANIA
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Do obsługi urządzenia służą pola czujników
Numer
Pole
czujnika
1
-
Uwagi
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia urządzenia.
WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY
2
3
Funkcja
-
Pokrętło
Umożliwia wybór opcji.
Godzina i dodatkowe funkcje.
Ustawianie różnych funkcji, gdy włączona jest funkcja piekarnika: Minutnik ,
BLOKADA , Czas / Koniec , Termosonda .
MENU CIAST
Kategoria dla programów automatycznych.
4
5
Włączanie i wyłączanie urządzenia.
Nacisnąć i przytrzymać.
electrolux 7
Numer
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
6
MENU PIECZENIA
Kategoria dla programów automatycznych.
7
Pół-produkty (ready meals)
Kategoria dla programów automatycznych.
8
Piekarnik, dania specjalne
Kategoria dla programów automatycznych.
9
Pizza
Kategoria dla programów automatycznych.
10
Ok
Wyświetlacz
1
2
5
Potwierdzanie.
1
2
3
4
5
3
Funkcja piekarnika
Pokazuje godzinę po zakończeniu funkcji
Wskaźnik rozgrzania
Temperatura
Pokazuje czas trwania funkcji
4
Inne wskaźniki wyświetlacza
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja jest aktywna.
CZAS DOBOWY
Wyświetlacz pokazuje aktualną godzinę.
Czas
Wskazuje wymagany czas trwania programu pieczenia.
Koniec
Pokazuje koniec programu pieczenia.
Czas rozpoczęcia
Pokazuje czas uruchomienia funkcji nagrzewania.
Temperatura piekarnika
Pokazuje temperaturę piekarnika.
Obliczanie
Oblicza czas pieczenia.
Wskaźnik rozgrzania
Wskazuje poziom temperatury w komorze. Wskazanie jest
widoczne nawet po wyłączeniu urządzenia, jeśli jego komora jest nadal ciepła.
Wskaźnik szybkiego
nagrzewania
Funkcja szybkiego nagrzewania jest włączona. Zapewnia
ona krótszy czas nagrzewania.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Ostrzeżenie! Zapoznać się z
rozdziałem „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”.
8 electrolux
Przegląd menu
Menu główne
Pozycja menu
Zastosowanie
Auto-pieczenie
Program pieczenia zostaje uruchomiony przez
naciśnięcie symbolu kategorii na panelu sterowania.
Funkcje pieczenia
Zawiera listę funkcji nagrzewania piekarnika.
Menu czyszczenia
Funkcje związane z czyszczeniem urządzenia.
Ustawienia podstawowe
Specjalne
Można ich użyć do skonfigurowania innych ustawień piekarnika.
Dodatkowe funkcje pieczenia.
Podmenu opcji Funkcje pieczenia
Funkcje pieczenia
Termoobieg
Pieczenie tradycyjne
Zastosowanie
Umożliwia równoczesne pieczenie na maksymalnie trzech poziomach. Ustawić temperaturę piekarnika o 20°C – 40°C niższą od temperatury
funkcji Pieczenie tradycyjne .
Do pieczenia ciast i mięs na jednym poziomie.
Pizza
Służy do pieczenia na jednym poziomie potraw
wymagających intensywniejszego przyrumienienia i potraw z kruchym spodem. Ustawić temperaturę piekarnika o 20°C – 40°C niższą od temperatury funkcji Pieczenie tradycyjne .
Turbo grill
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu na jednym poziomie. Nadaje się również do
zapiekania i przyrumieniania.
Turbo grill + rożen obrot.
Specjalnie do pieczenia drobiu w temperaturze
190°C – 210°C.
Grill
Do grillowania płaskich potraw umieszczonych
na środku rusztu i do opiekania tostów.
Grill + rożen obrot.
Duży grill
Duży grill + rożen obrot.
Grzałka dolna
Termoobieg (niska temp.)
Do grillowania kurczaka lub małych zwijanych pieczeni.
Do grillowania płaskich potraw w dużych ilościach i do opiekania tostów.
Do grillowania dwóch kurczaków lub jednej zwijanej pieczeni.
Do pieczenia ciast z kruchym spodem.
Do przyrządzania szczególnie delikatnych, soczystych pieczeni
Podmenu dla: Menu czyszczenia
Funkcja
Zastosowanie
Pyroliza
Służy do czyszczenia piekarnika metodą pirolizy.
Pomoc w czyszczeniu
Przypomina różne zalecenia, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem czyszczenia pirolitycznego. Można ją włączyć lub wyłączyć.
electrolux 9
Funkcja
Zastosowanie
Przypominanie o czyszcz.
Rozpoznaje kiedy piekarnik wymaga czyszczenia pirolitycznego i powiadamia o tym użytkownika. Można ją włączyć lub wyłączyć.
Podmenu dla: Specjalne
Funkcja
Rozmrażanie
Suszenie
Podgrzewanie
Pasteryzowanie
Podgrzewanie talerza
Zastosowanie
Do rozmrażania potraw.
Służy do suszenia pokrojonych owoców, np. jabłek, śliwek, gruszek oraz warzyw, np. pomidorów, cukinii lub grzybów.
Służy do podtrzymywania temperatury potraw.
Służy do pasteryzacji warzyw, np. ogórków w zalewie w słoikach.
Służy do podgrzewania pustych talerzy przed
podaniem.
Podmenu dla: Ustawienia podstawowe
Opcja
Zastosowanie
Ustaw godzinę
Służy do ustawiania na zegarze aktualnej godziny.
Kontrast wyświetlacza
Służy do regulacji ustawień wyświetlacza.
Jasność wyświetlacza
Służy do regulacji ustawień wyświetlacza.
Język
Głośność sygnału
Dźwięki blokady
Alarm/sygnał błędu
Filtr zapachu
Kalibracja
Umożliwia zmianę języka.
Umożliwia zmianę głośności sygnału.
Włącza lub wyłącza dźwięki przycisków.
Włącza lub wyłącza sygnały dźwiękowe alarmów/
błędów.
Włącza lub wyłącza funkcję.
Przystosowuje piekarnik do warunków panujących w kuchni, np. po przeprowadzce.
Serwis
Pokazuje wersję oprogramowania, konfigurację i
czas pracy.
Ustawienia fabryczne
Przywraca ustawienia fabryczne wszystkich podstawowych parametrów.
Obsługę urządzenia umożliwia:
• tryb ręczny — ręczne ustawienie funkcji
piekarnika, temperatury i czasu pieczenia.
• programy automatyczne — przygotowanie posiłku w przypadku braku wiedzy
i doświadczenia w zakresie pieczenia.
Obsługa menu
Obsługa menu:
1. Włączyć urządzenie.
2. Obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym, aby wybrać opcję menu.
3. Nacisnąć OK , aby przejść do podmenu
lub zaakceptować ustawienie.
Włączanie funkcji pieczenia
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać menu Funkcje pieczenia . Nacisnąć OK , aby potwierdzić wybór.
3. Wybrać funkcję pieczenia. Nacisnąć
OK , aby potwierdzić wybór.
4. Ustawić temperaturę. Nacisnąć OK ,
aby potwierdzić wybór.
Po ustawieniu funkcji: Aby zmienić funkcję pieczenia, należy przekręcić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i nacisnąć OK . Aby zmienić temperaturę, należy przekręcić pokrętło w kierun-
10 electrolux
ku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i
nacisnąć OK .
Wskaźnik rozgrzania
Po włączeniu funkcji piekarnika na wyświetlaczu pojawi się pasek. Pasek sygnalizuje
wzrost temperatury piekarnika.
Wskaźnik ciepła resztkowego
Po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu
pokazany jest poziom ciepła resztkowego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać do
utrzymania temperatury potraw.
FUNKCJE ZEGARA
Funkcje zegara
Symbol
Funkcja
Opis
Minutnik
Służy do odliczania ustawionego czasu (maksimum 2 godziny i
30 minut). Funkcja nie ma wpływu na pracę urządzenia. Można
również korzystać z tej funkcji przy wyłączonym urządzeniu. Ustawić czas do odliczania za pomocą pokrętła i nacisnąć OK ,
aby rozpocząć odliczanie.
Czas
Koniec
Służy do ustawiania czasu działania urządzenia (maksimum 23
godziny i 59 minut).
Służy do ustawiania godziny wyłączenia funkcji piekarnika (maksimum 23 godziny i 59 minut).
Można jednocześnie używać opcji
Czas i Koniec , jeśli urządzenie ma włączyć i wyłączyć się automatycznie w późniejszym czasie.
W przypadku ustawienia czasu dla funkcji
zegara odliczanie czasu rozpocznie się po
upływie 5 sekund.
Jeśli używane są funkcje zegara Czas i
Koniec , wtedy urządzenie wyłącza
grzałki po upływie 90% ustawionego
czasu. Urządzenie wykorzystuje ciepło
resztkowe, kontynuując proces pieczenia do końca ustawionego czasu (3-20
minut).
Ustawianie funkcji zegara
1. Ustawić funkcję piekarnika i temperaturę
(wymagane w przypadku opcji Czas i Koniec ).
2. Nacisnąć kilka razy
, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagana funkcja
zegara i odpowiedni symbol.
3. Ustawić wymagany czas za pomocą pokrętła. Nacisnąć OK , aby potwierdzić
wybór.
Po upływie 90% ustawionego czasu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Urządzenie wyłączy się. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
4. Nacisnąć pole czujnika lub otworzyć
drzwi, aby wyłączyć sygnał.
Jeśli włączono funkcję Czas lub Koniec
urządzenie wyłącza się automatycznie.
W przypadku używania termosondy do
mięsa, opcje Czas oraz Koniec nie działają.
Wydłużenie czasu
Funkcja Wydłużenie czasu sprawia, że piekarnik nadal pracuje po upływie ustawionego czasu działania.
• Opcja jest dostępna w przypadku wszystkich funkcji piekarnika z włączoną opcją
Czas lub Automatyka wagowa .
• Opcja nie jest dostępna w przypadku funkcji piekarnika z termosondą do mięsa.
Włączanie funkcji:
1. Gdy upłynie czas pieczenia, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Nacisnąć
dowolne pole czujnika.
2. Na wyświetlaczu na pięć minut pojawi
się komunikat opcji Wydłużenie czasu .
3. Nacisnąć
, aby włączyć.
4. Ustawić okres Wydłużenie czasu . Nacisnąć OK , aby potwierdzić wybór.
electrolux 11
PROGRAMY AUTOMATYCZNE
Auto-pieczenie
To urządzenie posiada automatyczne programy pieczenia. Kategorie można wybrać
z panelu sterowania. Informacje na temat zastosowania kategorii pieczenia z przykładowymi potrawami można znaleźć w oddzielnej dołączonej broszurze — można jej używać jako poradnika. Programy automatyczne wykorzystują wstępnie ustawioną temperaturę, funkcje piekarnika oraz czas.
Auto-pieczenie — kategorie
Ważne! Korzystanie z programów
automatycznych wymaga skalibrowania
urządzenia.
Należy stosować zalecane akcesoria.
Więcej informacji można znaleźć w tabelach w rozdziale ze wskazówkami.
Symbol
Kategoria
MENU CIAST
MENU PIECZENIA
Pół-produkty (ready meals)
Piekarnik, dania specjalne
Pizza
Auto-pieczenie:
1. Włączyć urządzenie
2. Odnaleźć potrawę i kategorię w oddzielnej broszurze.
3. Nacisnąć kategorię na panelu sterowania. Wybrać podkategorię za pomocą
pokrętła.
4. Postępować zgodnie z informacjami na
wyświetlaczu.
UŻYWANIE AKCESORIÓW
Termosonda do mięsa
Termosonda mierzy temperaturę wewnątrz
potrawy. Gdy mięso osiągnie ustawioną
temperaturę, piekarnik wyłącza się automatycznie.
Ważne! Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne. Zapewnia to
uzyskanie najlepszych rezultatów.
Ostrzeżenie! Termosonda jest gorąca!
Istnieje ryzyko poparzenia! Podczas
wyjmowania końcówki i wtyczki należy
zachować ostrożność.
Aby z niej korzystać, należy ustawić:
• Temperatura w urządzeniu.
• Temperatura wewnątrz potrawy
Korzystanie z termosondy do mięsa:
1. Umieścić końcówkę termosondy w środkowej części mięsa.
2. Włączyć urządzenie.
3. Włożyć wtyczkę termosondy do gniazda
(patrz opis urządzenia).
4. W ciągu 5 sekund należy ustawić za pomocą pokrętła temperaturę wewnątrz
produktu. Zakres temperatury termosondy zaczyna się od 30°C.
5. Ustawić funkcję piekarnika i — w razie
konieczności — temperaturę piekarnika.
Urządzenie oblicza przybliżony czas zakończenia. Czas zakończenia różni się
w zależności ilości żywności, ustawionej
temperatury piekarnika (minimum
120°C) oraz trybu pracy. Urządzenie oblicza czas zakończenia w ciągu około 30
minut. Temperatura wewnątrz produktu
jest wyświetlana począwszy od 30°C.
12 electrolux
W czasie pieczenia termosonda musi
pozostać w mięsie, a jej wtyczka musi
być podłączona do gniazda w urządzeniu.
6. Gdy temperatura wewnątrz mięsa osiągnie ustawioną wartość, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Urządzenie
wyłączy się automatycznie.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy
nacisnąć dowolny przycisk.
7. Wyjąć wtyczkę termosondy z gniazdka,
a następnie wyciągnąć produkt z piekarnika.
Aby zmienić temperaturę wewnątrz produktu, należy nacisnąć kilka razy przycisk
, aż pojawi się temperatura
termosondy. Za pomocą pokrętła zmienić temperaturę i nacisnąć OK , aby potwierdzić.
Wkładanie akcesoriów piekarnika
Włożyć wsuwane akcesoria tak, aby wygięcia na bocznych krawędziach znajdowały
się z tyłu piekarnika i były skierowane w dół.
Włożyć wsuwane akcesoria między prowadnice na jednym z poziomów.
Głęboka blacha do pieczenia i ruszt piekarnika posiadają wygięcia na bocznych krawędziach. Krawędzie te oraz
kształt prowadnic zabezpieczają akcesoria piekarnika przed przechyleniem.
Wkładanie rusztu piekarnika razem z
głęboką blachą do pieczenia
Położyć ruszt na blachę do pieczenia. Wsunąć blachę do pieczenia w prowadnice na
jednym poziomie.
Wkładanie rusztu piekarnika
Ruszt piekarnika posiada małe występy
na spodniej stronie prawej i lewej krawędzi, które zwiększają poziom bezpieczeństwa.
Te występy zawsze muszą znajdować się w
tylnej części piekarnika. Wypusty zabezpieczają również przed wypadnięciem rusztu
lub blachy.
Przyłożyć ruszt, tak aby nóżki były skierowanie w dół.
Wsunąć ruszt między prowadnice blachy
na wybranym poziomie piekarnika.
Wysoki rant na obrzeżu rusztu zabezpiecza produkty przed zsunięciem.
Mechaniczna blokada drzwi
Po dostarczeniu urządzenia blokada drzwi
jest wyłączona.
electrolux 13
Włączanie i wyłączanie blokady drzwi
1. Chwycić z obu stron górną listwę drzwi
(B) i nacisnąć do środka, aby zwolnić zatrzaski. Następnie zdjąć listwę drzwi, pociągając ją ku górze.
3. Chwycić z obu stron listwę drzwi (B),
przyłożyć ją do wewnętrznej strony krawędzi drzwi, a następnie wcisnąć listwę
drzwi (B) na ich górną krawędź.
2
B
1
2. Włączanie blokady – patrz punkt a. Wyłączanie blokady – patrz punkt b.
a) Włączanie blokady drzwi: Wysunąć
dźwignię (1), przesunąć ją o 4 mm w
lewo (2) i wsunąć na miejsce (3).
2
3
1
B
Ważne! Na wewnętrznej stronie listwy
drzwi (B), znajduje się prowadnica (C).
Należy ją wsunąć między zewnętrzną szybę
drzwi a narożnik prowadnicy (D). Konieczne
jest zaskoczenie zatrzasku (E).
C
b) Wyłączanie blokady drzwi:
Demontaż dźwigni: Wysunąć dźwignię (1).
D
E
1
Wyjąć osłonę (2) ze spodniej części listwy drzwi (B) i wcisnąć ją (3).
Aby otworzyć drzwi piekarnika:
1. Trzymać wciśniętą dźwignię.
2. Otworzyć drzwi.
3
2
Aby zamknąć drzwi piekarnika:
Zamknąć drzwi bez naciskania dźwigni.
14 electrolux
Wyłączanie blokady drzwi
Aby wyłączyć blokadę drzwi, należy ponownie przesunąć dźwignię w prawo. W tym celu należy wykonać czynności opisane powyżej.
Ważne! Wyłączenie urządzenia nie wyłącza
mechanicznej blokady drzwi.
Rożen obrotowy
Zakładanie żywności na rożen obrotowy:
• Zamocować widelec na rożnie obrotowym.
• Następnie nasunąć żywność i drugi widelec.
Żywność powinna znajdować się na
środku rożna obrotowego.
Zacisk musi pozostać wciśnięty, aby
uchwyt był pewnie zamocowany na rożnie.
• Umieścić końcówkę rożna w otworze mechanizmu obrotowego po lewej stronie tylnej ściany piekarnika, tak aby końcówka
odpowiednio się zablokowała.
• Umieścić rowek z przodu uchwytu w przeznaczonym do tego celu nacięciu we
wsporniku rożna obrotowego.
• Zdemontować uchwyt.
5
3
• Dokręcić śruby widelców.
Wsuwanie rożna obrotowego:
• Umieścić blachę do pieczenia na pierwszym poziomie od dołu.
• Zamocować wspornik rożna obrotowego
na prowadnicy z przodu po prawej stronie (piąty poziom od dołu).
1
• Wybrać funkcję rożna obrotowego.
FUNKCJE DODATKOWE
BLOKADA
Funkcja BLOKADA chroni przed przypadkową zmianą funkcji piekarnika.
Włączanie funkcji BLOKADA
1. Włączyć urządzenie.
2. Ustawić funkcję piekarnika.
3. Nacisnąć kilka razy przycisk
, aż
na wyświetlaczu pojawi się BLOKADA .
4. Nacisnąć OK , aby potwierdzić wybór.
BLOKADA jest włączona.
Wyłączanie opcji BLOKADA
1. Nacisnąć
.
2. Nacisnąć OK , aby potwierdzić wybór.
BLOKADA jest wyłączona.
W przypadku wyłączenia urządzenia
BLOKADA również zostaje wyłączona.
BLOKADA
Funkcja BLOKADA chroni przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.
electrolux 15
jeśli ustawienie grzania nie zostanie
zmienione, piekarnik wyłączy się samoczynnie.
Włączanie funkcji BLOKADA
1. Włączyć urządzenie. Nie ustawiać żadnych funkcji lub ustawień piekarnika.
2.
Dotknąć jednocześnie
i
, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
Piekarnik wyłącza się samoczynnie w
zależności od ustawionej temperatury:
30 – 120°C po 12,5 godz.
120 – 200°C po 8,5 godz.
200 – 250°C po 5,5 godz.
Powyżej 250°C: po 3 godz.
Ponowne włączanie po samoczynnym
wyłączeniu
Nacisnąć OK .
Wyłączanie funkcji BLOKADA
1. Wykonać ponownie powyższe czynności.
Filtr zapachu
Funkcję Filtr zapachu można uruchomić w
menu Ustawienia podstawowe . Funkcja
działa podczas pieczenia ciasta jak i podczas pieczenia mięsa.
Wentylator chłodzący
Gdy urządzenie pracuje, wentylator chłodzący włącza się automatycznie, aby chłodzić
powierzchnie urządzenia. Po wyłączeniu
urządzenia wentylator chłodzący działa jeszcze przez pewien czas, dopóki urządzenie nie ostygnie.
Filtr zapachu do działania wykorzystuje
dodatkową energię.
Filtr zapachu: Przeprowadza czyszczenie automatycznie co 100 godzin.
Nawet jeśli ta funkcja zostanie wyłączona w menu.
Funkcja zawsze jest włączona podczas
czyszczenia pirolitycznego.
Samoczynne wyłączenie
Jeśli przed upływem oznaczonego czasu piekarnik nie zostanie wyłączony lub
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
Auto-pieczenie
MENU CIAST
Rodzaj potrawy do
przygotowania
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Biszkopt
Tortownica
Ruszt
Nie smarować lub nasmarować bardzo małą ilością tłuszczu
Biszkopt : Płaskie biszkopty, rolada biszkoptowa
-
-
Pieczenie tradycyjne
Ciasto drożdżowe
-
Blacha do pieczenia
1 szt.
Ciasto na blasze
-
Blacha do pieczenia
Całkowicie napełniona
blacha do ciasta, bez
blachy do pieczenia
mięsa
Ciasto w foremce
Forma do ciasta
Ruszt
Różne typy ciast pieczone w formach
Ciasto w foremce :
Ciasta kruche
-
-
Pieczenie tradycyjne
16 electrolux
Rodzaj potrawy do
przygotowania
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Tarta
Forma do tarty
Tortownica
Ruszt
Ciasta z niewielką ilością przybrania na wierzchu, np. z dżemem
Placek/quiche
Forma na wypieki typu
Quiche
Tortownica
Forma do tarty
Ruszt
-
Strudel
-
Blacha do pieczenia
1 szt.
Ciasto owocowe
Forma kwadratowa
Tortownica
Ruszt
Z bakaliami
Ciastka
Słodkie / Słone
-
blacha do pieczenia
Kilka sztuk
Chleb : Foremka do
ciasta
Forma do chleba
Ruszt
1 forma
Chleb : Blacha do cias- ta
Blacha do pieczenia
1 forma
Placek chlebowy
-
Blacha do pieczenia
1 lub 2 szt.
(np. bagietki)
Bułki : Bułeczki obiado- we
Blacha do pieczenia
Kilka mniejszych sztuk
Bułki : Bułeczki desero- we
Blacha do pieczenia
Kilka mniejszych sztuk,
np. słodkie bułki drożdżowe
Ciasto specjalne : Bisz- kopt
-
Angielska specjalność
Ważne! Ciastka i ciasteczka należy piec w
tradycyjny sposób!
MENU PIECZENIA
Wołow./dziczyz./jagnięc.
Rodzaj
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Karczek wołowy
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
Wybrać żądany stopień wypieczenia
(krwisty, średnio wypieczony lub dobrze wypieczony)
Wołowina po skandynaw.
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
Wybrać żądany stopień wypieczenia
(krwisty, średnio wypieczony lub dobrze wypieczony)
Pieczeń wołowa
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Pieczeń jagnięca średnia
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
-
Pieczeń jagnięca
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Karczek z dziczyzny
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
-
Pieczeń z dziczyzny
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
electrolux 17
Drób/ryba
Rodzaj
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Filet drobiowy
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
-
Kurczak cały
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Indyk cały
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Kaczka cała
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Gęś cała
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Cała ryba
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
-
Wieprzowina/cielęcina
Rodzaj
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Karczek wieprzowy
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
-
Pieczeń wieprzowa
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Karczek cielęcy
Ociekacz do tłuszczu
Sonda do mięsa, blacha głęboka
-
Pieczeń cielęca
Ociekacz do tłuszczu
Blacha głęboka
Ustawić wagę
Pół-produkty (ready meals)
Rodzaj
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Mrożone prod. ziemniaczane
-
Blacha do pieczenia
Różne dania gotowe,
frytki, pieczone ziemniaki, krokiety itp.
Ciasta mrożone Słodkie / Słone
-
Blacha do pieczenia
Kilka mniejszych sztuk
Ciasta świeże Słodkie /
Słone
-
Blacha do pieczenia
Kilka mniejszych sztuk
Bułki/bagietki Mrożonki
-
Blacha do pieczenia
Kilka mniejszych sztuk
Bułki/bagietki Nie mrożone
-
Blacha do pieczenia
-
Mrożona ryba/mięso :
Zapiekana ryba
Naczynie żaroodporne
Ruszt
-
Mrożona ryba/mięso :
Panierowana ryba/mięso
-
Blacha do pieczenia
Kilka mniejszych sztuk,
np. paluszki rybne, cordon bleu
Mrożony placek/quiche
-
Blacha do pieczenia
-
Dania ziemniaczane
Mrożonki / Produkty
świeże
Naczynie żaroodporne
Ruszt
-
Makarony Mrożonki /
Produkty świeże
Naczynie żaroodporne
Ruszt
-
Dania z ryżem Mrożonki / Produkty świeże
Naczynie żaroodporne
Ruszt
Ryż wstępnie podgotowany
Dania warzywne MroNaczynie żaroodporne
żonki / Produkty świeże
Ruszt
-
18 electrolux
Rodzaj
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Mrożony placek
-
Blacha do pieczenia
1 lub 2 szt.
Przekąski
-
Blacha do pieczenia
Kilka mniejszych sztuk
Piekarni, dana specjalne , domowe
Rodzaj
Naczynia kuchenne
Akcesoria
Uwagi
Zapiekanka rybna :
Brytfanna
Naczynie żaroodporne
Ruszt
> 4 cm
Zapiekanka rybna Płaskie naczynie do piecz.
Naczynie żaroodporne
Ruszt
< 4 cm
Dania ziemniaczane
Naczynie żaroodporne
Ruszt
-
Makarony
Naczynie żaroodporne
Ruszt
Posypać startym parmezanem pod koniec
pieczenia
Dania warzywne
Naczynie żaroodporne
Ruszt
-
Dania z ryżem
Naczynie żaroodporne
Ruszt
Ryż wstępnie podgotowany
Dania słodkie
Naczynie żaroodporne
Ruszt
-
Suflet : Jedna duża for- Naczynie żaroodporne
ma do ciasta
Ruszt
-
Suflet : Małe foremki
do ciasta
W małych foremkach
Ruszt
Kilka foremek
Zapiekanki
Naczynie żaroodporne
Ruszt
Posypać startym parmezanem pod koniec
pieczenia
Pizza
Rodzaj
Akcesoria
Uwagi
Świeża pizza Gruba
Blacha do pieczenia
Grube ciasto, dużo dodatków
(styl amerykański)
Świeża pizza Cienka
Blacha do pieczenia
Cienkie ciasto, mało dodatków
(styl włoski)
Świeża pizza Calzone
Blacha do pieczenia
-
Mrożona pizza Podpieczona
Blacha do pieczenia
Spód do pizzy, częściowo podpieczony, bez innych dodatków
Mrożona pizza Nie podpieczona Blacha do pieczenia
Bez innych dodatków
Mrożona pizza Calzone
Blacha do pieczenia
-
Świeża pizza podpieczona
Blacha do pieczenia
-
Przekąska typu pizza
Blacha do pieczenia
-
Temperatury i czasy pieczenia podane
w tabelach są jedynie orientacyjne. Zależą od przepisu, jakości i ilości używanych składników.
Pieczenie ciasta
Wskazówki ogólne
• Państwa nowy piekarnik może piec inaczej niż urządzenie używane dotychczas.
Z tego powodu zaleca się dostosowanie
ustawień (temperatura, czas pieczenia) i
poziomów pieczenia zgodnie z wartościami podanymi w tabelach.
• W przypadku, gdy pieczenie trwa dłużej,
piekarnik można wyłączyć ok. 10 minut
przed upływem czasu pieczenia, co pozwoli to na wykorzystanie ciepła resztkowego.
electrolux 19
W przypadku potraw mrożonych blachy
w piekarniku mogą się wygiąć podczas
pieczenia. Po ostygnięciu zniekształcenia blach znikną.
Wskazówki dotyczące tabel pieczenia
• Zalecane jest, aby za pierwszym razem
ustawić niższą temperaturę.
• W przypadku braku ustawień dla danego
przepisu należy kierować się wskazówkami dotyczącymi podobnego przepisu.
Wskazówki dotyczące pieczenia ciasta
Efekt pieczenia
• W przypadku pieczenia ciast na blachach
lub w formach na kilku poziomach czas
pieczenia może się wydłużyć o 10-15 minut.
• Ciasta i paszteciki umieszczone na różnych poziomach mogą początkowo przyrumieniać się w różnym tempie. W takim
przypadku nie należy zmieniać ustawienia
temperatury. Różnice wyrównują wraz z
przebiegiem procesu pieczenia.
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Spód ciasta nie jest wy- Umieszczenie na niewłaścistarczająco przyrumie- wym poziomie piekarnika
niony
Umieścić ciasto na niższym poziomie
Ciasto zapada się (robi Zbyt wysoka temperatura
się zakalcowate, wycie- pieczenia
ka z niego woda)
Użyć niższego ustawienia
Ciasto zapada się (robi Zbyt krótki czas pieczenia
się zakalcowate, wycieka z niego woda)
Ustawić dłuższy czas pieczenia
Nie ustawiać wyższej temperatury w
celu skrócenia czasu pieczenia
Ciasto zapada się (robi Zbyt dużo cieczy w cieście
się zakalcowate, wycieka z niego woda)
Dodawać mniej płynu. Należy sprawdzić
czas mieszania, szczególnie w przypadku
stosowania miksera
Ciasto jest zbyt suche
Temperatura piekarnika jest
zbyt niska
Ustawić wyższą temperaturę w piekarniku
Ciasto jest zbyt suche
Zbyt długi czas pieczenia
Ustawić krótszy czas pieczenia
Ciasto nie jest równomiernie przyrumienione
Zbyt wysoka temperatura
pieczenia i zbyt krótki czas
pieczenia
Ustawić niższą temperaturę i dłuższy czas
pieczenia
Ciasto nie jest równomiernie przyrumienione
Ciasto nie jest równomiernie
rozmieszczone
Rozłożyć ciasto równomiernie na blasze
do pieczenia
Ciasto nie wypieka się
w ciągu ustawionego
czasu pieczenia
Zbyt niska temperatura
Ustawić nieco wyższą temperaturę pieczenia
Pieczenie ciasta
• Podczas korzystania z funkcji Termoobieg do piekarnika można włożyć równocześnie od jednej do trzech blach do pieczenia.
Poziomy umieszczania potraw
• Funkcja Pieczenie tradycyjne umożliwia
pieczenie tylko na jednym poziomie.
Tabele pieczenia ciast
Pieczenie w formach (na jednym poziomie)
Rodzaj wypieku
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura
(°C)
Czas (g:min)
Kołacz lub słodkie bułeczki
maślane
Termoobieg
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Tort biszkoptowy/Ciasto z
owocami
Termoobieg
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Biszkopt
Termoobieg
1
140
0:25 - 0:40
20 electrolux
Rodzaj wypieku
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura
(°C)
Czas (g:min)
Biszkopt
Pieczenie tradycyjne
1
160
0:25 - 0:40
Kruchy spód placka 1)
Termoobieg
3
170 - 180
0:10 - 0:25
Biszkoptowy spód placka
Termoobieg
3
150 - 170
0:20 - 0:25
Tarta jabłkowa (zakryta)
Pieczenie tradycyjne
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Szarlotka (2 formy o średnicy
20 cm, ustawione po przekątnej)
Termoobieg
1
160
1:10 - 1:30
Szarlotka (2 formy o średnicy
20 cm, ustawione po przekątnej)
Pieczenie tradycyjne
1
180
1:10 - 1:30
Wypieki pikantne (np. quiche)
Termoobieg
1
160 - 180
0:30 - 1:10
Sernik
Pieczenie tradycyjne
1
170 - 190
1:00 - 1:30
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Ciasta/Ciastka/Chleb - pieczone na blasze (na jednym poziomie)
Rodzaj wypieku
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura
(°C)
Czas (g:min)
Chałka drożdżowa/wieniec
drożdżowy
Pieczenie tradycyjne
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Strucla bożonarodzeniowa 1)
Pieczenie tradycyjne
3
160 - 180
0:40 -1:00
Chleb (chleb żytni) 1)
- najpierw
- następnie
Pieczenie tradycyjne
1
230
160 - 180
0:25
0:30 - 1:00
Ptysie z kremem/eklerki 1)
Pieczenie tradycyjne
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Rolada biszkoptowa 1)
Pieczenie tradycyjne
3
180 - 200
0:10 - 0:20
Ciasto z posypką/kruszonką,
suche
Termoobieg
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Ciasto migdałowe/ciasta cukrowe 1)
Pieczenie tradycyjne
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Ciasto z owocami – drożdżowe/biszkoptowe2)
Termoobieg
3
150
0:35 - 0:50
Ciasto z owocami – drożdżowe/biszkoptowe 2)
Pieczenie tradycyjne
3
170
0:35 - 0:50
Ciasto kruche z owocami
Termoobieg
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Ciasto drożdżowe z delikatnymi dodatkami (np. twarogiem,
kremem, słodkim sosem) 1)
Pieczenie tradycyjne
3
160 - 180
0:40 - 1:20
Pizza (z dużą ilością dodatków) 1)2)
Termoobieg
1
180 - 200
0:30 - 1:00
Pizza (na cienkim spodzie) 1)
Termoobieg
1
200 - 220
0:10 - 0:25
electrolux 21
Rodzaj wypieku
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura
(°C)
Czas (g:min)
Przaśny chleb
Termoobieg
1
200 - 220
0:08 - 0:15
Placki szwajcarskie
Termoobieg
1
180 - 200
0:35 - 0:50
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
2) Używać głębokiej blachy do pieczenia mięsa
Kruche ciasteczka (jeden poziom)
Rodzaj wypieku
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura
(°C)
Czas (g:min)
Ciastka
Termoobieg
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Ciasteczka wyciskane
Termoobieg
3
140
0:20 - 0:30
Ciasteczka wyciskane 1)
Pieczenie tradycyjne
3
160
0:20 - 0:30
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
Termoobieg
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Ciasteczka z białek jaj, bezy
Termoobieg
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Makaroniki
Termoobieg
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Ciasteczka drożdżowe
Termoobieg
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Ciasteczka z ciasta francuskie- Termoobieg
go 1)
3
170 -180
0:20 - 0:30
Bułki 1)
Termoobieg
3
160
0:20 - 0:35
Pieczenie tradycyjne
3
180
0:20 - 0:35
Małe ciasteczka (20 sztuk na
blasze) 1)
Termoobieg
3
140
0:20 - 0:30
Małe ciasteczka (20 sztuk na
blasze) 1)
Pieczenie tradycyjne
3
170
0:20 - 0:30
Bułki
1)
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Pieczenie na wielu poziomach – funkcja Termoobieg (ciasta/ciastka/pieczywo)
Rodzaj wypieku
2 poziomy
3 poziomy
Temperatura
(°C)
Czas (g:min)
Ptysie z kremem/eklerki 1)
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Ciasto z posypką/kruszonką,
suche
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Ciasteczka kruche
1/3
1/3/5
150 - 160
0:15 - 0:35
Ciasteczka wyciskane
1/3
1/3/5
140
0:20 - 0:60
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Ciasteczka z białek jaj, bezy
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Makaroniki
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Ciasteczka drożdżowe
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Ciasteczka z ciasta francuskie- 1 / 3
go
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Bułki
---
160
0:30 - 0:45
1/4
22 electrolux
Rodzaj wypieku
Małe ciasteczka (20 sztuk na
blasze) 1)
2 poziomy
1/4
3 poziomy
Temperatura
(°C)
---
140
Czas (g:min)
0:25 - 0:40
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Pieczenie mięsa
Naczynia do pieczenia mięsa
• Mięsa należy piec w naczyniach żaroodpornych (uwzględnić wskazówki producenta!).
• Duże pieczenie można układać bezpośrednio na blasze do pieczenia lub na ruszcie umieszczonym nad blachą do pieczenia. (jeśli występuje)
• Do pieczenia chudego mięsa zalecamy
stosowanie brytfanny z pokrywą. Sprawi
to, że mięso będzie bardziej soczyste.
• Wszystkie rodzaje mięsa, które mają się
przyrumienić lub mieć chrupiącą skórkę,
można piec w brytfannie bez przykrycia.
Wskazówki dotyczące korzystania z tabeli
pieczenia mięsa.
• Piec kawałki mięsa i ryb o wadze powyżej
1 kg.
• Aby zapobiec przypalaniu się sosu lub
tłuszczu, zaleca się nalanie niewielkiej ilości płynu do naczynia, w którym się piecze.
• W razie potrzeby obrócić pieczone mięso
(po 1/2 - 2/3 czasu pieczenia).
• W celu uzyskania lepszych rezultatów duże pieczenie i drób należy polewać kilkakrotnie podczas pieczenia powstałym sosem.
• Piekarnik należy wyłączyć ok. 10 minut
przed upływem czasu pieczenia, pozwoli
to na wykorzystanie ciepła resztkowego.
Dane przedstawione w tabeli mają wyłącznie orientacyjny charakter.
Tabele pieczenia mięs
Wołowina
Rodzaj mięsa
Mięso duszone
Ilość
1 - 1,5 kg
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
Pieczenie tradycyjne
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Zrazówka wołowa lub filet
na każdy cm
grubości
- krwisty 1)
na każdy
cm grubości
Turbo grill
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- średnio wypieczony
na każdy
cm grubości
Turbo grill
1
180 - 190
0:06 - 0:08
- dobrze wypieczony
na każdy
cm grubości
Turbo grill
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
Łopatka, karkówka, szynka 1 - 1,5 kg
Turbo grill
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kotlety wieprzowe
1 - 1,5 kg
Turbo grill
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Klops
750 g - 1
kg
Turbo grill
1
160 - 170
0:45 - 1:00
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Wieprzowina
Rodzaj mięsa
Ilość
electrolux 23
Rodzaj mięsa
Ilość
Golonka wieprzowa (podgotowana)
750 g - 1
kg
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
Turbo grill
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
Cielęcina
Rodzaj mięsa
Ilość
Pieczeń cielęca
1 kg
Turbo grill
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Golonka cielęca
1,5 - 1,5
kg
Turbo grill
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
Jagnięcina
Rodzaj mięsa
Ilość
Pieczeń jagnięca, udziec
jagnięcy
1 - 1,5 kg
Turbo grill
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Comber jagnięcy
1 - 1,5 kg
Turbo grill
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
Dziczyzna
Rodzaj mięsa
Ilość
Comber z zająca, udziec
zajęczy 1)
do 1 kg
Pieczenie tradycyjne
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Polędwica z dziczyzny
1,5 - 2 kg
Pieczenie tradycyjne
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Udziec dziczyzny
1,5 - 1,5
kg
Pieczenie tradycyjne
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
1) rozgrzać wstępnie piekarnik
Drób
Rodzaj mięsa
Ilość
Kawałki drobiu
po 200 250 g
Turbo grill
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Połówka kurczaka
Na każde 400 500 g
Turbo grill
1
190 - 210
0:35 - 0:50
Drób
1 - 1,5 kg
Turbo grill
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Kaczka
1,5 - 1,5
kg
Turbo grill
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Gęś
3,5 - 5 kg
Turbo grill
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Indyk
2,5 - 3,5
kg
Turbo grill
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Indyk
4 - 6 kg
Turbo grill
1
140 - 160
2:30 - 4:00
24 electrolux
Ryba – na parze
Rodzaj mięsa
Ryba, w całości
Ilość
1 - 1,5 kg
Funkcja pieczenia
Poziom
Temperatura (°C)
Czas (g:min)
Pieczenie tradycyjne
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Tabele dla termosondy do mięsa
Wołowina
Rodzaj potrawy
Temperatura wewnątrz produktu
Karczek wołowy
- krwisty
45 - 50°C
- średnio wypieczony
60 - 65°C
- dobrze wypieczony
75 - 80°C
Wieprzowina
Rodzaj potrawy
Temperatura wewnątrz produktu
Łopatka wieprzowa, szynka, karkówka
80 - 82°C
Kotlet (polędwica)
75 - 80°C
Klops
75 - 80°C
Cielęcina
Rodzaj potrawy
Temperatura wewnątrz produktu
Pieczeń cielęca
75 - 80°C
Golonka cielęca
85 - 90°C
Baranina/Jagnięcina
Rodzaj potrawy
Temperatura wewnątrz produktu
Udziec barani
80 - 85°C
Comber barani
80 - 85°C
Pieczeń jagnięca, udziec jagnięcy
75 - 80°C
Dziczyzna
Rodzaj potrawy
Temperatura wewnątrz produktu
Comber zajęczy
70 - 75°C
Udziec zajęczy
70 - 75°C
Zając cały
70 - 75°C
Comber z sarny/jelenia
70 - 75°C
Udziec z sarny
70 - 75°C
Grillowanie
Funkcji grilla należy zawsze używać
przy maksymalnym ustawieniu temperatury
Ważne! Podczas grillowania drzwi
piekarnika muszą być zawsze zamknięte
Przed użyciem funkcji grillowania należy zawsze nagrzewać pusty piekarnik
przez 5 minut.
• Ruszt należy umieścić na poziomie
zalecanym w tabeli grillowania.
• Blachę do zbierania tłuszczu zawsze
umieszczać na pierwszym poziomie.
• Do grillowania najlepiej nadają się płaskie kawałki mięsa lub ryby.
electrolux 25
Tabela grillowania
Grillowana potrawa
Czas grillowania
Poziom
1. strona
2. strona
Kotlety siekane
4
8 - 10 min.
6 - 8 min.
Filet wieprzowy
4
10 - 12 min.
6 - 10 min.
Kiełbaski
4
8 - 10 min.
6 - 8 min.
Steki wołowe, steki cielęce
4
6 - 7 min.
5 - 6 min.
Filet wołowy, rostbef (ok. 1 kg)
3
10 - 12 min.
10 - 12 min.
Tosty 1)
3
4 - 6 min.
3 - 5 min.
Grzanki z dodatkami
3
6 - 8 min.
---
1) bez wstępnego rozgrzewania
Rożen obrotowy
Ilość
kg
Potrawa
Temperatura
°C
Funkcja
Czas grillowania
g:min
1 kurczak
około 1 kg
Grill + rożen obrot. 240
1:00 - 1:10
2 kurczaki
po 1 kg
Duży grill + rożen
obrot.
240
1:15 - 1:20
1 kaczka
1,5 - 2 kg
Grill + rożen obrot. 240
1:20 - 1:40
Zawijana pieczeń
wieprzowa
1
Grill + rożen obrot. 240
1:45 - 2:15
Golonka wieprzowa (podgotowana
przez 1/2 godziny)
1 - 1,3 kg
Grill + rożen obrot. 240
2:00 - 2:30
Pieczenie
Tę funkcję należy stosować do przygotowywania delikatnego, chudego mięsa lub ryb.
Gdy temperatura w piekarniku osiągnie ustawioną wartość, zostanie wyemitowany
sygnał. Następnie piekarnik automatycznie
ustawia niższą temperaturę i kontynuuje pieczenie.
Stosując funkcję Pieczenie należy zawsze piec potrawę bez przykrycia.
2. Umieścić mięso w brytfannie lub bezpośrednio na ruszcie piekarnika. Umieścić
blachę pod rusztem w celu zebrania
tłuszczu.
3. Ustawić funkcję piekarnika Pieczenie ,
zmienić temperaturę, jeśli jest to wymagane i piec aż do skutku (patrz tabela).
Nie można używać funkcji Pieczenie razem z funkcjami zegara: Czas pieczenia i Czas zakończenia pieczenia.
1. Zarumienić mięso na patelni na dużym
ogniu.
Tabela Termoobieg (niska temp.)
Rodzaj potrawy
Ilość
(g)
Ustawienie
Poziom
Całkowity czas
(w minutach)
Karczek wołowy
1000 - 1500
150°C
1
90 - 110
Filet wołowy, udziec
jagnięcy
1000 - 1500
150°C
3
90 - 110
Pieczeń cielęca
1000 - 1500
150°C
1
100 - 120
Steki
200 - 300
120°C
3
20 - 30
26 electrolux
Informacja na temat akryloamidów
Ważne! Zgodnie ze stanem najnowszej
wiedzy naukowej akryloamidy powstające
podczas przyrumieniania potraw (zwłaszcza
zawierających skrobię) mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia. Z tego powodu
zaleca się pieczenie i smażenie potraw w
jak najniższych temperaturach oraz unikanie
ich nadmiernego przyrumieniania.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Zapoznać się z
rozdziałem „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”.
• Przód urządzenia należy myć miękką
szmatką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem środka do czyszczenia.
• Powierzchnie metalowe należy czyścić
przy użyciu standardowego środka do
czyszczenia.
• Wnętrze piekarnika należy czyścić po każdym użyciu. Ułatwi to usuwanie brudu i
pozwoli zapobiec przypaleniu resztek potraw.
• Trudne do usunięcia zabrudzenia usunąć
specjalnym środkiem do czyszczenia piekarników.
• Wszystkie akcesoria piekarnika należy
myć miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem środka do czyszczenia,
po każdym użyciu i pozostawić je, aż wyschną.
• Akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywieraniu nie wolno czyścić ich
agresywnymi środkami, ostrymi przedmiotami ani myć w zmywarce. Może to
spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu!
Czyszczenie pirolityczne
Ważne! Wyjąć wszystkie akcesoria z
piekarnika.
Procedura czyszczenia pirolitycznego nie
może się rozpocząć:
• Jeśli nie wyjęto prowadnic blach piekarnika lub teleskopowych prowadnic blach (jeśli są w wyposażeniu).
• Jeśli drzwi piekarnika nie są dobrze zamknięte.
• Jeśli nie został odłączony czujnik temperatury wewnątrz produktu.
W chwili uruchomienia czyszczenia pirolitycznego drzwi urządzenia zostają
zablokowane. Po zakończeniu funkcji,
w fazie schładzania, drzwi nadal są za-
blokowane. Podczas fazy schładzania
niektóre funkcje urządzenia są niedostępne.
Ostrzeżenie! Po zakończeniu
czyszczenia pirolitycznego urządzenie
jest bardzo gorące. Należy odczekać,
aż urządzenie wystygnie. Ryzyko
doznania poparzeń!
Czyszczenie pirolityczne:
1. Ręcznie usunąć największe zabrudzenia.
2. Uruchomić funkcję Pyroliza w menu
głównym.
3. Ustawić czas trwania procedury:
– Krótka – w przypadku nieznacznego
zabrudzenia (1 godz.),
– Normalna – w przypadku zwykłego zabrudzenia (1 godz. 30 min.),
– Intensyw. – w przypadku silnego zabrudzenia (2 godz. 30 min.).
4. Nacisnąć OK , aby potwierdzić wybór.
Pomoc w czyszczeniu
Zapewnia przydatne informacje i wskazówki
przed rozpoczęciem czyszczenia. Zapoznać się z opisem menu.
Przypominanie o czyszczeniu
Przypomina o konieczności czyszczenia piekarnika. Wyświetla komunikat na wyświetlaczu po kilku godzinach pracy urządzenia.
Prowadnice blach piekarnika
Demontaż prowadnic
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od ściany bocznej.
electrolux 27
3. Wymienić żarówkę na nową, odpowiednią do piekarnika, odporną na działanie
wysokich temperatur do 300°C.
Ważne! Użyć żarówki tego samego typu.
4. Zamontować klosz.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic blach
od ściany bocznej i wyjąć prowadnice.
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika:
1. Klosz oświetlenia znajduje się na lewej
ściance komory. Wyjąć lewą prowadnicę blach.
2. Zdjąć szklany klosz za pomocą wąskiego, tępo zakończonego przedmiotu (np.
łyżeczki) i wyczyścić go.
2
1
Montaż prowadnic blach
Zamontować prowadnice blach w odwrotnej kolejności.
Zaokrąglone końce prowadnic blach
muszą być skierowane do przodu!
Oświetlenie piekarnika
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Przed wymianą oświetlenia piekarnika:
• Wyłączyć piekarnik.
• Wyjąć bezpieczniki w skrzynce z bezpiecznikami lub wyłączyć zasilanie przy pomocy wyłącznika głównego.
W celu ochrony żarówki piekarnika i
szklanego klosza na dnie komory piekarnika należy położyć ściereczkę.
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika
1. Klosz oświetlenia znajduje się na tylnej
ściance komory.
Obrócić szklany klosz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aby go zdjąć.
2. Umyć szklany klosz.
3. W razie potrzeby: Wymienić żarówkę na
nową, odpowiednią do piekarnika, odporną na działanie wysokich temperatur
do 300°C.
Użyć żarówki tego samego typu.
4. Zamontować klosz.
5. Zamontować lewą prowadnicę blach.
Drzwi piekarnika i szyby
Aby wyczyścić drzwi piekarnika, należy je
zdjąć.
Uwaga! Zachować ostrożność przy
demontażu drzwi urządzenia. Drzwi są
ciężkie!
Zdejmowanie drzwi piekarnika
1. Otworzyć całkowicie drzwi piekarnika.
2. Całkowicie podnieść dźwignie zaciskowe (A) przy obu zawiasach drzwi.
28 electrolux
Wyjmowanie i czyszczenie szyb drzwi
1. Chwycić z obu stron górną listwę drzwi
(B) i nacisnąć do środka, aby zwolnić zatrzaski.
A
2
A
3. Przymknąć drzwi piekarnika do pierwszej pozycji (kąt ok. 45°).
B
1
2. Pociągnąć listwę drzwi do przodu, aby
ją zdjąć.
45°
4. Chwycić drzwi po bokach i odciągnąć je
pod kątem do góry.
Umieścić drzwi zewnętrzną stroną w
dół na miękkim i równym podłożu, aby
uniknąć zarysowań.
5. Można teraz wyjąć wewnętrzne szyby i
wyczyścić je.
Aby zamontować drzwi, należy wykonać
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
3. Przytrzymując pojedynczo szyby drzwi
przy górnej krawędzi i wyciągnąć je do
góry wzdłuż prowadnicy.
4. Wyczyścić szyby drzwi.
Aby zamontować szyby drzwi, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej
kolejności. Zamontować najpierw mniejszą szybę, a następnie większą.
Drzwi piekarnika są wyposażone w 2, 3
lub 4 szyby (zależnie od modelu)
CO ZROBIĆ, GDY…
Ostrzeżenie! Zapoznać się z
rozdziałem „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”.
Problem
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie nagrzewa
się
Piekarnik jest wyłączony
Włączyć piekarnik
Piekarnik nie nagrzewa
się
Nie wprowadzono niezbędnych us- Sprawdzić ustawienia
tawień
electrolux 29
Problem
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie nagrzewa
się
Zadziałał bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników
Sprawdzić bezpiecznik.
Jeżeli bezpiecznik zadziała więcej
niż jeden raz, należy skontaktować
się z wykwalifikowanym elektrykiem
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat F11
Wtyczka termosondy do mięsa jest
nieprawidłowo podłączona do
gniazdka
Wcisnąć wtyczkę termosondy najgłębiej jak to możliwe
Nie działa oświetlenie pie- Oświetlenie piekarnika jest uszkokarnika
dzone
Patrz „Wymiana żarówki piekarnika”
Rożen obrotowy nie obraca się
Rożen obrotowy nie jest prawidło- Patrz „Rożen obrotowy”
wo zamocowany w gnieździe rożna
Na wyświetlaczu pojawia
się kod błędu, który nie
znajduje się na liście
Błąd elektroniki
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na
tabliczce znamionowej. Tabliczka znamiono-
• Wyłączyć urządzenie za pomocą bezpiecznika lub wyłącznika
bezpieczeństwa w szafce z bezpiecznikami, a następnie ponownie włączyć
• Jeżeli na wyświetlaczu nadal wyświetlany jest kod błędu, należy
zgłosić się do punktu obsługi klienta
wa znajduje się na przednim obramowaniu
komory piekarnika.
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Materiały opakowaniowe
Materiały, z których wykonano opakowanie są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Elementy plastikowe są oznaczone międzynarodowymi
skrótami, takimi jak PE, PS itp. Materiały opakowaniowe należy utylizować wyrzucając je do odpowiedniego pojemnika udostępnionego przez komunalny
zakład utylizacji odpadów.
30 electrolux
PL
POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem
– do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla
usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie
obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeśli jest to niemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której sprzęt
został zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nie
uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: reklamacje@electrolux.pl, www.electrolux.pl
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze
urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na
końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właś-
ciciela urządzenia z jednego z poniższych
krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwier-
electrolux 31
dzić przez okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii
urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych
jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 261302111
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4
9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné
útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
32 electrolux
Slovensko
+421 (02) 32141334
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
electrolux 33
34 electrolux
electrolux 35
www.electrolux.com/shop
892946192- A -062010
Download PDF

advertising