Electrolux | EKS50100OW | User manual | Electrolux EKS50100OW Brukermanual

Electrolux EKS50100OW Brukermanual
EKS50100O
.................................................. ...............................................
NO KOMFYR
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNHOLD
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KOKETOPP - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
STEKEOVN - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom
flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode
resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:
• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet
• For å ta vare på miljøet
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på
at den følger med produktet hvis du selger
eller flytter det.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig
montering eller bruk forårsaker skade.
SIKKERHET FOR BARN OG
SÅRBARE PERSONER
• Dette produktet kan brukes av barn fra
åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller instruksjon
i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke
leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn. Det er fare for kvelning eller fysisk
skade.
• Hold barn og dyr borte fra produktet når
døren er åpen, eller produktet er i bruk.
Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet.
• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den.
Det forhindrer at barn eller dyr bruker
produktet ved et uhell.
GENERELT OM SIKKERHET
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
MONTERING
• Forutsetningene for justering av dette
produktet er angitt på typeskiltet
• Bare en godkjent tekniker kan montere
og koble produktet. Kontakt et autorisert
serviceverksted. Dette for å hindre skade
på produkt og person.
• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis
det er skadet. Kontakt leverandøren ved
behov.
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk.
Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan
oppheve garantien.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og
standardene som gjelder i brukslandet
(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for
resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.).
• Vær forsiktig når du flytter produktet.
Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.
• Overhold minimumsavstanden til andre
produkter og enheter.
• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.
STRØMTILKOPLING
• Bare en godkjent elektriker kan utføre
elektriske arbeider på produktet. Kontakt
et godkjent servicesenter. Dette for å
hindre skade på produkt og person.
• Maskinen må være jordet.
• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset.
• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.
• Du må ha korrekte isoleringsenheter:
Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Støtbeskyttelsesdelene må være festet
på en slik måte at de ikke kan frakobles
uten verktøy.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
4
www.electrolux.com
• Når du kopler elektriske produkter til
nettstrømmen, må du ikke la ledninger
berøre eller komme i nærheten av den
varme døren.
• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det
kan være brannfarlig.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader
nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak produktet.
• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er
tilgjengelig etter montering.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.
BRUK
• Produktet skal kun brukes for matlaging i
private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål.
Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.
• Ha alltid tilsyn med produktet under
bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren mens
produktet er i drift. Varm damp kan
strømme ut. Fare for brannskader.
• Ikke bruk dette produktet hvis det er i
kontakt med vann. Ikke bruk produktet
med våte hender.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for
brannskader. Ikke legg metallgjenstander
som bestikk eller grytelokk på overflaten,
da de kan bli varme.
• Innsiden av produktet blir varm under
bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker eller grytekluter når du skal sette inn
eller ta ut tilbehør eller gryter.
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke
berører varmeelementene. Barn må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og luft.
Det er fare for brann.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme
i nærheten av produktet når du åpner
døren.
• Ikke la brannfarlige gjenstander som er
fuktet med brannfarlige stoffer og/eller
lettantennelige gjenstander (av plast eller
aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller
brann.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar
eller uten kokekar
• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade
grytene og koketoppen.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned
på den glasskeramiske overflaten, kan
den bli skadet.
• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet. Varmen kan skade produktet.
• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn
tilbehør for å unngå skade på emaljen.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller med skadde bunner kan lage riper i
den glasskeramiske overflaten hvis de
skyves over den.
• Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie;
– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke legg brennbart materiale i skuffen
under stekeovnen. Bare varmebestandig
tilbehør skal oppbevares der.
• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.
• Ikke legg noe på koketoppen som kan
komme til å smelte.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes
sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
STELL OG RENGJØRING
• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.
Hold produktet rent til enhver tid. Hvis
fett eller andre matrester får anledning til
å samle seg opp, kan det føre til brann.
Regelmessig rengjøring forhindrer at
overflatematerialet forringes
For din personlige sikkerhet og sikkerhet
til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk
brennbare produkter eller produkter som
kan forårsake korrosjon.
Du må ikke rengjøre produktet med
damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe gjenstander, skurende
rengjøringsmidler, skuresvamper eller
flekkfjernere.
Hvis du bruker ovnsrens, må du følge
anvisningene fra produsenten. Ikke spray
noe på varmeelementene og termostatsensoren.
Ikke rengjør glassdøren med slipende
rengjøringsmidler eller metallskrape. Den
varmebestandige overflaten på det indre
glasset kan sprekke og knuse.
Når dørglasspanelene skades kan de bli
svake og de kan sprekke. De må skiftes
ut. Kontakt servicesenteret.
Vær forsiktig når du demonterer døren.
Døren er tung.
Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på
husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.
Hvis pæren må skiftes, må du bruke en
med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.
Koble produktet fra strømforsyningen før
du skifter pære i ovnslampen. Fare for
elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for
brannskader.
SERVICESENTER
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid
på produktet til en godkjent tekniker.
Kontakt et godkjent servicesenter.
• Bruk kun originale reservedeler.
KASSERING AV MASKINEN
• For å hindre fysiske skader:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
5
– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn
eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning.
6
www.electrolux.com
PRODUKTBESKRIVELSE
GENERELL OVERSIKT
2
3
1 Betjeningspanel
4 5
6
1
4
11
3
2 Koketopp
7
3 Brytere til koketoppen
8
5 Temperaturindikator
9
6 Kontrollindikator for koketopp
2
4 Bryter til ovnstemperaturen
7 Bryter til ovnsfunksjonene
8 Varmeelement
1
9 Ovnslampe
10 Typeskilt
10
11 Brettplasseringer
OVERSIKT OVER PLATETOPPEN
1
2
180 mm
1 Damputslipp
2 Kokesone 1500 W
3 Kokesone 1500 W
220 mm
4 Kokesone 2000 W
145 mm
4
3
TILBEHØR
• Ovnsrist
For kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
For kaker og småkaker.
• Dyp langpanne
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under
ovnsrommet.
• Teleskopskinner (ekstrautstyr)
Til å sette stekebrett og rister på. De kan
bestilles separat.
NORSK
7
FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
OBS
Hold alltid midt på dørhåndtaket
når du åpner døren.
FØRSTE GANGS RENGJØRING
• Fjern all emballasje fra apparatet.
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
OBS
Ikke bruk skurende midler! Dette
kan skade overflaten. Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".
FORVARMING
1.
2.
3.
Innstill funksjon
og maksimumstemperaturen.
sett på ovnen tom i 45 minutter.
Innstill funksjon
og maksimumstemperaturen.
4. La ovnen stå på tom i 15 minutter.
Dette gjøres for å brenne av eventuelle produksjonsrester fra ovnsrommet. Tilbehøret
kan bli varmere enn ved vanlig bruk. I løpet
av denne fasen kan du kjenne en lukt. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
MEKANISK DØRLÅS
Den forhindrer at barn åpner ovnsdøren.
Åpne døren til produktet:
1. Trekk og hold dørlåsen.
2. Åpne døren.
Ikke trekk i dørlåsen når du lukker
produktets dør!
Den mekaniske dørlåsen deaktiveres ikke når produktet slås av.
8
www.electrolux.com
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
EFFEKTTRINN
Bryter
Funksjon
Av-posisjon
1-6
1.
2.
Effekttrinn
(1 - laveste effekttrinn; 6 høyeste effekttrinn)
Drei betjeningsbryteren til ønsket effekttrinn.
For å avbryte tilberedningen, må du
dreie bryteren til posisjonen
.
Bruk restvarmen til å redusere
energiforbruket. Deaktiver kokesonen i ca. 5–10 minutter før kokeprosessen er fullført.
HURTIGPLATE
En rød prikk midt på platen viser en hurtigplate. En hurtigplate varmes opp raskere
enn vanlige plater.
De røde prikkene er malt på platene. De
kan skades ved bruk og til og med forsvinne helt etter en periode. Dette har ingen
betydning på ytelsen til produktet.
NORSK
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
KOKEREDSKAP
• Kokeredskapets bunn bør være
så tykk og jevn som mulig.
ENERGISPARING
• Legg om mulig alltid et lokk på
kokekaret.
• Sett kokekaret på en vanlig kokeplate før du slår den på.
• Slå av den vanlige kokeplaten før
tilberedningstiden er omme for å
utnytte restvarmen.
• For tilfredsstillende resultater, bør
diameteren til pannene og kokesonene ha samme mål.
EKSEMPLER PÅ
TILBEREDNINGSMÅTER
Varm
innstilling:
Brukes til:
1
Holde varm
2
Forsiktig småkoking
3
Småkoking
4
Steking/bruning
5
Koke opp
6
Koke opp / rask steking / frityrsteking
9
10 www.electrolux.com
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Forbrenningsfare pga. restvarme!
La apparatet avkjøle seg.
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
Riper eller mørke flekker påvirker
ikke apparatets funksjon.
Fjerne smuss:
1. Bruk fint skurepulver eller en skuresvamp for å fjerne smusset.
2. Rengjør apparatet med en fuktig klut
og litt rengjøringsmiddel.
3. Varm opp kokeplaten til en lav temperatur og la den tørke.
4. For å vedlikeholde kokeplatene, gni
dem av og til inn med litt symaskinolje
og poler dem med absorberende papir.
Bruk rengjøringsmiddel for rustfritt
stål for komfyrtoppens hjørner av
rustfritt stål.
Overflatens kant av rustfritt stål kan
bli litt misfarget på grunn av varmebelastningen.
NORSK
11
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
SLÅ OVNEN PÅ OG AV
1.
2.
3.
Drei funksjonsbryteren til en stekeovnsfunksjon.
Drei termostatbryteren til en temperaturinnstilling.
Termostatlampen tennes mens temperaturen i stekeovnen øker.
Du slår av produktet ved å dreie stekeovnens funksjonsbryter og termostatbryteren til Av.
SIKKERHETSTERMOSTAT
For å unngå farlig overoppvarming (på
grunn av feil bruk av apparatet eller defekte
deler), er stekeovnen utstyrt med en sikkerhetstermostat som kan bryte strømtilførselen. Stekeovnen slår seg på igjen av seg
selv når temperaturen har sunket til trygt nivå.
OVNSFUNKSJONER
Ovnsfunksjon
Bruksområde
AV-posisjon
Produktet er slått av.
Ovnslampe
For å slå på ovnsbelysning uten å stille inn på steking.
Over- og under- Varmer fra både toppen og bunnen av ovnen samtidig. For
varme
å bake eller steke på én høyde i ovnen.
Grill
Til grilling av flate matvarer i mindre mengder, midt på risten. For å riste brød. Makstemperatur for denne funksjonen er 210° C.
Undervarmeelementet
Varmer bare nedenfra. Til steking av kaker som skal ha
sprø bunn.
Max Grill
For grilling av flate matvarer i store mengder. For å riste
brød. Hele grillelementet er i bruk.
Bruning
For å tine frossen mat. Temperaturreguleringsknappen må
stå i av-posisjonen.
Lavtemperatursteking
Lavtemperaturstekingen. Varmer fra både topp- og bunnelementene samtidig. Makstemperatur for denne funksjonen er 125° C.
12 www.electrolux.com
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
SETTE INN STEKEOVNENS TILBEHØR
Sett innskyvningstilbehøret slik at siden
med to kanter er mot bakveggen i stekeovnen, samtidig som kantene peker ned mot
bunnen. Skyv innskyvningstilbehøret mellom føringsstengene på en av ovnsrillene.
Sette inn ovnsristen og den dype langpannen samtidig
Sett ovnsristen på den dype langpannen.
Skyv den dype langpannen mellom føringsstengene på en av ovnsrillene.
NORSK
13
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
OBS
Bruk en dyp langpanne for svært
fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette
varige flekker på emaljen.
• Bruk en langpanne som er beregnet på
svært fet mat, for å forhindre av ovnen
får permanente flekker.
• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
• For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsett litt vann i langpannen. For
å unngå røykkondens, tilsett vann hver
gang vannet tørker opp.
• Produktet har fire bretthøyder. Tell bretthøydene fra bunnen av produktet.
• Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glassdørene. Dette er normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet
når du åpner døren til produktet. For å
redusere kondensen kan du la produktet
stå på i 10 minutter før du setter inn maten.
• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert
bruk av produktet .
• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til bunnen med
aluminiumsfolie under tilberedningen. Det
kan endre stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
LAVTEMPERATURSTEKING
Når du bruker oppvarmingsfunksjonen "Lavtemperatursteking" må du
alltid steke maten utildekket
uten lokk.
Med Lavtemperatursteking blir steken deilig
mør og spesielt saftig. Funksjonen Lavtemperatursteking anbefales for møre, magre
kjøttstykker og fisk. Lavtemperatursteking
er ikke egnet for gryte- eller fete svinesteker. Vi anbefaler 125°C for små kjøttstykker, f.eks. steker.
BAKE KAKER
• Forvarm ovnen i ca. 10 minutter for du
bruker den.
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig,
må du la et nivå stå tomt mellom dem.
STEKETIDER
Steketiden avhenger av matvarens type,
konsistens og mengde.
Hold øye med stekeprosessen de første
gangene. Find de beste innstillingene (varme, tid, osv.) for den aktuelle kjelen/pannen, oppskriften og mengden når du brker
dette apparatet.
TILBEREDNING AV FISK OG
KJØTT
• Ikke tilbered kjøtt som veier under 1 kg,
da tilberedning av små mengder gjør
kjøttet tørt.
OVER- OG UNDERVARME
Matvarer
Brettype og
hyllenivå
Forvarmingstid (minutter)
Temperatur
(°C)
Steke-/baketid (minutter)
Gjærbakst
(250 g)
emaljert brett
på nivå 3
-
150
25 - 30
Kakebunn
(1000 g)
emaljert brett
på nivå 2
10
160 - 170
30 - 35
Eplekake
(2000 g)
emaljert brett
på nivå 3
-
170 - 190
40 - 50
14 www.electrolux.com
Brettype og
hyllenivå
Forvarmingstid (minutter)
Temperatur
(°C)
Steke-/baketid (minutter)
2 runde aluminiumsformer
(diameter: 20
cm) på nivå 1
15
180 - 200
50 - 60
Småkaker (500 emaljert brett
g)
på nivå 2
10
160 - 180
25 - 30
Fettfritt sukker- 1 rund aluminibrød (350 g)
umsform (diameter: 26 cm)
på nivå 1
10
160 - 170
25 - 30
Kake i langemaljert brett
panne (1500 g) på nivå 2
-
160 - 170
45 - 551)
Hel kylling
(1350 g)
ovnsrist på nivå 2, stekebrett på nivå 1
-
200 - 220
60 - 70
Fjærfe, delt i to ovnsrist på ni(1300 g)
vå 3, stekebrett på nivå 1
-
190 - 210
30 - 35
Svinekotelett
(600 g)
-
190 - 210
30 - 35
20
230 - 250
10 - 15
Matvarer
Eplepai
(1200+1200 g)
ovnsrist på nivå 3, stekebrett på nivå 1
Tertebunn (800 emaljert brett
g)
på nivå 2
Fylt gjærbakst
(1200 g)
emaljert brett
på nivå 2
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pizza (1000 g)
emaljert brett
på nivå 2
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Ostekake
(2600 g)
emaljert brett
på nivå 2
-
170 - 190
60 - 70
Epleterte (1900 emaljert brett
g)
på nivå 1
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Julekake
(2 400 g)
emaljert brett
på nivå 2
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Quiche Lorraine (1000 g)
1 rund form
(diameter: 26
cm) på nivå 1
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Bondebrød
(750 + 750 g)
2 runde aluminiumsformer
(diameter: 20
cm) på nivå 1
183)
180 - 200
60 - 70
Rumensk
svampkake
(600 + 600 g)
2 runde aluminiumsformer
(lengde: 25
cm) på nivå 2
10
160 - 170
40 - 50
NORSK
15
Brettype og
hyllenivå
Forvarmingstid (minutter)
Temperatur
(°C)
Steke-/baketid (minutter)
Rumensk
svampkake tradisjonell
(600 + 600 g)
2 runde aluminiumsformer
(lengde: 20
cm) på nivå 2
-
160 - 170
30 - 40
Rundstykker
av gjærdeig
(800 g)
emaljert brett
på nivå 2
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Rullekake (500
g)
emaljert brett
på nivå 1
10
150 - 170
15 - 20
Marengs (400
g)
emaljert brett
på nivå 2
-
100 - 120
40 - 50
Smuldrekake
(1 500 g)
emaljert brett
på nivå 3
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Sukkerbrød
(600 g)
emaljert brett
på nivå 3
10
160 - 170
25 - 35
Smørkake (600 emaljert brett
g)
på nivå 2
10
180 - 200
20 - 25
Matvarer
1) La kaken bli stående i stekeovnen i syv minutter etter at du har slått av produktet.
2) La kaken bli stående i stekeovnen i ti minutter etter at du har slått av produktet.
3) Still temperaturen på 250 °C til forvarming.
UTVIDET GRILL
Bretthøyde
Forvarmingstid (minutter)
Temperatur
(°C)
Steke-/baketid (minutter)
Ristet brød
(500 g)
3
4
250
2-4
Fjærfe, delt i to
(1 200 g)
2
-
230
30 + 30
Biffer (1000 g)
3
10
250
15 + 15
Svinekotelett
(500 g)
3
-
230
25 + 25
Matvarer
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det
stekes ved høy temperatur (særlig mat som
inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at
du tilbereder maten ved så lav temperatur
som mulig og ikke steker den for hardt.
16 www.electrolux.com
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør apparatets fremside med en
myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du
et vanlig vaskemiddel
• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver
bruk. På denne måten blir det lettere å
fjerne smuss og det brenner seg ikke
fast.
• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.
• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en
myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter hver bruk og la det tørke.
• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!
Å FJERNE BRETTSTIGENE
1
2
Du kan fjerne brettstigene for å rengjøre sideveggene.
1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
2. Trekk den bakre delen av brettstiger ut
fra veggen og ta den ut.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
brettstøttene.
De avrundede endene på hyllestøttene, må vende fremover.
OVNSTAKET
Du kan fjerne grillen slik at det blir enklere å
rengjøre ovnstaket.
ADVARSEL
Slå av produktet før du fjerner grillen. Kontroller at produktet er kaldt.
Fare for brannskader.
1.
Fjern skruen som holder grillen på
plass. Bruk en skrutrekker første gang.
2.
3.
4.
Legg grillen forsiktig ned.
Rengjør ovnstaket med en myk klut og
varmt såpevann, og la det tørke.
Monter grillen i omvendt rekkefølge.
ADVARSEL
Kontroller at grillen er riktig montert, så den ikke faller ned.
RENGJØRING AV OVNSDØREN
Ovnsdøren har to dørglass utenpå hverandre. Ta av ovnsdøren for å enkelt rengjøre
den.
NORSK
ADVARSEL
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
fjerner den indre glassplaten mens
døren fortsatt er montert.
17
ADVARSEL
Hvis dørglasspanelene skades eller
får riper, kan de bli svake og sprekke. I så fall må de byttes. Kontakt
ditt lokale servicesenter for ytterligere instruksjoner.
ADVARSEL
Sørg for at glassene er avkjølt før
du rengjør glassdøren. Det er fare
for at glasset kan sprekke.
Ta av ovnsdøren og glasspanelet
1.
Åpne døren helt, og hold de to dørhengslene.
2.
Løft og drei spakene på de to hengslene.
18 www.electrolux.com
3.
Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon (halvveis). Trekk så døren forover
og ta den ut av holderen.
4.
Legg døren på et fast underlag, som
er dekket av et mykt tøystykke. Bruk
skrutrekker til å ta ut 2 skruer fra nedre
kan av døren.
Ikke løsne skruene.
1
1
5.
3
2
2
Rengjør glasspanelet med såpe og vann.
Tørk den forsiktig.
6.
7.
Bruk et redskap av tre eller plast eller
tilsvarende for å åpne den innvendige
døren. Hold den utvendige døren og
trykk den innvendige døren mot den
øverste kanten av døren.
Løft den indre døren.
Rengjør innsiden av døren.
ADVARSEL
Rengjør kun glasspanelet med såpe og vann. Slipende rengjøringsmidler, flekkfjernere og skarpe
gjenstander (f.eks. kniver eller skrapere) kan skade glasset.
NORSK
19
Sette døren og glasspanelet tilbake på plass
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er ferdig. For å gjøre det, følger du samme fremgangsmåte i motsatt rekkefølge.
4
4
6
5
5
TA UT SKUFFEN
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå av ovnen.
• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå
av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen for å beskytte pæren og
glassdekselet for å bli skadet.
1.
2.
3.
Ta ut skuffen
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen langsomt.
3. Trekk skuffen helt ut.
Sette inn skuffen
Du setter inn skuffen ved å følge ovennevnte fremgangsmåte i omvendt rekkefølge.
ADVARSEL
Ikke oppbevar brennbare ting
(f.eks. rengjøringsprodukter, plastposer, grytekluter, papir eller rengjøringsspray) i skuffen. Skuffen
kan bli varm når stekeovnen er i
bruk. Det er fare for brann.
OVNSLAMPE
ADVARSEL
Vær forsiktig når du skifter ovnspæren. Det er fare for elektrisk støt.
4.
Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
Rengjør lampedekselet.
Skift ut lyspæren i stekeovnslampen
med en egnet stekeovnspære som tåler 300 °C.
Bruk samme type lyspære.
Monter glassdekselet.
20 www.electrolux.com
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet virker ikke
Sikringen i sikringsskapet
er gått
Kontroller sikringen. Hvis
sikringen går mer enn én
gang, bør du kontakte en
elektriker.
Ovnen blir ikke varm
Stekeovnen er ikke slått
på
Slå stekeovnen på
Ovnen blir ikke varm
Nødvendige innstillinger er
ikke utført
Kontroller innstillingene
Ovnslampen virker ikke
Ovnslampen er defekt
Skift lyspære i ovnslampen
Det legger seg kondensvann og damp på maten
og i ovnsrommet
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15–20
minutter etter at tilberedningen er ferdig
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.
De nødvendige data for kundeservice står
på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på
den fremre rammen til ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
NORSK
MONTERING
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
PLASSERING AV PRODUKTET
Du kan sette på plass det frittstående produktet med skap på en eller begge sider,
og i et hjørne.
Minimum avstand
Dimensjoner
cm
A
69
B
61
TEKNISKE DATA
Mål
A
B
Høyde
894 mm
Bredde
500 mm
Dybde
600 mm
Total strømtilførsel
7665 W
Spenning
400 V
Frekvens
50 Hz
SETTE PRODUKTET I VATER
Komfyren er 898 mm høy og 500
mm dyp ved levering.
Endre høyde og dybde på komfyren:
1. Legg komfyren på den ene siden;
2. Når det gjelder dybden på sokkelen,
fjerner du skruen A og løsner skruene
B på braketten;
3. Angi nødvendig dybde;
4. Skru inn skruene A og B
A
B
A
49
50
51
52
21
22 www.electrolux.com
5.
6.
7.
C
Når det gjelder høyden, fjerner du
skruen C (1 skrue) i midten bak på
sokkelen og sideskruene D (4 skruer);
Trykk sokkelen inn til nødvendig høydeinnstilling, 923, 898 eller 858 mm;
Skru inn skruene C og D.
Bena i forkant brukes til å justere
høyden til produktet, slik at komfyrtoppen stemmer med tilstøtende
benkeplate
D
SETTE PRODUKTET I VATER
80-85
mm
De små bena under produktet brukes til å
justere høyden slik at overflaten på produktet er i høyde med tilstøtende benkeplater.
317322 mm
TIPPESIKRING
ADVARSEL
Monter tippesikringen for å hindre
at produktet kan velte.
Tippesikringen fungerer bare når
produktet er satt på plass
Slik monterer du tippesikringen
1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for produktet før du begynner
monteringen av tippesikringen
2. Sørg for at veggen bak produktet er
jevn.
3. Monter tippesikringen ved å følge illustrasjonen nedenfor. (Tippesikringen
på venstre side)
4.
Hvis du har endret målene på komfyren, må du justere tippesikringen riktig.
Hvis avstanden mellom benkeskapene er større enn produktets
bredde, må du justere avstanden
slik at produktet står i midten
ELEKTRISK INSTALLASJON
ADVARSEL
Kun en kvalifisert og faglært person
må utføre den elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhet".
Dette produktet er utstyrt med et støpsel
og strømledning for 400 V.
NORSK
23
Strømledningen må ikke komme i
kontakt med den delen av produktet som vises i figuren.
MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av elektriske
og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
www.electrolux.com/shop
892942325-A-092012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising