Electrolux | EKC52500OX | User manual | Electrolux EKC52500OX Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EKC52500OX Lietotāja rokasgrāmata
EKC52500O
................................................ .............................................
LV PLĪTS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2
LT VIRYKLĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22
2
www.electrolux.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos
norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces
nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus
ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes
risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ie‐
robežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes
un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu
drošību atbildīgā persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai
dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzrau‐
dzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības sis‐
tēmu.
• Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pieskatīšanas,
var izcelties ugunsgrēks.
• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apse‐
dziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.
• Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram,
nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.
4
www.electrolux.com
• Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā var sa‐
karst.
• Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai ne‐
pieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.
2.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta per‐
sona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīša‐
nas norādes.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci, jo tā ir
smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm
piemērotu attālumu.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
• Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma
ierīcēm vai mēbelēm.
• Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem lo‐
giem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai logu,
nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertifi‐
cētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐
metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐
rinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐
spraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu
•
•
•
•
•
•
•
vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabe‐
li.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierī‐
ces durvīm, it īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektro‐
šoku no strāvu vadošiem un izolētajiem ele‐
mentiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu no‐
ņemt bez instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐
stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontakt‐
spraudņa.
Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ierīces: au‐
tomātslēdžus, drošinātājus (no turētājiem iz‐
skrūvējamos drošinātājus), zemējuma noplū‐
des automātslēdžus un savienotājus.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po‐
liem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontak‐
tiem jābūt vismaz 3 mm.
2.2 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS
Savainojumu, apdegumu vai elektrošo‐
ka risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav no‐
segtas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Ne‐
pieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, iz‐
ņemot vai ievietojot piederumus vai cepeš‐
krāsns traukus.
LATVIEŠU
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīko‐
jieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Ierīci darbinot, nedrīkst izmantot ārēju laika
slēdzi vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ierīces
durvis aizvērtas.
• Nenovietojiet galda piederumus un katlu vā‐
kus uz gatavošanas zonām. Tās sakarst.
• Pēc lietošanas iestatiet gatavošanas zonu po‐
zīcijā "Izslēgt".
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāša‐
nai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, nekavējoties
atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Tas jādara, lai
novērstu elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aizdegšanās vai sprādziena
risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu
tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu, netuvi‐
niet tām atklātu liesmu vai sakarsētus priekš‐
metus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt
spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var iz‐
raisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras
nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐
liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai sa‐
skarties ar ierīci, kad atverat cepeškrāsns dur‐
vis.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu sa‐
turošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un
gaisa maisījumu.
• Nedzēsiet ar ūdeni. Atvienojiet ierīci un pārklā‐
jiet liesmu ar vāku vai ugunsdzēsības segu.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– Nenovietojiet cepeškrāsns traukus vai citus
priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grī‐
das.
– Nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti
uz ierīces grīdas.
– Nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
– Neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produk‐
tus pēc gatavošanas beigām.
– Izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties
uzmanīgi.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces dar‐
bību. Garantijas likumdošanas izpratnē tas
nav defekts.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo ce‐
pešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus
traipus.
Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas
traukus uz vadības paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena ga‐
tavošanas traukiem izvārīties tukšiem.
Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu nekādi
priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā
var sabojāt virsmu.
Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz tām
novietoti tukši ēdiena gatavošanas trauki, vai
bez ēdiena gatavošanas traukiem.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no
čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša
ir bojāta, var saskrāpēt stikla keramiku. Pār‐
vietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu,
vienmēr paceliet tos.
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu un ierīces aizdeg‐
šanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos
nekavējoties. Sazinieties ar servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanī‐
gi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas mate‐
riāla nolietošanos.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādī‐
jumus, kas atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds
ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
6
www.electrolux.com
2.4 Iekšējais apgaismojums
2.5 Ierīces utilizācija
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna
spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierī‐
cēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt elektrošoku!
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lam‐
pas.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1
1 Plīts virsmas regulatori
2 3 4 5 6
2 Temperatūras indikators
3 Temperatūras regulators
4 Laika atgādinājuma regulators
7
4
11
3
2
1
10
8
9
5 Cepeškrāsns funkciju regulators
6 Plīts vadības indikators
7 Sildelements
8 Cepeškrāsns lampa
9 Ventilators un sildelements
10 Datu plāksnīte
11 Cepšanas līmeņi
LATVIEŠU
7
3.2 Plīts virsmas shēma
1
2
3
140 mm
180 mm
1 Gatavošanas zona 1200 W
2 Tvaika izvads
3 Gatavošanas zona 1800 W
4 Gatavošanas zona 1200 W
180 mm
6
140 mm
5
5 Atlikušā siltuma indikators
6 Gatavošanas zona 1800 W
4
3.3 Papildpiederumi
• Cepeškrāsns plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem
un cepešiem.
• Sekla cepešpanna
Kūkām un cepumiem.
• Uzglabāšanas atvilktne
Zem cepeškrāsns nodalījuma ir izvietota uz‐
glabāšanas atvilktne.
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
UZMANĪBU
Lai atvērtu cepeškrāsns durvis, satve‐
riet ierīces rokturi tā vidusdaļā.
4.1 Sākotnējā tīrīšana
• Izņemiet no ierīces visus piederumus.
• Tīriet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes.
UZMANĪBU
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzek‐
ļus! Tie var sabojāt virsmas. Skatiet sa‐
daļu "Kopšana un tīrīšana".
4.2 Iepriekšēja uzsildīšana
1.
Iestatiet funkciju
tūru.
un maksimālo tempera‐
2.
Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni
vienu stundu.
3.
Iestatiet funkciju
un maksimālo tempera‐
tūru.
Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni
10 minūtes.
4.
5.
Iestatiet funkciju
un maksimālo tempera‐
tūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties tukšgaitā aptuveni
10 minūtes.
Ar šo funkciju ierīce nodedzina ēdiena atliekas.
Piederumi var sakarst vairāk nekā parasti. Veicot
ierīces iepriekšējo uzsildīšanu pirmo reizi, tā var
izdalīt smaku un dūmus. Tā ir normāla parādība.
Pārbaudiet, vai ierīcē ir pietiekama gaisa plūsma.
8
www.electrolux.com
5. PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
2.
Lai pārtrauktu gatavošanu, pagrieziet regu‐
latoru pozīcijā 0.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai samazi‐
nātu enerģijas patēriņu. Izslēdziet gata‐
vošanas zonu aptuveni 5 – 10 minūtes
pirms gatavošanas beigām.
5.1 Sildīšanas pakāpe
Regula‐
tors
0
1-9
1.
Funkcija
Pozīcija Izslēgts
5.2 Atlikušā siltuma indikators
Sildīšanas pakāpes
(1 - zemākā sildīšanas pakāpe;
9 - augstākā sildīšanas pakāpe)
Atlikušā siltuma indikators informē par gatavoša‐
nas zonas sakarsēšanu
BRĪDINĀJUMS
Risks gūt apdegumus atlikušā siltuma
dēļ!
Pagrieziet regulatoru un izvēlieties vajadzī‐
go sildīšanas pakāpi.
6. PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Virtuves trauki
• Novietojiet virtuves traukus uz gata‐
vošanas zonām pirms to ieslēgša‐
nas.
• Izslēdziet gatavošanas zonas pirms
gatavošanas laika beigām, lai izman‐
totu atlikušo siltumu.
• Virtuves trauku apakšējo daļu izmē‐
riem jāatbilst gatavošanas zonu iz‐
mēriem (diametram).
• Trauku apakšējām daļām jābūt pēc
iespējas biezākam un plakanākam.
• Virtuves trauki, kuru apakšējās daļas
ir izgatavotas no emaljēta tērauda,
alumīnija vai vara, var izraisīt stikla
keramikas krāsas izmaiņas.
6.2 Enerģijas taupīšana
• Ja iespējams, uzlieciet uz virtuves
traukiem vākus.
6.3 Ēdienu gatavošanas piemēri
Sildī‐
Lietojums:
šanas
iestatī‐
jums
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdienus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gatavo‐
jadzības šanas trauka.
1-2
Holandes mērce, kausēšana: sviests,
šokolāde, želatīns.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Sabiezēšanai: mīkstas omletes, cep‐
tas olas.
10 - 40
Uzlieciet vāku uz ēdiena gatavo‐
šanas trauka.
2-3
Vārītu rīsus un gatavotu piena ēdienus 25 - 50
uz mazas uguns, uzsildītu pusfabrikā‐
tus.
Šķidruma daudzumam jābūt vis‐
maz divreiz lielākam nekā rīsu
daudzumam, maisiet ēdienus uz
piena bāzes gatavošanas laikā.
LATVIEŠU
9
Sildī‐
Lietojums:
šanas
iestatī‐
jums
Laiks
(min.)
Ieteikumi
3-4
Tvaicētu dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkarotes
šķidruma.
4-5
Tvaicētu kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l ūdens
uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudzumu, sau‐ 60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvdaļas.
tējumus un zupas.
6-7
Maigai cepšanai: eskalops, teļa gaļa, pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
kotletes, frikadeles, cīsiņi, aknas, mēr‐ jadzības
ces, olas, pankūkas, virtuļi.
7-8
Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu filejas
steikus, steikus.
9
Vārītu lielu ūdens daudzumu, vārītu makaronus, apbrūninātu gaļu (gulašu, sautētu ce‐
peti), ceptu kartupeļus frī eļļā.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.
7. PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
Risks gūt apdegumus atlikušā siltuma
dēļ!
Ļaujiet ierīcei atdzist.
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Lietojiet virtuves traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši plankumi uz stikla
keramikas neietekmē ierīces darbību.
Netīrumu noņemšana:
1. – Noņemiet nekavējoties: izkusušu plast‐
masu, plastmasas foliju un produktus,
2.
3.
kas satur cukuru. Pretējā gadījumā var
sabojāt ierīci. Stikla tīrīšanai izmantojiet
speciālu skrāpi. Novietojiet skrāpi uz stik‐
la keramikas virsmas piemērotā leņķī un
virziet tā asmeni pāri virsmai.
– Noņemiet pēc iekārtas atdzišanas: kaļ‐
ķakmens, ūdens un taukvielu traipus, kā
arī spīdīgas metāliskas krāsu izmaiņas.
Lietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti
stikla keramikas vai nerūsošā tērauda
virsmām.
Tīriet ierīci ar mitru drāniņu un mazgāšanas
līdzekli.
Beidzot tīrīt, nosusiniet ierīci ar tīru, sausu
drāniņu.
8. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
8.1 Ierīces aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
2.
Pagriežot cepeškrāsns funkciju regulatoru,
izvēlieties cepeškrāsns funkciju.
Pagriežot temperatūras kontroles rokturi,
iestatiet nepieciešamo temperatūru.
10 www.electrolux.com
3.
Temperatūras indikators iedegas, kad ierīcē
paaugstinās temperatūra.
Lai pārtrauktu ierīces darbību, pagrieziet
funkciju regulatoru un temperatūras kontro‐
les rokturi izslēgtā (Off) stāvoklī.
krāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc strā‐
vas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas auto‐
mātiski, kad temperatūra pazeminās.
8.2 Drošības termostats
Lai novērstu bīstamu pārkaršanu (nepareizas ie‐
kārtas lietošanas vai bojātās detaļas dēļ), cepeš‐
8.3 Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Pozīcija Izslēgts
Ierīce ir izslēgta.
Augš. + apakškar‐ Vienlaicīgi karsē no cepeškrāsns augšas un apakšas. Lai ceptu un
sēšana
grauzdētu vienā cepeškrāsns līmenī.
Apakšējais silde‐
lements
Karsē tikai no cepeškrāsns apakšdaļas. Lai ceptu kūkas ar kraukš‐
ķīgu pamatni.
Augšējā sakarsē‐
šana ar ventilatoru
Lai apbrūninātu un ceptu maizi, pīrāgus un smalkmaizītes.
Grils
Lai grilētu plakanu pārtiku nelielos daudzumos plaukta vidū. Lai
grauzdētu maizi. Maksimālā temperatūra šai funkcijai ir 210 °C.
Sakarsēts gaiss
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem nepiecieša‐
ma vienāda gatavošanas temperatūra, izmantojot vairākus plauk‐
tus, vienlaikus nesajaucot aromātus. Izmantojot šo funkciju, sama‐
ziniet cepeškrāsns temperatūru par 20 - 40 °C, salīdzinot ar funkci‐
ju Augš. + apakškarsēšana.
Atkausēšana
Lai atlaidinātu saldētu pārtiku. Temperatūras kontroles rokturim jā‐
būt iestatītam izslēgtā pozīcijā.
8.4 Taimeris — laika atgādinājums
Izmantojiet, lai iestatītu laika atskaiti.
Vispirms pagrieziet laika atgādinājuma vadības
slēdzi līdz galam pulksteņa rādītāja virzienā (ska‐
tiet sadaļu „Produkta apraksts”). Pēc tam grieziet
to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz vaja‐
dzīgajam laika periodam. Laika perioda beigās
atskan signāls un ierīces darbība automātiski tiek
pārtraukta. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju un
cepeškrāsns temperatūras regulatorus izslēgtā
(OFF) stāvoklī.
Ja lietojat slēdža taimeri atkārtoti, pa‐
gaidiet, kamēr beidzas visas tā funkci‐
jas un tas ir pilnībā nulles pozīcijā.
Lai gatavotu bez laika perioda iestatīša‐
nas, laika atgādinājuma vadības slēdzi
.
pagrieziet stāvoklī
LATVIEŠU
11
8.5 Cepešpannas ievietošana
Ievietojiet cepešpannu cepeškrāsns iekšpusē,
starp priekšējo un aizmugurējo sieniņu. Tādējādi
ap cepešpannu notiek karstā gaisa cirkulācija.
Pārliecinieties, ka cepešpanna novietota ne‐
daudz ieslīpi, kā parādīts attēlā.
BRĪDINĀJUMS
Neievietojiet cepešpannu līdz galam,
līdz pašai cepeškrāsns iekšpuses aiz‐
mugures sieniņai. Tas traucēs cirkulēt
karstajam gaisam ap pannu. Ēdiens var
piedegt, īpaši tad, ja cepešpanna novie‐
tota tuvu aizmugures sieniņai.
9. CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI
UZMANĪBU
Gatavojot ļoti sulīgus un treknus sace‐
pumus, izmantojiet dziļu pannu. Augļu
sulas var atstāt nenomazgājamus trai‐
pus uz emaljas.
• Ierīcei ir četri cepšanas līmeņi. Skaitiet cepša‐
nas līmeņus no ierīces apakšas.
• Dažādus ēdienus var gatavot divos līmeņos
vienlaikus. Novietojiet plauktus 1. un 3. līmenī.
• Cepeškrāsnī vai uz stikla durtiņām var uzkrā‐
ties mitrums. Tā ir normāla parādība. Atverot
cepeškrāsns durtiņas gatavošanas laikā, obli‐
gāti stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes noslaukiet
mitrās vietas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet
ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas var ietek‐
mēt gatavošanas rezultātus un sabojāt emal‐
jas pārklājumu.
9.1 Kūku cepšana
• Pirms pagatavošanas sakarsējiet cepeškrāsni
aptuveni 10 minūtes.
• Neatveriet cepeškrāsns durtiņas, pirms nav
pagājušas ¾ no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas seklās pannas, at‐
stājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
9.2 Gaļas un zivju pagatavošana
• Negatavojiet cepeškrāsnī gaļu, kuras svars ir
mazāks par 1 kg. Gatavojot gaļu nelielā
daudzumā, tā izžūst.
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet dziļo cepeš‐
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrā‐
mi traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas pagai‐
diet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas
sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu
dūmošanu, iepildiet dziļajā cepešpannā ne‐
daudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāci‐
ju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvai‐
kojis.
9.3 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā
konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Iz‐
mantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus
(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku,
utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem, re‐
ceptēm un daudzumam.
12 www.electrolux.com
9.4 Apakšējais + Augšējais sildelements
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtēs)
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
-
150
25 - 30
Plakans pīrāgs
(1000 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
160 - 170
30 - 35
Pīrāgs no rauga
mīklas ar ābo‐
liem (2000 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
-
170 - 190
40 - 50
Ābolu pīrāgs
(1200+1200 g)
2 apaļi trauki ar alumī‐
nija pārklājumu (dia‐
metrs: 20 cm) 1. līmenī
15
180 - 200
50 - 60
Pīrādziņi (500 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
160 - 180
25 - 30
Kūka no biskvīt‐
mīklas bez tau‐
kiem (350 g)
1 apaļa paplāte ar alu‐
mīnija pārklājumu (dia‐
metrs: 26 cm) 1. līmenī
10
160 - 170
25 - 30
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs (1500 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
160 - 170
45 - 551)
Vista, vesela
(1350 g)
cepeškrāsns plaukts 2.
līmenī, cepešpanna 1.
līmenī
-
200 - 220
60 - 70
Vista, puse
(1300 g)
cepeškrāsns plaukts 3.
līmenī, cepešpanna 1.
līmenī
-
190 - 210
30 - 35
Cūkgaļas kotle‐
tes (600 g)
cepeškrāsns plaukts 3.
līmenī, cepešpanna 1.
līmenī
-
190 - 210
30 - 35
Pildītā plātsmai‐
ze (800 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
20
230 - 250
10 - 15
Pildīts rauga mī‐ emaljētu paplāti 2. lī‐
klas pīrāgs (1200 menī
g)
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pica (1000 g)
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Siera kūka (2600 emaljētu paplāti 2. lī‐
g)
menī
-
170 - 190
60 - 70
Šveices ābolu pī‐ emaljētu paplāti 1. lī‐
rāgs (1900 g)
menī
10 - 15
200 - 220
30 - 40
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
LATVIEŠU
13
Uzsildīšanas
laiks (minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtēs)
Ziemassvētku pī‐ emaljētu paplāti 2. lī‐
rāgs (2400 g)
menī
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Quiche Lorraine
(1000 g)
1 apaļa paplāte (dia‐
metrs: 26 cm) 1. līmenī
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Zemnieku maize
(750 + 750 g)
2 apaļi trauki ar alumī‐
nija pārklājumu (dia‐
metrs: 20 cm) 1. līmenī
183)
180 - 200
60 - 70
Rumāņu biskvīt‐
kūka (600 + 600
g)
2 paplātes ar alumīnija
pārklājumu (garums:
25 cm) 2. līmenī
10
160 - 170
40 - 50
-
160 - 170
30 - 40
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Rumāņu biskvīt‐ 2 paplātes ar alumīnija
kūka - tradicionā‐ pārklājumu (garums:
lā (600 + 600 g) 20 cm) 2. līmenī
Rauga pīrādziņi
(800 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Šveices rullīši
(500 g)
emaljētu paplāti 1. lī‐
menī
10
150 - 170
15 - 20
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
100 - 120
40 - 50
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Drumstalu maize emaljētu paplāti 3. lī‐
(1500 g)
menī
Bezē kūka (600
g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
160 - 170
25 - 35
Sviesta kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
180 - 200
20 - 25
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 250 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
9.5 Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Paplātes veids un plaukta
līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
150 - 160
20 - 30
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
+ 250 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
+ 250 + 250 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
10
150 - 160
30 - 35
Ēdiens
14 www.electrolux.com
Paplātes veids un plaukta
līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
emaljētu paplāti 2. līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Plakans pīrāgs emaljēta paplāte 1. un 3.
(1000 + 1000 g) līmenī
10
140 - 150
45 - 55
Plakans pīrāgs
(1000 + 1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
10
140 - 150
55 - 65
Pīrāgs no rauga emaljētu paplāti 3. līmenī
mīklas ar ābo‐
liem (2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Ābolu pīrāgs
2 apaļi trauki ar alumīnija
(1200 + 1200 g) pārklājumu (diametrs: 20
cm) 2. un 3. līmenī
10
170 - 180
50 - 60
Pīrādziņi (500 g) emaljētu paplāti 3. līmenī
10
140 - 150
30 - 35
Pīrādziņi (500 +
500 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Pīrādziņi (500 +
500 + 500 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
10
150 - 160
25 - 30
Kūka no biskvīt‐ 1 apaļa paplāte ar alumī‐
mīklas bez tau‐ nija pārklājumu (diametrs:
kiem (350 g)
26 cm) 3. līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Ēdiens
Plakans pīrāgs
(1000 g)
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs (1200 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
-
150 - 160
40 - 50 1)
Vista, vesela
(1400 g)
cepeškrāsns plaukts 2. lī‐
menī, cepešpanna 1. lī‐
menī
-
170 - 190
50 - 60
Cūkgaļas kotle‐
tes (600 g)
cepeškrāsns plaukts 3. lī‐
menī, cepešpanna 1. lī‐
menī
-
180 - 200
30 - 40
Pildītā plātsmai‐
ze (800 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
15
230 - 250
10 - 15
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Pildīts rauga mī‐ emaljētu paplāti 3. līmenī
klas pīrāgs
(1200 g)
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
-
180 - 200
50 - 60
Siera kūka
(2600 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
-
150 - 170
60 - 70
Šveices ābolu
pīrāgs (1900 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
15
180 - 200
30 - 40
LATVIEŠU
15
Paplātes veids un plaukta
līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lorraine 1 apaļa paplāte (diametrs:
(1000 g)
26 cm) 2. līmenī
15
210 - 230
35 - 45
Zemnieku mai‐ 2 apaļi trauki ar alumīnija
ze (750 + 750 g) pārklājumu (diametrs: 20
cm) 3. līmenī
15 3)
180 - 190
50 - 60
Rumāņu biskvīt‐ 2 apaļi trauki ar alumīnija
kūka (600 + 600 pārklājumu (diametrs: 25
g)
cm) 2. līmenī
10
150 - 170
40 - 50
Rumāņu biskvīt‐ 2 apaļi trauki ar alumīnija
kūka - tradicio‐ pārklājumu (diametrs: 20
nālā (600 + 600 cm) 2. līmenī
g)
-
160 - 170
30 - 40
Ēdiens
Ziemassvētku
pīrāgs (2400 g)
Rauga pīrādziņi
(800 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
180 - 200
10 - 15
Rauga pīrādziņi
(800 + 800 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
180 - 200
15 - 20
Šveices rullīši
(500 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
150 - 170
10 - 15
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
-
100 - 120
50 - 60
Bezē (400 +
400 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
-
100 - 120
55 - 65
Bezē (400 +
400 + 400 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
-
115 - 125
65 - 75
Drumstalu mai‐
ze (1500 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
10
170 - 180
20 - 30
Bezē kūka (600
g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
10
150 - 170
20 - 30
Sviesta kūka
(600 + 600 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
150 - 170
20 - 30
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 230 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
16 www.electrolux.com
9.6 Augškarsēšana ar ventilatoru
Paplātes veids
un plaukta līme‐
nis
Uzsildīšanas
laiks (minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
20 1)
150 - 160
20 - 25
Plakans pīrāgs
(500 g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
20 1)
160 - 170
30 - 35
Pica (1000 g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
20 1)
200 - 210
30 - 40
Šveices rullīši
(500 g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
20 1)
160 - 170
20 - 30
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
10 1)
110 - 120
50 - 60
Bezē kūka (600
g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Sviesta kūka
(600 g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Vista, vesela
(1200 g)
emaljētu paplāti
2. līmenī
-
220 - 230
45 - 55
Ēdiens
1) Pagrieziet rokturi 250 °C temperatūrai.
Informācija par akrilamīdiem
Svarīgi Saskaņā ar jaunākajiem zinātnes
atzinumiem pārtikas (īpaši cieti saturošu
produktu) brūnināšana, var radīt risku veselībai.
Tādēļ mēs iesakām gatavot ēdienu pie pēc
iespējas zemākas temperatūras un to pārlieku
neapbrūnināt.
10. CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
• Tīriet cepeškrāns priekšpusi ar mīkstu drāni‐
ņu, kas samērcēta siltā ūdenī, kuram pievie‐
nots tīrīšanas līdzeklis.
• Lai notīrītu metāliskās virsmas, izmantojiet pa‐
rastu tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšpusi pēc katras lietoša‐
nas reizes. Tādējādi varēsit vieglāk notīrīt netī‐
rumus, un tie nepiedegs.
• Piekaltušus netīrumus tīriet ar īpašu cepeš‐
krāsns tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet visus cepeškrāsns piederumus pēc ka‐
tras lietošanas reizes ar siltā ūdenī samērcētu
mīkstu drāniņu un tīrīšanas līdzekli, un pēc
tam mitrās virsmas rūpīgi nosusiniet.
• Ja jums ir nepiedegoši piederumi, netīriet tos
ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem, asiem
priekšmetiem vai trauku mazgājamā mašīnā.
Tas var sabojāt pretpiedegumu pārklājumu!
10.1 Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi, kas uz‐
stādīti viens aiz otra. Lai atvieglotu tīrīšanu, no‐
ņemiet cepeškrāsns durvis.
BRĪDINĀJUMS
Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja
mēģināsiet noņemt iekšējo stikla paneli,
kamēr durvis vēl nav noņemtas.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS
Pirms stikla durvju tīrīšanas pārliecinie‐
ties, ka stikla paneļi atdzisuši. Pastāv
risks, ka stikls var ieplīst.
17
BRĪDINĀJUMS
Ja durvju stikla paneļi ir bojāti vai sa‐
skrāpēti, stikls zaudē izturību un var sa‐
plīst. Lai to novērstu, tie ir jānomaina.
Lai saņemtu sīkākas instrukcijas, sazi‐
nieties ar tuvāko servisa centru.
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana
1.
Atveriet durvis līdz galam un turiet abas
durvju eņģes.
2.
Paceliet un pagrieziet abu eņģu sviras.
18 www.electrolux.com
3.
Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās atro‐
das pirmajā atvēršanas pozīcijā (pusvirus).
Tad pavelciet uz priekšu un izņemiet no
ligzdas.
4.
Novietojiet durvis uz stabilas virsmas, kas
nosegta ar mīkstu drānu. Ar skrūvgriezi iz‐
skrūvējiet 2 skrūves no durvju apakšējās
malas.
Nepazaudējiet skrūves.
1
1
5.
3
2
2
Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm. Uzmanī‐
gi to nosusiniet.
6.
7.
Izmantojiet koka vai plastmasas lāpstiņu vai
līdzīgu priekšmetu, lai atvērtu iekšējās dur‐
vis. Turiet ārējās durtiņas un spiediet iekš‐
ējās durtiņas pret durtiņu augšējo malu.
Paceliet iekšējās durtiņas.
Notīriet durtiņu iekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Tīriet stikla paneli tikai ar ūdeni un zie‐
pēm. Abrazīvi tīrīšanas līdzekli, traipu
noņēmēju un asi priekšmeti (piem., naži
un skrāpji) var bojāt stiklu.
LATVIEŠU
19
Durvju un stikla paneļa ievietošana
Kad tīrīšana ir pabeigta, ievietojiet cepeškrāsns
durvis. Lai to izdarītu, veiciet tās pašas darbības
apgrieztā secībā.
4
4
6
5
5
10.2 Atvilktnes izņemšana
10.3 Cepeškrāsns lampa
Lai atvilktni, kas atrodas zem cepeškrāsns, būtu
vieglāk tīrīt, to var izņemt.
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, mainot cepeškrāsns
lampu. Var gūt elektrošoku.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• Deaktivizējiet cepeškrāsni.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas
vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
Novietojiet audumu cepeškrāsns
apakšā, lai aizsargātu cepeškrāsns lam‐
pu un stikla apvalku.
Cepeškrāsns lampas nomaiņa
Lampas stikla pārsegs atrodas cepeškrāsns
dobuma aizmugurē.
Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu
300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
1.
Atvilktnes izņemšana
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
2. Lēnām paceliet atvilktni.
3. Izvelciet atvilktni līdz galam.
Atvilktnes ievietošana
Lai ievietotu atvilktni, veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā.
BRĪDINĀJUMS
Neglabājiet atvilktnē viegli uzliesmojo‐
šus materiālus (piemēram, plastmasas
maisiņus, cepeškrāsns cimdus, papīrus
vai tīrīšanas aerosolus). Cepeškrāsns
lietošanas laikā atvilktne var sakarst.
Pastāv aizdegšanās risks.
4.
Izmantojiet tāda paša tipa cepeškrāsns
lampu.
Uzlieciet stikla pārsegu.
20 www.electrolux.com
11. KO DARĪT, JA ...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Neiedegas atlikušā siltuma in‐ Gatavošanas zona nav sakar‐ Ja gatavošanas zonai jābūt
dikators
susi, jo tā darbojas tikai neilgu karstai, sazinieties ar tuvāko
laiku
servisa centru
Ierīce nedarbojas
Nostrādājis mājas elektrosis‐
tēmas drošinātājs
Pārbaudiet drošinātāju. Ja
drošinātājs nostrādā atkārtoti,
sazinieties ar kvalificētu elek‐
triķi.
Cepeškrāsns nesakarst
Cepeškrāsns nav ieslēgta
Ieslēdziet cepeškrāsni
Cepeškrāsns nesakarst
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi
Pārbaudiet iestatījumus
Neieslēdzas cepeškrāsns
lampa
Cepeškrāsns lampa ir bojāta
Nomainiet cepeškrāsns lampu
Uz pārtikas un cepeškrāsns
iekšpusē parādās tvaiks un
kondensāts
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pā‐
rāk ilgi
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī il‐
gāk par 15–20 minūtēm
Ja neizdodas atrisināt problēmu pašam, sazinie‐
ties ar savu izplatītāju vai apkopes centru.
Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti
tehnisko datu plāksnītē. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rām‐
ja.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (mod.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
12. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošības informācija".
12.1 Ierīces novietošana
A
B
LATVIEŠU
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar skapjiem vie‐
nā vai abās pusēs vai telpas stūrī.
12.4 Elektroinstalācija
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievēro‐
jot drošības norādījumus, kas minēti sa‐
daļā „Drošības informācija”.
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
690
B
150
12.2 Tehniskie dati
21
Šī ierīce tiek piegādāta bez kontaktdakšas un ba‐
rošanas vada.
Lietojamā kabeļa veids: H05 RR-F ar atbilstošu
šķērsgriezumu.
Strāvas kabelis nedrīkst saskarties to
ierīces daļu, kas parādīta attēlā.
Izmēri
Augstums
858 mm
Platums
500 mm
Dziļums
600 mm
Kopējā elektriskā no‐
slodze
8035 W
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
12.3 Līmeņošana
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces, lai nolī‐
meņotu ierīces augšējo virsmu atbilstoši citām
virsmām.
13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
simbol
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
22 www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. NAUDINGI PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. NAUDINGI PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APLINKOSAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
26
27
28
28
29
29
31
36
40
40
41
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
23
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Nelies‐
kite kaitinimo elementų.
• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotoli‐
nio valdymo sistema.
• Neprižiūrimas maisti gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar
aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
• Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir ta‐
da uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.
• Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
24 www.electrolux.com
• Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių ar
šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
• Būkite atsargūs, kai liečiate laikymo stalčių. Jis gali įkaisti.
• Jei stiklo keraminis paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite, kad ne‐
patirtumėte elektros smūgio.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuo‐
tas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio paties
aukščio prietaisų arba spintelių.
• Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po
langu. Atidarant duris ar langus, jie gali nu‐
versti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti
elektros smūgį.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
LIETUVIŲ
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite
prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba
orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją
dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite išorinio laikmačio arba atskiros
nuotolinio valdymo sistemos prietaisui valdyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dang‐
čių ant kaitviečių. Jie įkaista.
• Panaudoję prietaisą, kaitvietę išjunkite.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, nedelsdami
atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Taip iš‐
vengsite elektros smūgio.
ĮSPĖJIMAS
Gaisro arba sprogimo pavojus.
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai
užsiliepsnojančių garų. Kaitindami riebalus ir
aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsilieps‐
noti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių,
gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai
nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Nebandykite gesinti gaisro vandeniu. Atjunkite
prietaisą ir uždenkite liepsną dangčiu arba au‐
diniu gaisrui gesinti.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
•
•
•
•
•
•
•
•
25
– nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso
dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsi‐
te;
– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate prie‐
dus.
Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo
skydelio.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių prikais‐
tuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų
daiktai arba prikaistuviai. Jie gali pažeisti pa‐
viršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistu‐
vių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais
dugnais gali subraižyti stiklo keramiką. Jeigu
tokius indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne trau‐
kite.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
26 www.electrolux.com
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
1 Kaitlentės rankenėlės
2 3 4 5 6
2 Temperatūros indikatorius
3 Temperatūros nustatymo rankenėlė
4 Minučių skaitlio valdymo rankenėlė
7
4
11
3
2
1
10
8
9
5 Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
6 Kaitlentės valdymo indikatorius
7 Kaitinimo elementas
8 Orkaitės lemputė
9 Ventiliatorius ir kaitinimo elementas
10 Techninių duomenų plokštelė
11 Lentynėlės padėtys
LIETUVIŲ
27
3.2 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
2
140 mm
3
180 mm
1 Kaitvietė, 1200 W
2 Garų išleidimo anga
3 Kaitvietė, 1800 W
4 Kaitvietė, 1200 W
180 mm
6
140 mm
5
5 Likusios šilumos indikatorius
6 Kaitvietė, 1800 W
4
3.3 Priedai
• Orkaitės lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
• Ploščias kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Saugojimo stalčius
Po orkaite yra saugojimo stalčius.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
ATSARGIAI
Visuomet atidarinėkite orkaitės dureles
laikydami už rankenos vidurio.
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
ATSARGIAI
Nenaudokite abrazyvinių valiklių! Taip
galima sugadinti paviršių. Žiūrėkite sky‐
rių "Valymas ir priežiūra".
4.2 Išankstinis įkaitinimas
Nustatykite funkciją
peratūrą.
Leiskite prietaisui paveikti negaminant jokio
maisto maždaug 1 valandą.
3.
Nustatykite funkciją
ir aukščiausią tem‐
peratūrą.
Leiskite prietaisui paveikti negaminant jokio
maisto maždaug 10 minučių.
4.
5.
4.1 Pradinis valymas
1.
2.
ir aukščiausią tem‐
Nustatykite funkciją
ir aukščiausią tem‐
peratūrą.
6. Leiskite prietaisui paveikti negaminant jokio
maisto maždaug 10 minučių.
Per tą laiką bus išdeginti prietaise likę nešvaru‐
mai. Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai. Kai
įkaitinate prietaisą pirmą kartą, iš prietaiso gali
sklisti kvapas ir dūmai. Tai normalu. Būtinai už‐
tikrinkite tinkamą vėdinimą.
28 www.electrolux.com
5. VIRYKLĖS VIRŠUS. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
2.
Gaminimui baigti pasukite rankenėlę į 0 pa‐
dėtį.
Panaudokite likusį karštį, kad sumažin‐
tumėte energijos sąnaudas. Išjunkite
kaitvietę maždaug 5–10 minučių prieš
gaminimo pabaigą.
5.1 Kaitinimo nuostata
Ranke‐
nėlė
0
1–9
1.
Funkcija
Išjungimo padėtis
5.2 Likusio karščio indikacija
Kaitinimo nustatymai
(1 – mažiausio kaitinimo nustaty‐
mas; 9 – didžiausio kaitinimo
nustatymas)
Kai kaitvietė karšta, šviečia likusio karščio indika‐
toriai.
ĮSPĖJIMAS
Dėl likusio karščio kyla pavojus nuside‐
ginti!
Pasukite rankenėlę į reikiamą kaitinimo nuo‐
statos padėtį.
6. VIRYKLĖS VIRŠUS. NAUDINGI PATARIMAI
6.1 Virtuvės reikmenys
• Puodą statykite prieš įjungdami kait‐
vietę.
• Kaitvietę išjunkite prieš baigiantis ga‐
minimo laikui, kad panaudotumėte li‐
kusį karštį.
• Puodo dugnas ir kaitvietė turi būti to
paties dydžio.
• Indo dugnas turi būti kuo storesnis ir
lygesnis.
• Naudojant prikaistuvius, pagamintus
iš emale padengto plieno arba su
aliuminio ar vario dugnu, ant stiklo
keraminio paviršiaus gali likti dėmių.
6.2 Energijos taupymas
• Jei įmanoma, puodus visada užden‐
kite dangčiais.
6.3 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitini‐ Naudojimas:
mo ly‐
gis
Trukmė
(min.)
Patarimai
1
Išlaikykite pagamintą maistą šiltą.
jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį.
1-2
„Hollandaise" padažas, lydymas:
sviestas, šokoladas, želatina.
5 - 25
Retkarčiais pamaišykite.
1-2
Tirštinimas: purūs omletai, kepti kiau‐
šiniai.
10 - 40
Uždenkite prikaistuvį.
2-3
Tinka virti ryžius ir gaminti pieniškus
patiekalus, taip pat šildyti pagamintus
patiekalus.
25 - 50
Verdant ryžius, vandens turi būti
bent dvigubai daugiau nei ryžių;
gamindami pieniškus patiekalus,
juos retkarčiais pamaišykite.
LIETUVIŲ
29
Kaitini‐ Naudojimas:
mo ly‐
gis
Trukmė
(min.)
Patarimai
3-4
Daržovių gaminimas garuose, žuvis,
mėsa.
20 - 45
Įpilkite kelis valgomuosius šaukš‐
tus skysčio.
4-5
Bulvių virimas garuose.
20 - 60
Gamindami 750 g bulvių, naudoki‐
te daugiausia ¼ l vandens.
4-5
Tinka gaminti didesnius maisto kie‐
kius, troškinius ir sriubas.
60 - 150 Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
6-7
Lengvas kepimas: tinka kepti eskalo‐ jeigu
pus, veršienos muštinius, kotletus, py‐ reikia
ragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno mišinius, kiauši‐
nius, blynus, spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
7-8
Intensyvus kepimas, smulkiai supjaus‐ 5 - 15
tytos paskrudintos bulvės, nugarinės
žlėgtainis, bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
9
Tinka užvirti didelį kiekį vandens, gaminti makaronus, skrudinti mėsą (guliašą, troškin‐
tą mėsą), kepti bulvių traškučius aliejuje.
Duomenys lentelėje yra tik rekomendacinio po‐
būdžio.
7. VIRYKLĖS VIRŠUS. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Dėl likusio karščio kyla pavojus nuside‐
ginti!
Leiskite prietaisui atvėsti.
Prietaisą valykite kaskart juo pasinaudoję.
Visada naudokite indus, kurių dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės stiklo kera‐
mikos paviršiuje neturi įtakos prietaiso
veikimui.
Norėdami pašalinti purvą:
1. – Nedelsdami pašalinkite: ištirpusį plastiką,
plastikinę foliją ir maistą, kurio sudėtyje
2.
3.
yra cukraus. Kitaip šie nešvarumai gali
sugadinti prietaisą. Naudokite specialią,
stiklui skirtą grandyklę. Grandyklę prie
stiklo keraminio paviršiaus pridėkite
smailiu kampu ir stumkite ašmenis pavir‐
šiumi.
– Kai prietaisas pakankamai atvės, pašalin‐
kite šiuos nešvarumus:kalkių nuosėdas,
vandens, riebalų dėmes, blizgias metalo
dėmes. Naudokite specialią valymo prie‐
monę, skirtą stiklo keraminiams arba ne‐
rūdijančio plieno paviršiams valyti.
Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu ir nedi‐
deliu valymo priemonės kiekiu.
Baigę nušluostykite prietaisą švaria šluoste.
8. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
8.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
1.
Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo ranke‐
nėlę ties orkaitės funkcija.
30 www.electrolux.com
2.
3.
Temperatūros valdymo rankenėle nustatyki‐
te temperatūrą.
Temperatūrai prietaise didėjant, įsijungia
temperatūros indikatorius.
Norėdami išjungti prietaisą, pasukite orkai‐
tės funkcijų valdymo ir temperatūros valdy‐
mo rankenėlę į išjungimo padėtį.
8.2 Apsauginis termostatas
Apsaugai nuo pavojingo perkaitimo (dėl netaisy‐
klingo prietaiso naudojimo arba dalių su defek‐
tais), orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
nutraukiantis elektros tiekimą. Sumažėjus tempe‐
ratūrai, orkaitė vėl įsijungia automatiškai.
8.3 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
IŠJUNGIMO pa‐
dėtis
Prietaisas yra išjungtas.
Gaminimas nau‐
dojant viršutinį ir
apatinį kaitinimą
Tuo pačiu metu kaitinamas orkaitės viršus ir apačia. Kepti ir skru‐
dinti viename orkaitės lygyje.
Apatinis kaitini‐
mas
Kaista tik apatinė orkaitės dalis. Pyragams su traškiu ir apskrudu‐
siu pagrindu kepti.
Viršutinio kaitini‐
mo ventiliatorius
Skrudinti duoną, pyragus ir sausainius bei tinka apkepams kepti.
Grilis
Jis skirtas kepti ant kepimo grotelių plokščius patiekalus mažais
kiekiais lentynos viduryje. Gaminti skrebučius. Didžiausia tempera‐
tūra veikiant šiai funkcijai yra 210° C.
Karštas oras
Skrudinti arba kepti ir skrudinti maistą, kurio gaminimui reikia tos
pačios temperatūros, kai naudojama daugiau nei viena lentyna ir
nesimaišo kvapai. Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės
temperatūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis temperatūros
nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis ir viršuti‐
nis kaitinimas“.
Atitirpinti
Užšaldytų produktų atitirpinimas. Temperatūros valdymo rankenė‐
lė turi būti išjungimo padėtyje.
8.4 Laikmatis – minučių skaitlys
Naudokite jį galinei laiko atskaitai nustatyti.
Pirmiausia iki galo pagal laikrodžio rodyklę pasu‐
kite laikmažio valdymo rankenėlę (žr. skyrių „Ga‐
minio aprašymas“). Tuomet sukite prieš laikro‐
džio rodyklę, nustatydami reikiamą laiko reikšmę.
Laikui pasibaigus, pasigirsta signalas ir prietai‐
sas automatiškai išsijungia. Pasukite orkaitės
funkcijų ir orkaitės temperatūros valdymo ranke‐
nėles į išjungimo padėtį.
Jeigu pakartotinai naudojate jungiklinį
laikrodį, palaukite, kol jis atliks visas sa‐
vo funkcijas ir bus visiškai nulinėje pa‐
dėtyje.
Norėdami gaminti nenustatę laiko, pa‐
sukite laikmačio valdymo rankenėlę ties
.
LIETUVIŲ
31
8.5 Kepimo skardos įdėjimas
Įdėkite skardą į orkaitės centrą, tarp priekinės ir
galinės sienelės. Taip užtikrinsite, kad karštis ga‐
lėtų cirkuliuoti kepimo skardos priekyje ir užpaka‐
lyje. Įsitikinkite, kad skardos padėtis yra kaip pa‐
rodyta paveikslėlyje – nuožulnus kampas gale.
ĮSPĖJIMAS
Nestumkite kepimo skardos iki pat gali‐
nės orkaitės sienelės. Taip karštis ne‐
galės cirkuliuoti aplink skardą. Maistas
gali sudegti, ypač galinėje skardos daly‐
je.
9. ORKAITĖ. NAUDINGI PATARIMAI
ATSARGIAI
Daug drėgmės turintiems pyragams
kepti naudokite gilią kepimo skardą. Ant
emalio gali likti dėmės nuo vaisių sulčių.
• Prietaise yra keturi lygiai lentynoms. Lentynų
lygiai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Vienu metu galite gaminti skirtingus patiekalus
dviejuose lygmenyse. Lentynas įstatykite 1 ir 3
lygmenyje.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje ar‐
ba ant durelių stiklo. Tai normalu. Prieš atida‐
rydami prietaiso dureles maisto gaminimo me‐
tu, visada atsistokite atokiai nuo prietaiso.
Kondensavimuisi sumažinti, prieš gaminimą
maždaug 10 minučių pakaitinkite prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno ne‐
dėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų ne‐
uždenkite aliuminio folija. Jeigu nepaisysite
šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai
ir būti pažeistas viryklės emalis.
9.1 Pyragų kepimas
• Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite
orkaitę.
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo
3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepamosiose skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygį.
9.2 Mėsos ir žuvies gaminimas
• Nekepkite mėsos gabalo, kuris sveria mažiau
nei 1 kg. Gaminant per mažus gabalus mėsa
pernelyg išdžiūsta.
• Jeigu produktai labai riebūs, naudokite surinki‐
mo padėklą, nes nuvarvėję riebalai ant orkai‐
tės dugno gali palikti nenuvalomas dėmes.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite
maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad skrudinant mėsą į virtuvę neprieitų daug
dūmų, į surinkimo padėklą įpilkite truputį van‐
dens. Kad nesusidarytų pernelyg daug kon‐
densato, įpilkite vandens, kai tik jis išgaruoja.
9.3 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, kon‐
sistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.
Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuo‐
stata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų indams, re‐
ceptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
32 www.electrolux.com
9.4 Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Įkaitinimo lai‐
kas (min.)
Temperatūra,
°C
Gaminimo / ke‐
pimo laikas
(min.)
Sausainių juoste‐ emaliuota skarda 3 ly‐
lės (250 g)
gyje
-
150
25 - 30
Paplotėliai (1000 emaliuota skarda 2 ly‐
g)
gyje
10
160 - 170
30 - 35
Maisto produktas
Skardos tipas ir lenty‐
nos lygis
Mielinis pyragas
su obuoliais
(2000 g)
emaliuota skarda 3 ly‐
gyje
-
170 - 190
40 - 50
Obuolių pyragas
(1 200+1 200 g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 20
cm) 1 lygyje
15
180 - 200
50 - 60
Maži pyragėliai
(500 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10
160 - 180
25 - 30
Biskvitinis pyra‐
gas be riebalų
(350 g)
1 aliuminiu padengta
skarda (skersmuo: 26
cm) 1 lygyje
10
160 - 170
25 - 30
Džiovintų vaisių emaliuota skarda 2 ly‐
pyragas (1500 g) gyje
-
160 - 170
45 - 551)
Viščiukas (1350
g)
orkaitės lentyna 2 ly‐
gyje, kepimo skarda 1
lygyje
-
200 - 220
60 - 70
Viščiukas, pusė
(1300 g)
orkaitės lentyna 3 ly‐
gyje, kepimo skarda 1
lygyje
-
190 - 210
30 - 35
Kiaulienos pjaus‐ orkaitės lentyna 3 ly‐
nys (600 g)
gyje, kepimo skarda 1
lygyje
-
190 - 210
30 - 35
20
230 - 250
10 - 15
Įdarytas mielinis emaliuota skarda 2 ly‐
pyragas (1200 g) gyje
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pica (1000 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Sūrio pyragas
(2600 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
-
170 - 190
60 - 70
Šveicariškas
obuolių apkepas
(1900 g)
emaliuota skarda 1 ly‐
gyje
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Kalėdinis pyra‐
gas (2400 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Apkepas su vai‐
siais (800 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
LIETUVIŲ
Maisto produktas
Skardos tipas ir lenty‐
nos lygis
33
Įkaitinimo lai‐
kas (min.)
Temperatūra,
°C
Gaminimo / ke‐
pimo laikas
(min.)
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Quiche Lorraine
(1000 g)
1 apskrita skarda
(skersmuo: 26 cm) 1
lygyje
Kaimiška duona
(750 + 750 g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 20
cm) 1 lygyje
183)
180 - 200
60 - 70
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas (600 + 600
g)
2 apvalios aliuminiu
dengtos skardos (ilgis:
25 cm) 2 lygyje
10
160 - 170
40 - 50
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
(600 + 600 g)
2 apvalios aliuminiu
dengtos skardos (ilgis:
20 cm) 2 lygyje
-
160 - 170
30 - 40
Mielinės bande‐
lės (800 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Šveicariškas vy‐
niotinis (500 g)
emaliuota skarda 1 ly‐
gyje
10
150 - 170
15 - 20
Merengos (400
g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
-
100 - 120
40 - 50
Trupininis pyra‐
gas (1 500 g)
emaliuota skarda 3 ly‐
gyje
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Biskvitinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda 3 ly‐
gyje
10
160 - 170
25 - 35
Sviestinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10
180 - 200
20 - 25
1) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minutes.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
3) Įkaitinimui nustatykite didesnę nei 250 °C temperatūrą.
9.5 Karšto oro srautas
Maisto produk‐
tas
Skardos tipas ir lentynos
lygis
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Temperatūra
(°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
Sausainių juos‐
telės (250 g)
emaliuota skarda 3 lygyje
10
150 - 160
20 - 30
Sausainių juos‐ emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
telės (250 + 250 gyje
g)
10
140 - 150
25 - 30
Sausainių juos‐ emaliuota skarda 1, 2 ir 4
telės (250 + 250 lygyje
+ 250 g)
10
150 - 160
30 - 35
34 www.electrolux.com
Maisto produk‐
tas
Skardos tipas ir lentynos
lygis
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Temperatūra
(°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
Paplotėliai
(1000 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
10
150 - 160
30 - 40
Paplotėliai
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
(1000 + 1000 g) gyje
10
140 - 150
45 - 55
Paplotėliai
(1000 + 1000 +
1000 g)
emaliuota skarda 1, 2 ir 4
lygyje
10
140 - 150
55 - 65
Mielinis pyragas emaliuota skarda 3 lygyje
su obuoliais
(2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Obuolių pyragas 2 aliuminiu padengtos
(1200 + 1200 g) skardos (skersmuo: 20
cm) 2 ir 3 lygyje
10
170 - 180
50 - 60
Maži pyragėliai
(500 g)
emaliuota skarda 3 lygyje
10
140 - 150
30 - 35
Maži pyragėliai
(500 + 500 g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
10
140 - 150
25 - 30
Maži pyragėliai
(500 + 500 +
500 g)
emaliuota skarda 1, 2 ir 4
lygyje
10
150 - 160
25 - 30
Biskvitinis pyra‐
gas be riebalų
(350 g)
1 aliuminiu padengta
skarda (skersmuo: 26 cm)
3 lygyje
10
150 - 160
30 - 40
Džiovintų vaisių
pyragas (1200
g)
emaliuota skarda 3 lygyje
-
150 - 160
40 - 50 1)
Viščiukas (1400 orkaitės lentyna 2 lygyje,
g)
kepimo skarda 1 lygyje
-
170 - 190
50 - 60
Kiaulienos
pjausnys (600
g)
-
180 - 200
30 - 40
Apkepas su vai‐ emaliuota skarda 2 lygyje
siais (800 g)
15
230 - 250
10 - 15
Įdarytas mielinis emaliuota skarda 3 lygyje
pyragas (1200
g)
20 - 30
160 - 170
20 - 30
orkaitės lentyna 3 lygyje,
kepimo skarda 1 lygyje
Pica (1000 +
1000 g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
-
180 - 200
50 - 60
Sūrio pyragas
(2600 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
-
150 - 170
60 - 70
LIETUVIŲ
35
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Temperatūra
(°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
Šveicariškas
emaliuota skarda 3 lygyje
obuolių apkepas
(1900 g)
15
180 - 200
30 - 40
Kalėdinis pyra‐
gas (2400 g)
emaliuota skarda 3 lygyje
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lorraine 1 apskrita skarda (skers‐
(1000 g)
muo: 26 cm) 2 lygyje
15
210 - 230
35 - 45
15 3)
180 - 190
50 - 60
Maisto produk‐
tas
Skardos tipas ir lentynos
lygis
Kaimiška duona 2 aliuminiu padengtos
(750 + 750 g)
skardos (skersmuo: 20
cm) 3 lygyje
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas (600 + 600
g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 25
cm) 2 lygyje
10
150 - 170
40 - 50
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
(600 + 600 g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 20
cm) 2 lygyje
-
160 - 170
30 - 40
Mielinės bande‐ emaliuota skarda 3 lygyje
lės (800 g)
10
180 - 200
10 - 15
Mielinės bande‐ emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
lės (800 + 800
gyje
g)
10
180 - 200
15 - 20
Šveicariškas vy‐ emaliuota skarda 3 lygyje
niotinis (500 g)
10
150 - 170
10 - 15
Merengos (400
g)
emaliuota skarda 2 lygyje
-
100 - 120
50 - 60
Merengos (400
+ 400 g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
-
100 - 120
55 - 65
Merengos (400
+ 400 + 400 g)
emaliuota skarda 1, 2 ir 4
lygyje
-
115 - 125
65 - 75
Trupininis pyra‐
gas (1500 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
10
170 - 180
20 - 30
Biskvitinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
10
150 - 170
20 - 30
Sviestinis pyra‐
gas (600 + 600
g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
10
150 - 170
20 - 30
1) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minutes.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
3) Įkaitinimui nustatykite didesnę nei 230 °C temperatūrą.
36 www.electrolux.com
9.6 Viršutinis kaitinimas su ventiliatoriumi
Įkaitinimo laikas
(minutėmis)
Temperatūra, °C
Gaminimo / kepi‐
mo laikas (minu‐
tėmis)
Sausainių juoste‐ emaliuota skarda
lės (250 g)
2 lygyje
20 1)
150 - 160
20 - 25
Paplotėliai (500
g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 - 170
30 - 35
Pica (1000 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
200 - 210
30 - 40
Šveicariškas vy‐
niotinis (500 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 - 170
20 - 30
Merengos (400
g)
emaliuota skarda
2 lygyje
10 1)
110 - 120
50 - 60
Biskvitinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 - 170
25 - 30
Sviestinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 - 170
25 - 30
Viščiukas (1200
g)
emaliuota skarda
2 lygyje
-
220 - 230
45 - 55
Maisto produktas
Skardos tipas ir
lentynos lygis
1) Nustatykite rankenėlę ties 250 °C temperatūra.
Informacija apie akliamidus
Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo žiniomis,
intensyvus maisto skrudinimas (ypač tų
produktų, kurių sudėtyje yra krakmolo) dėl
sudėtyje esančių akrilamidų gali kelti grėsmę
sveikatai. Dėl šios priežasties rekomenduojame
gaminti kuo žemesnėje temperatūroje ir stipriai
neskrudinti maisto.
10. ORKAITĖ. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo.
Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie ne‐
pridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus orkaitės priedus (minkšta
šluoste su šiltu vandeniu ir valymo priemone)
po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų intensyvaus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Taip galite pažeisti
neprisvylančią dangą!
10.1 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi dvi stiklo plokštes, įstatytas
viena priešais kitą. Kad būtų lengviau valyti,
nuimkite orkaitės dureles.
ĮSPĖJIMAS
Orkaitės durelės gali staiga užsidaryti,
jei jūs bandysite išimti vidines stiklo
plokštes, kai durelės nebus išimtos.
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami stiklines dureles, patik‐
rinkite, ar stiklo plokštės atvėso. Karštas
stiklas gali suskilti.
LIETUVIŲ
37
ĮSPĖJIMAS
Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos
arba subraižytos, stiklas susilpnėja ir
gali suskilti. Kad to išvengtumėte, pa‐
keiskite apgadintą stiklą. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į techninio aptar‐
navimo tarnybą.
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės išėmimas
1.
Visiškai atidarykite orkaitės dureles ir suim‐
kite du durelių lankstus.
2.
Pakelkite ir pasukite svirteles, esančias ant
šių dviejų lankstų.
38 www.electrolux.com
3.
Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐
rymo padėties (pusė durelių eigos). Tada
patraukite į priekį ir išimkite iš joms skirtos
vietos.
4.
Dureles padėkite ant tvirto paviršiaus prieš
tai ant jo patiesę minkštą audinį. Iš durelių
krašto atsuktuvu išsukite 2 varžtus.
Nepameskite varžtų.
1
1
5.
3
2
2
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Kruopščiai nusausinkite.
6.
7.
Medine arba plastikine mentele arba pana‐
šia priemone atidarykite vidines dureles.
Laikydami išorines dureles, vidines dureles
stumkite prie viršutinio durelių krašto.
Pakelkite vidines dureles.
Nuvalykite vidinę durelių pusę.
ĮSPĖJIMAS
Valykite stiklo plokštę tik šiltu vandeniu
su muilu. Šveičiamosios valymo priemo‐
nės, dėmių valikliai ir aštrūs daiktai
(pvz., peiliai arba grandikliai) gali suga‐
dinti stiklo plokštę.
LIETUVIŲ
39
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės įstatymas
Baigę valyti, įkiškite orkaitės dureles. Norėdami
tai padaryti, aprašytus veiksmus atlikite atvirkšti‐
ne tvarka.
4
4
6
5
5
10.2 Kaip išimti stalčių
10.3 Orkaitės lemputė
Po orkaite esantį stalčių galima išimti – taip jį
lengviau valyti.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami orkaitės lemputę, būkite atsar‐
gūs. Yra elektros smūgio pavojus.
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite orkaitę.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
Orkaitės apačioje padėkite skudurėlį,
kad apsaugotumėte orkaitės lemputę ir
stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lempos keitimas
Stiklinį lemputės gaubtelį rasite orkaitės vi‐
daus gale.
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikro‐
džio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C atsparia karščiui orkaitės lempute.
1.
Kaip išimti stalčių
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
2. Lėtai kilstelėkite.
3. Visiškai ištraukite.
Kaip įdėti stalčių
Jeigu norite įdėti stalčių, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Nelaikykite stalčiuje degių daiktų (pa‐
vyzdžiui, valymo medžiagų, plastikinių
maišelių, orkaitės pirštinių, popieriaus
arba valymo purškiklių). Naudojant or‐
kaitę, stalčius gali įkaisti. Gali kilti gais‐
ras.
4.
Naudokite to paties tipo orkaitės lempu‐
tę.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
40 www.electrolux.com
11. KĄ DARYTI, JEIGU...
Gedimas
Galima priežastis
Galimas sprendimo būdas
Neužsidega likusio karščio in‐ Kaitvietė nėra karšta, nes vei‐ Jei kaitvietė būtų karšta,
dikatoriai
kė pernelyg trumpai
kreipkitės į techninės priežiū‐
ros centrą
Prietaisas neveikia
Išsijungė saugiklių dėžėje
esantis saugiklis
Patikrinkite saugiklį. Jeigu
saugiklis suveikia kelis kartus
iš eilės, kreipkitės į kvalifikuo‐
tą elektriką.
Orkaitė nekaista
Orkaitė neįjungta
Įjunkite orkaitę
Orkaitė nekaista
Nenustatyti būtini nustatymai
Patikrinkite nustatymus
Neveikia orkaitės lemputė
Sugedo orkaitės lemputė
Pakeiskite orkaitės lemputę
Ant maisto produktų ir orkaitė‐ Orkaitėje patiekalą palikote
je kaupiasi garai ir kondensa‐ pernelyg ilgam laikui
tas
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių
lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant
priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
12. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
12.1 Prietaiso pastatymo vieta
A
B
LIETUVIŲ
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti su spin‐
telėmis iš vienos arba dviejų pusių, o taip pat sta‐
tyti kampe.
Mažiausi atstumai
Matmuo
mm
A
690
B
150
12.2 Techniniai duomenys
Matmenys
Aukštis
858 mm
Plotis
500 mm
Gylis
600 mm
Bendra elektros ga‐
lia
8035 W
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
41
12.4 Elektros įrengimas
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugos informacija“
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas be maitinimo laido ir kištu‐
ko.
Tinkami kabelių tipai: H05 RR-F tinkamo skersp‐
jūvio.
Maitinimo kabelis neturi liesti jokios
prietaiso dalies, kaip parodyta paveiks‐
lėlyje.
12.3 Išlyginimas
Naudodami mažas kojeles prietaiso apačioje, su‐
lyginkite prietaiso viršų su kitais paviršiais.
13. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
42 www.electrolux.com
LIETUVIŲ
43
892942204-C-252012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising