AEG 47745IQ-WN User manual
47745IQ
FI LIESI
SV SPIS
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
2
38
2
www.aeg.com
SISÄLLYS
4
7
8
9
11
13
14
15
16
19
28
33
35
TURVALLISUUSOHJEET
LAITTEEN KUVAUS
KÄYTTÖÖNOTTO
KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
KEITTOTASO - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS
UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
UUNI - KELLOTOIMINNOT
UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
UUNI - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
UUNI - HOITO JA PUHDISTUS
KÄYTTÖHÄIRIÖT
ASENNUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
VIERAILE VERKKOSIVULLAMME, JOKA SISÄLTÄÄ:
- Tuotteet
- Esitteet
- Käyttöohjeet
- Vianetsintä
- Takuu ja kuluttajaneuvonta
www.aeg.com
SYMBOLIEN KUVAUS
Varoitus - Tärkeitä turvallisuusohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
3
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä
ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella
tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-laitteidenne
ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien
mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi löydätte
myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. Kyseiset
tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Malli
Tuotenumero
Sarjanumero
4
www.aeg.com
TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja käyttöä:
• Henkilökohtaisen ja omaisuutesi turvallisuuden takaamiseksi.
• Ympäristön suojelemiseksi.
• Laitteen virheettömän käytön takaamiseksi.
Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja
pidä ne laitteen mukana esimerkiksi asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt
laitteen toiselle henkilölle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.
LASTEN JA
TAITAMATTOMIEN
HENKILÖIDEN TURVALLISUUS
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja
sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Olemassa on tukehtumis- tai henkilövahinkovaara.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki tai laite on toiminnassa. Olemassa on
henkilövahinkovaara tai pysyvän vammautumisen vaara.
• Jos laitteessa on virtakytkimen lukitus
tai painikelukitus, käytä sitä. Lukitus estää laitteen kytkeytymisen vahingossa
päälle lasten tai kotieläinten toimesta.
YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Olemassa on henkilövahinkovaara
ja laitteen vaurioitumisvaara.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
• Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
ASENNUS
• Laitteen säätöihin liittyvät vaatimukset
on merkitty arvokilpeen (tai tunnuskilpeen).
• Laitteen saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu teknikko. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näin
estetään rakennevauriot ja henkilövahingot.
• Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa
kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa
yhteys jälleenmyyjään.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat
ja suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Älä irrota arvokilpeä.
Muutoin takuu voi mitätöityä.
• Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräyksiä, kierrätysmääräyksiä, sähköturvallisuusmääräyksiä, jne.).
• Ole varovainen laitteen siirron aikana.
Laite on painava. Käytä aina patalappuja. Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
• Varmista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta asennuksen ajaksi (jos mahdollista).
• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
• Älä aseta laitetta alustan päälle.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Laitteen saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Näin estetään rakennevauriot ja henkilövahingot.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että laitteen arvokilven merkinnät vastaavat verkkovirtalähteen arvoja.
• Jännitearvot on merkitty arvokilpeen.
SUOMI
• Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
• Iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Kun kytket sähkölaitteita pistorasiaan
uunin lähellä, älä anna niiden virtajohtojen koskea kuumaan uunin luukkuun.
• Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. Olemassa on tulipalovaara.
• Varmista, etteivät laitteen taakse jäävät
pistoke (jos olemassa) ja virtajohto joudu puristuksiin tai vaurioidu.
• Varmista, että laitteen sähköliitäntä on
hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta (jos
mahdollista).
• Älä vaihda tai muuta virtajohtoa. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
KÄYTTÖ
• Käytä laitetta ainoastaan kotitalouksien
ruoanvalmistustarpeisiin. Älä käytä laitetta kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Täten vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot.
• Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana.
• Pysy aina kaukana laitteesta, kun avaat
laitteen luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä. Olemassa on palovammojen vaara.
• Älä käytä laitetta, jos se on kosketuksessa veteen. Älä käytä laitetta märin käsin.
• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytysalustana.
• Laitteen keittotason pinta kuumenee
käytön aikana. Olemassa on palovammojen vaara. Älä laita keittotasolle metallisia esineitä, esimerkiksi ruokailuvälineitä tai kattilankansia, sillä ne voivat
kuumentua.
5
• Laitteen sisätila kuumenee käytön aikana. Olemassa on palovammojen vaara.
Käytä patalappuja lisävarusteita tai keittoastioita käsitellessäsi.
• Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Älä koske lämpövastuksiin. Pidä pikkulapset ehdottomasti
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
• Avaa luukku varovasti. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen. Olemassa on tulipalovaara.
• Älä käsittele kipinöitä tai avotulta avatessasi luukkua.
• Älä aseta helposti syttyviä tuotteita, helposti syttyviin aineisiin kostutettuja
tuotteita ja/tai sulavia tuotteita (muovista tai alumiinista tehtyjä) laitteeseen,
laitteen päälle tai sen lähelle. Tällöin on
olemassa räjähdys- tai tulipalovaara.
• Kytke keittoalueet aina pois toiminnasta
käytön jälkeen.
• Älä laita keittoalueille tyhjiä keittoastioita, älä myöskään kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
Muutoin keittoastiat ja keittotaso voivat
vaurioitua.
• Jos keittotasolle putoaa esineitä tai
keittoastioita, pinta voi vaurioitua.
• Älä aseta kuumia keittoastioita käyttöpaneelin lähelle, koska lämpö voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita.
• Varo, ettei laitteen emalipinta vaurioidu
lisävarusteiden poistamisen tai asennuksen yhteydessä.
• Valurautaiset ja alumiiniset keittoastiat
tai pohjasta vaurioituneet keittoastiat
voivat naarmuttaa pintaa, jos vedät niitä
keittotasolla.
• Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:
– älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle, älä myöskään peitä pohjaa alumiinifoliolla
– älä aseta kuumaa vettä suoraan laitteeseen
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
6
www.aeg.com
• Älä aseta syttyviä materiaaleja uunin
alapuolella olevaan tilaan. Säilytä kyseisessä tilassa vain lämmönkestäviä lisävarusteita.
• Älä peitä uunin höyrynpoistoaukkoja.
Ne sijaitsevat yläpinnan takaosassa.
• Älä aseta keittotasolle mitään, mikä voi
sulaa.
• Jos pinnassa on halkeama, kytke laite
pois sähköverkosta. Olemassa on sähköiskuvaara.
• Älä aseta lämpöä johtavia materiaaleja
(esim. ohuita metalliverkkoja tai metallilevyisiä lämmönjohtimia) keittoastioiden alle. Liian suuri lämmön heijastus
voi aiheuttaa vaurioita keittotasoon.
• Mikäli sinulla on implantoitu sydämentahdistin, sinun on pidettävä kehon yläosa vähintään 30 cm:n päässä induktiokeittotasoista niiden ollessa toiminnassa.
• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
• Kun luukun lasilevyt vaurioituvat, niiden
kestävyys heikkenee ja ne voivat rikkoutua. Sinun tulee vaihtaa ne. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava.
• Tässä laitteessa olevat polttimot ovat
erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Niitä ei voida
käyttää huonevalaisimissa.
• Vaihda polttimot tarvittaessa saman teholuokituksen omaaviin kodinkoneita
varten tarkoitettuihin polttimoihin.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen uunin
lampun vaihtamista. Olemassa on sähköiskuvaara. Anna laitteen jäähtyä. Olemassa on palovammojen vaara.
HOITO JA PUHDISTUS
LAITTEEN HÄVITYS
• Varmista ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista, että laite on jäähtynyt. Olemassa on palovammojen vaara. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Pidä uuni aina puhtaana. Rasvan tai
ruoan kerääntyminen laitteeseen voi aiheuttaa tulipalon.
• Säännöllinen puhdistus estää uunin pintamateriaalien vahingoittumisen.
• Puhdista laite ainoastaan vedellä ja
saippualla henkilökohtaisen ja omaisuutesi turvallisuuden takaamiseksi. Älä
käytä syttyviä tuotteita tai korroosiota
aiheuttavia aineita.
• Älä puhdista laitetta höyrypesurilla, korkeapaineisilla puhdistuslaitteilla, terävillä esineillä, hankaavilla puhdistusaineilla, hankaavilla pesusienillä tai tahranpoistoaineilla.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotteen valmistajan ohjeita.
Älä suihkuta mitään ainetta lämpövastuksiin ja termostaatin anturiin (jos olemassa).
• Älä puhdista lasiluukkua hankaavilla
puhdistusaineilla tai metallikaapimella.
Sisälasin lämmönkestävä pinta voi mennä rikki.
• Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot:
– Irrota pistoke pistorasiasta.
– Leikkaa johto irti ja hävitä se.
– Irrota luukun lukitus. Täten lapset ja
eläimet eivät voi jäädä kiinni laitteen
sisälle. Muutoin olemassa on tukehtumisvaara.
HUOLTOLIIKE
• Ainoastaan valtuutettu teknikko saa korjata laitteen tai huoltaa sitä. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
SUOMI
LAITTEEN KUVAUS
LAITTEEN OSAT
1 2
3 4
5
1 Keittotason vääntimet
1
2 Lämpötilan merkkivalo
3 Lämpötilan valitsin
4 Elektroninen ohjelmointilaite
6
7
4
10
3
8
2
5 Uunin toimintojen väännin
6 Grilli
7 Uunin lamppu
8 Puhallin
9 Arvokilpi
1
10 Kannatintasot
9
KEITTOALUEET
1
2
1 Yksittäinen keittoalue 2100 W + Po-
210 mm
wer-toiminto 3700 W
140 mm
2 Yksittäinen keittoalue 1400 W + Po-
wer-toiminto 2500 W
3 Tehotasojen näytöt
4 Yksittäinen keittoalue 1800 W + Po-
5
140 mm
180 mm
3
wer-toiminto 2800 W
5 Yksittäinen keittoalue 1400 W + Po-
wer-toiminto 2500 W
4
UUNIN VARUSTEET
• Ritilä
Käytetään patojen, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
• Matalareunainen leivinpelti
Kakkujen ja pikkuleipien paistamiseen.
• Uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
• Irrotettavat pidennettävät kannattimet
Ritilöiden tai uunipeltien asettamista
varten.
• Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko sijaitsee uunikammion
alapuolella.
VAROITUS!
Säilytyslaatikko saattaa kuumentua uunin ollessa toiminnassa.
7
8
www.aeg.com
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
HUOMIO
Avaa uunin luukku aina tarttumalla
kahvan keskeltä.
UUDEN LAITTEEN
PUHDISTAMINEN
• Poista kaikki varusteet laitteen sisältä.
• Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.
HUOMIO
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa pintoja. Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
KELLONAJAN ASETUS
Kellonaika on asetettava ennen
uunin käyttämistä.
3.
Aseta toiminto
ja maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 10 minuutin ajan.
5.
Aseta toiminto
ja maksimilämpötila.
6. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 10 minuutin ajan.
Täten laitteen sisälle mahdollisesti jääneet
liat palavat pois. Lisävarusteet voivat kuumentua normaalia korkeampaan lämpötilaan. Kun esikuumennat laitteen ensimmäistä kertaa, laitteesta voi tulla hajuja ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
ilmavirtaus on riittävä.
LUUKUN MEKAANINEN
LUKITUS
Estää lapsia avaamasta uuninluukkua.
Kun laite kytketään sähköverkkoon tai kun
on tapahtunut sähkökatkos, kellontoiminnon merkkivalo vilkkuu.
Aseta kellonaika painamalla painiketta +
tai -.
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin
kuluttua ja näytössä näkyy asetettu aika.
Kun aikaa halutaan muuttaa, toitai Lopetus
mintojen Kestoaika
on oltava pois toiminnasta.
ESIKUUMENNUS
1.
Aseta toiminto
ja maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 1 tunnin ajan.
Luukun avaaminen:
1. Vedä luukun lukosta.
2. Avaa luukku.
Älä vedä luukun lukosta sulkiessasi
luukkua!
Kun laite kytketään pois toiminnasta, luukun mekaaninen lukitus
ei poistu käytöstä.
SUOMI
9
KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.
TEHOTASOT
Väännin
0
1-9
B
Toiminto
Pois toiminnasta
Tehotasot
(1 = alhaisin lämpötilaasetus; 9 = korkein lämpötila-asetus)
Power-toiminto
1.
Käännä väännin haluamasi tehotason
kohdalle.
2. Kun lopetat keittoalueen käytön,
käännä väännin asentoon 0.
POWER-TOIMINNON
KYTKENTÄ TOIMINTAAN JA
POIS TOIMINNASTA
Power-toiminnossa keittoalueilla on käytettävissä enemmän tehoa, joten voit esimerkiksi keittää nopeasti suuren määrän
vettä. Kytke Power-toiminto päälle kääntämällä keittoalueen väännintä oikealle,
. Power-toikunnes näyttöön ilmestyy
minto kytkeytyy toimintaan enintään 10
minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Kytke virta pois kääntämällä väännintä vastapäivään.
TEHONHALLINTA
TEHOTASOJEN NÄYTÖT
Näytöt osoittavat, mitkä toiminnot
ovat käytössä
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois
toiminnasta
-
Keittoalue on toiminnassa
Power-toiminto
Toimintahäiriö
Keittoalue on vielä kuuma
(jälkilämpö)
Keittoastia on sopimaton
tai liian pieni tai keittoalueella ei ole astiaa
Automaattinen virrankatkaisu on toiminut
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
Jälkilämmön merkkivalo syttyy, kun jokin
keittoalue on kuuma.
VAROITUS!
Palovammojen vaara jälkilämmön
vuoksi!
Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahdelle keittoalueelle, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto
nostaa parin toisen keittoalueen tehotason korkeimmalle tasolle ja alentaa automaattisesti toisen keittoalueen tehoa.
Alennetun tehotason keittoalueen näytössä näkyy vuoron perään asetusarvo ja
alennettu arvo.
AUTOMAATTINEN
VIRRANKATKAISU
Virta katkeaa automaattisesti
keittotasosta seuraavissa tilanteissa:
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun
neste kiehuu kuiviin paistinpannulla).
Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen.
syttyy
näyttöön ja keittoalue kytkeytyy auto-
10 www.aeg.com
maattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan
kuluttua merkkivalo
syttyy ja keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta. Katso
taulukko.
Automaattisen virrankatkaisun ajat
Tehotaso
-
-
Virta katkeaa
seuraavan
ajan kuluttua
6 tuntia
5 tuntia
4 tuntia
1,5 tuntia
SUOMI
11
KEITTOTASO - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
INDUKTIOKEITTOALUEILLE
SOVELTUVAT KEITTOASTIAT
Induktiotoiminnassa lämpö kehittyy lähes välittömästi keittoastian
sisälle tehokkaan sähkömagneettisen kentän vaikutuksesta.
Keittoastian materiaali
• Soveltuvat materiaalit: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• Sopimattomat materiaalit: alumiini,
kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos …
• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
• ... magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
Keittoastian mitat: Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon
tiettyyn rajaan saakka. Keittoastian
pohjan magneettiselta osalta vaaditaan kuitenkin tietty minimimitta, joka on noin 3/4 keittoalueen
koosta.
• vihellystä: käytät yhtä tai useampaa
keittoaluetta korkealla tehotasolla ja
keittoastia on valmistettu useasta eri
materiaalista (Sandwich-rakenne)
• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja
• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä
• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.
ENERGIANSÄÄSTÖ
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle,
ennen kuin kytket alueen toimintaan.
ESIMERKKEJÄ
KEITTOTOIMINNOISTA
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan
suuntaa-antavia.
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ÄÄNET
Jos kuulet
• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne)
Teho- Käyttökohde:
taso
Aika
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimänäpito
tarpeen
mukaan
Peitä kannella
1-2
Hollandaise-kastike, sulatus: voi,
suklaa, liivate
5 - 25
min
Sekoita välillä
1-2
Hyydyttäminen: kuohkeat munakkaat, keitetyt munat
10 - 40
min
Keitä kannen alla
12 www.aeg.com
Teho- Käyttökohde:
taso
Aika
Vinkkejä
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus,
valmisruokien kuumentaminen
25 - 50
min
Lisää nestettä riisin suhteen
kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen
aikana
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha
20 - 45
min
Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat
20 - 60
min
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot
60 150
min
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet
6-7
Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha, kotletit, pyörykät, makkarat, maksa, kastikepohja, kananmunat, ohukaiset, munkit
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit
5 - 15
min
Käännä kypsennyksen puolivälissä
9
Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen
(gulassi, patapaisti), ranskalaiset perunat
Power-toiminto soveltuu suurien vesimäärien keittämiseen.
SUOMI
KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Lian poistaminen:
1. – Poista välittömästi:sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten
ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
– Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman
teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.
3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
13
14 www.aeg.com
UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
LAITTEEN KYTKEMINEN
TOIMINTAAN JA POIS
TOIMINNASTA
1.
Käännä uunin toimintojen valitsin haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan säädin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Lämpötilan merkkivalo palaa uunin
kuumenemisen aikana.
3. Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä uunin toimintojen valitsin ja
lämpötilan valitsin Off-asentoon.
TURVATERMOSTAATTI
Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi
(laitteen virheellisen käytön tai vioittuneiden osien vuoksi) uunissa on turvatermostaatti, joka keskeyttää virransyötön. Virta
kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun
lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
JÄÄHDYTYSPUHALLIN
Jäähdytyspuhallin käynnistyy automaattisesti, kun uuni kytketään tomintaan. Kun
kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes laite
on jäähtynyt.
UUNIN TOIMINNOT
Uunin toiminto
Uunivalo
Ylä- ja alalämpö
Käyttötarkoitus
Uunin sisäosan valaiseminen.
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä
tasolla.
Alalämpö
Rapea- tai mureapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöntä.
Puhallin
Paistaminen enintään kahdella tasolla samanaikaisesti.
Kiertoilma
Paistaminen enintään kolmella tasolla samanaikaisesti. Ruokien kuivattaminen.
Laajennettu grilli
Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä
leivän paahtaminen.
Turbogrilli
Suurikokoisten lihapalojen tai lintupaistien
paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pizza-toiminto
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla.
Sulatus
Pakasteiden sulattaminen.
SUOMI
15
UUNI - KELLOTOIMINNOT
NÄYTTÖ
1
2
3
1 Toimintojen merkkivalot
2 Aikanäyttö
3 Toimintojen merkkivalot
4 Painike "+"
5 Valintapainike
6 Painike "-"
6
5
4
Kellotoiminto
Käyttökohde
Kellonaika
Näyttää kellonajan. Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
Hälytinajastin
Jäljellä olevaa aikaa näyttävän ajastimen asettaminen.
Kun asetettu aika on kulunut, uunista kuuluu merkkiääni.
Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta uunin toimintaan.
Kesto
Uunin toiminta-ajan asettaminen.
Loppu
Uunin toiminnon poiskytkeytymisajan asettaminen.
Kesto-toimintoa
ja Loppu-toivoidaan käyttää yhdesmintoa
sä, kun uuni halutaan kytkeä automaattisesti toimintaan ja pois toiminnasta myöhempänä ajankohtana. Aseta tässä tapauksessa ensikja sitten Loppu
.
si Kesto
KELLOTOIMINTOJEN
ASETTAMINEN
2.
Aseta aika hälytinajastimeen
, Kestoaikatai Lopetus-toimintoihin
painikkeella "+" tai "-".
Vastaavan toiminnon merkkivalo syttyy.
Kun asetettu aika päättyy, toiminnon
merkkivalo vilkkuu ja laitteesta kuuluu
äänimerkki 2 minuutin ajan.
Kestoja Loppu-toiminnoissa
uunista katkeaa virta automaattisesti.
3. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
KELLOTOIMINTOJEN
PERUUTTAMINEN
Paina valintapainiketta, kunnes haluamasi toiminnon merkkivalo vilkkuu.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta -.
Kellotoiminto peruuntuu muutaman
sekunnin kuluttua.
1.
1.
Paina valintapainiketta toistuvasti,
kunnes haluamasi toiminnon merkkivalo vilkkuu.
16 www.aeg.com
UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
UUNIPELTIEN JA RITILÄN ASETTAMINEN KANNATTIMILLE
Aseta pellit kannattimille siten, että kääntyvä reuna tulee taakse ja osoittaa pohjaa
kohti. Työnnä pellit ja ritilät kannatinkiskojen väliin.
Ritilän ja korkeareunaisen uunipannun
asettaminen samanaikaisesti
Aseta ritilä uunipannun päälle. Työnnä uunipannu kannatinkiskojen väliin jollekin
kannatintasolle.
TELESKOOPPIKANNATTIMET
Voit asettaa ne eri kannatintasoille tasoa 4
lukuunottamatta.
SUOMI
1 cm
2
1
HUOMIO
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
17
Teleskooppikannattimien asentaminen
1. Käännä teleskooppikannatinta noin
90 °.
2. Liu'uta teleskooppikannattimen takaosassa oleva lukitsin kannatinkiskoon. Voit asentaa teleskooppikannattimet jokaiselle kannatintasolle tasoa 4 lukuunottamatta. Varmista, että
asetat kannattimen oikealle puolelle
uunia.
3. Käännä kannatin oikeaan asentoon.
Teleskooppikannattimen päässä olevan pysäyttimen tulee osoittaa ylöspäin.
4. Paina kannatin kokonaan uunin takaseinään.
5. Paina teleskooppikannattimen etuosaa kannatinkiskoa vasten. Kuulet
napsahduksen, kun etuosan lukitsin
lukittuu oikein.
6. Asenna toinen teleskooppikannatin
samalla tavalla. Varmista, että molemmat teleskooppikannattimet ovat samalla tasolla.
Teleskooppikannattimien poistaminen
1. Paina ja pidä lukitsinta teleskooppikannattimen etuosassa.
2. Vedä kannattimen etuosaa poispäin
kannatinkiskosta.
3. Käännä teleskooppikannatinta noin
90 °.
4. Poista kannattimen takaosa kannatinkiskosta.
5. Poista toinen teleskooppikannatin samalla tavalla.
18 www.aeg.com
TELESKOOPPIKANNATTIMET - UUNIN LISÄVARUSTEIDEN
ASENNUS
Aseta matalareunainen uunipelti tai uunipannu teleskooppikannattimien päälle.
Ritilän ja korkeareunaisen uunipannun
asettaminen samanaikaisesti
Aseta ritilä uunipannun päälle. Aseta ritilä
ja uunipannu teleskooppikannattimien
päälle.
HUOMIO
Varmista, että painat teleskooppikannattimet kokonaan laitteeseen
ennen uuninluukun sulkemista.
SUOMI
19
UUNI - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
HUOMIO
Käytä korkeareunaista uunipeltiä
kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmämehut voivat aiheuttaa pysyviä tahroja emalipintaan.
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
• Jos käytät kahta uunipeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso.
LIHAN JA KALAN
KYPSENTÄMINEN
• Uunissa on neljä kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Eri ruokia voidaan kypsentää kahdella
eri tasolla samanaikaisesti. Aseta ritilät
tasoille 1 ja 3.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään ja
luukun laseihin. Tämä on normaalia. Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta
avatessasi luukkua toiminnan aikana.
Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä
laitetta 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä.
• Pyyhi kosteus pois jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle äläkä peitä osia alumiinifoliolla
kypsennyksen aikana. Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa
emalipintaa.
• Älä kypsennä alle 1 kg:n kokoista lihakappaletta. Liian pienien lihamäärien
kypsentäminen tekee lihasta kuivaa.
• Käytä uunipannua erittäin rasvaisten
ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää uunivuokaan
hiukan vettä. Jotta savu ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.
PAISTOAJAT
Paistoaika riippuu ruokalajista, ruoan
koostumuksesta ja määrästä.
Seuraa kypsymistä aluksi. Kokemuksen
kautta löydät paistoastioillesi, resepteillesi
ja valmistettaville määrille parhaiten sopivat asetukset (teho, paistoaika jne.).
KAKKUJEN LEIPOMINEN
• Esikuumenna uunia noin 10 minuutin
ajan ennen kuin aloitat paistamisen.
YLÄ- JA ALALÄMPÖ
Ruokalaji
Leivinpellin
KypsennysEsilämmitysaiLämpötila (°C) tai paistoaika
tyyppi ja kanka (minuuttia)
natintaso
(minuuttia)
Pasteijat (250
g)
emalipelti kannatintasolla 3
-
150
25 - 30
Matala kakku
(1000 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
160 - 170
30 - 35
Hiivalla kohotettu omenakakku (2000 g)
emalipelti kannatintasolla 3
-
170 - 190
40 - 50
Omenapiiras
(1200 + 1200
g)
kaksi pyöreää
alumiinivuokaa
(halkaisija 20
cm) kannatintasolla 1
15
180 - 200
50 - 60
20 www.aeg.com
Ruokalaji
Leivinpellin
KypsennysEsilämmitysaiLämpötila (°C) tai paistoaika
tyyppi ja kanka (minuuttia)
natintaso
(minuuttia)
Pienet kakut
(500 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
160 - 180
25 - 30
Vähärasvainen
sokerikakku
(350 g)
yksi pyöreä
alumiinivuoka
(halkaisija 26
cm) kannatintasolla 1
10
160 - 170
25 - 30
Pannukakku
(1500 g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
160 - 170
45 - 551)
Kana, kokonai- uuniritilä tasolnen (1350 g)
la 2, leivinpelti
tasolla 1
-
200 - 220
60 - 70
Kana, puolikas uuniritilä tasol(1300 g)
la 3, leivinpelti
tasolla 1
-
190 - 210
30 - 35
Porsaankyljykset (600 g)
-
190 - 210
30 - 35
Piirakka (800 g) emalipelti kannatintasolla 2
20
230 - 250
10 - 15
Täytetty hiival- emalipelti kanla kohotettu
natintasolla 2
kakku (1200 g)
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pizza (1000 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Juustokakku
(2600 g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
170 - 190
60 - 70
Sveitsiläinen
emalipelti kanomenapiirakka natintasolla 1
(1900 g)
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Joulukakku
(2400 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Kinkkupiiras
(1000 g)
yksi pyöreä
vuoka (halkaisija 26 cm)
kannatintasolla 1
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Maalaisleipä
(750 + 750 g)
kaksi pyöreää
alumiinivuokaa
(halkaisija 20
cm) kannatintasolla 1
183)
180 - 200
60 - 70
uuniritilä tasolla 3, leivinpelti
tasolla 1
SUOMI
Ruokalaji
21
Leivinpellin
KypsennysEsilämmitysaiLämpötila (°C) tai paistoaika
tyyppi ja kanka (minuuttia)
natintaso
(minuuttia)
Romanialainen kaksi pyöreää
sokerikakku
alumiinivuokaa
(600 + 600 g)
(pituus: 25 cm)
kannatintasolla 2
10
160 - 170
40 - 50
Romanialainen
sokerikakku perinteinen
(600 + 600 g)
kaksi pyöreää
alumiinivuokaa
(pituus: 20 cm)
kannatintasolla 2
-
160 - 170
30 - 40
Hiivasämpylät
(800 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Kääretorttu
(500 g)
emalipelti kannatintasolla 1
10
150 - 170
15 - 20
Marenki (400
g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
100 - 120
40 - 50
Murotaikinakakku (1500 g)
emalipelti kannatintasolla 3
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Sokerikakku
(600 g)
emalipelti kannatintasolla 3
10
160 - 170
25 - 35
Voikakku (600
g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
180 - 200
20 - 25
1) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
2) Jätä kakku uuniin kymmeneksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
3) Aseta esilämmityksen lämpötilaksi 250 °C.
KIERTOILMA
Esilämmitysaika
(minuuttia)
Lämpötila
(°C)
Kypsennystai paistoaika
(minuuttia)
Ruokalaji
Leivinpellin tyyppi ja
kannatintaso
Pasteijat (250
g)
emalipelti kannatintasolla 3
10
150 - 160
20 - 30
Pasteijat (250
+ 250 g)
emalipelti kannatintasolla 1 ja 3
10
140 - 150
25 - 30
Pasteijat (250
+ 250 + 250
g)
emalipelti kannatintasolla 1, 2 ja 4
10
150 - 160
30 - 35
Matala kakku
(1000 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
150 - 160
30 - 40
22 www.aeg.com
Ruokalaji
Leivinpellin tyyppi ja
kannatintaso
Esilämmitysaika
(minuuttia)
Lämpötila
(°C)
Kypsennystai paistoaika
(minuuttia)
Matala kakku
(1000 + 1000
g)
emalipelti kannatintasolla 1 ja 3
10
140 - 150
45 - 55
Matala kakku
(1000 + 1000
+ 1000 g)
emalipelti kannatintasolla 1, 2 ja 4
10
140 - 150
55 - 65
Hiivalla koho- emalipelti kannatintatettu omena- solla 3
kakku (2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Omenapiiras
(1200 + 1200
g)
kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20
cm) emalipelti kannatintasolla 2 ja 3
10
170 - 180
50 - 60
Pienet kakut
(500 g)
emalipelti kannatintasolla 3
10
140 - 150
30 - 35
Pienet kakut
(500 + 500 g)
emalipelti kannatintasolla 1 ja 3
10
140 - 150
25 - 30
Pienet kakut
(500 + 500 +
500 g)
emalipelti kannatintasolla 1, 2 ja 4
10
150 - 160
25 - 30
Vähärasvainen sokerikakku (350 g)
yksi pyöreä alumiinivuoka (halkaisija 26
cm) kannatintasolla 3
10
150 - 160
30 - 40
Pannukakku
(1200 g)
emalipelti kannatintasolla 3
-
150 - 160
40 - 50 1)
Kana, kokonainen (1400
g)
uuniritilä tasolla 2, leivinpelti tasolla 1
-
170 - 190
50 - 60
Porsaankyljyk- uuniritilä tasolla 3, leiset (600 g)
vinpelti tasolla 1
-
180 - 200
30 - 40
15
230 - 250
10 - 15
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Piirakka (800
g)
emalipelti kannatintasolla 2
Täytetty hiiemalipelti kannatintavalla kohotet- solla 3
tu kakku (1200
g)
Pizza (1000 +
1000 g)
emalipelti kannatintasolla 1 ja 3
-
180 - 200
50 - 60
Juustokakku
(2600 g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
150 - 170
60 - 70
SUOMI
Ruokalaji
Leivinpellin tyyppi ja
kannatintaso
23
Esilämmitysaika
(minuuttia)
Lämpötila
(°C)
Kypsennystai paistoaika
(minuuttia)
Sveitsiläinen
omenapiirakka (1900 g)
emalipelti kannatintasolla 3
15
180 - 200
30 - 40
Joulukakku
(2400 g)
emalipelti kannatintasolla 3
10
150 - 170
50 - 60 2)
Kinkkupiiras
(1000 g)
yksi pyöreä vuoka
(halkaisija 26 cm) kannatintasolla 2
15
210 - 230
35 - 45
Maalaisleipä
(750 + 750 g)
kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20
cm) kannatintasolla 3
15 3)
180 - 190
50 - 60
Romanialainen sokerikakku (600 +
600 g)
kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 25
cm) kannatintasolla 2
10
150 - 170
40 - 50
Romanialainen sokerikakku - perinteinen (600 +
600 g)
kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20
cm) kannatintasolla 2
-
160 - 170
30 - 40
Hiivasämpylät emalipelti kannatinta(800 g)
solla 3
10
180 - 200
10 - 15
Hiivasämpylät emalipelti kannatinta(800 + 800 g) solla 1 ja 3
10
180 - 200
15 - 20
Kääretorttu
(500 g)
emalipelti kannatintasolla 3
10
150 - 170
10 - 15
Marenki (400
g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
100 - 120
50 - 60
Marenki (400
+ 400 g)
emalipelti kannatintasolla 1 ja 3
-
100 - 120
55 - 65
Marenki (400
+ 400 + 400
g)
emalipelti kannatintasolla 1, 2 ja 4
-
115 - 125
65 - 75
Murotaikina- emalipelti kannatintakakku (1500 g) solla 2
10
170 - 180
20 - 30
Sokerikakku
(600 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
150 - 170
20 - 30
Voikakku (600
+ 600 g)
emalipelti kannatintasolla 1 ja 3
10
150 - 170
20 - 30
1) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
2) Jätä kakku uuniin kymmeneksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
3) Aseta esilämmityksen lämpötilaksi 230 °C.
24 www.aeg.com
KIERTOILMA
Ruokalaji
Leivinpellin
KypsennysEsilämmitysaiLämpötila (°C) tai paistoaika
tyyppi ja kanka (minuuttia)
natintaso
(minuuttia)
Pasteijat (250
g)
emalipelti kannatintasolla 3
10
140 - 150
20 - 30
Pasteijat (250
+ 250 g)
emalipelti kannatintasolla 1
ja 3
10
140 - 150
25 - 30
Pasteijat (250
+ 250 + 250 g)
emalipelti kannatintasolla 1,
2 ja 3
10
150 - 160
30 - 40
Matala kakku
(500 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
150 - 160
30 - 35
Matala kakku
(500 + 500 g)
emalipelti kannatintasolla 1
ja 3
10
150 - 160
35 - 45
Matala kakku
(500 + 500 +
500 g)
emalipelti kannatintasolla 1,
2 ja 4 1)
10
155 - 165
40 - 50
Hiivalla koho- emalipelti kantettu omenanatintasolla 3
kakku (2 000 g)
-
170 - 180
40 - 50
Omenapiiras
(1200 + 1200
g)
kaksi pyöreää
alumiinivuokaa
(halkaisija 20
cm) kannatintasolla 2
-
165 - 175
50 - 60
Pienet kakut
(500 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
150 - 160
20 - 30
Pienet kakut
(500 + 500 g)
emalipelti kannatintasolla 1
ja 3
10
150 - 160
30 - 40
Pienet kakut
(500 + 500 +
500 g)
emalipelti kannatintasolla 1,
2 ja 4 1)
10
150 - 160
35 - 45
Vähärasvainen
sokerikakku
(350 g)
yksi pyöreä
alumiinivuoka
(halkaisija 26
cm) kannatintasolla 1
10
150 - 160
20 - 30
Pannukakku
(1200 g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
150 - 160
30 - 35 2)
SUOMI
Ruokalaji
25
Leivinpellin
KypsennysEsilämmitysaiLämpötila (°C) tai paistoaika
tyyppi ja kanka (minuuttia)
natintaso
(minuuttia)
Kana, kokonai- uuniritilä tasolnen (1300 g)
la 2, leivinpelti
tasolla 1
-
170 - 180
40 - 50
Porsaanpaisti
(800 g)
-
170 - 180
45 - 50
20 - 30
150 - 160
20 - 30
uuniritilä tasolla 2, leivinpelti
tasolla 1
Täytetty hiival- emalipelti kanla kohotettu
natintasolla 2
kakku (1200 g)
Pizza (1000 +
1000 g)
emalipelti kannatintasolla 1
ja 3
-
180 - 200
30 - 40
Pizza (1000 g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
190 - 200
25 - 35
Juustokakku
(2600 g)
emalipelti kannatintasolla 1
-
160 - 170
40 - 50
10 - 15
180 - 200
30 - 40
Sveitsiläinen
emalipelti kanomenapiirakka natintasolla 2
(1900 g)
Joulukakku
(2400 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
150 - 160
35 - 40 2)
Kinkkupiiras
(1000 g)
yksi pyöreä
vuoka (halkaisija 26 cm)
kannatintasolla 2
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Maalaisleipä
(750 + 750 g)
kaksi pyöreää
alumiinivuokaa
(halkaisija 20
cm) kannatintasolla 1
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
10 - 15
155 - 165
40 - 50
Romanialainen kaksi pyöreää
sokerikakku
alumiinivuokaa
(600 + 600 g)
(halkaisija 25
cm) kannatintasolla 2
Romanialainen
sokerikakku perinteinen
(600 + 600 g)
kaksi pyöreää
alumiinivuokaa
(halkaisija 20
cm) kannatintasolla 2
-
150 - 160
30 - 40
Hiivasämpylät
(800 g)
emalipelti kannatintasolla 3
15
180 - 200
10 - 15
26 www.aeg.com
Leivinpellin
KypsennysEsilämmitysaiLämpötila (°C) tai paistoaika
tyyppi ja kanka (minuuttia)
natintaso
(minuuttia)
Ruokalaji
Hiivasämpylät
(800 + 800 g)
emalipelti kannatintasolla 1
ja 3
15
180 - 200
15 - 20
Kääretorttu
(500 g)
emalipelti kannatintasolla 3
10
150 - 160
15 - 25
Marenki (400
g)
emalipelti kannatintasolla 2
-
110 - 120
30 - 40
Marenki (400 + emalipelti kan400 g)
natintasolla 1
ja 3
-
110 - 120
45 - 55
Marenki (400 + emalipelti kan400 + 400 g)
natintasolla 1,
2 ja 4 1)
-
115 - 125
55 - 65
Murotaikinakakku (1500 g)
emalipelti kannatintasolla 3
-
160 - 170
25 - 35
Sokerikakku
(600 g)
emalipelti kannatintasolla 2
10
150 - 160
25 - 35
Voikakku (600
+ 600 g)
emalipelti kannatintasolla 1
ja 3
10
160 - 170
25 - 35
1) Kun kakku on valmis tasolla 4, poista se uunista ja aseta sen tilalle tason 1 kakku. Kypsennä
toiset 10 minuuttia.
2) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
3) Aseta esilämmityksen lämpötilaksi 250 °C.
TURBOGRILLI
Ruokalaji
Kannatintaso
KypsennysEsilämmitysaiLämpötila (°C) tai paistoaika
ka (minuuttia)
(minuuttia)
Paahtoleipä
(500 g)
3
10
230
3-5
Kana, puolikas
(1200 g)
2
-
200
25 + 25
Porsaankyljykset (500 g)
2
-
230
20 + 20
SUOMI
27
PIZZA-TOIMINTO
Esilämmitysaika (minuuttia)
Lämpötila
(°C)
Kypsennys- tai
paistoaika
(minuuttia)
Omenapiiras
kaksi pyöreää alumiinivuo(1200 + 1200 g) kaa (halkaisija 20 cm) kannatintasolla 2
-
170 - 180
50 - 60
Kana, kokonainen (1400 g)
kannatintaso 2
-
165 - 175
55 - 65
Kana, puolikas
(1350 g)
kannatintaso 2
-
165 - 175
30 - 35
Pizza (1000 +
1000 g)
emalipelti tai alumiinipelti
kannatintasolla 1 ja 2 1)
-
180 - 200
30
Pizza (1000 g)
emalipelti kannatintasolla
2
-
190 - 200
25 - 35
Kinkkupiiras
(1000 g)
kannatintaso 2
10 - 15
210 - 220
20 - 30
Ruokalaji
Leivinpellin tyyppi ja
kannatintaso
1) Vaihda ritilät tasojen välillä 20 minuutin kuluttua.
Tietoa akryyliamidista
Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten
tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti
tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas
ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran
akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi
suosittelemme ruokien kypsennystä
mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa
sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.
28 www.aeg.com
UUNI - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
VAROITUS!
Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa sisemmän lasin luukun ollessa paikallaan.
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
• Puhdista uuni sisältä jokaisen käytön jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
• Pese kaikki uunin varusteet (käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja pesuainetta) jokaisen käytön jälkeen ja anna
niiden kuivua.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
käytä puhdistuksessa voimakkaita pesuaineita, teräviä esineitä äläkä pese niitä
astianpesukoneessa. Tarttumaton pinta
voi vaurioitua.
VAROITUS!
Varmista, että lasipaneelit ovat
jäähtyneet ennen lasiluukun puhdistamista. On olemassa lasin rikkoutumisvaara.
VAROITUS!
Jos luukun lasipaneelit vaurioituvat tai niissä on naarmuja, niiden
kestävyys heikkenee ja ne voivat
rikkoutua. Vaihda tällöin lasipaneelit. Kysy lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä.
UUNINLUUKUN
PUHDISTAMINEN
Uuninluukussa on kaksi päällekkäin asetettua lasia. Irrota uuninluukku sen puhdistamisen helpottamiseksi.
Uuninluukun ja lasilevyn irrottaminen
1.
Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
SUOMI
2.
Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja.
3.
Sulje uuninluukku ensimmäiseen
avausasentoon (puoliväliin). Vedä
luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan.
4.
Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle. Poista luukun alareunasta kaksi ruuvia ruuvimeisselin avulla.
Pidä ruuvit tallessa.
1
1
29
30 www.aeg.com
5.
3
2
2
6.
7.
Puhdista lasi vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa varovasti.
Avaa luukun sisäosa puu- tai muovikaapimen tms. avulla. Pidä kiinni luukun ulko-osasta ja paina luukun sisäosaa luukun yläreunaa vasten.
Nosta luukun sisäosaa.
Puhdista luukun sisäpuoli.
VAROITUS!
Puhdista lasi vain vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Hankaavat puhdistusaineet, tahranpoistoaineet ja terävät esineet (esim.
veitset tai kaapimet) voivat aiheuttaa vaurioita lasiin.
Luukun ja lasilevyn kiinnittäminen takaisin paikalleen
Kun puhdistustoimenpide on suoritettu,
aseta uunin luukku paikoilleen. Suorita
edellä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
4
4
6
5
5
KANNATINKISKOT
Kannatinkiskot voi ottaa pois sivuseinämien puhdistuksen ajaksi.
Kannatinkiskojen irrottaminen
1. Vedä kannattimien etuosa irti sivuseinästä.
2. Vedä kannattimia sivuseinän takaosasta kannatinkiskojen poistamiseksi.
SUOMI
Kannatinkiskojen kiinnittäminen
31
Kannatinkiskojen pyöristettyjen
päiden on oltava eteenpäin!
Kiinnitä kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
UUNIN KATTO
VAROITUS!
Katkaise virta laitteesta ennen kuin
taivutat grillivastuksen alas. Tarkista, että laite on kylmä.
Palovammojen vaara!
Uunin katossa oleva grillivastus voidaan
taivuttaa alas, jolloin uunin katto on helpompi puhdistaa.
Vastuksen taivuttaminen
1. Irrota grillivastuksen kiinnitysruuvi.
Käytä ruuvimeisseliä ensimmäisellä
kerralla.
2.
3.
4.
Vedä grillivastusta varovasti alaspäin
siten, että uunin katto on helposti
puhdistettavissa.
Puhdista uunin katto sopivalla puhdistusaineella ja pyyhi kuivaksi.
Nyt uunin katto on helppo puhdistaa.
Vastuksen asentaminen
1. Työnnä grillielementti varovasti paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvi.
Tarkista, että grillivastus menee
kunnolla uunin katossa, kummallakin puolella olevan kannakkeen
taakse.
VAROITUS!
Varmista, että grillivastuksen kiinnitysruuvi on kunnolla kiristetty,
jotta vastus ei pääse putoamaan
alas käytön aikana.
LAATIKON IRROTUS
Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan
irrottaa puhdistamista varten.
Laatikon irrotus
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta laatikkoa hitaasti.
3. Vedä laatikko kokonaan ulos.
Laatikon asentaminen
Asenna laatikko takaisin paikalleen suorittamalla edellä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
32 www.aeg.com
VAROITUS!
Älä säilytä laatikossa tulenarkoja
esineitä (kuten puhdistustarvikkeita, muovipusseja, patalappuja, paperia tai puhdistussuihkeita). Laatikko voi kuumentua uunia käytettäessä. Tulipalon vaara.
UUNIN LAMPPU
VAROITUS!
Ole varovainen vaihtaessasi uunin
lamppua. Olemassa on sähköiskuvaara.
Ennen uunin lampun vaihtamista:
• Kytke uuni pois toiminnasta.
• Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä.
Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta
lamppu tai suojalasi eivät rikkoudu, jos ne vahingossa putoavat.
1.
Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda tilalle uunin lamppu, jonka
lämmönkestävyys on 300 °C.
Käytä tyypiltään samanlaista uunin
lamppua.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
SUOMI
33
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.
Sulaketaulun sulake on
palanut.
Tarkista sulake. Jos sulake
palaa useita kertoja, ota
yhteyttä sähköasentajaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Lapsilukko tai painikeluki- Katso kappale "Laitteen
tus on kytketty toiminkäyttö".
taan.
Laite ei toimi lainkaan.
Laitetta ei ole kytketty toi- Kytke laite toimintaan.
mintaan.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei
ole tehty.
Uunin lamppu ei syty.
Uunin lamppu on palanut. Vaihda uunin lamppu.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Ruokien päällä ja uunin si- Ruoka on jätetty uuniin
sällä on höyryä ja kosteut- liian pitkäksi ajaksi.
ta.
Älä jätä ruokia uuniin 15–
20 minuuttia pitemmäksi
ajaksi kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy "12.00" ja On tapahtunut sähkökat"LED".
kos.
Aseta kello.
Jälkilämmön merkkivalo
ei syty.
Keittoalue ei ole kuuma,
Jos keittoalue on toimikoska sitä on käytetty vain nut riittävän kauan ollakvähän aikaa.
seen kuuma, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Keittoalueen tehotaso
asettuu
.
Yhden tai useamman kos- Poista esineet kosketusketuspainikkeen päällä on painikkeiden päältä. Pyyhi
jotain tai käyttöpaneelilla käyttöpaneeli puhtaaksi.
on vettä tai rasvatahroja.
Äänimerkki kuuluu, kun
laite on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Tehotaso muuttuu.
Tehonhallinta-toiminto on Katso kohta "Tehonhallinpäällä.
ta".
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
näkyy näytössä.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminut.
Katkaise virta laitteesta ja
kytke se uudelleen toimintaan.
näkyy näytössä.
Keittoalueen ylikuumenemissuoja on lauennut.
Sammuta keittoalue ja
kytke se uudelleen toimintaan.
näkyy näytössä.
Keittoalueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia keittoalueelle.
näkyy näytössä.
Virheellinen keittoastia.
Käytä oikeantyyppistä
keittoastiaa.
34 www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
näkyy näytössä.
Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle.
Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
ja numero näkyvät
näytössä.
Laitteessa on jokin vika.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota
sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uumerkkivalo
delleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laite ei toimi lainkaan.
Esittelytoiminto on toi•
näkyy näytössä, kun minnassa.
laite kytketään sähköverkkoon.
• Näytössä ei näy
,
kun keittoaluetta käytetään ilman keittoastiaa.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Kytke
virta uudelleen. Suorita
seuraavat toimenpiteet 4
sekunnin aikana:
1. Käännä oikean keittoalueen nuppia vastapäivään minimiasentoon saakka.
2. Käännä säädin asentoon 0.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. Esittelytoiminto
on kytketty pois toiminnasta.
Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
SUOMI
35
ASENNUS
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
LAITTEEN SIJOITTAMINEN
Vähimmäisetäisyydet
Mitat
mm
A
690
B
150
TEKNISET TIEDOT
Mitat
B
A
Korkeus
898 mm
Leveys
500 mm
Syvyys
600 mm
Kokonaisteho
10435 W
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Voit asentaa laitteen yhden kaapin viereen, kahden kaapin väliin ja nurkkaan.
TASAPAINOTUS
Lieden korkeus on 898 mm ja syvyys 500 mm toimitushetkellä.
Lieden korkeuden ja syvyyden muuttaminen:
1. Aseta liesi yhden sivun varaan.
2. Säädä jalustan syvyyttä ruuvaamalla
ruuvi A auki ja löysäämällä kannattimen ruuveja B.
3. Aseta vaadittu syvyys.
4. Ruuvaa ruuvit A ja B kiinni.
A
B
A
49
50
51
52
36 www.aeg.com
5.
6.
7.
C
Säädä korkeutta ruuvaamalla jalustan
takaosan keskellä oleva ruuvi C (1
ruuvi) ja sivuruuvit D (4 ruuvia) auki.
Paina jalusta vaadittuun korkeusasetukseen (923, 898 tai 858 mm).
Ruuvaa ruuvit C ja D kiinni.
Aseta liesi samalle tasolle muiden
pintojen kanssa säätämällä laitteen alla olevia pieniä jalkoja.
D
Aseta laitteen yläpinta vaakasuoraan asennuksen yhteydessä.
80-85
mm
Säädä pyörät (1) ruuvimeisselillä. Säädä
laitteen alla olevat pienet jalat (2) avaimella.
317322 mm
1
2
KAATUMISESTE
VAROITUS!
Asenna kaatumiseste, jotta laite ei
kaadu väärän kuormituksen seurauksena.
Kaatumiseste toimii vain, kun laite
on asetettu oikealle korkeudelle.
Kaatumisesteen asentaminen
1. Määritä laitteen oikea korkeus ja leveys ennen kuin alat liittää kaatumisestettä.
2. Tarkista, että laitteen takana oleva
seinäpinta on tasainen.
3. Asenna kaatumiseste alla olevan kuvan mukaisesti (kaatumiseste vasemmalla).
4.
Jos olet muuttanut lieden mittoja,
kohdenna kaatumiseste oikein.
Jos ympäröivien kalustekaappien
väli on suurempi kuin laitteen leveys, määritä mitat siten, että laite
on keskellä.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu.
Laitteen mukana ei toimiteta pistoketta eikä virtajohtoa.
Soveltuvat virtajohtotyypit: H05 RR-F riittävällä pinta-alalla.
SUOMI
Virtajohto ei saa olla kosketuksessa kuvassa olevan laitteen osan
kanssa.
37
38 www.aeg.com
INNEHÅLL
40
43
44
45
47
49
50
51
52
55
64
69
71
SÄKERHETSINFORMATION
PRODUKTBESKRIVNING
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
HÄLL – RÅD OCH TIPS
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
UGN - KLOCKFUNKTIONER
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
UGN – RÅD OCH TIPS
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
INSTALLATION
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i
lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR:
- Produkter
- Broschyrer
- Bruksanvisningar
- Felsökare
- Serviceinformation
www.aeg.com
TECKENFÖRKLARING
Varning - Viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
39
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEG-produkter
snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats
och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig: från köksredskap för
specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten.
Modell
PNC (produktnr)
Serienummer
40 www.aeg.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före
installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
SÄKERHET FÖR BARN OCH
HANDIKAPPADE
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om
de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert
sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte
leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.
ALLMÄN SÄKERHET
• Ändra inte produktens specifikation.
Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
INSTALLATION
• Förutsättningar för installation för den
här produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte
produkten om den är skadad. Kontakta
leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det
kan göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv
och standarder i landet där produkten
används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Placera inte produkten på en sockel.
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta
ett auktoriserat servicecenter. Detta för
att förhindra konstruktionsskador eller
fysisk skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
• Information om spänningen finns på
typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isoleringsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
SVENSKA
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter
till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra
eller komma nära den varma luckan på
produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller
förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från uttaget. Dra alltid i
stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
ANVÄNDNING
• Använd produkten bara för matlagning
i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta
för att förhindra fysisk skada på person
eller skada på egendom.
• Övervaka alltid produkten under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga
kan strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har
kontakt med vatten. Använd inte produkten med våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de
kan bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Använd handskar när du sätter in eller
tar ut tillbehör eller formar.
• Produkten och åtkomliga delar blir heta
under användning. Var försiktig så att
du inte rör vid värmeelementen. Håll
barn borta från produkten om de inte
är under uppsikt hela tiden.
41
• Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga
produkter och/eller föremål som lätt
smälter (av plast eller aluminium) i, i
närheten av eller på produkten. Det
finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.
• Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada
på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten
aluminium eller med skadad botten kan
repa hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De
sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).
• Sätt inte något på hällen som kan smälta.
42 www.aeg.com
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada
hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30
cm från induktionskokzonen när den är
påslagen.
• Använd inte produkten med en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig.
Det finns risk att glaspanelerna kan
spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att
ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras
med milt handdiskmedel och vatten.
Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande
svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter
som denna. De kan inte användas för
att lysa upp ett rum, varken helt eller
delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är specialdesignad för produkter som denna.
• Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
KUNDSERVICE
• Bara en behörig tekniker får reparera
eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
BORTSKAFFANDE AV
APPARATEN
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera
den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
SVENSKA
43
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1 2
3 4
5
1 Vred för hällen
1
2 Temperaturindikator
3 Temperaturvred
4 Temperatur-/tidsdisplay
6
7
4
10
3
8
2
5 Vred för ugnsfunktionerna
6 Grillning
7 Ugnslampa
8 Fläkt
9 Typskylt
1
10 Ugnsnivåer
9
BESKRIVNING AV HÄLLEN
1
2
1 Enskild kokzon 2100 W, med effekt-
210 mm
funktion 3700 W
140 mm
2 Enskild kokzon 1400 W, med effekt-
funktion 2500 W
3 Visningar av värmelägen
4 Enskild kokzon 1800 W, med effekt-
5
140 mm
180 mm
3
funktion 2800 W
5 Enskild kokzon 1400 W, med effekt-
funktion 2500 W
4
UGNSTILLBEHÖR
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
uppsamlingsfat för fett.
• Avtagbara teleskopskenor
För att sätta galler eller plåtar på den.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när
produkten används.
44 www.aeg.com
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
FÖRSIKTIGHET
Håll alltid i mitten av handtaget
för att öppna ugnsluckan.
FÖRSTA RENGÖRING
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se
avsnitt "Underhåll och rengöring".
4.
Låt hushållsapparaten köras utan mat
i ungefär 10 minuter.
5.
Ställ in funktion
och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat
i ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i
hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge
lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera
att luftflödet är tillräckligt.
MEKANISKT LUCKLÅS
Det förhindrar barn från att öppna
ugnsluckan.
STÄLLA KLOCKAN
Du måste ställa in klockan innan
du kan använda ugnen.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett
strömavbrott blinkar indikeringen för tiden.
Tryck på + eller --knappen för att ställa in
rätt tid.
Öppna produktluckan:
1. Håll lucklåset intryckt.
2. Öppna luckan.
Tryck inte på lucklåset när du
stänger produktluckan!
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
När du ändrar klockan kan du inte
samtidigt ställa in Koktid
eller
Sluttid
.
FÖRVÄRM
1.
Ställ in funktion
och maxtemperatur.
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat
i ungefär 1 timme.
3.
Ställ in funktion
tur.
och maxtempera-
Avstängning av produkten inaktiverar inte det mekaniska lucklåset.
SVENSKA
45
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Av-läge
Effektfunktionen förser kokzonerna med
mer effekt, till exempel för att snabbt
koka upp en stor mängd vatten. För att
slå på effektfunktionen vrider du kokvisas i diszonsvredet åt höger tills
playen. Effektfunktionen är aktiverad i
högst 10 minuter. Därefter ställs kokzonen
automatiskt in på det högsta värmeläget.
Vrid vredet moturs för att stänga av funktionen.
Värmelägen
(1 = lägst; 9 = högst)
EFFEKTREGLERING
Använd induktionskokzonerna
med lämpliga kokkärl.
VÄRMELÄGEN
Kontrollvred
0
1-9
B
SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV
EFFEKTFUNKTIONEN
Funktion
Effektfunktion
1.
Vrid kontrollvredet till önskat värmeläge.
2. Vrid kontrollvredet till läge "0" för att
slutföra tillagningen.
VISNINGAR AV VÄRMELÄGEN
På displayen visas vilka funktioner
som är aktiva
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
-
Kokzonen är på
Effektfunktion
Ett fel har uppstått
Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta
nivån för en kokzon i paret och minskar
automatiskt effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
En kokzon är fortfarande
varm (restvärme)
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Olämpligt eller för litet
kokkärl eller inget kokkärl
på kokzonen
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds
och hällen stängs av. Se tabellen.
Automatisk avstängning är
aktiverad
RESTVÄRMEINDIKERING
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon är varm.
VARNING
Risk för brännskador på grund av
restvärme!
46 www.aeg.com
Automatiska avstängningstider
Värmeläge
-
-
Stängs av efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timmar
SVENSKA
47
HÄLL – RÅD OCH TIPS
KOKKÄRL FÖR
INDUKTIONSKOKZONER
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart
i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så
tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt
till storleken på kokkärlets botten
upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten
måste dock ha en minsta diameter
på cirka 3/4 av kokzonens storlek.
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och
kokkärlet är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Visslande, surrande ljud: Beror detta på
att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
SPARA ENERGI
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV
TILLAGNING
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
LJUD UNDER ANVÄNDNING
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
VärAnvänd för:
meläge
Tid
Anvisning
1
Varmhållning av tillagad mat
efter
behov
Täck över
1-2
Hollandaisesås, smältning: smör,
choklad, gelatin
5-25
minuter
Rör om då och då
1-2
Stanning: omeletter, äggstanning
10-40
minuter
Tillaga med lock
48 www.aeg.com
VärAnvänd för:
meläge
Tid
Anvisning
2-3
Sjudning av ris och mjölkbaserade rätter, värmning av färdiglagade rätter
25-50
minuter
Tillsätt minst dubbla mängden vätska som ris, rör om
mjölkrätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
minuter
Använd max. 1/4 liter vatten
för 750 gram potatis
4-5
Tillagning av stora mängder mat, 60-150
stuvningar och soppor
minuter
Upp till 3 liter vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: Schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, ägg, pannkakor, munkar
efter
behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter,
njurstek, fransyska
5-15
minuter
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulash, grytstek) fritera pommes frites
Effektfunktionen är lämplig för att värma
upp stora mängder vatten.
SVENSKA
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd
ett speciellt rengöringsmedel för
glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
49
50 www.aeg.com
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA
PRODUKTEN
1.
Ställ vredet för ugnsfunktioner på
ugnsfunktionen.
2. Ställ in temperaturvredet på en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
3. Om du vill avaktivera produkten vrider du vredet för ugnsfunktioner och
temperaturvredet till läget Av.
SÄKERHETSTERMOSTAT
För att undvika farlig överhettning på
grund av felaktig användning av produkten eller defekta komponenter, är ugnen
utrustad med en säkerhetstermostat som
vid behov kopplar bort strömmen. Ugnen
sätts automatiskt på igen när temperaturen sjunker.
KYLFLÄKT
När ugnen är påslagen startar kylfläkten
automatiskt. Om du stänger av produkten
fortsätter kylfläkten att gå tills produkten
svalnat.
UGNSFUNKTIONER
Ugnsfunktioner
Ljus
Över/Undervärme
Tillämpning
För att tända ugnsutrymmet.
Baka och steka på en ugnsnivå.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade bottnar.
Varmluft
För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt.
Varmluft
För ugnsbakning på max tre nivåer samtidigt.
Även för att torka livsmedel.
Utökad grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning.
Varmluftsgrill
För stekning av större stycken kött eller fågel
på en nivå. Även för att gratinera och bryna.
Pizza/paj-funktion
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
SVENSKA
51
UGN - KLOCKFUNKTIONER
DISPLAY
1
2
3
1 Funktionslampor
2 Tidvisning
3 Funktionslampor
4 Knapp "+"
5 Väljarknapp
6 Knapp "-"
6
5
4
Klockfunktion
Klocka
Användning
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. När tiden löper ut
avges en ljudsignal. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Koktid
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Stopptid
För att ställa in när produkten ska stängas av.
Du kan använda Koktid
och
Stopptid
samtidigt för att ställa
in tiden när produkten måste vara
aktiverad och sedan avaktiverad.
, sedan
Ställ först in Koktid
.
Stopptid
INSTÄLLNING AV
KLOCKFUNKTIONER
När tiden gått ut blinkar funktionslampan och under 2 minuter ljuder en
signal.
Med funktionerna Koktid
och
stängs ugnen av auStopptid
tomatiskt.
3. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av signalen.
AVBRYTA
KLOCKFUNKTIONER
1.
Tryck upprepade gånger på Valknappen tills indikeringen för önskad funktion blinkar.
2. Tryck på och håll inne knappen " - ".
Efter några sekunder slocknar klockfunktionen.
1.
Tryck flera gånger på knappen tills
lampan för önskad funktion blinkar.
2.
För att ställa in tid för signalur
,
eller stopptid
, använd
koktid
knappen "+" eller "-".
Motsvarande kontrollampa tänds.
52 www.aeg.com
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
SÄTTA IN UGNSTILLBEHÖREN
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de pekar mot inbyggnadsugnens botten. Skjut in tillbehören mellan
styrskenorna på en av inbyggnadsugnens
nivåer.
Sätta in galler och djup långpanna samtidigt
Lägg gallret på den djupa långpannan.
Skjut in den djupa långpannan mellan
styrskenorna på en av inbyggnadsugnens
nivåer.
TELESKOPSKENOR
Du kan installera dem på olika gallernivåer, förutom nivå 4.
SVENSKA
1 cm
53
Montera teleskopskenorna
1. Vrid teleskopskenan cirka 90°.
2. För spärren på teleskopskenans bakre
del på hyllstödets skena. Du kan installera teleskopskenorna på varje
gallernivå, förutom nivå 4. Kontrollera
att du sätter skenan på rätt sida i ugnen.
3. Vrid skenan till rätt läge. Stoppelementet som finns i ena änden av teleskopskenan måste peka uppåt.
4. Tryck skenan hela vägen till ugnens
bakvägg.
5. Tryck teleskopskenans främre del mot
hyllstödsskenan. Det hörs ett klick när
spärren framtill låses.
6. Gör på samma sätt för att montera
den andra teleskopskenan. Se till att
båda teleskopskenorna är placerade
på samma nivå.
Ta bort teleskopskenorna
1. Tryck och håll in spärren på framsidan
av teleskopskenan.
2. Dra ut skenans främre del från hyllstödet.
3. Vrid teleskopskenan cirka 90°.
4. Dra ut skenans bakre del från hyllstödet.
5. Gör på samma sätt för att ta bort den
andra teleskopskenan.
2
1
FÖRSIKTIGHET
Diska inte teleskopskenorna i diskmaskinen. Smörj inte teleskopskenorna.
TELESKOPSKENOR – ISÄTTNING AV UGNSTILLBEHÖR
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna.
54 www.aeg.com
Sätta in galler och djup långpanna samtidigt
Lägg gallret på den djupa långpannan.
Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
FÖRSIKTIGHET
Du måste trycka tillbaka teleskopskenorna in i produkten helt
innan du stänger ugnsluckan.
SVENSKA
55
UGN – RÅD OCH TIPS
TILLAGNING AV KÖTT OCH
FISK
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar på
emaljen.
• Tillaga inte kött som väger mindre än 1
kg. Köttet blir för torrt om du tillagar för
små mängder.
• Använd en långpanna för mycket fet
mat för att förhindra att det blir fläckar i
ugnen som inte går att få bort.
• Låt köttet vara i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• Häll i lite vatten i långpannan för att
undvika att det bildas för mycket rök i
ugnen under stekningen. Häll i lite vatten varje gång det torkat upp för att
förhindra att röken kondenseras.
• Ugnen har fyra nivåer. Räkna nivåerna
från botten av produkten.
• Du kan tillaga olika maträtter på två nivåer samtidigt. Placera gallren på nivå 1
och 3.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Detta är normalt. Stå
alltid en bit ifrån ugnen när du öppnar
ugnsluckan vid matlagning. Kör ugnen i
10 minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra tillagningsresultaten och skada emaljen.
TILLAGNINGSTIDER
Tillagningstiden beror på typen av mat
samt matens konsistens och volym.
Observera resultaten du erhåller när du
använder produkten i början. Experimentera dig fram till de bästa inställningarna
(t.ex. värmeläge och koktid) för dina kokkärl, recept och matmängder när du använder denna produkt.
BAKNING AV KAKOR
• Värm ugnen i ca 10 minuter före tillagning.
• Öppna inte ugnsluckan innan 3/4 av
gräddningstiden har gått
• Om du använder två bakplåtar samtidigt ska en nivå mellan dem vara tom.
ÖVER/UNDERVÄRME
Livsmedel
Plåttyp och
gallernivå
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
Smördegsremsor (250 g)
emaljerad plåt
på nivå 3
-
150
25 - 30
Platt kaka
(1000 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
10
160 - 170
30 - 35
Jästkaka med
äpple (2000 g)
emaljerad plåt
på nivå 3
-
170 - 190
40 - 50
Äppelpaj
(1200+1200 g)
2 runda aluminiumplåtar
(diameter: 20
cm) på nivå 1
15
180 - 200
50 - 60
56 www.aeg.com
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
Muffins (500 g) emaljerad plåt
på nivå 2
10
160 - 180
25 - 30
Lätt sockerkaka utan fett
(350 g)
10
160 - 170
25 - 30
Kaka i långemaljerad plåt
panna (1500 g) på nivå 2
-
160 - 170
45 - 551)
Hel kyckling
(1350 g)
galler på nivå
2, bakplåt på
nivå 1
-
200 - 220
60 - 70
Halv kyckling
(1300 g)
galler på nivå
3, bakplåt på
nivå 1
-
190 - 210
30 - 35
Fläskkotlett
(600 g)
galler på nivå
3, bakplåt på
nivå 1
-
190 - 210
30 - 35
Mördegskaka
(800 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
20
230 - 250
10 - 15
Fylld jästkaka
(1200 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pizza (1000 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Cheesecake
(2600 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
-
170 - 190
60 - 70
Schweizisk äp- emaljerad plåt
pelkaka (1900 på nivå 1
g)
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Julkaka (2400
g)
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Livsmedel
Plåttyp och
gallernivå
1 rund aluminiumplåt (diameter: 26 cm)
på nivå 1
emaljerad plåt
på nivå 2
Ost- och skink- 1 rund plåt
paj (1000 g)
(diameter: 26
cm) på nivå 1
Bondbröd
(750 + 750 g)
2 runda aluminiumplåtar
(diameter: 20
cm) på nivå 1
183)
180 - 200
60 - 70
Ungersk valnötsdessert
(600 + 600 g)
2 runda aluminiumplåtar
(längd: 25 cm)
på nivå 2
10
160 - 170
40 - 50
SVENSKA
57
Plåttyp och
gallernivå
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
Ungersk valnötsdessert traditionell
(600 + 600 g)
2 runda aluminiumplåtar
(längd: 20 cm)
på nivå 2
-
160 - 170
30 - 40
Jästbullar (800
g)
emaljerad plåt
på nivå 2
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Rulltårta (500
g)
emaljerad plåt
på nivå 1
10
150 - 170
15 - 20
Maräng (400
g)
emaljerad plåt
på nivå 2
-
100 - 120
40 - 50
Smulpaj (1500
g)
emaljerad plåt
på nivå 3
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Sockerkaka
(600 g)
emaljerad plåt
på nivå 3
10
160 - 170
25 - 35
Butterkaka
(600 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
10
180 - 200
20 - 25
Livsmedel
1) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
2) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 10 minuter.
3) Ställ in temperaturen på 250 °C för förvärmning.
VARMLUFT
Förvärmning (minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid (minuter)
emaljerad plåt på nivå
3
10
150 - 160
20 - 30
Smördegsemaljerad plåt på nivå
remsor (250 + 1 och 3
250 g)
10
140 - 150
25 - 30
Smördegsemaljerad plåt på nivå
remsor (250 + 1, 2 och 4
250 + 250 g)
10
150 - 160
30 - 35
Platt kaka
(1000 g)
emaljerad plåt på nivå
2
10
150 - 160
30 - 40
Platt kaka
(1000 + 1000
g)
emaljerad plåt på nivå
1 och 3
10
140 - 150
45 - 55
Platt kaka
(1000 + 1000
+ 1000 g)
emaljerad plåt på nivå
1, 2 och 4
10
140 - 150
55 - 65
Livsmedel
Smördegsremsor (250
g)
Plåttyp och gallernivå
58 www.aeg.com
Förvärmning (minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid (minuter)
Jästkaka med emaljerad plåt på nivå
äpple (2000 g) 3
10
170 - 180
40 - 50
Äppelpaj
(1200 + 1200
g)
2 runda aluminiumplåtar (diameter: 20 cm)
på nivå 2 och 3
10
170 - 180
50 - 60
Muffins (500
g)
emaljerad plåt på nivå
3
10
140 - 150
30 - 35
Muffins (500 + emaljerad plåt på nivå
500 g)
1 och 3
10
140 - 150
25 - 30
Muffins (500 + emaljerad plåt på nivå
500 + 500 g)
1, 2 och 4
10
150 - 160
25 - 30
Lätt sockerka- 1 rund aluminiumplåt
ka utan fett
(diameter: 26 cm) på
(350 g)
nivå 3
10
150 - 160
30 - 40
Livsmedel
Plåttyp och gallernivå
Kaka i långpanna (1 200
g)
emaljerad plåt på nivå
3
-
150 - 160
40 - 50 1)
Hel kyckling
(1 400 g)
galler på nivå 2, bakplåt på nivå 1
-
170 - 190
50 - 60
Fläskkotlett
(600 g)
galler på nivå 3, bakplåt på nivå 1
-
180 - 200
30 - 40
Mördegskaka
(800 g)
emaljerad plåt på nivå
2
15
230 - 250
10 - 15
Fylld jästkaka
(1200 g)
emaljerad plåt på nivå
3
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Pizza (1000 +
1000 g)
emaljerad plåt på nivå
1 och 3
-
180 - 200
50 - 60
Cheesecake
(2600 g)
emaljerad plåt på nivå
2
-
150 - 170
60 - 70
Schweizisk
äppelkaka
(1900 g)
emaljerad plåt på nivå
3
15
180 - 200
30 - 40
Julkaka (2400
g)
emaljerad plåt på nivå
3
10
150 - 170
50 - 60 2)
Ost- och
1 rund plåt (diameter:
skinkpaj (1000 26 cm) på nivå 2
g)
15
210 - 230
35 - 45
15 3)
180 - 190
50 - 60
Bondbröd
(750 + 750 g)
2 runda aluminiumplåtar (diameter: 20 cm)
på nivå 3
SVENSKA
59
Förvärmning (minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid (minuter)
2 runda aluminiumplåtar (diameter: 25 cm)
på nivå 2
10
150 - 170
40 - 50
Ungersk valnötsdessert traditionell
(600 + 600 g)
2 runda aluminiumplåtar (diameter: 20 cm)
på nivå 2
-
160 - 170
30 - 40
Jästbullar
(800 g)
emaljerad plåt på nivå
3
10
180 - 200
10 - 15
Jästbullar
(800 + 800 g)
emaljerad plåt på nivå
1 och 3
10
180 - 200
15 - 20
Rulltårta (500
g)
emaljerad plåt på nivå
3
10
150 - 170
10 - 15
Maräng (400
g)
emaljerad plåt på nivå
2
-
100 - 120
50 - 60
Maräng (400
+ 400 g)
emaljerad plåt på nivå
1 och 3
-
100 - 120
55 - 65
Maräng (400
+ 400 + 400
g)
emaljerad plåt på nivå
1, 2 och 4
-
115 - 125
65 - 75
Smulpaj (1500 emaljerad plåt på nivå
g)
2
10
170 - 180
20 - 30
Sockerkaka
(600 g)
emaljerad plåt på nivå
2
10
150 - 170
20 - 30
Butterkaka
(600 + 600 g)
emaljerad plåt på nivå
1 och 3
10
150 - 170
20 - 30
Livsmedel
Plåttyp och gallernivå
Ungersk valnötsdessert
(600 + 600 g)
1) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
2) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 10 minuter.
3) Ställ in temperaturen på 230 °C för förvärmning.
VARMLUFT
Livsmedel
Plåttyp och
gallernivå
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
Smördegsremsor (250 g)
emaljerad plåt
på nivå 3
10
140 - 150
20 - 30
Smördegsremsor (250 +
250 g)
emaljerad plåt
på nivå 1 och
3
10
140 - 150
25 - 30
Smördegsremsor (250 +
250 + 250 g)
emaljerad plåt
på nivå 1, 2
och 3
10
150 - 160
30 - 40
60 www.aeg.com
Livsmedel
Plåttyp och
gallernivå
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
Platt kaka (500
g)
emaljerad plåt
på nivå 2
10
150 - 160
30 - 35
Platt kaka (500
+ 500 g)
emaljerad plåt
på nivå 1 och
3
10
150 - 160
35 - 45
Platt kaka (500
+ 500 + 500 g)
emaljerad plåt
på nivå 1, 2
och 4 1)
10
155 - 165
40 - 50
Jästkaka med
äpple (2000 g)
emaljerad plåt
på nivå 3
-
170 - 180
40 - 50
Äppelpaj
(1200 + 1200
g)
2 runda aluminiumplåtar
(diameter: 20
cm) på nivå 2
-
165 - 175
50 - 60
Muffins (500 g) emaljerad plåt
på nivå 2
10
150 - 160
20 - 30
Muffins (500 +
500 g)
emaljerad plåt
på nivå 1 och
3
10
150 - 160
30 - 40
Muffins (500 +
500 + 500 g)
emaljerad plåt
på nivå 1, 2
och 4 1)
10
150 - 160
35 - 45
Lätt sockerkaka utan fett
(350 g)
1 rund aluminiumplåt (diameter: 26 cm)
på nivå 1
10
150 - 160
20 - 30
Kaka i långpanna (1 200
g)
emaljerad plåt
på nivå 2
-
150 - 160
30 - 35 2)
Hel kyckling
(1 300 g)
galler på nivå
2, bakplåt på
nivå 1
-
170 - 180
40 - 50
Fläsk (800 g)
galler på nivå
2, bakplåt på
nivå 1
-
170 - 180
45 - 50
Fylld jästkaka
(1200 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
20 - 30
150 - 160
20 - 30
Pizza (1000 +
1000 g)
emaljerad plåt
på nivå 1 och
3
-
180 - 200
30 - 40
Pizza (1000 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
-
190 - 200
25 - 35
SVENSKA
Livsmedel
Cheesecake
(2600 g)
Plåttyp och
gallernivå
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
emaljerad plåt
på nivå 1
-
160 - 170
40 - 50
10 - 15
180 - 200
30 - 40
10
150 - 160
35 - 40 2)
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Schweizisk äp- emaljerad plåt
pelkaka (1900 på nivå 2
g)
Julkaka (2400
g)
61
emaljerad plåt
på nivå 2
Ost- och skink- 1 rund plåt
paj (1000 g)
(diameter: 26
cm) på nivå 2
Bondbröd
(750 + 750 g)
2 runda aluminiumplåtar
(diameter: 20
cm) på nivå 1
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
Ungersk valnötsdessert
(600 + 600 g)
2 runda aluminiumplåtar
(diameter: 25
cm) på nivå 2
10 - 15
155 - 165
40 - 50
Ungersk valnötsdessert traditionell
(600 + 600 g)
2 runda aluminiumplåtar
(diameter: 20
cm) på nivå 2
-
150 - 160
30 - 40
Jästbullar (800
g)
emaljerad plåt
på nivå 3
15
180 - 200
10 - 15
Jästbullar (800
+ 800 g)
emaljerad plåt
på nivå 1 och
3
15
180 - 200
15 - 20
Rulltårta (500
g)
emaljerad plåt
på nivå 3
10
150 - 160
15 - 25
Maräng (400
g)
emaljerad plåt
på nivå 2
-
110 - 120
30 - 40
Maräng (400 + emaljerad plåt
400 g)
på nivå 1 och
3
-
110 - 120
45 - 55
Maräng (400 + emaljerad plåt
400 + 400 g)
på nivå 1, 2
och 4 1)
-
115 - 125
55 - 65
Smulpaj (1500
g)
emaljerad plåt
på nivå 3
-
160 - 170
25 - 35
Sockerkaka
(600 g)
emaljerad plåt
på nivå 2
10
150 - 160
25 - 35
62 www.aeg.com
Livsmedel
Butterkaka
(600 + 600 g)
Plåttyp och
gallernivå
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
emaljerad plåt
på nivå 1 och
3
10
160 - 170
25 - 35
1) När kakan på nivå 4 är klar tar du ut den och sätter in kakan från nivå 1. Baka i tio minuter
till.
2) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
3) Ställ in temperaturen på 250 °C för förvärmning.
VARMLUFTSGRILL
Ugnsnivå
Förvärmning
(minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
Rostat bröd
(500 g)
3
10
230
3-5
Halv kyckling
(1 200 g)
2
-
200
25 + 25
Fläskkotlett
(500 g)
2
-
230
20 + 20
Livsmedel
PIZZA/PAJ-FUNKTION
Förvärmning (minuter)
Temperatur
(°C)
Koktid/
gräddningstid
(minuter)
Äppelpaj (1200 2 runda aluminiumplåtar
+ 1200 g)
(diameter: 20 cm) på nivå
2
-
170 - 180
50 - 60
Hel kyckling
(1 400 g)
nivå 2.
-
165 - 175
55 - 65
Halv kyckling
(1 350 g)
nivå 2.
-
165 - 175
30 - 35
Pizza (1000 +
1000 g)
emaljerad plåt på nivå 1
och 2 1)
-
180 - 200
30
Pizza (1000 g)
emaljerad plåt på nivå 2
-
190 - 200
25 - 35
Ost- och skinkpaj (1000 g)
nivå 2.
10 - 15
210 - 220
20 - 30
Livsmedel
Plåttyp och gallernivå
1) Byt plats på plåten och gallret efter 20 minuter.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.
Vi rekommenderar därför tillagning vid
SVENSKA
låga temperaturer och att inte bryna mat
för hårt.
63
64 www.aeg.com
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
VARNING
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen
om du försöker ta bort glasrutorna
när luckan fortfarande är monterad.
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att
ta bort smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt
dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör
dem inte med ett skarpt medel, vassa
föremål eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
VARNING
När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan
gå sönder. För att förhindra detta
måste du byta ut dem. Kontakta
ditt lokala servicecenter för ytterligare information.
RENGÖRING AV
UGNSLUCKAN
Ugnsluckan har två glasrutor monterade
som ett dubbelglas. Ta bort ugnsluckan
för att göra rengöringen enklare.
Demontering av ugnslucka och panel i glas
1.
Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
SVENSKA
2.
Lyft upp och fäll fram spakarna på de
två gångjärnen.
3.
Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (halvvägs). Dra sedan
luckan mot dig och avlägsna den från
dess plats.
4.
Lägg ned luckan på ett stadigt och
mjukt underlag (t.ex. en filt). Ta bort
två skruvar från luckans nedre kant
med en skruvmejsel.
Lossa inte skruvarna.
1
1
65
66 www.aeg.com
5.
3
2
2
6.
7.
Använd en stekspade av trä eller
plast eller motsvarande för att öppna
innerluckan. Håll i ytterluckan och för
innerluckan mot luckans överkant.
Lyft innerluckan.
Rengör luckans insida.
Rengör glasrutan med vatten och lite
diskmedel. Torka noga.
VARNING
Rengör panelen i glas med vatten
och lite diskmedel. Rengöringsmedel med slipeffekt, fläckborttagningsmedel och vassa föremål
(t.ex. knivar eller skrapor) kan skada glaset.
Montering av ugnslucka och panel i glas
Sätt i ugnsluckan när rengöringen är klar.
Gör detta genom att följa anvisningarna i
omvänd ordning.
4
4
6
5
5
UGNSSTEGAR
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Lossa sedan stegarna från sidoväggens bakre del för att ta bort ugnsstegarna.
SVENSKA
Sätta i ugnsstegar
67
Ugnsstegarnas avrundade ändar
ska peka framåt!
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
UGNSTAK
VARNING
Innan du tar bort värmeelementet
måste du stänga av produkten. Se
till att ugnen har svalnat.
Det finns risk att bränna sig!
Du kan fälla ned grillelementet i ugnstaket så är det lättare att göra rent.
Fälla ned värmeelementet
1. Skruva loss fästmuttern på grillelementet. Använd en skruvmejsel första
gången.
2.
3.
4.
Fäll ned grillelementet försiktigt så
att du kommer åt ugnstaket.
Rengör ugnstaket med lämpligt rengöringsmedel och torka torrt.
Ugnstaket kan nu rengöras.
Sätta tillbaka värmeelementet
1. För försiktigt upp grillelementet på
plats och spänn fast skruven ordentligt i låsmuttern.
Sätt tillbaka värmelementet på
rätt sätt på de två sidorna ovanför
ugnsstegen på ugnens innervägg.
VARNING
Kontrollera att låsmuttern på grillelementet är ordentligt åtdragen
så att den inte ramlar av vid användning.
TA BORT FÖRVARINGSLÅDAN
För rengöring kan förvaringslådan under
ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
2. Lyft försiktigt förvaringslådan uppåt.
3. Dra ut lådan helt.
Sätta fast förvaringslådan
För att sätta fast förvaringslådan, följ stegen ovan i motsatt ordning.
68 www.aeg.com
VARNING
Förvara inte lättantändliga föremål (t.ex. rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar, papper eller rengöringssprayer) i förvaringslådan. Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk för
brand.
UGNSBELYSNING
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada ugnsbelysningen och lampglaset.
1.
Vrid lampglaset moturs för att ta bort
det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
SVENSKA
69
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller funktionslåset är aktiverat.
Se avsnittet ”Användning
av produkten”.
Produkten fungerar inte
Produkten är inte aktiverad.
Aktivera produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att inställningarna är korrekta.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens samMaten har fått stå kvar för Låt inte maträtter stå i uglas på maten och i ugnen. länge i ugnen.
nen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen är klar.
Displayen visar "12.00"
och "LED".
Det har varit strömavbrott.
Ställ klockan.
Restvärmeindikatorn
tänds inte.
Kokzonen är inte varm ef- Kontakta vår serviceavtersom den bara har varit delning om kokzonen vapåslagen en kort stund.
rit på tillräckligt länge för
att vara varm.
Kokzonens värmeläge
sänks till
.
Du har täckt över en eller Ta bort det som täcker
flera touchkontroller eller touch-kontrollerna. Renså finns det vatten eller
gör kontrollpanelen.
fettstänk på kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder när
produkten slår ifrån.
En eller flera touch-kontroller är övertäckta.
Ta bort det som täcker
touch-kontrollerna.
Värmeläget ändras.
Effektspärren är inkopplad.
Se avsnittet ”Effektreglering”.
visas på displayen.
Den automatiska avstäng- Inaktivera produkten och
ningen har aktiverats.
aktivera den igen.
visas på displayen.
Överhettningsskyddet för Inaktivera kokzonen och
kokzonen har aktiverats.
aktivera den igen.
visas på displayen.
Inget kokkärl på kokzonen.
Ställ ett kokkärl på kokzonen.
visas på displayen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
visas på displayen.
Diametern på kokkärlets
Flytta kokkärlet till en
botten är för liten för kok- mindre kokzon.
zonen.
70 www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
och ett tal visas på dis- Det har uppstått ett fel på Koppla bort produkten
produkten.
från elnätet några minupalyen.
ter. Ta ur eller koppla från
säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Antänds
slut igen. Om
igen ber vi dig kontakta
vår serviceavdelning.
Produkten fungerar inte
Demoläget är aktiverat.
•
visas på displayen
när produkten kopplas
till nätet.
• Ingen
visas på displayen när du använder
en kokzon utan kokkärl.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Koppla bort produkten
från elnätet några minuter. Anslut igen. Utför
stegen på 4 sekunder:
1. Vrid vredet för främre
högra kokzonen moturs till lägsta läget.
2. Vrid vredet till 0-läget.
En ljudsignal hörs. Demoläget är avaktiverat.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
INSTALLATION
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Minsta avstånd
Mått
mm
A
690
B
150
PLACERING AV PRODUKTEN
TEKNISKA DATA
Mått
B
A
Höjd
898 mm
Bredd
500 mm
Djup
600 mm
Total effekt
10435 W
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.
JUSTERING AV HÖJD
Spisen är vid leverans 898 mm
hög och 500 mm djup.
För att ändra spisens höjd och djup:
1. Lägg spisen på sidan.
2. För ändring av sockelns djup, skruva
loss skruven A och lossa skruvarna B
på fästet.
3. Ställ in önskat djup.
4. Skruva i skruvarna A och B
A
B
A
49
50
51
52
71
72 www.aeg.com
5.
6.
7.
C
För ändring av höjden, skruva loss
skruven C (1 skruv) i mitten baktill på
sockeln och sidoskruvarna D (4 skruvar).
Tryck in sockeln till önskad höjd, 923,
898 eller 858 mm.
Skruva i skruvarna C och D.
Använd de små fötterna på produktens undersida för att ställa in
samma nivå på spisens ovansida
som övriga ytor.
D
När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.
80-85
mm
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen (1). Använd en nyckel för att justera de
små fötterna i produktens botten (2).
317322 mm
1
2
TIPPSKYDD
VARNING
Montera tippskyddet så att produkten inte välter vid felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast när
produkten står på rätt plats
Montering av tippskydd
1. Installera produkten på rätt plats och
justera in den till rätt höjd innan du
monterar tippskyddet
2. Se till att ytan bakom produkten är
jämn.
3. Montera tippskyddet enligt nedanstående figur. (Tippskydd på vänster
sida)
4.
Anpassa tippskyddet om du ändrar
spisens mått.
Om utrymmet mellan bänkskåpen
är större än produktens bredd, justera sidavstånden för att centrera
produkten i mitten
ELEKTRISK INSTALLATION
Tillverkaren är inte ansvarig om du
inte följer säkerhetsföreskrifterna i
avsnittet "Säkerhetsinformation".
Produkten levereras utan nätkabel och
stickkontakt.
Kabeltyp: H05 RR-F med fullgott tvärsnitt.
SVENSKA
Nätkabeln får inte vidröra den del
av produkten som visas i bilden.
73
74 www.aeg.com
SVENSKA
75
www.aeg.com/shop
892942751-B-042012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement