AEG BP7314601M Recipe book

AEG BP7314601M Recipe book
SK KNIHA RECEPTOV
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
www.aeg.com
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné poky‐
ny.
Pre zabudovateľné sporáky:
Varný Použitie:
stupeň
PRÍKLADY POUŽITIA PRI VARENÍ
NA VARNOM PANELI
Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.
čas v
min
Rady
1-2
Holandská omáčka, topenie: maslo,
čokoláda, želatína
5 - 25
Občas premiešajte
1-2
Zahustenie: kypré omelety, volské oká
10 - 40
Varte s pokrievkou
2-3
Varenie ryže a jedál s mliečnym zákla‐
dom, prihrievanie hotových jedál
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko teku‐
tiny ako ryže, mliečne jedlá pre‐
miešajte
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových ly‐
žíc tekutiny
4-5
Varenie zemiakov v pare
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na 750 g
zemiakov
4-5
Varenie väčšieho množstva jedla,
omáčok a polievok
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľacie cor‐
don bleu, kotlety, mäsové guľky, klo‐
básy, pečeň, zásmažka, vajíčka, lie‐
vance, šišky
podľa Po uplynutí polovice času obráťte
potreby
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote, placky,
roštenka, rezne
9
Varenie veľkého množstva vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vy‐
smážané hranolčeky
VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK
Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej
strane dvierok nájsť:
• čísla jednotlivých úrovní v rúre (pri vybraných
modeloch)
• informácie o funkciách ohrevu, odporúčané
úrovne a teploty pre typické jedlá (pri vybra‐
ných modeloch).
Teplota a časy pečenia uvedené v ta‐
buľke sú iba orientačné. Závisia od kon‐
krétneho receptu, množstva a kvality
použitých prísad.
PEČENIE MÚČNYCH POKRMOV
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení
fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste použí‐
5 - 15
Po uplynutí polovice času obráťte
vali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné na‐
stavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrovne
v rúre hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vy‐
pnúť približne 10 minút pre koncom pečenia,
aby ste využili zvyškové teplo.
Keď používate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa
môžu počas pečenia zdeformovať. Keď plechy
znova vychladnú, deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu
teplotu.
• Ak nedokážete nájsť nastavenia pre konkrétny
recept, vyhľadajte čo najbližšie nastavenia.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas
pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spo‐
čiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto
SLOVENSKY
3
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely
sa vyrovnajú počas pečenia.
TIPY NA PEČENIE
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti
dostatočne prepečený.
Nesprávna úroveň v rúre.
Koláč umiestnite nižšie.
Koláč je nízky (vlhký, mazľa‐
vý, pásy vody).
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť zvýšením teploty peče‐
nia.
V ceste je príliš veľa tekutiny.
Použite menej tekutiny. Dodr‐
žiavajte časy miesenia, pred‐
ovšetkým pri použití kuchyn‐
ských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Teplota v rúre je príliš vysoká
a čas pečenia je príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu peče‐
nia v rúre a predĺžte čas pe‐
čenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Zmes nie je rovnomerne roz‐
ložená.
Zmes cesta rozotrite po ple‐
chu rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky (vlhký, mazľa‐
vý, pásy vody).
Koláč je nízky (vlhký, mazľa‐
vý, pásy vody).
Koláč sa za nastavený čas
neupečie.
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI:
Pečivo vo formách
Druh pokrmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Bábovka alebo
brioška
Teplovzdušné
pečenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Teplovzdušné
pečenie
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Tradičné pečenie
2
160
35 - 50
Teplovzdušné
pečenie
2
170-180 1)
10 - 25
Korpus z krehké‐
ho cesta
4
www.aeg.com
Druh pokrmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
pečenie
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 for‐
my, priemer 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Teplovzdušné
pečenie
2
160
60 - 90
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 for‐
my, priemer 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Tradičné pečenie
1
180
70 - 90
Tvarohová torta/
koláč
Tradičné pečenie
1
170 - 190
60 - 90
1) Rúru predhrejte
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pokmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Pletenec/veniec
z kysnutého ce‐
sta
Tradičné pečenie
3
170 - 190
30 - 40
Vianočná štóla
Tradičné pečenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
Tradičné pečenie
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová roláda
Tradičné pečenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
Suché koláče
posypané mrve‐
ničkou (suché)
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
Mandľový maslo‐
vý koláč/cukrové Tradičné pečenie
koláče
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového ce‐
sta)2)
3
150
35 - 55
Teplovzdušné
pečenie
1.
2.
2301)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
SLOVENSKY
Druh pokmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového ce‐
sta)2)
Tradičné pečenie
3
170
35 - 55
Ovocné koláče z
krehkého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
Tradičné pečenie
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingovou)
1) Rúru predhrejte
2) Použite hlboký pekáč
Sušienky
Druh pokrmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Sušienky z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
140
20 - 35
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pečenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z pi‐
škótového cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové sušien‐
ky, pusinky
Teplovzdušné
pečenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z kys‐
nutého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pečenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
3
1501)
20 - 35
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Tradičné pečenie
3
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte
5
6
www.aeg.com
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Cestovinový ná‐
kyp
Tradičné pečenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená zeleni‐
na 1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety obložené
roztopeným sy‐
rom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
1
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
30 - 60
Teplota v °C
Čas v min.
1) Rúru vopred predhriať
VIACÚROVŇOVÉ PEČENIE
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pokmu
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Teplota v °C
Čas v min.
1) Rúru predhrejte
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo
Teplovzdušné pečenie
Druh pokrmu
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐
kého cesta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z pi‐
škótového cesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
SLOVENSKY
7
Teplovzdušné pečenie
Druh pokrmu
Úroveň v rúre
Teplota v °C
Čas v min.
2 úrovne
3 úrovne
Bielkové sušien‐
ky, snehové pu‐
sinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové su‐
šienky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z kys‐
nutého cesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z lístko‐
vého cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Rúru predhrejte
POMALÉ PEČENIE
Ak používate túto funkciu, vždy pripra‐
vujte pokrmy bez pokrievky.
Pomocou tejto funkcie pripravíte chudé, jemné
kúsky mäsa a rýb s vnútornou teplotou maximál‐
ne 65 °C. Funkcia pomalého pečenia nie je
vhodná na pokrmy ako je napríklad ragú alebo
tučné pečené bravčové. Pomocou teplotnej son‐
dy môžete zabezpečiť správnu vnútornú teplotu
mäsa (pozrite si tabuľku pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť teplotu
rúry v rozsahu od 80 °C do 150 °C. Predvolená
teplota je 90 °C. Po nastavení teploty bude rúra
ďalej piecť pri 80 °C. Pri príprave hydiny nepou‐
žívajte funkciu automatického pomalého peče‐
nia.
Mäso prudko opečte na panvici na varnom
paneli pri vysokej teplote -- asi 1 až 2 minú‐
ty zo všetkých strán.
Mäso vložte do horúceho pekáča a dajte ho
do rúry na drôtený rošt.
Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a nastavte
správnu záverečnú vnútornú teplotu.
1.
2.
3.
4.
Pokrm na peče‐
nie
Hmotnosť (g)
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Pečené hovädzie
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovädzie filé
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Pečené teľacie
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
PIZZA
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým ob‐
ložením)
2
180 - 200
20 - 30
8
www.aeg.com
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Švajčiarske pečivo
Druh pečenia
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, oblo‐
žený
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý
chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového ce‐
sta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Al‐
saska)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruská verzia
calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Rúru vopred predhriať
2) Použite hlboký pekáč
PEČENIE MÄSA
Všeobecné pokyny:
• Na pečenie používajte ohňovzdorný riad (po‐
zrite si pokyny od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbo‐
kom pekáči alebo na rošte rúry umiestnenom
nad hlbokým pekáčom. (ak je k dispozícii)
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Ta‐
kto bude mäso šťavnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré sa môžu opiecť ale‐
bo majú získať kôrku, možno piecť v pekáči
bez pokrievky.
• V rúre odporúčame piecť mäso a ryby s hmot‐
nosťou aspoň 1 kg .
• Aby sa predišlo pripaľovaniu vytekajúcej šťavy
z mäsa alebo tuku, odporúčame doplniť do
hlbokého pekáča trocha tekutiny.
• Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3 doby peče‐
nia podľa potreby obráťte.
• Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu niekoľko‐
krát podlejte počas pečenia vlastnou šťavou.
Výsledok pečenia sa tým zlepší.
• Rúru približne 10 minút pred uplynutím času
pečenia vypnite, aby sa využilo zvyškové tep‐
lo.
PEČENIE S TURBO GRILOM
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rú‐
re
Teplota °C
Čas (min.)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné iaie
1
230
120 - 150
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: nepre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
SLOVENSKY
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rú‐
re
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: stredne
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: prepe‐
čené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Teplota °C
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte
Bravčové
Typ mäsa
Množstvo
Pliecko, krkovič‐
ka, stehno
Funkcia rúry Úroveň v rúre
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotleta, rebierka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené teľa‐
cie
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie kole‐
no
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie
stehno, peče‐
né jahňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrb‐
át
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí chrbát,
zajačie steh‐
no
až do 1 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí chrbát
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
35 - 40
Jahňacie mäso
Zverina
9
10
www.aeg.com
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Srnčie stehno
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
60 - 90
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Každý kus
200 – 250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky kur‐
čaťa
Každá 400 –
500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurča, vy‐
kŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
1) Rúru predhrejte
Hydina
Typ mäsa
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
Typ mäsa
Celá ryba
GRIL
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií
grilu 5 minút.
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke
grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby za‐
chytával tuk.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach
rúry.
Gril
Čas v min.
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
1. strana
2. strana
Pečené hovädzie
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hovädzie filety
3
230
20 - 30
20 - 30
Bravčové zadné
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie zadné
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňacie zadné
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celá ryba, 500 1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
SLOVENSKY
11
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Čas v min.
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers/fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Hovädzie a teľacie
steaky
4
7 - 10
6-8
Toast /hrianky 1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
1) Rúru predhrejte
Grilovanie bez otočného ražňa - vložte hlboký pekáč do úrovne 1
Druh pečeného mäsa
Teplota °C
Čas v min.
Kurča
220 - 240
70 - 90
Mäsová roláda
190 - 210
120 - 180
Kačka
220 - 240
90 - 150
Bravčové koleno
190 - 210
150 - 210
ROZMRAZOVANIE
Odstráňte obal pokrmu. Uložte pokrm na tanier.
Pokrm
Doba rozmraze‐
nia v min.
Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by
dôjsť k predĺženiu času rozmrazovania.
Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.
Ďalšia doba rozmra‐
zenia v min.
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrátenej
podšálke do veľkého taniera
a v polovici času rozmrazo‐
vania otočte
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne vy‐
šľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá
60
60
Torta, 1 400 g
-
12
www.aeg.com
POLOTOVARY
Mrazené pokrmy
Polotovary
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza, mrazená
2
200 - 220
15-25
Americká pizza, mra‐
zená
2
190 - 210
20-25
Pizza, chladená
2
210-230
13-25
Malé pizze, mrazené
2
180-200
15-30
Hranolčeky, tenké
3
200-220
20-30
Hranolčeky, hrubé
3
200-220
25-35
Americké zemiaky,
krokety
3
220-230
20-35
Opečené zemiakové
pyré
3
210-230
20-30
Lasagne/Cannelloni,
čerstvé
2
170-190
35-45
Lasagne/Cannelloni,
zmraz.
2
160-180
40-60
Syr pečený v rúre
3
170-190
20-30
Kuracie krídla
2
190-210
20-30
Mrazené hotové jedlá
Pokrm na peče‐
nie
Funkcie rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas
Mrazená pizza
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Hranolčeky1)
(300 - 600 g)
Tradičné pečenie
alebo Turbo gril
3
200-220
podľa pokynov
výrobcu
Bagety
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Ovocné koláče
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
1) Hranolčeky podľa potreby 2- až 3-krát obráťte
SUŠENIE - TEPLOVZDUŠNÉ
PEČENIE
Rošty rúry prikryte papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky: vypnite
spotrebič po uplynutí polovice požadovanej do‐
by. Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte spotre‐
bič vychladnúť. Potom dokončite proces sušenia.
SLOVENSKY
13
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
Teplota v °C
Čas v hodinách
(pravidlo)
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota v °C
Čas v hodinách
(orientačne)
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Korenie
3
Zelenina na kva‐
senie
Ovocie
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
ZAVÁRANIE
Na čo treba pamätať:
• Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľ‐
kosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím vieč‐
kom ani s bajonetovým uzáverom alebo ple‐
chovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň zdola.
• Na pekáč nedávajte viac než šesť jednolitro‐
vých zaváracích pohárov.
• Poháre naplňte do rovnakej úrovne a zatvorte
svorkou.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do pekáča nalejte približne 1/2 litra vody, aby
sa v rúre vytvorila dostatočná vlhkosť.
• Keď kvapalina v pohároch začne slabo vrieť
(pri 1-litrových nádobách približne po 35 – 60
minútach), vypnite rúru alebo znížte teplotu na
100 °C (pozri tabuľku).
Mäkké ovocie
Zaváranie
Teplota v °C
Varenie až do tvorby
bubliniek, v min.
Ďalšie varenie pri 100
°C, v min.
Jahody, brusnice, ma‐
liny, zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
Teplota v °C
Varenie až do tvorby
bubliniek, v min.
Ďalšie varenie pri 100
°C, v min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Kôstkoviny
Zaváranie
Hrušky, dule, slivky
14
www.aeg.com
Zelenina
Teplota v °C
Varenie až do tvorby
bubliniek, v min.
Ďalšie varenie pri 100
°C, v min.
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Zmiešané nakladané
potraviny
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb, hrach, špar‐
gľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zaváranie
1) Nechať odstáť vo vypnutej rúre na pečenie
TABUĽKA VNÚTORNEJ TEPLOTY PRI POUŽITÍ TEPLOTNEJ SONDY
Hovädzie
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Rib steak alebo fillet steak (zo sviečkovej): ne‐
prepečený
45 - 50
Rib steak alebo fillet steak (zo sviečkovej):
stredne prepečený
60 - 65
Rib steak alebo fillet steak (zo sviečkovej):
prepečený
70 - 75
Bravčové
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Bravčové pliecko, šunka v celku, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát), údené bravčové
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Baranie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečená jahňacina, jahňacie stehno
70 - 75
SLOVENSKY
Zverina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí/jelení chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
RECEPTY
Displej zobrazuje polohu roštu/plechu a
prednastavený čas pečenia pre každý
automatický receptový program.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
Číslo programu
Názov programu
1
PEČENÉ HOVÄDZIE
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
PEČENÉ TEĽACIE
4
PEČENÉ JAHŇACIE
5
PEČENÁ ZVERINA
6
CELÉ KURA
7
CELÁ RYBA < 1 KG
8
PIZZA
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
10
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
11
TVAROHOVÝ KOLÁČ
12
PEČIVO
13
FARMÁRSKY CHLIEB
14
KYSNUTIE CESTA
15
ZAPEKANE ZEMIAKY
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KOLÁČ Z POLOTOVARU
15
16
www.aeg.com
Číslo programu
Názov programu
19
PIZZA - POLOTOVAR
20
ZEMIAKOVÉ POLOTOVARY
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších
vedeckých poznatkov môžu akrylamidy
vznikajúce pri zapekaní jedla (predovšetkým u
jedál s obsahom škrobu) predstavovať
nebezpečenstvo pre zdravie. Preto vám
odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších
teplotách a príliš jedlá nezapekať.
SLOVENSKY
17
18
www.aeg.com
SLOVENSKY
19
www.aeg.com/shop
892938137-A-022012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement