Aeg-Electrolux | BP8314001M | User manual | Aeg-Electrolux BP8314001M Användarmanual

BP8314001
BP8314021
SV INBYGGNADSUGN
BRUKSANVISNING
2
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska
kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet
enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att
ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEGprodukter snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör
som utformats och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig:
från köksredskap för specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för
ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
Innehåll
INNEHÅLL
4 Säkerhetsinformation
7 Produktbeskrivning
9 Innan maskinen används första
gången
9 Kontrollpanel
11 Daglig användning
15 Klockfunktioner
16 Automatiska program
17 Använda tillbehören
20 Tillvalsfunktioner
22 Underhåll och rengöring
25 Om maskinen inte fungerar
26 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
3
4
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad
mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar
även barn). De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
• Låt inte barnen leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna all paketering.
Installera och använd inte produkten om den är skadad.
Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
Säkerhetsinformation
5
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en
elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens lucka, speciellt inte när luckan är
het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas
ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol
kan producera en blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
6
Säkerhetsinformation
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.
- Lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
- Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Det är ingen defekt enligt
garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.
Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glasen kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka brand.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
Pyrolytisk rengöring
VARNING
Risk för brännskador.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när Pyrolytisk rengöring är igång. Produkten
blir mycket het.
• Tillse god ventilation under och efter varje Pyrolytisk rengöring.
• Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från produktens närhet under och efter pyrolysrengöringen. Detta gäller även vid det första användningstillfället av produkten på maximal
temperatur i ett välventilerat utrymme.
• Läs noggrant alla anvisningar om Pyrolytisk rengöring.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
Produktbeskrivning
• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
2
1
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Bakre väggvärmeelement
7
8
Produktbeskrivning
8 Undervärme
9 Ugnsstegar, löstagbara
10 Falsnivåer
Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Form
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Innan maskinen används första gången
9
• Utdragbara bakplåtsskenor
För plåtar.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget eller efter att strömmen brutits, måste du ställa in
eller
för att ställa in
språk, displayens kontrast, ljusstyrka samt klockan. Tryck på
värdet. Tryck OK för att bekräfta.
KONTROLLPANEL
Temperatur-/tiddisplay
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
Kontrollpanel
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten
Nummer
Touch-kontroll
1
-
2
Funktion
Kommentar
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
Signalur
För att ställa in Signalur .
Tid och andra funktioner
3
Hem-knapp
4
För att visa huvudmenyn.
OK
5
6
För att bekräfta valet eller inställningen.
Uppåt- och nedåt-knappen
För att flytta uppåt och nedåt i menyn.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller
visa produktens aktuella temperatur.
För att aktivera eller stänga av funktionen Snabbstart , tryck på touchkontrollen i 3 sekunder.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
För att välja en tillagningsfunktion,
tryck på touch-kontrollen en gång.
För att välja en funktion för Tillagningshjälp , tryck två gånger. Aktivera eller inaktivera lampan genom
att trycka på fältet i 3 sekunder (du
kan aktivera lampan även när produkten är avstängd).
På/Av
För att aktivera och inaktivera produkten.
7
8
9
10
Display
1
2
5
För att ställa in olika funktioner. När
en tillagningsfunktion är igång,
tryck på touch-kontrollen för att
ställa in timern, Barnlås, Favorit Program -minne, Heat+Hold , Set +
Go , eller för att ändra inställning
för matlagningstermometern.
3
4
1
2
3
4
5
Tillagningsfunktion
Visar aktuell tid
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Visar funktionens koktid eller sluttid
Daglig användning
11
Andra kontrollampor på displayen
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är på.
Tid
Visar aktuell tid.
Koktid
Visar tiden som krävs för tillagningsprogrammet.
Sluttid
Visar när tillagningsprogrammet avslutas.
Tidsanvisning
Visar hur länge tillagningsfunktionen är igång.
Kontrollampa för uppvärmning
Anger temperaturnivån i ugnsutrymmet. Displayen visar
även denna symbol när du har stängt av ugnen och ugnsutrymmet fortfarande är varmt.
Kontrollampa för
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska viktsystemet är aktivt
eller att vikten kan ändras.
Heat + Hold
Funktionen är på.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska tillagningsprogram.
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över tillagningsfunktioner.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram, som skapats av användaren.
Pyrolys
Pyrolytisk rengöring.
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra ugnsinställningar.
Se Receptboken för menylistan Tillagningshjälp .
12
Daglig användning
Undermenyer för: Normalinställning
Sy
m
bo
l
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när du stänger av produkten.
SET + GO
När den är PÅ kan du välja funktionen SET +
GO i fönstret Tillvalsfunktioner.
Heat + Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen Heat +
Hold i fönstret Tillvalsfunktioner.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touch-kontrollsljudet.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Påminnelse rengöring
Påminner dig om när produkten behöver rengöras.
Fett- och luktfilter
Endast utvalda modeller: Aktiverar och inaktiverar funktionen. Förebygger lukt under tillagning. När den är avstängd rengör den sig
själv regelbundet.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
Favorit Program : Du kan spara upp till 20 program.
Daglig användning
13
Ugnsfunktioner
Undermenyer för: Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För ugnsbakning på upp till tre nivåer samtidigt. Ställ
in temperaturer 20–40 °C lägre än vid Över/Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en
mer intensiv bryning och som skall ha knaprig botten.
Ställ in temperaturer 20–40 °C lägre än vid Över/Undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av särskilt möra, saftiga stekar.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgrillning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en
nivå. Funktionen är också lämplig för gratinering och
bryning.
Max grill
För grillning av platta livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.
Min grill
För grillning av tunna livsmedel i mindre mängd och
för rostning av bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade
bottnar.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. Även
för att gratinera och bryna.
Konservering
För att konservera t.ex. blandade inläggningar i burkar
och vätska.
14
Daglig användning
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Torkning
För torkning av skivad frukt som äpple, plommon,
persika och grönsaker som tomater, zucchini eller
svamp.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden måste
ställas in först. För att få mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande vanliga tillagningsfunktion.
Navigera i menyerna
Använda menyerna:
1. Aktivera produkten.
eller
för att ställa in menyfunktionen.
2. Tryck på
3. Tryck OK för att gå till undermenyn eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till huvudmenyn med
.
Aktivera en tillagningsfunktion
1.
2.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj menyn Tillagningsfunktioner . Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in tillagningsfunktionen. Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in temperaturen. Tryck OK för att bekräfta.
Tryck på för att gå direkt till menyn Tillagningsfunktioner . Du kan också använda den
när produkten är avstängd.
Kontrollampa för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion visas stapeln på displayen. Stapeln visar att temperaturen ökar.
Kontrollampa för Snabbstart
Den minskar uppvärmningstiden. För att aktivera funktionen, håll
Du kommer att se att uppvärmningsindikatorn växlar.
intryckt i 3 sekunder.
Kontrollampa för restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen restvärmen. Du kan använda värmen för att hålla
maten varm.
Spara energi
Denna produkt har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning:
• Restvärme:
Klockfunktioner
15
– När tillagningsfunktionen eller programmet körs, stängs värmeelementen av när det
återstår 10 % (lampan och fläkten fortsätter dock att vara påslagna). För att den här
funktionen ska fungera måste tillagningstiden vara längre än 30 minuter eller så måste du använda klockfunktionen ( Koktid , Sluttid ).
– När produkten är avstängd kan du använda värmen för att hålla maten varm. Återstående temperatur visas på displayen.
och
• Inaktivera displayen - du kan vid behov inaktivera produkten helt. Tryck på
samtidigt tills displayen slocknar. Detta steg aktiverar också produkten.
• Tillagning med ugnslampan släckt - håll inne i 3 sekunder för att släcka ugnslampan
under tillagning.
• Eco-funktioner - se avsnittet " Tillagningsfunktioner ".
KLOCKFUNKTIONER
Klockfunktioner
Symbol
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 timmar och 30 minuter).
Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du
kan även aktivera den när produkten är avstängd. Använd
för att aktivera funktionen. Tryck på
eller
för att ställa
in minuterna och OK för att starta.
Koktid
Används för att ställa in hur länge produkten ska vara på (högst
23 timmar och 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion (högst 23 timmar
och 59 minuter).
Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt, om du vill att produkten ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på en bestämd tid senare.
Om du ställer in tiden för en klockfunktion börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du vill ställa in klockfunktionerna Koktid och Sluttid , avaktiverar produkten värmeelementen efter 90 % av den inställda tiden. Produkten använder restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden är avslutad (3–20 minuter).
Inställning av klockfunktioner
1. Ställ in tillagningsfunktionen.
2. Tryck flera gånger tills displayen visar den nödvändiga klockfunktionen och den relaterade symbolen.
eller
för att ställa in önskad tid. Tryck OK för att bekräfta.
3. Tryck på
När 90 % av den inställda temperaturen har uppnåtts avges en ljudsignal. Produkten
stängs av. Displayen visar ett meddelande.
4. Tryck på en touch-kontroll för att stänga av signalen.
Med Koktid och Sluttid stängs produkten av automatiskt.
16
Automatiska program
Med Koktid och Sluttid måste du först ställa in tillagningsfunktionen och temperaturen. Du
kan sedan ställa in klockfunktionen.
När du använder matlagningstermometern, fungerar inte Koktid och Sluttid .
Heat + Hold
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i menyn Normalinställning .
Funktionen Heat+Hold håller tillagad mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras när
bakningen eller stekningen avslutas.
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än 80 °C.
• Funktionen Koktid är inställd.
Aktivera funktionen
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på flera gånger tills displayen visar Heat+Hold . Tryck OK för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen Heat+Hold arbetar i 30 minuter.
Funktionen Heat+Hold förblir på om tillagningsfunktionen ändras.
Tillägg tid
Funktionen Tillägg tid gör att tillagningsfunktionen fortsätter efter att Koktid är slut.
• Kan användas för alla tillagningsfunktioner med Koktid eller Vikt automatisk .
• Gäller inte tillagningsfunktioner med matlagningstermometer.
Aktivera funktionen:
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden uppnåtts. Tryck på någon touchkontroll.
2. Displayen visar meddelandet för Tillägg tid i fem minuter.
3. Tryck för att aktivera (eller avbryta).
4. Ställ in Tillägg tid -perioden. Tryck OK för att bekräfta.
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Tillagningshjälp med Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som du kan använda. Recepten är förutbestämda och
du kan inte ändra dem.
Använda tillbehören
17
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Tillagningshjälp . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK för att bekräfta.
4. Välj Automatiska recept . Tryck OK för att bekräfta.
När du använder funktionen Manuellt använder produkten automatiska inställningar. De
kan ändras precis som andra funktioner.
Tillagningshjälp med Vikt automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt stekningstiden. För att använda den måste man mata
in matens vikt.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj Tillagningshjälp . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK för att bekräfta.
4. Välj Vikt automatisk . Tryck OK för att bekräfta.
eller
för att ställa in vikten på maten. Tryck OK för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
Det automatiska programmet startar. Du kan ändra vikten när som helst. Tryck på
för att ändra vikten. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver maten vändas efter 30 minuter. Displayen visar en påminnelse.
ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Du måste ställa in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen
Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten. Det garanterar bästa tillagningsresultat.
Användning av matlagningstermometern:
1. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
2. Aktivera produkten.
3. Sätt in matlagningstermometerns kontakt i uttaget framtill på produkten.
18
Använda tillbehören
4.
5.
Displayen visar matlagningstermometern.
eller
inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.
Tryck på
Ställ in ugnsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid. Sluttiden är olika för olika mängder mat, inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C) och driftlägen. Produkten beräknar en sluttid
om ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
6.
7.
När köttet uppnår den inställda innertemperaturen uppnås avges en ljudsignal. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på en touch-kontroll för att stänga av ljudsignalen.
Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Tryck på
för att ändra innertemperaturen.
VARNING
Matlagningstermometern är varm! Det finns risk att bränna sig! Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och kontakt.
Sätta in ugnstillbehör
Formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter
och formen på styrskenorna utgör tillbehörens
tippskydd.
Använda tillbehören
Sätta in gallret och formen tillsammans
Lägg gallret på formen. Skjut in formen mellan
styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Teleskopskenor – isättning av ugnstillbehör
Ställ bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna.
Placera gallret på de utdragbara bakplåtsskenorna
så att fötterna är vända nedåt.
Den upphöjda kanten runt gallret hindrar kokkärl
från att glida av.
Placering av gallret och långpannan tillsammans
Lägg gallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
19
20
Tillvalsfunktioner
TILLVALSFUNKTIONER
Menyn Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar såsom koktid, temperatur eller tillagningsfunktion. De
finns i menyn Favorit Program . Du kan spara 20 program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktionen eller funktionen Tillagningshjälp .
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar " SPARA ". Tryck OK för att bekräfta.
4. Displayen visar den första lediga minnesläget.
Tryck OK för att bekräfta.
5. Ange namnet på programmet. Den första bokstaven blinkar.
eller
för att ändra bokstaven. Tryck på OK.
Tryck på
eller
för att flytta markören åt höger eller vänster. Tryck på OK.
6. Tryck på
Nästa bokstav blinkar. Utför punkt 5 och 6 igen enligt behov.
7. Håll OK intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När displayen visar det första lediga minnesläget trycker
eller
och trycker på OK för att skriva över ett befintligt program.
du på
Du kan ändra namnet på ett program i menyn Skriv programmets namn .
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Favorit Program . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj namn på ditt favoritprogram. Tryck OK för att bekräfta.
för att gå direkt till Favorit Program . Du kan också använda den när produkten
Tryck på
är avstängd (endast för utvalda modeller).
Knapplås
Funktionen Knapplås förhindrar att tillagningsfunktionen oavsiktligt ändras. Du kan bara
aktivera Knapplås när produkten är igång.
Aktivera Knapplås :
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar Knapplås .
4. Tryck OK för att bekräfta.
Om produkten har funktionen Pyrolysrengöring och den är igång är luckan låst.
Avaktivera Knapplås :
1. Tryck på .
Tillvalsfunktioner
2.
21
Tryck OK för att bekräfta.
Barnlås
Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.
Aktivera och inaktivera Barnlåset:
1. Aktivera produkten.
samtidigt tills displayen visar ett meddelande.
2. Tryck på och
Om produkten har funktionen Pyrolysrengöring och den är igång är luckan låst.
Ett meddelande visas på displayen när du trycker på en touch-kontroll.
SET + GO
Funktionen SET + GO gör att du kan ställa in en tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på touchkontrollen.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in tillagningsfunktionen.
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar Koktid .
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på flera gånger tills displayen visar SET + GO .
6. Tryck OK för att bekräfta.
För att starta SET + GO , tryck på en touchkontroll (förutom ). Den inställda tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
När tillagningsfunktionen är igång är funktionen Knapplås på.
Du kan aktivera och inaktivera SET + GO i menyn Normalinställning .
Automatisk avstängning
Produkten stängs av efter en viss tid:
• om du inte stänger av produkten
• om du inte ändrar temperaturen.
temperatur
Avstängningstid
30 °C - 120 °C
12,5 timmar.
120 °C - 200 °C
8,5 timmar.
200 °C - 250 °C
5,5 timmar.
250 °C - max. °C
3,0 timmar.
Den automatiska avstängningen fungerar med alla tillagningsfunktioner utom Belysning ,
Matlagningstermometer, Koktid och Sluttid .
22
Underhåll och rengöring
Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om
du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort
smuts och den bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör (med en mjuk trasa, varmt vatten och rengöringsmedel) varje gång
de har använts och låt dem torka.
• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om
du har tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
Pyrolytisk rengöring
Plocka ur alla tillbehör.
Pyrolysrengöringen kan inte starta:
• Om du inte tar bort ugnsstegarna eller de utdragbara bakplåtsskenorna (i förekommande
fall).
• Om du inte stänger luckan rätt.
• Om du inte drar ur matlagningstermometern.
När den pyrolytiska rengöringen startar låses luckan. När funktionen är avslutad är luckan
låst under avsvalningen. Vissa av produktens funktioner är inte tillgängliga under avsvalningsfasen.
VARNING
När den pyrolytiska rengöringen avslutas är produkten väldigt varm. Låt den svalna. Det
finns risk för att bränna sig.
Pyrolytisk rengöring
1. Avlägsna värsta smutsen manuellt.
2. Aktivera produkten och välj Pyrolys på huvudmenyn. Tryck OK för att bekräfta.
3. Ställ in längden på proceduren:
– Belysning - 1 tim. för bara lite smuts,
– Normal - 1,5 tim. för vanlig mängd smuts,
– Intensiv - 2,5 tim. för mycket smuts.
23
Underhåll och rengöring
4.
Tryck OK för att bekräfta.
Ugnsstege
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2.
Dra ut ugnsstegen från den bakre delen
av sidoväggen för att ta ut den.
För att sätta tillbaka ugnsstegen utför du
stegen i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka
framåt!
2
1
Luckans och glasets kanter
Ta bort luckan när du ska rengöra den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Att ta bort luckan
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
3. Stäng luckan till det första läget (cirka
70 °).
4. Håll i luckan med en hand på vardera sidan och dra ut den i en vinkel uppåt.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning.
Antalet glaspaneler varierar beroende på modell.
A
A
24
Underhåll och rengöring
FÖRSIKTIGHET
Lägg ner luckan med utsidan neråt på ett mjukt och plant underlag för att undvika repor.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Avlägsna luckan.
2. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
3. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
B
4.
5.
Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i
omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
Ugnsbelysning
VARNING
Det finns risk för stöt.
Ugnslampan och lampglaset kan vara varma.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset
och ugnsutrymmet.
Byte av den översta lampan:
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Ta bort metallringen och rengör skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4.
5.
Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
Sätt tillbaka lampglaset.
Om maskinen inte fungerar
25
Byte av sidolampan:
1. Ta ut vänster ugnsstege.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och packning.
4. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
5.
6.
Montera metallramen och tätningen. Dra åt skruvarna.
Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten värms inte
upp.
Produkten är avstängd.
Aktivera produkten.
Produkten värms inte
upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Produkten värms inte
upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Produkten värms inte
upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Avaktivera Barnlåset".
Produkten värms inte
upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Kontakta behörig
elektriker om säkringen utlöses
upprepade gånger.
Displayen visar F111.
Kontakten för Matlagningstermometer sitter inte rätt i uttaget.
Sätt matlagningstermometerns
kontakt så långt in i uttaget det
går.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av ugnslampan".
Kontakta försäljaren eller servicecentret om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (Mod.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
26
Miljöskydd
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
27
www.aeg.com/shop
892949250-D-522011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising