Electrolux | EOB98000X | User manual | Electrolux EOB98000X Používateľská príručka

návod na používanie
Rúra
EOB98000
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostné pokyny
2 Čo robiť, keď...
19
Popis výrobku
5 Technické údaje
20
Pred prvým použitím
5 Pokyny pre inštaláciu
20
Každodenné používanie
6 Ochrana životného prostredia
22
Ošetrovanie a čistenie
16
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte túto príručku:
• v záujme vašej osobnej bezpečnosť a
ochrany vášho majetku
• v záujme ochrany životného prostredia
• v záujme správnej prevádzky spotrebiča.
Dbajte na to, aby táto príručka zostala vždy
so spotrebičom, aj keď sa presťahujete alebo ho predáte.
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nevhodným použitím.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom
používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom.
• Obaly ukladajte mimo dosahu detí. Hrozí
riziko udusenia alebo fyzického zranenia.
• VAROVANIE: Keď sú dvierka otvorené
alebo je spotrebič v činnosti, nedovoľte
deťom ani domácim zvieratám, aby sa k
spotrebiču priblížili, pretože je horúci.
Hrozí riziko zranenia alebo iného trvalého
poškodenia zdravia.
• Ak má spotrebič funkciu detskej poistky
alebo zablokovania tlačidiel (ovládania),
použite ju. Zabráni deťom a zvieratám v
náhodnom použití spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
Inštalácia
• Spotrebič môže nainštalovať a pripojiť iba
autorizovaný elektrikár. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Predchádza sa tak riziku konštrukčného poškodenia alebo fyzického zranenia.
• Uistite sa, že spotrebič nebol pri preprave
poškodený. Poškodený spotrebič nezapájajte. V prípade potreby sa obráťte na
dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, nálepky a fólie. Neodstraňujte typový štítok. Môže tým zaniknúť záruka.
• Skontrolujte, či je spotrebič počas inštalácie odpojený od elektrickej siete.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
opatrní. Spotrebič je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice. Spotrebič
nenadvihujte za rukoväť.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na
všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
izolačného zariadenia musí byť minimálne
3 mm.
• Musia sa používať správne izolačné zariadenia: ochranné ističe, poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
electrolux 3
• Pred samotnou inštaláciou skontrolujte,
či sú rozmery výklenku v kuchynskej linke
vhodné.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a
vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný,
sú bezpečné.
• Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od
iných spotrebičov a nábytku.
• Spotrebič nesmie byť umiestnený na
podložke/podstavci.
• Zabudované rúry a zabudované varné
panely sú prepojené pomocou špeciálnych konektorov. Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič kombinujte
len so spotrebičmi od toho istého výrobcu.
Elektrické zapojenie
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.
• Informácie o napätí nájdete na typovom
štítku.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
• Nepoužívajte rozdvojky, konektory ani
predlžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Nevymieňajte napájací elektrický kábel.
Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili
napájaciu zástrčku (ak je k dispozícii) ani
kábel za spotrebičom.
• Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku – ak
je použitá.
Použitie
• Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné ani priemyselné účely.
• Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Predídete tak fyzickému poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani
odkladací povrch.
• Vnútro spotrebiča sa počas používania
zohrieva. Hrozí riziko popálenín. Nedotýkajte sa ohrevných článkov spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Keď vkladáte alebo vyberáte príslušenstvo alebo nádoby, používajte rukavice.
Pri vyberaní alebo inštalácii príslušenstva
postupujte opatrne, aby sa nepoškodil
smaltovaný povrch rúry.
Vždy, keď je spotrebič v činnosti, držte si
od neho pri otváraní dvierok bezpečnostný odstup. Môže dôjsť k úniku horúcej
pary. Hrozí riziko popálenia pokožky.
Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene
farby smaltu:
– neklaďte žiadne predmety priamo na
dno rúry a neprikrývajte ho hliníkovou
fóliou,
– nedávajte horúcu vodu priamo do spotrebiča,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla.
Zmena farby smaltu nemá vplyv na výkon
spotrebiča, preto sa nejedná o nedostatok v zmysle zákona o záruke.
Na otvorené dvierka netlačte.
Pri pečení musia byť dvierka spotrebiča
vždy zatvorené, aj počas grilovania.
Údržba a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
• Pred údržbou skontrolujte, či je spotrebič
studený. Hrozí riziko popálenín. Existuje
riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
• Spotrebič vždy udržiavajte čistý. Priškvarený tuk a ostatné zvyšky jedál môžu
spôsobiť požiar.
• Pravidelným čistením sa predchádza poškodeniu povrchových materiálov
• Pri pečení koláčov s vysokým obsahom
vlhkosti použite hlboký pekáč, aby ste
predišli riziku vytvorenia trvalých škvŕn
vnútri spotrebiča.
• Kvôli osobnej bezpečnosti a bezpečnosti
vášho majetku spotrebič čistite iba vodou
a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty,
ktoré spôsobujú koróziu.
• Spotrebič nečistite pomocou parných čističov, tlakových čistiacich zariadení,
ostrých predmetov, abrazívnych čistiacich prostriedkov, abrazívnych špongií ani
odstraňovačov škvŕn.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, postupujte podľa pokynov výrobcu.
4 electrolux
• Sklenené dvierka nikdy nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov
ani kovovou škrabkou. Teplovzdorné
vnútorné sklo sa môže rozbiť a rozsypať.
• Keď sú sklené panely dvierok poškodené, zoslabnú a môžu sa rozbiť. Je nutné
ich vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Nečistite katalytický smalt (ak je k dispozícii).
Nebezpečenstvo požiaru!
• Dvierka otvárajte opatrne. Použitie prísad
s alkoholom môže mať za následok zmiešanie alkoholu so vzduchom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Pri otváraní dvierok sa nesmú v blízkosti
spotrebiča vyskytovať iskry ani otvorený
plameň.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, alebo predmety, ktoré
by sa mohli roztaviť (zhotovené z plastu
alebo hliníka), nevkladajte do spotrebiča,
do jeho blízkosti ani naň.
Varenie parou
• Počas varenia parou neotvárajte dvierka.
Môže z nich vyjsť para. Hrozí riziko popálenia pokožky. Hrozí nebezpečenstvo, že
para spôsobí poškodenie nábytku vlhkosťou.
Osvetlenie rúry
• Pred výmenou osvetlenia rúry odpojte
spotrebič od napájacieho zdroja. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Ak je potrebné žiarovku vymeniť, použite
žiarovku s rovnakým príkonom špeciálne
určenú na použitie v domácich spotrebičoch.
• Pred výmenou osvetlenia rúry odpojte
spotrebič od napájacieho zdroja. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Autorizované servisné stredisko
• Spotrebič smie opravovať iba autorizovaný technik. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
Likvidácia spotrebiča
• Aby ste predišli riziku fyzického zranenia
alebo poškodenia
– Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte napájací elektrický kábel a zlikvidujte ho.
– Zlikvidujte západku dvierok. Týmto zabránite uviaznutiu detí alebo domácich
zvierat vo vnútri spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
electrolux 5
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
11
6
3
2
7
1
8
10
9
1
2
3
4
5
6
Zásuvka na vodu
Elektronický programátor
Ohrevný článok
Osvetlenie rúry
Zásuvka teplotnej sondy na mäso
Ventilátor
Príslušenstvo rúry na pečenie
• Rošt rúry
Na riad, formičky na koláče, pečené kusy
jedla
• Plochý plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
• Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a cesta alebo na zachytávanie tuku.
7
8
9
10
11
Zadný ohrevný článok
Výrobník pary s krytom
Vodiace lišty, vyberateľné
Spodný ohrev
Polohy roštov (úrovne)
• Teplotná sonda na mäso
Na meranie, do akej miery je jedlo upečené.
• Rýchla špongia
Na absorbovanie zvyškovej vody z výrobníka pary.
Plech na pečenie a hlboký pekáč nie sú
vhodné pre režim pečenia Vlhká para .
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Varovanie Pozrite si príslušné
bezpečnostné pokyny.
Prvé čistenie
• Vyberte všetky časti zo spotrebiča.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozor Na čistenie nepoužívajte
abrazívne prostriedky! Mohli by
poškodiť povrch. Pozrite si kapitolu
"Starostlivosť a čistenie".
6 electrolux
Prvé pripojenie
Keď spotrebič pripojíte k sieti, alebo po prerušení napájania, musíte nastaviť jazyk, kon-
trast displeja, jas displeja a čas. Dotknite sa
+ alebo -, aby ste nastavili hodnotu. Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Varovanie Pozrite si príslušné
bezpečnostné pokyny.
Elektronický programátor
1
2
5
1 Symbol možnosti ponuky (s úrovňou v
rúre)
2 Hodiny
3 Indikátor varného stupňa
3
4
4 Teplota / hmotnosť
5 Časové funkcie
Prehľad senzorových polí panela
Senzorové
pole
Funkcia
Poznámka
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
Zobrazenie hlavnej ponuky.
Funkcia nastavenia sa vypne (okrem časomera).
Na pohyb nadol a nahor v ponuke.
Keď je funkcia zapnutá:
• Jedenkrát sa dotknite senzorového poľa: otvoríte vyššiu ponuku (funkcia zostáva zapnutá). Po
piatich sekundách sa spotrebič prepne na možnosť úvodnej ponuky
• Dvakrát sa dotknite senzorového poľa: prejdete
na vyššiu ponuku a pohybujete sa nahor a nadol
(funkcia sa vypne)
electrolux 7
Senzorové
pole
Funkcia
Poznámka
Ak chcete nastaviť hodnoty (napríklad: teplotu, čas, hmotnosť, stupeň pečenia).
Nastavenie hodnoty:
• Jedenkrát sa dotknite senzorového poľa: symbol
bliká
• Dvakrát sa dotknite senzorového poľa: môžete
nastaviť hodnotu
Ak chcete nastaviť hodnoty:
• Jedenkrát sa dotknite senzorového poľa: ak
chcete nastaviť hodnotu pomalými krokmi
• Stlačte a podržte senzorové pole: nastavenie
hodnoty rýchlejšími krokmi
,
Ak chcete nastaviť hodnotu na displeji na nulu, keď nastavujete čas pečenia alebo čas
• Dotknite sa + a - súčasne.
Ak chcete nastaviť časové funkcie,
viac funkcií a teplotnú sondu na
mäso.
Potvrdenie.
Spotrebič sa ovláda dotykom senzorových polí. Uistite sa, že sa dotýkate iba
jedného senzorového poľa. Ak priložíte
prst príliš naplocho, môžete sa dotýkať
viacerých senzorových polí.
Symbol
Symboly na displeji
Počas obsluhy spotrebiča sa na displeji zobrazujú rôzne symboly.
Displej (príklady)
Funkcia
Časomer
4:30
Časomer je zapnutý.
Čas
10:00
Na displeji sa zobrazí nastavený čas.
Trvanie
1:00
Zobrazuje dobu pečenia.
Koniec
14:50
Zobrazuje čas skončenia pečenia.
Spustí sa po
určitom čase
0:45
Na displeji sa zobrazí čas, kedy začne spotrebič piecť.
(Keď sa používajú naraz funkcie Koniec aj Trvanie pečenia).
Teplota
1. Indikuje úroveň teploty v rúre. Displej ju zobrazuje aj
potom, ako sa spotrebič vypne a rúra je stále teplá.
2. Rýchly ohrev je aktívny. Skracuje čas ohrevu.
1.
2.
Hmotnosť
1,5 kg
Na displeji sa zobrazuje, že je aktívny automatický program pečenia podľa hmotnosti alebo že je možné zmeniť
hmotnosť.
Teplotná sonda na mäso
75° C
• Teplotná sonda na mäso je nainštalovaná.
• Automatický program so sondou na mäso je zapnutý.
• Teplotu vnútri mäsa môžete zmeniť.
Ohrev a
uchovanie teploty
80° C
Na displeji sa zobrazuje, že funkcia je zapnutá.
8 electrolux
Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Symbol
Položka ponuky
Použitie
Sprievodca pečením
Obsahuje zoznam automatických programov pečenia.
Funkcie ohrevu
Obsahuje zoznam ohrevných funkcií rúry.
Moje programy
Obsahuje zoznam obľúbených programov pečenia vytvorených používateľom.
Čistenie
Obsahuje funkcie čistenia rúry.
Nastavenie
Môžete ho použiť na nastavenie iných nastavení
rúry.
Podponuky
Podponuky pre: Sprievodca pečením
Symbol
Podponuka
Bravčové/Teľacie
Hovädzie/Zverina/Jahňa
Hydina
Ryba
Koláč
Dezerty
Pizza/Pirohy/Chlieb
Dusené/Zapekané jedlá
Prílohy
Kombinovaná para
Polotovary
Špeciality
Podponuky pre: Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Použitie
Ventilátor
Na pečenie múčnych pokrmov až na troch úrovniach
naraz. Nastavte o 20 – 40 °C nižšie teploty rúry na
pečenie ako pri vrchnom a spodnom ohreve.
Vlhký horúci vzduch
Na energeticky úsporné pečenie a tepelnú úpravu
prevažne suchého pečiva a múčnych pokrmov vo formách, resp. nákypov vo formách na jednej úrovni.
Vrchný a spodný ohrev
Pri pečení na jednej úrovni rúry
Pizza
Na pečenie jedál na jednej úrovni, ktoré majú dosiahnuť intenzívne zhnednutie a chrumkavú kôrku na
spodnej časti. Nastavte o 20 – 40 °C nižšie teploty rúry na pečenie ako pri vrchnom a spodnom ohreve.
electrolux 9
Funkcia rúry
Použitie
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni. Táto funkcia je vhodná aj na gratinovanie a
zapekanie.
Gril
Na grilovanie plochých kúskov potravín, ktoré sú uložené v strede roštu a na opekanie hrianok.
Veľkoplošný gril
Na grilovanie veľkého množstva plochých kúskov a na
opekanie hrianok.
Spodný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou časťou.
Pomalé pečenie
Na prípravu mimoriadne jemného a šťavnatého pečeného mäsa.
Horúca para
Na pečenie múčnych pokrmov a mäsa a na ohrievanie mrazeného alebo chladeného jedla.
Intenzívna para
Na jedlá s vysokým obsahom vlhkosti a na ohrievanie
jedál.
Vlhká para
Na ovocie, zeleninu, ryby, zemiaky, ryžu, cestoviny
alebo špeciálne prílohy.
Podponuky pre: Moje programy
Symbol
Podponuka
-
1 - Moje programy
-
2- Moje programy
-
...
-
Zmeniť názov programu
Podponuky pre: Čistenie
Symbol
Podponuka
Parné čistenie
Sprievodca čistením
Podponuky pre: Nastavenie
Symbol
Podponuka
Popis
Nastaviť denný čas
Nastavenie aktuálneho denného času.
Časové údaje
Ak je funkcia aktívna, displej zobrazuje aktuálny
čas, keď je spotrebič vypnutý.
Nastaviť a spustiť
Ak je možnosť aktívna, môžete vybrať funkciu Nastaviť a spustiť v okne Výber možností.
Ohrev a uchovanie teploty
Ak je možnosť aktívna, môžete vybrať funkciu
Ohrev a uchovanie teploty v okne Výber možností.
Time Extension
Aktivuje a deaktivuje funkciu Time Extension .
Kontrast displeja
Upravuje kontrast displeja po stupňoch.
Jas displeja
Upravuje jas displeja po stupňoch.
10 electrolux
Symbol
Podponuka
Popis
Nastavte jazyk
Nastavuje jazyk displeja.
Hlasitosť zvuk. signalizácie
Upravuje hlasitosť tónov tlačidiel a signálov po
stupňoch.
Tóny tlačidiel
Aktivuje a deaktivuje tóny tlačidiel.
Alarm/Výstražný tón
Aktivuje a deaktivuje výstražný tón (ak sa pokúsite
nastaviť možnosť, ktorá nie je k dispozícii).
Obsluha
Zobrazuje verziu softvéru a konfiguráciu.
Pôvodné nastavenie
Obnovuje všetky nastavenia z výroby (vrátane Moje
programy ).
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
Dotknite sa
, ak chcete spotrebič zapnúť
alebo vypnúť.
Nastaviť treba dve teploty
• Teplota rúry na pečenie
• Teplota vnútri mäsa
Obsluha ponúk:
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Dotknite sa
alebo
a vyberte
možnosť ponuky.
3. Dotknite sa OK, ak chcete prejsť do
podponuky alebo potvrdiť nastavenie.
Kedykoľvek sa môžete vrátiť do hlavnej po.
nuky pomocou
Dôležité upozornenie Používajte
výhradne dodanú teplotnú sondu alebo
originálne náhradné diely.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
Zapnutie funkcie ohrevu
1. Zvoľte ponuku Funkcie ohrevu . Dotknite sa OK pre potvrdenie.
2. Vyberte funkciu ohrevu. Dotknite sa
OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
3. Nastavte teplotu. Dotknite sa OK, ak
chcete nastavenie potvrdiť.
Vypnutie funkcie ohrevu
, ak chcete postup zrušiť.
Dotknite sa
Na displeji sa zobrazí hlavná ponuka.
Nastavenie teploty rúry
Dotknite sa + alebo -, ak chcete nastaviť teplotu.
Spotrebič sa začne zohrievať.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál.
Zobrazenie teploty v rúre
Dotknite sa + alebo - súčasne.
Na displeji sa zobrazí teplota rúry.
Sonda na mäso
Teplotná sonda na mäso meria vnútornú teplotu mäsa. Po dosiahnutí nastavenej teploty mäsa sa rúra automaticky vypne.
3. Teplotnú sondu zasuňte do zástrčky na
bočnej stene rúry.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí Sonda na mäso .
4. Dotknite sa tlačidla + alebo - do 5 sekúnd, aby ste nastavili teplotu vnútri mäsa.
electrolux 11
5. Zvoľte funkciu rúry na pečenie a v prípade potreby teplotu v rúre.
Spotrebič vždy nanovo prepočítava
predbežný čas skončenia pečenia pre
nastavenú teplotu (minimálne 120 °C).
Tento proces môže trvať približne 30
minút. Na displeji sa vždy zobrazí nový
predbežný čas skončenia pečenia.
Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať zapichnutá v mäse a v zásuvke
pre teplotnú sondu.
6. Po dosiahnutí nastavenej teploty mäsa
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa automaticky vypne.
Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového poľa.
7. Zástrčku teplotnej sondy vytiahnite zo
zásuvky a mäso vyberte z rúry.
Varovanie Teplotná sonda je horúca!
Hrozí riziko popálenín! Pri vyberaní
špičky sondy a jej odpájaní dávajte
pozor.
8. Vypnite spotrebič.
Programy na pečenie mäsa s funkciou
Sonda na mäso nájdete v ponuke automatic programmes .
Montáž príslušenstva rúry
Zasúvacie príslušenstvo vložte do rúry tak,
aby boli dvojité okraje v zadnej časti rúry a
smerovali dolu. Zatlačte zasúvacie príslušenstvo medzi vodiace lišty v jednej z polôh
v rúre.
Hlboký pekáč a rošt rúry majú dvojité
okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich líšt
bránia prevráteniu príslušenstva v rúre.
Spoločné zasunutie roštu rúry a
hlbokého pekáča
Položte rošt na hlboký pekáč. Zatlačte
hlboký pekáč medzi vodiace lišty v jednej z
úrovní rúry.
Automatické programy
Nasledujúce 3 automatické programy obsahujú optimálne nastavenia pre jednotlivé
druhy mäsa alebo iné recepty:
• Programy na pečenie mäsa s Automatická váha (ponuka Sprievodca pečením )
• Programy na pečenie mäsa s funkciou
Automat. programy so sondou na mäso
( ponuka Sprievodca pečením )
• Automatický recept ( ponuka Sprievodca
pečením )
Funkcia Sprievodca pečením s
Automatickými programami so
zadávaním hmotnosti
Táto funkcia automaticky vypočíta čas pečenia. Ak chcete funkciu použiť, je potrebné
zadať hmotnosť pokrmu.
Zapnutie funkcie:
1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte Sprievodca pečením . Dotknite
sa OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
3. Vyberte kategóriu a pokrm. Dotknite sa
OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
4. Vyberte funkciu Automatický program
so zadávaním hmotnosti . Dotknite sa
OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
5. Dotknite sa + alebo -, aby ste nastavili
hmotnosť pokrmu. Dotknite sa OK, ak
chcete nastavenie potvrdiť.
12 electrolux
Spustí sa automatický program. Hmotnosť
môžete kedykoľvek zmeniť. Dotknite sa +
alebo -, ak chcete zmeniť hmotnosť. Keď
čas pečenia uplynie, zaznie zvukový signál.
Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa senzorového poľa.
Pri všetkých programoch na pečenie
hydiny jedlo po 30 minútach obráťte.
Na displeji sa zobrazuje pripomienka.
Funkcia Sprievodca pečením s
Automatický recept
Tento spotrebič ponúka programy na skupinu receptov, ktoré môžete používať. Recepty sú pevne nastavené a nie je možné
ich meniť.
Zapnutie funkcie:
1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte ponuku Sprievodca pečením .
Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie
potvrdiť.
3. Vyberte kategóriu a pokrm. Dotknite sa
OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
4. Vyberte funkciu Automatický recept .
Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie
potvrdiť.
Keď nastavíte možnosť Manuálne , na
displeji sa zobrazia automatické nastavenia, ale môžete ich zmeniť.
Funkcia Sprievodca pečením s
funkciou Automat. sonda na mäso
1. Zapnite spotrebič.
2. Dotknite sa tlačidla
alebo
, ak
chcete nastaviť funkciu Sprievodca pečením , zvoľte potrebnú kategóriu a pokrm.
3. Dotknite sa tlačidla
alebo
, ak
chcete nastaviť funkciu Automat. sonda
na mäso .
4. Dotknite sa tlačidla OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
Na displeji sa zobrazí „ Sonda na mäso “.
5. Vložte teplotnú sondu na mäso.
Keď sa program skončí, zaznie zvukový
signál.
Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového poľa.
6. Vyberte teplotnú sondu.
Varovanie Teplotná sonda je horúca!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri
vyberaní špičky sondy a jej odpájaní
dávajte pozor.
Ponuka Moje programy
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú trvanie,
teplota alebo funkcia rúry je možné uložiť.
Sú dostupné v ponuke Moje programy .
Môžete uložiť do pamäte 20 programov.
Uloženie programu do pamäte
1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte funkciu rúry alebo funkciu
Sprievodca pečením .
3. Dotknite sa
v prípade potreby aj
niekoľkokrát, kým sa na displeji nezobrazí „ ULOŽIŤ “. Dotknite sa OK, ak
chcete nastavenie potvrdiť.
4. Na displeji sa zobrazí prvé voľné miesto
v pamäti.
Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie
potvrdiť.
5. Prvé písmeno bliká.
Dotknite sa + alebo -, ak chcete písmeno zmeniť. Dotknite sa OK, ak chcete
nastavenie potvrdiť.
6. Dotknite sa
alebo
, aby ste posunuli kurzor doprava alebo doľava.
Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie
potvrdiť.
Písmeno bliká.
7. Znova zopakujte kroky 5 a 6, kým nevytvoríte názov programu.
Dotknite sa a podržte OK, ak chcete
program uložiť.
Môžete prepísať polohu uloženia v pamäti. (Pozrite časť „Uloženie prograalebo
mu“. V kroku 4 sa dotknite
, ak chcete zvoliť polohu pamäte,
ktorú chcete prepísať.)
Môžete zmeniť názov programu v ponuke „ Zmeniť názov programu “.
Aktivovanie programu
1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte ponuku Moje programy . Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
3. Vyberte názov vášho obľúbeného programu. Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
electrolux 13
Funkcie na varenie parou
Dôležité upozornenie Funkcie na varenie
parou vždy používajte spolu s časovými
alebo KONIEC
funkciami: TRVANIE
(pozrite časť Časové funkcie TRVANIE
/
).
KONIEC
Dôležité upozornenie Používajte vždy len
vodu !
Keď nie je k dispozícii voda, zaznie ľavý
bzučiak. Keď zásuvku naplníte vodou, tón
bzučiaka sa vypne.
Trvanie automatického vyparovanie pary trvá na konci doby varenia približne 5
minút a zohrievanie trvá približne 2 minúty, preto nastavenia kratšie ako 10
minút majú len malý účinok.
Keď otvoríte dvierka, uvoľní sa para.
Vlhká para
1. Do zásuvky na vodu v ovládacom paneli nalejte vodu (650 ml).
Toto množstvo vody stačí približne na
30 minút.
2. Zapnite rúru ovládačom Zap/Vyp
.
3. Tlačidlom
alebo
a vyberte možnosť ponuky. Čistenie .
4. Potvrďte tlačidlom
.
5. Tlačidlom
alebo
vyberte možnosť ponuky. Vlhká para .
6. Potvrďte tlačidlom
.
7. Tlačidlom
alebo
nastavte teplotu.
8. Tlačidlom
nastavte funkciu TRVANIE
alebo KONIEC
. Nastavte čas tepelnej úpravy alebo čas
alebo
.
vypnutia ovládačom
Para začne vychádzať približne po 2
minútach. Po tom, ako rúra dosiahne
nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál.
Na konci času tepelnej úpravy zaznie
ďalší zvukový signál.
9. Signál aj rúru vypnite ovládačom Zap/
.
Vyp
Keď rúra vychladne, rýchlou špongiou odstráňte všetku zvyšnú vodu z výrobníka pary a v prípade potreby ho octom vyčistite.
Dvierka na rúre nechajte otvorené, aby úplne vyschla.
Intenzívna para a Horúca para
Neustále striedanie teplovzdušného režimu
a varenia parou prebieha automaticky s
funkciou Intenzívna para .
Na nastavenie funkcie Intenzívna para a Horúca para použite rovnaký postup ako pre
funkciu Vlhká para .
Funkcie hodín
Symbol
Funkcia
Časomer
Opis
Na nastavenie odpočítavania (max. 2 hodiny 30 minút). Táto
funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča.
Trvanie
Na nastavenie času prevádzky spotrebiča (max. 23 h 59 min).
Koniec
Nastavenie času vypnutia pre funkciu rúry (max. 23 h 59 min).
Môžete súčasne použiť Trvanie a Koniec , ak chcete, aby sa spotrebič neskôr automaticky zapol aj vypol.
Ak nastavíte čas pre funkciu časomeru, odpočítavanie začne po 5 sekundách.
Nastavenie funkcií hodín
1. Spotrebič zapnite. Nastavte funkciu
ohrevu a v prípade potreby zmeňte teplotu.
2. Dotýkajte sa
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná funkcia
časomeru príslušný symbol.
14 electrolux
3. Dotykom + alebo - nastavte požadovaný čas. Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
Keď spotrebič dosiahne nastavený čas,
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa vypne. Na displeji sa zobrazuje hlásenie.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
Pri Časomer musíte spotrebič zapnúť,
aby ste mohli nastaviť príslušnú funkciu
časomeru. Nemusíte nastavovať funkciu ohrevu.
Pri aktivovaných funkciách Trvanie a
Koniec zaznie po uplynutí 90 % nastaveného času zvukový signál. Spotrebič
sa vypne. Spotrebič bude pomocou
zvyškového tepla pokračovať v pečení,
kým neuplynie čas (3 až 20 minút).
Ak používate teplotnú sondu, funkcie
Trvanie a Koniec nie je možné použiť.
Predlzenie
S funkciou Predlzenie pokračuje rúra v pečení aj po skončení nastaveného času.
• Platí to pre všetky funkcie rúry na pečenie
s funkciou Trvanie alebo Automatická váha .
• Neplatí to pre funkciu Sonda na mäso .
Zapnutie funkcie:
1. Keď sa čas pečenia skončí, zaznie zvukový signál. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového poľa.
2. Na displeji sa zobrazí správa pre Predlzenie na päť minút.
3. Dotknite sa
, ak chcete funkciu
aktivovať.
4. Nastavenie funkcie Predlzenie . Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
NASTAVIŤ A SPUSTIŤ
Funkcia NASTAVIŤ A SPUSTIŤ umožňuje
nastaviť funkciu (alebo program) rúry a neskôr ju použiť jedným dotykom senzorového tlačidla.
Zapnutie funkcie:
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3. Dotknite sa
v prípade potreby aj
viackrát, kým sa na displeji nezobrazí
Trvanie .
4. Nastavte čas.
5. Dotknite sa
v prípade potreby aj
viackrát, kým sa na displeji nezobrazí
NASTAVIŤ+SPUSTIŤ .
6. Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie
potvrdiť.
Ak chcete spustiť funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ
dotknite sa ľubovoľného senzorového poľa
). Zapne sa nastavená funkcia
(okrem
rúry.
Keď sa funkcia rúry skončí, zaznie zvukový
signál.
Keď je funkcia v činnosti, je zapnutá
funkcia Blok. tlačidiel .
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť
NASTAVIŤ A ÍSŤ v ponuke Nastavenie .
Ohrev a uchovanie teploty
Funkcia Ohrev a uchovanie teploty uchová
pripravené jedlo teplé pri 80° počas 30 minút. Zapína sa po skončení pečenia.
Podmienky pre funkciu:
• Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
• Je nastavené trvanie funkcie.
Zapnutie funkcie
1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte funkciu rúry.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Dotknite sa
v prípade potreby aj
viackrát, kým sa na displeji nezobrazí
Ohrev a uchovanie teploty . Dotknite sa
OK, ak chcete nastavenie potvrdiť.
Keď sa funkcia ukončí, zaznie zvukový signál.
Funkcia Ohrev a uchovanie teploty funguje
30 minút.
Ak prepnete na ostatné funkcie rúry na pečenie, funkcia Zohriatie a uchovanie teploty
zostane zapnutá.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v
ponuke Nastavenie .
Blok. tlačidiel
Funkcia Blok. tlačidiel zabraňuje náhodnej
zmene funkcie rúry.
Aktivovanie funkcie Blok. tlačidiel
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu rúry.
3. Dotknite sa
v prípade potreby aj
viackrát, kým sa na displeji nezobrazí
Blok. tlačidiel
electrolux 15
4. Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie
potvrdiť.
Funkcia Blok. tlačidiel je aktívna.
Vypínanie funkcie Blok. tlačidiel
1. Dotknite sa
.
2. Dotknite sa OK, ak chcete nastavenie
potvrdiť.
Funkcia Blok. tlačidiel nie je aktívna.
Ak spotrebič vypnete, funkcia Blok. tlačidiel sa vypne.
Poistka
Funkcia Detská poistka zabraňuje náhodnému zapnutiu spotrebiča.
Zapnutie funkcie Detská poistka
1. Vypnite spotrebič.
2. Naraz stlačte tlačidlá
a —, kým sa
na displeji neobjaví hlásenie.
Vypnutie funkcie Detská poistka
1. Znova vykonajte vyššie uvedené kroky.
Chladiaci ventilátor
Chladiaci ventilátor sa zapne automaticky,
aby sa povrch spotrebiča udržal chladný.
Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
ostane v činnosti, pokým sa spotrebič neochladí.
Mechanické blokovanie dvierok
Zámka dvierok je štandardne deaktivovaná.
Aktivácia zámky dvierok
1. Stlačte rám dvierok (B) na oboch stranách. Uvoľní sa tesnenie.
2. Potiahnite rám dvierok nahor a vyberte
ho.
2
B
1
Automatické vypnutie
Ak nezmeníte teplotu ani po istom čase
nezastavíte rúru na pečenie, rúra sa vypne automaticky.
Na displeji bliká naposledy nastavená
teplota.
Rúra na pečenie sa zastaví pri teplote:
• 30 – 120 °C po 12,5 hodinách
• 120 – 200 °C po 8,5 hodinách
• 200 – 230 °C po 5,5 hodinách
Používanie rúry na pečenie po automatickom vypnutí
.
Použite tlačidlo
Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, rozsvieti sa pásik
na displeji. Pásik indikuje, že teplota sa zvyšuje.
Ukazovateľ rýchleho ohrevu
Pri niektorých funkciách rúry funkcia rýchleho ohrevu automaticky skracuje čas ohrevu. Pásik indikátora sa pohybuje sprava doľava, kým rúra nedosiahne cieľovú teplotu.
Ukazovateľ zvyškového tepla
Keď spotrebič vypnete, na displeji sa zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na
udržanie teploty jedla.
3. Vysuňte páčku (1), posuňte ju o 4 mm
doľava (2) a znovu ju zasuňte (3).
2
3
1
4. Podržte rám dvierok (B) na každej strane a umiestnite ho na vnútorný okraj
dvierok. Vložte rám dvierok do horného
okraja dvierok.
B
16 electrolux
Dôležité upozornenie Na otvorenej strane
rámu dvierok (B) je vodiaca lišta (C).
Vodiacu lištu zasuňte medzi vonkajší panel
dvierok a vodiaci roh (D). Uistite sa, že
tesnenie (E) tesní.
1. Odoberte rám dvierok. Pozrite si časť
„Zapnutie funkcie zámky dvierok“.
2. Vyberte páčku (1).
1
C
D
3. Vyberte zarážku (2) zo spodnej strany
rámu dvierok (B). Zarážku umiestnite
tam, kde bola páčka (3).
E
Otvorenie a zatvorenie dvierok
Dvierka otvoríte stlačením a podržaním páčky.
3
2
4. Rám dvierok vložte naspäť. Pozrite si
časť „Aktivácia zámky dvierok“.
Dôležité upozornenie Vypnutím
spotrebiča sa mechanické blokovanie
dvierok nevyradí.
Dvierka zatvorte bez zatlačenia páčky.
Deaktivácia blokovania dvierok
Vyššie uvedený postup vykonajte znovu a
páčku posuňte späť doprava. Zámku dvierok môžete tiež úplne odstrániť:
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Varovanie Pozrite si príslušné
bezpečnostné pokyny.
• Prednú stranu spotrebiča vyčistite mäkkou utierkou navlhčenou vo vode s prídavkom saponátu.
• Na čistenie kovových povrchov použite
čistiaci prípravok
• Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Nečistoty odstránite ľahšie, nepripália sa.
• Ťažko odstrániteľné škvrny očistite špeciálnym čističom na rúry.
• Po použití očistite všetky časti príslušenstva (mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s umývacím prípravkom) a nechajte ich osušiť.
• Teflónový riad a pomôcky neumývajte
agresívnymi prípravkami, na čistenie nepoužívajte špicaté predmety ani ich neumývajte v umývačke riadu. Mohol by sa
zničiť teflónový povrch!
Parné čistenie
1. Priamo do výrobníka pary nalejte vodu
(približne 150 ml) a 1 lyžicu octu.
2. Tlačidlom
alebo
otvorte ponuku
Čistenie .
3. Tlačidlom
potvrďte výber.
4. Tlačidlom
alebo
otvorte ponuku
Parné čistenie .
electrolux 17
5. Tlačidlom
potvrďte výber.
Rúra sa začne ohrievať a na displejji sa
zobrazí trvanie čistenia (15 minút).
6. Po skončení programu zaznie signál.
Ľubovoľným tlačidlom vypnite zvukový
signál.
7. Utrite rúru na pečenie mäkkou handričkou.
Vodu z výrobníka pary odstráňte rýchlou špongiou a dosucha ju vyutierajte.
Dvierka nechajte približne 1 hodinu
otvorené, aby rúra na pečenie úplne
vyschla.
Sprievodca čistením
Funkcia Sprievodca čistením vás sprevádza
krokmi obsluhy funkcie Parné čistenie .
Aktivujte a deaktivujte funkciu Sprievodca
čistením v ponuke ČISTENIE .
2. Mriežku mierne posuňte smerom dovnútra na prednom závese.
3. Vyberte rošt zo zadného závesu.
Zasúvacie lišty
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zasúvacie lišty rúry.
Vyberanie zasúvacích líšt
1. Mriežku opatrne vytiahnite nahor
z predného závesu.
Inštalovanie zasúvacích líšt
Zasúvacie lišty nainštalujte opačným postupom.
Systém výrobníka pary
Pozor Výrobník pary vysušte po
každom použití. Vodu odsajte rýchlou
špongiou.
Vápenaté usadeniny odstráňte najlepšie octovou vodou.
Pozor Chemické odvápňovacie
prostriedky môžu spôsobiť poškodenie
smaltovaného povrchu rúry.
Rešpektujte pokyny výrobcu.
Zásuvka na vodu a výrobník pary
1. Naplňte zmes vody a octu (približne
250 ml) do zásuvky na vodu vo výrobníku pary.
Nechajte účinkovať približne 10 minút.
2. Mäkkou špongiou odstráňte octovú vodu.
18 electrolux
3. Čistou vodou (100 – 200 ml) vypláchnite systém výrobníka pary cez zásuvku
na vodu.
4. Vodu z výrobníka pary odstráňte špongiou a dosucha vyutierajte.
5. Na dokonalé vysušenie nechajte dvierka rúry otvorené.
Vybratie dvierok rúry
1. Úplne otvorte dvierka rúry.
2. Úplne zdvihnite upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
A
Osvetlenie rúry
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom!
Pred výmenou žiarovky osvetlenia:
• Vypnite rúru.
• Vyberte poistky z poistkovej skrinky alebo
vypnite obvodový spínač.
A
3. Zavrite dvierka rúry tak, aby dosiahli prvú polohu (uhol približne 45°).
Na dno rúry položte handru, aby ste
ochránili žiarovku a sklenený kryt.
Výmena žiarovky osvetlenia rúry:
1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v
zadnej časti rúry.
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte
ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku
osvetlenia rúry s tepelnou odolnosťou
do 300 °C.
Dôležité upozornenie Použite ten istý typ
žiarovky.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
Výmena osvetlenia rúry (ľavá strana
spotrebiča)
Vyčistenie skleného krytu
1. Vyberte ľavú zasúvaciu lištu.
2. Na vybratie skleného krytu použite krížový skrutkovač.
3. Odmontujte a vyčistite kovový kryt a
tesnenie.
4. V prípade potreby: Vymeňte žiarovku
osvetlenia rúry.
Technické údaje: 25 W, 230 V, tepelne
odolná.
5. Nasaďte kovový kryt a tesnenie a pevne zatiahnite skrutky.
6. Nainštalujte ľavú zasúvaciu lištu.
Dvierka rúry a sklené panely
Keď chcete očistiť dvierka rúry, vyberte ich.
Pozor Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké.
45°
4. Chyťte dvierka rúry jednou rukou na
každej strane a vytiahnite ich od rúry v
danom uhle nahor.
Dvierka rúry položte vonkajšou stranou
nadol na mäkký a rovný povrch tak,
aby sa nepoškriabali.
Dvierka znova nasaďte rovnakým postupom, len v opačnom poradí.
Vybratie a vyčistenie skiel dvierok a
zberného kanála na vodu
1. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
electrolux 19
2. Rám dvierok potiahnutím dopredu vyberiete.
2
B
5. Vyčistite sklené panely dvierok a zberný
kanál na vodu vodou s prídavkom umývacieho prostriedku a dôkladne ich vysušte.
Panely a zberný kanál na vodu znova
nasaďte opačným postupom.
Zaskakovací háčik zberného kanála na vodu zasuňte zboku do lišty. Miernym tlakom
zhora zasuňte háčik na druhej strane.
1
3. Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane po jednom a potiahnite ich
smerom nahor z vodiacich líšt.
Potom vsuňte sklené panely. Najprv vložte
malý panel, potom väčší.
4. Naklopte zberný kanál na vodu smerom
ku sklu dvierok a nadvihnutím nahor ho
vyberte z vodiacej lišty.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Varovanie Pozrite si príslušné
bezpečnostné pokyny.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra nehreje
Rúra je vypnutá
Zapnite rúru
Rúra nehreje
Nie sú nastavené hodiny
Nastavte hodiny
Rúra nehreje
Nie sú nastavené potrebné nastavenia
Skontrolujte nastavenia
20 electrolux
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra nehreje
Je aktivovaná detská poistka
Pozrite si časť „Vypnutie funkcie
Poistka“
Rúra nehreje
Je vyhodená poistka
Skontrolujte, či príčinou poruchy
nie je poistka. Ak sa poistka vyhodí opakovane, obráťte sa na autorizovaného elektrikára
Na displeji sa zobrazuje
F11
Zástrčka teplotnej sondy nie je
správne vsunutá do zásuvky teplotnej sondy
Zástrčku teplotnej sondy zasuňte
čo najviac
Nesvieti osvetlenie rúry
Žiarovka je vypálená
Pozrite si časť „Výmena žiarovky
rúry“
Na indikátore času sa
objaví chybový kód, ktorý tu nebol uvedený
Elektronická porucha
Pomocou domovej poistky alebo
bezpečnostného vypínača v poistkovej skrini vypnite spotrebič a
znovu ho zapnite. Pri opakovanej
indikácii chybového kódu sa obráťte na zákaznícke služby
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Výrobné číslo (S.N.)
.........................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
Varovanie Pozrite si príslušné
bezpečnostné pokyny.
Dôležité upozornenie Bezpečnosť
stojana vstavanej skrinky musí zodpovedať
požiadavkám normy DIN68930
electrolux 21
542
10
590
560 min.
20
530
10
10
522
546
3
584
21
594
467
550
567
114
10
592
alternativ 100
560
300
300
70
alternativ 100
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
22 electrolux
90º
2x3,5x25
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému
prostrediu a recyklovateľný. Plastové
časti sú označené medzinárodnými
skratkami, napríklad PE, PS atď. Obalový materiál odovzdajte v kontajneroch
určených na tento účel v lokálnych
priestoroch na likvidáciu odpadu.
electrolux 23
www.electrolux.com/shop
892937427-C-232011
Download PDF

advertising