Electrolux EOB98000X User manual

Electrolux EOB98000X User manual
naudojimo instrukcija
Orkaitė
EOB98000
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Valymas ir priežiūra
2
4
5
5
15
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Įrengimo nuorodos
Aplinkosauga
18
19
19
21
Galimi pakeitimai
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su
prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų
amžiaus ir vyresni bei asmenys su mažesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais
gebėjimais arba stokojantys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra
prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir suprasti atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo
prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba
fizinės traumos pavojus.
• ĮSPĖJIMAS!Neleiskite vaikams ir gyvūnams būti arti prietaiso, kai prietaiso durelės atviros arba prietaisas veikia, nes jis
įkaista. Kyla pavojus susižeisti arba patirti
kitą traumą, sukeliančią negalią.
• Naudokite prietaiso užrakto nuo vaikų arba mygtukų užrakto funkciją, jei tokia yra.
Ji neleis vaikams ir gyvūnams netyčia
naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba fizinių
traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas, nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas,
lipdukus ir apsauginius sluoksnius. Nenuimkite techninių duomenų plokštelės.
Kitaip gali negalioti garantija.
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš
elektros tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą.
Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines. Nekelkite šio prietaiso už rankenos.
• Elektros instaliacija privalo turėti atjungimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą
nuo maitinimo tinklo ties visais poliais.
Tarp atjungimo įtaiso kontaktų turi būti
mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar
virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prietaiso matmenis.
electrolux 3
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos
maisto gaminimo kaitlentės turi specialią
jungimo sistemą. Norėdami apsaugoti
prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties gamintojo prietaisais.
Elektros įvadas
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo
laido. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo
laido ir jo kištuko (jeigu taikytina).
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Traukite paėmę už kištuko,
jeigu taikytina.
Naudojimo paskirtis
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje.
Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba žalos turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus įkaista.
Kyla pavojus nusideginti. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Įdėdami arba
išimdami priedus ar prikaistuvius, mūvėkite pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai,
kad nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali
išsiveržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite karšto vandens tiesiai į prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui, todėl pagal garantijų įstatymą
tai nėra defektas.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso
dureles, net kai kepate ant kepimo grotelių.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus
nusideginti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali
kilti gaisras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagos prastėjimo.
• Kepdami daug drėgmės turinčius pyragus, naudokite gilią kepimo skardą, kad
vaisių sultys nepaliktų nepašalinamų dėmių.
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir
muilu. Nenaudokite degių produktų arba
produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio
valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis valymo priemonėmis, abrazyvinėmis
šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį, laikykitės gamintojo instrukcijų.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis
valymo priemonėmis arba metalinėmis
grandyklėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos,
jos susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas
pakeisti. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
4 electrolux
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Gaisro pavojus
• Atsargiai atidarykite duris. Naudojant alkoholio turinčių ingredientų, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys. Gali kilti gaisras.
• Neleiskite, kad prie prietaiso kiltų kibirkščių arba atvira liepsna, kai jo durys yra
atidarytos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Troškinimas garuose
• Neatidarykite orkaitės durelių troškindami
garuose. Garai gali išeiti. Jie gali nudeginti
odą. Garai gali pažeisti įtaisus.
Orkaitės lemputė
• Šiame prietaise naudojamos lemputės
yra specialios, skirtos tik buitiniams prietaisams. Jų negalima naudoti visiškam ar
daliniam kambario apšvietimui.
• Prireikus pakeisti lemputę naudokite tokio
paties galingumo lemputę, skirtą tik buitiniams prietaisams.
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite
buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite
gauti elektros smūgį.
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš
elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos
vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsidarytų prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
1
2
3
5
4
11
3
2
1
10
4
5
6
7
8
9
1 Vandens stalčius
2 Elektroninis programavimo įrenginys
electrolux 5
3
4
5
6
7
Kaitinimo elementas
Orkaitės lemputė
Mėsos termometro (MT) kištukas
Ventiliatorius
Galinės sienelės kaitinimo elementas
Orkaitės priedai
• Orkaitės lentyna
Skirta kepimo indams, kepinių skardoms,
kepsniams.
• Plokščia kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Gilus kepimo indas
Skirta kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
• Mėsos kepimo temperatūros matuoklis
8
9
10
11
Garų generatorius su dangčiu
Orkaitės lentynos bėgeliai, išimami
Apatinis kaitinimas
Lentynos padėtys (lygiai)
Juo nustatomas mėsos iškepimo lygis.
• Greita kempinė
Skirta likusiam vandeniui iš gariklio sugerti.
Plokščias kepimo padėklas ir gilus kepimo indas netinka naudoti su funkcija
Kepimas garuose .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano
kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką.
Norėdami nustatyti reikšmę, palieskite + arba -. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Atsargiai Nenaudokite abrazyvinių
valiklių! Taip galima sugadinti paviršių.
Žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra".
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Elektroninis programavimo valdiklis
1
2
5
1 Meniu parinkties simbolis (su orkaitės
lentynos lygiu)
2 Laikrodis
3
4
3 Kaitinimo indikatorius
4 Temperatūra / svoris
5 Laikmačio funkcijos
6 electrolux
Valdymo skydelio jutiklinių laukų apžvalga
Jutiklinis laukas
Funkcija
Pastabos
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Atidaro pagrindinį meniu.
Nustatytoji funkcija išjungiama (išskyrus veikiant
galinės atskaitos laikmačiui).
Naršo meniu aukštyn ir žemyn.
Kai funkcija yra įjungta:
• vieną kartą palieskite jutiklinį lauką: atidaromas
aukštesnio lygio meniu (funkcija ir toliau veikia).
Po 5 sekundžių prietaisas perjungia pradinio meniu parinktį
• du kartus palieskite jutiklinį lauką: atidaromas
aukštesnio lygio meniu ir naršoma aukštyn bei
žemyn (funkcija išjungiama)
Nustato reikšmes (pavyzdžiui: temperatūrą, laiką, svorį, maisto gaminimo laipsnį).
Norėdami naudoti reikšmę:
• vieną kartą palieskite jutiklinį lauką: simbolis žybčioja
• du kartus palieskite jutiklinį lauką: galite nustatyti
reikšmę
Norėdami nustatyti reikšmes:
• vieną kartą palieskite jutiklinį lauką: reikšmė nustatoma lėtai
• laikykite nuspaudę jutiklinį lauką: reikšmė nustatoma greitai
,
Nulinei reikšmei ekrane nustatyti, kai nustatėte gaminimo laiką arba laiką
• vienu metu palieskite + ir - .
Nustato laiko funkcijas, parenka
daugiau funkcijų ir mėsos termometro funkciją.
Patvirtina.
Norėdami valdyti prietaisą, lieskite jutiklinius laukus. Palieskite tik vieną jutiklinį
lauką. Jeigu liesite neapdairiai, galite
paliesti kelis jutiklinius laukus.
Simbolis
Ekranas (pavyzdžiai)
Ekrano simboliai
Prietaisui veikiant, ekrane rodomi įvairūs
simboliai.
Funkcija
Laikmatis
4:30
Įjungtas atgalinės atskaitos laikmatis.
Laikas
10:00
Ekrane rodomas nustatytas laikas.
Trukmė
1:00
Rodo maisto ruošimo ciklui reikalingą trukmę.
Pabaiga
14:50
Ekrane rodomas kepimo pabaigos laikas.
Paleisti po
kažkiek laiko
0:45
Ekrane rodomas laikas, kada prietaisas pradės gaminti.
(Kai vienu metu naudojate funkcijas „Pabaiga“ ir „Gaminimo laikas“.)
Temperatūra
1.
2.
1. Rodo temperatūros lygį orkaitėje. Ekrane ji rodoma ir
išjungus prietaisą, kai orkaitė vis dar yra įkaitusi.
2. Veikia greito įkaitinimo funkcija. Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.
electrolux 7
Ekranas (pavyzdžiai)
Simbolis
Funkcija
Svoris
1,5 kg
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema
arba svorį galima pakeisti.
Mėsos termometras (MT)
75 °C
• Mėsos termometras yra įkištas.
• Įjungta funkcija „Automatinės MT programos“.
• Kepimo temperatūrą galite keisti.
Kaitinti+palaikyti
80 °C
Ekrane rodoma, kad funkcija veikia.
Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis
Meniu punktas
Taikymas
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Yra orkaitės kaitinimo funkcijų sąrašas.
Mano programos
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Valymo meniu
Yra orkaitės valymo funkcijos.
Baziniai nustatymai
Galima naudoti kitiems orkaitės nustatymams
nustatyti.
Submeniu
Submeniu: Kepimo vadovas
Simbolis
Submeniu
Kiauliena/Veršiena
Jautiena/Žvėriena/Aviena
Paukštiena
Žuvis
Kepiniai
Desertai
Pica/Pyragas/Duona
Troškiniai/Apkepai
Garnyrai
Suderintas kepimas garuose
Pusfabrikačiai
Specialios funkcijos
Submeniu: Kaitinimo funkcijos
Orkaitės funkcija
Karšto oro srautas
Taikymas
Kepimui iki trijų orkaitės lygių vienu metu. Orkaitės
temperatūrą nustatykite 20−40°C žemesnę, nei kepant įjungus „Apatinis+viršutinis kaitinimas“.
8 electrolux
Orkaitės funkcija
Taikymas
Kepimas didesnėje drėgmėje
Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir
troškinti taupant energiją ir viename lygyje.
Apatinis + viršutinis kaitinimas
Kepimui ir skrudinimui viename orkaitės lygyje
Picos kepimas
Kepimas viename orkaitės lygyje yra skirtas patiekalams, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Orkaitės temperatūrą nustatykite
20−40°C žemesnę, nei kepant įjungus „Apatinis+viršutinis kaitinimas“.
Terminis grilis
Didelių mėsos ar vištienos gabalų skrudinimui viename lygmenyje. Ši funkcija ypač tinka traškaus paviršiaus sluoksnio užkepimui ir paviršiaus paskrudinimui
iki rudumo.
Mažasis grilis
Plokščių patiekalų kepimui griliu padėjus viduryje grotelių ir lengvam paviršiaus užkepimui
Didysis grilis
Plokštiems patiekalams kepti griliu dideliais kiekiais ir
paviršiui lengvai užkepti.
Apatinis kaitinimas
Skirta pyragams su trapiu pagrindu kepti.
Kepimas žemoje temp.
Ypač minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Kepimas karštuose garuose
Kepti, skrudinti ir pašildyti užšaldytą arba atvėsintą
maistą.
Intensyvus kepim. garuose
Daug drėgmės turinčiam maistui ir maisto pašildymui.
Kepimas garuose
Vaisiams, daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaronams arba specialiems garnyrams.
Submeniu: Mano programos
Simbolis
Submeniu
-
1 - Mano programos
-
2- Mano programos
-
...
-
Programos pervardijimas
Submeniu: Valymo meniu
Simbolis
Submeniu
Valymas garais
Valymo vadovas
Submeniu: Baziniai nustatymai
Simbolis
Submeniu
Aprašymas
Paros laiko nustatymas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą ekrane rodo esamą laiką.
electrolux 9
Simbolis
Submeniu
Aprašymas
Set+Go
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite
pasirinkti funkciją Set+Go .
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite
pasirinkti funkciją Kaitinti + palaikyti .
Time Extension
Įjungia ir išjungia funkciją Time Extension .
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustato ekrano kontrastą.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustato ekrano ryškumą.
Kalbos nustatymas
Nustato ekrano kalbą.
Skambučio garsumas
Laipsniškai nustato mygtukų paspaudimo ir garso
signalų garsumą.
Mygtukų signalai
Įjungia ir išjungia jutiklio laukų paspaudimo garso
signalus.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungia ir išjungia įspėjamąjį signalą (jeigu mėginate
nustatyti neveikiančią parinktį).
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir konfigūraciją.
Gamyklos nustatymai
Pakeičia visus nustatytus parametrus gamyklos
nustatymais (įskaitant Mano programos ).
Įjungia ir išjungia prietaisą
prietaisui įjungti arba išjungti.
Palieskite
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
arba
meniu parinkčiai
pasirinkti.
3. Palieskite OK, kad atidarytumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nustatymą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį me.
niu mygtuku
Kaitinimo funkcijos paleidimas
1. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos .
Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją. Palieskite
OK, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite temperatūrą. Palieskite OK,
kad patvirtintumėte.
Kaitinimo funkcijos išjungimas
procedūrai atšaukti.
Palieskite
Ekrane rodomas pagrindinis meniu.
Orkaitės temperatūros nustatymas
Palieskite + arba - temperatūrai nustatyti.
Prietaisas ima kaisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytąją temperatūrą, pasigirsta garso signalas.
Orkaitės temperatūros rodymas
Palieskite + arba - .
Ekrane rodoma orkaitės temperatūra.
Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras matuoja vidinę mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa pasiekia
nustatytą temperatūrą, orkaitė automatiškai
išsijungia.
Reikia nustatyti dvi temperatūras:
• orkaitės temperatūrą,
• kepimo temperatūrą.
Svarbu Naudokite tik pateiktą mėsos
termometrą arba originalias keičiamąsias
dalis.
1. Įjunkite prietaisą.
10 electrolux
2. Mėsos termometro galą dėkite į mėsos
vidurį.
Orkaitės priedų įstatymas
Įstatykite slankiojančius priedus taip, kad
dvigubi kraštai būtų prie orkaitės galinės
sienelės, nukreipti į dugną. Įstumkite slankiojančius priedus tarp kreipiančiųjų strypų
pasirinktame orkaitės lygyje.
Skrudinimo skardos ir orkaitės lentynų
kraštai yra dvigubi. Šie kraštai ir kriepiančiųjų strypų forma apsaugo priedus
nuo pakreipimo.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į orkaitės šoninėje sienelėje esantį lizdą.
Ekrane rodomas Mėsos termometras
(MT) .
4. Palieskite ir laikykite + arba -, kad mažiau nei per 5 sekundes nustatytumėte
vidinę temperatūrą.
5. Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia,
orkaitės temperatūrą.
Prietaisas pakartotinai skaičiuoja numatomą maisto gaminimo pabaigos laiką
nustatytai vidinei temperatūrai (mažiausiai 120 °C). Šiai procedūrai užbaigti
gali prireikti maždaug 30 minučių. Ekrane nuolat rodomas naujas numatomas
maisto gaminimo pabaigos laikas.
Orkaitės lentynos ir gilaus kepimo indo
įdėjimas kartu
Gaminant maistą, mėsos termometras
turi būti mėsoje ir matuoklio lizde.
6. Kai mėsoje pasiekiama nustatyta kepimo temperatūra, pasigirs garso signalas. Prietaisas automatiškai išsijungia.
Norėdami išjungti garso signalą, palieskite jutiklio lauką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką iš
lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Įspėjimas Mėsos termometras yra
karštas! Galite nusideginti! Būkite
atsargūs, ištraukdami mėsos
termometro galą ir jo kištuką iš lizdo.
8. Išjunkite prietaisą.
Apie mėsos ruošimo programas naudojant funkciją Mėsos termometras
(MT) žr. automatic programmes .
Uždėkite orkaitės lentyną ant skrudinimo
skardos. Įstumkite skrudinimo skardą tarp
kreipiančiųjų strypų pasirinktame orkaitės
lygyje.
Automatinės programos
Šių trijų automatinių programų nustatymai
yra optimalūs bet kokios rūšies mėsai arba
kitiems receptams:
electrolux 11
• Mėsos programos naudojant funkciją Automatinės svorio progr. (meniu Kepimo
vadovas )
• Mėsos ruošimo programos su funkcija
Automatinis mėsos kepimo temperatūros
matuoklis Kepimo vadovo ( meniu)
• Receptai (meniu Kepimo vadovas )
Kepimo vadovo Automatinis svėrimas
su funkcija
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo laiką. Norint naudoti šią funkciją, būtina
įvesti maisto svorį.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas . Palieskite
OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis svėrimas . Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
5. Palieskite + arba - maisto svoriui nustatyti. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Automatinė programa pradeda veikti. Jūs
bet kuriuo metu galite pakeisti svorio nustatymą. Palieskite + arba - maisto svorio nustatymui pakeisti. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Norėdami išjungti garso
signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Naudodami visas paukštienos gaminimo programas, apverskite patiekalą po
30 minučių. Ekrane rodomas priminimas.
Kepimo vadovas ir Automatinis
receptas
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite panaudoti. Receptai yra fiksuoti ir jūs
negalite jų pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovo meniu. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis receptas . Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Kai nustatote parinktį Rankinis , ekrane
rodomi automatiniai nustatymai, bet jūs
galite juos pakeisti.
„Kepimo vadovas“ ir „Automatinės MT
programos“
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
arba
, jei norite nustatyti funkciją „Kepimo vadovas“ , reikiamą kategoriją ir patiekalą.
3. Palieskite
arba
, jei norite nustatyti funkciją „Automatinės MT programos“ .
4. Palieskite „OK“, kad patvirtintumėte.
Ekrane pasirodo užrašas „Mėsos termometras (MT)“ .
5. Įdėkite mėsos termometrą.
Programai pasibaigus, pasigirsta signalas.
Norėdami signalą išjungti, palieskite bet
kurį jutiklinį lauką.
6. Išimkite mėsos termometrą.
Įspėjimas Mėsos termometras
karštas! Galite nudegti! Būkite atsargūs
ištraukdami mėsos termometro galą ir
kaištį.
Meniu Mano programos
Galite išsaugoti mėgstamus nustatymus,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba orkaitės funkciją. Šiuos nustatymus rasite meniu
Mano programos . Galite išsaugoti 20 programų.
Programų įrašymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją arba funkciją Kepimo vadovas .
3. Lieskite
tol, kol ekrane bus rodoma „ ĮRAŠYMAS “. Palieskite OK, kad
patvirtintumėte.
4. Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
5. Žybčioja pirmoji raidė.
Palieskite + arba - raidei pakeisti. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
6. Palieskite
arba
žymekliui perkelti
į į dešinę arba kairę. Palieskite OK, kad
patvirtintumėte.
Raidė žybčioja.
7. Norėdami įrašyti programos pavadinimą, kartokite 5 ir 6 žingsnius.
Palieskite ir palaikykite OK, kad išsaugotumėte.
12 electrolux
Galite perrašyti atmintinės poziciją. (Žr.
skyrių „Programos išsaugojimas“. Ties
arba
, kad
4 žingsniu palieskite
pasirinktumėte atmintinės poziciją, kurią norite perrašyti.)
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu „ Programos pervardijimas “.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mano programos .
Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite mėgstamos programos pavadinimą. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Gaminimo garuose funkcijos
Svarbu Visuomet naudokite gaminimo
garuose funkcijas kartu su laikrodžio
arba PABAIGA
funkcijomis: TRUKMĖ
(žr. skyrelį „Laikrodžio funkcijos TRUKMĖ
/ PABAIGA
).
Svarbu Kaip skystį naudokite tik vandenį!
Kai vanduo išgaruoja, suveikia garsinis signalas. Pripylus vandens į stalčių, garsinis
signalas išsijungia.
Dėl maždaug 5 minučių automatinio
garų išsisklaidymo laikotarpio gaminimo
pabaigoje ir maždaug 2 minučių įkaitimo trukmės, mažesnės nei 10 minučių
nuostatos turės mažai poveikio.
Taip pat garai išeina atidarius dureles.
Kepimas garuose
1. Pripilkite vandens (650 ml) į vandens
stalčių, esantį valdymo skydelyje.
Vandens pakaks maždaug 30 minučių.
2. Įjunkite orkaitę įjungimo / išjungimo valdikliu.
.
3. Naudokite
arba
, norėdami pasirinkti meniu parinktį Valymo meniu .
4. Norėdami patvirtinti, spauskite
.
5. Naudokite
arba
, norėdami pasirinkti meniu parinktį Kepimas garuose .
6. Norėdami patvirtinti, spauskite
.
7. Naudokite
arba
temperatūrai
nustatyti.
8. Naudokite
, norėdami nustatyti
funkcijas TRUKMĖ
arba PABAIGA
. Nustatykite gaminimo laiką arba
arba
.
išsijungimo laiką valdikliu
Pirmieji garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Orkaitei pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Kitas garso signalas pasigirsta maisto
gaminimo pabaigoje.
9. Išjunkite signalą ir orkaitę įjungimo / iš.
jungimo valdikliu
Orkaitei ataušus visą garų ruošimo sistemoje likusį vandenį surinkite kempine ir, jeigu
reikia, pavalykite su actu.
Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis durelėmis.
Intensyvus kepim. garuose ir Kepimas
karštuose garuose
Nuolatinė ventiliatoriaus ir garų kaita vyksta
automatiškai, kai įjungta funkcija Intensyvus
kepim. garuose .
Jeigu norite nustatyti funkcijas Intensyvus
kepim. garuose ir Kepimas karštuose garuose , atlikite tuos pačius veiksmus kaip ir
nustatydami funkciją Kepimas garuose .
electrolux 13
Laikrodžio funkcijos
Simbolis
Funkcija
Aprašymas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (daugiausiai 2 val. ir 30 min.). Ši
funkcija neturi poveikio orkaitės veikimui.
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (daugiausiai 23 val. ir 59
min).
Pabaiga
Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti (maks. 23 val. ir 59
min).
Jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai, vienu metu
galite naudoti funkcijas Trukmė ir Pabaiga .
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos laikmatis pradeda veikti po penkių
sekundžių.
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Įjunkite prietaisą. Nustatykite kaitinimo
funkciją ir, jeigu reikia, temperatūrą.
2. Kelis kartus palieskite
, kol ekrane pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Norėdami nustatyti reikiamą laiką, palieskite + arba - . Nodėdami patvirtinti,
palieskite OK.
Kai prietaisas veikia nustatytu laiku, pasigirsta garso signalas. Prietaisas išsijungia. Ekrane rodomas pranešimas.
4. Norėdami išjungti garso signalus, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Norėdami nustatyti laikrodžio funkciją,
prietaisą privalote įjungti, naudodami
funkciją Laikmatis . Kaitinimo fukcijos
nustatyti nereikia.
Pasirinkus funkcijas Trukmė ir Pabaiga , praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirsta garso signalas. Prietaisas išsijungia. Prietaisas naudoja likutinį karštį gaminimo procesui tęsti, kol baigsis nustatytas laikas (3–20 min.).
• Netaikytina orkaitės funkcijoms su Mėsos
termometras .
Funkcijos įjungimas:
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Palieskite bet kurį jutiklinį
lauką.
2. Ekrane penkias minutes rodomas pranešimas Pratęsti laiką .
3. Palieskite
, kad įjungtumėte.
4. Nustatykite funkcijos Pratęsti laiką
reikšmę. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
SET+GO
Funkcija SET+GO leidžia nustatyti bet kurią
orkaitės funkciją (arba programą) ir panaudoti ją vėliau vienu jutiklinio lauko paspaudimu.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite
, kol
ekrane matysite Trukmė .
4. Nustatykite laiką.
5. Kelis kartus paspauskite
, kol
ekrane matysite SET+GO .
6. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Norėdami paleisti SET+GO , palieskite bet
). Nustatyta
kurį jutiklinį lauką (išskyrus
orkaitės funkcija pradeda veikti.
Orkaitės funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Naudojant mėsos termometrą, funkcijos Trukmė ir Pabaiga neveikia.
Veikiant orkaitės funkcijai, veikia funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS .
Pratęsti laiką
Funkcija Pratęsti laiką pratęsia orkaitės veikimą pasibaigus nustatytam laikui.
• Taikytina visoms orkaitės funkcijoms su
funkcija Trukmė arba funkciją Automatinės svorio progr. .
Galite įjungti ir išjungti funkciją SET+GO
meniu Baziniai nustatymai .
Kaitinti+palaikyti
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80° tempera-
14 electrolux
tūrai. Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Funkcijos veikimo sąlygos:
• nustatyta temperatūra turi būti didesnė kaip 80 °C;
• nustatyta funkcijos veikimo trukmė;
Funkcijos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.
4. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma Kaitinti+palaikyti . Palieskite OK,
kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Lemputė Kaitinti+palaikyti funkcija veikia 30
minučių.
Funkcija Kaitinti+palaikyti lieka įjungta, jeigu
perjungiate į kitas orkaitės funkcijas.
Galite įjungti arba išjungti funkciją meniu Baziniai nustatymai .
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijų pakeitimo.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite orkaitės funkciją.
3. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma MYGTUKŲ UŽRAKTAS
4. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS veikia.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Palieskite
.
2. Palieskite OK, kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS neveikia.
Išjungus prietaisą, funkcija MYGTUKŲ
UŽRAKTAS nesijungia.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo atsitiktinio
prietaiso naudojimo.
Užrakto nuo vaikų įjungimas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Palaikykite nuspaudę
ir — , kol ekrane pasirodys pranešimas.
Apsaugos nuo vaikų užrakto išjungimas
1. Dar kartą atlikite pirmiau minėtus veiksmus.
Automatinis išjungimas
Jeigu nepakeisite temperatūros arba
po kurio laiko neišjungsite orkaitės, ji išsijungs automatiškai.
Ekrane mirksi temperatūra, kuri buvo
nustatyta paskutinį kartą.
Orkaitė išsijungia, kai temperatūra:
• 30 – 120 °C – po 12,5 val.;
• 120 – 200 °C – po 8,5 val.;
• 200 – 200 °C po 5,5 val.
Orkaitės naudojimas po automatinio išjungimo
.
Paspauskite
Įkaitinimo indikatorius
Įjungus orkaitės funkciją, ekrane užsižiebia
juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra
kyla.
Greito įkaitinimo indikatorius
Esant tam tikroms orkaitės funkcijoms, greito įkaitinimo funkcija automatiškai sutrumpina įkaitinimo laiką. Indikatoriaus juostelė
slenka iš dešinės į kairę, kol orkaitėje pasiekiama numatyta temperatūra.
Likutinės šilumos indikatorius
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma likutinė
šiluma. Šią šilumą galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Orkaitės aušinimo ventiliatorius
Prietaisui veikiant, ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršius nekaistų.
Jei išjungsite prietaisą, ventiliatorius veiks
toliau, kol prietaisas atvės.
Mechaninis durelių užraktas
Durelių užraktas automatiškai išjungiamas.
Durelių užrakto suaktyvinimas
1. Paspauskite durelių apdailą (B) abiejose
pusėse. Sandariklis atlaisvinamas.
2. Patraukite durelių apdailą aukštyn ir
nuimkite ją.
2
B
1
electrolux 15
3. Nuimkite svirtį (1), patraukite ją 4 mm į
kairę (2) ir vėl įtaisykite (3).
2
Durelių atidarymas ir uždarymas
Norėdami atidaryti dureles, paspauskite ir
laikykite nuspaudę svirtį.
3
1
4. Abiejose pusėse laikydami durelių apdailą (B), ją uždėkite ant vidinio durelių
krašto. Durelių apdailą įstatykite į viršutinį durelių kraštą.
Uždarykite dureles nespausdami svirties.
Durelių užrakto išjungimas
Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus ir vėl
patraukite svirtį į dešinę. Taip pat galite visiškai nuimti durelių užraktą:
1. Nuimkite durelių apdailą. Žr. skyrių „Durelių užrakto įjungimas“.
2. Nuimkite svirtį (1).
1
B
Svarbu Atvirame durelių apdailos (B) šone
yra kreipiamoji juosta (C). Įstumkite
kreipiamąją juostą tarp išorinės durelių
plokštės ir kreipiklio kampo (D). Įsitikinkite,
kad sandariklis (E) tinkamai įtaisytas.
C
D
3. Nuimkite stabdiklį (2) nuo durelių apdailos apačios (B). Įtaisykite stabdiklį ten,
kur buvo svirtelė (3).
3
2
4. Vėl uždėkite durelių apdailą. Žr. skyrių
„Durelių užrakto įjungimas“.
Svarbu Išjungus prietaisą, mechaninis
durelių užraktas neišjungiamas.
E
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
• Nuvalykite prietaiso priekį minkšta šluoste
su šiltu vandeniu ir plovikliu.
16 electrolux
• Metalinių paviršių valymui naudokite
įprastą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip nešvarumus nuvalyti lengviau ir jie neprikepa.
• Sunkiai įveikiamus nešvarumus pašalinkite specialiais orkaičių valikliais.
• Visus orkaitės priedus (minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir plovikliu) valykite po kiekvieno naudojimo ir leiskite jiems nudžiūti.
• Jei turite nepridegančio paviršiaus priedus, nevalykite jų su ėdžais valikliais,
daiktais aštriais kampais ir neplaukite indaplovėje. Galite sugadinti nepridegantį
paviršių!
Valymas garais
1. Įpilkite vandens (maždaug 150 ml) ir 1
šaukštą acto tiesiogiai į garų ruošimo
sistemą.
2. Spauskite
arba
, kad atidarytumėte Valymo meniu .
3. Spauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Spauskite
arba
, kad įjungtumėte funkciją Valymas garais .
5. Spauskite
, kad patvirtintumėte.
Orkaitė pradeda kaisti, o ekrane rodoma proceso trukmė (15 minučių).
6. Programai pasibaigus, pasigirsta garso
signalas.
Paspauskite bet kurį mygtuką, kad išjungtumėte garso signalą.
7. Išvalykite orkaitę minkšta šluoste.
Kempine pašalinkite vandenį iš garų generatoriaus ir sausai nušluostykite.
Palikite dureles atviras maždaug 1
valandai, kad orkaitė visiškai išdžiūtų.
Atraminių lentynų bėgelių išėmimas
1. Bėgelius atsargiai patraukite į viršų iš
priekinių ribotuvų.
2. Bėgelius priekiniuose ribotuvuose truputį palenkite į vidų.
3. Išimkite bėgelius iš galinio ribotuvo.
Valymo vadovas
Valymo vadovas nurodo, kokius žingsnius
reikia atlikti, norint naudoti funkciją Valymas
garais .
Įjunkite ir išjunkite funkciją Valymo vadovas ,
esančią VALYMO MENIU .
Atraminiai lentynos bėgeliai
Galite ištraukti atraminius lentynų bėgelius ir
išvalyti šonines sieneles.
Atraminių lentynų bėgelių įdėjimas
Įdėkite lentynų atraminius bėgelius atvirkščia tvarka.
Garų ruošimo sistema
Atsargiai Po kiekvieno naudojimo
nusausinkite garų generatorių.
Sugerkite vandenį kempine.
electrolux 17
Jei yra kalkių nuosėdų, jas geriausiai
pašalinsite acto tirpalu.
Atsargiai Cheminės kalkių valymo
priemonės gali pažeisti orkaitės emalę.
Laikykitės gamintojo nurodymų!
Vandens stalčius ir garų generatorius
1. Įpilkite acto tirpalo (maždaug 250 ml) į
garų ruošimo sistemos vandens stalčių.
Įjunkite prietaisą ir palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite acto tirpalą minkšta kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml) praplaukite garų ruošimo sistemą per vandens
stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš garų generatoriaus ir nusausinkite.
5. Kad orkaitė visiškai išdžiūtų, palikite dureles praviras.
4. Jei reikia, pakeiskite orkaitės lemputę.
Techniniai duomenys: 25 W, 230 V, atspari karščiui.
5. Vėl uždėkite metalinį dangtelį ir tarpiklį
bei prisukite varžtus.
6. Įdėkite kairįjį lentynos atraminį bėgelį.
Orkaitės durelės ir stiklo plokštės
Norėdami išvalyti orkaitės dureles, nuimkite
jas.
Atsargiai Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
Orkaitės durelių išėmimas
1. Iki galo atidarykite orkaitės dureles.
2. Iki galo pakelkite fiksavimo svirtis (A),
esančias ant dviejų durelių vyrių.
A
Orkaitės lemputė
Įspėjimas Elektros smūgio pavojus!
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite orkaitę.
• Išsukite saugiklius iš saugiklių skydo arba
išjunkite grandinės pertraukiklį.
Orkaitės kameros apačioje patieskite
šluostę, kad apsaugotumėte orkaitės
lemputę ir stiklinį dangtelį.
Orkaitės lemputės keitimas:
1. Stiklinis lemputės gaubtelis yra orkaitės
ertmės kairėje pusėje.
Išimkite kairės pusės lentynų bėgelius.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Jei reikia, orkaitės lemputę pakeiskite
tinkama, 300 °C karščiui atsparia orkaitės lempute.
Svarbu Naudokite to paties tipo orkaitės
lemputę.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lemputės keitimas (kairėje
prietaiso pusėje)
Stiklinio gaubtelio valymas
1. Išimkite lentynų atraminius bėgelius.
2. Kryžminiu atsuktuvu nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuimkite ir nuvalykite metalinį dangtelį
bei tarpiklį.
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
padėties (maždaug 45° kampas).
45°
4. Laikykite orkaitės dureles abiem rankom už abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
Padėkite orkaitės dureles išorine puse
žemyn ant minkšto, lygaus pagrindo,
kad nesusibraižytų.
Norėdami sumontuoti dureles, atlikite veiksmus atvirkščia tvarka.
18 electrolux
Durelių stiklų ir vandens surinkimo griovelio
išėmimas ir valymas
1. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo
tarpiklį.
2. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
5. Nuvalykite durelių stiklus ir vandens surinkimo griovelį vandens ir ploviklio tirpalu ir gerai juos nusausinkite.
Norėdami sumontuoti plokštes ir vandens surinkimo griovelį, atlikite procedūrą atvirkščia tvarka.
Įdėkite vandens surinkimo griovelio kablį
įstrižai į kreiptuvą. Šiek tiek paspauskite iš
viršaus, kad kablys užsifiksuotų kitoje pusėje.
2
B
1
3. Laikydami durelių stiklo plokštes už viršutinių jų kraštų, ištraukite jas po vieną
iš kreiptuvo.
Tuomet įdėkite stiklo plokštes. Pirmiausiai
įdėkite mažesnę plokštę, tuomet didesnę.
4. Pakreipkite vandens surinkimo griovelį
link durelių stiklo ir pakelkite į viršų, kad
galėtumėte išimti iš kreiptuvo.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Problema
Orkaitė nekaista
Galima priežastis
Orkaitė išjungta
Atitaisymas
Įjunkite orkaitę
electrolux 19
Problema
Galima priežastis
Atitaisymas
Orkaitė nekaista
Nenustatytas laikrodis
Nustatykite laikrodį
Orkaitė nekaista
Nenustatytos būtinos nuostatos
Patikrinkite nuostatas
Orkaitė nekaista
Įjungta vaikų saugos užrakto funkcija
Žr. skyrių „Vaikų saugos užrakto
išjungimas“
Orkaitė nekaista
Išsijungė saugiklis
Patikrinkite, ar veikimo triktį sukėlė
saugiklis. Jeigu saugiklis pakartotinai išsijungia, kreipkitės į įgaliotąjį
elektriką
Ekrane rodoma F11
Mėsos termometro kištukas netinkamai įkištas į mėsos termometro
lizdą
Kuo giliau įkiškite mėsos termometro kištuką
Neveikia orkaitės apšvietimas
Perdegė orkaitės lemputė
Žr. skyrių „Orkaitės lemputės keitimas“
Laiko indikatoriuje šviečia
klaidos kodas, kurio nėra
šiame sąraše
Elektronikos gedimas
Išjunkite prietaisą namų saugikliu
arba apsauginiu jungikliu skirstomojoje saugiklių dėžėje ir vėl jį įjunkite. Jeigu klaidos kodas vėl rodomas, praneškite klientų techninio
aptarnavimo skyriui, nurodydami
klaidos kodą
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba
techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių
duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite
prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
ĮRENGIMO NUORODOS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Svarbu Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN
68930 stabilumo reikalavimus.
20 electrolux
542
10
590
560 min.
20
530
10
10
522
546
3
584
21
594
467
550
567
114
10
592
alternativ 100
560
300
300
70
alternativ 100
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
electrolux 21
90º
2x3,5x25
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės
dalys yra pažymėtos tarptautinėmis
santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir
pan. Išmeskite pakavimo medžiagas į
atliekų tvarkymo punktuose specialiai
šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo
konteinerius.
22 electrolux
electrolux 23
www.electrolux.com/shop
892937412-C-232011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement