AEG BE4013421M User manual

AEG BE4013421M User manual
BE4013421
BE401342P
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech
vašich spotřebičů AEG v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka
příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší standardy kvality,
které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od
držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
5
8
9
10
11
12
14
15
25
28
28
28
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho
prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená
nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sní‐
ženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí
pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou
horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, dopo‐
ručuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti
bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí
vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k
čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo
následně vést k rozbití skla.
Bezpečnostní pokyny
5
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní
konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty instalujte
stejným postupem v opačném pořadí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné
rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné
výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektric‐
kým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napáje‐
cího kabelu se obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připev‐
něna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
6
Bezpečnostní pokyny
• Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič používejte v domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných článků ve spotřebiči. Při
vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolně‐
ní horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte vždy zavřená.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující al‐
kohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o
závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký pekáč / plech. Ovocné šťávy mohou zane‐
chat trvalé skvrny.
Bezpečnostní pokyny
7
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středi‐
sko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čisticího prostředku.
Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v do‐
mácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebi‐
či.
8
Popis spotřebiče
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
2
3
4
5
6
1
7
8
5
4
13
3
9
2
1
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka/symbol napájení
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Kontrolka/symbol/ukazatel teploty
Topné těleso
Osvětlení trouby
Ventilátor
Zadní topné těleso
Spodní ohřev
Drážky roštů, odnímatelné
Polohy roštů
Před prvním použitím
Příslušenství trouby
• Drátěný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
• Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
• Pekáč
Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
• Vysunovací kolejničky
Pro rošty a plechy na pečení.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
9
10
Denní používání
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Nastavení času
Trouba funguje jen v případě, že byl nastaven čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po
výpadku elektrického proudu automaticky bliká
kontrolka funkce Čas.
K nastavení aktuálního denního času použijte tla‐
čítka „+“ nebo „-“.
Asi po 5 sekundách blikání přestane a na displeji
se zobrazí nastavený aktuální čas.
U změny času nesmíte současně nastavit auto‐
).
matickou funkci (Trvání nebo Ukončení
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte ovladač. Ovladač se vysune.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1.
2.
3.
Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.
Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.
Spotřebič vypnete otočením ovladače funkcí a teploty trouby do polohy vypnuto.
Symbol, ukazatel nebo kontrolka ovladače (závisí na modelu - viz celkový přehled):
• Ukazatel se rozsvítí, když trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když je spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje zda ovladač řídí jednu z varných zón, funkce trouby nebo teplotu.
Funkce trouby
Funkce trouby
Osvětlení
Použití
Tato funkce slouží k osvětlení vnitřku trouby.
Funkce hodin
Funkce trouby
Použití
Pravý horký vzduch
K pečení masa a moučných jídel na maximálně třech úrov‐
ních současně. Snižuje teplotu trouby (o 20–40 °C) v porov‐
nání s funkcí Konvenční ohřev. Vhodné také pro sušení po‐
travin.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavější
spodek, na jedné úrovni. Snižuje teplotu trouby (o 20–40
°C) v porovnání s funkcí Konvenční ohřev.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou a k za‐
vařování potravin.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
Gril
Ke grilování plochých kousků uprostřed grilu a k opékání to‐
pinek.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opékání
topinek.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné úrovni.
Také ke zhnědnutí jídla např. zapékáním.
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
11
Kontrolky funkcí
Kontrolky funkcí
Displej času
Tlačítko „+“
Tlačítko volby
Tlačítko „-“
1 2
3
6
5
2
4
FUNKCE HODIN
Funkce hodin
Denní čas
Minutka
Použití
Ukazuje čas. K nastavení, změně nebo kontrole času.
Odpočítávání času.
Po uplynutí nastaveného času zazní signál.
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
12
Použití příslušenství
Funkce hodin
Trvání
Ukončení
Použití
Nastavení délky zapnutí trouby.
Nastavení času vypnutí funkce trouby.
Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogramování automatického
zapnutí a pozdějšího vypnutí trouby. Nejprve nastavte funkci Trvání a poté Ukončení
.
Nastavení funkcí hodin
1.
2.
3.
Zvolte funkci trouby a teplotu (nutné pouze pro funkce Trvání a Ukončení).
Opakovaně stiskněte tlačítko voliče, do‐
kud nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
K nastavení času pro funkci Minutka ,
Trvání nebo Ukončení použijte
tlačítko „+“ nebo „-“.
Rozsvítí se příslušný ukazatel.
Po uplynutí nastaveného času kontrolka
funkce zabliká a na dvě minuty zazní
zvukový signál.
U zapnutých funkcí Trvání
4.
5.
a Ukončení
se trouba vypne automaticky.
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
Otočte ovladačem teploty a ovladačem funkcí trouby do polohy vypnuto.
Zrušení funkce hodin
1.
2.
Opakovaně stiskněte tlačítko voliče, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funk‐
ce.
Podržte zmáčknuté tlačítko „-“.
Po několika sekundách se funkce hodin vypne.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Použití příslušenství
Instalace příslušenství trouby
Hluboký plech a tvarovaný rošt mají po stranách
přesahující okraje. Tyto okraje a tvar drážek brání
překlopení příslušenství trouby.
Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého
plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký plech. Zasuňte
hluboký plech do drážek na jedné z úrovní trouby.
Vysunovací drážky - vložení příslušenství trouby
Vložte mělký nebo hluboký plech na pečení do vy‐
sunovacích drážek.
Zasuňte drátěný rošt do vysunovacích drážek tak,
aby nožičky směřovaly dolů.
Zvýšený okraj drátěného roštu je dalším zajiště‐
ním proti sklouznutí nádoby na pečení.
13
14
Doplňkové funkce
Společné vložení drátěného roštu a hlubokého
plechu
Drátěný rošt položte na hluboký plech. Drátěný
rošt a hluboký plech na pečení umístěte na vysu‐
novací drážky.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlaze‐
ní až do úplného ochlazení spotřebiče.
Mechanický zámek dvířek
Při zakoupení spotřebiče není zámek dveří aktivován.
Aktivace zámku dveří: Vytáhněte zámek
dveří dopředu, dokud se nezablokuje.
Deaktivace zámku dveří: Zatlačte zámek
dveří zpět do panelu.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte a podržte zámek dveří.
2. Otevřete dvířka.
Při zavírání dvířek spotřebiče netlačte na zámek.
Při vypnutí spotřebiče se zámek dvířek nedeaktivuje.
Užitečné rady a tipy
15
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně dvířek najít:
• čísla polohy roštů (u vybraných modelů)
• informace o pečicích funkcích, doporučené poloze roštů a teplotách pro typická jídla (u
vybraných modelů).
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množ‐
ství použitých přísad.
Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. Svá obvyklá nastave‐
ní (teplotu, doby pečení) a polohy roštů byste měli proto upravit podle doporučení uvede‐
ných v tabulkách.
• Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využi‐
li zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení
se opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení
• Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
• Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o 10-15 minut
delší.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém
případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnají.
Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Kulatý koláč nebo
brioška
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký koláč/bi‐
skupský chlebí‐
ček
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Konvenční ohřev
2
160
35 - 50
16
Užitečné rady a tipy
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170-180 1)
10 - 25
Dortový korpus –
piškotové těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Konvenční ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový dort
Konvenční ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Kynutá pletýnka/
věnec
Konvenční ohřev
3
170 - 190
30 - 40
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Konvenční ohřev
1
Zákusky z listové‐
ho těsta s kré‐
mem/banánky
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Drobenkový koláč
(suchý)
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Mandlový koláč/
koláč s cukrovou
polevou
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ovocný koláč (ky‐
nuté těsto / piško‐
tové těsto) 2)
Pravý horký
vzduch
3
150
35 - 55
1.
2.
2301)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
Užitečné rady a tipy
17
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Ovocný koláč (ky‐
nuté těsto / piško‐
tové těsto) 2)
Konvenční ohřev
3
170
35 - 55
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
160 - 170
40 - 80
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
Konvenční ohřev
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / Má‐
slové sušenky /
Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread / Má‐
slové sušenky /
Proužky těsta
Konvenční ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
Sušenky z kynu‐
tého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné pečivo z
listového těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes / Ma‐
lé koláčky (20
kousků na plech)
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
Small cakes / Ma‐
lé koláčky (20
kousků na plech)
Konvenční ohřev
3
1701)
20 - 30
1) Předehřejte troubu
2) Použijte hluboký plech na pečení
Sušenky
Druh pečení
1) Předehřejte troubu
18
Užitečné rady a tipy
Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas v minutách
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 úrovně
3 úrovně
Zákusky z listové‐
ho těsta s kré‐
mem/banánky
1/4
Koláč s droben‐
kou, suchý
1/4
1) Předehřejte troubu
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas v minutách
2 úrovně
3 úrovně
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread / Má‐
slové sušenky /
Proužky těsta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z piško‐
tového těsta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo z
vaječného bílku,
sněhové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z kynu‐
tého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes / Ma‐
lé koláčky (20
kousků na plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Předehřejte troubu
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Spodek koláče je příliš světlý.
Možná příčina
Řešení
Nesprávná poloha roštu.
Položte koláč na nižší úroveň.
Užitečné rady a tipy
19
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč klesl (je mazlavý, nepro‐
pečený, nerovnoměrný).
Teplota trouby je příliš vysoká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl (je mazlavý, nepro‐
pečený, nerovnoměrný).
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení není možné zkrátit na‐
stavením vyšší teploty.
Koláč klesl (je mazlavý, nepro‐
pečený, nerovnoměrný).
Ve směsi je příliš mnoho teku‐
tin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, zejmé‐
na používáte-li kuchyňský ro‐
bot.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte vy‐
šší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Teplota trouby je příliš vysoká
a doba pečení je příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Směs je nerovnoměrně rozlo‐
žena.
Směs rovnoměrně rozložte na
plech na pečení.
Koláč není při dané délce peče‐
ní hotový.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte tro‐
chu vyšší teplotu trouby.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Zapečené těstovi‐
ny
Konvenční ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zeleni‐
na 1)
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zapečené
s roztaveným sý‐
rem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
30 - 60
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Plněná zelenina
1) Předehřejte troubu
PEČENÍ MASA
Nádoba na pečení
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém plechu nebo na tvarovaném roštu nad hlu‐
bokým plechem (je li součástí příslušenství).
20
Užitečné rady a tipy
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120 - 150
Hovězí pečeně
nebo filet: nepro‐
pečené
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet: středně
propečené
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Plec, krkovice,
kýta v celku
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety, žebírka
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
1) Předehřejte troubu
Vepřové
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Telecí pečeně
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Jehněčí kýta,
jehněčí peče‐
ně
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Jehněčí
Užitečné rady a tipy
21
Zvěřina
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Zaječí hřbet,
zaječí kýty
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30 - 40
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Kusy drůbeže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4 - 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Druh masa
Množství
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Celá ryba nad
1 kg
1 - 1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
40 - 60
1) Předehřejte troubu
Drůbež
Ryby (dušené)
Gril
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.
Gril
Jídlo ke grilování
Hovězí pečeně
Poloha roštu
Teplota
2
210 - 230
Čas v minutách
1. strana
2. strana
30 - 40
30 - 40
22
Užitečné rady a tipy
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Čas v minutách
Teplota
1. strana
2. strana
Hovězí filety
3
230
20 - 30
20 - 30
Vepřové kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí kotlety
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celé ryby, 500–
1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Čas v minutách
1. strana
2. strana
Burgers / Karbanátky
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Hovězí steaky, telecí
steaky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
Topinky s oblohou
4
6-8
-
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s velkou náplní)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s horní
vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsa‐
ské jídlo podobné piz‐
ze)
2
230 - 2501)
12 - 20
1) Předehřejte troubu
Příprava pizzy
Druh pečení
Nekvašený chléb
Užitečné rady a tipy
23
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Předehřejte troubu
2) Použijte hluboký plech na pečení
Rozmrazování
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů. Potraviny položte na talíř.
Nezakrývejte je talířem ani miskou. Mohlo by tak dojít k prodloužení doby rozmrazování.
Použijte první polohu roštu trouby. Jedná se o spodní úroveň.
Doba rozmrazo‐
vání v minutách
Následující doba roz‐
mrazování v minutách
Poznámka
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
podšálek ve velkém talíři a v
polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušlehat,
i když jsou v ní ne zcela roz‐
mražené kousky
60
60
Jídlo
Dort, 1400 g
-
Zavařování - Spodní ohřev
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze zavařovací sklenice, které jsou na trhu dostupné ve
stejné velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu roštu odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než šest litrových zavařovacích sklenic.
• Sklenice naplňte stejným množstvím a uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za 35–60 minut),
troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Zavařování do začátku
perlení v minutách
Další vaření při 100 °C
v minutách
Jahody, borůvky, mali‐
ny, zralý angrešt
160 - 170
35 - 45
-
24
Užitečné rady a tipy
Peckoviny
Zavařování
Teplota ve °C
Zavařování do začátku
perlení v minutách
Další vaření při 100 °C
v minutách
Hrušky, kdoule, švest‐
ky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota ve °C
Zavařování do začátku
perlení v minutách
Další vaření při 100 °C
v minutách
Karotka/mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Nakládaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny, hrášek,
chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
Zavařování
1) Nechte dojít ve vypnuté troubě
Sušení - Pravý horký vzduch
Na rošty trouby položte papír na pečení.
Pro dosažení nejlepších výsledků: vypněte spotřebič v polovině potřebné doby. Otevřete
dvířka spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokončete sušení.
Zelenina
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas v hodinách
(orientačně)
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota ve °C
Čas v hodinách
(orientačně)
Sušené potraviny
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
Zelenina do po‐
lévky
Ovoce
Sušené potraviny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení
jídel dohněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto
vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.
Čištění a údržba
25
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a či‐
sticího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
• Všechno příslušenství čistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným v rozto‐
ku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
Drážky roštů
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vyjmout.
Vyjmutí drážek na rošty
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny
trouby.
2.
Pak vytáhněte drážky ze zadní části stě‐
ny a vytáhněte je ven.
Při instalaci drážek na rošt proveďte stejný
postup v opačném pořadí.
Platí pro vysunovací drážky:
Zarážky na vysunovacích drážkách musí
směřovat dopředu!
2
1
26
Čištění a údržba
Žárovka trouby
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a
vnitřku trouby.
Výměna žárovky trouby:
1. Skleněný kryt žárovky se nachází na stropě vnitřku trouby.
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. V případě potřeby vyměňte žárovku trouby za novou, odolnou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4.
Nasaďte skleněný kryt.
Strop trouby
Topné těleso na stropě trouby můžete sklopit a strop pak snadno umýt.
UPOZORNĚNÍ
Před sklopením topného tělesa vypněte spotřebič. Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Hrozí nebezpečí popálení!
Sklopení topného tělesa
1. Odstraňte drážky na rošty.
2. Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
3. Vytáhněte ho dopředu přes odpor pruži‐
ny a podél držáků na obou stranách.
4. Topné těleso se sklopí dolů.
Nyní můžete vyčistit strop trouby.
Nasazení topného tělesa
1. Topné těleso instalujte stejným postu‐
pem v opačném pořadí.
Umístěte topné těleso správně po obou stra‐
nách na držáky na vnitřní stěně spotřebiče.
2. Instalujte drážky na rošty.
Čištění a údržba
27
Dvířka a skleněné panely
Před čištěním dvířek doporučujeme jejich vyjmutí.
POZOR
Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
Vyjmutí dvířek
1. Dvířka úplně otevřete.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
3. Dvířka přivřete až k první zarážce (úhel
přibl. 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka a vytáh‐
něte je směrem šikmo vzhůru od trouby.
A
A
Při instalaci dvířek proveďte stejný postup v
opačném pořadí.
Počet skleněných panelů se liší dle modelu.
POZOR
Dvířka položte vnější stranou dolů na měkkou a rovnou podložku, aby se nepoškrábala.
Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek
1. Odstraňte dvířka.
2. Podržte okrajovou lištu (B) horní strany
dvířek na obou stranách a stiskněte ji
směrem dovnitř k uvolnění svorky těsně‐
ní.
3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
B
4.
5.
Uchopte skleněné panely jeden po dru‐
hém na jejich horní straně a vytáhněte je
z drážek směrem nahoru.
Vyčistěte skleněné tabule dvířek
spotřebiče.
Tabule vrátíte zpět provedením stejného po‐
stupu v opačném pořadí. Nejprve vraťte men‐
ší a potom větší tabuli.
28
Co dělat, když...
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje
Trouba není zapnutá
Zapněte troubu
Trouba nehřeje
Hodiny nejsou nastavené
Nastavte hodiny
Trouba nehřeje
Nejsou provedena nutná nasta‐ Zkontrolujte nastavení
vení
Trouba nehřeje
Uvolněná pojistka v pojistkové
skříňce (vybavený jistič)
Zkontrolujte pojistku (jistič).
Jestliže pojistka (jistič) vypadne
vícekrát, obraťte se na kvalifi‐
kovaného elektrikáře.
Žárovka trouby nesvítí
Žárovka trouby je vadná
Vyměňte žárovku trouby
Na jídle a uvnitř trouby se usa‐
zuje pára a kondenzát
Nechali jste jídlo v troubě příliš
dlouho
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle než
15–20 minut
Na displeji se objeví „12.00“
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu
Nastavte znovu čas
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo místní
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází
na předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
29
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označe‐
ny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.
30
31
www.aeg.com/shop
892949484-B-242012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement