AEG BE4013421M User manual

AEG BE4013421M User manual
BE4013421
BE401342P
SK RÚRA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak,
aby vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných
technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch
nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste
svoj spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo potrebujete, aby vaše
spotrebiče AEG skvelo vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so širokou
ponukou príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa najvyšších
kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali - od špeciálnych košíkov na príbor,
držiakov na fľaše až po vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
5
8
9
10
12
12
14
15
25
28
29
29
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Užitočné rady a tipy
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
V tejto príručke používatel’a sa používajú
nasledujúce symboly:
Dôležité informácia týkajúce sa váš osobnej
bezpečnosti a informácie o tom, ako predíst'
poškodeniu spotrebiča.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
4
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte prilože‐
ný návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zrane‐
nia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na použí‐
vanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v bu‐
dúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslový‐
mi alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozo‐
rom dospelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich bez‐
pečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču
počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú te‐
plotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní
alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy použí‐
vajte kuchynské rukavice.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
• Pred odstraňovaním problémov odpojte spotrebič od elektrickej sie‐
te.
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky,
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo
môže spôsobiť rozbitie skla.
Bezpečnostné pokyny
5
• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť za‐
súvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vy‐
berte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bez‐
pečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bez‐
pečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikova‐
ný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú para‐
metrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť
prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy,
keď sú dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a neizolovaných ča‐
stí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
6
Bezpečnostné pokyny
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za
zástrčku napájacieho kábla.
• Použite iba správne izolačné zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie po‐
istky treba vybrať z držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spo‐
trebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zaria‐
denia musí byť minimálne 3 mm.
Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku
horúceho vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.
Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spotrebič v činnosti.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť
zmes alkoholu so vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do blízkosti spotrebiča nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do spotrebi‐
ča, do jeho blízkosti, ani naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy jedla v rúre nenechávajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na
ktorý sa vzťahuje záruka.
Bezpečnostné pokyny
7
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny,
ktoré môžu byť trvalé.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuv‐
ky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď ich nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stre‐
disko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Ne‐
používajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre do‐
máce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými technickými údajmi.
Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotre‐
biči.
8
Popis výrobku
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
2
3
4
5
6
1
7
8
5
4
13
3
9
2
1
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Otočný ovládač funkcií rúry
Ukazovateľ/symbol prevádzky
Elektronický programátor
Otočný ovládač teploty
Indikátor/ukazovateľ/symbol teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie rúry
Ventilátor
Zadný ohrevný článok
Dolný ohrev
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
Pred prvým použitím
Príslušenstvo rúry
• Drôtený rošt
Na riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
• Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo
ako nádoba na zachytávanie tuku.
• Teleskopické vodiace lišty
Pre rošty a plechy.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
9
10
Každodenné používanie
Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky súčasti.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Nastavenie presného času
Rúru možno používať až po nastavení času.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému napájaniu,
alebo po obnovení napájania v prípade jeho vý‐
padku, začne príslušný indikátor časovej funkcie
automaticky blikať.
Na nastavenie presného času použite tlačidlo „+“
alebo „-“.
Po približne 5 sekundách časový displej prestane
blikať a hodiny budú zobrazovať nastavený denný
čas.
Čas môžete zmeniť, iba ak nie je nastavená automatická funkcia (Trvanie
).
alebo Koniec
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1.
2.
3.
Otočte otočný ovládač funkcií rúry a vyberte príslušnú funkciu.
Otočte otočný ovládač teploty a vyberte teplotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočné ovládače teploty a funkcií rúry do polohy vy‐
pnutia.
Symbol, indikátor alebo ukazovateľ ovládača (v závislosti od modelu – pozrite si prehľad
spotrebiča) reaguje nasledovne:
• Indikátor sa rozsvieti, keď sa rúra zahrieva.
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný ovládač ovláda jednu z varných zón, funkcií rúry alebo teplo‐
tu.
Každodenné používanie
11
Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Osvetlenie rúry
Táto funkcia sa používa na osvetlenie vnútorného priestoru
rúry.
Teplovzdušné pečenie
Pečenie maximálne na troch úrovniach rúry súčasne. Znížte
teplotu rúry (o 20 – 40 °C) v porovnaní s tradičným peče‐
ním. A na sušenie potravín.
Pizza
Na pečenie jedál na jednej úrovni, pri ktorých chcete dosia‐
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrku
na spodnej časti. Znížte teplotu rúry (o 20 – 40 °C) v porov‐
naní s tradičným pečením.
Tradičné pečenie
Dolný ohrev
Rozmrazovanie
Na pečenie múčnych pokrmov a mäsa na jednej úrovni.
Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou časťou a na za‐
váranie potravín.
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Gril
Na grilovanie plochých jedál uprostred grilu a prípravu hria‐
nok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a prí‐
pravu hrianok.
Turbo gril
Pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni.
Tiež na zapekanie pokrmov a gratinovanie.
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
Ukazovatele funkcií
Ukazovatele funkcií
Zobrazenie času
Tlačidlo „+“
Tlačidlo výberu
Tlačidlo „-“
1 2
6
3
5
2
4
12
Časové funkcie
ČASOVÉ FUNKCIE
Časová funkcia
Presný čas
Použitie
Zobrazuje čas. Slúži na nastavenie, zmenu alebo zistenie denného
času.
Kuchynský časomer Slúži na nastavenie odpočítavania času.
Po uplynutí nastaveného času zaznie signál.
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry.
Trvanie
Na nastavenie času prevádzky rúry.
Koniec
Na nastavenie času vypnutia pre funkciu rúry.
Funkcie Trvanie a Koniec je možné použiť naraz, ak chcete, aby sa rúra automaticky
zapla aj vypla v neskoršom čase. V takom prípade najprv nastavte funkciu Trvanie a po‐
tom Koniec .
Nastavenie časových funkcií
1.
2.
3.
Nastavte funkciu rúry a teplotu (toto je potrebné iba pre časové funkcie Trvanie a Ko‐
niec).
Opakovane stláčajte tlačidlo výberu,
kým nezačne blikať ukazovateľ požado‐
vanej funkcie.
Na nastavenie času pre časové funkcie
Časomer , Trvanie alebo Koniec
, použite tlačidlo „+“ alebo „-“.
Zobrazí sa ukazovateľ príslušnej funkcie.
Po uplynutí nastaveného času začne bli‐
kať ukazovateľ príslušnej funkcie a asi
na 2 minúty zaznie zvukový signál.
Pri časových funkciách Trvanie
4.
5.
a Koniec
sa rúra vypne automaticky.
Signál vypnete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
Otočný ovládač funkcií rúry a teploty otočte do polohy vypnutia.
Zrušenie časových funkcií
1.
2.
Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funk‐
cie.
Stlačte a podržte tlačidlo „-“.
Po niekoľkých sekundách sa časová funkcia vypne.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Používanie príslušenstva
Inštalovanie príslušenstva rúry
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné hrany.
Tieto okraje a tvar vodiacich tyčí zabezpečujú
ochranu proti prevrhnutiu príslušenstva rúry.
Inštalácia drôteného roštu spolu s hlbokým peká‐
čom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Hlboký pe‐
káč zasuňte medzi vodiace lišty jednej z úrovní rú‐
ry.
Teleskopické lišty - vkladanie príslušenstva rúry
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby no‐
žičky smerovali dole.
Vysoký rám okolo roštu rúry je doplnkovým opa‐
trením proti prevrhnutiu riadu.
13
14
Doplnkové funkcie
Vloženie drôteného roštu spolu s hlbokým peká‐
čom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Drôtený
rošt a hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spo‐
trebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa spo‐
trebič neochladí.
Mechanické blokovanie dvierok
Blokovanie dvierok nie je pri kúpe spotrebiča zapnuté.
Zapnutie blokovania dvierok: Potiahnite po‐
istku dvierok dopredu, až kým nezapadne
na svoje miesto.
Vypnutie blokovania dvierok: Zatlačte poist‐
ku dvierok späť do panela.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Potlačte a podržte poistku dvierok.
2. Otvorte dvierka.
Pri zatváraní dvierok spotrebiča netlačte na poistku dvierok.
Pri vypnutí spotrebiča sa nevypne mechanické blokovanie dvierok.
Užitočné rady a tipy
15
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej strane dvierok nájsť:
• čísla jednotlivých úrovní v rúre (pri vybraných modeloch)
• informácie o funkciách ohrevu, odporúčané úrovne a teploty pre typické jedlá (pri vybra‐
ných modeloch).
Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho recep‐
tu, množstva a kvality použitých prísad.
Pečenie múčnych pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie sa môže pri pečení chovať inak ako spotrebič, ktorý ste pou‐
žívali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrov‐
ne v rúre hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť približne 10 minút pre koncom pečenia,
aby ste využili zvyškové teplo.
Keď používate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď
plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu teplotu.
• Ak nedokážete nájsť nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte čo najbližšie nastave‐
nia.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.
Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pokrmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Bábovka alebo
brioška
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Teplovzdušné pe‐
čenie
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Tradičné pečenie
2
160
35 - 50
Korpus z krehké‐
ho cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
2
170-180 1)
10 - 25
16
Užitočné rady a tipy
Druh pokrmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Korpus z piškóto‐
vého cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/jablkový Teplovzdušné pe‐
koláč (2 formy,
čenie
priemer 20 cm,
rozmiestnené po
uhlopriečke)
2
160
60 - 90
Apple pie/jablkový
koláč (2 formy,
priemer 20 cm,
rozmiestnené po
uhlopriečke)
Tradičné pečenie
1
180
70 - 90
Tvarohová torta/
koláč
Tradičné pečenie
1
170 - 190
60 - 90
1) Rúru predhrejte
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pokmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Pletenec/veniec z
kysnutého cesta
Tradičné pečenie
3
170 - 190
30 - 40
Vianočná štóla
Tradičné pečenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
Tradičné pečenie
1
Veterníky/odpaľo‐
vané cesto
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová roláda
Tradičné pečenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
Suché koláče po‐
sypané mrvenič‐
kou (suché)
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150 - 160
20 - 40
Mandľový maslo‐
vý koláč/cukrové
koláče
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškó‐
tového cesta)2)
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150
35 - 55
1.
2.
2301)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
Užitočné rady a tipy
17
Druh pokmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškó‐
tového cesta)2)
Tradičné pečenie
3
170
35 - 55
Ovocné koláče z
krehkého cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
160 - 170
40 - 80
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
(napr. tvaroho‐
vou, smotanovou,
pudingovou)
Tradičné pečenie
3
160 - 180 1)
40 - 80
Druh pokrmu
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Sušienky z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
140
20 - 35
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pečenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové sušien‐
ky, pusinky
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové sušien‐
ky
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z kysnu‐ Teplovzdušné pe‐
tého cesta
čenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístkové‐
ho cesta
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pečenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/malé
koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné pe‐
čenie
3
1501)
20 - 35
Small cakes/malé
koláčiky (20 ks/
plech)
Tradičné pečenie
3
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte
2) Použite hlboký pekáč
Sušienky
1) Rúru predhrejte
18
Užitočné rady a tipy
Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pokmu
Úroveň v rúre
Teplota v °C
Čas v min.
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
Teplota v °C
Čas v min.
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/odpaľo‐
vané cesto
1/4
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
1) Rúru predhrejte
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo
Teplovzdušné pečenie
Druh pokrmu
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐
kého cesta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z piškó‐
tového cesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bielkové sušien‐
ky, snehové pu‐
sinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové sušien‐
ky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z kysnu‐
tého cesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z lístkové‐
ho cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/malé
koláčiky (20 ks/
plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Rúru predhrejte
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti do‐
statočne prepečený.
Nesprávna úroveň v rúre.
Koláč umiestnite nižšie.
Užitočné rady a tipy
19
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody).
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody).
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné skrá‐
tiť zvýšením teploty pečenia.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody).
V ceste je príliš veľa tekutiny.
Použite menej tekutiny. Dodr‐
žiavajte časy miesenia, predov‐
šetkým pri použití kuchynských
spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Teplota v rúre je príliš vysoká a
čas pečenia je príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Zmes nie je rovnomerne rozlo‐
žená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas ne‐
upečie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo vyššiu teplotu v rúre.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Cestovinový ná‐
kyp
Pokrm
Tradičné pečenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená zeleni‐
na 1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety obložené
roztopeným sy‐
rom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
1
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
30 - 60
1) Rúru vopred predhriať
Pečenie mäsa
Riad na pečenie – pekáče
• Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).
20
Užitočné rady a tipy
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Takto zostane mäso šťavnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré sa môžu opiecť alebo majú získať kôrku, možno piecť v pekáči
bez pokrievky.
Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné iaie
1
230
120 - 150
Pečené hovädzie
alebo hovädzie fi‐
lé: neprepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Pečené hovädzie
alebo hovädzie fi‐
lé: stredne prepe‐
čené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Pečené hovädzie
alebo hovädzie fi‐
lé: prepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pliecko, krkovič‐
ka, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Dusené mäso v
pekáči
1) Rúru predhrejte
Bravčové
Kotleta, rebierka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Teľacie mäso
Typ mäsa
Pečené teľa‐
cie
Teľacie koleno
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Jahňacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie steh‐
no, pečené
jahňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrb‐
át
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Užitočné rady a tipy
21
Zverina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí chrbát,
zajačie stehno
až do 1 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí chrbát
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
60 - 90
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Každý kus
200 – 250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky kur‐
čaťa
Každá 400 –
500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurča, vy‐
kŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
40 - 60
1) Rúru predhrejte
Hydina
Typ mäsa
Ryba (v pare)
Typ mäsa
Celá ryba
Gril
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach rúry.
Gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
Pečené hovädzie
2
Hovädzie filety
3
Čas v min.
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
230
20 - 30
20 - 30
22
Užitočné rady a tipy
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
Bravčové zadné
2
Teľacie zadné
2
Jahňacie zadné
Celá ryba, 500 1000 g
Čas v min.
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Čas v min.
1. strana
2. strana
Burgers/fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Hovädzie a teľacie
steaky
4
7 - 10
6-8
Toast /hrianky 1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým oblo‐
žením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske pečivo
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, oblože‐
ný
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového ce‐
sta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Alsa‐
ska)
2
230 - 2501)
12 - 20
1) Rúru predhrejte
Pizza
Druh pečenia
Užitočné rady a tipy
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Pirohy (ruská verzia
calzone)
23
1) Rúru vopred predhriať
2) Použite hlboký pekáč
Rozmrazovanie
Odstráňte obal pokrmu. Uložte pokrm na tanier.
Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by dôjsť k predĺženiu času rozmrazovania.
Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.
Pokrm
Doba rozmraze‐
nia v min.
Ďalšia doba rozmra‐
zenia v min.
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrátenej
podšálke do veľkého taniera
a v polovici času rozmrazova‐
nia otočte
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne vy‐
šľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá
60
60
Torta, 1 400 g
-
Zaváranie - Dolný ohrev
Na čo treba pamätať:
• Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím viečkom, ani s bajonetovým uzáverom alebo ple‐
chovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň zdola.
• Na pekáč nedávajte viac než šesť jednolitrových zaváracích pohárov.
• Poháre naplňte do rovnakej úrovne a zatvorte svorkou.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná
vlhkosť.
• Keď kvapalina v pohároch začne slabo vrieť (pri 1-litrových nádobách približne po 35 - 60
minútach), vypnite rúru alebo znížte teplotu na 100 °C (pozri tabuľku).
24
Užitočné rady a tipy
Mäkké ovocie
Teplota v °C
Varenie až do tvorby
bubliniek, v min.
Ďalšie varenie pri 100
°C, v min.
160 - 170
35 - 45
-
Teplota v °C
Varenie až do tvorby
bubliniek, v min.
Ďalšie varenie pri 100
°C, v min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota v °C
Varenie až do tvorby
bubliniek, v min.
Ďalšie varenie pri 100
°C, v min.
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Zmiešané nakladané
potraviny
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb, hrach, špar‐
gľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zavárané potraviny
Jahody, čučoriedky,
maliny, zrelé egreše
Kôstkoviny
Zavárané potraviny
Hrušky, dule, slivky
Zelenina
Zavárané potraviny
1) Nechať odstáť vo vypnutej rúre na pečenie
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Rošty rúry prikryte papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky: vypnite spotrebič po uplynutí polovice požadovanej
doby. Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Potom dokončite proces
sušenia.
Zelenina
Úroveň v rúre
Teplota v °C
Čas v hodinách
(pravidlo)
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota v °C
Čas v hodinách
(orientačne)
Sušené potraviny
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Korenie
Zelenina na kva‐
senie
Ovocie
Sušené potraviny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Ošetrovanie a čistenie
Sušené potraviny
Úroveň v rúre
25
Teplota v °C
Čas v hodinách
(orientačne)
1/4
60 - 70
6-8
1/4
60 - 70
6-9
1 úroveň
2 úrovne
Jablkové plátky
3
Hrušky
3
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce
pri zapekaní jedla (predovšetkým u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo
pre zdravie. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš
jedlá nezapekať.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, kto‐
ré sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym prostriedkom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo rúry na pečenie (mäkkou handričkou na‐
močenou v teplej vode s prídavkom saponátu) a nechajte ho uschnúť.
• Ak máte nepriľnavé príslušenstvo, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, predmetmi s
ostrými hranami ani v umývačke riadu. Môže to spôsobiť poškodenie nepriľnavého po‐
vrchu.
Zasúvacia lišta
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zásuvné lišty.
Vyberanie zasúvacích líšt
1. Potiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
26
Ošetrovanie a čistenie
2.
Potiahnite zasúvacie lišty zo zadnej stra‐
ny bočnej steny a vyberte zasúvacie li‐
šty.
Zasúvacie lišty znova nasaďte rovnakým po‐
stupom, len v opačnom poradí.
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách
musia smerovať dopredu!
2
1
Osvetlenie rúry
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky môžu byť horúce.
Pred výmenou žiarovky v rúre:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo prerušte elektrický obvod.
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry položte handričku. Zabránite tak poškodeniu skla žiarovky a
vnútra rúry.
Výmena žiarovky osvetlenia rúry:
1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v hornej časti vnútra rúry.
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. V prípade potreby vymeňte žiarovku osvetlenia rúry za vhodnú žiarovku s tepelnou
odolnosťou do 300 °C.
Použite ten istý druh žiarovky.
4.
Nainštalujte sklenený kryt.
Strop rúry
Horné ohrevné telesá je možné sklopiť, aby ste si uľahčili čistenie stropu rúry.
VAROVANIE
Pred sklopením ohrevného telesa vypnite spotrebič. Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko popálenín!
Ošetrovanie a čistenie
27
Sklopenie ohrevného telesa
1. Vyberte zasúvacie lišty.
2. Držte ohrevné teleso oboma rukami za
prednú časť.
3. Vytiahnite ho dopredu proti tlaku pružiny
a pozdĺž podpery na obidvoch stranách.
4. Ohrevné teleso sa sklopí.
Strop rúry je pripravený na čistenie.
Inštalácia ohrevného telesa
1. Pri inštalácii ohrevného telesa zvoľte
opačný postup.
Nainštalujte správne ohrevné teleso na obid‐
voch stranách nad podperou na vnútornej stene spotrebiča.
2. Nainštalujte zasúvacie lišty.
Dvierka a sklenené panely
Keď chcete očistiť dvierka rúry, odmontujte ich.
POZOR
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Demontáž dvierok
1. Dvierka rúry úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
3. Dvierka rúry privrite do prvej polohy
(uhol približne 70°).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch stranách
a potiahnite ich od rúry v určitom uhle
smerom nahor.
A
A
Dvierka znova nasaďte rovnakým postupom,
len v opačnom poradí.
Počet sklenených panelov sa líši v závislosti od modelu.
POZOR
Dvierka rúry položte vonkajšou stranou nadol na mäkký a rovný povrch tak, aby sa nepo‐
škriabali.
Odstránenie a čistenie sklenených panelov
1. Odoberte dvierka.
28
Čo robiť, keď...
2.
3.
4.
5.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a za‐
tlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upev‐
ňovacie západky.
Rám dvierok potiahnutím dopredu vybe‐
riete.
B
Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane po jednom a potiahnite ich
smerom nahor z úchytiek
Očistite sklené panely dvierok.
Panely znova nasaďte rovnakým postupom,
len v opačnom poradí. Najprv namontujte
malý panel, potom väčší.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si príslušné bezpečnostné pokyny.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra nehreje
Rúra nie je zapnutá
Zapnite rúru
Rúra nehreje
Nie je nastavený časomer
Nastavte časomer
Rúra nehreje
Nie sú nastavené potrebné na‐
stavenia
Skontrolujte nastavenia
Rúra nehreje
Vyhodila sa poistka v poistko‐
vej skrinke
Skontrolujte poistku. Ak sa po‐
istka vyhodí viackrát, obráťte
sa na kvalifikovaného elektriká‐
ra.
Nesvieti osvetlenie rúry
Žiarovka je vypálená
Vymeňte žiarovku osvetlenia
rúry
Vo vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda
Jedlá ste nechali v rúre príliš
dlho
Po ukončení pečenia nenechá‐
vajte jedlá v rúre dlhšie ako 15
– 20 minút
Na displeji sa zobrazuje „12.00“ Výpadok elektrického prúdu
Znova nastavte presný čas
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stre‐
disko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový ští‐
tok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Technické údaje
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
Číslo výrobku (PNC)
Výrobné číslo (S.N.)
29
.........................................
.........................................
.........................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému prostrediu a recyklovateľný. Plastové časti sú ozna‐
čené medzinárodnými skratkami, napríklad PE, PS atď. Obalový materiál odovzdajte v kon‐
tajneroch určených na tento účel v lokálnych priestoroch na likvidáciu odpadu.
30
31
www.aeg.com/shop
892949488-B-242012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement