Electrolux EKD60753X User manual

Electrolux EKD60753X User manual
bruksanvisning
Spis
EKD60753
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Häll – daglig användning
Häll – råd och tips
Häll – underhåll och rengöring
2
5
6
7
10
11
Ugn – daglig användning
Ugn – råd och tips
Ugn – underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Installation
Miljöskydd
12
17
20
22
24
25
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens
säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med
produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det
finns risk för personskada och skada på
produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Användning
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada
på egendom.
• Övervaka alltid hällen under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan
när produkten används. Het ånga kan
strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller
kokkärlslock på ytorna eftersom de kan
bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
electrolux 3
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter
(av plast eller aluminium) i, i närheten av
eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på den.
• Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar
tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där ( i förekommande
fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidan bakre del (i förekommande fall).
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten
ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30 cm
från induktionskokzonen när den är påslagen.
Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det
finns risk att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med
milt handdiskmedel och vatten. Använd
inte brandfarliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting
på värmeelementen eller termostatens
sensor.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter som
denna. De kan inte användas för att lysa
upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt
som är specialdesignad för produkter
som denna.
• Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
4 electrolux
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Anslut inte apparaten
till nätet om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan
göra garantin ogiltig.
Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
Ställ inte produkten på en bas.
• Den elektriska installationen måste ha en
isoleringsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till
ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller
komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i
huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar
av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera eller
utföra arbete på maskinen. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
•
•
•
•
•
•
•
Bortskaffande av apparaten
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
5
4
4
8
3
3
5
2
6
1
7
1
2
3
4
Induktionshäll
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
5
6
7
8
Fläkt
Utdragbara bakplåtsskenor
Undervärme
Ugnsstegar med ugnsnivåer
6 electrolux
Beskrivning av hällen
1
2
3
6
5
1 Induktionskokzon 2 300 W med booster-funktion 3 200 W
2 Induktionskokzon 2 300 W med booster-funktion 3 200 W
3 Induktionskokzon 2 300 W med booster-funktion 3 200 W
4 Ugnens kontrollpanel
5 Hällens kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2 300 W med booster-funktion 3 200 W
4
Tillbehör
• Långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
Varning Förvaringslådan kan bli het
när produkten används.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Avlägsna allt förpackningsmaterial som
finns både inuti och utanpå ugnen innan produkten används. Ta inte bort
typskylten.
Försiktighet Håll alltid i mitten av
handtaget för att öppna ugnsluckan.
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
Försiktighet Använd inte slipande
rengöringsmedel! Dessa kan skada
ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans indikator automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
eller
.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
Du kan bara ändra klockan
om:
• funktionslåset inte är aktiverat
• inte någon av klockfunktionerna
eller Stopptid
är inställd
Längd
• inte någon ugnsfunktion är inställd.
Förvärmning
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
electrolux 7
2. Kör ugnen tom i 45 minuter.
3. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
4. Kör ugnen tom i 15 minuter.
Detta är till för att bränna av eventuella rester från ugnsytan. Tillbehören kan bli hetare
än vid normal användning. Under denna
period kan ugnen avge en viss lukt och rök.
Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är
tillräckligt.
För att avaktivera lucklåset, dra och för låset åt höger. Tryck in den vänstra kanten.
För att avaktivera lucklåset, för låset åt höger och sedan tillbaka till startläget.
Lucklås
Luckspärren gör det svårare för barn att
öppna luckan Spärren är aktiverad vid leverans, men den kan inaktiveras vid behov
Kontrollera att ugnen inte är varm.
För att öppna luckan förs låset åt höger.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Kontrollpanel
1
2
3
10
Antal
9
4
5
6
7
8
Touchkontroll
Funktion
1
slår på och stänger av hällen
2
låser/låser upp kontrollpanelen
3
timerindikeringar för kokzoner
visar för vilken kokzon tiden är inställd
4
timerdisplay
visar tiden i minuter
5
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
6
/
7
8
9
ökar eller minskar värmeläget
startar Booster-funktionen
/
öka eller minska tiden
väljer kokzon
8 electrolux
Antal
Touchkontroll
Funktion
10
slår på och stänger av STOP+GO-funktionen
Restvärmeindikering
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon
är varm.
Varning Risk för brännskador på
grund av restvärme!
Värmeläge
för att öka värmeläget. Tryck
Tryck på
på
för att minska värmeläget. Displayen
visar värmeläget. Tryck samtidigt på
och
för att stänga av.
Använd induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl.
På och Av
i 2 sekunder för att sätta på
Tryck på
produkten. Tryck på
i 1 sekund för att
stänga av produkten.
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
-
Kokzonen är på
Varmhållningsläget är på
Induktionszonen känner inte av kokkärlet
Ett fel har uppstått
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Funktionslåset/barnlåset är aktiverat
Booster-funktionen är aktiverad
Automatisk uppvärmning är aktiverat
Tillagning på två kokzoner
Du kan använda ett stort kokkärl på två
kokzoner samtidigt.
1. Placera kokkärlen på de två zonerna så
att kokkärlen står på de två kryssen.
2. Ställ in samma värmeläge för båda kokzonerna
Kokkärlens botten skall vara så tjock
och så plan som möjligt
Slå på/av Booster-funktionen
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig
för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter
ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att aktivera funktionen,
,
tänds. För att stänga av
tryck på
eller
.
funktionen, tryck på
Automax
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
electrolux 9
Du kan uppnå önskad värmeinställning
snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till det aktuella läget.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1. Tryck på
.
syns på displayen.
2. Tryck omedelbart på
.
syns på
displayen.
3. Tryck omedelbart på
upprepade
gånger tills aktuell värmeinställning aktipå disveras. Efter 3 sekunder syns
playen.
Stäng av funktionen genom att trycka på
.
Effektreglering
• Stoppa timern: välj kokzonen med
och tryck på
för att stänga av timern.
Den återstående tiden räknas ned till 00
. Kokzonens indikering slocknar.
• Kontroll av återstående tid: välj kokzo. Kokzonens indikering blinnen med
kar fortare. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00
blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudet: tryck på
Du kan använda timern som en timer när
.
kokzonerna inte används. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
Tryck på
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00
blinkar.
Aktivera STOP+GO
Funktionen
ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.
• Tryck på
för att aktivera denna
funktion. Symbolen
tänds.
• Tryck på
för att stänga av denna
funktion. Det tidigare inställda värmeläget
aktiveras.
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
Användning av timern
Använd timern för att ställa in hur länge
kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
att du har ställt in timern.
• Välj kokzon: tryck på
upprepade
gånger tills indikeringen för den önskade
kokzonen tänds.
• Starta eller ändra timern: tryck på
eller
på timern för att ställa in tiden (
00 - 99 minuter). När indikeringen för
kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte
. Funktionen förhindrar
strömbrytaren
oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under matlagningen.
. Symbolen
tänds
Tryck på symbolen
i 4 sekunder.
Timern fungerar fortfarande.
för att stänga av
Tryck på symbolen
denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av hällen stängs även denna
funktion av.
När du aktiverar produkten, syns SAFE på
ugnsdisplayen.
Använda barnlåset
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera barnlåset
• Aktivera produkten med
något värmeläge .
. Ställ inte in
10 electrolux
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har
satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål
(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än
10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du
avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar
och
värmeläget. Efter en stund tänds
hällen stängs av. Se tabellen.
• Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
• Avaktivera produkten med
.
Avaktivera barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte in
något värmeläge . Tryck på
i 4 setänds.
kunder. Symbolen
• Avaktivera produkten med
.
Avaktivera barnlåset för ett enstaka
tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med
. Symbolen
tänds.
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in ett
värmeläge inom 10 sekunder. Hällen
kan nu användas.
• När du avaktiverar produkten med
,
aktiveras barnlåset igen.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
-
-
5 timmar
4 timmar
1,5 timme
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Viktigt Ställ kokkärlet på korset som är
markerat på glaskeramiken. Täck korset
helt. Den magnetiska delen av kokkärlets
botten skall vara minst 120 mm.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten. Du kan använda ett stort kokkärl på
två kokzoner samtidigt.
Kokkärl för induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om …
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget
• …En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
electrolux 11
• Vissland, surrande ljud: Beror detta på att
fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
Spara energi
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Täck över
1-2
Hollandaisesås, smälta: smör, choklad,
gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten för 750
gram potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
enligt
önskemål
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites
1
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Rengör produktens framsida med en
mjuk trasa och en lösning av varmt vatten
och lite diskmedel.
• För framsidor av metall, använd lite rengöringsmedel för rostfritt stål.
• Använd inte skurmedel eller skursvampar.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
12 electrolux
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte
gör detta. Använd en speciell skrapa
för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval: kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett
speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Kontrollpanel
1
2
Antal
Knapp
1
–
3
4
5
6
Funktion
Beskrivning
Display
För att visa ugnens aktuella inställningar.
2
På/Av
För att aktivera eller avaktivera ugnen.
3
Ned, Upp
Ställa in en ugnsfunktion eller program.
4
Matlagningstermometer
För att ställa in matlagningstermometern.
5
Val/klockfunktion
För att flytta mellan ugnsfunktioner och klockfunktioner.
6
Inställningsknappar
För att ställa in värden för temperatur och tid.
Displayindikeringar
1
Antal
1
2
3
4
Namn
Ugnsfunktionsindikator
5
6
Beskrivning
Visar funktionen.
7
8
electrolux 13
Antal
Namn
Beskrivning
2
Upptiningsindikator
Visar att upptiningsfunktionen är aktiv.
3
Värmeindikator
Visar värmeläget.
4
Temperatur-/klockindikator
Visar temperaturen och tiden i minuter.
5
Indikator för matlagningstermometern
Visar att matlagningstermometern är isatt i uttaget.
6
Varmhållningsindikator
Visar att varmhållningsfunktionen är aktiv.
7
Koktid/Stopptid/Drifttid
Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
8
Indikator för klockfunktion
Ställa in klockfunktionen och Signalur.
Ugnsfunktion
Ugnsfunktioner
Varmluft
Över-Undervärme
Pizzaläge
Lågtemperaturstekning
Gratinering
Max grill
Varmhållning
Tillämpning
För ugnsbakning på upp till två nivåer samtidigt. Ställ in
ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/
undervärme.
För tillagning av mycket mager, mör stekt mat.
För stekning av större stycken kött eller fågel på en
nivå. För att bryna.
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att
rosta bröd.
För varmhållning av maträtter.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Slå på och stänga av
hushållsapparaten
för att slå på elTryck på strömbrytaren
ler stänga av hushållsapparaten.
Inställning av ugnsfunktion
för att ställa in ugnsfunktionen.
Använd
På displayen visas den rekommenderade
temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen
inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått den inställda temperaturen.
Du kan ändra ugnsfunktionen medan
ugnen är igång.
14 electrolux
Slå från ugnsfunktion
Tryck på ugnens funktionsvalsknappar
eller
flera gånger tills ingen ugnsfunktion
visas på displayen.
Indikator för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på
displayen restvärmen.
Klockfunktioner
Ändring av ugnstemperaturen
eller
för att ställa in temperaAnvänd
turen.
Indikator för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.
SYMBOL
FUNKTION
BESKRIVNING
Timer
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.
Koktid
Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska
vara på.
Stopptid
Klocka
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar
symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5
eller
för att
sekunder trycker du på
ställa in tiden.
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen
att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder tänds symbolen. Den inställda tiden
börjar räknas ned.
Inställning av klockfunktioner
1. Aktivera produkten.
2. Använd
eller
för att ställa in
ugnsfunktionen.
3. Använd
eller
för att ställa in temperaturen.
4. Tryck flera gånger på knappen
tills
lampan för klockfunktionen blinkar.
5. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
6. När den inställda tiden uppnås avges en
ljudsignal. "00:00" och den relaterade
funktionsindikatorn blinkar på displayen.
Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
Du kan använda Koktid
och Stopptid
samtidigt. När du använder de
två funktionerna tillsammans:
• utför ovannämnda proceduren för
och Stopptid
.
Koktid
• Koktid
ställer in hur länge produkten ska vara påslagen.
• Sluttid
ställer in den tid då produkten ska stängas av.
Exempel:
: 8.00
Tid
Koktid
: 10min
Stopptid
: 9.00
Produkten aktiveras kl. 8.50 och avaktiveras kl. 9.00.
och Stopptid
, avaktiveMed Koktid
rar ugnen värmeelementen efter 90 % av
den inställda tiden. Produkten använder sedan restvärme för att fullborda tillagningen.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen
av automatiskt.
Viktigt Använd endast
matlagningstermometern som medföljer
eller originalreservdelar.
electrolux 15
1. Sätt in matlagningstermometerns spets i
mitten av köttet.
2
1
2. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
3. Slå på produkten.
4. Ställ in innertemperaturen.
– Tryck flera gånger på knappen
,
tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.
– Använd
eller
inom 5 sekunder
för att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
Innertemperaturen visas från 30 ºC
Den förvalda innertemperaturen är 60
°C.
5. Ställ in ugnsfunktion (
) och, vid
).
behov, ugnstemperatur (
Produkten beräknar kontinuerligt den
preliminära sluttiden för den inställda innertemperaturen. På displayen visas
hela tiden den nya provisoriska sluttiden.
Matlagningstermometern måste vara
kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar
den preliminära sluttiden visas en blinkande ruta på displayen.
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
7. Ta ut matlagningstermometerns kontakt
ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador föreligger! Var
försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och
kontakt.
8. Stäng av produkten.
Sätta in ugnstillbehören
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
Bakplåten och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Sätta in av ugnsgaller och bakplåt
samtidigt
16 electrolux
Lägg ugnsgallret på bakplåten. Skjut in
bakplåten mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Teleskopskenor – isättning av
ugnstillbehör
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på
bakplåtens eller långpannans kortsidor över
teleskopskenornas styrpinnar.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så
att fötterna är vända nedåt.
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.
Sätta in ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
Placera utbuktningarna på bakplåtens eller
långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Automatisk avstängning
Hushållsapparaten stängs av efter en viss
tid:
• om du inte stänger av hushållsapparaten
• om ugnstemperaturen inte ändras.
På temperaturdisplayen blinkar den senast
inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C - 120 °C
12,5 timmar
120 °C - 200 °C
8,5 timmar
200 °C - 250 °C
5,5 timmar
250 °C - max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen
stängas av helt. Därefter kan den slås på
igen.
Viktigt Om du använder klockfunktionerna
eller Stopptid
avaktiveras den
Längd
automatiska avstängningen.
Kylfläkt
Kylfläkten startar automatiskt för att hålla
produktens ytor kalla. När produkten
stängs av är kylfläkten i drift tills produkten
har kallnat.
electrolux 17
UGN – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre
temperaturen första gången.
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett
liknande.
• Gräddningstiden kan förlängas med
10-15 minuter, om du bakar kakor på
mer än en nivå.
• Kakor och bakverk med olika höjd kan
färgsättas olika i början. Ändra inte temperaturinställningen om detta inträffar.
Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga
inställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen
stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Bakningstabeller
Mjuka kakor
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur oC
Ugnsnivå
Fruktkakor
150–170
1
140-150
1
70-80
Sockerkaka
160-180
1
150-160
1
45-60
18 electrolux
Typ av bakverk
Muffins
Funktion
Temperatur oC
220-225
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
3
Temperatur oC
160–170
Ugnsnivå
1+4
10-20
Kakor
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur oC
Ugnsnivå
Rulltårta
225-250
3
200
3
6-10
Bakverk innehållande smör,
mjöl, socker
(ägg)
170-180
3
150-160
1+4
20-30
Kex/skorpor
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur
oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Mördegskakor
170-180
3
150-160
1+4
10-15
Pepparkakor
190-200
3
170-190
1+4
8-12
Smördegskakor
180-200
3
160-180
1+4
20-30
Bröd
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur
oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Formbröd
190-210
1
170-190
2
30-40
Limpa
175-225
2
180-190
1+4
35-45
Tekaka
220-225
3
180-190
1+4
12-18
Franskbröd
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur
oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Bullar
225-250
2
180-190
1+4
7-10
Längder /
kransar
180-200
2
170-180
3
20-30
Ugnsrätter
Typ av bakverk
Funktion
Temperatur oC
Minuter
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur oC
Ugnsnivå
Potatisgratäng
200
1
180-190
1
45-50
Ugnspannkaka
200-225
2
180-190
3
20-35
Pizza
210-220
1
180-200
1+4
16-20
electrolux 19
Stektabeller
Nötkött
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Minuter
Rostbiff, röd
125
2
120
2
50-55
55-75
Rostbiff, medium
125
2
120
2
55-60
75-85
Rostbiff, genomstekt
125
2
120
2
70-75
100-130
Fläsk
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Minuter
Skinkstek
170
2
160
2
80
90-105
Fläskkarré
170
2
160
2
85
105
Kotlett, revbensspjäll
175
2
165
1+4
-
90
Köttfärslimpa
170
2
160
2
75-80
60-70
Kalvkött/Lamm
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
oC
Minuter
Kalv-/lammstek,
medium
170
2
160
2
70
90
Kalv-/lammstek,
genomstekt
170
1
160
2
75
105
Fågel
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
oC
Minuter
Kyckling, unghöna
190
2
180
2
85
50-60
Kyckling/kalkonfilé
220
3
200
2
75
35-50
Kalkon, unghöna
eller halv
170
1
160
2
90
45-55
Anka
160
2
150
2
40-55
Gås
160
1-2
150
2
40-55
20 electrolux
Fisk
Typ av kött
Funktion
Temperatur
oC
oC
Funktion
Ugnsnivå
Temperatur
oC
Ugnsnivå
Minuter
Kokning av fisk
100-110
2
Forell. 200-250 g
200
3
190
3
50-70
20-25
Gädda-abborre,
ca 1 kg
220
3
200
3
25-30
Hel fisk
200
2
190
3
65
30-35
Hel lax, ca 1 kg
210
2
200
3
58
20-25
Lågtemperaturstekning
Typ av maträtt
Vikt
g
temperaturoC
Ugnsnivå
Minuter
Rostbiff
1000-1500
150
1
90-110
Oxfilé
1000-1500
150
3
90-110
Kalvstek
1000-1500
150
1
100-120
Stekar
200-300
120
3
20-30
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller
fisk.
• Täck inte över med ett fat eller en skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och
lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem
torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
electrolux 21
Väggar med katalytisk emalj
Väggarna har en katalytisk beläggning och
är självrengörande. De absorberar fett som
samlas på väggarna när ugnen är igång.
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan mat:
1. Öppna ugnsluckan. Ugnsbelysningen
slås på automatiskt.
2. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
3. Stäng luckan.
4. Ställ in en ugnsfunktion.
5. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
6. Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa
svamp.
Försiktighet Försök inte rengöra den
katalytiska ytan med ugnssprej,
slipande rengöringsmedel, tvål eller
andra rengöringsmedel. Den katalytiska
ytan kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller
aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt
svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa
produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du
rengör ugnens kontrollpanel.
Rengöring av ugnsluckan
Ta loss luckan innan du rengör den.
30°
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda
händerna och dra bort luckan från ugnen.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.
Försiktighet Placera luckan med
utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för
att förhindra repor
Borttagning och rengöring av
luckglasen
1. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Försiktighet Var försiktig när du
avlägsnar luckan. Luckan är tung!
2
1
2. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i
omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
22 electrolux
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra
sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att
skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Viktigt Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
2. Lossa sedan stegarna från sidoväggens
bakre del för att ta bort ugnsstegarna.
Byta glödlampa i ugnen (sitter på vänster
sida). Rengöring av lampglaset
1. Ta bort den vänstra bakplåtsskenan.
2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
2
1
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Viktigt Kontrollera att fästskruvarna på
teleskopskenorna pekar framåt.
3. Vid behov: Byt ut ugnslampan.
Tekniska data: 300 °C, värmebeständig.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Ugnslampa
Varning Risk för elektrisk stöt!
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Problem
Produkten fungerar inte
Möjlig orsak
Lösning
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
electrolux 23
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Stickkontakten är inte isatt ordentligt
Sätt i stickkontakten ordentligt
Produkten fungerar inte
Jordfelsbrytaren är avstängd
Slå på jordfelsbrytaren
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller funktionslåset är
aktiverat
Se "Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Produkten fungerar inte
Produkten är inte aktiverad
Aktivera produkten
Produkten fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Produkten fungerar inte
Den "Automatiska avstängningen" är aktiverad
Se "Automatisk avstängning".
Maten kokas eller steks för
långsamt
Kokkärl med fel värmeledningsförmåga används
Använd korrekt kokkärl med
god värmeledningsförmåga
Signaluret fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställa in tiden
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna.
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Matlagningstermometern fungerar inte
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Ta ut matlagningstermometern
och sätt i den i uttaget för matlagningstermometern igen. Ställ
in aktuell temperatur
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
Det föreligger ett elektroniskt fel
• Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen
Ljud hörs från spisen efter du
avaktiverat den
Ljudet kommer från kylfläkten
som skyddar spisens elektronik
från att bli för varm
Ingen åtgärd krävs
Hällens display visar
Säkringarna har gått
Kontrollera säkringarna
Hällens display visar
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen
Hällens display visar
Fel kokkärl
Använd rätt typ av kokkärl
Hällens display visar
Diametern på kokkärlets botten
är för liten för kokzonen.
Använd kokkärl med en större
bottendiameter
Ugnsdisplayen visar F9
Stickkontakten sitter inte i eluttaget
Sätt i stickkontakten i eluttaget
och slå på spisen igen
Ugnsdisplayen visar F11
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Sätt i matlagningstermometern
korrekt i uttaget
Ugnsdisplayen visar SAFE
Funktionslåset är aktiverat
Avaktivera funktionslåset, se
"Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
24 electrolux
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Tekniska data
Mått
Höjd
900 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
54 l
Varning Placera inte produkten på en
sockel.
Viktigt Justera in spisen i våg innan du
använder den första gången.
Justera spisens nivå
4. Skruva i skruvarna "A" igen i ett av hålen
för en sockelhöjd på 848 till 933 mm.
Avståndet mellan hålen är mellan 7 mm
och 14 mm.
5. Lyft upp spisen och anslut den till eluttaget.
Viktigt Justera alltid spisen vågrätt innan
du använder den första gången.
Nivåjustering
Viktigt När du installerar propdukten,
justera dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen.
Du kan justera spisens hjul och fötter
15 mm.
Viktigt När du installerar spisen ska du
alltid justera nivån på spisens övre yta till
samma nivå som andra ytor.
Spisens ursprungliga mått finns i den tekniska datatabellen.
Ändra spisens höjd och djup:
1. Lägg spisen på sidan.
2.
A
A
A
14 7 7
14 14 14
A
933
848
Ta bort de skruvarna "A" (4 skruvar, se
bild).
3. Ställ in vikten.
• Spisen lämnade fabriken fullständigt förpackad. Om den levereras utan förpackning och skada har uppkommit, kan tillverkaren inte ta ansvar för detta. Kontakta din återförsäljare för råd.
• Flytta inte spisen för hand efter förpackningen har tagits bort. Använd inte en
skottkärra eller andra hjälpmedel för att
lyfta spisen. Detta kan skada spisen.
• Flytta spisen genom att öppna luckan
och och lyfta spisen genom att fatta tag
inuti spisen.
• Du kan anpassa din fristående produkt till
skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
• Skydda sidoväggarna ovanför hällens
nivå med värmebeständiga, ej brännbara
electrolux 25
material, och lämna ett avstånd på minst
40 mm från sidoväggarna till hällens sida.
• Lämna ett luftmellanrum på minst 2 mm
vid båda sidorna på spisen, så att den
flyttas in i rätt läge.
• Ytorna ovanför hällen (även spisfläktar)
måste vara minst 685 mm ovanför hällen.
Tippskydd
50 mm
50 mm
A
A
1
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet (A+B). Om du inte
installerar det kan produkten tippa
över.
Innan du installerar tippskyddet, justera
produkten till rätt höjd.
Tippskyddet består av två delar (A+B). Du
finner tippskyddet (B) på höger eller vänster
sida om produktens bakre vägg (se fig. 1).
Du måste installera tippskyddet (A) på väggen. Avståndet mellan hålet och tippskyddet (A) från golvet är ungefär 816 mm.
Var noga med att installera tippskyddet (A) i
rätt höjd. Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning.
Kontrollera att tippskyddet sticker in minst
20 mm i hålet på produktens baksida (B)
när du skjuter in produkten (se fig. 2). Om
utrymmet mellan bänkskåpen är större än
produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten. Säkerställ att ytan bakom produkten är jämn.
60 mm
60 mm
B
2
Elektrisk installation
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet
"Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
Viktigt Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart. Plastdelar är markerade med en internationell förkortning, till exempel PE, PS etc. Sortera
förpackningsmaterialet i härför avsedda
behållare vid kommunens miljöstation.
Varning För att produkten inte skall
utgöra någon fara måste den göras
obrukbar före kassering.
Tag ur stickkontakten från eluttaget
och tag bort nätkabeln från produkten.
26 electrolux
electrolux 27
www.electrolux.com/shop
892937852-D-362010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement