Electrolux EOA3430AAX User manual

Electrolux EOA3430AAX User manual
EOA3430AA
.......................................................... .......................................................
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
2
www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
3
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐
silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk
namestite v obratnem zaporedju.
4
2.
www.electrolux.com
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem se‐
greje. Ne dotikajte se grelcev v napravi. Pripo‐
močke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice
ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
SLOVENŠČINA
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
5
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
6
www.electrolux.com
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
5
1 Upravljalna plošča
6
2 Gumb za funkcije pečice
3 Lučka/simbol napajanja
13
7
8
5
4
3
2
1
12
4 Elektronski programator
5 Gumb za nastavitev temperature
9
6 Lučka/simbol/indikator temperature
10
11
8 Žarnica
7 Grelec
9 Ventilator
10 Grelec na zadnji steni
11 Gretje spodaj
12 Nosilci rešetk, odstranljivi
13 Položaji rešetk
3.1 Pripomočki
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
Posoda za žar- / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
Izvlečna vodila
Za police in pladnje.
SLOVENŠČINA
7
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Ko napravo priključite na električno omrežje ali
ko pride do izpada električnega toka, utripa indi‐
kator za časovno funkcijo.
Pritisnite tipko + ali - za nastavitev pravilnega ča‐
sa.
Po približno petih sekundah se utripanje konča,
prikazovalnik pa prikazuje nastavljen čas.
4.1 Prvo čiščenje
• Iz naprave odstranite vse dele.
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
4.2 Nastavitev časa
Ko spreminjate čas, ne smete sočasno
nastaviti funkcije Trajanje
ali Konec
.
Pred uporabo pečice morate nastaviti
čas.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Za uporabo naprave pritisnite upravljalni gumb.
Upravljalni gumb izskoči.
5.1 Vklop in izklop naprave
1.
2.
3.
Obrnite upravljalni gumb za funkcije pečice,
da izberete želeno funkcijo.
Obrnite upravljalni gumb za nastavitev tem‐
perature, da izberete želeno temperaturo.
Če želite izklopiti napravo, obrnite upravljal‐
na gumba za funkcije pečice in nastavitev
temperature v položaj za izklop.
Simbol gumba, indikator ali lučka
(odvisno od modela - glejte opis
izdelka):
• Indikator zasveti, ko se pečica segre‐
je.
• Lučka zasveti, ko naprava deluje.
• Simbol prikazuje, ali je z gumbom iz‐
brano eno izmed kuhališč, katera iz‐
med funkcij pečice ali temperatura.
5.2 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Osvetlitev
Za vklop luči v pečici brez funkcije pečice.
Vroči zrak
Za pečenje z najvišjo temperaturo na treh višinah pečice
hkrati. Ob uporabi te funkcije znižajte temperaturo pečice
za 20 - 40 °C od standardnih temperatur, ki jih uporablja‐
te za gretje zgoraj in spodaj. Tudi za sušenje živil.
Program za pizzo
Za pečenje na eni višini pečice za jedi, katere želite bolj
zapečene in hrustljave. Ob uporabi te funkcije znižajte
temperaturo pečice za 20 - 40 °C od standardnih tempe‐
ratur, ki jih uporabljate za gretje zgoraj in spodaj.
8
www.electrolux.com
Funkcija pečice
Uporaba
Gretje zgoraj in spodaj
Za peko in pečenje mesa na eni višini pečice.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim ali zapečenim dnom ter za vla‐
ganje hrane.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na sredini žara in za popekanje.
Veliki žar
Za peko velike količine ploščatih jedi in za popekanje.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa in perutnine na eni višini.
Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zapečenost.
5.3 Elektronski programator
1
2
3
1 Indikatorja funkcij
2 Prikazovalnik časa
3 Indikator funkcije
4 Tipka +
5 Izbirna tipka
hr min
6 Tipka -
6
5
4
6. ČASOVNE FUNKCIJE
Časovna funkcija
Čas
Odštevalna ura
Trajanje
Konec
Uporaba
Za prikaz, nastavitev ali spremembo časa.
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na delovanje
pečice.
Za nastavitev dolžine delovanja pečice.
Za nastavitev časa izklopa pečice.
Funkciji Trajanje
in Konec
lahko
uporabite sočasno, če želite, da se na‐
prava samodejno vklopi in izklopi: naj‐
in
prej nastavite funkcijo Trajanje
nato Konec
.
SLOVENŠČINA
6.1 Nastavitev časovnih funkcij
9
Na prikazovalniku se prikaže indikator za
nastavljeno časovno funkcijo. Ko se nastav‐
ljen čas izteče, začne utripati indikator in za
dve minuti se oglasi zvočni signal.
hr min
4.
5.
Pri funkcijah Trajanje in Konec se na‐
prava samodejno izklopi.
Signal lahko izklopite s pritiskom tipke.
Gumba za nastavitev funkcije in temperatu‐
re obrnite v položaj za izklop.
6.2 Preklic časovnih funkcij
1.
2.
3.
Za funkciji Trajanje in Konec nastavite funk‐
cijo ter temperaturo pečice. To ni potrebno
za odštevalno uro.
Pritiskajte izbirno tipko, dokler ne začne utri‐
pati indikator želene časovne funkcije.
Pritisnite + ali - za nastavitev želene časov‐
ne funkcije.
1.
2.
Pritiskajte izbirno tipko, dokler ne začne utri‐
pati indikator potrebne funkcije.
Pritisnite in držite tipko -.
Po nekaj sekundah se časovna funkcija iz‐
klopi.
7. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
7.1 Vstavljanje opreme pečice
Globok pekač in rešetka imata stranske robove.
Ti robovi in oblika vodil preprečujejo zdrs poso‐
de.
10
www.electrolux.com
Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Globok pekač
potisnite med vodili ene izmed višin v pečici.
7.2 Izvlečna vodila - Vstavljanje opreme pečice
Na izvlečni vodili postavite pekač za pecivo ali
globok pekač.
Rešetko postavite na izvlečni vodili z nogicami,
obrnjenimi navzdol.
Visok rob okoli rešetke je poseben ele‐
ment, ki preprečuje zdrs posode.
7.3 Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Rešetko in
globok pekač postavite na izvlečni vodili.
SLOVENŠČINA
11
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Ventilator za hlajenje
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
9. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
Temperature in časi pečenja v razpre‐
delnicah so le priporočila. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine uporablje‐
nih sestavin.
Ko pripravljate zamrznjena živila, se lahko pekači
v pečici med peko zvijejo. Ko se pekači ponovno
ohladijo, se zravnajo.
Uporaba razpredelnic za pečenje
• Proizvajalec priporoča, da prvič uporabite niž‐
jo temperaturo.
• Če ne najdete nastavitev za poseben recept,
poiščite najbolj podobno nastavitev.
• Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15 mi‐
nut, če pečete na več kot eni višini.
• Torte in peciva, ki jih pečete na različnih viši‐
nah, na začetku ne bodo enakomerno zape‐
čeni. V tem primeru ne spreminjajte tempera‐
turnih nastavitev. Razlika se bo med peče‐
njem izenačila.
9.1 Pečenje peciva
Splošna navodila
• Lastnosti vaše nove pečice so lahko drugač‐
ne, kot so bile lastnosti prejšnje. Vaše običaj‐
ne nastavitve (temperaturo, čas priprave hra‐
ne) in položaje rešetk prilagodite glede na
vrednosti v razpredelnicah.
• Pri dolgotrajni peki lahko pečico približno 10
minut pred iztekom časa za peko izklopite in
nato izkoristite akumulirano toploto.
9.2 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
Šarkelj/Brioche
Vroči zrak
1
150 - 160
50 - 70
Peščeni kolač/
Sadni kolač
Vroči zrak
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Vroči zrak
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160
35 - 50
Kolač iz krhkega
testa
Vroči zrak
2
170 - 180 1)
10 - 25
Kolač iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
2
150 - 170
20 - 25
12
www.electrolux.com
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Vroči zrak
2
160
60 - 90
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180
70 - 90
Skutna torta
Gretje zgoraj in
spodaj
1
170 - 190
60 - 90
1) Pečico predhodno ogrejte.
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
Pletenica/Pleten
kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170 - 190
30 - 40
Božični kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160 - 180 1)
50 - 70
Kruh (ržen kruh):
1. Prvi del pe‐
ke.
2. Drugi del
peke.
Gretje zgoraj in
spodaj
1
Princeskini krofi/
Ėclair
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rulada
Gretje zgoraj in
spodaj
3
180 - 200 1)
10 - 20
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 30
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Vroči zrak
3
150
35 - 55
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170
35 - 55
Kolač z drobljen‐
cem
Maslen kolač z
mandlji/sladko
pecivo
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
2)
SLOVENŠČINA
Vrsta peciva
Sadni kolač iz
krhkega testa
Pecivo iz vzhaja‐
nega testa z ob‐
čutljivimi nadevi
(npr. skuto, sme‐
tano, jajčno kre‐
mo)
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
Vroči zrak
3
160 - 170
40 - 80
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 - 180 1)
40 - 80
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
Drobno pecivo
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
Piškoti iz krhke‐
ga testa
Vroči zrak
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Vroči zrak
3
140
20 - 35
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 1)
20 - 30
Piškoti iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
15 - 20
Beljakovo peci‐
vo/poljubčki
Vroči zrak
3
80 - 100
120 - 150
Makroni
Vroči zrak
3
100 - 120
30 - 50
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Drobno pecivo iz
listnatega testa
Vroči zrak
3
170 - 1801)
20 - 30
Kruhki/Žemlje
Vroči zrak
3
1601)
10 - 25
Kruhki/Žemlje
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Vroči zrak
3
1501)
20 - 35
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
1701)
20 - 30
1) Pečico predhodno ogrejte.
13
14
www.electrolux.com
9.3 Peka na več nivojih
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
2 nivoja
3 nivoji
Princeskini krofi/
Ėclair
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Drobljenec
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperatura v
°C
Čas (min.)
1) Pečico predhodno ogrejte.
Piškoti/majhne tortice/pecivo/rulade
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
2 nivoja
3 nivoji
Piškoti iz krhke‐
ga testa
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Piškoti iz umeša‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Beljakovi piškoti/
poljubčki
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makroni
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobno pecivo iz
listnatega testa
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Kruhki/Žemlje
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Pečico predhodno ogrejte.
9.4 Nasveti za peko
Rezultati peke
Kolač spodaj ni dovolj zape‐
čen.
Možen vzrok
Rešitev
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
SLOVENŠČINA
15
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Temperatura pečice je previ‐
soka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko nižjo temperaturo.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Podaljšajte čas pečenja. Časa
pečenja ne morete skrajšati z
nastavitvijo višjih temperatur.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
V testu je preveč tekočine.
Uporabite manj tekočine. Bo‐
dite previdni glede časa me‐
šanja, predvsem pri uporabi
mešalnika.
Temperatura pečice je preniz‐ Pri naslednji peki nastavite vi‐
ka.
šjo temperaturo.
Kolač je presuh.
Predolg čas pečenja.
Pri naslednji peki nastavite
krajši čas pečenja.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Temperatura pečice je previ‐
soka in čas pečenja prekra‐
tek.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Zmes je neenakomerno po‐
razdeljena.
Zmes porazdelite enakomer‐
no po pekaču.
Kolač je presuh.
Kolač ni pečen v predvidenem Temperatura pečice je preniz‐
času pečenja.
ka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko višjo temperaturo.
Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
Narastek s teste‐
ninami
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
25 - 40
Gratinirana zele‐
njava 1)
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Francoske štruč‐
ke s stopljenim
sirom
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Sladki narastki
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
40 - 60
Ribji narastek
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
30 - 60
Polnjena zelenja‐
va
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
30 - 60
1) Pečico predhodno ogrejte.
16
www.electrolux.com
9.5 Pečenje mesa
Pečenje jedi
• Za pečenje uporabite posodo, ki je odporna
na toploto (preberite navodila proizvajalca).
• Velike kose mesa lahko pečete neposredno v
globokem pekaču (če obstaja) ali na rešetki
nad globokim pekačem.
• Pusto meso pecite v posodi s pokrovom. Tako
je pečeno meso bolj sočno.
• Vse vrste mesa, ki naj bi dobile skorjo, lahko
pečete v ponvi brez pokrovke.
9.6 Pečenje z infra pečenjem
Govedina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Dušena govedi‐
na
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230
120 - 150
Goveji zrezek ali
file: manj pečen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
190 - 200 1)
5-6
Goveji zrezek ali
file: srednje pe‐
čen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
180 - 190 1)
6-8
Goveji zrezek ali
na cm debe‐
file: dobro prepe‐
line
čen
Infra pečenje
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pleče/vrat/šunka
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet/rebrca
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača
(predhodno ku‐
hana)
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena teleti‐
na
1 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Telečja krača
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
SLOVENŠČINA
17
Jagnjetina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Jagnje-steg‐
no/pečena
jagnjetina
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji
hrbet
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Zajčji hrbet/
zajčja noga
do 1 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230 1)
30 - 40
Srnin/jelenov
hrbet
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko
bedro
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
60 - 90
Divjačina
Vrsta mesa
1) Pečico predhodno ogrejte.
Perutnina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Porcije perut‐
nine
200 - 250 g
na osebo
Infra pečenje
1
200 - 220
30 - 50
Pol piščanca
400 - 500 g
na osebo
Infra pečenje
1
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pi‐
tanec
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
Infra pečenje
1
140 - 160
150 - 240
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena riba,
cela
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
40 - 60
Riba (dušena)
9.7 Mali žar
Na žaru vedno pecite z najvišjo temperaturno na‐
stavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je priporočeno v
razpredelnici za pečenje na žaru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno vstavite na pr‐
vo višino.
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
18
www.electrolux.com
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara vedno
predhodno ogrevajte pet minut.
PREVIDNOST!
Ko pečete na žaru, imejte vrata pečice
vedno zaprta.
Mali žar
Hrana, ki jo želite
peči na žaru
Položaj rešetk
Temperatura
Goveji zrezek
2
Pljučna pečenka
3
Svinjska zarebr‐
nica
Čas (min.)
1. stran
2. stran
210 - 230
30 - 40
30 - 40
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telečja zarebrni‐
ca
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jagnječja zarebr‐
nica
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Cela riba, 500 1000 g
Veliki žar
Hrana, ki jo želite peči
na žaru
Položaj rešetk
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Burgers/Burgerji
4
8 - 10
6-8
Svinjski file
4
10 - 12
6 - 10
Klobase
4
10 - 12
6-8
File/Telečji zrezki
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Popečen kruh z nade‐
vom
4
6-8
-
Položaj rešetk
Temperatura v °C
Čas (min.)
Pizza (tanka)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (z več nadevi)
2
180 - 200
20 - 30
Pite
1
180 - 200
40 - 55
Špinačni narastek
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine (Lo‐
tarinška špehovka)
1
170 - 190
45 - 55
Švicarska pita
1
170 - 190
45 - 55
Toast /Popečen kruh
1) Pečico predhodno ogrejte.
9.8 Program za pizzo
Vrsta peciva
SLOVENŠČINA
Položaj rešetk
Temperatura v °C
Čas (min.)
Jabolčni kolač, oblo‐
žen
Vrsta peciva
1
150 - 170
50 - 60
Zelenjavna pita
1
160 - 180
50 - 60
Nevzhajan kruh
2
230 - 2501)
10 - 20
Kolač iz krhkega testa
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (pici
podobna jed iz Alzaci‐
je)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroge (ruska različica
prepognjenke)
2
180 - 200 1)
15 - 25
19
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
9.9 Odtaljevanje
Ne pokrivajte ga s posodo ali krožnikom, ker se
lahko zaradi tega podaljša čas odtaljevanja.
Uporabite prvi položaj rešetk od spodaj.
Odstranite embalažo živil in položite živilo na
krožnik.
Jed
Čas odtaljeva‐
nja (min.)
Dodatni čas odtalje‐
vanja (min.)
Opomba
Piščanec, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obr‐
njen krožnik, postavljen na
velik krožnik. Obrnite po po‐
lovici časa priprave.
Meso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Meso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Postrv, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko stepete tudi,
ko še vedno vsebuje
zmrznjene delce.
Torta, 1400 g
60
9.10 Sterilizacija
Pomembno:
• Uporabite le kozarce za vlaganje enakih veli‐
kosti.
• Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in bajo‐
netnim pokrovom ali kovinske posode.
• Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko od spo‐
daj.
• Na pekač ne postavite več kot šest enolitrskih
kozarcev za vlaganje.
60
-
• Kozarce enakomerno napolnite in zaprite.
• Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.
• V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da bo v
pečici zagotovljena zadostna vlaga.
• Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti (pri
litrskih kozarcih po približno 35 - 60 minutah),
izklopite pečico ali zmanjšajte temperaturo na
100 °C (glejte razpredelnico).
20
www.electrolux.com
Jagodičevje
Vlaganje
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Jagode/borovnice/
maline/ zrele kosmu‐
lje
160 - 170
35 - 45
-
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Korenje 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
kolerabica/grah/beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Pečkato in koščičasto sadje
Vlaganje
Hruške/kutine/slive
Zelenjava
Vlaganje
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
9.11 Sušenje - Vroči zrak
stite, da se ohladi. Po tem dokončajte postopek
sušenja.
S papirjem za peko pokrijte rešetko.
Za najboljše rezultate napravo izklopite po polo‐
vici časa delovanja. Odprite vrata naprave in pu‐
Zelenjava
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Fižol
3
1/4
60 - 70
6- 8
Paprika
3
1/4
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
3
1/4
60 - 70
5-6
Gobe
3
1/4
50 - 60
6-8
Zelišča
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Slive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabolčni krhlji
3
1/4
60 - 70
6-8
Živila za sušenje
Sadje
Živila za sušenje
Položaj rešetk
SLOVENŠČINA
Živila za sušenje
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
3
1/4
60 - 70
6-9
Hruške
Informacije o akrilamidih
Pomembno! Glede na najnovejša znanstvena
dognanja lahko prekomerno zapečena hrana
21
(zlasti jedi, ki vsebujejo škrob) predstavlja
tveganje za zdravje zaradi akrilamidov. Zato
priporočamo, da hrano pripravljate pri najnižjih
možnih temperaturah in je ne zapečete preveč.
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja:
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pusti‐
te, da se posuši. Uporabite mehko krpo s to‐
plo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje
premaz proti prijemanju.
10.1 Katalitične stene
Stene s katalitičnim premazom so samočistilne.
Vsrkavajo maščobo, ki se med delovanjem na‐
prave nabira na stenah.
Za izvajanje postopka samodejnega čiščenja
morate redno segrevati pečico brez hrane:
1. Vklopite osvetlitev pečice.
2. Iz pečice odstranite pripomočke.
3. Dno pečice očistite z mlačno vodo in sred‐
stvom za pomivanje, nato ga posušite.
4.
5.
6.
Nastavite funkcijo
.
Temperaturo nastavite na 250 °C in pustite
pečico delovati eno uro.
Notranjost pečice očistite z mehko in vlažno
gobico.
OPOZORILO!
Katalitične obloge ne čistite s čistilnimi
sredstvi. To poškoduje katalitično oblo‐
go.
Spreminjanje barve katalitične obloge
ne vpliva na katalitične lastnosti.
22
www.electrolux.com
10.2 Nosilci rešetk
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite nosil‐
ce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran
od stranske stene.
2.
Zadnji del nosilca rešetke potegnite z za‐
dnjega dela stranskih sten in ga odstranite.
2
1
Nameščanje nosilcev rešetk
Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
PREVIDNOST!
Na dno notranjosti naprave postavite
krpo. To preprečuje škodo na stekle‐
nem pokrovu žarnice in na pečici.
Vedno uporabite enako vrsto žarnice.
Velja za izvlečna vodila:
Zadrževalni zatiči na izvlečnih vodilih
morajo biti obrnjeni naprej.
10.3 Žarnica
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost električnega udara.
Žarnica in steklen pokrov žarnice sta
lahko vroča.
Pred zamenjavo žarnice:
• Izklopite napravo.
Zamenjava žarnice na stropu pečice:
Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni
smeri urnega kazalca in ga snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐
porno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
1.
SLOVENŠČINA
23
10.4 Čiščenje vrat pečice
Odstranjevanje vrat in steklenih plošč
Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notra‐
nje steklene plošče. Število steklenih plošč je
različno za različne modele.
OPOZORILO!
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
Vrata povsem odprite.
Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A) na te‐
čajih.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (približno do kota 70°).
Vrata primite na vsaki strani z eno roko in jih
potegnite stran od naprave pod kotom na‐
vzgor.
5.
Nato položite vrata z zunanjo stranjo na‐
vzdol na mehko krpo in ravno podlago. Na
ta način preprečite praske.
6.
Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu vrat
na obeh straneh in pritisnite navznoter, da
sprostite zaponko.
Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
7.
B
1
8.
9.
Namestitev vrat pečice in steklenih
plošč
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Naredite zgornje korake v
Steklene plošče vrat primite na zgornjem
delu eno za drugo in jih potegnite navzgor
iz vodila.
Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
obratnem vrstnem redu. Najprej vstavite manjšo
ploščo, nato pa večjo.
24
www.electrolux.com
11. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Naprava se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Naprava se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Preverite nastavitve.
Naprava se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se varo‐
valka sproža vedno znova, se
obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in stenah naprave
se nabirata para in kondenz.
Jed ste predolgo pustili v na‐
pravi.
Po zaključku peke jedi ne pu‐
ščajte stati v pečici dlje kot 15
- 20 minut.
Na prikazovalniku se izpiše
»12.00«.
Izpad toka.
Ponastavite uro.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
12. TEHNIČNI PODATKI
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
13. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
25
26
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
27
892948068-C-292012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement