Electrolux | EOA5751AAX | User manual | Electrolux EOA5751AAX Používateľská príručka

Electrolux EOA5751AAX Používateľská príručka
EOA5751AA
.......................................................... .......................................................
SK RÚRA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČASOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DOPLNKOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
3
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte pri‐
ložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody
a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Ná‐
vod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste
doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postih‐
nutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmy‐
slovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy,
ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpo‐
vedná za ich bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebi‐
ču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú ho‐
rúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú
teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vybe‐
raní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy
používajte kuchynské rukavice.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
• Pred odstraňovaním problémov odpojte spotrebič od elektrickej
siete.
4
www.electrolux.com
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostried‐
ky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať po‐
vrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
• Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo príslušný náhrad‐
ný diel.
• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť
zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a
vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so
spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdiale‐
nosť od iných spotrebičov a nábytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa
ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpeč‐
né.
• Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené
spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do elek‐
trickej siete smie vykonať výlučne kvalifikova‐
ný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐
povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐
trikára.
Vždy používajte správne nainštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický
kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť
prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis
alebo elektrikára.
Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do
kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy,
keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom elektric‐
kých častí pod napätím a neizolovaných častí
treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť
bez nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte
do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku napájacieho kábla.
Použite iba správne izolačné zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolač‐
né zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotre‐
biča od elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia
musí byť minimálne 3 mm.
SLOVENSKY
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom alebo výbu‐
chu.
• Tento spotrebič používajte v domácom pro‐
stredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvie‐
rok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku
horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky,
ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo
odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spo‐
trebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím
prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť
zmes alkoholu so vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti spotrebiča
nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknu‐
té horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča,
do jeho blízkosti, ani naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spo‐
trebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene far‐
by smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaď‐
te priamo na dno spotrebiča.
– na dno spotrebiča nedávajte alobal.
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy jedla v rúre nenechá‐
vajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na
funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na
ktorý sa vzťahuje záruka.
5
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký
pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré
môžu byť trvalé.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požia‐
ru alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje
riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď ich
nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredi‐
sko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli
opotrebeniu povrchového materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu
spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepouží‐
vajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpú‐
šťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavaj‐
te bezpečnostné pokyny na obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite
žiadnym čistiacim prostriedkom.
2.4 Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používa‐
ná v tomto spotrebiči je určená len pre domá‐
ce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektric‐
kým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od
zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými technickými
údajmi.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
6
www.electrolux.com
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
3. POPIS VÝROBKU
1
1 Ovládací panel
2
2 Elektronický programátor
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Zásuvka teplotnej sondy
4 Ohrevný článok
5 Osvetlenie
6 Ventilátor
7 Zadný ohrevný článok
8 Dolný ohrev
9 Zasúvacie lišty, vyberateľné
10 Úrovne v rúre
9
3.1 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené po‐
krmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako
nádoba na zachytávanie tuku.
SLOVENSKY
7
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je jedlo upečené.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti príslušen‐
stva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
4.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa na nie‐
koľko sekúnd zobrazia všetky symboly. Na ďal‐
ších niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí ve‐
rzia softvéru.
Po zhasnutí zobrazenia verzie softvéru sa na di‐
spleji zobrazí nápis „h“ a „12:00“.
Nastavenie presného času:
1.
Dotknite sa
li hodiny.
alebo
2.
Dotknite sa
.
3.
Dotknite sa
li minúty.
alebo
, aby ste nastavi‐
, aby ste nastavi‐
4.
Dotknite sa symbolu
alebo symbolu
.
Na displeji teploty alebo času sa zobrazí nový
čas.
Zmena presného času
Čas môžete zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič
vypnutý. Dotknite sa symbolu
. Na displeji bli‐
ká symbol
. Ak chcete nastaviť nový presný
čas, vykonajte vyššie uvedený postup.
8
www.electrolux.com
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzorové
tlačidlo
Funkcia
Popis
1
ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ
2
MOŽNOSTI
3
OSVETLENIE RÚRY
Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia rúry.
4
TEPLOTA / RÝCHLE
ZOHRIEVANIE
Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry ale‐
bo teploty vo vnútri pokrmu. Keď tlačidlo stlačí‐
te a podržíte tri sekundy, funkcia rýchleho ohre‐
vu sa zapne alebo vypne.
5
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Pomo‐
cou tejto funkcie sa môžete priamo dostať k ob‐
ľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je spotre‐
bič vypnutý.
Slúži na nastavenie funkcie rúry, automatického
programu alebo funkcie čistenia.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
7
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
8
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
9
HODINY
Na nastavenie časových funkcií.
10
KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER
Nastavenie funkcie kuchynského časomera.
11
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Pohyb
nadol v ponuke.
6
-
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
SLOVENSKY
9
5.2 Displej
A
B
A) Symbol funkcie rúry
B) Počet programov alebo funkcií rúry
C) Ukazovateľ funkcií hodín (pozrite si tabuľku
C
Časové funkcie)
D) Zobrazenie času alebo zvyškového tepla
(tiež časomera a presného času)
E
E) Zobrazenie teploty alebo času
D
5.3 Iné ukazovatele na displeji
Symboly
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program so zadaním
hmotnosti.
h / min
Je spustená časová funkcia.
Pachový filter
Pachový filter je v činnosti (len vybrané modely).
Ukazovateľ ohrevu / zvy‐
škového tepla
Znázorňuje úroveň teploty v spotrebiči.
Teplota / Rýchle zohrieva‐
nie
Funkcia je spustená.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť teplotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky na teplotnú
sondu.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia časomera.
5.4 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu rúry, čiarky
sa zobrazu‐
jú na displeji. Tieto čiarky zobrazujú, ako sa te‐
plota v spotrebiči zvyšuje alebo znižuje.
Ak teplota v spotrebiči dosiahne nastavenú hod‐
notu, čiarky na displeji zhasnú.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Na prevádzku spotrebiča môžete použiť:
• manuálny režim – ručné nastavenie funkcie
ohrevu, teploty a doby pečenia,
• automatické programy – na prípravu pokrmov,
ak nemáte dosť skúsenosti alebo vedomosti
ohľadne pečenia v rúre.
10
www.electrolux.com
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
1
Teplovzdušné
pečenie
2
Pizza
Na pečenie maximálne na 3 úrovniach rúry súčasne a
na sušenie potravín. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pri funkcii Tradičné pečenie.
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosia‐
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu
ako pri funkcii Tradičné pečenie.
3
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
4
Pomalé pečenie Na prípravu veľmi chudých a jemných pečených mäso‐
vých pokrmov.
5
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou časťou a na
zaváranie.
6
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
7
Uchovať teplé
Na uchovanie teploty upečeného pokrmu.
8
EKO pečenie
mäsa
Funkcie EKO vám umožňujú optimalizovať spotrebu
energie počas pečenia. Najprv je potrebné nastaviť čas
pečenia. Viac informácií o odporúčaných nastaveniach
nájdete v tabuľkách pečenia s príslušnou funkciou rúry.
9
Gril
10
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách. Na
prípravu hrianok.
11
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami
na jednej úrovni. Aj na zapekanie a gratinovanie po‐
krmov.
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
6.1 Nastavenie funkcie rúry na
pečenie
Ak ste zapli spotrebič a nenastavili funk‐
ciu ani program rúry, spotrebič sa po 20
sekundách automaticky vypne.
1.
Spotrebič zapnite pomocou
. Na displeji
sa zobrazuje nastavená teplota, symbol a
číslo funkcie rúry.
2.
Dotykom tlačidla
alebo tlačidla
stavíte funkciu rúry.
3.
Dotknite sa tlačidla
, inak sa spotrebič
spustí automaticky po piatich sekundách.
na‐
6.2 Zmena teploty
Ak chcete zmeniť teplotu, dotýkajte sa
/
. Teplota sa mení v krokoch po 5 °C.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, trikrát
zaznie zvukový signál a ukazovateľ ohrevu zhas‐
ne.
SLOVENSKY
6.3 Kontrola teploty
Počas spusteného programu alebo funkcie mô‐
žete skontrolovať teplotu v spotrebiči.
1.
Stlačte tlačidlo . Na displeji teploty alebo
času sa zobrazí teplota v spotrebiči. Ak
chcete zmeniť teplotu rúry, dotknite sa ešte
alebo
raz symbolu a použite tlačidlá
.
2.
Dotykom symbolu
sa vrátite späť na
nastavenú teplotu alebo sa na displej zobra‐
zí automaticky po piatich sekundách.
6.4 Funkcia rýchleho zohrievania
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas ohre‐
vu rúry.
Aktivácia funkcie rýchleho zohrievania: Dotknite
sa symbolu a podržte na ňom prst aspoň tri
sekundy.
Po aktivácii funkcie rýchleho zohrievania hori‐
zontálne čiarky na displeji blikajú, čo znamená,
že funkcia je spustená.
Ďalšie informácie:
• Počas funkcie rýchleho zohrievania nesmie
byť v rúre jedlo.
• Funkcia rýchleho zohrievania nie je k dispozí‐
cii pri každej funkcii rúry. Ak pre nastavenú
funkciu nie je funkcia rýchleho zohrievania k
dispozícii, zaznie zvukový signál.
11
• Zvyškové teplo:
– Keď je spustená funkcia ohrevu
alebo program, ohrevné články sa
vypnú o 10 % skôr (osvetlenie a
ventilátor sú naďalej spustené).
Táto funkcia sa môže zapnúť, len
ak je čas pečenia dlhší ako 30 mi‐
nút alebo používate časové funk‐
cie (Trvanie, Koniec, Posunutý
štart). Táto funkcia nefunguje s
funkciami grilu.
– Keď je spotrebič vypnutý, teplo
môžete využiť na udržanie teploty
jedla. Displej hodín alebo zvyško‐
vého tepla zobrazuje zvyšnú teplo‐
tu, čiarky zobrazujú znižovanie te‐
ploty.
• Pečenie s vypnutým osvetlením – ak
chcete vypnúť osvetlenie počas pe‐
.
čenia, dotknite sa symbolu
• Vypnutie displeja – v prípade potreby
môžete spotrebič úplne vypnúť. Dot‐
knite sa naraz symbolov
a
,
až kým displej nezhasne. Týmto kro‐
kom sa spotrebič tiež zapína .
• Eko funkcie – prečítajte si časť Funk‐
cie rúry.
6.5 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomô‐
žu usporiť energiu pri každodennom va‐
rení:
7. ČASOVÉ FUNKCIE
SYMBOL
FUNKCIA
POPIS
DENNÝ ČAS
Kontrola denného času. Ak chcete zmeniť denný čas,
pozrite si časť Nastavenie a zmena času.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
Funkcie Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne (po‐
sunutý štart), ak sa má spotrebič neskôr automaticky
aktivovať a deaktivovať.
12
www.electrolux.com
7.1 Časomer odpočítavajúci smerom
nahor
Časovač odpočítavajúci smerom nahor slúži na
sledovanie času zapnutia spotrebiča. Spustí sa
hneď po zapnutí ohrievania spotrebiča.
Vynulovanie časovača odpočítavajúceho sme‐
rom nahor: Dotýkajte sa súčasne symbolov
a
, až kým sa na displeji nezobrazí hodnota
„00:00“ a znovu sa nespustí odpočítavanie času
smerom nahor.
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
nemôžete použiť pri nastavenej časovej
funkcii Trvanie alebo Koniec.
7.2 Nastavenie funkcie TRVANIE
1.
Zapnite spotrebič a nastavte funkciu a teplo‐
tu rúry.
2.
Dotýkajte sa
, kým sa na displeji nezo‐
brazí
. Na displeji začne blikať
.
3.
Pomocou
alebo
funkcie TRVANIE.
4.
Dotykom symbolu
5.
Pomocou
alebo
funkcie TRVANIE.
6.
7.
nastavte minúty
potvrdíte výber.
nastavte hodiny
Ak sa počas nastavovania hodín pre
funkciu TRVANIE dotknete symbolu
alebo
, spotrebič sa prepne na na‐
stavenie funkcie KONIEC.
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál.
a nasta‐
Na displeji začne blikať symbol
vený čas. Spotrebič sa vypne.
Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačid‐
la alebo otvorte dvierka rúry, čím zvukový
signál vypnete.
Vypnite spotrebič.
7.3 Nastavenie funkcie KONIEC
1.
Zapnite spotrebič a nastavte funkciu a teplo‐
tu rúry.
2.
Dotýkajte sa
, kým sa na displeji nezo‐
brazí
. Na displeji začne blikať
.
3.
Pomocou symbolu
alebo symbolu
nastavte funkciu KONIEC (najprv nastavíte
minúty a potom hodiny) a stlačením symbo‐
lu
alebo symbolu
potvrďte nastave‐
nie.
4.
5.
6.
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál.
a nasta‐
Na displeji začne blikať symbol
vený čas. Spotrebič sa vypne.
Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačid‐
la alebo otvorte dvierka rúry, čím zvukový
signál vypnete.
Vypnite spotrebič.
7.4 Kontrola pokrmu (iba pri
vybraných modeloch)
Ak ste nastavili funkcie KONIEC alebo TRVA‐
NIE, dve minúty pred skončením tepelnej úpravy
zaznie zvukový signál a zapne sa osvetlenie.
Spotrebič prejde do nastavenia funkcie UKON‐
ČENIE alebo TRVANIE. Počas týchto dvoch mi‐
nút môžete skontrolovať pokrm a v prípade po‐
treby predĺžiť čas funkcií KONIEC alebo TRVA‐
NIE.
7.5 Nastavenie ČASOMERA
ČASOMER použite na nastavenie odpočítavania
času (maximálne 2 h 30 min.). Táto funkcia ne‐
má vplyv na činnosť rúry. ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vy‐
pnutý.
1.
Dotknite sa symbolu . Na displeji bliká
symbol a hodnota 00.
2.
ČASOMER nastavte pomocou
alebo
. Najprv nastavte sekundy, potom mi‐
núty a hodiny.
3.
Dotknite sa symbolu
, inak sa ČASO‐
MER spustí automaticky po piatich sekun‐
dách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál a na displeji bliká čas
00:00 a symbol .
Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačid‐
la alebo otvorte dvierka rúry, čím zvukový
signál vypnete.
4.
5.
7.6 Nastavenie funkcie posunutého
štartu.
Ak chcete rúru nastaviť tak, aby sa automaticky
zapla a vypla neskôr, môžete funkcie TRVANIE
a KONIEC
použiť súčasne. V tomto prí‐
pade najprv nastavte funkciu TRVANIE
a po‐
tom KONIEC
(pozrite si časť Nastavenie
funkcie TRVANIE a Nastavenie funkcie KO‐
NIEC).
SLOVENSKY
Ak je funkcia posunutého štartu aktivovaná, na
displeji sa zobrazí statický symbol funkcie rúry
13
s bodkou a
. Bodka indikuje časovú funk‐
ciu na displeji času / zvyškového tepla.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
K dispozícii je 9 automatických a recep‐
tových programov. Automatický alebo
receptový program použite vtedy, ak
nemáte s prípravou pokrmov v rúre skú‐
senosti alebo vám chýbajú potrebné
znalosti. Zoznam receptov pre automa‐
tické programy nájdete v Knihe recep‐
tov.
Existujú tri druhy automatických programov:
• Automatické receptové programy
• Automatické programy so zadávaním hmotno‐
sti
• Automatické programy s teplotnou sondou
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
Recepty pre automatické programy pre
tento spotrebič nájdete na našej webo‐
vej stránke. Aby ste našli správnu knihu
receptov, skontrolujte číslo výrobku
(PNC) na typovom štítku na prednom
ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
8.2 Automatické recepty
6.
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál. Symbol
začne bli‐
kať. Spotrebič sa vypne.
Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačid‐
la alebo otvorte dvierka, čím zvukový signál
vypnete.
8.3 Automatické programy, pri ktorých
sa zadáva hmotnosť
Nastavenie automatického receptu:
1. Zapnite spotrebič.
2.
Stlačte
. Displej zobrazuje číslo automa‐
tického programu (P1-P9).
3.
Automatický recept zvoľte dotykom
bo
.
4.
5.
ale‐
Dotknite sa tlačidla
, inak sa automatic‐
ký recept spustí automaticky po piatich sek‐
undách.
Ak nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič vypočíta
čas pečenia.
1. Zapnite spotrebič.
2.
Dotknite sa symbolu
3.
Dotykom
alebo
nastavte program
so zadaním hmotnosti (pozrite si časť Kniha
receptov).
.
14
www.electrolux.com
4.
5.
6.
7.
Na displeji sa zobrazuje: čas prípravy, sym‐
bol trvania
, predvolená hmotnosť, jed‐
notka hmotnosti (kg, g).
skončí, keď spotrebič dosiahne nastavenú vnú‐
tornú teplotu.
1. Zapnite spotrebič.
Dotknite sa symbolu
, inak sa nastave‐
nia automaticky uložia po piatich sekun‐
dách.
Spotrebič sa zapne. Na displeji blká symbol
jednotky hmotnosti. Počas tohto času môže‐
te meniť predvolenú hmotnosť pomocou
alebo
. Dotknite sa sym‐
symbolov
.
bolu
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál. Symbol
bliká. Spo‐
trebič sa vypne.
Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačid‐
la alebo otvorte dvierka, čím zvukový signál
vypnete.
2.
8.4 Automatické programy s teplotnou
sondou
3.
Dotknite sa symbolu
.
Nainštalujte teplotnú sondu (pozrite si časť
Teplotná sonda).
4.
Dotykom
alebo
nastavte program s
teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia, symboly
a
.
5.
Dotknite sa symbolu
, inak sa nastave‐
nia automaticky uložia po piatich sekun‐
dách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál. Symbol
bliká. Spo‐
trebič sa vypne.
Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačid‐
la alebo otvorte dvierka, čím zvukový signál
vypnete.
6.
7.
Pri programoch s teplotnou sondou je vnútorná
teplota predvolená a pevne nastavená. Program
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú teplotu, spotrebič
sa deaktivuje.
Je potrebné nastaviť dve teploty:
• Teplota v rúre: pozrite si tabuľku pečenia v
knihe receptov.
• Teplota vnútri mäsa: pozrite si tabuľku teplot‐
nej sondy v knihe receptov.
Používajte iba dodanú teplotnú sondu
alebo správne náhradné diely.
1.
2.
Spotrebič zapnite.
3.
Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuv‐
ky v prednej časti spotrebiča. Na displeji sa
a predvolená vnútorná
zobrazí symbol
teplota. Pri prvom spustení sa zobrazí teplo‐
ta 60 °C, pri každom ďalšom spustení sa
zobrazí naposledy nastavená teplota.
4.
Tlačidlom
teplotu.
Špičku teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu mäsa.
alebo
nastavte vnútornú
SLOVENSKY
5.
6.
Dotknite sa tlačidla
, inak sa nastave‐
nia automaticky uložia o 5 sekúnd.
Užitočné informácie:
Vnútornú teplotu môžete nastaviť iba vtedy,
. Ak sa na displeji pri
keď bliká symbol
nastavovaní vnútornej teploty zobrazuje
, ale nebliká, dotknite sa tlačid‐
symbol
la a novú hodnotu nastavte pomocou tla‐
čidla
alebo
.
Nastavte funkciu rúry a v prípade potreby
nastavte teplotu v rúre.
Na displeji sa zobrazuje aktuálna vnútorná
teplota a teplotný pásik, ktorý znázorňuje
vzťah medzi nastavenou a aktuálnou teplo‐
tou rúry.
Užitočné informácie:
Počas pečenia musí teplotná sonda zostať
zasunutá v mäse a zapojená v zásuvke na
teplotnú sondu.
Kým spotrebič počíta približný čas trvania
pečenia, na displeji časomera/zvyškového
tepla sa zobrazuje hodnota funkcie časome‐
ra odpočítavajúceho smerom nahor. Po
skončení výpočtu sa na displeji časomera/
zvyškového tepla zobrazí symbol - a potom
približný čas pečenia. Spotrebič počas pe‐
čenia naďalej prepočítava trvanie. Trvanie
pečenia sa na displeji aktualizuje v pravidel‐
ných intervaloch.
7.
8.
9.
15
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú te‐
plotu, na displeji bliká vnútorná teplota a
symbol
. Dve minúty znie zvukový sig‐
nál. Ak chcete zvukový signál vypnúť, dot‐
knite sa senzorového poľa.
Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky a vy‐
berte mäso z rúry.
VAROVANIE
Pri vyberaní teplotnej sondy postupujte
veľmi opatrne. Je horúca. Hrozí riziko
popálenín.
Spotrebič vypnite.
Zapojením teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky zrušíte nastavenia časových
funkcií.
Ak pečiete s teplotnou sondou, môžete teplotu
na displeji teploty/času zmeniť. Po zapojení te‐
plotnej sondy do príslušnej zásuvky a nastavení
funkcie a teploty rúry sa na displeji zobrazí aktu‐
álna vnútorná teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním tlačidla zobrazíte tri
ďalšie teploty:
• Nastavená teplota vnútri mäsa
• Aktuálna teplota v rúre
• Aktuálna teplota vnútri mäsa.
Nastavená vnútorná teplota sa zmení na aktuál‐
nu vnútornú teplotu a aktuálna teplota v rúre sa
zmení na nastavenú teplotu v rúre.
9.2 Vloženie príslušenstva rúry
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné okraje.
Tieto okraje a tvar vodiacich tyčí tvoria špeciálne
zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu kuchynské‐
ho riadu.
16
www.electrolux.com
Inštalácia drôteného roštu spolu s hlbokým peká‐
čom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Hlboký pe‐
káč zasuňte medzi vodiace tyče jednej z úrovní
rúry.
9.3 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva rúry
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby
nožičky smerovali dole.
Vysoký okraj okolo roštu rúry je špeciál‐
ne zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu
kuchynského riadu.
9.4 Vloženie drôteného roštu spolu s hlbokým pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Drôtený
rošt a hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.
SLOVENSKY
17
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Funkcia Môj obľúbený program
2.
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť obľúbené
nastavenie teploty a času funkcie či programu rú‐
ry.
1. Nastavte teplotu a čas funkcie či programu
rúry.
2.
3.
Dotknite sa symbolu
a podržte na ňom
prst aspoň tri sekundy. Zaznie zvukový sig‐
nál.
Vypnite spotrebič.
10.3 Blok. ovládania
Túto funkciu môžete aktivovať iba pri spustenom
spotrebiči. Funkcia Blok. ovládania zabraňuje ná‐
hodnej zmene nastavení rúry.
Použitie funkcie Môj obľúbený:
• Ak chcete aktivovať túto funkciu, dotknite sa
symbolu
. Spotrebič aktivuje váš obľúbený
program.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa
. Spotrebič vypne váš obľúbený
symbolu
program.
Ak je funkcia spustená, môžete meniť
čas aj teplotu.
Dotknite sa súčasne symbolov
a
a
podržte ich 2 sekundy. Zaznie zvukový sig‐
nál.
Na displeji sa rozsvieti alebo zhasne symbol SA‐
FE.
Zapnutie a vypnutie funkcie Blok. ovládania:
1. Spotrebič zapnite.
2. Zapnite funkciu alebo nastavenie rúry.
3.
Dotknite sa súčasne symbolov
a
a
podržte ich 2 sekundy. Zaznie zvukový sig‐
nál.
Na displeji sa rozsvieti alebo zhasne symbol Loc.
Spotrebič je možné vypnúť, aj keď je nastavená
funkcia Blok. ovládania. Ak spotrebič vypnete,
funkcia Blok. ovládania sa vypne tiež.
10.2 Detská poistka
10.4 Ponuka nastavení
Funkcia Detská poistka zabraňuje náhodnému
zapnutiu spotrebiča.
Ponuka nastavení umožňuje pridať alebo odstrá‐
niť funkcie z hlavnej ponuky (napríklad: môžete
zapnúť alebo vypnúť ukazovateľ zvyškového tep‐
la). Ponuka nastavení obsahuje najviac sedem
nastavení (od SET1 do SET7). Možné hodnoty
každého z nastavení nájdete v tabuľke nižšie.
Aktivácia a deaktivácia funkcie Detská poistka:
1.
Spotrebič vypnite pomocou
vujte funkciu rúry.
. Nenasta‐
Ponuka nastavení
Ukazovateľ ponuky nastavení
Popis
Hodnota, ktorú možno nasta‐
viť
SET1
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉ‐
HO TEPLA
ON / OFF
SET21)
TÓN TLAČIDLA
CLICK / BEEP / OFF
SET3
CHYBOVÝ TÓN
ON / OFF
SET4
PACHOVÝ FILTER
ON / OFF
SET5
PONUKA SERVIS
---
SET6
PÔVODNÉ NASTAVENIA
ON / OFF
SET72)
PREDĹŽENIE DOBY
ON / OFF
1) Tón senzorového tlačidla ZAP./VYP. nie je možné vypnúť.
2) Len vybrané modely
Ponuka nastavení je prístupná len vte‐
dy, keď je spotrebič vypnutý.
Aktivovanie Ponuky nastavení:
1.
Ak je to potrebné, vypnite spotrebič
.
18
www.electrolux.com
2.
Tlačidlo
stlačte a podržte tri sekundy.
Na displeji sa zobrazuje „SET1“ a „1“ bliká.
3.
Pomocou
nastavenie.
4.
Stlačte
5.
Pomocou
/
ho nastavenia.
/
vyberte požadované
.
zmeňte hodnotu dané‐
6.
Stlačte
.
10.5 Automatické vypínanie
Z bezpečnostných dôvodov sa po istom čase
spotrebič automaticky vypne:
• ak je rúra spustená,
• ak nezmeníte teplotu rúry.
Teplota
Čas vypnutia
30 °C – 115 °C
12,5 h
120 °C – 195 °C
8,5 h
200 °C – 245 °C
5,5 h
250 °C – maximálna teplota v °C
Po automatickom vypnutí môžete spotrebič zno‐
vu spustiť stlačením dotykového tlačidla.
Automatické vypínanie funguje pri všet‐
kých funkciách rúry okrem funkcií Osve‐
tlenie, Pomalé pečenie, Teplotná son‐
da, Trvanie, Koniec, Posunutý štart.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
• Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas di‐
spleja je nižší v čase 22:00 až 06:00,
• Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý.
3,0 h
– Ak sa dotknete senzorového tlačidla počas
funkcie nočného jasu (s výnimkou ZA‐
PNÚŤ / VYPNÚŤ), displej sa na 10 sekúnd
prepne späť do denného jasu.
– Ak je spotrebič vypnutý a nastavíte časo‐
mer. Po skončení funkcie časomera sa di‐
splej vráti späť do režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje
chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča
chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilá‐
tor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič ne‐
ochladí.
10.8 Mechanické blokovanie dvierok
Pri zakúpení spotrebiča je blokovanie dvierok vy‐
pnuté.
SLOVENSKY
19
Aktivovanie blokovania dvierok: Blokovací me‐
chanizmus potiahnite dopredu, až kým nezapad‐
ne na svoje miesto.
Zrušenie blokovania dvierok: Blokovací mecha‐
nizmus zatlačte späť do panela.
1
2
Pri používaní blokovania dvierok postupujte na‐
sledovne:
Blokovací mechanizmus umiestnite do aktívnej
polohy.
Po bezpečnom zatvorení dverí (mechanické blo‐
kovanie dvierok sa aktivuje):
1. Mierne zatlačte blokovací mechanizmus
dvierok.
2. Dvere otvorte potiahnutím za rukoväť
Ak pri zatláčaní blokovacieho mecha‐
nizmu dvierok zaznie cvaknutie, bloko‐
vanie dvierok znova zrušíte.
Mechanický blokovací mechanizmus dvierok po‐
súvajte len vo vodorovnom smere.
Neposúvajte ho zvisle.
Pri zatváraní dvierok spotrebiča netlačte
na poistku dvierok.
11. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
11.1 Vnútorná strana dvierok
11.2 Pečenie múčnych pokrmov
Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej
strane dvierok nájsť:
• čísla úrovní roštov,
• informácie o funkciách ohrevu, odporúčané
úrovne a teploty pre typické jedlá.
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení
fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste použí‐
vali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné na‐
stavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrovne
v rúre hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete približne
10 minút pred uplynutím času pečenia rúru vy‐
pnúť a využiť tak zvyškové teplo rúry.
Teplota a časy pečenia uvedené v ta‐
buľke sú iba orientačné. Závisia od kon‐
krétneho receptu, množstva a kvality
použitých prísad.
20
www.electrolux.com
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy v rúre
sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď ple‐
chy znova vychladnú, deformácia zmizne.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas
pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach spo‐
čiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely
sa vyrovnajú počas pečenia.
Ako používať tabuľky pečenia
• Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát použili
nižšiu teplotu.
• Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrét‐
ny recept, riaďte sa pokynmi pre veľmi podob‐
ný pokrm.
11.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne
v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť nastavením vyšších te‐
plôt.
V ceste je príliš veľa tekutiny.
Použite menej tekutiny. Dá‐
vajte pozor na časy miesenia,
predovšetkým pri použití ku‐
chynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Teplota v rúre je príliš vysoká
a čas pečenia je príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu peče‐
nia v rúre a predĺžte čas pe‐
čenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Zmes nie je rovnomerne roz‐
ložená.
Zmes cesta rozotrite po ple‐
chu rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo vyššiu teplotu v rúre.
Spodok koláča nie je dosta‐
točne prepečený.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Koláč sa za nastavený čas
neupečie.
11.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
pečenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
1
140 - 160
70 - 90
SLOVENSKY
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Teplovzdušné
pečenie
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Tradičné peče‐
nie
2
160
35 - 50
Korpus z krehké‐
ho cesta
Teplovzdušné
pečenie
2
170 - 180 1)
10 - 25
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
pečenie
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 formy
s priemerom 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Teplovzdušné
pečenie
2
160
60 - 90
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 formy
s priemerom 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Tradičné peče‐
nie
1
180
70 - 90
Tvarohový koláč
Tradičné peče‐
nie
1
170 - 190
60 - 90
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pletenec/veniec
z kysnutého ce‐
sta
Tradičné pečenie
3
170 - 190
30 - 40
Vianočka
Tradičné pečenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
Tradičné pečenie
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová roláda
Tradičné pečenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
21
22
www.electrolux.com
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Koláč posypaný
mrveničkou (su‐
chý)
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Mandľový maslo‐
vý koláč/cukrové Tradičné pečenie
koláče
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového cesta)
2)
Teplovzdušné
pečenie
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového cesta) Tradičné pečenie
2)
Ovocné koláče z
krehkého cesta
Teplovzdušné
pečenie
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
Tradičné pečenie
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingovou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Sušienky z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
140
20 - 35
Short bread/li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pečenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z pi‐
škótového cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové sušien‐
ky/pusinky
Teplovzdušné
pečenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z kys‐
nutého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
SLOVENSKY
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pečenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
3
1501)
20 - 35
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Tradičné pečenie
3
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Cestovinový ná‐
kyp
Tradičné pečenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená zeleni‐
na1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety obložené
roztopeným sy‐
rom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
1
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
30 - 60
Teplota (°C)
Čas (min.)
160 - 180 1)
25 - 45
1) Rúru predhrejte.
11.5 Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Úroveň v rúre
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
1/4
-
23
24
www.electrolux.com
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
Teplota (°C)
Čas (min.)
150 - 160
30 - 45
Teplota (°C)
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/žemličky
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Sušienky z kreh‐
kého cesta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z pi‐
škótového cesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bielkové sušien‐
ky/snehové pu‐
sinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové su‐
šienky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z kys‐
nutého cesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z lístko‐
vého cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Rúru predhrejte.
11.6 Pomalé pečenie
Pomocou tejto funkcie pripravíte chudé, jemné
kúsky mäsa a rýb s vnútornou teplotou maximál‐
ne 65 °C. Funkcia pomalého pečenia nie je
vhodná na pokrmy ako je napríklad ragú alebo
tučné pečené bravčové. Pomocou teplotnej son‐
dy môžete zabezpečiť správnu vnútornú teplotu
mäsa (pozrite si tabuľku pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť teplotu
rúry v rozsahu od 80 °C do 150 °C. Predvolená
teplota je 90 °C. Po nastavení teploty bude rúra
ďalej piecť pri 80 °C. Pri príprave hydiny nepou‐
žívajte funkciu automatického pomalého peče‐
nia.
Ak používate túto funkciu, vždy pripra‐
vujte pokrmy bez pokrievky.
1.
2.
3.
4.
Mäso prudko opečte na panvici na varnom
paneli pri vysokej teplote asi 1 až 2 minúty
zo všetkých strán.
Mäso vložte do horúceho pekáča a vložte
ho do rúry na drôtený rošt.
Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a nastavte
správnu koncovú vnútornú teplotu.
SLOVENSKY
Pokrm na peče‐
nie
Hmotnosť (g)
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Hovädzie peče‐
né
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovädzie filé
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Pečené teľacie
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
25
11.7 Pizza
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým ob‐
ložením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske pečivo
Wähe
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, oblo‐
žený
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý
chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového ce‐
sta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Al‐
saska)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruská verzia
calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.8 Pečenie mäsa
• Na pečenie používajte teplovzdorný riad urče‐
ný do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbo‐
kom pekáči alebo na drôtenom rošte umiest‐
nenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispo‐
zícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Ta‐
kto zostane mäso šťavnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť ale‐
bo získať kôrku, možno piecť v pekáči bez po‐
krievky.
• V rúre odporúčame piecť mäso a ryby s hmot‐
nosťou aspoň 1 kg.
• Aby ste zabránili pripáleniu štiav alebo tuku,
prilejte do hlbokého pekáča trochu vody.
• Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3 doby peče‐
nia podľa potreby obráťte.
26
www.electrolux.com
• Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu niekoľko‐
krát podlejte počas pečenia vlastnou šťavou.
Výsledok pečenia sa tým zlepší.
• Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút pred
ukončením pečenia a využiť tak zvyškové tep‐
lo.
11.9 Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rú‐
re
Teplota °C
Čas (min.)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230
120 - 150
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: nepre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: stredne
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: prepe‐
čené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Teplota °C
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry Úroveň v rúre
Pliecko, krkovič‐
ka, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotleta/rebierka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené teľa‐
cie
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie kole‐
no
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie
stehno/peče‐
né jahňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňacie mäso
SLOVENSKY
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňací chrb‐
át
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
27
Zverina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí chrbát/
zajačie steh‐
no
až do 1 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí chrbát
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
60 - 90
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Každá 200 –
250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky kur‐
čaťa
Každá 400 –
500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurčatá, vy‐
kŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Typ mäsa
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
Typ mäsa
Celá ryba
11.10 Gril
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke
grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby za‐
chytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií
grilu 5 minút.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach
rúry.
28
www.electrolux.com
Gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
Hovädzie peče‐
né
2
Hovädzie filety
Bravčový chrbát
Čas (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňací chrbát
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celá ryba, 500 1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Čas (min.)
1. strana
2. strana
Burgers/fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Rezne/teľacie kotlety
4
7 - 10
6-8
Toast /hrianky 1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pizza, mrazená
2
200 - 220
15 - 25
Americká pizza, mra‐
zená
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, chladená
2
210 - 230
13 - 25
Malé pizze, mrazené
2
180 - 200
15 - 30
Hranolčeky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolčeky, hrubé
3
200 - 220
25 - 35
Americké zemiaky,
krokety
3
220 - 230
20 - 35
Opečené zemiakové
pyré
3
210 - 230
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
11.11 Polotovary
Teplovzdušné pečenie
Polotovary
SLOVENSKY
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Lasagne/Cannelloni,
čerstvé
Polotovary
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Cannelloni,
zmraz.
2
160 - 180
40 - 60
Syr pečený v rúre
3
170 - 190
20 - 30
Kuracie krídla
2
190 - 210
20 - 30
29
Mrazené hotové jedlá
Pokrm na peče‐
nie
Funkcie rúry
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Mrazená pizza
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Hranolčeky1)
(300 - 600 g)
Tradičné pečenie
alebo Turbo gril
3
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
Bagety
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Ovocné koláče
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte
11.12 Odmrazovanie
Pokrm vyberte z obalu a položte ho na tanier.
Pokrm
Čas rozmrazo‐
vania (min.)
Nezakrývajte ho miskou ani tanierom, pretože by
sa tým mohol predĺžiť čas rozmrazovania.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Dodatočný čas roz‐
mrazovania (v min.)
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurčatá položte na obrátený
tanierik vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne vy‐
šľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá.
60
60
Torta, 1 400 g
-
30
www.electrolux.com
11.13 Zaváranie
• Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2 litra
vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlh‐
kosť.
• Keď kvapalina v pohároch začne slabo vrieť
(pri 1-litrových nádobách približne po 35 - 60
minútach), vypnite rúru alebo znížte teplotu na
100 °C (pozri tabuľku).
Na čo treba pamätať:
• Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľ‐
kosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím vieč‐
kom ani s bajonetovým uzáverom alebo ple‐
chovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň zdola.
• Na plech na pečenie nedávajte viac než šesť
jednolitrových zaváracích pohárov.
Mäkké ovocie
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
-
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Čalamáda
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐
gľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zaváranie
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
Kôstkovice
Zaváranie
Hrušky/dule/slivky
Zelenina
Zaváranie
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.14 Sušenie – Teplovzdušné
pečenie
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď vypnete spo‐
trebič v polovici času sušenia. Otvorte dvierka
spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Po‐
tom proces sušenia dokončite.
Rošty rúry zakryte papierom na pečenie.
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
6- 8
1/4
60 - 70
5-6
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Papriky
3
SLOVENSKY
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1 úroveň
2 úrovne
Zelenina na kva‐
senie
3
Huby
Bylinky
Ovocie
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
11.15 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: prepečené
70 - 75
Bravčové
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Jahňacie stehno
80 - 85
Baranie stehno
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
31
32
www.electrolux.com
Zverina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryby
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
utierkou namočenou v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný
čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití.
Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré
sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čisti‐
čom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko príslušen‐
stvo a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú
tkaninu namočenú v teplej vode s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom,
nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrý‐
mi predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to
spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.1 Katalytické čistenie
Steny s katalytickou povrchovou úpravou sú sa‐
močistiace. Absorbujú tuk, ktorý sa na stenách
usádza pri prevádzke spotrebiča.
Spotrebič treba pravidelne zohrievať bez pokrmu
v rúre, aby ste podporili tento samočistiaci
proces:
1. Zo spotrebiča vyberte všetko príslušenstvo.
2.
3.
4.
5.
Opakovane sa dotýkajte tlačidla
, kým
sa na displeji nezobrazí nápis „Cata“ a trva‐
nie čistiacej procedúry (1 hodina). Trvanie
čistiacej procedúry nie je možné nastaviť,
ale pomocou funkcie Koniec môžete oddialiť
jej spustenie.
Po uplynutí príslušného času zaznie zvuko‐
vý signál. Spotrebič sa vypne.
Ak chcete zvukový signál vypnúť, dotknite
sa senzorového poľa alebo otvorte dvierka
rúry.
Spodnú časť spotrebiča vyčistite mäkkou
vlhkou špongiou.
VAROVANIE
Katalytický povrch nečistite sprejmi na
rúry, abrazívnymi čistiacimi prostriedka‐
mi, saponátmi ani inými čistiacimi pro‐
striedkami. Mohli by ste poškodiť kataly‐
tický povrch.
Zmena farby katalytického povrchu ne‐
má vplyv na katalytické vlastnosti.
Počas katalytického čistenia je osvetle‐
nie v rúre zapnuté.
SLOVENSKY
12.2 Pachový filter
Pachový filter je zapnutý:
• Pri všetkých funkciách rúry.
• Ak je teplota v spotrebiči vyššia ako 50 °C.
Keď je pachový filter zapnutý, na displeji sa zo‐
.
brazuje symbol pachového filtra
33
Po skončení funkcie rúry bude zohriaty pachový
filter pracovať ešte nasledujúcich 10 minút. Pa‐
chový filter prestane pracovať, keď vypnete spo‐
trebič alebo keď otvoríte dvierka rúry.
Pri pyrolytickom čistení (ak je k dispozícii) pacho‐
vý filter pracuje automaticky počas prvých 15 mi‐
nút, keď je teplota rúry nižšia ako 400 °C.
12.3 Zasúvacie lišty
Vyberanie zasúvacích líšt
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať
zasúvacie lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od
bočnej steny.
2.
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej steny a
lišty vyberte.
2
1
Montáž zasúvacích líšt
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu sk‐
la žiarovky a vnútra rúry.
Vždy používajte ten istý druh žiarovky.
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na teleskopických
lištách musia smerovať dopredu.
12.4 Osvetlenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektric‐
kým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky
môžu byť horúce.
Pred výmenou žiarovky v osvetlení:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo
prerušte elektrický obvod.
Výmena žiarovky v hornej časti dutiny rúry:
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
Vyčistite sklenený kryt.
Žiarovku vymeňte za vhodnú žiarovku odol‐
nú voči teplote 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
1.
2.
3.
Výmena žiarovky na ľavej vnútornej strane rúry.
1. Vyberte ľavé zasúvacie lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu (napr.
čajovej lyžičky) odstráňte sklenený kryt. Vy‐
čistite sklenený kryt.
34
www.electrolux.com
3.
4.
5.
Nahraďte žiarovku inou vhodnou žiarovkou
odolnou teplotám do 300 °C.
Nasaďte sklenený kryt.
Nainštalujte ľavé zasúvacie lišty.
12.5 Čistenie dvierok rúry
Demontáž dvierok a sklenených panelov
Dvierka rúry a vnútorné sklenené panely môžete
vybrať a vyčistiť. Počet sklenených panelov sa lí‐
ši v závislosti od modelu.
VAROVANIE
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postu‐
pujte opatrne. Dvierka sú ťažké.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Dvierka položte vonkajšou stranou nadol na
mäkkú tkaninu na rovný povrch. Tým za‐
bránite poškrabaniu.
6.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji
dvierok po oboch stranách a zatlačte dov‐
nútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
7.
B
1
Dvierka úplne otvorte.
Úplne stlačte upínacie páky (A) na dvoch
pántoch dvierok.
Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej po‐
lohe (približne v 70° uhle).
Dvierka rúry uchopte po oboch stranách a
potiahnite ich od spotrebiča v určitom uhle
smerom nahor.
SLOVENSKY
8.
9.
Montáž dvierok a sklenených panelov
Po ukončení čistenia namontujte sklenené pane‐
ly a dvierka rúry. Pri montáži zvoľte opačný po‐
35
Sklené panely dvierok uchopte na ich hor‐
nej hrane a po jednom ich vytiahnite sme‐
rom nahor z úchytiek.
Sklenený panel umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.
stup. Najprv namontujte malý panel, potom väč‐
ší.
13. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nehreje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas. Pozrite si časť
„Nastavenie a zmena času“.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Spotrebič nehreje.
Je aktivované automatické
bezpečnostné vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Spotrebič nehreje.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou po‐
ruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Na displeji je zobrazený chy‐
bový kód, ktorý nie je v zoz‐
name.
Došlo k poruche elektriky.
• Pomocou domovej poistky
alebo ističa v poistkovej
skrini vypnite spotrebič a
znovu ho zapnite.
• Ak sa na displeji znovu zo‐
brazí chybový kód, obráťte
sa na servisné stredisko.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte
predajcu alebo servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredi‐
sko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa
nachádza na prednom ráme vnútorného priesto‐
ru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo produktu (PNC)
.........................................
36
www.electrolux.com
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
37
38
www.electrolux.com
SLOVENSKY
39
892948703-B-022013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising