AEG EAPC55EB, AEQ31CH, EAPC54IW, EAPC51IS, EAPC52LR, EAPC53IS User manual

AEG EAPC55EB, AEQ31CH, EAPC54IW, EAPC51IS, EAPC52LR, EAPC53IS User manual
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 1
13.06.16 18:17
2
1
2
www.electrolux.com
1
24h
2
1
EF 124B
EF124ONLINE
6M
1
2
1
1
2
Ref. No.: 101 02 01 LS
6M
2
BG
CZ
Изисквания и предупреждения за безопасност*
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
ВНИМАНИЕ: турбо накрайници* имат въртяща се четка, в която могат да попаднат части. Моля,
използвайте ги внимателно и само върху предназначени повърхности. Моля, изключете
прахосмукачката, преди да отстраните уловените части или да почистите четката.
Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
Преди почистване или извършване на техническо обслужване на уреда извадете щепсела от
контакта. Никога не използвайте прахосмукачката без филтри.
Bezpečnostní požadavky a varování
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Ruční turbo hubice* jsou vybaveny otáčivým kartáčem, do kterého se mohou zachytit různé
předměty. Používejte je opatrně a pouze na určené povrchy. Před odstraňováním zachycených předmětů
nebo čištěním kartáče vysavač vypněte.
Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.
Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nikdy vysavač nepoužívejte bez filtrů.
Внимание
Този уред има електрически връзки:
• Никога не всмуквайте течности с прахосмукачката
• Не потапяйте в течности при почистване
• Маркучът трябва да се проверява редовно и не трябва да се използва, ако е повреден.
Гореспоменатите действия може да причинят сериозна повреда на електродвигателя, която не се
покрива от гаранцията.
Прахосмукачката е само за домашна употреба.
Varování
Zařízení obsahuje elektrické spoje:
• Nikdy nevysávejte tekutiny
• Při čištění neponořujte do vody
• Hadici je potřeba pravidelně kontrolovat a nesmí se používat, pokud je poškozená.
Výše uvedené předměty a materiály mohou způsobit vážné poškození motoru – poškození, na které se
nevztahuje záruka.
Tento vysavač je určen pouze k domácímu použití.
Никога не използвайте прахосмукачката
• В близост до възпламеними газове и др.
• За остри предмети.
• Върху гореща или студена сгурия, за горящи угарки от цигари и др.
• За фин прах, например мазилка, бетон, брашно.
Nikdy nevysávejte
• V blízkosti hořlavých plynů, atd.,
• ostré předměty,
• žhavý ani chladný popel, hořící cigaretové nedopalky atd.,
• jemný prach, například ze sádry, betonu, mouky.
Предпазване на захранващия кабел
• Редовно проверявайте дали щепселът и кабелът не са повредени. Никога не ползвайте
прахосмукачката, ако кабелът е повреден.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само в упълномощен сервизен
център на Electrolux, за да се избегне опасност. Повреда в кабела на прахосмукачката не се покрива
от гаранцията.
• Никога не дърпайте и не вдигайте прахосмукачката за кабела.
Всички ремонти и сервизно обслужване трябва да се извършват в упълномощен сервизен център
на Electrolux. Съхранявайте прахосмукачката на сухо място.
Manipulace s přívodní šňůrou
• Pravidelně kontrolujte, není-li zástrčka a šňůra poškozena. Nikdy nepoužívejte vysavač s poškozenou
šňůrou.
• Dojde-li k poškození přívodní šňůry, musí být vyměněna v autorizovaném servisním centru společnosti
Electrolux, aby se předešlo nebezpečným situacím. Na poškození šňůry vysavače se záruka nevztahuje.
• Vysavač nikdy netahejte nebo nezvedejte za přívodní šňůru.
Veškerou údržbu a opravy smějí provádět pouze autorizovaná servisní centra společnosti Electrolux.
Vysavač uchovávejte na suchém místě.
Информация за потребителя и правила за надеждна експлоатация
Electrolux не носи никаква отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на уреда или в
случаи на манипулации по уреда. За по-подробна информация относно гаранцията и информация за
контакт за потребителите, вижте гаранционната карта, съдържаща се в опаковката. Ако имате
забележки във връзка с прахосмукачката или ръководството с инструкции за работа, моля,
свържете се с нас, като изпратите имейл на: fl[email protected]
Правила за надеждна експлоатация
Този продукт е разработен с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части за рециклиране
са маркирани . За повече подробности посетете нашия уебсайт: www.electrolux.com. Опаковъчните
материали са безопасни за околната среда и могат да се рециклират.
Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени
със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
* Само за определени модели.
Informace pro spotřebitele a zásady pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
Společnost Electrolux odmítá veškerou zodpovědnost za jakákoli poškození vzniklá vinou nesprávného
používání přístroje nebo manipulací s přístrojem. Podrobnější informace o záruce a kontakty pro uživatele
naleznete v brožurce Záruka, která je součástí balení.
Pokud máte jakékoli připomínky ohledně vysavače nebo návodu k použití, zašlete je prosím e-mailem na
adresu fl[email protected]
Zásady pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové díly jsou označeny pro účely
recyklace. Více informací naleznete na našem serveru: www.electrolux.com
Obalový materiál je ekologický a může být recyklován.
Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
* Pouze u některých modelů.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 2
13.06.16 18:17
DE
Sicherheitsanforderung und Warnung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangeln dem Wissen nur dann verwendet
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere
Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden
haben.
WARNUNG: Turbodüsen* besitzen rotierende Bürsten, in denen sich Teile festsetzen können. Verwenden Sie
die Düsen vorsichtig und nur auf den dafür vorgesehenen Oberflächen. Schalten Sie den Staubsauger aus,
bevor Sie festsitzende Teile entfernen oder die Bürsten reinigen.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.Trennen
Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter.
Vorsicht
Dieses Gerät besitzt elektrische Verbindungen:
• Keine Flüssigkeiten aufsaugen
• Zum Reinigen nicht in Flüssigkeit tauchen
• Der Schlauch ist regelmäßig zu überprüfen und darf bei Beschädigung nicht benutzt werden.
Oben Genanntes kann den Motor ernsthaft beschädigen. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie
abgedeckt. Dieser Staubsauger ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals ...
• In der Nähe von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten.
• Für scharfkantige Gegenstände
• Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen etc.
• Für feinen Staub, z. B. Gips, Beton oder Mehl.
• Der Einsatz des Staubsauger unter den oben genannten Bedingungen kann zu schweren Schäden führen,
diese sind nicht durch die Garantieleistung abgedeckt.
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Netzkabels
• Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Staubsauger niemals benutzen, wenn
das Netzkabel beschädigt ist.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem autorisierten
Electrolux-Servicezentrum ausgetauscht werden. Schäden am Kabel des Staubsaugers werden von der
Garantie nicht abgedeckt.
• Den Staubsauger niemals am Netzkabel ziehen oder hochheben.
Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen vom autorisierten Electrolux-Kundendienst durchgeführt
werden. Staubsauger an einem trockenen Ort aufbewahren.
Verbraucherinformationen und Nachhaltigkeitsgrundsätze
Electrolux übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den unsachgemäßen Einsatz des Geräts
oder unbefugten Eingriff in den Staubsauger entstehen. Nähere Einzelheiten zur Garantie sowie
Ansprechstellen für Verbraucherfragen finden Sie im beigelegten Garantieheft.
Wenn Sie Fragen oder Hinweise zum Staubsauger oder zur Bedienungsanleitung haben oder aber wenn Sie
praktisches Zubehör benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an fl[email protected] oder rufen Sie
uns an.
Nachhaltigkeitsgrundsätze
Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke
markiert. Einzelheiten darüber finden Sie auf unserer Website: www.electrolux.com.
Das Verpackungsmaterial wurde mit Blick auf Umweltfreundlichkeit ausgewählt und kann wiederverwertet
werden. Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
DA
Sikkerhedskrav og -advarsel
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
ADVARSEL: Turbomundstykker*, der er tilbehør, har en roterende børste, hvor dele kan blive indfanget.
Brug dem med forsigtighed og kun på overflader, der er beregnet til det. Sluk for støvsugeren, inden du
fjerner de indfangede dele, eller rengør børsten.
Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.
Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.
Brug aldrig støvsugeren uden filtre.
Bemærk
Dette apparat indeholder elektriske komponenter:
• Støvsug aldrig væsker af nogen art
• Undlad at nedsænke støvsugeren i vand ved rengøring af denne
• Slangen skal kontrolleres regelmæssigt og må ikke benyttes, hvis den er beskadiget.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren. Garantien dækker ikke denne form for skade.
Støvsugeren er kun til husholdningsbrug.
Brug aldrig støvsugeren i følgende tilfælde:
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
•Til skarpe genstande
• Til varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Til flyvestøv som for eksempel puds, beton eller mel o.lign.
Sikkerhedsforanstaltninger for el-ledning
• Kontroller jævnligt, at stik og ledning ikke er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er
beskadiget.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret Electrolux-serviceværksted af hensyn til
sikkerheden. Beskadigelse af støvsugerens ledning er ikke dækket af garantien.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret Electrolux-serviceværksted.
Opbevar støvsugeren et tørt sted.
Forbrugerinformation og produktpolitik
Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for alle skader opstået pga. forkert brug eller manipulation af
apparatet. Se garantihæftet i emballagen for at få yderligere oplysninger om garanti og forbrugerkontakter.
Hvis du har kommentarer til støvsugeren eller brugervejledningen, er du velkommen til at sende en e-mail til
os på fl[email protected]
Produktpolitik
Dette produkt er udviklet under hensyntagen til miljøet. Alle plasticdele er mærket med henblik på genbrug.
Se vores hjemmeside for flere oplysninger: www.electrolux.com.
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet ,sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
* Kun visse modeller
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt
* Nur bestimmte Modelle.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 3
13.06.16 18:17
EE
Ohutusnõuded ja hoiatamine
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega
inimesed või kogemuste ega teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme
turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
HOIATUS! Turbo-otsikud on varustatud pöörleva harjaga, mille sisse võivad esemed kinni jääda. Kasutage
neid otsikuid ettevaatlikult ja ainult sobivatel pindadel. Enne kinnijäänud esemete eemaldamist või harja
puhastamist lülitage tolmuimeja kindlasti välja.
Laste järele tuleks vaadata, et nad seadmega ei mängiks.
Alati ühendage pistik vooluvõrgust lahti enne seadme puhastamist või hooldamist.
Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma filtriteta.
Ettevaatust
Tegemist on elektriseadmega:
• Ärge kunagi imege vedelikku
• Mitte kasta puhastamiseks vette
• Voolikut tuleks regulaarselt kontrollida; vigastatud voolikut ei tohi kasutada.
Ülaltoodu eiramine võib rikkuda tolmuimeja mootorit — kahjusid garantii ei korva.
See tolmuimeja on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
Ärge kasutage kunagi tolmuimejat:
• Kergsüttivate gaaside jms läheduses.
• teravatel esemetel,
• hõõguva või jahtunud söe, süüdatud sigaretikonide jmt. eemaldamiseks,
• Peene tolmu, näiteks krohvi, tsemendi ja jahu eemaldamiseks.
Toitejuhtme ohutusnõuded:
• Kontrollige regulaarselt, et pistik ja toitejuhe oleksid terved.
Ärge kunagi kasutage vigastatud toitejuhtmega tolmuimejat.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab seda ohu ära hoidmiseks asendama ainult volitatud Electroluxi
teeninduskeskus. Tolmuimeja toitejuhtme vahetamist garantii ei kata.
• Ärge kunagi tõmmake ega tõstke tolmuimejat juhtmest.
Kogu hooldustöö ja remont tuleb teha Electroluxi volitatud teeninduskeskuses. Hoidke tolmuimejat kuivas.
Klienditeave ning jätkusuutlikkuse poliitika
Electrolux ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme valest kasutamisest või selle muutmisest.
Vaadake Garantiivoldikut pakendis täpsemalt garantiid ja kliendi kontakte.
Kui Teil on kommentaare tolmuimeja või tööjuhiste kohta, palun saatke meile kiri fl[email protected]
aadressile.
Jätkusuutlikkuse poliitika
Selle toote valmistamisel on arvestatud keskkonnaga. Kõik taaskäideldavad plastosad on vastavalt
märgistatud. Täpsemalt vaadake meie veebisaiti: www.electrolux.com
Pakkematerjalid on valitud keskkonnasõbralikult ja neid saab taaskasutada.
Sümboliga
tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
* Ainult teatud mudelitel.
ES
Requisito y advertencia de seguridad
Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con instrucciones o supervisión sobre el uso del electrodoméstico de
forma segura y comprendan los riesgos.
ADVERTENCIA: Las boquillas turbo* de mano auxiliares tienen un cepillo giratorio en el que las piezas
pueden quedar atrapadas. Utilícelos con precaución y solo en las superficies indicadas. Apague la
aspiradora antes de extraer las piezas atrapadas o de limpiar el cepillo.
Se deberá controlar que los niños no jueguen con este electrodoméstico.
Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar o hacer cualquier labor de
mantenimiento en el aparato.
No utilice nunca la aspiradora sin sus filtros.
Precaución
Este aparato contiene conexiones eléctricas:
• Nunca aspire líquidos.
• Para limpiarlo, no sumerja el aparato en ningún líquido.
• Debe comprobarse periódicamente el tubo flexible y no utilizarlo si está deteriorado.
Estas materias podrían ocasionar graves daños en el motor, que no están cubiertos por la garantía.
La aspiradora está diseñada exclusivamente para uso doméstico.
No utilice nunca la aspiradora
• En las proximidades de gases inflamables, etc.
• Con objetos punzantes.
• Con cenizas candentes o frías, colillas de cigarro encendidas, etc.
• Con polvo fino, por ejemplo, yeso, cemento o harina.
Precauciones con el cable de alimentación
• Compruebe periódicamente que el enchufe y los cables no están dañados. No utilice nunca la aspiradora
si el cable no está en perfectas condiciones.
• Si el cable no está en perfectas condiciones, sólo debe ser sustituido por un centro técnico de Electrolux,
para evitar peligros. La garantía no cubre los daños ocasionados al cable del aparato.
• No utilice el cable para tirar de la aspiradora o levantarla.
Todos los servicios y reparaciones deberán ser efectuados por un centro técnico autorizado de Electrolux.
Guarde la aspiradora en un lugar seco.
Información al consumidor y política de sostenibilidad
Electrolux no se hace responsable de ningún daño que pudiera derivarse del uso incorrecto del aparato o
de haber realizado manipulaciones en él. Para obtener más detalles de la garantía y los contactos de los
consumidores, consulte el folleto de garantía de la caja.
Si desea realizar algún comentario sobre la aspiradora o sobre el manual de instrucciones, envíenos un
mensaje electrónico a fl[email protected]
Política de sostenibilidad
Este producto ha sido diseñado para respetar el medio ambiente. Todos los componentes de plástico
llevan el distintivo de reciclaje. Consulte los detalles en nuestro sitio web: www.electrolux.com.
Se ha elegido un material de embalaje que sea respetuoso con el medio ambiente y se pueda reciclar.
Recicle los materiales con el símbolo .Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados
para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de
junto con los
aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo
residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina
municipal.
* Sólo algunos modelos.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 4
13.06.16 18:17
FI
FR
Turvaohjeet ja varoitukset
Alle 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä
tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja auttaa
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
VAROITUS: Turbosuulakkeissa* on pyörivä harja, johon esineet voivat jäädä kiinni. Käytä niitä varoen ja
ainoastaan pintoihin, joihin ne on tarkoitettu. Kytke pölynimuri pois päältä ennen kiinni jääneiden esineiden
poistamista tai harjan puhdistamista.
Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
Irrota virtajohto aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja huoltamista.
Älä koskaan käytä imuria, jos suodattimia ei ole asennettu.
Précautions de sécurité et avertissement
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont
insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée
de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
AVERTISSEMENT: Les Turbo Brosse * sont dotées d’une brosse rotative dans laquelle des objets peuvent
se coincer. Veuillez les utiliser avec précaution et uniquement sur des surfaces adaptées. Éteignez
l’aspirateur avant de retirer les objets coincés ou de nettoyer la brosse.
Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu’ils ne jouent avec cet appareil. Toujours débrancher la
fiche de la prise avant toute opération de nettoyage ou d’entretien de votre aspirateur.
Ne jamais utiliser l’aspirateur sans filtres.
Varoitus
Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä:
• Älä koskaan imuroi nestettä.
• Älä puhdista upottamalla veteen.
• Letku on tarkistettava säännöllisesti. Imuria ei saa käyttää, jos letku on vaurioitunut.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita, joita takuu ei korvaa.
Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Attention
Cet appareil comporte des connexions électriques:
• Ne jamais aspirer de liquide.
• Pour nettoyer l’appareil, ne le plonger dans aucun liquide.
• Le flexible doit être régulièrement vérifié et ne doit pas être utilisé s’il est endommagé.
Les éléments susmentionnés peuvent provoquer de graves dommages au moteur. La garantie ne prend
pas en charge ce type de dommage.
Cet aspirateur est exclusivement destiné à un usage domestique.
Älä koskaan käytä imuria
• Syttyvien kaasujen yms. lähellä
• terävien esineiden imuroimiseen
• kuuman tai kylmän tuhkan tai esimerkiksi palavien savukkeiden imuroimiseen
• hienon pölyn, kuten kipsin, betonin ja jauhojen, imuroimiseen.
Virtajohtoon liittyvät turvaohjeet
• Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on vioittunut.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetussa Electrolux-huoltoliikkeessä vaaran
välttämiseksi.
Virtajohdon vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
• Älä vedä tai nosta pölynimuria johdosta.
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava valtuutetun Electrolux-huoltoliikkeen tehtäväksi.
Säilytä imuria kuivassa paikassa.
Kuluttajaneuvonta ja kestävä suunnittelu
Electrolux kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai
laitteeseen tehdyistä muutoksista. Lisätietoja takuusta ja yhteystiedot löytyvät pakkauksen mukana
toimitetusta takuuvihkosesta.
Jos sinulla on huomautettavaa pölynimurista tai näistä käyttöohjeista, voit lähettää meille sähköpostia
osoitteeseen fl[email protected]
Kestävä suunnittelu
Tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkökohdat huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty
kierrätysmerkillä. Lisätietoja on sivustossamme osoitteessa www.electrolux.com. Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
hävitä merkillä
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
* Vain tietyt mallit.
Ne jamais utiliser l’aspirateur:
• À proximité de gaz inflammables, etc.
• Sur des objets pointus
• Sur des cendres chaudes ou refroidies, des mégots de cigarettes incandescents, etc.
• Sur des particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
• Les produits en bombe aérosol peuvent être inflammables. Ne pas vaporiser de tels produits à proximité
ou sur l’aspirateur.
Précautions d’emploi du cordon d’alimentation
• Vérifier régulièrement que la prise et le cordon ne sont pas endommagés. Ne jamais utiliser l’aspirateur si
le cordon est endommagé.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il peut uniquement être remplacé dans un Centre Service
Agréé Electrolux, afin d’éviter tout danger. Les dommages portés au cordon de l’aspirateur ne sont pas
couverts par la garantie.
• Ne jamais tirer ni soulever l’aspirateur par le cordon.
Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées dans un Centre Service Agréé Electrolux. Ranger
l’aspirateur dans un endroit sec.
Informations consommateur et fin de vie Electrolux décline toute responsabilité pour les dommages
résultant d’une utilisation incorrecte de l’appareil ou en cas de modification de l’appareil. Pour plus
d’informations sur la garantie et les points de contact consommateur, voir le livret de garantie inclus dans
l’emballage.
Pour nous transmettre vos commentaires sur l’aspirateur ou sur les instructions d’utilisation, envoyez un
e-mail à l’adresse fl[email protected]
Appareil en fin de vie
Ce produit a été conçu dans un souci de respect de l’environnement. Tous les éléments en plastique sont
marqués à des fins de recyclage. Pour plus de détails, visiter notre site Web : www.electrolux.com.
Les emballages sélectionnés sont sans danger pour l’environnement et recyclables.
Recyclez les matériaux portant le symbole .Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet
effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
* Suivant les modèles.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 5
13.06.16 18:17
GB
Safety requirement and warning
This appliance can be used by children aged 8 years and above, persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience & knowledge if given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
WARNING: Turbo nozzles* have a rotating brush in which parts may become entrapped. Please use them
with caution and only on intended surfaces. Please turn the vacuum cleaner off before removing entrapped
parts or cleaning the brush.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance.
Never use the vacuum cleaner without its filters.
Caution
This appliance contains electrical connections:
• Never vacuum any liquid
• Do not immerse in any liquid for cleaning
• The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
The above can cause serious damage to the motor, which is not covered by the warranty.
This vacuum cleaner is for domestic use only.
Never use vacuum cleaner
• Close to flammable gases, etc.
• On sharp objects
• On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
• On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.
Power cord precautions
• Never use the vacuum cleaner if the cord is damaged.
• If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized Electrolux service centre in order to
avoid a hazard. Damage to the vacuum cleaner’s cord is not covered by the warranty.
• Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
All servicing and repairs must be performed by an authorized Electrolux service centre. Store the vacuum
cleaner in a dry place.
Consumer information and sustainability policy
Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in
cases of tampering with the appliance. For more details of warranty and consumers’ contacts see the
Warranty Booklet in the packaging
If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual please e-mail us at
fl[email protected]
Sustainability policy
This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
For details see our website: www.electrolux.com.
The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.
Recycle the materials with the symbol .Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances.
Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your municipal office.
* Certain models only.
GR
Απαιτήσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: * Turbo του εξαρτήματος χειρός διαθέτουν περιστρεφόμενη βούρτσα στην οποία μπορεί
να εγκλωβιστούν αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε τα με προσοχή και μόνο στις επιφάνειες για τις οποίες
προορίζονται. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν αφαιρέσετε τα εγκλωβισμένα αντικείμενα ή πριν
καθαρίσετε τη βούρτσα.
Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Να αποσυνδέετε πάντα το φις από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρα.
Προσοχή
Η συσκευή αυτή περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις:
• Μην αναρροφάτε ποτέ κανένα υγρό
• Μην τη βυθίζετε σε οποιαδήποτε υγρό για καθαρισμό
• Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελέγχεται τακτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, αν έχει κάποια
φθορά.
Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στον κινητήρα, η οποία δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα
• Κοντά σε εύφλεκτα αέρια, κλπ.
• Πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα
• Πάνω σε καυτές ή κρύες στάχτες, αναμμένα αποτσίγαρα κλπ.
• Πάνω σε ψιλή σκόνη, όπως σκόνη από σοβάδες, τσιμέντο, αλεύρι.
Προφυλάξεις για το καλώδιο τροφοδοσίας
• Ελέγχετε τακτικά αν η πρίζα και το καλώδιο λειτουργούν σωστά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική
σκούπα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.
• Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
υποστήριξης της Electrolux για αποφυγή κινδύνων. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές του καλωδίου της
ηλεκτρικής σκούπας.
• Ποτέ μην τραβάτε και μην σηκώνετε την ηλεκτρική σκούπα από το καλώδιο.
Όλες οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο
υποστήριξης της Electrolux. Αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα σε στεγνό μέρος.
Πληροφορίες για τον καταναλωτή και πολιτική βιωσιμότητας
Η Electrolux αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες από εσφαλμένη χρήση της συσκευής ή από
παρέμβαση στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την επικοινωνία του
καταναλωτή, δείτε το Φυλλάδιο Εγγύησης στη συσκευασία.
Εάν έχετε κάποια σχόλια σχετικά με τη σκούπα ή με το εγχειρίδιο των Οδηγιών Λειτουργίας, επικοινωνήστε
μέσω e-mail στη διεύθυνση fl[email protected]
Πολιτική βιωσιμότητας
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με περιβαλλοντική συνείδηση. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημειωμένα με
σκοπό να ανακυκλωθούν. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστοτόπο μας: www.electrolux.com
Το υλικό της συσκευασίας έχει επιλεγεί έτσι ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να
ανακυκλωθεί.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα
δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 6
13.06.16 18:17
HR
HU
Sigurnosni zahtjevi i upozorenja
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
UPOZORENJE: Ručne turbo četke* imaju rotirajuće četke u koje se dijelovi mogu zaglaviti. Pažljivo ih
upotrebljavajte i samo na za to namijenjenim površinama. Obavezno isključite usisavač prije uklanjanja
zaglavljenih dijelova ili čišćenja četke.
Potreban je nadzor nad djecom kako se ne bi igrala aparatom.
Uvijek izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja i održavanja aparata.
Nikada ne koristite usisivač bez njegovih filtara.
Biztonsági követelmények és figyelmeztetések
Korlátozott fizikai, mentális vagy érzékelési képességű személy (ideértve a 8 év alatti gyermekeket is),
továbbá a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működtetheti, ha a
biztonságáért felelős személy útmutatással látta el vagy gondoskodik a felügyeletéről.
FIGYELEM: A turbófej* beépített forgókefével rendelkezik, melybe apró tárgyak beszorulhatnak. Kérjük,
elővigyázatosan és csak az előírt típusú felületeken használja. Mielőtt a beszorult tárgyat eltávolítaná,
feltétlenül kapcsolja ki a porszívót.
Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett működtethetik, és ügyelni kell arra, hogy ne használják
játékra.
A készüléket tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa.
A porszívót soha ne használja a hozzá tartozó szűrők nélkül.
Oprez
Uređaj ima električne priključke:
• Nikada nemojte usisavati bilo kakvu tekućinu
• Ne uranjajte ga ni u kakvu tekućinu zbog čišćenja
• Redovito provjeravajte crijevo i ne koristite ga u slučaju oštećenja.
U protivnom mogu nastati ozbiljna oštećenja motora - oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.
Usisivač je namijenjen isključivo uporabi u domaćinstvu.
Vigyázat!
A készülék elektromos csatlakozásokat tartalmaz.
• Ne szívjon fel folyadékot a porszívóval.
• Ne tegye a porszívót folyadékba tisztítás céljából.
• A gégecsövet rendszeresen ellenőrizni kell, és sérülés esetén nem szabad használni.
A felsorolt esetekben a motor súlyosan károsodhat, és erre nem terjed ki a garancia.
A porszívót kizárólag háztartási célra szabad használni.
Nikada ne koristite usisivač
• Blizu zapaljivih plinova i sl.
• za usisavanje oštrih predmeta
• vrućih ili ohlađenih ugaraka, upaljenih opušaka itd.
• za usisavanje sitne prašine poput gipsa, cementa, brašna.
Soha ne használja a porszívót
• Gyúlékony gázok stb. közelében,
• éles tárgyak felszívására,
• izzó vagy kialudt parázs, illetve égő cigarettavégek felszívására,
• finom por, például gipsz, cement vagy liszt felszívására.
Upozorenja o električnom kabelu
• Redovno provjeravajte da li su utičnica i kabel neoštećeni. Ne upotrebljavajte usisavač ako je kabel
oštećen.
• Ako je kabel oštećen, mora se zamijeniti u ovlaštenom Electroluxovom servisu da bi se izbjegla opasnost.
Jamstvo ne uključuje oštećenja kabela usisivača.
• Usisavač nikad ne vucite i ne dižite za kabel.
Usluge održavanja i popravaka moraju biti izvedene u ovlaštenom Electroluxovom servisu. Usisivač odlažite
na suhom mjestu.
A hálózati tápkábellel kapcsolatos előírások
• Időnként ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a csatlakozó vagy a kábel. Ne használja a porszívót, ha a
kábel sérült.
• Ha a kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében csak hivatalos Electrolux márkaszervizben cserélhetik ki.
A garancia nem vonatkozik a porszívó kábelének károsodására.
• Soha ne húzza és ne emelje fel a porszívót a kábelénél fogva.
A karbantartási és javítási munkák csak hivatalos Electrolux márkaszervizben végezhetők el. A porszívót
száraz helyen tárolja.
Informacije za korisnike i politika zaštite okoliša
Electrolux ne prihvaća nikakvu odgovornost za sva oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg korištenja
uređaja ili u slučaju nestručnog rukovanja uređajem. Druge pojedinosti o jamstvu i korisničkim kontaktima
pogledajte u jamstvenoj knjižici u paketu.
Imate li bilo kakvih komentara u vezi s usisivačem ili uputama za rad, obratite nam se e-poštom na
fl[email protected]
Vásárlói tájékoztató, környezetvédelmi irányelvek
Az Electrolux nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárral kapcsolatban, amely a készülék helytelen
használatából vagy bármilyen átalakításából ered. A garancia részleteit és a kapcsolatfelvételi lehetőségeket
a csomaghoz mellékelt garancia könyv tartalmazza.
Észrevételeit a porszívóval vagy a használati útmutatóval kapcsolatban e-mailben a fl[email protected]
com címen várjuk.
Környezetvédelmi irányelvek
A termék tervezésekor és gyártásakor figyelembe vettük a környezetvédelmi szempontokat. Az összes
műanyag alkatrészt elláttuk az újrahasznosítást célzó jelöléssel. Részleteket webhelyünkön, a következő
címen olvashat:
www.electrolux.com
Politika zaštita okoliša
Ovaj proizvod izrađen je na način koji je prihvatljiv za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.
Pojedinosti potražite na našim web stranicama: www.electrolux.com
Ambalaža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati.
Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u
zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
označene simbolom
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
* Samo neki modeli.
A csomagolás anyaga környezetbarát és újrahasznosítható.
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A
Rtiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
* Csak egyes típusoknál.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 7
13.06.16 18:17
IT
Requisiti e avvertenze per la sicurezza
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sullu’so dell’apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
AVVERTENZA: Turbo* degli accessori manuali sono dotate di una spazzola rotante che potrebbe intasarsi.
Utilizzarle con attenzione e soltanto sulle superfici adatte. Spegnere l’aspirapolvere prima di rimuovere
eventuali oggetti intrappolati o pulire la spazzola.
Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l’apparecchio. Prima di effettuare la pulizia o la
manutenzione dell’apparecchio, scollegare la spina dall’alimentazione elettrica.
Non utilizzare mai l’aspirapolvere senza filtri.
LT
Saugos reikalavimai ir įspėjimas
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
ĮSPĖJIMAS: Rankinių priedų turbininiai antgaliai* turi besisukantį šepetį, kuriame gali įsipainioti dalys.
Naudokite juos atsargiai ir tik ant numatytųjų paviršių. Išjunkite dulkių siurblį prie pašalindami įsipainiojusias
dalis arba valydami šepetį.
Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Visada prieš valydami arba atlikdami prietaiso priežiūrą ištraukite kištuką iš el. lizdo.
Niekada nenaudokite siurblio be filtrų.
Avvertenza
L’apparecchio contiene collegamenti elettrici:
• Non aspirare mai liquidi
• Non immergere l’apparecchio in detergenti liquidi
• Controllare regolarmente lo stato del flessibile e non utilizzarlo se danneggiato.
I casi sopracitati possono causare seri danni al motore e non sono coperti da garanzia.
L’aspirapolvere è destinato solo all’uso domestico.
Įspėjimas
Šiame prietaise yra elektros jungčių:
• Niekada nesiurbkite jokių skysčių
• Prietaiso nemerkite į jokį skystį, kurį norite išvalyti
• Žarną reikia pastoviai tikrinti ir nenaudoti, jei ji pažeista.
Nesilaikant aukščiau išvardintų reikalavimų galima stipriai apgadinti variklį. Šių gedimų atveju garantija
netaikoma.
Šis dulkių siurblys skirtas naudoti tik namuose.
Non utilizzare mai l’aspirapolvere
• In prossimità di gas infiammabili ecc.
• Su oggetti appuntiti
• Su cenere calda o fredda, mozziconi di sigaretta accesi, ecc.
• Su polvere fine, ad esempio intonaco, calcestruzzo, farina.
Dulkių siurblio niekada nenaudokite
• Šalia degių dujų ar pan.
• Ant aštrių daiktų
• Karšto arba šalto šlako, rusenančių nuorūkų ir pan.
• Smulkių dulkių, pvz., tinko, betono, miltų.
Precauzioni per il cavo elettrico
• Controllare regolarmente che la spina e il cavo non siano danneggiati. Non utilizzare l’aspirapolvere se il
cavo è danneggiato.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza Electrolux
autorizzato per evitare eventuali pericoli. Gli eventuali danni al cavo dell’aspirapolvere non sono coperti dalla
garanzia.
• Non utilizzare mai il cavo per tirare o sollevare l’aspirapolvere.
Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito presso un centro di assistenza
autorizzato Electrolux. Riporre l’aspirapolvere in un luogo asciutto.
Perspėjimai dėl maitinimo laido naudojimo
• Reguliariai tikrinkite, ar kištukas ir laidas nėra pažeisti. Niekada nenaudokite dulkių siurblio, jei jo laidas
pažeistas.
• Jei laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgalioto „Electrolux“ techninės priežiūros centro darbuotojai, kad būtų
išvengta pavojaus. Dulkių siurblio laidų pažeidimams garantija netaikoma.
• Niekada netraukite ir nekelkite dulkių siurblio už laido.
Visą siurblio priežiūrą ir remontą turi atlikti tik įgaliotojo „Electrolux“ aptarnavimo centro darbuotojai. Dulkių
siurblį laikykite sausoje vietoje.
Informazioni per l’utente e politica di sostenibilità
Electrolux declina ogni responsabilità per tutti i danni derivanti da un uso improprio o in caso di
manomissione dell’apparecchio. Per ulteriori informazioni sui contatti in merito a garanzia e servizio clienti,
consultare l’opuscolo relativo alla garanzia accluso nella confezione.
Per commenti relativi all’aspirapolvere o al manuale delle Istruzioni per l’uso e per informazioni sui centri di
assistenza tecnica autorizzati Electrolux chiamare il numero telefonico 0434/3951.
Politica della sostenibilità
Questo prodotto è progettato nel rispetto dell’ambiente. Tutte le parti in plastica sono riciclabili. Per ulteriori
dettagli, consultare il sito Web: www.electrolux.com Il materiale di imballaggio è ecologico e riciclabile.
Riciclare i materiali con il simbolo .Buttare l’imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare
a proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il
Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo
prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.
* Solo per alcuni modelli.
Informacija vartotojams ir suderinamumas su aplinkos apsauga
„Electrolux“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą ar jį sugadinus.
Išsamesnė informacija apie garantiją ir vartotojo kontaktai nurodomi pakuotėje pateiktame garantijos
lankstinuke
Jei turite kokių nors pastabų apie dulkių siurblį ar naudojimo instrukcijas, rašykite mums el. paštu fl[email protected]
electrolux.com.
Suderinamumas su aplinkos apsauga
Šis gaminys sukurtas atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Visos plastikinės dalys yra pažymėtos kaip
skirtos perdirbti. Daugiau informacijos žr. mūsų svetainėje: www.electrolux.com.
Pakuotės medžiaga nekenkia aplinkai, ją galima perdirbti.
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu .Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
* Tinka tik kuriems modeliams.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 8
13.06.16 18:17
LV
Drošības prasības un brīdinājums
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tos uzrauga, tie ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un izprot
potenciālos riskus.
UZMANĪBU: Turbouzgaļu* aksesuāriem ir rotējoša birste, kurā var iesprūst priekšmeti. Lūdzu, lietojiet tos
piesardzīgi un tikai uz tam paredzētām virsmām. Lūdzu, izslēdziet putekļu sūcēju pirms iesprūdušu
priekšmetu atbrīvošanas vai birstes tīrīšanas.
Uzraugiet, lai mazi bērni nerotaļātos ar ierīci.
Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes, kontaktdakša ir jāatvieno no strāvas padeves.
Nekad nelietojiet putekļu sūcēju bez filtriem.
Brīdinājums
Šī ierīce ietver elektriskos savienojumus:
• Nelietojiet putekļu sūcēju šķidruma savākšanai
• Tīrīšanas nolūkos, neievietojiet putekļu sūcēju jebkādā šķidrumā.
• Gofrēto cauruli ir regulāri jāpārbauda; ja tā ir bojāta, to nedrīkst lietot.
Iepriekš minētais var izraisīt nopietnus motora bojājumus, uz kuriem neattiecas garantija.
Putekļsūcējs paredzēts tikai izmantošanai mājās.
Nekad nelietojiet putekļu sūcēju
• Viegli uzliesmojošu gāzu u.tml. vielu tuvumā.
• Asu priekšmetu uzsūkšanai;
• kvēlojošu ogļu vai izdedžu, nenodzēstu izsmēķu u.tml. uzsūkšanai;
• smalku putekļu, piemēram, ģipša, betona, miltu uzsūkšanai.
Putekļsūcējs paredzēts tikai izmantošanai mājās.
Strāvas kabeļa drošības tehnikas noteikumi
• Regulāri pārbaudiet, vai kontaktdakša un kabelis nav bojāti. Nekad nelietojiet putekļu sūcēju, ja tā kabelis
ir bojāts.
• Ja kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai oficiālajā Electrolux tehniskās apkopes centrā, lai izvairītos no
iespējamām briesmām. Uz putekļu sūcēja kabeļa bojājumiem garantija neattiecas.
• Nekad nevelciet un neceliet putekļu sūcēju aiz kabeļa.
Putekļu sūcēja apkopi un remontu drīkst veikt tikai oficiālā Electrolux tehniskās apkopes centra darbinieki.
Glabājiet putekļu sūcēju sausā vietā.
Informācija lietotājam un produkta ilgas darbības politika
Electrolux neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai tīšas
bojāšanas dēļ. Vairāk par garantiju un informāciju lietotājiem uzziniet Garantijas grāmatiņā, kas atrodas
iepakojumā. Ja jums ir kas sakāms par putekļsūcēju vai Lietošanas instrukcijām, lūdzu rakstiet e-pastu uz
adresi fl[email protected]
Produkta ilgas darbības politika
Šis izstrādājums veidots, ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Visas plastmasas detaļas var nodot
otrreizējai izejvielu pārstrādei. Sīkākai informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.electrolux.com.
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un var tikt pārstrādāti.
Nododiet otrreizējai pārstrādei
materiālus ar simbol Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu
, kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
* Tikai noteiktiem modeļiem.
NL
Veiligheidsvereiste en waarschuwing
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
WAARSCHUWING: Turbomondstukaccessoires* zijn voorzien van een roterende borstel waarin deeltjes vast
kunnen komen te zitten. Let bij het gebruik van deze accessoires goed op en gebruik ze alleen op de
bedoelde oppervlakken. Schakel de stofzuiger uit voordat u vastgelopen deeltjes verwijdert of de borstel
schoonmaakt.
Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder filters.
Waarschuwing
Dit apparaat bevat elektrische verbindingen.
• Zuig nooit vloeistoffen op.
• Dompel het apparaat nooit in water om het schoon te maken.
• Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt.
Bovengenoemde zaken kunnen schade aan de motor veroorzaken. Dergelijke schade valt niet onder de
garantie.
De stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties
• In de buurt van ontvlambare gassen, enz.
• Bij scherpe voorwerpen.
• Voor hete of koude as, brandende sigarettenpeuken, enz.
• Voor fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton of bloem.
Voorzorgsmaatregelen betreffende het elektrische snoer
• Controleer regelmatig of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Gebruik de stofzuiger nooit als het
snoer beschadigd is.
• Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen
om risico te vermijden. Schade aan het snoer van de stofzuiger valt niet onder de garantie.
• Nooit door middel van het snoer de stofzuiger naar u toe trekken of optillen.
Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd worden door een erkend Electrolux Service Centre.
Bewaar de stofzuiger op een droge plaats.
Klantinformatie en milieubeleid
Electrolux wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik
van het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje voor
meer informatie over de garantie en contactpersonen voor klanten.
Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over de handleiding, kunt u een e-mail sturen naar fl[email protected]
electrolux.com.
Milieubeleid
Het ontwerp van dit product is zeer milieuvriendelijk. Alle kunststof onderdelen kunnen worden hergebruikt.
Ga voor meer informatie naar onze website: www.electrolux.com.
Het verpakkingsmateriaal is geselecteerd op millieuvriendelijkheid en kan worden gerecycled.
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het
te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de
gemeente.
* Alleen bepaalde modellen.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 9
13.06.16 18:17
NO
Sikkerhetskrav og forholdsregler
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk
av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
ADVARSEL: Turbomunnstykkene* har en roterende børste hvor deler kan fanges opp. Bruk dem med
forsiktighet og bare på beregnede overflater. Slå av støvsugeren før du fjerner deler som sitter fast eller
rengjør børsten.
Pass på at barn ikke leker med apparatet.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder apparatet.
Bruk aldri støvsugeren uten filter.
Forsiktig
Dette apparatet inneholder elektriske forbindelser:
• Væske må ikke støvsuges
• Må ikke senkes i væske for rengjøring
• Kontroller slangen regelmessig. Den må ikke brukes hvis den er skadet.
Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på motoren som ikke dekkes av garantien.
Støvsugeren skal kun brukes i private husholdninger.
Bruk aldri støvsugeren
• Nær brennbare gasser osv.
• på skarpe gjenstander
• på varm eller kald aske eller andre rester etter forbrenning, tente sigarettstumper osv.
• på fint støv, for eksempel murpuss, betong eller mel
Forholdsregler for strømledningen
• Kontroller regelmessig at støpselet og ledningen ikke er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må
støvsugeren ikke brukes.
• Hvis ledningen er skadet, kan den bare skiftes ut av et autorisert Electrolux-servicesenter for å unngå
farlige situasjoner. Skader på strømledningen dekkes ikke av garantien.
• Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter strømledningen.
All service og alle reparasjoner må utføres av et autorisert Electrolux-servicesenter.
Oppbevar støvsugeren på et tørt sted.
Forbrukerinformasjon og miljøretningslinjer
Electrolux fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk av apparatet eller
eksperimentering med apparatet. Hvis du vil ha mer informasjon om garanti og kontakter for forbrukere, kan
du se i garantiheftet som fulgte med i pakken.
Hvis du har kommentarer om støvsugeren eller bruksanvisningen, kan du sende e-post til oss på fl[email protected]
electrolux.com.
Miljøretningslinjer
Produktet er utviklet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket som gjenvinnbare. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du besøke webområdet vårt: www.electrolux.com
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes.
Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere
det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
* Barer utvalgte modeller.
PL
Wymogi bezpieczeństwa i ostrzeżenie
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
OSTRZEŻENIE: Turbossawki*, będące wyposażeniem dodatkowym odkurzacza, są wyposażone w
obracające się szczotki, w których mogą zakleszczyć się małe przedmioty. Dlatego należy używać ich
ostrożnie i tylko do odkurzania odpowiednich powierzchni. Przed wyjęciem zakleszczonego przedmiotu lub
przystąpieniem do czyszczenia szczotki należy wyłączyć odkurzacz.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Zawsze odłączaj zasilanie przed czyszczeniem lub konserwacją odkurzacza.
Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.
Ostrzeżenie
To urządzenie zawiera połączenia elektryczne:
• Nie wciągaj do odkurzacza żadnych płynów
• Nie zanurzaj odkurzacza w żadnym płynie w celu umycia
• Wąż należy regularnie sprawdzać, a w razie stwierdzenia uszkodzenia nie wolno go używać.
Opisane powyżej czynności mogą poważnie uszkodzić silnik. Uszkodzenie takie nie jest objęte gwarancją.
Odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Nigdy nie używaj odkurzacza
• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
• do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami
• do odkurzania żarzących się lub zimnych popiołów, tlących się niedopałków itp.
• do odkurzania drobnego pyłu, np. gipsu, gruzu, cementu, mąki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przewodu zasilającego
• Należy regularnie sprawdzać, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
Nigdy nie wolno używać odkurzacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi
firmy Electrolux lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa. Uszkodzenie
przewodu zasilającego odkurzacza nie jest objęte gwarancją.
• Nigdy nie wolno ciągnąć ani podnosić odkurzacza, trzymając go za przewód zasilający.
Serwisowanie i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Electrolux. Odkurzacz należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
Informacje dla klienta i zasady ekologiczne
Firma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku
nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem. Dodatkowe
informacje na temat gwarancji i dane kontaktowe można znaleźć w ulotce gwarancyjnej dołączonej do
opakowania.
W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących odkurzacza lub informacji zawartych w instrukcji obsługi
prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: fl[email protected]
Zasady ekologiczne
Ten produkt zaprojektowano z troską o środowisko naturalne. Wszystkie części plastikowe zostały
oznakowane do utylizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej stronie Internetowej: www.electrolux.
com.
Materiał, z którego wykonano opakowanie, jest przyjazny dla środowiska i może zostać oddany do recyklingu.
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
* Tylko niektóre modele.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 10
13.06.16 18:17
PT
Avisos e requisitos de segurança
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão
ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
AVISO: As Escovas Turbos* têm escova rotativa que pode aprisionar objectos.Utilize-os com cuidado e
apenas nas superfícies para as quais são adequados. Desligue o aspirador antes de remover qualquer
objecto que tenha ficado aprisionado e antes de limpar a escova.
As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
Retire sempre a ficha da corrente antes de limpar ou tratar da manutenção do aparelho.
Nunca utilize o aspirador sem filtros.
Atenção
Este aparelho contém ligações eléctricas:
• Não aspire líquidos
• Não o mergulhe em líquidos para limpar
• A mangueira deve ser verificada regularmente e não deverá ser utilizada se estiver danificada.
Os procedimentos acima descritos podem causar sérios danos ao motor, não cobertos pela garantia.
Este aspirador destina-se apenas a uso doméstico.
Nunca utilize o aspirador
• Perto de gases inflamáveis, etc.
• Em objectos aguçados
• Em cinzas quentes, pontas de cigarros acesas, etc.
• Em pó fino, como por exemplo, gesso, cimento, farinha.
Precauções a ter com o cabo
• Verifique regularmente se a ficha e o cabo não estão danificados.
Nunca utilize o aspirador se o cabo estiver danificado.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, só deverá ser substituído por um centro de assistência
Electrolux autorizado, de modo a evitar quaisquer perigos.
A garantia não cobre os danos provocados ao cabo do aspirador.
• Nunca puxe nem levante o aspirador pelo cabo.
Toda a assistência e reparações devem ser efectuadas por um centro de assistência Electrolux autorizado.
Mantenha o aspirador num local seco.
Informação ao consumidor e política de s ustentabilidade
A Electrolux recusa qualquer responsabilidade por todos os danos decorrentes de um uso impróprio do
aparelho ou de modificações ilícitas efectuadas ao mesmo. Para obter informações mais detalhadas sobre
a garantia e contactos de consumidores, consulte o Folheto da Garantia incluído na embalagem.
Se tiver comentários a fazer sobre o aspirador ou sobre o manual de Instruções de Funcionamento, envienos uma mensagem de correio electrónico para fl[email protected]
Política de sustentatibilidade
Este produto foi concebido a pensar no ambiente. Todas as peças de plástico estão marcadas para fins de
reciclagem. Para obter informações detalhadas, consulte o nosso Web site: www.electrolux.com.
Os materiais de embalagem foram escolhidos por respeitarem o ambiente e podem ser reciclados.
Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para
reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo ] juntamente com os resíduos domésticos.
Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades
municipais. * Apenas determinados modelos.
RO
Cerinţă şi avertisment de siguranţă
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere
sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
AVERTISMENT: Turbo* din accesoriile aspiratorului au o perie rotativă în care se pot bloca piese. Vă rugăm
să le utilizaţi cu atenţie doar pe suprafeţele recomandate. Vă rugăm să opriţi aspiratorul înainte de a scoate
piesele blocate sau înainte de a curăţa peria.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
Scoateţi întotdeauna fişa din priză înainte de a curăţa sau întreţine aparatul.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără filtrele acestuia.
Atenţie
Acest aparat este prevăzut cu conexiuni electrice:
• Nu aspiraţi niciodată lichide
• Nu scufundaţi aparatul în niciun lichid pentru curăţare
• Furtunul trebuie verificat periodic şi nu trebuie folosit în cazul în care este deteriorat.
Cele de mai sus pot cauza deteriorări grave motorului, deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
Aspiratorul este destinat exclusiv pentru uz casnic.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul
• În apropierea unor gaze sau alte substanţe inflamabile
• Pe obiecte tăioase
• Pentru cenuşă fierbinte sau rece, mucuri de ţigară nestinse etc.
• Pentru praf fin, de exemplu tencuială, ciment,făină.
Precauţii legate de cablul de alimentare
• Verificaţi periodic integritatea cablului şi a fişei de racordare la priză. Nu folosiţi niciodată un aspirator al
cărui cablu de alimentare este deteriorat.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de un
centru de service autorizat de Electrolux. Deteriorarea cablului electric al aspiratorului nu este acoperită de
garanţie.
• Nu mutaţi şi nu ridicaţi niciodată aspiratorul trăgând de cablu.
Toate operaţiile de service şi reparaţiile trebuie efectuate de un centru de service autorizat de Electrolux.
Păstraţi aspiratorul într-un loc uscat.
Informaţii pentru clienţi şi politica de durabilitate
Electrolux nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare a
aparatului sau în cazul în care se aduc modificări aparatului. Pentru mai multe detalii privind garanţia şi
contactele pentru clienţi consultaţi Broşura de garanţie din pachet
Dacă aveţi comentarii referitoare la aspirator sau la manualul cu Instrucţiuni de funcţionare, trimiteţi-ne un
e-mail la adresa fl[email protected]
Politica de durabilitate
Acest produs este conceput în conformitate cu normele de protecţie a mediului înconjurător. Toate
componentele din plastic sunt marcate în scopul reciclării. Pentru detalii vizitaţi site-ul nostru web: www.
electrolux.com
Ambalajul este ales pentru a fi ecologic şi poate fi reciclat.
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor
din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
* Disponibil numai pentru unele modele.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 11
13.06.16 18:17
RU
Меры предосторожности
Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями
только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать
прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией. Очистка и
доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без
присмотра.
ВНИМАНИЕ! «Турбощетка»* оснащены вращающейся щеткой, в которой могут застревать различные
предметы. Используйте их только для очистки поверхностей, для которых она предназначена, и
соблюдайте при этом осторожность. Перед извлечением застрявших предметов или очисткой щетки
выключайте пылесос.
Не разрешайте детям играть с прибором.
Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора и уходом за ним.
Не пользуйтесь пылесосом без фильтров.
Осторожно!
Прибор содержит электрические провода.
• Не применяйте для сбора жидкостей
• Для мытья прибора не погружайте его в жидкость.
• Регулярно проверяйте шланг и не пользуйтесь им при повреждении.
Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, не подпадающим под действие
гарантии.
Данный пылесос предназначен только для бытового применения.
Не пользуйтесь пылесосом:
• Вблизи легковоспламеняющихся газов и т. п.;
• для чистки острых предметов;
• при уборке горячей или остывшей золы, непогашенных окурков и т. п.;
• при уборке мелкой пыли, например от штукатурки, бетона, муки.
Меры предосторожности при обращении со шнуром питания
• Регулярно проверяйте, не поврежден ли шнур или штепсельная вилка. Пользоваться пылесосом с
поврежденным шнуром питания запрещается.
• В целях безопасности поврежденный шнур следует заменять только в авторизованном сервисном
центре Electrolux. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения шнура питания
пылесоса.
• Не тяните и не поднимайте пылесос за шнур.
Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только в авторизованном сервисном
центре Electrolux. Храните пылесос в сухом месте.
Информация для потребителя и экологическая политика
Electrolux не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный из-за неправильного
использования данного бытового прибора или внесения в него изменений. Подробная гарантия и список
сервисных центров приведены в гарантийной брошюре комплекта прибора.
Ваши замечания о пылесосе и руководстве по эксплуатации сообщайте по электронной почте fl[email protected]
electrolux.com.
Забота об окружающей среде
Пылесос разработан с учетом требований охраны окружающей среды. Все пластиковые детали
помечены для вторичной переработки. Подробнее на нашем вебсайте: www.electrolux.com Материал
упаковки подобран с учетом заботы об окружающей среде и подлежит переработке.
Материалы с символом
следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.
* Только для отдельных моделей.
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 12
SE
Säkerhetskrav och varning
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är
förknippade med användningen.
VARNING: Det tillhörande turbomunstycken har en roterande borste där delar kan fastna. Var god använd
det med försiktighet och endast på avsedda ytor. Var god stäng av dammsugaren före du tar bort delar
som fastnat eller före du rengör borsten.
Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.
Koppla alltid från dammsugaren från eluttaget innan rengöring och skötsel.
Använd aldrig dammsugaren utan filter.
Varning!
Den här dammsugaren innehåller elektriska anslutningar:
• Sug aldrig upp vätska.
• Sänk inte ned enheten i vätska för rengöring
• Slangen bör kontrolleras regelbundet och ska inte användas om den är skadad.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn och dessa skador omfattas inte av dammsugarens
garanti.
Dammsugaren är endast avsedd för hemmabruk.
Använd aldrig dammsugaren
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande
• För att dammsuga upp vassa föremål
• För att dammsuga upp varm eller kall aska, glödande cigarettfimpar ellerliknande.
• För att dammsuga upp fint damm, till exempel puts, betong eller mjöl.
Säkerhetsåtgärder för strömsladden
• Kontrollera regelbundet att stickpropp och sladd är i oskadat skick. Använd aldrig dammsugaren om
sladden är skadad.
• Om den är skadad måste den bytas ut av personal på ett auktoriserat Electrolux-servicecenter för att
undvika fara. Skador på dammsugarens sladd omfattas inte av garantin.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
All service och alla reparationer måste utföras av ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.
Förvara dammsugaren på en torr plats.
Konsumentinformation och policy om hållbar utveckling
Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i samband med olämplig användning eller vårdslös
hantering av enheten. Mer information om garanti och kontaktuppgifter finns i den garantibroschyr som
medföljer i förpackningen.
Om du har några synpunkter på dammsugaren eller den här bruksanvisningen kan du skicka ett
e-postmeddelande till oss via adressen fl[email protected]
Policy om hållbar utveckling
Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information
finns på vår webbplats: www.electrolux.com.
Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och kan återvinnas.* Kun visse modeller
Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
* Endast vissa modeller.
101 02 01 LS
13.06.16 18:17
SK
Bezpečnostné požiadavky a výstrahy
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby,
alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
UPOZORNENIE: Turbo hubice* majú rotačnú kefu, v ktorej môžu uviaznuť nečistoty. Používajte ich opatrne a
len na určených povrchoch. Pred odstraňovaním uviaznutých nečistôt alebo čistením kefy vypnite vysávač.
Nikdy nedovoľte, aby sa deti s prístrojom hrali.
Pred čistením alebo údržbou prístroja vždy vytiahnite kábel zo zásuvky.
Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.
Varovanie!
Tento prístroj obsahuje elektronické spoje.
• Nikdy nevysávajte tekutiny.
• Prístroj nečistite ponáraním do žiadnej tekutiny.
• Hadica by sa mala pravidelne kontrolovať a nesmie sa používať, ak je poškodená.
Nedodržanie týchto pravidiel môže spôsobiť vážne poškodenie motora, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Tento vysávač je určený iba na použitie v domácnosti.
Vysávač nikdy nepoužívajte na vysávanie:
• V blízkosti horľavých plynov atď.,
• ostrých predmetov,
• horúcich alebo studených uhlíkov, horiacich cigaretových ohorkov a pod.,
• jemného prachu, napr. z omietky, betónu, múky.
Opatrenia týkajúce sa kábla napájania
• Pravidelne kontrolujte, či nie sú zástrčka alebo šnúra poškodené. Nikdy nepoužívajte vysávač, ak je šnúra
poškodená.
• Ak je kábel napájania poškodený, môže ho vymeniť len technik autorizovaného servisného centra
spoločnosti Electrolux, aby sa predišlo úrazu. Na poškodenie kábla vysávača sa nevzťahuje záruka.
• Vysávač nikdy neťahajte ani nezdvíhajte za prívodnú šnúru.
Kompletný servis a opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux. Vysávač
skladujte na čistom a suchom mieste.
Informácie pre spotrebiteľa a stratégia trvalo udržateľného rozvoja.
Spoločnosť Electrolux nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním
spotrebiča alebo neoprávneným zasahovaním do spotrebiča. Ďalšie informácie o záruke a kontakty pre
spotrebiteľov nájdete v podmienkach záruky dodaných v balení. Ak máte pripomienky k vysávaču alebo
návodu na používanie, pošlite nám e-mail na adresu fl[email protected]
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Tento výrobok je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové súčasti sú označené na účely
recyklácie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.electrolux.com.
Použité baliace materiály nezaťažujú životné prostredie a možno ich recyklovať.
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na
recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
* Len niektoré modely.
SL
Varnostne zahteve in opozorila
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna
navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
OPOZORILO: Ročna turbo sesalna krtača* ima vrtečo krtačo, v katero se lahko ujamejo deli. Uporabljajte jo
previdno in samo na predvidenih površinah. Izklopite sesalnik, preden začnete odstranjevati ujete dele ali
čistiti krtačo.
Otroke je treba nadzirati, da se ne bodo igrali z aparatom.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Sesalnika ne uporabljajte brez filtrov.
Pozor
Aparat vsebuje električne priključke:
• Ne sesajte tekočin
• Pri čiščenju aparata ne potapljajte v vodo
• Redno preverjajte, ali je upogibljiva cev poškodovana in je v tem primeru ne uporabljajte
Navedeni vzroki lahko povzročijo resno okvaro motorja, ki je garancija ne krije.
Sesalnik je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
Sesalnika ne uporabljajte:
• Blizu vnetljivih plinov ipd.
• za sesanje ostrih predmetov
• za sesanje vroče ali hladne žlindre, tlečih cigaretnih ogorkov itd.
• za sesanje finega prahu, npr. mavca, betona ali moke
Opozorila v zvezi z električnim napajalnim kablom
• Redno preverjajte, če je kabel poškodovan. Sesalnika nikoli ne uporabljajte, če je kabel poškodovan.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le Electroluxov serviser, sicer se izpostavljate
nevarnosti.
Poškodbe napajalnega kabla sesalnika garancija ne krije.
• Sesalnika nikoli ne vlecite ali dvigujte za kabel.
Vsa vzdrževalna dela in popravila mora opraviti pooblaščeni Electroluxov servis. Sesalnik shranjujte na
suhem mestu.
Informacije za potrošnike in opis politike trajnostnega razvoja
Electrolux zavrača vso odgovornost za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe aparata ali zaradi
nepooblaščenega poseganja v aparat. Podrobnejše informacije o garanciji in kontaktnih podatkih za stranke
preberite v priloženi garancijski knjižici.
Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja ali komentarje v zvezi s sesalnikom ali navodili za uporabo, smo
vam na voljo na e-poštnem naslovu fl[email protected]
Politika trajnostnega razvoja
Pri načrtovanju tega izdelka smo poskrbeli tudi za varovanje okolja. Vsi plastični deli so označeni za
recikliranje. Podrobnosti lahko preberete na našem spletnem mestu: www.electrolux.com
Ovojnina je okolju prijazna in jo je mogoče reciklirati.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
* Le določeni modeli.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 13
13.06.16 18:17
SR
Bezbednosni zahtev i upozorenje
Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i osobe kojima nedostaje iskustvo i znanje, ukoliko im se obezbedi nadzor ili im se daju
uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i ukoliko shvajatu moguće opasnosti.
UPOZORENJE: Turbo mlaznice* imaju roturajuću četkicu u kojoj može do zaglavljivanja delova. Budite
oprezni prilikom njihove upotrebe i koristite ih samo na površinama za koje su predviđene. Kada je potrebno
da uklonite zaglavljene delove ili da očistite četko, obavezno prethodno isključite usisivač.
Decu treba kontrolisati da se ne bi igrala ovim uređajem.
Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.
Uvek isključite uređaj iz mrežnog napajanja, pre nego što započnete njegovo čišćenje ili održavanje.
Usisivač nikada nemojte koristiti bez njegovih filtera.
Oprez
Ovaj uređaj sadrži električne instalacije:
• Nikada ne usisavajte bilo kakvu tečnost
• Ne potapajte ga u bilo kakvu tečnost radi čišćenja
• Crevo treba redovno kontrolisati i ne sme se koristiti ukoliko je oštećeno.
Gore navedeno može prouzrokovati ozbiljna oštećenja na motoru, koja nisu pokrivena garancijom.
Usisivač je predviđen samo za kućnu upotrebu.
Nikada ne koristite usisivač
• U blizini zapaljivih gasova, itd.
• Na oštrim predmetima
• Na toplom ili hladnom pepelu, upaljenim opušcima cigareta, itd.
• Na finoj prašini, na primer gipsu, betonu, brašnu.
Mere predostrožnosti u vezi sa kablom za napajanje
• Redovno proveravajte da utičnica i kabl nisu oštećeni. Nikada nemojte koristiti usisivač ako je kabl
oštećen.
• Ako je kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog Electrolux servisnog centra kako bi se
izbegle eventualne opasnosti. Oštećenje na kablu usisivača nije pokriveno garancijom.
• Nikad ne vucite i ne odižite usisivač pomoću kabla.
Sve servisne radove i opravke mora da obavi ovlašćeni Electrolux servisni centar. Usisivač odlažite na
suvom mestu.
Informacije za potrošača i politika održivosti
Electrolux ne prihvata nikakvu odgovornost za sva oštećenja nastala usled nepravilne upotrebe uređaja ili u
slučajevima neovlašćenih intervencija na uređaju. Detaljnije informacije u vezi sa garancijom i kontaktima za
korisnike potražite u Garantnoj brošuri u ovom pakovanju
Ukoliko imate bilo kakve komentare na uređaj za čišćenje ili priručnih za njegovo korišćenje, molimo vas da
se e-poštom obratite na adresu fl[email protected]
Politika održivosti
Prilikom dizajniranja ovog uređaja vodilo se računa o životnoj sredini. Svi plastični delovi su označeni kao
podobni za recikliranje. Više informacija možete pronaći na našoj web lokaciji: www.electrolux.com
Materijal od koga je napravljena ambalaža izabran je tako da ne ugrožava životnu sredino i može da se
reciklira. Reciklirajte materijale sa ovim simbolom . Stavite ambalažu u odgovarajuće kontejnere radi
njenog recikliranja. Pomozite da se sačuva okolina i ljudsko zdravlje, i da se reciklira otpad od električnih i
nemojte bacati zajedno sa smećem. Proizvod
elektronskih uređaja. Uređaje obeležene ovim simbolom
vratite u lokalni centar za recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji.
* Samo pojedini modeli.
TR
Emniyet gereksinimleri ve uyarıları
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanım ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat verilerek gözetim altında veya
bilgilendirmek şartıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi
ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
UYARI: Turbo uç aksesuarı* içinde, parçaların sıkışabileceği bir döner fırça bulunur. Bu aksesuarı lütfen
dikkatle ve yalnızca belirtilen yüzeylerde kullanın. Sıkışan parçaları çıkarmadan veya fırçayı temizlemeden
önce lütfen elektrikli süpürgeyi kapatın.
Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak cihazla kesinlikle oynamaması sağlanmalıdır.
Cihazı temizlemeye veya bakımını yapmaya başlamadan önce daima fişini prizden çıkartın.
Elektrikli süpürgeyi asla filtreleri olmadan kullanmayın.
Dikkat
Bu cihazda elektrik bağlantıları bulunmaktadır:
• Asla sıvı çekmek için kullanmayın
• Temizlemek amacıyla asla herhangi bir sıvıya daldırmayın
• Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasar gördüğünde kullanılmamalıdır.
Yukarıda sayılanlar motora zarar verebilir; bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.
Elektrikli süpürge, yalnızca evde kullanım amaçlıdır.
Elektrikli süpürgeyi aşağıdaki durumlarda/yerlerde asla kullanmayın:
• Yanıcı gazlar vb. yakını
• Keskin cisimler üzerinde
• Sıcak veya soğuk küller, yanık sigara izmaritleri, vb.
• Örn. alçı, beton, un gibi ince tozlar.
Güç kablosu önlemleri
• Düzenli olarak fiş ve kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Kablonun hasarlı olduğu durumlarda
elektrikli süpürgeyi asla kullanmayın.
• Kablo hasar görürse, tehlikeli durumların engellenmesi açısından yetkili Electrolux servis merkezi tarafından
değiştirilmesi gerekir. Elektrikli süpürge kablosu hasarları garanti kapsamında değildir.
• Elektrikli süpürgeyi asla kablosundan tutarak çekmeyin veya kaldırmayın. Bütün servis ve onarım işlemleri
yetkili bir Electrolux servis merkezi tarafından yapılmalıdır. Elektrikli süpürgeyi kuru bir yerde saklayın.
Tüketici bilgileri ve sürdürülebilirlik politikası
Electrolux, cihazın uygun olmayan biçimde kullanılması veya kurcalanması nedeniyle oluşan hiçbir hasarın
sorumluluğunu kabul etmez. Garanti ve tüketiciler için iletişim bilgileriyle ilgili olarak ambalajdaki Garanti
Kitapçığına bakın
Elektrikli süpürge veya Kullanım Talimatları ile ilgili yorumlarınız için lütfen fl[email protected]
adresinden bize ulaşın
Sürdürülebilirlik politikası
Bu ürün, çevre üzerindeki etkileri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar, geri dönüştürme
işlemleri dikkate alınarak işaretlenmiştir. Ayrıntılar için web sitemizi ziyaret edin: www.electrolux.com
Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Şu sembole s
ahip malzemeler geri dönüştürülebilir. Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına
bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize
yardımcı olun. Ev atığı sembolü
gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
* Yalnızca belirli modellerde.
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 14
13.06.16 18:17
UA
AR
Вимоги техніки безпеки та попередження
Цей прилад може використовуватись дітьми старше 8 років та особами із зниженими фізичними,
сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння
пов’язаних з цим ризиків.
УВАГА! Турбо-насадки* оснащені щіткою, що обертається, в яку можуть потрапити сторонні
предмети. Користуйтесь ними з обережністю та лише на призначених для цього поверхнях. Перш
ніж видалити предмети, що потрапили на щітку, або перед очищенням щітки вимкніть пилосос.
Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом.
Слідкуйте за тим, щоб прилад було від’єднано від джерела живлення перед чищенням або ремонтом.
У жодному разі не використовуйте пилосос без фільтрів.
Увага!
Прилад містить електричні роз’єми:
• У жодному разі не збирайте рідину за допомогою пилососа
• Не поміщайте в середину пилососа рідину для чищення
• Шланг необхідно регулярно перевіряти і не використовувати в разі пошкодження.
Вищезгадане може призвести до серйозного пошкодження мотора, а таке пошкодження не
покривається гарантією.
Пилосос призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
У жодному разі не використовуйте пилосос:
• Поруч із газами, що легко займаються тощо;
• для прибирання гострих предметів;
• для збирання гарячої чи холодної золи, недопалків тощо;
• для збирання тонкодисперсного пилу, наприклад від штукатурки, бетону, або борошна;
Попередження щодо шнура живлення
• Перевірте, чи не пошкоджено кабель та вилку. У жодному разі не використовуйте пилосос, якщо
шнур живлення пошкоджено.
• Якщо шнур живлення пошкоджено, ремонт необхідно здійснювати лише в сервісному центрі
Electrolux в цілях безпеки. Пошкодження шнура пилососа не підлягає гарантійному ремонту.
• Ніколи не тягніть та не піднімайте пилосос за шнур.
Обслуговування та ремонт пилососа можуть виконувати лише авторизовані сервісні центри
Electrolux. Зберігайте пилосос у сухому місці.
Інформація для споживачів і політика захисту навколишнього середовища
Electrolux не несе жодної відповідальності за шкоду, спричинену внаслідок неналежного
використання пилососа або самовільного внесення змін у конструкцію пилососа. Докладніше про
гарантію та контактну інформацію для користувачів див. гарантійний талон, доданого до упаковки.
Якщо ви маєте пропозиції щодо покращення пилососа або посібника з експлуатації, зв’яжіться з
нами за електронною адресою fl[email protected]
Політика захисту навколишнього середовища
За своєю конструкцією цей виріб безпечний для довкілля. Всі пластмасові частини призначені для
повторного використання. Докладніше див. на веб-сайті: www.electrolux.com
Матеріали упаковки є екологічно безпечними і можуть використовуватися для повторної переробки.
Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом .Викидайте упаковку
у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та
здоров’я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не
викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
* Залежно від моделі
101 02 01 LS
ELU IFU-99 series_FC-EU2.indd 15
13.06.16 18:17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project