Zanussi | ZANCG22CB | User manual | ZANUSSI ZANCG20IW دليل الاستخدام

www.zanussi.com
Препоръчителна дюза│Doporučená hubice│Empfohlene Düse│Anbefalet mundstykke│Soovituslik otsak│Cepillo recomendado│Suositeltava suulake│Brosse recommandée│Recommended nozzle│Συνιστώμενο
ακροφύσιο│Preporučeni nastavak│Ajánlott szívófej│Spazzola consigliata│Rekomenduojamas antgalis│Ieteicams uzgalis│Aanbevolen mondstuk│Anbefalt munnstykke│Zalecana dysza│Escova recomendada│Perie
recomandată│Рекомендованная насадка│Rekommenderat munstycke│Priporočeni nastavek│Odporúčaná hubica│Препоручени наставак│Önerilen başlık│Рекомендована насадка│‫الفوهة الموصى بها‬
Cамо определени модели│Pouze u některých modelů│Nur bestimmte Modelle│Kun på visse modeller│Ainult kindlad mudelid│Solo algunos modelos│Vain tietyt mallit│Suivant les modèles
Certain models only│Ορισμένα μόνο μοντέλα│Samo određeni modeli│Csak egyes típusoknál│Solo per alcuni modelli│Tik tam tikriems modeliams│Turbouzgaļu aksesuāriem│Alleen
bepaalde modellen│Kun enkelte modeller│Tylko niektóre modele│Apenas em determinados modelos│Apenas em determinados modelos│Doar pentru anumite modele│Tолько отдельные
модели│Bara vissa modeller│Le določeni modeli│Len určité modely│Cамо код одређених модела│Yalnızca bazı modellerde│Залежно від моделі│‫طرز مختارة فقط│تاليدومال ضعب طقف‬
CH1260212
Български
Изисквания и предупреждения за безопасност
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
ВНИМАНИЕ: турбо накрайници* имат въртяща се четка, в която могат да попаднат части. Моля, използвайте
ги внимателно и само върху предназначени повърхности. Моля, изключете прахосмукачката, преди да
отстраните уловените части или да почистите четката. *Cамо определени модели.
Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без наблюдение.
Česky
Bezpečnostní požadavky a varování
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Ruční turbo hubice* jsou vybaveny otáčivým kartáčem, do kterého se mohou zachytit různé
předměty. Používejte je opatrně a pouze na určené povrchy. Před odstraňováním zachycených předmětů nebo
čištěním kartáče vysavač vypněte. *Pouze u některých modelů.
Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.
Преди почистване или извършване на техническо обслужване на уреда извадете щепсела от контакта.
Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Никога не използвайте прахосмукачката без филтри.
Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Внимание
Този уред има електрически връзки.
• Никога не всмуквайте течности с прахосмукачката
• Не потапяйте в течности при почистване
• Маркучът трябва да се проверява редовно и не трябва да се използва, ако е повреден.
Гореспоменатите действия може да причинят сериозна повреда на електродвигателя, която не се покрива
от гаранцията.
Прахосмукачката е само за домашна употреба.
Никога не използвайте прахосмукачката
• В близост до възпламеними газове и др.
• За остри предмети.
• Върху гореща или студена сгурия, за горящи угарки от цигари и др.
• За фин прах, например мазилка, бетон, брашно.
Предпазване на захранващия кабел
• Редовно проверявайте дали щепселът и кабелът не са повредени. Никога не ползвайте прахосмукачката,
ако кабелът е повреден.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само в упълномощен сервизен център на
Electrolux, за да се избегне опасност. Повреда в кабела на прахосмукачката не се покрива от гаранцията.
• Никога не дърпайте и не вдигайте прахосмукачката за кабела.
Всички ремонти и сервизно обслужване трябва да се извършват в упълномощен сервизен център на Electrolux.
Съхранявайте прахосмукачката на сухо място.
Информация за потребителя
Electrolux не носи никаква отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на уреда или в случаи
на манипулации по уреда. За по-подробна информация относно гаранцията и информация за контакт за
потребителите, вижте гаранционната карта, съдържаща се в опаковката. Ако имате забележки във връзка с
прахосмукачката или ръководството с инструкции за работа, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл
на: floorcare@electrolux.com.
Правила за надеждна експлоатация
Този продукт е разработен с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части за рециклиране са
маркирани . За повече подробности посетете нашия уебсайт: www.electrolux.com.
Опаковъчните материали са безопасни за околната среда и могат да се рециклират.
Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със
символа заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Обявените стойности върху енергийния етикет са измерени съгласно изискваните методи за имерване
(EN60312-1).
Nikdy vysavač nepoužívejte bez filtrů.
Varování
Zařízení obsahuje elektrické spoje.
• Nikdy nevysávejte tekutiny.
• Při čištění neponořujte do vody.
• Hadici je potřeba pravidelně kontrolovat a nesmí se používat, pokud je poškozená.
Výše uvedené předměty a materiály mohou způsobit vážné poškození motoru – poškození, na které se nevztahuje záruka.
Tento vysavač je určen pouze k domácímu použití.
Nikdy nevysávejte
• V blízkosti hořlavých plynů, atd.,
• ostré předměty,
• žhavý ani chladný popel, hořící cigaretové nedopalky atd.,
• jemný prach, například ze sádry, betonu, mouky.
Manipulace s přívodní šňůrou
• Pravidelně kontrolujte, není-li zástrčka a šňůra poškozena. Nikdy nepoužívejte vysavač s poškozenou šňůrou.
• Dojde-li k poškození přívodní šňůry, musí být vyměněna v autorizovaném servisním centru společnosti Electrolux, aby se předešlo nebezpečným situacím. Na poškození šňůry vysavače se záruka nevztahuje.
• Vysavač nikdy netahejte nebo nezvedejte za přívodní šňůru.
Veškerou údržbu a opravy smějí provádět pouze autorizovaná servisní centra společnosti Electrolux.
Vysavač uchovávejte na suchém místě.
Informace pro spotřebitele
Společnost Electrolux odmítá veškerou zodpovědnost za jakákoli poškození vzniklá vinou nesprávného
používání přístroje nebo manipulací s přístrojem. Podrobnější informace o záruce a kontakty pro uživatele
naleznete v brožurce Záruka, která je součástí balení. Pokud máte jakékoli připomínky ohledně vysavače nebo
návodu k použití, zašlete je prosím e-mailem na adresu floorcare@electrolux.com.
Zásady pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové díly jsou označeny pro účely recyklace. Více informací naleznete na našem serveru: www.electrolux.com.
Obalový materiál je ekologický a může být recyklován.
Recycle the materials with the symbol . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
Uvedené hodnoty na energetickém štítku jsou naměřeny podle vyžadované metodiky měření (EN60312-1).
CH1260209
Deutsch
Sicherheitsanforderung und Warnung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangeln dem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und
die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
WARNUNG: Turbodüsen* besitzen rotierende Bürsten, in denen sich Teile festsetzen können. Verwenden Sie die Düsen
vorsichtig und nur auf den dafür vorgesehenen Oberflächen. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie festsitzende Teile
entfernen oder die Bürsten reinigen. *Nur bestimmte Modelle.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
Dansk
Sikkerhedskrav og -advarsel
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
ADVARSEL: Turbomundstykker*, der er tilbehør, har en roterende børste, hvor dele kan blive indfanget. Brug
dem med forsigtighed og kun på overflader, der er beregnet til det. Sluk for støvsugeren, inden du fjerner de
indfangede dele, eller rengør børsten. *Kun på visse modeller.
Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.
Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden overvågning.
Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter.
Brug aldrig støvsugeren uden filtre.
Vorsicht
Dieses Gerät besitzt elektrische Verbindungen.
• Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
• Zum Reinigen nicht in Flüssigkeit tauchen.
• Der Schlauch ist regelmäßig zu überprüfen und darf bei Beschädigung nicht benutzt werden.
Oben Genanntes kann den Motor ernsthaft beschädigen. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
Dieser Staubsauger ist ausschließlich zur Verwendung
im Haushalt bestimmt.
Bemærk
Dette apparat indeholder elektriske komponenter.
• Støvsug aldrig væsker af nogen art.
• Undlad at nedsænke støvsugeren i vand ved rengøring af denne.
• Slangen skal kontrolleres regelmæssigt og må ikke benyttes, hvis den er beskadiget.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals
• In der Nähe von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten.
• Für scharfkantige Gegenstände.
• Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen, etc.
• Für feinen Staub, z. B. Gips, Beton oder Mehl.
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Netzkabels
• Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Staubsauger niemals benutzen, wenn das Netzkabel
beschädigt ist.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem autorisierten Electrolux-Servicezentrum ausgetauscht werden. Schäden am Kabel des Staubsaugers werden von der Garantie nicht abgedeckt.
• Den Staubsauger niemals am Netzkabel ziehen oder hochheben.
Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen vom autorisierten Electrolux-Kundendienst durchgeführt werden.
Staubsauger an einem trockenen Ort aufbewahren.
Verbraucherinformationen
Electrolux übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den unsachgemäßen Einsatz des Geräts oder unbefugten
Eingriff in den Staubsauger entstehen. Nähere Einzelheiten zur Garantie sowie Ansprechstellen für Verbraucherfragen finden
Sie im beigelegten Garantieheft. Wenn Sie Fragen oder Hinweise zum Staubsauger
oder zur Bedienungsanleitung haben oder aber wenn Sie praktisches Zubehör benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an
floorcare@electrolux.com.
Nachhaltigkeitsgrundsätze
Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke markiert. Einzelheiten darüber finden Sie auf unserer Website www.electrolux.de.
Das Verpackungsmaterial wurde mit Blick auf Umweltfreundlichkeit ausgewählt und kann wiederverwertet werden.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem
Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Die angegebenen Werte zum Energielabel wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß EN60312-1) ermittelt.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren. Garantien dækker ikke denne form for skade.
Støvsugeren er kun til husholdningsbrug.
Brug aldrig støvsugeren i følgende tilfælde:
• I nærheden af brandbare luftarter, gas, etc.
• Til skarpe genstande.
• Til varme eller kolde kul, tændte cigaretskod, etc.
• Til flyvestøv som for eksempel puds, beton eller mel o. lign.
Sikkerhedsforanstaltninger for el-ledning
• Kontroller jævnligt, at stik og ledning ikke er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret Electrolux-serviceværksted af hensyn til sikkerheden. Beskadigelse af støvsugerens ledning er ikke dækket af garantien.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret Electrolux-serviceværksted.
Opbevar støvsugeren et tørt sted.
Forbrugerinformation
Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for alle skader opstået pga. forkert brug eller manipulation af apparatet.
Se garantihæftet i emballagen for at få yderligere oplysninger om garanti og forbrugerkontakter. Hvis du har
kommentarer til støvsugeren eller brugervejledningen, er du velkommen til at sende en e-mail til os på floorcare@electrolux.com.
Produktpolitik
Dette produkt er udviklet under hensyntagen til miljøet. Alle plasticdele er mærket med henblik på genbrug. Se
vores hjemmeside for flere oplysninger: www.electrolux.dk.
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp
med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
De erklærede værdier på energimærket er målt i overensstemmelse med de påkrævede målemetoder (EN603121).
CH1260209
Eesti keeles
Ohutusnõuded ja hoiatamine
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega inimesed
või kogemuste ega teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
HOIATUS: Turbo-otsikud* on varustatud pöörleva harjaga, mille sisse võivad esemed kinni jääda. Kasutage neid
otsikuid ettevaatlikult ja ainult sobivatel pindadel. Enne kinnijäänud esemete eemaldamist või harja puhastamist
lülitage tolmuimeja kindlasti välja. *Ainult kindlad mudelid.
Español
Requisito y advertencia de seguridad
Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo,
siempre que cuenten con instrucciones o supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
ADVERTENCIA: Las boquillas turbo* de mano auxiliares tienen un cepillo giratorio en el que las piezas pueden
quedar atrapadas. Utilícelos con precaución y solo en las superficies indicadas. Apague la aspiradora antes de
extraer las piezas atrapadas o de limpiar el cepillo. *Solo algunos modelos.
Laste järele tuleks vaadata, et nad seadmega ei mängiks.
Se deberá controlar que los niños no jueguen con este electrodoméstico.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
Las tareas de limpieza y mantenimiento no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.
Alati ühendage pistik vooluvõrgust lahti enne seadme puhastamist või hooldamist.
Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar o hacer cualquier labor de mantenimiento en
el aparato.
Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma filtriteta.
Ettevaatust
Tegemist on elektriseadmega.
• Ärge kunagi imege vedelikku.
• Mitte kasta puhastamiseks vette.
• TVoolikut tuleks regulaarselt kontrollida; vigastatud voolikut ei tohi kasutada.
Ülaltoodu eiramine võib rikkuda tolmuimeja mootorit – kahjusid garantii ei korva.
See tolmuimeja on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
Ärge kasutage kunagi tolmuimejat
• kergsüttivate gaaside jms läheduses,
• teravatel esemetel,
• hõõguva või jahtunud söe, süüdatud sigaretikonide jmt. eemaldamiseks,
• peene tolmu, näiteks krohvi, tsemendi ja jahu eemaldamiseks.
Toitejuhtme ohutusnõuded:
• Kontrollige regulaarselt, et pistik ja toitejuhe oleksid terved. Ärge kunagi kasutage vigastatud toitejuhtmega
tolmuimejat.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab seda ohu ära hoidmiseks asendama ainult volitatud Electroluxi teeninduskeskus. Tolmuimeja toitejuhtme vahetamist garantii ei kata.
• Ärge kunagi tõmmake ega tõstke tolmuimejat juhtmest.
Kogu hooldustöö ja remont tuleb teha Electroluxi volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke tolmuimejat kuivas.
Klienditeave ning jätkusuutlikkuse poliitika
Electrolux ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme valest kasutamisest või selle muutmisest. Vaadake
Garantiivoldikut pakendis täpsemalt garantiid ja kliendi kontakte. Kui Teil on kommentaare tolmuimeja või
tööjuhiste kohta, palun saatke meile kiri aadressile floorcare@electrolux.com.
Jätkusuutlikkuse poliitika
Selle toote valmistamisel on arvestatud keskkonnaga. Kõik taaskäideldavad plastosad on vastavalt märgistatud.
Täpsemalt vaadake meie veebisaiti www.electrolux.com.
Pakkematerjalid on valitud keskkonnasõbralikult ja neid saab taaskasutada.
Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või
pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
Energiamärgisel deklareeritud väärtused on mõõdetud vastavalt nõutud mõõtmismeetoditele (EN60312-1).
No utilice nunca la aspiradora sin sus filtros.
Precaución
Este aparato contiene conexiones eléctricas.
• Nunca aspire líquidos.
• Para limpiarlo, no sumerja el aparato en ningún líquido.
• Debe comprobarse periódicamente el tubo flexible y no utilizarlo si está deteriorado.
Estas materias podrían ocasionar graves daños en el motor, que no están cubiertos por la garantía.
La aspiradora está diseñada exclusivamente para uso doméstico.
No utilice nunca la aspiradora
• en las proximidades de gases inflamables, etc.,
• con objetos punzantes,
• con cenizas candentes o frías, colillas de cigarro encendidas, etc.,
• con polvo fino, por ejemplo, yeso, cemento o harina.
Precauciones con el cable de alimentación
• Compruebe periódicamente que el enchufe y los cables no están dañados. No utilice nunca la aspiradora si el
cable no está en perfectas condiciones.
• Si el cable no está en perfectas condiciones, sólo debe ser sustituido por un centro técnico de Electrolux, para
evitar peligros. La garantía no cubre los daños ocasionados al cable del aparato.
• No utilice el cable para tirar de la aspiradora o levantarla.
Todos los servicios y reparaciones deberán ser efectuados por un centro técnico autorizado de Electrolux.
Guarde la aspiradora en un lugar seco.
Información al consumidor
Electrolux no se hace responsable de ningún daño que pudiera derivarse del uso incorrecto del aparato o de
haber realizado manipulaciones en él. Para obtener más detalles de la garantía y los contactos de los consumidores, consulte el folleto de garantía de la caja. Si desea realizar algún comentario sobre la aspiradora o sobre el
manual de instrucciones, envíenos un mensaje electrónico a floorcare@electrolux.com.
Política de sostenibilidad
Este producto ha sido diseñado para respetar el medio ambiente. Todos los componentes de plástico llevan el
distintivo de reciclaje. Consulte los detalles en nuestro sitio web www.electrolux.com.
Se ha elegido un material de embalaje que sea respetuoso con el medio ambiente y se pueda reciclar.
Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para
su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.
Los valores declarados en la etiqueta energética se han medido según los métodos de medición exigidos
(EN60312-1).
CH1260209
Suomi
Turvaohjeet ja varoitukset
Alle 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä
tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja auttaa ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
VAROITUS: Turbosuulakkeissa* on pyörivä harja, johon esineet voivat jäädä kiinni. Käytä niitä varoen ja ainoastaan pintoihin, joihin ne on tarkoitettu. Kytke pölynimuri pois päältä ennen kiinni jääneiden esineiden poistamista tai harjan puhdistamista. *Vain tietyt mallit.
Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Irrota virtajohto aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja huoltamista.
Älä koskaan käytä imuria, jos suodattimia ei ole asennettu.
Varoitus
Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä.
• Älä koskaan imuroi nestettä.
• Älä puhdista upottamalla veteen.
• Letku on tarkistettava säännöllisesti. Imuria ei saa käyttää, jos letku on vaurioitunut.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita, joita takuu ei korvaa.
Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Älä koskaan käytä imuria
• syttyvien kaasujen yms. lähellä,
• terävien esineiden imuroimiseen,
• kuuman tai kylmän tuhkan tai esimerkiksi palavien savukkeiden imuroimiseen,
• hienon pölyn, kuten kipsin, betonin ja jauhojen imuroimiseen.
Virtajohtoon liittyvät turvaohjeet
• Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on vioittunut.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetussa Electrolux-huoltoliikkeessä vaaran välttämiseksi.
Virtajohdon vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
• Älä vedä tai nosta pölynimuria johdosta.
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava valtuutetun Electrolux-huoltoliikkeen tehtäväksi.
Säilytä imuria kuivassa paikassa.
Kuluttajaneuvonta
Electrolux kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai
laitteeseen tehdyistä muutoksista. Lisätietoja takuusta ja yhteystiedot löytyvät pakkauksen mukana toimitetusta
takuuvihkosesta. Jos sinulla on huomautettavaa pölynimurista tai näistä käyttöohjeista, voit lähettää meille
sähköpostia osoitteeseen floorcare@electrolux.com.
Kestävä suunnittelu
Tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkökohdat huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätysmerkillä. Lisätietoja on sivustossamme osoitteessa www.electrolux.com.
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
Energiamerkinnän ilmoitetut arvot mitataan vaadittujen mittausmenetelmien (EN 60312-1) mukaisesti.
Français
Précautions de sécurité et avertissement
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être
surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques
encourus.
AVERTISSEMENT: Les brosses Turbo* sont dotées d’une brosse rotative dans laquelle des objets peuvent se coincer.
Veuillez les utiliser avec précaution et uniquement sur des surfaces adaptées. Éteignez l’aspirateur avant de retirer les
objets coincés ou de nettoyer la brosse. *Suivant les modèles.
Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu’ils ne jouent avec cet appareil.
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Toujours débrancher la fiche de la prise avant toute opération de nettoyage ou d’entretien de votre aspirateur.
Ne jamais utiliser l’aspirateur sans filtres.
Attention
Cet appareil comporte des connexions électriques :
• Ne jamais aspirer de liquide.
• Pour nettoyer l’appareil, ne le plonger dans aucun liquide.
• Le flexible doit être régulièrement vérifié et ne doit pas être utilisé s’il est endommagé.
Les éléments susmentionnés peuvent provoquer de graves dommages au moteur.
La garantie ne prend pas en charge ce type de dommage. Cet aspirateur est exclusivement destiné à un usage domestique.
Ne jamais utiliser l’aspirateur
• À proximité de gaz inflammables, etc.
• Sur des objets pointus.
• Sur des cendres chaudes ou refroidies, des mégots de cigarettes incandescents, etc.
• Sur des particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
Précautions d’emploi du cordon d’alimentation
• Vérifier régulièrement que la prise et le cordon ne sont pas endommagés. Ne jamais utiliser l’aspirateur si le cordon
est endommagé.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il peut uniquement être remplacé dans un Centre Service Agréé Electrolux, afin d’éviter tout danger. Les dommages portés au cordon de l’aspirateur ne sont pas couverts par la garantie.
• Ne jamais tirer ni soulever l’aspirateur par le cordon.
Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées dans un Centre Service Agréé Electrolux.
Ranger l’aspirateur dans un endroit sec.
Informations consommateur
Electrolux décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation incorrecte de
l’appareil ou en cas de modification de l’appareil. Pour plus d’informations sur la garantie et les points
de contact consommateur, voir le livret de garantie inclus dans l’emballage. Pour nous transmettre vos commentaires
sur l’aspirateur ou sur les instructions d’utilisation, envoyez un e-mail à l’adresse floorcare@electrolux.com.
Appareil en fin de vie
Ce produit a été conçu dans un souci de respect de l’environnement. Tous les éléments en plastique
sont marqués à des fins de recyclage. Pour plus de détails, visiter notre site Web: www.electrolux.com.
Les emballages sélectionnés sont sans danger pour l’environnement et recyclables.
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
Les valeurs déclarées sur l’étiquette énergétique ont été mesurées conformément aux méthodes de mesure requises
(EN60312-1).
CH1260209
English
Safety requirements and warning
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if the have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Ελληνικά
Απαιτήσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
WARNING: Turbo nozzles* have a rotating brush in which parts may become entrapped. Please use them with
caution and only on intended surfaces. Please turn the vacuum cleaner off before removing entrapped parts or
cleaning the brush. *Certain models only.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Turbo του εξαρτήματος* χειρός διαθέτουν περιστρεφόμενη βούρτσα στην οποία μπορεί να
εγκλωβιστούν αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε τα με προσοχή και μόνο στις επιφάνειες για τις οποίες προορίζονται.
Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν αφαιρέσετε τα εγκλωβισμένα αντικείμενα ή πριν καθαρίσετε τη
βούρτσα. *Ορισμένα μόνο μοντέλα.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance.
Να αποσυνδέετε πάντα το φις από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
Never use the vacuum cleaner without its filters.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρα.
Caution
This appliance contains electrical connections.
• Never vacuum any liquid.
• Do not immerse in any liquid for cleaning.
• The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
Προσοχή
Η συσκευή αυτή περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις.
• Μην αναρροφάτε ποτέ κανένα υγρό.
• Μην τη βυθίζετε σε οποιαδήποτε υγρό για καθαρισμό.
• Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελέγχεται τακτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, αν έχει κάποια φθορά.
Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στον κινητήρα, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
The above can cause serious damage to the motor, which is not covered by the warranty.
This vacuum cleaner is for domestic use only.
Never use vacuum cleaner
• Close to flammable gases, etc.
• On sharp objects.
• On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
• On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.
Power cord precautions
• Regularly check that the plug and cord are not damaged. Never use the vacuum cleaner if the cord is damaged.
• If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized Electrolux service centre in order to avoid a
hazard. Damage to the vacuum cleaner’s cord is not covered by the warranty.
• Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
All servicing and repairs must be performed by an authorized Electrolux service centre.
Store the vacuum cleaner in a dry place.
Consumer information
Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of
tampering with the appliance. For more details of warranty and consumers’ contacts see the Warranty Booklet in
the packaging. If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual please e-mail us
at floorcare@electrolux.com.
Sustainability policy
This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
For details see our website: www.electrolux.com.
The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect
the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances.
Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal office.
The declared values on the energy label are measured according to the required measurement methods
(EN60312-1).
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα
• Κοντά σε εύφλεκτα αέρια, κλπ.
• Πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα.
• Πάνω σε καυτές ή κρύες στάχτες, αναμμένα αποτσίγαρα κλπ.
• Πάνω σε ψιλή σκόνη, όπως σκόνη από σοβάδες, τσιμέντο, αλεύρι.
Προφυλάξεις για το καλώδιο τροφοδοσίας
• Ελέγχετε τακτικά αν η πρίζα και το καλώδιο λειτουργούν σωστά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική
σκούπα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.
• Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
υποστήριξης της Electrolux για αποφυγή κινδύνων. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές του καλωδίου της
ηλεκτρικής σκούπας.
• Ποτέ μην τραβάτε και μην σηκώνετε την ηλεκτρική σκούπα από το καλώδιο.
Όλες οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης
της Electrolux.
Αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα σε στεγνό μέρος.
Πληροφορίες για τον καταναλωτή
Η Electrolux αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες από εσφαλμένη χρήση της συσκευής ή από παρέμβαση
στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την επικοινωνία του καταναλωτή, δείτε
το Φυλλάδιο Εγγύησης στη συσκευασία. Εάν έχετε κάποια σχόλια σχετικά με τη σκούπα ή με το εγχειρίδιο των
Οδηγιών Λειτουργίας, επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση floorcare@electrolux.com.
Πολιτική βιωσιμότητας
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με περιβαλλοντική συνείδηση. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημειωμένα με σκοπό
να ανακυκλωθούν. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστοτόπο μας www.electrolux.com.
Το υλικό της συσκευασίας έχει επιλεγεί έτσι ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να ανακυκλωθεί.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που
φέρουν το σύμβολο Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Οι δηλωθείσες τιμές στη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας μετρώνται σύμφωνα με τις απαιτούμενες μεθόδους
μέτρησης (EN60312-1).
CH1260209
Hrvatski
Magyar
Sigurnosni zahtjevi i upozorenja
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu
sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Biztonsági követelmények és figyelmeztetések
Korlátozott fizikai, mentális vagy érzékelési képességű személy (ideértve a 8 év alatti gyermekeket is), továbbá
a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működtetheti, ha a biztonságáért felelős
személy útmutatással látta el vagy gondoskodik a felügyeletéről.
UPOZORENJE: Ručne turbo četke* imaju rotirajuće četke u koje se dijelovi mogu zaglaviti. Pažljivo ih upotrebljavajte i samo na za to namijenjenim površinama. Obavezno isključite usisavač prije uklanjanja zaglavljenih
dijelova ili čišćenja četke. *Samo određeni modeli.
FIGYELEM: A turbófej beépített* forgókefével rendelkezik, melybe apró tárgyak beszorulhatnak. Kérjük,
elővigyázatosan és csak az előírt típusú felületeken használja. Mielőtt a beszorult tárgyat eltávolítaná, feltétlenül
kapcsolja ki a porszívót. *Csak egyes típusoknál.
Potreban je nadzor nad djecom kako se ne bi igrala aparatom.
Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett működtethetik, és ügyelni kell arra, hogy ne használják játékra.
Djeca ne smiju čistiti i koristiti uređaj bez nadzora.
Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
Uvijek izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja i održavanja aparata.
A készüléket tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa.
Nikada ne koristite usisivač bez njegovih filtara.
A porszívót soha ne használja a hozzá tartozó szűrők nélkül.
Oprez
Uređaj ima električne priključke.
• Nikada nemojte usisavati bilo kakvu tekućinu.
• Ne uranjajte ga ni u kakvu tekućinu zbog čišćenja.
• Redovito provjeravajte crijevo i ne koristite ga u slučaju oštećenja.
Vigyázat
A készülék elektromos csatlakozásokat tartalmaz.
• Ne szívjon fel folyadékot a porszívóval.
• Ne tegye a porszívót folyadékba tisztítás céljából.
• A gégecsövet rendszeresen ellenőrizni kell, és sérülés esetén nem szabad használni.
A felsorolt esetekben a motor súlyosan károsodhat, és erre nem terjed ki a garancia.
A porszívót kizárólag háztartási célra szabad használni.
U protivnom mogu nastati ozbiljna oštećenja motora – oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.
Usisivač je namijenjen isključivo uporabi u domaćinstvu.
Nikada ne koristite usisivač
• Blizu zapaljivih plinova i sl.
• Za usisavanje oštrih predmeta.
• Vrućih ili ohlađenih ugaraka, upaljenih opušaka itd.
• Za usisavanje sitne prašine poput gipsa, cementa, brašna.
Soha ne használja a porszívót
• Gyúlékony gázok stb. közelében,
• éles tárgyak felszívására,
• izzó vagy kialudt parázs, illetve égő cigarettavégek felszívására,
• finom por, például gipsz, cement vagy liszt felszívására.
Usluge održavanja i popravaka moraju biti izvedene u ovlaštenom Electroluxovom servisu.
Usisivač odlažite na suhom mjestu.
A hálózati tápkábellel kapcsolatos előírások
• Időnként ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a csatlakozó vagy a kábel. Ne használja a porszívót, ha a kábel
sérült.
• Ha a kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében csak hivatalos Electrolux márkaszervizben cserélhetik ki. A
garancia nem vonatkozik a porszívó kábelének károsodására.
• Soha ne húzza és ne emelje fel a porszívót a kábelénél fogva.
A karbantartási és javítási munkák csak hivatalos Electrolux márkaszervizben végezhetők el.
A porszívót száraz helyen tárolja.
Informacije za korisnike
Electrolux ne prihvaća nikakvu odgovornost za sva oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg korištenja uređaja
ili u slučaju nestručnog rukovanja uređajem. Druge pojedinosti o jamstvu i korisničkim kontaktima pogledajte u
jamstvenoj knjižici u paketu. Imate li bilo kakvih komentara u vezi s usisivačem ili uputama za rad, obratite nam
se e-poštom na floorcare@electrolux.com.
Vásárlói tájékoztató
Az Electrolux nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárral kapcsolatban, amely a készülék helytelen használatából vagy bármilyen átalakításából ered. A garancia részleteit és a kapcsolatfelvételi lehetőségeket a csomaghoz
mellékelt garancia könyv tartalmazza. Észrevételeit a porszívóval vagy a használati útmutatóval kapcsolatban
e-mailben a floorcare@electrolux.com címen várjuk.
Politika zaštita okoliša
Ovaj proizvod izrađen je na način koji je prihvatljiv za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje. Pojedinosti potražite na našim web stranicama: www.electrolux.com.
Ambalaža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati.
Környezetvédelmi irányelvek
A termék tervezésekor és gyártásakor figyelembe vettük a környezetvédelmi szempontokat. Az összes műanyag
alkatrészt elláttuk az újrahasznosítást célzó jelöléssel. Részleteket webhelyünkön, a következő címen olvashat:
www.electrolux.com.
A csomagolás anyaga környezetbarát és újrahasznosítható.
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.
Az energiacímkén feltüntetett értékek mérése az előírt mérési módszereknek (EN60312-1) megfelelően történt.
Upozorenja o električnom kabelu
• Redovno provjeravajte da li su utičnica i kabel neoštećeni. Ne upotrebljavajte usisavač ako je kabel oštećen.
• Ako je kabel oštećen, mora se zamijeniti u ovlaštenom Electroluxovom servisu da bi se izbjegla opasnost. Jamstvo ne uključuje oštećenja kabela usisivača.
• Usisavač nikad ne vucite i ne dižite za kabel.
Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite
u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktiraje nadležnu službu.
Deklarirane vrijednosti na energetskoj oznaci izmjerene su u skladu sa zahtijevanim metodama mjerenja
(EN60312-1).
CH1260209
Italiano
Lietuviškai
Requisiti e avvertenze per la sicurezza
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, solamente se
sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
Saugos reikalavimai ir įspėjimas
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti
šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
AVVERTENZA: Turbo degli accessori manuali* sono dotate di una spazzola rotante che potrebbe intasarsi. Utilizzarle con attenzione e soltanto sulle superfici adatte. Spegnere l’aspirapolvere prima di rimuovere eventuali oggetti intrappolati o pulire la spazzola. *Solo per alcuni modelli.
ĮSPĖJIMAS: Rankinių priedų turbininiai antgaliai* turi besisukantį šepetį, kuriame gali įsipainioti dalys. Naudokite juos atsargiai ir tik ant numatytųjų paviršių. Išjunkite dulkių siurblį prie pašalindami įsipainiojusias dalis arba
valydami šepetį. *Tik tam tikriems modeliams.
Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l’apparecchio.
Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir techninės priežiūros darbų.
Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione dell’apparecchio, scollegare la spina dall’alimentazione elettrica.
Visada prieš valydami arba atlikdami prietaiso priežiūrą ištraukite kištuką iš el. lizdo.
Non utilizzare mai l’aspirapolvere senza filtri.
Avvertenza
L’apparecchio contiene collegamenti elettrici.
• Non aspirare mai liquidi.
• Non immergere l’apparecchio in detergenti liquidi.
• Controllare regolarmente lo stato del flessibile e non utilizzarlo se danneggiato.
I casi sopracitati possono causare seri danni al motore e non sono coperti da garanzia.
L’aspirapolvere è destinato solo all’uso domestico.
Non utilizzare mai l’aspirapolvere
• In prossimità di gas infiammabili ecc.
• Su oggetti appuntiti.
• Su cenere calda o fredda, mozziconi di sigaretta accesi, ecc.
• Su polvere fine, ad esempio intonaco, calcestruzzo, farina.
Precauzioni per il cavo elettrico
• Controllare regolarmente che la spina e il cavo non siano danneggiati. Non utilizzare l’aspirapolvere se il cavo è
danneggiato..
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza Electrolux autorizzato per evitare eventuali pericoli. Gli eventuali danni al cavo dell’aspirapolvere non sono coperti dalla garanzia.
• Non utilizzare mai il cavo per tirare o sollevare l’aspirapolvere.
Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito presso un centro di assistenza autorizzato Electrolux.
Riporre l’aspirapolvere in un luogo asciutto.
Informazioni per l’utente
Electrolux declina ogni responsabilità per tutti i danni derivanti da un uso improprio o in caso di manomissione dell’apparecchio. Per ulteriori informazioni sui contatti in merito a garanzia e servizio clienti, consultare
l’opuscolo relativo alla garanzia accluso nella confezione. Per commenti relativi all’aspirapolvere o al manuale
delle Istruzioni per l’uso e per informazioni sui centri di assistenza tecnica autorizzati Electrolux chiamare il numero telefonico 0434/3951.
Politica della sostenibilità
Questo prodotto è progettato nel rispetto dell’ambiente. Tutte le parti in plastica sono riciclabili. Per ulteriori dettagli, consultare il sito Web: www.electrolux.com.
Il materiale di imballaggio è ecologico e riciclabile.
Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l’imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.
I valori dichiarati sull’etichetta relativa al consumo energetico vengono misurati conformemente ai metodi di
misurazione richiesti (EN60312-1).
Niekada nenaudokite siurblio be filtrų.
Įspėjimas
Šiame prietaise yra elektros jungčių.
• Niekada nesiurbkite jokių skysčių.
• Prietaiso nemerkite į jokį skystį, kurį norite išvalyti.
• Žarną reikia pastoviai tikrinti ir nenaudoti, jei ji pažeista.
Nesilaikant aukščiau išvardintų reikalavimų galima stipriai apgadinti variklį. Šių gedimų atveju garantija netaikoma.
Šis dulkių siurblys skirtas naudoti tik namuose.
Dulkių siurblio niekada nenaudokite
• Šalia degių dujų ar pan.
• Ant aštrių daiktų.
• Karšto arba šalto šlako, rusenančių nuorūkų ir pan.
• Smulkių dulkių, pvz., tinko, betono, miltų.
Perspėjimai dėl maitinimo laido naudojimo
• Reguliariai tikrinkite, ar kištukas ir laidas nėra pažeisti. Niekada nenaudokite dulkių siurblio, jei jo laidas
pažeistas.
• Jei laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgalioto „Electrolux“ techninės priežiūros centro darbuotojai, kad būtų
išvengta pavojaus. Dulkių siurblio laidų pažeidimams garantija netaikoma.
• Niekada netraukite ir nekelkite dulkių siurblio už laido.
Visą siurblio priežiūrą ir remontą turi atlikti tik įgaliotojo „Electrolux“ aptarnavimo centro darbuotojai.
Dulkių siurblį laikykite sausoje vietoje.
Informacija vartotojams
„Electrolux“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą ar jį sugadinus.
Išsamesnė informacija apie garantiją ir vartotojo kontaktai nurodomi pakuotėje pateiktame garantijos lankstinuke. Jei turite kokių nors pastabų apie dulkių siurblį ar naudojimo instrukcijas, rašykite mums el. paštu floorcare@electrolux.com.
Suderinamumas su aplinkos apsauga
Šis gaminys sukurtas atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Visos plastikinės dalys yra pažymėtos kaip skirtos
perdirbti. Daugiau informacijos žr. mūsų svetainėje: www.electrolux.com.
Pakuotės medžiaga nekenkia aplinkai, ją galima perdirbti.
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.
Energijos sunaudojimo lentelėje pateiktos vertės skaičiuojamos atsižvelgiant į privalomus matavimo metodus
(LST EN60312-1).
CH1260209
Latviski
Drošības prasības un brīdinājums
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tos uzrauga, tie ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un izprot
potenciālos riskus.
UZMANĪBU: Turbouzgaļu aksesuāriem* ir rotējoša birste, kurā var iesprūst priekšmeti. Lūdzu, lietojiet tos
piesardzīgi un tikai uz tam paredzētām virsmām. Lūdzu, izslēdziet putekļu sūcēju pirms iesprūdušu priekšmetu
atbrīvošanas vai birstes tīrīšanas. *Turbouzgaļu aksesuāriem.
Nederlands
Veiligheidsvereiste en waarschuwing
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen.
Uzraugiet, lai mazi bērni nerotaļātos ar ierīci.
WAARSCHUWING: Turbomondstukaccessoires* zijn voorzien van een roterende borstel waarin deeltjes vast
kunnen komen te zitten. Let bij het gebruik van deze accessoires goed op en gebruik ze alleen op de bedoelde
oppervlakken. Schakel de stofzuiger uit voordat u vastgelopen deeltjes verwijdert of de borstel schoonmaakt.
*Alleen bepaalde modellen.
Bērni nevar veikt tīrīšanas un apkopes darbus bez uzraudzības.
Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes, kontaktdakša ir jāatvieno no strāvas padeves.
Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd die niet onder toezicht staan.
Nekad nelietojiet putekļu sūcēju bez filtriem.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.
Brīdinājums
Šī ierīce ietver elektriskos savienojumus.
• Nelietojiet putekļu sūcēju šķidruma savākšanai.
• Tīrīšanas nolūkos, neievietojiet putekļu sūcēju jebkādā šķidrumā.
• Gofrēto cauruli ir regulāri jāpārbauda; ja tā ir bojāta, to nedrīkst lietot.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder filters.
Iepriekš minētais var izraisīt nopietnus motora bojājumus, uz kuriem neattiecas garantija.
Putekļsūcējs paredzēts tikai izmantošanai mājās.
Nekad nelietojiet putekļu sūcēju
• Viegli uzliesmojošu gāzu u.tml. vielu tuvumā.
• Asu priekšmetu uzsūkšanai;
• kvēlojošu ogļu vai izdedžu, nenodzēstu izsmēķu u.tml. uzsūkšanai;
• smalku putekļu, piemēram, ģipša, betona, miltu uzsūkšanai.
Strāvas kabeļa drošības tehnikas noteikumi
• Regulāri pārbaudiet, vai kontaktdakša un kabelis nav bojāti. Nekad nelietojiet putekļu sūcēju, ja tā kabelis ir
bojāts.
• Ja kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai oficiālajā Electrolux tehniskās apkopes centrā, lai izvairītos no
iespējamām briesmām. Uz putekļu sūcēja kabeļa bojājumiem garantija neattiecas.
• Nekad nevelciet un neceliet putekļu sūcēju aiz kabeļa.
Waarschuwing
Dit apparaat bevat elektrische verbindingen.
• Zuig nooit vloeistoffen op.
• Dompel het apparaat nooit in water om het schoon te maken.
• Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt.
Bovengenoemde zaken kunnen schade aan de motor veroorzaken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.
De stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties
• In de buurt van ontvlambare gassen, enz.
• Bij scherpe voorwerpen.
• Voor hete of koude as, brandende sigarettenpeuken, enz.
• Voor fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton of bloem.
Putekļu sūcēja apkopi un remontu drīkst veikt tikai oficiālā Electrolux tehniskās apkopes centra darbinieki.
Glabājiet putekļu sūcēju sausā vietā.
Voorzorgsmaatregelen betreffende het elektrische snoer
• Controleer regelmatig of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Gebruik de stofzuiger nooit als het snoer
beschadigd is.
• Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen om
risico te vermijden. Schade aan het snoer van de stofzuiger valt niet onder de garantie.
• Nooit door middel van het snoer de stofzuiger naar u toe trekken of optillen.
Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd worden door een erkend Electrolux Service Centre.
Bewaar de stofzuiger op een droge plaats.
Informācija lietotājam
Electrolux neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai tīšas bojāšanas
dēļ. Vairāk par garantiju un informāciju lietotājiem uzziniet Garantijas grāmatiņā, kas atrodas iepakojumā. Ja jums
ir kas sakāms par putekļsūcēju vai Lietošanas instrukcijām, lūdzu rakstiet e-pastu uz adresi floorcare@electrolux
com.
Klantinformatie
Electrolux wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik van
het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje voor meer informatie over de garantie en contactpersonen voor klanten. Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over de
handleiding, kunt u een e-mail sturen naar floorcare@electrolux.com.
Produkta ilgas darbības politika
Šis izstrādājums veidots, ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Visas plastmasas detaļas var nodot otrreizējai
izejvielu pārstrādei. Sīkākai informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.electrolux.com.
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un var tikt pārstrādāti.
Milieubeleid
Het ontwerp van dit product is zeer milieuvriendelijk. Alle kunststof onderdelen kunnen worden hergebruikt. Ga
voor meer informatie naar onze website: www.electrolux.com.
Het verpakkingsmateriaal is geselecteerd op millieuvriendelijkheid en kan worden gerecycled.
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng
het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
De aangeduide waarden op het energielabel zijn gemeten volgens de vereiste meetmethoden (EN60312-1).
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros
to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
Enerģijas marķējumā norādītās vērtības ir mērītas saskaņā ar noteiktajām mērīšanas metodēm (EN60312-1).
CH1260209
Norsk
Sikkerhetskrav og forholdsregler
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av
produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Polski
Wymogi bezpieczeństwa i ostrzeżenie
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
ADVARSEL: Turbomunnstykkene* har en roterende børste hvor deler kan fanges opp. Bruk dem med forsiktighet
og bare på beregnede overflater. Slå av støvsugeren før du fjerner deler som sitter fast eller rengjør børsten. *Kun
enkelte modeller.
OSTRZEŻENIE: Turbossawki*, będące wyposażeniem dodatkowym odkurzacza, są wyposażone w obracające się szczotki,
w których mogą zakleszczyć się małe przedmioty. Dlatego należy używać ich ostrożnie i tylko do odkurzania odpowiednich powierzchni. Przed wyjęciem zakleszczonego przedmiotu lub przystąpieniem do czyszczenia szczotki należy
wyłączyć odkurzacz. *Tylko niektóre modele.
Pass på at barn ikke leker med apparatet.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder apparatet.
Zawsze odłączaj zasilanie przed czyszczeniem lub konserwacją odkurzacza.
Bruk aldri støvsugeren uten filter.
Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.
Forsiktig
Dette apparatet inneholder elektriske forbindelser.
• Væske må ikke støvsuges.
• Må ikke senkes i væske for rengjøring.
• Kontroller slangen regelmessig. Den må ikke brukes hvis den er skadet.
Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på motoren som ikke dekkes av garantien.
Støvsugeren skal kun brukes i private husholdninger.
Ostrzeżenie
To urządzenie zawiera połączenia elektryczne.
• Nie wciągaj do odkurzacza żadnych płynów
• Nie zanurzaj odkurzacza w żadnym płynie w celu umycia
• Wąż należy regularnie sprawdzać, a w razie stwierdzenia uszkodzenia nie wolno go używać.
Opisane powyżej czynności mogą poważnie uszkodzić silnik. Uszkodzenie takie nie jest objęte gwarancją.
Odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Bruk aldri støvsugeren
• Nær brennbare gasser osv.
• på skarpe gjenstander
• på varm eller kald aske eller andre rester etter forbrenning, tente sigarettstumper osv.
• på fint støv, for eksempel murpuss, betong eller mel.
Forholdsregler for strømledningen
• Kontroller regelmessig at støpselet og ledningen
• ikke er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må støvsugeren ikke brukes.
• Hvis ledningen er skadet, kan den bare skiftes ut av et autorisert Electrolux-servicesenter for å unngå farlige
situasjoner. Skader på strømledningen dekkes ikke av garantien.
• Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter strømledningen.
All service og alle reparasjoner må utføres av et autorisert Electrolux-servicesenter.
Oppbevar støvsugeren på et tørt sted.
Nigdy nie używaj odkurzacza
• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
• do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami
• do odkurzania żarzących się lub zimnych popiołów, tlących się niedopałków itp.
• do odkurzania drobnego pyłu, np. gipsu, gruzu, cementu, mąki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przewodu zasilającego
• Należy regularnie sprawdzać, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone. Nigdy nie wolno używać odkurzacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi firmy
Electrolux lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa. Uszkodzenie przewodu
zasilającego odkurzacza nie jest objęte gwarancją.
• Nigdy nie wolno ciągnąć ani podnosić odkurzacza, trzymając go za przewód zasilający.
Serwisowanie i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowanego centrum serwisowego firmy
Electrolux.
Odkurzacz należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
Forbrukerinformasjon
Electrolux fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk av apparatet eller eksperimentering med apparatet. Hvis du vil ha mer informasjon om garanti og kontakter for forbrukere, kan du se i garantiheftet som fulgte med i pakken. Hvis du har kommentarer om støvsugeren eller bruksanvisningen, kan du sende
e-post til oss på floorcare@electrolux.com.
Informacje dla klienta
Firma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego
użytkowania urządzenia lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem. Dodatkowe informacje na temat
gwarancji i dane kontaktowe można znaleźć w ulotce gwarancyjnej dołączonej do opakowania. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących odkurzacza lub informacji zawartych w instrukcji obsługi prosimy o skontaktowanie się z nami
pod adresem: floorcare@electrolux.com.
Miljøretningslinjer
Produktet er utviklet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket som gjenvinnbare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke webområdet vårt: www.electrolux.com.
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes.
Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.
Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.
De angitte verdiene på energietiketten er målt i henhold til de påkrevde målingsmetodene (EN60312-1).
Zasady ekologiczne
Ten produkt zaprojektowano z troską o środowisko naturalne. Wszystkie części plastikowe zostały oznakowane do utylizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej stronie Internetowej: www.electrolux.com.
Materiał, z którego wykonano opakowanie, jest przyjazny dla środowiska i może zostać oddany do recyklingu.
Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania
lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
Wartości deklarowane na etykiecie zużycia energii są określane zgodnie z wymaganymi metodami pomiarowymi
(EN60312-1).
CH1260209
Português
Avisos e requisitos de segurança
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
AVISO: As escovas Turbos* têm escova rotativa que pode aprisionar objectos. Utilize-os com cuidado e apenas
nas superfícies para as quais são adequados. Desligue o aspirador antes de remover qualquer objecto que tenha
ficado aprisionado e antes de limpar a escova. *Apenas em determinados modelos.
Română
Cerinţă şi avertisment de siguranţă
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
AVERTISMENT: Turbo din accesoriile aspiratorului* au o perie rotativă în care se pot bloca piese. Vă rugăm să le
utilizaţi cu atenţie doar pe suprafeţele recomandate. Vă rugăm să opriţi aspiratorul înainte de a scoate piesele
blocate sau înainte de a curăţa peria. *Doar pentru anumite modele.
A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
Retire sempre a ficha da corrente antes de limpar ou tratar da manutenção do aparelho.
Curățarea și întreținerea nu trebuie realizată de către copiii nesupravegheați.
Nunca utilize o aspirador sem filtros.
Scoateţi întotdeauna fişa din priză înainte de a curăţa sau întreţine aparatul.
Atenção
Este aparelho contém ligações eléctricas.
• Não aspire líquidos.
• Não o mergulhe em líquidos para limpar.
• A mangueira deve ser verificada regularmente e não deverá ser utilizada se estiver danificada.
Os procedimentos acima descritos podem causar sérios danos ao motor, não cobertos pela garantia.
Este aspirador destina-se apenas a uso doméstico.
Nunca utilize o aspirador
• Perto de gases inflamáveis, etc.
• Em objectos aguçados.
• Em cinzas quentes, pontas de cigarros acesas, etc.
• Em pó fino, como por exemplo, gesso, cimento, farinha.
Precauções a ter com o cabo
• Verifique regularmente se a ficha e o cabo não estão danificados. Nunca utilize o aspirador se o cabo estiver
danificado.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, só deverá ser substituído por um centro de assistência Electrolux
autorizado, de modo a evitar quaisquer perigos. A garantia não cobre os danos provocados ao cabo do aspirador.
• Nunca puxe nem levante o aspirador pelo cabo.
Toda a assistência e reparações devem ser efectuadas por um centro de assistência Electrolux autorizado.
Mantenha o aspirador num local seco.
Informação ao consumidor
A Electrolux recusa qualquer responsabilidade por todos os danos decorrentes de um uso impróprio do aparelho
ou de modificações ilícitas efectuadas ao mesmo. Para obter informações mais detalhadas sobre a garantia e
contactos de consumidores, consulte o Folheto da Garantia incluído na embalagem. Se tiver comentários a fazer
sobre o aspirador ou sobre o manual de Instruções de Funcionamento, envie-nos uma mensagem de correio
electrónico para floorcare@electrolux.com.
Política de sustentatibilidade
Este produto foi concebido a pensar no ambiente. Todas as peças de plástico estão marcadas para fins de reciclagem. Para obter informações detalhadas, consulte o nosso Web site www.electrolux.com.
Os materiais de embalagem foram escolhidos por respeitarem o ambiente e podem ser reciclados.
Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque
o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.
Os valores declarados no rótulo energético são medidos de acordo com os métodos de medição exigidos
(EN60312-1).
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără filtrele acestuia.
Atenţie
Acest aparat este prevăzut cu conexiuni electrice:
• Nu aspiraţi niciodată lichide.
• Nu scufundaţi aparatul în niciun lichid pentru curăţare.
• Furtunul trebuie verificat periodic şi nu trebuie folosit în cazul în care este deteriorat.
Cele de mai sus pot cauza deteriorări grave motorului, deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
Aspiratorul este destinat exclusiv pentru uz casnic.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul
• În apropierea unor gaze sau alte substanţe inflamabile
• Pe obiecte tăioase
• Pentru cenuşă fierbinte sau rece, mucuri de ţigară nestinse etc.
• Pentru praf fin, de exemplu tencuială, ciment, făină.
Precauţii legate de cablul de alimentare
• Verificaţi periodic integritatea cablului şi a fişei de racordare la priză. Nu folosiţi niciodată un aspirator al cărui
cablu de alimentare este deteriorat.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de un
centru de service autorizat de Electrolux. Deteriorarea cablului electric al aspiratorului nu este acoperită de
garanţie.
• Nu mutaţi şi nu ridicaţi niciodată aspiratorul trăgând de cablu.
Toate operaţiile de service şi reparaţiile trebuie efectuate de un centru de service autorizat de Electrolux.
Păstraţi aspiratorul într-un loc uscat.
Informaţii pentru clienţi
Electrolux nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului
sau în cazul în care se aduc modificări aparatului. Pentru mai multe detalii privind garanţia şi contactele pentru
clienţi consultaţi Broşura de garanţie din pachet. Dacă aveţi comentarii referitoare la aspirator sau la manualul cu
Instrucţiuni de funcţionare, trimiteţi-ne un e-mail la adresa floorcare@electrolux.com.
Politica de durabilitate
Acest produs este conceput în conformitate cu normele de protecţie a mediului înconjurător. Toate componentele din plastic sunt marcate în scopul reciclării. Pentru detalii vizitaţi site-ul nostru web www.electrolux.com.
Ambalajul este ales pentru a fi ecologic şi poate fi reciclat.
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
Valorile declarate pe eticheta energetică sunt măsurate în conformitate cu metodele de măsurare obligatorii
(EN60312-1).
CH1260209
Pусский
Меры предосторожности
Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только после
получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих
им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией. Очистка и доступное пользователю
техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
ВНИМАНИЕ! «Турбощетка»* оснащены вращающейся щеткой, в которой могут застревать различные
предметы. Используйте их только для очистки поверхностей, для которых она предназначена, и соблюдайте
при этом осторожность. Перед извлечением застрявших предметов или очисткой щетки выключайте
пылесос. *Tолько отдельные модели.
Svenska
Säkerhetskrav och varning
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
VARNING: Det tillhörande turbomunstycken* har en roterande borste där delar kan fastna. Var god använd det
med försiktighet och endast på avsedda ytor. Var god stäng av dammsugaren före du tar bort delar som fastnat
eller före du rengör borsten. *Bara vissa modeller.
Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.
Не разрешайте детям играть с прибором.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan överinseende av vuxen.
Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
Koppla alltid från dammsugaren från eluttaget innan rengöring och skötsel.
Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора и уходом за ним.
Använd aldrig dammsugaren utan filter.
Не пользуйтесь пылесосом без фильтров.
Осторожно
Прибор содержит электрические провода.
• Не применяйте для сбора жидкостей.
• Для мытья прибора не погружайте его в жидкость.
• Регулярно проверяйте шланг и не пользуйтесь им при повреждении.
Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, не подпадающим под действие гарантии.
Данный пылесос предназначен только для бытового применения.
Varning
Den här dammsugaren innehåller elektriska anslutningar.
• Sug aldrig upp vätska.
• Sänk inte ned enheten i vätska för rengöring.
• Slangen bör kontrolleras regelbundet och ska inte användas om den är skadad.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn och dessa skador omfattas inte av dammsugarens garanti.
Dammsugaren är endast avsedd för hemmabruk.
Не пользуйтесь пылесосом
• Вблизи легковоспламеняющихся газов и т. п.;
• для чистки острых предметов;
• при уборке горячей или остывшей золы, непогашенных окурков и т. п.;
• при уборке мелкой пыли, например от штукатурки, бетона, муки.
Använd aldrig dammsugaren
• i närhet av brandfarliga gaser eller liknande,
• för att dammsuga upp vassa föremål,
• för att dammsuga upp varm eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller liknande,
• för att dammsuga upp fint damm, till exempel puts, betong eller mjöl.
Меры предосторожности при обращении со шнуром питания
• Регулярно проверяйте, не поврежден ли шнур или штепсельная вилка. Пользоваться пылесосом с
поврежденным шнуром питания запрещается.
• В целях безопасности поврежденный шнур следует заменять только в авторизованном сервисном центре
Electrolux. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения шнура питания пылесоса.
• Не тяните и не поднимайте пылесос за шнур.
Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только в авторизованном сервисном центре
Electrolux.
Храните пылесос в сухом месте.
Säkerhetsåtgärder för strömsladden
• Kontrollera regelbundet att stickpropp och sladd är i oskadat skick. Använd aldrig dammsugaren om sladden
är skadad.
• Om den är skadad måste den bytas ut av personal på ett auktoriserat Electrolux-servicecenter för att undvika
fara. Skador på dammsugarens sladd omfattas inte av garantin.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
Информация для потребителя
Electrolux не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный из-за неправильного
использования данного бытового прибора или внесения в него изменений. Подробная гарантия и список
сервисных центров приведены в гарантийной брошюре комплекта прибора. Ваши замечания о пылесосе и
руководстве по эксплуатации сообщайте по электронной почте floorcare@electrolux.com.
Забота об окружающей среде
Пылесос разработан с учетом требований охраны окружающей среды. Все пластиковые детали помечены
для вторичной переработки. Подробнее на нашем вебсайте: www.electrolux.com.
Материал упаковки подобран с учетом заботы об окружающей среде и подлежит переработке.
Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.
Замер значений, приводимых на табличке энергопотребления, производится в соответствии с методами
измерений, регламентированными стандартом EN60312-1.
All service och alla reparationer måste utföras av ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.
Förvara dammsugaren på en torr plats.
Konsumentinformation
Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i samband med olämplig användning eller vårdslös hantering av
enheten. Mer information om garanti och kontaktuppgifter finns i den garantibroschyr som medföljer i förpackningen. Om du har synpunkter på dammsugaren eller den här bruksanvisningen kan du skicka e-post till oss på
adressen floorcare@electrolux.com.
Policy om hållbar utveckling
Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information finns
på vår webbplats: www.electrolux.com.
Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och kan återvinnas.
Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
De deklarerade värdena på energimärkningen mäts enligt de nödvändiga mätmetoderna (EN 60312-1).
CH1260209
Slovenščina
Slovensky
Varnostne zahteve in opozorila
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila
glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Bezpečnostné požiadavky a výstrahy
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak
boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
OPOZORILO: Ročna turbo sesalna krtača ima* vrtečo krtačo, v katero se lahko ujamejo deli. Uporabljajte jo
previdno in samo na predvidenih površinah. Izklopite sesalnik, preden začnete odstranjevati ujete dele ali čistiti
krtačo. *Le določeni modeli.
UPOZORNENIE: Turbo hubice* majú rotačnú kefu, v ktorej môžu uviaznuť nečistoty. Používajte ich opatrne a
len na určených povrchoch. Pred odstraňovaním uviaznutých nečistôt alebo čistením kefy vypnite vysávač. *Len
určité modely.
Otroke je treba nadzirati, da se ne bodo igrali z aparatom.
Nikdy nedovoľte, aby sa deti s prístrojom hrali.
Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Pred čistením alebo údržbou prístroja vždy vytiahnite kábel zo zásuvky.
Sesalnika ne uporabljajte brez filtrov.
Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.
Pozo
Aparat vsebuje električne priključke.
• Ne sesajte tekočin.
• Pri čiščenju aparata ne potapljajte v vodo.
• Redno preverjajte, ali je upogibljiva cev poškodovana in je v tem primeru ne uporabljajte.
Varovanie
Tento prístroj obsahuje elektronické spoje.
• Nikdy nevysávajte tekutiny.
• Prístroj nečistite ponáraním do žiadnej tekutiny.
• Hadica by sa mala pravidelne kontrolovať a nesmie sa používať, ak je poškodená.
Navedeni vzroki lahko povzročijo resno okvaro motorja, ki je garancija ne krije.
Sesalnik je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
Nedodržanie týchto pravidiel môže spôsobiť vážne poškodenie motora, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Tento vysávač je určený iba na použitie v domácnosti.
Sesalnika ne uporabljajte
• Blizu vnetljivih plinov ipd.
• za sesanje ostrih predmetov.
• za sesanje vroče ali hladne žlindre, tlečih cigaretnih ogorkov itd.
• za sesanje finega prahu, npr. mavca, betona ali moke.
Vysávač nikdy nepoužívajte na vysávanie
• V blízkosti horľavých plynov atď.,
• ostrých predmetov,
• horúcich alebo studených uhlíkov, horiacich cigaretových ohorkov a pod.,
• jemného prachu, napr. z omietky, betónu, múky.
Opozorila v zvezi z električnim napajalnim kablom
• Redno preverjajte, če je kabel poškodovan. Sesalnika nikoli ne uporabljajte, če je kabel poškodovan.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le Electroluxov serviser, sicer se izpostavljate nevarnosti.
Poškodbe napajalnega kabla sesalnika garancija ne krije.
• Sesalnika nikoli ne vlecite ali dvigujte za kabel.
Vsa vzdrževalna dela in popravila mora opraviti pooblaščeni Electroluxov servis.
Sesalnik shranjujte na suhem mestu.
Opatrenia týkajúce sa kábla napájania
• Pravidelne kontrolujte, či nie sú zástrčka alebo šnúra poškodené. Nikdy nepoužívajte vysávač, ak je šnúra
poškodená.
• Ak je kábel napájania poškodený, môže ho vymeniť len technik autorizovaného servisného centra spoločnosti
Electrolux, aby sa predišlo úrazu. Na poškodenie kábla vysávača sa nevzťahuje záruka.
• Vysávač nikdy neťahajte ani nezdvíhajte za prívodnú šnúru.
Kompletný servis a opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.
Vysávač skladujte na čistom a suchom mieste.
Informacije za potrošnike
Electrolux zavrača vso odgovornost za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe aparata ali zaradi
nepooblaščenega poseganja v aparat. Podrobnejše informacije o garanciji in kontaktnih podatkih za stranke
preberite v priloženi garancijski knjižici. Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja ali komentarje v zvezi s sesalnikom ali navodili za uporabo, smo vam na voljo na e-poštnem naslovu floorcare@electrolux.com.
Informácie pre spotrebiteľa
Spoločnosť Electrolux nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča
alebo neoprávneným zasahovaním do spotrebiča. Ďalšie informácie o záruke a kontakty pre spotrebiteľov nájdete v podmienkach záruky dodaných v balení. Ak máte pripomienky k vysávaču alebo návodu na používanie,
pošlite nám e-mail na adresu floorcare@electrolux.com.
Politika trajnostnega razvoja
Pri načrtovanju tega izdelka smo poskrbeli tudi za varovanje okolja. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.
Podrobnosti lahko preberete na našem spletnem mestu: www.electrolux.com.
Ovojnina je okolju prijazna in jo je mogoče reciklirati.
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Tento výrobok je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové súčasti sú označené na účely recyklácie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.electrolux.com.
Použité baliace materiály nezaťažujú životné prostredie a možno ich recyklovať.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
Navedene vrednosti na energijski nalepki so izmerjene v skladu z zahtevanimi merilnimi metodami (EN60312-1).
Hodnoty uvádzané na štítku energetickej účinnosti sa merajú podľa požadovaných metód merania (EN60312-1).
CH1260209
Српски
Услови и упозорења у вези са безбедношћу
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година, особе са смањеним физичким, чулним или
менталним способностима и особе без искуства и знања, али само ако им се обезбеди надзор, ако им се
објасни како се уређај користи на безбедан начин и ако схватају могуће опасности.
УПОЗОРЕЊЕ: Турбо четка* има ротирајућу четку у коју могу да се заглаве страни предмети. Будите
опрезни приликом коришћења турбо четке и користите је само на предвиђеним површинама. Искључите
усисивач пре вађења заглављених предмета и пре чишћења четке. *Cамо код одређених модела.
Децу треба надгледати да се не би играла овим уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и одржавање без надзора.
Искључите усисивач из струје пре сваког чишћења и захвата на одржавању.
Не користите усисивач ако се у њему не налазе филтери.
Опрез
Овај уређај садржи електричне спојеве.
• Не усисавајте течност
• Не чистите усисивач урањањем у течност
• Редовно проверавајте исправност црева усисивача; не користите га ако је оштећено.
У супротном, може да дође до озбиљног оштећења мотора, која гаранција не покрива.
Уређај је намењен само за кућну употребу.
Не користите усисивач
• У близини запаљивих гасова и сл.
• За усисавање оштрих предмета.
• За усисавање жара и пепела, неугашених цигарета и сл.
• За усисавање врло ситне прашине, на пример гипсане прашине, бетонске прашине или брашна.
Мере опреза у вези са каблом за напајање
• Редовно проверавајте да ли на каблу за напајање и утичници има оштећења. Не користите усисивач ако
је његов кабл за напајање оштећен.
• Ако је кабл оштећен, потребно је да га замени сервис овлашћен од стране компаније Electrolux да би се
избегле ризичне ситуације. Гаранција не покрива оштећења кабла за напајање усисивача.
• Не вуците и не подижите усисивач држећи га за кабл.
Одржавање и поправку сме да обавља искључиво сервис овлашћен од стране компаније Electrolux.
Усисивач чувајте на сувом месту.
Информације за потрошаче
Electrolux, cодриче сву одговорност за сву штету која настане услед неправилне употребе усисивача
и услед неовлашћеног одржавања, сервисирања и модификације уређаја. Више детаља о гаранцији и
контакт особама задуженим за контакт са потрошачима потражите у гарантном листу који сте добили уз
усисивач. Ако имате коментаре о усисивачу или о упутству за употребу обратите нам се путем е-поште на
адресу floorcare@electrolux.com.
Смернице за еколошку одрживост
Приликом дизајнирања овог производа велика пажња је посвећена животној средини. Сви пластични
делови имају ознаку која означава да могу да се рециклирају. Детаљне информације потражите на нашем
веб сајту www.electrolux.com.
Амбалажа је направљена од материјала који не загађују животну средину и који се могу рециклирати.
Рециклирајте материјале са овим симболом . Одложите материјал за паковање у одговарајуће
контејнере да би били рециклирани. Помозите у заштити животне средине и здравља људи и рециклирајте
отпадне електричне и електронске уређаје. Уређаје са овим симболом немојте одлагати заједно са
кућним отпадом. Однесите производ у локално сакупљалиште за рециклирање или се обратите локалној
канцеларији за рециклажу.
Декларисане вредности на енергетској налепници измерене су у складу са захтеваним методима мерења
(EN60312-1).
Türkçe
Emniyet gereksinimleri ve uyarıları
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanım ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat verilerek gözetim altında veya
bilgilendirmek şartıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
UYARI: Turbo uç aksesuarı içinde*, parçaların sıkışabileceği bir döner fırça bulunur. Bu aksesuarı lütfen dikkatle
ve yalnızca belirtilen yüzeylerde kullanın. Sıkışan parçaları çıkarmadan veya fırçayı temizlemeden önce lütfen
elektrikli süpürgeyi kapatın. *Yalnızca bazı modellerde.
Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak cihazla kesinlikle oynamaması sağlanmalıdır.
Temizlik ve bakım, gözetim altında bulunmadıkları müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı temizlemeye veya bakımını yapmaya başlamadan önce daima fişini prizden çıkartın.
Elektrikli süpürgeyi asla filtreleri olmadan kullanmayın.
Dikkat
Bu cihazda elektrik bağlantıları bulunmaktadır.
• Asla sıvı çekmek için kullanmayın.
• Temizlemek amacıyla asla herhangi bir sıvıya daldırmayın.
• Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasar gördüğünde kullanılmamalıdır.
Yukarıda sayılanlar motora zarar verebilir; bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.
Elektrikli süpürge, yalnızca evde kullanım amaçlıdır.
Elektrikli süpürgeyi aşağıdaki durumlarda/ yerlerde asla kullanmayın:
• Yanıcı gazlar vb. yakını
• Keskin cisimler üzerinde
• Sıcak veya soğuk küller, yanık sigara izmaritleri, vb.
• Örn. alçı, beton, un gibi ince tozlar.
Güç kablosu önlemleri
• Düzenli olarak fiş ve kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Kablonun hasarlı olduğu durumlarda elektrikli süpürgeyi asla kullanmayın.
• Kablo hasar görürse, tehlikeli durumların engellenmesi açısından yetkili Electrolux servis merkezi tarafından
değiştirilmesi gerekir. Elektrikli süpürge kablosu hasarları garanti kapsamında değildir.
• Elektrikli süpürgeyi asla kablosundan tutarak çekmeyin veya kaldırmayın.
Bütün servis ve onarım işlemleri yetkili bir Electrolux servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
Elektrikli süpürgeyi kuru bir yerde saklayın.
Tüketici bilgileri
Electrolux, cihazın uygun olmayan biçimde kullanılması veya kurcalanması nedeniyle oluşan hiçbir hasarın
sorumluluğunu kabul etmez. Garanti ve tüketiciler için iletişim bilgileriyle ilgili olarak ambalajdaki Garanti
Kitapçığına bakın. Elektrikli süpürge veya Kullanım Talimatları ile ilgili yorumlarınız için lütfen floorcare@electrolux.com adresinden bize ulaşın.
Sürdürülebilirlik politikası
Bu ürün, çevre üzerindeki etkileri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar, geri dönüştürme
işlemleri dikkate alınarak işaretlenmiştir. Ayrıntılar için web sitemizi ziyaret edin: www.electrolux.com.
Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.
Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye
ile irtibata geçin.
Enerji etiketinde belirtilen değerler gerekli ölçüm yöntemlerine (EN60312-1) göre ölçülür.
CH1260209
Український
Вимоги техніки безпеки та попередження
Цей прилад може використовуватись дітьми старше 8 років та особами із зниженими фізичними, сенсорними
або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення
інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння пов’язаних з цим ризиків.
УВАГА: Турбо-насадки* оснащені щіткою, що обертається, в яку можуть потрапити сторонні предмети.
Користуйтесь ними з обережністю та лише на призначених для цього поверхнях. Перш ніж видалити
предмети, що потрапили на щітку, або перед очищенням щітки вимкніть пилосос. *Залежно від моделі.
Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом.
Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.
Слідкуйте за тим, щоб прилад було від’єднано від джерела живлення перед чищенням або ремонтом.
У жодному разі не використовуйте пилосос без фільтрів.
Увага
Прилад містить електричні роз’єми.
• У жодному разі не збирайте рідину за допомогою пилососа.
• Не поміщайте в середину пилососа рідину для чищення.
• Шланг необхідно регулярно перевіряти і не використовувати в разі пошкодження.
Вищезгадане може призвести до серйозного пошкодження мотора, а таке пошкодження не покривається
гарантією.
Пилосос призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
У жодному разі не використовуйте пилосос
• Поруч із газами, що легко займаються тощо;
• для прибирання гострих предметів;
• для збирання гарячої чи холодної золи, недопалків тощо;
• для збирання тонкодисперсного пилу, наприклад від штукатурки, бетону, або борошна.
Попередження щодо шнура живлення
• Перевірте, чи не пошкоджено кабель та вилку. У жодному разі не використовуйте пилосос, якщо шнур
живлення пошкоджено.
• Якщо шнур живлення пошкоджено, ремонт необхідно здійснювати лише в сервісному центрі Electrolux в
цілях безпеки. Пошкодження шнура пилососа не підлягає гарантійному ремонту.
• Ніколи не тягніть та не піднімайте пилосос за шнур.
Обслуговування та ремонт пилососа можуть виконувати лише авторизовані сервісні центри Electrolux.
Зберігайте пилосос у сухому місці.
Інформація для споживачів
Electrolux не несе жодної відповідальності за шкоду, спричинену внаслідок неналежного використання
пилососа або самовільного внесення змін у конструкцію пилососа. Докладніше про гарантію та контактну
інформацію для користувачів див. гарантійний талон, доданого до упаковки. Якщо ви маєте пропозиції щодо
покращення пилососа або посібника з експлуатації, зв’яжіться з нами за електронною адресою floorcare@
electrolux.com.
Політика захисту навколишнього середовища
За своєю конструкцією цей виріб безпечний для довкілля. Всі пластмасові частини призначені для
повторного використання. Докладніше див. на веб-сайті: www.electrolux.com.
Матеріали упаковки є екологічно безпечними і можуть використовуватися для повторної переробки.
Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.
Значення, заявлені у маркуванні енергоефективності, виміряні відповідно до необхідних способів
вимірювання (EN60312-1).
‫فارس ی‬
‫مالحضات امنیتیاین‬
‫ همچنین افرادی که دارای جثه فیزیکی یا توانایی‌های حسی و‬.‫ ساله و باالتر قرارگیرد‬8 ‫ابزار خانگی می‌تواند مورد استفاده کودکان‬
‫ تحت‬،‫ذهنی کاهش یافته هستند یا تجربه و دانش محدودی دارند می بایست در مورد استفاده ایمن از دستگاه و آشنایی با خطرات آن‬
.‫نظارت یا راهنمایی فرد دیگری قرار گیرند‬
:‫هشدار‬
‫ خواهشمند است از آن با احتیاط و فقط روی سطوح‬.‫نازل‌های توربو یک برس گردان دارند که ممکن است چیزهایی در آن گیر کنند‬
.‫ خواهشمند است جاروبرقی را خاموش کنید‬،‫ پیش از درآوردن قطعات گیر کرده در آن و یا تمیز کردن برس‬.‫مورد نظر استفاده کنید‬
‫ همیشه قبل از تمیز کردن و یا‬.‫ صورت گیرد‬،‫ تمیز کردن و نگهداری نباید توسط کودکان بدون نظارت‬.‫* فقط برای مدل‌های خاص‬
.‫ استفاده نکنید‬،‫ هرگز از جاروبرقی بدون فیلترهای آن‬.‫ آنرا از پریز برق بکشید‬،‫نگهداری از جارو برقی‬
:‫احتیاط‬
.‫این دستگاه دارای اتصاالت الکتریکی است‬
.‫• هیچگونه مایعی را با این جارو جمع نکنید‬
.‫ آن را در هیچگونه مایعی فرو نکنید‬،‫• برای تمیز کردن جارو‬
.‫ از جارو استفاده نکنید‬،‫• شلنگ آنرا بطور مرتب چک کرده و در صورت آسیب دیدگی‬
‫ این جاروبرقی تنها برای استفاده‬.‫ می‌توانند آسیب‌های جدی به موتور جارو وارد کنند که مشمول ضمانت نخواهند بود‬،‫موارد یاد شده‬
.‫در مصارف خانگی است‬
:‫در موارد زیر هرگز از جارو برقی استفاده نکنید‬
.‫• نزدیک به گازهای اشتعال‌زا و غیره‬
.‫• روی اشیای تیز‬
.‫ ته سیگارهای روشن و غیره‬،‫• روی خاکستر گرم و سرد‬
.‫ آرد و مانند آن‬،‫ ماسه‬،‫• روی گرد و غبار نرم حاصل از گچ‬
:‫اقدامات الزم در مورد سیم برق‬
.‫ از جارو استفاده ننمایید‬،‫ اگر سیم برق آسیب دیده است‬.‫ چک کنید‬،‫• بطور مرتب دوشاخه و سیم برق را از لحاظ آسیب دیدگی‬
‫ آسیب‌دیدگی سیم برق‬.‫ باید فقط در مرکز خدمات مجاز الکترولوکس تعویض شود‬،‫ برای پیشگیری از خطر‬،‫• اگر سیم آسیب دیده باشد‬
.‫مشمول ضمانت‌نامه نخواهد بود‬
‫ تمامی سرویس‌ها و تعمیرات بایستی در مرکز خدمات مجاز الکترولوکس انجام‬.‫• هرگز جاروبرقی را از سیم آن نکشید و بلند نکنید‬
.‫ جارو برقی را در مکانی خشک قرار دهید‬.‫شود‬
:‫اطالعات مصرف‌کنندگان‬
،‫الکترولوکس هیچگونه مسئولیتی را در برابر انواع خسارات ناشی از استفاده نادرست از این وسیله و یا دستکاری کردن آن‬
‫ به دفترچه ضمانت کاال که در بسته‌بندی آن قرار‬،‫ برای اطالعات بیشتر در مورد ضمانت و راه‌های ارتباط مصرف کنندگان‬.‫نمی‌پذیرد‬
.‫ مراجعه نمایید‬،‫دارد‬
:‫سیاست پایایی‬
‫ عالمت قابل بازیافت درج شده‬،‫ روی تمام قطعات پالستیکی‬.‫این محصول با در نظر گرفتن موارد زیست‌محیطی طراحی شده است‬
.‫ مراجعه نمایید‬www.electrolux.com : ‫ برای اطالع از جزییات بیشتر به وبسایت ما به آدرس‬.‫است‬
.‫ از نوع دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت هستند‬،‫موادی که در بسته بندی بکار رفته‬
‫ به‬.‫ جهت بازیافت قرار دهید‬،‫ قطعات بسته‌بندی را در مخزن‌های مربوط‬. ‫ بازیافت کنید‬،‫موادی را که عالمت بازیافت پذیر دارند‬
‫ لوازم خانگی با این‬.‫سالمت محیط زیست و انسان‌ها کمک نموده و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی بدرد نخور را بازیافت کنید‬
‫ این دستگاه‌ها را به مرکز بازیافت محلی خود تحویل داده و یا با دفتر شهرداری‬.‫ در میان زباله‌های خانگی نیندازید‬، ‫عالمت را‬
.‫ تماس بگیرید‬،‫منطقه خود‬
.‫ اندازه‌گیری شده‌اند‬، )1-EN60312( ‫مقادیر مندرج روی برچسب انرژی مطابق با روش‌های اندازه‌گیری الزم‬
CH1260209
‫العربية‬
‫متطلبات وتحذيرات السالمة‬
‫يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال بدءًا من سن ‪ 8‬سنوات فما فوق ومن قبل األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو‬
‫الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير اإلشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر‬
‫ذات الصلة‪.‬‬
‫المخصصة لذلك‬
‫تحذير‪ :‬تحتوي فوهات التوربو* على فرشاة دوّارة يمكن أن تعلق بها األجزاء‪ .‬يُرجى استخدامها بحذر وعلى األسطح‬
‫ّ‬
‫فقط‪ .‬يُرجى إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية قبل إزالة األجزاء العالقة أو قبل تنظيف الفرشاة‪ * .‬فقط بعض الموديالت‪.‬‬
‫يجب أن يخضع األطفال لإلشراف لضمان أال يلعبوا بالجهاز‪.‬‬
‫يجب أال يقوم األطفال بأعمال التنظيف والصيانة من دون إشراف‪.‬‬
‫افصل القابس دائمًا عن مأخذ الكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو صيانته‪.‬‬
‫ال تستخدم المكنسة الكهربائية أب ًدا من دون تركيب الفلترالخاصة بها‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫يحتوي هذا الجهاز على وصالت كهربائية‪:‬‬
‫•ال تقم أب ًدا بتنظيف أي سوائل بالمكنسة الكهربائية‪.‬‬
‫•ال تغمر الجهاز في أي سائل بغرض تنظيفه‪.‬‬
‫•ينبغي التحقق من الخرطوم بانتظام ويجب عدم استخدامه إذا كان ً‬
‫تالفا‪.‬‬
‫قد يتسبب عدم االلتزام بما هو وارد أعاله في إلحاق ضرر بالغ بالمحرك‪ ،‬وهو أمرٌ ال يغطيه الضمان‪.‬‬
‫هذه المكنسة الكهربائية لالستخدام المنزلي فقط‪.‬‬
‫ً‬
‫مطلقا‬
‫ال تستخدم المكنسة الكهربائية‬
‫•بالقرب من الغازات القابلة لالشتعال‪ ،‬إلخ‪.‬‬
‫•على األجسام الحادة‬
‫•على الرماد الساخن أو البارد‪ ،‬أعقاب السجائر المشتعلة‪ ،‬إلخ‪.‬‬
‫•على الغبار الناعم‪ ،‬مثل الجبس واألسمنت والدقيق‪.‬‬
‫احتياطات خاصة بسلك الطاقة‬
‫ً‬
‫•تحقق بانتظام من القابس وسلك الطاقة للتأكد من أنهما غير تالفين‪ .‬ال تستخدم المكنسة الكهربائية أب ًدا إذا كان السلك تالفا‪.‬‬
‫•إذا كان السلك ً‬
‫تالفا‪ ،‬فيجب استبداله فقط بواسطة مركز خدمة معت َمد لتجنب أي خطر‪ .‬ال يغطي الضمان التلف الذي ‪Electrolux‬‬
‫قد يلحق بسلك المكنسة الكهربائية‪.‬‬
‫•ال تسحب المكنسة الكهربائية أو ترفعها بواسطة السلك‪.‬‬
‫يجب إجراء جميع عمليات الصيانة واإلصالحات بواسطة مركز خدمة معت َمد‪ Electrolux .‬ينبغي تخزين المكنسة الكهربائية في مكان‬
‫جاف‪.‬‬
‫معلومات المستهلك وسياسة االستدامة‬
‫مسؤوليتها الكاملة عن جميع األضرار الناشئة عن ‪ Electrolux‬تُخلي أي استخدام غير صحيح للجهاز أو في حاالت العبث بالجهاز‪.‬‬
‫للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضمان وجهات االتصال بالمستهلكين‪ ،‬راجع كتيب الضمان الموجود في العبوة‪ .‬إذا كانت لديك أي‬
‫تعليقات بشأن المكنسة أو دليل تعليمات التشغيل‪ ،‬فيُرجى مراسلتنا بالبريد اإللكتروني على العنوان‪floorcare@electrolux.com :‬‬
‫سياسة االستدامة‬
‫تمت مراعاة الجانب البيئي في تصميم هذا المنتج‪ .‬تم وضع عالمات على جميع األجزاء البالستيكية ألغراض إعادة التدوير‪ .‬لمعرفة‬
‫‪ : www.electrolux.com‬التفاصيل‪ ،‬راجع موقعنا على ويب تم اختيار مادة التغليف بحيث تكون صديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها‪.‬‬
‫ضع العبوة في الحاويات المخصصة إلعادة تدويرها‪.‬‬
‫أعد تدوير المواد الموضوع عليها الر مز‬
‫ساعد في حماية البيئة وصحة اإلنسان وفي إعادة تدوير نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية‪.‬‬
‫ِ‬
‫أعد المنتج إلى ِمرفق إعادة التدوير المحلي‬
‫المنزلية‪.‬‬
‫النفايات‬
‫مع‬
‫الرمز‬
‫عليها‬
‫الموضوع‬
‫األجهزة‬
‫من‬
‫تتخلص‬
‫ال‬
‫ِ‬
‫لديك أو اتصل بمكتب البلدية‪.‬‬
‫تُقاس القيم المعلنة على ملصق الطاقة ً‬
‫وفقا لطرق القياس المطلوبة (‪.)EN60312-1‬‬
‫‪CH1260209‬‬
Download PDF

advertising