Aeg FAV5270ID Användarmanual
ÖKO_FAVORIT 5270 i
Diskmaskin
Användarinformation
Till våra kunder,
läs igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen! Förvara bruksanvisningen väl för att vid ett eventuellt
ägarbyte kunna överlämna även den.
1
0
Med varningstriangeln och/eller signalorden (Varning!, Se upp!, OBS!)
framhävs informationer som är viktiga för din säkerhet och för maskinens funktionsduglighet. Iaktta dessa informationer under alla omständigheter.
Denna symbol eller de numrerade anvisningarna leder dig steg för steg
vidare i betjäningen av maskinen.
3
Efter denna symbol erhålls kompletterande informationer om apparatens användning och praktiska betjäning.
2
Med klöverbladet markeras tips och informationer om apparatens ekonomiska och miljövänliga användning.
För eventuella störningar innehåller bruksanvisningen informationer
om hur du själv kan avhjälpa bristfälligheterna, se avsnitt „Vad gör man
om...“.
Skulle dessa informationer inte räcka till, vänd dig till närmaste kundtjänst.
Vid tekniska problem hjälper alltid vår kundtjänst till (adresser och telefonnummer finns anförda i avsnittet „Serviceställen“).
Se även hänvisningen „Service“ på bruksanvisningens baksida.
3
Din diskmaskin är utrustad med det nya disksystemet
"IMPULSDISKNING".
Vid detta disksystem varierar motorvarvtalet och spruttrycket
under ett diskprogram för intensivare rengöring av disken. Därför
låter de olika diskprogramavsnitten olika under ett pågående diskprogram.
Tryckt på papper som tillverkats miljövänligt.
Den som tänker ekologiskt handlar även så ...
2
Innehåll
INNEHÅLL
Bruksanvisning
.............................................
5
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Diska ekonomiskt och miljövänligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Bild på maskinen och manöverpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manöverpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
Före den första diskningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av vattenavhärdaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av specialsalt för vattenavhärdaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av sköljmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosering av sköljmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
11
12
13
Vid dagligt bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortering av bestick och övrig disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortering av besticken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering av kastruller, pannor och större tallrikar . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortera muggar, glas och kaffeservis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av överkorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bio-diskprogram och kompaktdiskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välj diskprogram (programtabell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starta diskprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskprogrammet byts/avbryts/avbryts helt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskmängdidentifiering – Sensorlogic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskmaskinens avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utplockning av disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
23
23
Skötsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Silarnas rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vad gör man när... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...felmeddelanden indikeras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...problem med diskmaskinens drift uppstått. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...diskresultatet inte är tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
27
27
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Information för provningsinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3
Innehåll
Installations- och anslutningsinstruktioner . . . . . . . . . . . . .
30
Installation av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integrerbar diskmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbyggd diskmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fristående maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
31
31
Diskmaskinens anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vattenanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillåtet vattentryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av tilloppsslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avloppsanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vattenskyddssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningsteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
33
34
35
35
36
Konsumentkontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Konsumentköp EHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service och reservdelar
4
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING
1
Säkerhetsanvisningar
De elektriska apparaterna från AEG uppfyller tillämpade tekniska regler
och säkerhetsnormer. Som tillverkare känner vi oss trots detta förpliktade att göra dig uppmärksam på följande säkerhetsanvisningar:
Uppställning, anslutning, driftstart
• Diskmaskinen får endast transporteras stående.
• Kontrollera om det finns transportskador på diskmaskinen. Anslut
absolut inte en skadad maskin. Vänd dig i händelse av skada till din
leverantör.
• Se alltid till att uppgifterna om strömtyp och nätspänning på maskinens typskylt stämmer överens med strömtyp och nätspänning på
uppställningsplatsen. Hur den använda strömkretsen avsäkras framgår också av typskylten.
• Hur diskmaskinen ställs upp och ansluts på föreskrivet sätt framgår
av kapitlet „Installation“. Fleruttagskontakter /-kopplingar och förlängningssladdar får inte användas. Det kan orsaka brand på grund av
överhettning.
Säkerhet för barn
• Barn kan inte alltid bedöma farorna som finns i samband med elektriska apparater. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt när diskmaskinen är igång och låt dem inte leka med diskmaskinen – risken finns
att att de kan låsa in sig (risk för kvävning!).
• Förpackningsmaterial ( t ex plast, frigolit) kan vara farligt för barn.
Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barnen.
• Diskmedel kan förorsaka frätsår på ögon, mun och svalg eller till och
med leda till kvävning! Iaktta därför säkerhetsanvisningarna av diskoch rengöringsmedlens tillverkare.
• Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Om diskmedelsrester
finns kvar i apparaten finns risk för frätskador!
• När diskmaskinen ska lämnas till avfallshantering: Dra ur nätkontakten, klipp av elsladden och släng den. Bryt sönder lucklåset, så att
luckan inte kan stängas längre.
5
Bruksanvisning
Allmän säkerhet
• Reparationer på diskmaskinen får endast göras av fackpersonal. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren. Vid
reparationer - kontakta vår kundservice eller din fackhandel.
• Sätt aldrig på diskmaskinen när elsladden, till-/avloppsslangen är trasiga eller när panelen, bänkskivan eller området kring sockeln uppvisar sådana skador som gör att man kan nå in i apparatens inre.
• Vid skador på apparatens anslutningsledning eller om den ska bytas
mot en längre tilledning måste den bytas (erhålls hos AEG kundservice) genom en av AEG auktoriserad kundservice .
• Dra aldrig ur stickkontakten genom att hålla i sladden, utan håll alltid
i stickproppen.
• Ombyggnader eller ändringar på diskmaskinen är av säkerhetsskäl
inte tillåtna.
• Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när disk
plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon kan snubbla över den
öppnade luckan och skadas.
• Spetsiga knivar och vassa bestickdelar måste placeras i överkorgen
eller ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen.
Avsedd användning
• Diska endast hushållsdisk med diskmaskinen. Används apparaten för
icke avsett syfte eller felaktigt, så svarar tillverkaren inte för eventuella skador.
• Innan du använder specialsalt, diskmedel och sköljmedel - förvissa
dig om att produkternas tillverkare uttryckligen rekommenderar dess
användning i hushållsdiskmaskiner.
• Fyll aldrig på lösningsmedel i diskmaskinen. Explosionsrisk!
• Vattenskyddssystemet skyddar tillförlitligt mot vattenskador. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:
– Nätanslutningen måste vara kvar även vid avstängd diskmaskin.
– Diskmaskinen måste vara korrekt installerad.
– Stäng alltid av vattenkranen när diskmaskinen lämnas utan uppsikt
för en längre tid, t.ex. under semestertid.
• Sätt eller ställ dig aldrig på den öppnade luckan, apparaten kan tippa.
• Vid störningar - stäng först av vattenkranen, därefter diskmaskinen
och dra ur stickkontakten vägguttaget. Vid fast anslutning: slå ifrån
säkring(ar) eller skruva ur proppsäkringar.
6
Bruksanvisning
2
Avfallshantering
Avfallshantering för emballaget
Diskmaskinens emballagematerial måste avfallshanteras på sakkunnigt
och på föreskrivet sätt. Allt material som emballaget är tillverkat av är
miljövänligt och kan återanvändas.
• Plastdelar är märkta med internationellt standardiserade förkortningar:
– >PE<
för polyetylen, t.ex. förpackningsfolier
– >PS<
för polystyren, t.ex. dämpningsdelar (principiellt fluorklorkolväte-fri)
– >POM< för polyoxymetylen, t.ex. plastklämmor
• Kartongdelarna tillverkas av returpapper och borde tillföras pappersinsamlingen.
Avfallshantering – gamla apparater
När din diskmaskin en gång har tjänat ut och inte kan användas längre,
ta den till nästa insamlingsställe eller till affären där du köpt den. Där
tar man emot apparaten mot en mindre avgift.
2
Diska ekonomiskt och miljövänligt
• Diskmaskinen får endast anslutas till varmvatten om din varmvattenanläggning inte värms upp elektriskt.
• Ställ in vattenavhärdningen korrekt.
• Skölj inte av disken under rinnande vatten innan du sätter in den i
maskinen.
• När du diskar med en mindre mängd disk beräknar diskmängdidentifieringen den nödvändiga vattenmängden och förkortar programtiden. Mest ekonomiskt är det att alltid diska med full maskin.
• Välj diskprogrammen efter typ av disk och nedsmutsningsgrad.
• Använd inga större mängder diskmedel, salt och sköljmedel än vad
som rekommenderas i denna instruktionsbok och av produkttillverkaren.
7
Bruksanvisning
Bild på maskinen och manöverpanelen
Takdusch
Gummitätning
för anslutning av
vattentilloppet
till den övre
sprutarmen
Sprutarmar
Fack för specialsalt
Fack
för sköljmedel
Fack för
diskmedel
Typskylt
8
Silar
Bruksanvisning
Manöverpanel
Funktions- Avhärdarknapp
knapp
M
dQ
a7
]5
d6
A
Kontrollampor
Luckhandtag
A
C
F
K
I
L
J
H
Indikering av de enskilda
diskprogramavsnitten
Manöverfält
Manöverfältet består av TILL/FRÅN-knappen M och programknapparna med LED-indikeringar.
Avhärdar- och funktionsknapp: förutom angivna diskprogram kan
diskmaskinens vattenavhärdare ställas in genom en kombination av
dessa knappar.
Kontrollamporna har följande betydelse:
J
Fyll på specialsalt
H
Fyll på sköljmedel
Före den första diskningen
Innan du sätter igång diskmaskinen ska alla klämmor för korgarnas
transportsäkring avlägsnas.
Därefter skall töljande göras:
1. Inställning av vattenavhärdaren
2. Påfyllning av specialsalt för vattenavhärdaren
3. Påfyllning av sköljmedel
9
Bruksanvisning
Inställning av vattenavhärdaren
För att förhindra kalkavlagringar på disken och i diskmaskinen, måste
disken diskas med mjukt, dvs kalkfattigt vatten. Därför är diskmaskinen
utrustad med en vattenavhärdare, där ledningsvatten fr.o.m. hårdhetsgrad 4 °d (tysk grad) avkalkas med hjälp av grovt salt.
3
0
Vattenverket informerar dig om vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde.
Ställ in vattenavhärdaren enligt tabellen så att den motsvarar vattnets
hårdhetsgrad i ditt bostadsområde. Vattenavhärdaren kan ställas in i 10
steg.
Vattnets hårdhetsgrad
i °d1) i mmol/l2)
område
Inställning
på hårdhetsgrad
Antal
blinkande tecken
9
8
7
6
5
41-50
35-40
31-34
27-30
23-26
7,3-9,0
6,3-7,2
5,5-6,2
4,8-5,4
4,1-4,7
IV
9
8
7
6
5
19-22
15-18
3,3-4,0
2,6-3,2
III
4
3*
4
3
11-14
1,9-2,5
II
2
2
4-10
0,7-1,8
I/II
1
1
under 4
under 0,7
I
0
det krävs inget salt
10
1)(°d) tysk grad, mått för vattnets hårdhetsgrad
2)(mmol/l) millimol per liter, internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad
*inställning på fabriken
0 1. Diskmaskinen måste vara avstängd.
2. Tryck samtidigt in funktionsknapp och avhärdarknapp och håll demintryckta
3. Förutom tryck in TILL/FRÅN-strömbrytare M.
Lysdiodslamporna på funktionsknappen och avhärdarknappen blinkar.
4. Tryck in avhärdarknappen en gång till.
Avhärdningsknappens signallampa börjar blinka.
– Antalet blinkande tecken motsvarar det inställda hårdhetssteget.
(Undantag: hårdhetssteg 0 indikeras med 10 blinktecken).
– Dessa blinkande tecken upprepas efter en paus på 5 sekunder flera
gånger.
10
Bruksanvisning
5. Ett tryck på avhärdningsknappen höjer hårdhetssteget med 1 steg.
(Undantag: efter hårdhetssteg 9 följer hårdhetssteg 0).
6. När hårdhetssteget är korrekt inställt, tryck på TILL/FRÅN-knappen M .
Nu är hårdhetssteget inprogrammerat.
Påfyllning av specialsalt för vattenavhärdaren
1
Använd endast specialsalt för diskmaskiner. Fyll aldrig på andra salttyper (t.ex. livsmedelssalt) eller diskmedel i saltfacket. Detta skulle förstöra vattenavhärdaren.
Se till att du verkligen fyller på specialsalt.
Fyll på specialsalt:
– Första gången maskinen används.
– När kontrollampan J lyser på manöverpanelen.
3
Om vattnets hårdhetsgrad ligger under 4 °d i ditt bostadsområde behöver du inte fylla på specialsalt.
0 1. Öppna luckan, dra ut den undre kor-
gen.
2. Skruva upp saltfackets lock motsols.
3. Endast när maskinen startas första
gången:
Fyll saltfacket helt med vatten.
4. Sätt den medlevererade tratten på
fackets öppning.
Fyll på specialsalt i facket med hjälp
av tratten, allt efter finhetsgrad ligger kapaciteten mellan ca. 1,0-1,5 kg.
Fyll inte på för mycket specialsalt.
3
LE
SA ALT Z
S AL
S EL
S
Vattnet som träder ut ur saltfacket när du fyller på specialsalt rinner
ner i diskutrymmets botten. Det har ingen betydelse, då vattnet pumpas av när nästa diskprogram startas.
5. Rengör fackets öppning och avlägsna saltresterna.
6. Skruva på locket medsols fram till stoppet, annars kan specialsalt
komma in i diskvattnet. Det kan medföra att glas inte blir riktigt glänsande. När du har fyllt i specialsaltet, bör du därför alltid köra ett diskprogram. På så vis spolas överflödigt saltvatten och lösa saltkorn bort.
11
Bruksanvisning
Allt efter saltets finhetsgrad kan det ta några timmar tills saltet har löst
upp sig i vattnet och kontrollampan specialsalt J slocknar igen. Vattenavhärdarens inställning och därmed även saltförbrukningen är
beroende på den lokala hårdhetsgraden på vattnet.
3
Påfyllning av sköljmedel
Med sköljmedlet blir glas och övrig disk fläckfri, glänsande och klar.
1
Använd endast sköljmedel för diskmaskiner. Fyll aldrig på andra medel
(t.ex. ättiksessens) eller diskmedel i facket för sköljmedlet. Maskinen
kan ta skada.
Fyll på sköljmedel:
– Första gången maskinen används.
– När kontrollampan H lyser på manöverpanelen.
Facket för sköljmedlet befinner sig på insidan av diskmaskinens lucka.
0 1. Öppna luckan
2. Vrid facklocket motsols ¼ varv och ta
av det.
12
ax
6 5 4
1
32
3. Fyll på sköljmedlet; maximalt upp till
den streckade markeringen, det motsvarar ca. 150 ml
4. Sätt på locket igen och skruva fast
det medsols.
5. Torka upp utspillt sköljmedel med en
trasa. Annars kan för mycket skum
bildas vid sköljningen.
m
Bruksanvisning
Dosering av sköljmedel
Vid sköljningen tillförs vattnet sköljmedel från sköljmedelsfacket. Du
kan ställa in doseringen mellan 1-6, motsvarande 1-6 cm 3sköljmedel.
Från fabriken är doseringen inställd på „4“. Ändra doseringen enbart om
det bildats ränder, mjölkaktiga fläckar eller torkade vattendroppar på
glasen och den övriga disken.
(se under "Vad gör man om...").
0 1. Vrid facklocket motsols ¼ varv och ta
av det.
2. Ställ in doseringen med hjälp av skaftet på en tesked.
3. Sätt på locket igen och skruva fast
det medsols.
4. Utspillt sköljmedel torkas av med en
trasa.
3
Vid dagligt bruk
• Måste grovt salt eller sköljmedel fyllas på?
• Sortera bestick och övrig disk i diskmaskinen
• Fyll på diskmedel
• Välj lämpligt diskprogram för bestick och övrig disk
• Starta diskprogrammet
13
Bruksanvisning
Sortering av bestick och övrig disk
1
Rengöringssvampar, hushållstrasor och samtliga föremål som kan suga
upp vatten får inte rengöras i diskmaskinen.
Följande typ av bestick/disk
får inte diskas i diskmaskinen:
• Bestick med skaft av trä, horn,
porslin eller pärlemor
• Ej värmebeständiga
plastdelar
• Äldre bestick, vars kitt
är känsligt för värme
• Limmade disk- eller besticksdelar
• Föremål av tenn- resp. koppar
• Blykristallglas
• Ståldelar som lätt rostar
• Trä-/frukostbrädor
• Konstnärliga föremål
lämpar sig endast delvis för diskning i diskmaskinen:
• Stengodsporslin får endast diskas i diskmaskin om tillverkaren uttryckligen intygar att
det lämpar sig för det.
• Glasyrdekor kan efter många omgångar i
diskmaskinen blekna.
• Silver- och aluminiumdelar tenderar att
missfärgas vid diskning, matrester såsom
äggvita, äggula, senap förorsakar ofta
missfärgningar och fläckar på silver. Därför
måste silver alltid omedelbart sköljas av och
matrester avlägsnas om det inte diskas
direkt efter användningen.
• Somligt glas kan bli matt efter många
omgångar i diskmaskinen.
• Innan du sorterar disken, bör du:
– avlägsna större matrester.
– ställa grytor med inbrända matrester i vatten.
• Iaktta vid sorteringen av bestick och övrig disk:
– Bestick och övrig disk får inte hindra sprutarmarnas rörelser.
– Föremål som muggar, glas, grytor etc. sorteras med öppningen
neråt. Därmed förhindras att vatten kan samlas i dem.
– Besticksdelar och övrig disk får inte ligga i varandra eller staplas
över varandra.
– För att undvika att glas ska gå sönder får glasen inte stöta mot varandra
– Små föremål (t.ex. lock) läggs i bestickskorgen
14
Bruksanvisning
Sortering av besticken
Långa, spetsiga besticksdelar i
bestickskorgen är farliga, i synnerhet för barn (se säkerhetsanvisningar).
För att alla besticksdelar ska spolas
med vatten, bör du
0 1. sätta gallerinsatsen på bestickskorgen
2. placera korta knivar, gafflar och
skedar i bestickskorgens gallerinsats
med skaftet nedåt.
3. För större bestickdelar, som t.ex.
visp går det att ta bort hälften av
bestickgallret.
1
På några diskmaskinsmodeller
går det att fälla ut bestickkorgen.
För att bestickskorgen inte ska gå
upp när du tar ut den, bör det
tvådelade handtaget alltid omslutas helt med handen.
0 1. Ställ bestickskorgen på bordet
eller arbetsplattan
2. Fäll isär båda handtagsdelarna
3. Ta ut besticken
4. fäll ihop de båda handtagsdelarna.
1
15
Bruksanvisning
Placering av kastruller,
pannor och större tallrikar
Placera större och kraftigt nedsmutsat diskgods i underkorgen.
För att lättare kunna placera in större
diskgods så går det att på några
diskmaskinsmodeller fälla ned den
högra tallriksinsatsens båda rader:
0 1. Lyft upp bakre tallriksinsats en aning.
3
2. Fäll ned tallriksinsatserna till vänster.
16
Bruksanvisning
Sortera muggar, glas och
kaffeservis
Små, ömtåliga föremål och långa,
spetsiga besticksdelar sorteras i den
övre korgen.
• Sortera disken på och under de
uppfällbara ytorna för muggar så
att diskvattnet kan nå all disk.
• Ytorna för muggar kan fällas upp
när höga föremål ska diskas.
• Vin-, champagne- samt konjaksglas
ställs resp. hängs i urtagen som
finns på muggarnas förvaringsytor.
• Glas, bägare osv. kan även ställas på
de båda raderna av piggar till vänster i överkorgen.
17
Bruksanvisning
Justering av överkorgen
Diskens maximala höjd i
överkorgen
underkorgen
3
vid upplyft överkorg
22 cm
31 cm
vid nedsänkt överkorg
24 cm
29 cm
Höjdinställningen kan även företas när korgarna är fulla.
Diskmaskinen är, beroende på modell, utrustad med överkorg enligt
"Variant 1" eller "Variant 2":
Nedsänkning av överkorgen:
Variant 1
0 1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen i handtaget bak på
höger sida och sänk ner den.
Lyftning av överkorgen:
0 1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft upp överkorgen i handtaget, dra
den fram en liten bit och låt den falla
in i spåret i den övre ställningen.
Nedsänkning av överkorgen:
0 1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen i handtaget och för
den uppåt så långt det går och sänk
den sedan rakt nedåt. Överkorgen
glider in i spåret för det nedre läget.
Lyftning av överkorgen:
0 1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen i handtaget och för
den uppåt så långt det går och sänk
den sedan rakt nedåt. Överkorgen
glider in i spåret för det övre läget.
18
Variant 2
Bruksanvisning
Påfyllning av diskmedel
1
Använd endast diskmedel för diskmaskiner.
Fyll på diskmedel:
– Innan ett diskprogram startas (ej vid program avspolning).
Iaktta tillverkarens doserings- och lagringsrekommendationer på diskmedlens förpackning.
Facket för diskmedlet befinner sig på
luckans insida.
0 1. Om locket är stängt: tryck låsspaken
(1) framåt, locket öppnar sig.
2
2
1
2. Fyll diskmedlet i facket för diskmedel.
Markeringslinjerna hjälper vid doseringen:
“MIN“ motsvarar ca. 30 ml diskmedel,
“MAX“ motsvarar ca. 40 ml diskmedel.
3. Tryck till locket tills det låses.
3
Vid starkt nedsmutsad disk fyll dessutom diskmedel i lockfördjupningen
(2). Detta diskmedel är aktivt redan
vid avspolningen.
X:
MA
N:
MI
19
Bruksanvisning
Bio-diskprogram och kompaktdiskmedel
Med handledning av den kemiska sammansättningen kan diskmedel för
diskmaskiner indelas i två grundtyper:
– sedvanliga, alkaliska diskmedel med frätande beståndsdelar
– låg-alkaliska kompaktdiskmedel med naturliga enzymer.
20
2
Tillsammans med kompaktdiskmedel avlastar BIO-diskprogrammen miljön och skonar disken, då de är speciellt anpassade till kompaktdiskmedlets enzymer och dess smutslösande egenskaper. Redan vid 50 °C
uppnås med BIO-diskprogrammen i kombination med kompaktdiskmedel samma resultat som i vanliga fall endast uppnås med 60 °C-program.
Vid BIO-program värms diskvattnet upp över 50 °C på kort tid för att
aktivera det aktiva syret.
3
Rengöringstabletter från olika tillverkare kan ha olika lång upplösningstid. Därför utvecklar vissa rengöringstabletter inte sin fulla rengöringskraft vid kortprogram. Ställ in normalprogram med avspolning om
du använder rengöringstabletter.
Bruksanvisning
Välj diskprogram (programtabell)
Välj lämpligt diskprogram med hjälp av denna tabell:
Typ av disk
Mat- och kokkärl
dessutom
-
Typ av ned- • starkt
nedsmutsad
smutsning
• intorkade
matrester, i
synnerhet
äggvita och
stärkelse
Lämpligt
diskprogram:
• normalt
nedsmutsad
• intorkade
matrester
med disk som är
känslig för
värme
• normalt
nedsmutsad
INTENSIV
NORMAL
NORMAL BIO
a7
d6
2x mellansköljning
Slutsköljning
Torkning
Alla
typer av disk
med
ömtåligt glas
-
• lätt
nedsmutsad
Använd disk
som ställs i
diskmaskinen
för att diskas
vid en senare
tidpunkt.
speciellt lämplig
vid användning av kompaktdiskmedel.
Programför- Avspolning
Diskning
lopp 2)
Förbrukningsvärden: 3)
-
Dessert- och
kaffeporslin
dQ
1) 4)
KORT
AVSPOLN
]5
A
Avspolning
Avspolning
Diskning
Diskning
Mellansköljning Mellansköljning
Avspolning
Diskning
Mellansköljning -
Slutsköljning
Torkning
Slutsköljning
-
Slutsköljning
Torkning
-
Tid
95 – 105 min.
Energi
1,45 – 1,65 kWh 1,15 – 1,35 kWh 0,95 – 1,05 kWh 0,85 kWh
< 0,1 kWh
Vatten
18 – 20 liter
4 liter
1)
2)
3)
4)
89 – 99 min.
14 – 16 liter
110 – 120 min.
14 – 16 liter
30 min.
12 liter
10 min.
Vid BIO-program värms diskvattnet upp över 50 °C på kort tid för att aktivera det aktiva syret.
De olika diskprogramavsnitten låter olika, eftersom disken för intensivare rengöring diskas lite kraftigare vid några av avsnitten.
Förbrukningsvärdena har fastställts under normala villkor och är beroende på korgarnas fyllning. I
praktiken kan alltså avvikelser förekomma.
Testprogram för provningsinstitut.
21
Bruksanvisning
Starta diskprogrammet
0 1. Kontrollera om bestick och den övriga disken är så sorterad i diskmaski-
nen att sprutarmarna kan röra sig fritt.
2. Öppna vattenkranen helt.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på till/från-knappen M. Till/från-knappens M lampa lyser.
5. Tryck på knappen för önskat program (se "programtabell"). Programindikeringen lyser. Efter ungefär 6 sekunder startas det valda diskprogrammet. I programförloppsindikeringen indikeras alltid det aktuella
programavsnittet.
3
Blinkar indikeringen L eller I i programförloppsindikeringen efter
programmets start, läs avsnittet "Vad gör man om...".
Diskprogrammet byts/avbryts/avbryts helt
3
Byt eller avbryt ett pågående diskprogram endast om det är absolut
nödvändigt. När diskmaskinen åter stängs värms den inkomna luften
upp och utvidgar sig. Därigenom kan vatten komma in i bottenvannan
och eventuellt utlösa vattenskyddssystemet.
Byte av diskprogram
Vill du byta diskprogrammet inom de 6 första sekunderna efter programvalet, så tryck kort på knappen för det nya diskprogrammet.
Vill Dy byta diskprogrammet vid en senare tidpunkt, gör så här:
0 1. Tryck på knappen för det nya diskprogrammet och håll den nedtryckt.
Nu blinkar indikeringarna för båda diskprogrammen.
2. Efter några sekunder blinkar endast indikeringen för det nya diskprogrammet. Släpp program-knappen och det nya diskprogrammet startar.
3
Avbrott av diskprogrammet genom att diskmaskinens lucka öppnas
När luckan öppnas kan het ånga strömma ut. Risk för brännskador!
Öppna luckan försiktigt.
0 1. Diskmaskinens lucka öppnas. Diskprogrammet stoppas.
2. Indikeringen för det pågående diskprogrammet slocknar.
3. Luckan stängs. Diskprogrammet fortsätter.
1
22
Bruksanvisning
Avbrott av diskprogrammet
0 1. Tryck på knappen för det pågående diskprogrammet och håll den ned-
tryckt. Programindikeringen för det pågående diskprogrammet blinkar i
några sekunder och slocknar därefter.
2. Släpp programknappen, diskprogrammet avbryts.
När du stänger av diskmaskinen avbryts det valda diskprogrammet
endast tillfälligt. När du sätter på diskmaskinen igen fortsätter diskprogrammet.
3
Diskmängdidentifiering – Sensorlogic
När ett diskprogram startas och det endast finns lite disk i den övre
och/eller den undre korgen, så anpassas diskvattenmängden och diskprogrammets längd till diskmängden med hjälp av en intelligent elektronik. Därigenom kan man snabbt och ekonomiskt diska även mindre
mängder disk. Vid den halva mängden disk (servis för 6 personer) sparas
upp till 2 liter vatten och 0,2 kWh energi.
Diskmaskinens avstängning
Stäng inte av diskmaskinen förrän L lyser i programförloppsindikeringen.
0 1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen M.TILL/FRÅN-knappens M lampa slocknar.
När du öppnar luckan omedelbart efter programmets slut kan het ånga
strömma ut. Därför:
2. Öppna luckan försiktigt.
1
Utplockning av disk
3
• Het disk är känslig för stötar. Låt den därför svalna innan du plockar
ut den.
• Disken torkar snabbare om du öppnar luckan en kort stund helt efter
programmets slut och sedan låter den stå på glänt.
• Låt disken vara kvar i diskmaskinen ca. 15 minuter efter programmets
slut för att svalna och torka.
• Töm först den undre korgen och därefter den övre. Därmed förhindras
att vatten droppar ner från den övre korgen på disken i den undre
korgen och förorsakar vattenfläckar.
23
Bruksanvisning
Skötsel och rengöring
1
Använd under inga omständigheter repanderengöringsmedel eller
aggressiva rengöringsmedel.
• Rengör vid behov diskmaskinens manöverdelar endast med en mjuk
trasa och varmt, rent vatten.
• Spolarmarna behöver inte rengöras.
• Kontrollera med jämna mellanrum om diskmaskinens diskutrymme,
lucktätningen och vattentilloppet är nedsmutsade – rengör vid
behov.
Silarnas rengöring
Silarna i botten på maskinens diskutrymme är i hög grad självrenande.
De bör ändå kontrolleras och rengöras ibland. Smutsiga silar påverkar
diskresultatet.
0 1. Öppna luckan, dra ut den undre korgen.
2. Diskmaskinens silsystem består av
grov-/finsil, mikrosil och en plan finsil. Med mikrosilens handtag kan hela
systemet lyftas upp och tas ut.
3. Vrid handtaget motsols ¼ varv och ta
ut det.
3
4. Ta grov-/finsilen (1) i handtagsöglan
och dra ut den från mikrosilen (2).
5. Rengör alla silarna grundligt under
rinnande vatten.
6. Ta ut den plana finsiler (3) ur botten
på maskinens diskutrymme och rengör den grundligt på båda sidorna.
24
Bruksanvisning
7. Sätt tillbaka den plana finsiler i diskutrymmets botten.
8. Sätt tillbaka grov-/finsilen i mikrosilen och sätt ihop silarna.
9. Sätt in silkombinationen och fäst den
genom att vrida handtaget medsols
till stoppet. Se till att den plana finsilens kant ligger an ordentligt mot
diskutrymmets botten.
1
Man får absolut inte använda maskinen utan att silarna sitter på plats.
25
Bruksanvisning
Vad gör man när...
Försök att åtgärda mindre störningar på diskmaskinen själv med hjälp
av den här anförda informationen. Om du ändå anlitar AB Elektroservice för en av de störningar som finns upplistade här eller för fel som
uppstått pga felaktig betjäning, debiteras service-besök även under
reklamationstiden.
...felmeddelanden indikeras.
• Blinkar i programförloppsindikeringen L eller I kan du eventuellt åtgärda felet själv.
Efter att felen L eller I har undanröjts, tryck på knappen för diskprogrammet som påbörjats. Diskprogrammet fortsätter. Om felet
visar sig på nytt – kontakta kundtjänst.
• Blinkar andra programavsnitt i programförloppsindikeringen, v.g.
kontakta kundtjänst och ange felet.
Störning
Möjlig orsak
Vattenkranen är stängd.
I programförloppsindi- Silen (om sådan finns) vid
vattenkranens slangkoppling
keringen blinkar L:
diskmaskinen får inget är igensatt.
vatten.
Tilloppsslangen
har inte installerats korrekt.
26
Avhjälpande
Öppna vattenkranen.
Rengör silen i slangkopplingen.
Kontrollera
slanginstallationen.
Vattenlåset är tilltäppt.
I programförloppsindiAvloppsslangen
keringen blinkar I.
har inte installerats korrekt.
Rengör vattenlåset.
I programförloppsindi- Vattenskyddssystemet har
keringen blinkar samti- reagerat.
digt L och I.
Stäng av vattenkranen och
kontakta kundtjänst.
Kontrollera
slanginstallationen.
Bruksanvisning
...problem med diskmaskinens drift uppstått.
Störning
Möjlig orsak
Diskmaskinens lucka är inte
stängd ordentligt.
Avhjälpande
Stäng luckan.
Stickkontakten är inte anslu- Anslut nätkontakten till
ten till vägguttaget.
vägguttaget.
Säkringen är defekt.
Programmet startar
inte.
Byt ut säkringen.
Om du vill starta diskmaskinen meddetsamma:
- Ställ starttiden på 0 timVid diskmaskinsmodeller med
mar på maskiner med mulstartfördröjning:
tidisplay.
En starttid har förinställts.
- Radera startfördröjningen
på maskiner utan multidisplay.
Diska endast bestick och
övrig disk som lämpar sig.
I diskutrymmet syns
rostfläckar.
Diskutrymmet består av rostfritt ädelstål. Rostfläckar i
diskutrymmet beror på främmande rost (rostpartiklar ur
vattenledningen, från grytor, bestick etc.). Avlägsna
dylika fläckar med ett vanligt
rengöringsmedel för ädelstål.
Pipande ljud under
diskningen.
Pipljudet är betydelselöst.
Använd ett annat diskmedel.
Stäng locket på facket för
specialsalt ordentligt.
...diskresultatet inte är tillfredsställande.
Disken blir inte ren.
– Du har inte valt rätt diskprogram.
– Disken har varit så placerad att diskvattnet inte nått alla delar. Korgarna får inte vara för fulla.
– Silarna i botten på diskutrymmet är inte rena eller felaktigt isatta.
– Fel diskmedel har använts eller diskmedlet är för lågt doserat.
– Kalkavläggningar på disken: facket för specialsalt är tomt eller vattenavhärdningen är fel inställd.
– Avloppsslangen är inte korrekt installerad.
27
Bruksanvisning
Disken torkar inte och är glanslös.
– Fel sköljmedel har använts.
– Facket för sköljmedel är tomt.
På glasen och den övriga disken bildas ränder, strimmor, mjölkaktiga fläckar eller en blåskimrande beläggning.
– Använd mindre sköljmedel.
På glasen och den övriga disken finns intorkade vattendroppar.
– Använd mer sköljmedel.
– Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta diskmedelstillverkarens kundservice.
Tekniska data
Kapacitet:
Servis för 12 personer inklusive serveringsdelar
Tillåtet vattentryck:
1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0.1-1.0 MPa)
Elektrisk anslutning:
Uppgifter om den elektriska anslutningen framgår av typskylten som befinner sig innanför diskmaskinsluckan på
dess högra sida.
Integrerbara och inbyggda diskmaskiner.
Mått:
820 – 880 x 596 x 570 (h x b x d i mm)
max. vikt:
50 kg
Fullt integrerbara diskmaskiner.
Mått:
820 – 880 x 596 x 546 - 550 (h x b x d i mm)
max. vikt:
50 kg
; Denna apparat motsvarar följande EG-direktiv:
– 73/23/EEG från 19.02.1973 – lågspänningsdirektiv
– 89/336/EEG från 03.05.1989
(inklusive ändringsdirektiv 92/31/EEG)- direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet
28
Bruksanvisning
Information för provningsinstitut
Innan provningar kan företas måste vattenavhärdarens saltfack och
facket för sköljmedlet fyllas på helt.
Testnorm:
EN 5O 242
Jämförande program:
se "Programtabell; testprogram" med fylld och halvfylld maskin
Fylld maskin:
12 standardkuvert inkl. serveringsdelar
Diskmedelsdosering:
30g (typ B) i diskmedelsbehållaren
Halvfylld maskin:
6 standardkurvert inkl. serveringsdelar
Vid halvfylld maskinska varannan plats lämnas tom.
Diskmedelsdosering:
20g (typ B) i diskmedelsbehållaren
Sköljmedelsinställning:
4 (typ III) för helt fylld maskin och för halvfylld maskin
Exempel på sortering:
överkorg (nedre och övre position):
Underkorg med bestickkorg
Bestickkorg
29
Installations- och anslutningsinstruktioner
INSTALLATIONS- OCH
ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER
Installation av diskmaskinen
• Ställ diskmaskinen på ett fast underlag så att den står stabilt och justera den så att den står i våg.
• Genom att skruva ut skruvfötterna
kompenserar du för ojämnheter i
golvet och anpassar höjden på diskmaskinen till annan inredning. Beroende på hur skruvfötternas ser ur
använder du antingen
– en skruvnyckel
eller
– en skruvmejsel.
• På inbyggda, integrerbara samt helintegrerbara diskmaskiner ställer
du in de bakre fötterna framtill på maskinen, med hjälp av en skruvmejsel.
• Se till att du lägger avloppsslangen, tilloppsslangen och elsladden
i den bakre sockelindragningen på ett sådant sätt att de varken kan
brytas eller klämmas av.
• Skruva fast diskmaskinen antingen i arbetsbänken eller i den
angränsande köksinredningen. Detta är absolut nödvändigt för att
tippskyddet ska kunna garanteras.
30
Installations- och anslutningsinstruktioner
• Installera diskmaskinen enligt följande, beroende på utförande:
Integrerbar diskmaskin
(se bifogad monteringsmall)
3
Fronten kan förses med en trä- eller köksinredningslucka med följande
mått:
Bredd:
591 – 594 mm
Tjocklek:
16 – 24 mm
Höjd:
beroende av
(variabel)
– nischhöjd
– sockelhöjd
– anpassning till angränsande köksinredning
Det exakta höjdmåttet får du genom att mäta höjden på
den angränsande köksinredningen där diskmaskinen ska
installeras.
Vikt:
1
max. 8 kg
Om köksluckan är längre än 600 mm kan du inte öppna diskmaskinsluckan helt (köksluckan går emot sockeln).
Då måste du antingen såga ur sockeln (se monteringsmallen) eller
använda beslagsatsen för extralång lucka BLT 60. Denna beställer du
under reservdelsnumret 911 239 008.
Inbyggd diskmaskin
(se bifogad monteringsanvisning)
Fristående maskiner
1
• Kan installeras utan ytterligare fastsättning.
Om du ställer diskmaskinen direkt bredvid en gas- eller fastbränsleeldad spis måste du sätta en värmeisolerad, inte brännbar platta mellan
spisen och diskmaskinen i höjd med överkanten på bänkskivan (djup
57,5 cm). Den del av plattan som är riktad mot spisen ska vara försedd med aluminiumfolie.
31
Installations- och anslutningsinstruktioner
• Om diskmaskinen ska placeras
under en arbetsbänk tar du bort
diskmaskinens originaltoppanel på
följande sätt:
– Skruva ur skruvarna (1) ur vinkeljärnen på baksidan.
– Skjut maskinens toppanel ca 1 cm
bakåt (2), lyft upp den framtill (3)
och ta bort den.
– Ta bort toppanelens fästanordningar genom att trycka på dem
på det ställe som visas på bilden
(4). Dra sedan ut dem snett bakåt
(5).
32
4
5
1
Om diskmaskinen senare ska användas som fristående maskin igen,
måste du sätta tillbaka orignaltoppanelen.
3
Du kan inte justera sockeln på fristående maskiner.
• Du kan anpassa en fristående
maskin så att den liknar köksinredningen genom att förse den med
en dekorskiva. Dekorskivor beställer
du från köksinredningstillverkaren.
För att du ska kunna montera en
dekorskiva måste du ha en dekorram. Om den inte ingår i leveransen
köper du den som tillbehör i fackhandeln.
• Dekorskivans mått:
– Höjd 590 mm
– Bredd 581 mm
– Tjocklek: max. 4 mm
• Du undviker att tunna dekorskivor bågnar eller förskjuts genom att
sätta fast dem med dubbelhäftande tejp på diskmaskinsluckan.
Installations- och anslutningsinstruktioner
Diskmaskinens anslutning
Vattenanslutning
1
Alli VVS-arbetet skall utföras av en behörig fackman.
Diskmaskinen är utrustad med säkerhetsanordningar som ska förhindra
att diskvattnet leds tillbaka till dricksvattennätet. Dessa motsvarar gällande vattentekniska säkerhetsföreskrifter.
• Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten och till varmvatten upp till
max. 60 °C.
• Diskmaskinen får inte anslutas till öppna varmvattenapparater och
varmvattenberedare.
Tillåtet vattentryck
Lägsta tillåtna vattentryck:
1 bar (=10N/cm2 =100 kPa)
Om vattentrycket sjunker under 1 bar –
kontakta kundtjänst.
Maximalt tillåtet vattentryck:
10 bar (=100 N/cm2 =1 Mpa)
Om vattentrycket överstiger 10 bar,
måste en tryckminskningsventil installeras (kan erhållas i fackhandeln).
Anslutning av tilloppsslang
1
Tilloppsslangen får inte vara vikt eller klämd när den ansluts.
0
Anslut tilloppsslangen med slangkopplingen (DIN 259) till en vattenkran med yttergänga (¾ tum). Slangkopplingens anslutningsmutter får
endast dras åt för hand.
3
• För att inte inskränka på vattenuttaget i köket rekommenderas att
installera en extra vattenkran eller att montera ett förgreningsstycke
på den befintliga vattenkranen.
• Om du behöver en längre tilloppsslang än den som följer med i leveransen, får nedanstående kompletta slangsatser användas. De erhålles
i fackhandeln och är VDE-godkända:
– Slangsats “WRflex 100” (E-nr.: 911 239 034)
– Slangsats “WRflex 200” (E-nr.: 911 239 035)
33
Installations- och anslutningsinstruktioner
Avloppsanslutning
Enligt Svensk Byggnorm skall avloppslangen vara monterad sä att den
på ett ställe är förd upp tillten nivå motsvarande avloppsenhetens
överkant. Slangen ska där varad fixerad på ett betryggande sett.
Avloppsslang
1
Avloppsslangen får inte vikas eller klämmas.
• Avloppsslangens anslutning:
– maximalt tillåten höjd: 1 meter.
– minsta nödvändiga höjd 30 cm över apparatens undre kant.
Förlängningsslangen
• Förlängningsslangen erhålles i
fackhandeln eller hos Distriparts.
Slangens inre diameter måste
uppgå till 19 mm för att inte
påverka apparatens funktion.
• Förlängningsslangen får installeras
högst 3 meter vågrätt och den
maximalt tillåtna höjden för
avloppslangens anslutning uppgår
till 85 cm.
Vattenlåsanslutning
• Avloppsslangens hylsa (ø 19 mm) lämpar sig för alla vanliga typer av
vattenlås. Vattenlåsanslutningens yttre diameter måste uppgå till
minst 15 mm.
• Avloppsslangen ska sättas fast på vattenlåset med den bifogade
slangklämman.
Vattenavlopp i diskhon (endast möjlig vid golvapparater)
Om du vill hänga in avloppsslangen i en diskho – använd slangknäet
som kan dras på slangen. Detta medföljer inte denna maskin och
beställes från Distriparts under reservdelsnumret ET 646 069 190.
0 1. Dra på knäet på avloppsslangen.
2. Se till att avloppsslangen inte glider ner från diskhons kant.
Stick snöret genom slangknäets hål och sätt fast det på väggen eller på
vattenkranen.
34
Installations- och anslutningsinstruktioner
Vattenskyddssystem
Diskmaskinen är utrustad med ett vattenskyddssystem, AQUA CONTROL
SYSTEM, för att skydda maskinen mot vattenskador.
När ett fel föreligger avbryter säkerhetsventilen i apparaten genast
vattentillförseln och tömningspumpen tillkopplas. Så kan inget vatten
rinna ut. Restvattnet i apparaten pumpas automatiskt ur.
1
AQUA CONTROL SYSTEMET fungerar också när apparaten är avstängd –
den får emellertid inte vara bortkopplad från el-nätet.
Elektrisk anslutning
1
In enlighet med de tekniska anslutningsvillkoren från elinstallationsföretagen måste den fasta anslutningen till elnätet göras av en behörig
elektriker.
Vid anslutningen skall hänsyn tas till föreskrifterna från VDE (Tyska
elektroteknikers förbund) och i förekommande fall till lokala tilläggsbestämmelser. Efter installationen får inga spänningsförande delar eller
driftisolerade ledningar vara beröringsbara med provanordningen, i
enlighet med EN 60335/DIN VDE 0700.
Uppgifter för den elektriska anslutningen finns på typskylten som sitter
på diskmaskinsluckans högra innerkant. Om maskinen är omkopplingsbar skall dessutom hänsyn tas till uppgifterna på omkopplingsschemat,
som finns i nätanslutningsdosan.
Kontrollera innan anslutningen att nätspänningen och strömarten som
finns angivna på typskylten stämmer överens med nätspänningen och
strömarten på uppställningsplatsen. På typskylten finns även uppgift
om vilken säkring som krävs.
Dra ut stickkontakten när diskmaskinen skall skiljas från elnätet.
Observera! Se till att det går att komma åt stickkontakten när maskinen är installerad.
Om maskinen är fast ansluten till elnätet, måste det i installationen finnas en allpolig frånskiljare (jord, fas) (t.ex. en jordfelsbrytare) som
gör det möjligt att skilja maskinen från nätet. Frånskiljarens kontaktavstånd skall vara > 3 mm.
35
Installations- och anslutningsinstruktioner
Anslutningsteknik
Tillopps- och avloppsslangar samt el-sladden måste anslutas till höger
eller vänster om diskmaskinens sida då det inte finns plats för dessa
bakom apparaten.
Nedanstående exempel på en sanitär- och el-installation är endast en
rekommendation. Avgörande är villkoren på uppställningsplatsen:
(existerande anslutningar, el- resp. vattenverkets lokala anslutningsföreskrifter, etc...).
2 stutsar 45° eller raka,
ytterdiameter 19 mm, längd 30 mm
Vattentillopp
36
Elektrisk
ledning
Vattenavlopp
Dubbelventil Vattenavlopp
El – anslutning
Elektrisk
ledning
Vattentillopp
Konsumentkontakt
KONSUMENTKONTAKT
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 08 - 672 53 60 eller via
e-mail på vår hemsida www.aeg-hem.se
37
Konsumentköp EHL
KONSUMENTKÖP EHL
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91
samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.
38
Service och reservdelar
SERVICE OCH RESERVDELAR
Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att
kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på
tel. 020 - 76 76 76 eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula
sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3
Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av
certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning ..........................................
Produktnummer .............................................
Serienummer ...................................................
Inköpsdatum ...................................................
Hur och när uppträder felet ?
39
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 945 823 - 00 - 0101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising