Aeg-Electrolux F88050IW User manual

Aeg-Electrolux F88050IW User manual
FAVORIT 88050 i
Nõudepesumasin
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
tutvuge palun hoolikalt käesoleva kasutusjuhendiga.
Pöörake erilist tähelepanu selle esimestel lehekülgedel olevatele ohutusjuhistele! Hoidke
kasutusjuhend hilisema kasutamise puhuks alles. Andke kasutusjuhend edasi ka
seadme võimalikule järgmisele omanikule.
Tekstis kasutatakse järgmisi sümboleid:
Pange tähele hoiatuskolmnurki ja märkusi (Hoiatus! Ettevaatust! Tähelepanu!), mis
sisaldavad seadme ohutuse ja toimivuse seisukohalt olulisi juhiseid. Järgige neid
tingimusteta.
See märk või numereeritud tegevusjuhised aitavad teid samm-sammult seadme
käsitsemise kõigil etappidel.
Selle märgi alt leiate lisainformatsiooni seadme juhtimise ja kasutamise kohta.
Seadme ökonoomse ja keskkonnasõbraliku kasutamisega seonduvad soovitused-vihjed
ja juhised on tähistatud ristikulehega.
Kasutusjuhendis on toodud juhiseid võimalike tõrgete kõrvaldamiseks (vt.ptk. “Mida teha,
kui…”) .Kui siintoodud instruktsioonid osutuvad ebapiisavateks, võtke ühendust lähima
volitatud hooldusfirmaga.
Tehniliste probleemide ilmnemisel on volitatud hooldusfirma alati teile toeks. Ühtlasi
arvestage ka informatsiooni, mis on esitatud peatükis “Hooldus”.
Sellel nõudepesumasinal on uus pesemissüsteem “IMPULSSPESU”. Antud lahenduse
korral muutuvad nii mootori pöörete arv kui ka pesusurve pesuprogrammi käigus,
mistõttu saavad nõud paremini puhtaks. Seepärast muutub pesuprogrammi töötamise
ajal ka seadme müratase.
2
Sisukord
Ohutusjuhised..................................... 4
Utiliseerimine ...................................... 6
Ökonoomne ja keskkonnasõbralik
pesu ..................................................... 6
Seadme siseehitus ja juhtpaneel....... 7
Juhtpaneel ....................................... 7
Enne esimest kasutuskorda .............. 8
Veepehmendi seadistamine.................. 9
Soola lisamine veepehmendisse ........ 10
Loputusvahed ..................................... 10
Loputusvahendi doseerimise
aktiveerimine / deaktiveerimine...... 11
Loputusvahendi lisamine ............... 11
Loputusvahendi doseerimine seadistused.................................... 12
Pesuprogrammi lõppemisest teavitava
helisignaali aktiveerimine /
deaktiveerimine................................... 12
Seadme kasutamine ......................... 13
Söögiriistade ja nõude süstematiseeritult seadmesse asetamine .......... 13
Söögiriistade korv .......................... 14
Pottide, pannide ja suurte taldrikute
süstematiseeritult seadmesse
asetamine ...................................... 15
Tasside, klaaside ja kohviserviisi
süstematiseeritult seadmesse
asetamine ...................................... 16
Ülemise korvi reguleerimine........... 16
Nõudepesuvahendi lisamine............... 17
Madala leelisesisaldusega
pesuvahendid ................................ 17
Nõudepesuvahendi tabletid ........... 18
Automaatsed pesuprogrammid...... 18
Pesuprogrammi valik
(programmitabelid).............................. 19
Pesuprogrammi käivitamine................ 21
Pesuprogrammi vahetamine /
katkestamine / seiskamine ............. 21
Paus............................................... 22
Taimeri seadistamine või seadistuse
muutmine ....................................... 22
Täitumusastme lugeja
- sensorlogic................................... 22
Nõudepesumasina väljalülitamine....... 23
Nõude seadmest eemaldamine ..... 23
Hooldus ja puhastamine................... 23
Filtrite puhastamine ....................... 24
Mida teha, kui... ................................. 24
...juhtpaneelile ilmuvad veateated....... 25
...kui ilmnevad nõudepesumasina kasutamisega seonduvad
probleemid .......................................... 26
… pesutulemus ei ole rahuldav........... 27
Tehnilised andmed............................ 27
Juhiseid seadme testimiseks........... 28
PAIGALDAMINE JA ÜHENDUSED
TOITELIINIDEGA ............................... 29
Nõudepesumasina paigutamine ...... 29
Mööbliesemetesse paigutatav
nõudepesumasin............................ 29
Nõudepesumasina ühendused ........ 29
Ühendus veevõrku .............................. 29
Lubatud veesurve .......................... 30
Veevõtuvooliku ühendus................ 30
Ühendus kanalisatsiooni................ 30
Veekaitsesüsteem.......................... 31
Ühendus vooluvõrku ........................... 32
Ühendused.......................................... 32
3
Ohutusjuhised
AEG-seadmete turvalisus vastab tehnikaalal aktsepteeritud reeglitele ja seadmele
ohutuse osas esitatavatele nõuetele. Toote valmistajatena peame siiski otstarbekaks
alltoodud ohutusjuhiste tutvustamist seadme kasutajatele.
Paigutamine, ühendamine, kasutuselevõtmine
•
•
Nõudepesumasinat tohib transportida ainult vertikaalasendis.
Veenduge selles, et nõudepesumasinal ei ole transportimiskahjustusi. Ärge mitte mingil
juhul paigaldage kahjustunud seadet. Pöörduge kahjustuste ilmnemise korral seadme
tarnija poole.
• Veenduge enne seadme kasutuselevõtmist, et selle andmekilbil märgitud elektrivoolu
tüüp ja nimipinge vastavad seadme töökohas kasutatavale elektrivoolu tüübile ja
nimipingele. Andmekilbilt leiate ka informatsiooni antud vooluvõrgu parameetritega
ühilduva kaitsme kohta.
• Nõudepesumasina paigutuse ja paigaldamise kohta leiate informatsiooni peatükist
“Paigaldamine”. Mitmepooluseliste pistikute / lülitite ja pikendusjuhtmete kasutamine ei
ole lubatud. Ülekuumenemisega kaasneb tuleõnnetuse oht.
Laste turvalisus
•
•
•
•
•
Lapsed ei taju sageli elektriseadmete kasutamisega seonduvaid ohte. Seetõttu tuleb
nende tegevust pidevalt jälgida; ärge lubage lastel nõudepesumasinaga mängida – nad
võivad ennast ise nõudepesumasina sisemusse sulgeda (lämbumisoht!).
Pakendi osad (näit. kiled, polüstüreeni osakesed) võivad olla lastele ohtlikud.
Lämbumisoht! Hoidke pakendi osad laste haardeulatusest eemal.
Pesuvahendid võivad silma, suhu ja neeluorganitele sattudes avaldada neile organitele
söövitavat mõju (mis võib tuua kaasa isegi lämbumise!). Pidage kinni nõudepesu- ja
puhastusvahendi tootja poolt antud turvajuhistest.
Ärge laske lapsi nõudepesumasinat lähedalt uurima, kuna seadmes võib olla
pesuvahendi jäänuseid. Arvestage ka sellega, et nõudepesumasina vesi ei ole
joomiseks kõlblik.
Kui nõudepesumasin kõrvaldatakse kasutuselt, eemaldage agregaadi küljest toitejuhe,
lõigates selle läbi seadmepoolsest otsast. Rikkuge luugi lukk, et vältida laste
seadmesse lõksu jäämist või mõnel teisel moel nende elu ohtu seadmist.
4
Üldine turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Nõudepesumasina hoolduse ja remondi teostamiseks tuleb pöörduda volitatud
hooldusfirma. poole. Nõudke alati originaalsete varuosade kasutamist.
Ärge kasutage nõudepesumasinat kunagi, kui toitejuhe või veevõtu-/tühjendusvoolik on
kahjustunud või kui juhtpaneel, tööpind või seadme sokliosa on saanud kahjustusi,
mille puhul on võimalik kättpidi masina sisemusse tungida.
Kui seadme toitejuhe on kahjustunud või kui see tuleb vahetada pikema vastu,
pöörduge lähima volitatud hooldusfirma poole, kes tagab selle asendamise uue
spetsiaalkaabliga.
Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist kunagi juhet tirides, vaid hoidke alati kinni
pistikust.
Nõudepesumasina konfiguratsioonis ei tohi, ohutusest lähtuvatel kaalutlustel, teha
mingeid muudatusi ega täiendusi.
Hoolitsege selle eest, et nõudepesumasina luuk oleks alati kinni (välja arvatud ajal, mil
toimub mustade nõude seadmesse asetamine ja puhaste nõude seadmest
eemaldamine). Nii on võimalik tagada, et keegi ei komista vastu seadme avatud ust
ega vigasta ennast seetõttu.
Kui nõudepesumasinas ei ole noalahtrit, tuleb teravaotsalised ja -servalised sööginõud
paigutada horisontaalselt ülemisse korvi või söögiriistade korvi, teravad otsad allapoole
suunatud.
Otstarbekohane kasutamine
•
•
•
•
•
•
Peske nõudepesumasinas vaid tavalisi majapidamisnõusid. Kui seadet kasutatakse
muul otstarbel või valesti, ei ole tootja tekkinud kahjustuste eest vastutav.
Kontrollige enne soola, pesuvahendi ja loputusvahendi lisamist, et iga vastava toote
valmistaja lubab neid tarbida kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinates.
Ärge lisage nõudepesumasinasse leotusvahendeid. Plahvatusoht!
Veekaitsesüsteem hoiab ära veekahjustused. Selleks peavad olema täidetud järgmised
tingimused:
- Pistik peab olema seinakontakti ühendatud ka siis, kui seade on välja lülitatud.
- Nõudepesumasin peab olema nõuetekohaselt paigaldatud.
- Keerake veekraan alati kinni, kui nõudepesumasinat pikema aja jooksul ei kasutata
Ärge istuge ega seiske avatud luugi peal, sest seade võib ümber minna.
Tööhäire korral keerake enne kinni veekraan; seejärel lülitage seade välja ja ühendage
pistik seinakontaktist lahti.
5
Utiliseerimine
Pakkematerjali hävitamine
•
Hävitage nõudepesumasina pakkematerjal asjakohasel viisil. Kõik pakkematerjalid on
keskkonnale ohutud ja ümbertöödeldavad.
• Plastmaterjalid on tähistatud järgmiste sümbolitega:
- >PE< on polüetüleeni lühend (näit. pakkefoolium)
- >PS< on polüstüreeni lühend (seda esineb näiteks polsterdustes – alati ilma
klorofloorsüsivesiniketa).
- >POM< on polüoksümetüleeni lühend (seda esineb näiteks plastmassist kinnitites).
• Papp on valmistatud vanapaberist ja selle võib uuesti sekundaarse toorainena
ringlusse suunata.
Kasutuselt kõrvaldatud seadme hävitamine
Kui peate kunagi nõudepesumasina kasutuselt lõplikult kõrvaldama, viige see
utiliseerimiskeskusse. Informatsiooni seadme asjakohase utiliseerimise kohta saate
kohaliku võimuorgani keskkonnaküsimusi kureerivalt ametnikult.
Ökonoomne ja keskkonnasõbralik pesu
•
•
•
•
•
•
•
Ühendage nõudepesumasin soojaveesüsteemi ainult siis, kui vett elektriga ei
soojendata.
Seadistage veepehmendi nõuetekohaselt.
Ärge loputage nõusid jooksva veega enne nende pesemist.
Kui nõudepesumasin ei ole täis, reguleerib koormuse tuvastamise süsteem võetava
vee hulka ja lühendab programmi kestust. Täislaetud nõudepesumasina töötamine on
alati kõige ökonoomsem.
Valige sobiv pesuprogramm nõude tüübist ja määrdumise astmest lähtuvalt.
Ärge lisage pesuvahendit, soola ja loputusvahendit tootjate poolt antud või käesolevas
juhendis esitatud doseerimissoovitustest rohkem.
Nõudepesumasina sisevalgustus töötab alati, kui nõudepesumasina luuk on avatud.
Elektrienergia säästmiseks tuleks seetõttu alati, pärast nõude seadmesse asetamist /
seadmest eemaldamist, nõudepesumasina luuk sulgeda.
6
Seadme siseehitus ja juhtpaneel
Ülaloputus
Kummitihend vee
juhtimiseks ülemisse
pihustitorusse
Pihustiotsikute varras
Vee karedusastme
reguleerimine
Soolapaak
Pesuvahendi mahuti
Loputusvahendi paak
Andmekilp Filtrid
Sisevalgustus
Juhtpaneel
Juhtnupud
Indikaatorid
Luugi käepide
Taimer
Juhtnupud
Juhtnupud
Polüfunktsionaalne
näidik
7
Programmi erinevate
faaside näit
Juhtpaneelil on ON / OFF
valgusdioodina).
-nupp ja programmide juhtnupud (toimivad
Juhtnupud: Peale pesuprogrammi võib nende juhtnuppudega valida ka järgmisi
funktsioone:
Juhtnupp 1
Juhtnupp 2
Juhtnupp 3
Juhtnupp 4
Helisignaali aktiveerimine / deaktiveerimine
Veepehmendi seadistamine
Loputusvahendi doseerimise
aktiveerimine / deaktiveerimine
Funktsioon puudub
Polüfunktsionaalne näit annab informatsiooni järgmiste asjaolude kohta:
- missugune veekareduse tase on valitud.
- kas helisignaal on aktiveeritud / deaktiveeritud.
- kas loputusvahendi doseerimise süsteem on aktiveeritud / deaktiveeritud.
- sisestatud pesuprogrammi käivitusaeg
- valitud pesuprogrammi kestus.
- veateated.
Indikaatoritel on järgnevad tähendused:
Lisage spetsiaalsoola
Lisage loputusvahendit
Avage veekraan
Puhastage nõudepesumasina filtrisüsteem
Nõudepesumasina luuk on lahti
Keskmise pihustitoru pöörlemine on takistatud
Indikaator
annab märku sellest, et nõudepesumasina filtrit tuleb aeg-ajalt kontrollida ja
vajadusel ka puhastada. See indikaator süttib regulaarsete ajavahemike järel, sõltumata
filtri määrdumuse astmest.
Enne esimest kasutuskorda
Eemaldage enne seadme kasutuselevõtmist kõik toed, millega nõudekorvid on
transportimise ajaks fikseeritud. Seejärel teostage järgmised toimingud:
1. Seadistage veepehmendi.
2. Täitke soolapaak.
3. Täitke loputusvahendi paak.
8
Veepehmendi seadistamine
Nõusid tuleb pesta pehme veega (veega, mille lubjasisaldus on madal), vältimaks
lubjakihi tekkimist nõudele ja nõudepesumasina tööpindadele. Seepärast on seadmes
veepehmendi, milles lubi eraldatakse veevärgi veest spetsiaalsoola abil. Kui vee
karedusaste on vähemalt 4ºdH (saksa mõõteskaala järgi), tuleb kasutada veepehmendit.
Informatsiooni oma elurajooni vee kareduse ja selle tsonaalsete erinevuste kohta saate
kohalikust veefirmast.
Valige veepehmendi töörežiim alloleva tabeli sellest sektorist, mis vastab teie elurajooni
vee karedusele. Veepehmendi seadistamine toimub nii mehhaaniliselt karedusastme
valikulülitiga kui ka elektrooniliselt juhtpaneeli vastava nupuga.
Vee karedus
°d ¹)
mmol/l ²)
51 – 70 9,0 - 12,5
43 – 50 7,6 - 8,9
37 – 42 6,5 - 7,5
29 – 36 5,1 - 6,4
23 – 28 4,0 - 5,0
Karedustsooni valimine
tsoon
IV
19 – 22
15 – 18
11 – 14
4 – 10
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
1,9 - 2,5
0,7 - 1,8
II
I/II
alla 4
alla 0,7
I
Polüfunktsionaalse
näidiku
mehhaaniliselt elektrooniliselt
informatsioon
1
III
0*
9
8
7
6
5
H9
H8
H7
H6
H5
4
3*
2
1
0
soola ei lisata
H4
H3
H2
H1
H0
1) (°d) saksa karedusaste, vee kareduse ühik
2) (mmol/l) millimooli liitri kohta, rahvusvaheline vee kareduse ühik
* tehaseseadistus
Seadistage veepehmendi tabeli järgi, lähtuvalt vee karedusest teie elurajoonis.
1. Nõudepesumasin peab olema välja lülitatud.
2. Mehhaaniline seadistamine:Avage nõudepesumasina
luuk.
3. Eemaldage seadmest alumine nõudekorv.
4. Seadke vee karedusastme valikulüliti asendisse 0 või 1.
5. Asetage alumine nõudekorv tagasi oma kohale.
6. Elektrooniline seadistus:Vajutage üheaegselt nuppe 1 ja
2, hoides neid allavajutatuna.
7. Vajutage ON / OFF -nuppu.Vajutatud juhtnuppude
valgusdioodid vilguvad.
8. Vajutage uuesti juhtnuppu 2.Polüfunktsionaalne näidik annab informatsiooni vee
karedusastme kohta.
9. Vajutades juhtnuppu 2 suurendatakse karedusastet ühe astme võrra.(Erand:
karedusastmele 9 järgneb karedusaste 0.)
10.Kui karedusaste on valitud, vajutage ON / OFF -nuppu.Sellisel juhul toimub vastava
karedusastme salvestamine.
9
Soola lisamine veepehmendisse
Kasutage ainult nõudepesumasinas kasutamiseks ettenähtud erisoola. Ärge lisage
kunagi soolapaaki ühtki teisetüübilist soola (näit. söögisoola) või nõudepesuvahendit.
See
võib
avaldada
veepehmendi
tööomadustele
kahjulikku
mõju.
Veenduge enne soola lisamist, et see on spetsiaalselt nõudepesumasinate tarbeks
valmistatud.
Soola doseeritakse paaki:
- Enne nõudepesumasina esmakasutamist.
- Kui juhtpaneelil põleb soola-indikaator
Kui teie elurajoonis on vee karedusaste alla 4 ºdH, ei ole vaja soola lisada.
1. Avage luuk ja võtke välja alumine korv.
2. Avage soolapaagi kork, seda vastupäeva keerates.
3. Ainult seoses seadme esmakasutamisega:
täitke soolapaak veega.
4. Asetage seadme komplekti kuuluv lehter soolapaagi
suudmesse.
Doseerige sool lehtri kaudu paaki (sõltuvalt soolaterakeste
suurusest on lisatava koguse kaal 1,0 – 1,5 kg). Ärge pange
paaki liiga palju soola.
Paagis olev vesi valgub soola lisamisel sealt vanni põhjale. See ei ole ohtlik, kuna vesi
pumbatakseära juba järgmise pesuprogrammi käivitudes
5. Puhastage paagi suudmelt soolajäänused.
6. Keerake korki päripäeva, kuni see on täiesti kinni, vältimaks soola pääsemist
pesuvette (see võib põhjustada pestavate klaaside hägustumist). Käivitage pärast
soolapaagi täitmist loputusprogramm. Nii tagate ülevalgunud soolvee ja
soolaterakeste ära uhtmise.
Soolaterakeste suurusest sõltuvalt võib soola lahustumise protsess kesta paar tundi,
pärast mida soola-indikaator
kustub. Veepehmendi seadistus ja soola tarbimise määr
sõltuvad kasutatava vee karedusest.
Loputusvahendi lisamine
Tänu loputusvahendile jäävad nõud pärast kuivamist ilma plekkideta ja säravateks,
klaasid muutuvad taas läikivateks.
Võite kasutada loputusvahendit kahel erineval viisil:
•
Kui kasutate pesuvahendit, mis sisaldab loputusvahendit, lisatakse pesuvahend
pesuaine paaki.
- Sel juhul tuleb loputusvahendi doseerimine loputusvahendi paagist deaktiveerida,
vältimaks aine kahekordset vette doseerimist.
• Kui kasutate spetsiaalset pesuvahendit ja loputusvahendit, lisatakse viimane
loputusvahendi paaki.
- Sel juhul peab loputusvahendi doseerimine loputusvahendi paagist olema
aktiveeritud.
- Loputusvahendi doseerimine tuleb paika seada.
10
Tarbige vaid nõudepesumasinates kasutamiseks ette nähtud ja tuntud loputusvahendeid.
Ärge täitke loputusvahendi paaki mitte kunagi mõne teise ainega (näit. lahjendamata
äädikaga) või nõudepesuvedelikuga. Need võivad seadet kahjustada.
Loputusvahendi doseerimise aktiveerimine / deaktiveerimine
1. Lülitage seade välja.
2. Vajutage üheaegselt nuppe 1 ja 2, hoides neid allavajutatuna.
3. Vajutage ON / OFF -nuppu.
Vajutatud juhtnuppude valgusdioodid vilguvad.
4. Vajutage juhtnuppu 3.
Polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse informatsioon käesoleva hetke seadistuse
kohta:
d0
d1
Loputusvahendi doseerimine deaktiveeritud
Loputusvahendi doseerimine aktiveeritud
(tehaseseadistus)
5. Seadistust on võimalik muuta, vajutades juhtnuppu 3.
6. Kui loputusvahendi doseerimine on seadistatud õigesti, vajutage ON / OFF -nuppu.
Sellisel juhul vastav seadistus salvestatakse.
Loputusvahendi lisamine
Kui kasutate nõudepesuvahendit ja loputusvahendit eraldi, lisage paaki loputusvahendit:
- enne nõudepesumasina esmakasutust
- kui juhtpaneelil põleb -indikaator.
Loputusvahendi paak asetseb seadme luugi siseküljel.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage sõrmega loputusvahendi paagi kaane lukustusriivi.
3. Avage täielikult loputusvahendi paagi kaas.
4. Valage loputusvahend paaki, kuni katkendjoonega
tähistatud Max-tähiseni.
5. Lisatava koguse maht on ligikaudu 140 ml.
6. Sulgege kaas nii, et see klõpsatades lukustub.
7. Kui loputusvedelikku on üle ääre valgunud, pühkige jäägid
lapiga ära. Vastasel korral tekib
8. pesemise ajal liiga palju vahtu.
11
Loputusvahendi doseerimine - seadistused
Loputusfaasis doseeritakse loputusvahendi paagist nõude loputusvette loputusvahendit.
Vastava seadistuse saab valida astmikul 1 – 6. Tehaseseadistus on 4. Muutke seadistust
vaid siis, kui täheldate klaasidel ja nõudel triipe, häguseid plekke või kuivanud veetilkade
jälgi. (Vt. veaotsingu peatükki.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avage nõudepesumasina luuk.
Vajutage sõrmega loputusvahendi paagi kaane lukustusriivi.
Avage täielikult loputusvahendi paagi kaas.
Valige seadistus.
Sulgege kaas nii, et see klõpsatades lukustub.
Kui loputusvedelikku on üle ääre valgunud, pühkige jäägid
lapiga ära.
Pesuprogrammi lõppemisest teavitava helisignaali aktiveerimine /
deaktiveerimine.
Võite ise otsustada, kas soovite programmi lõppemisest teavitava indikaatori
märguandele lisaks kuulda ka helisignaali.
1. Lülitage seade välja.
2. Vajutage üheaegselt nuppe 1 ja 2, hoides neid allavajutatuna.
3. Vajutage ON- / OFF -nuppu.
Juhtnuppude valgusdioodid vilguvad.
4. Vajutage juhtnuppu 1.
Polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse informatsioon käesoleva hetke seadistuse
kohta:
d0
d1
Helisignaali ei ole kuuldav
Helisignaal on kuuldav (tehaseseadistus)
5. Seadistust on võimalik muuta, vajutades juhtnuppu 1.
6. Kui soovitud seadistus kuvatakse polüfunktsionaalsele näidikule, vajutage ON- / OFF
-nuppu. Sellisel juhul vastav seadistus talletatakse.
12
Seadme kasutamine
•
•
•
•
•
Kontrollige, kas on vaja lisada soola või loputusvahendit.
Paigutage söögiriistad ja toidunõud süstematiseeritult nõudepesumasinasse.
Doseerige nõudepesuks ettenähtud pesuvahendit.
Valige söögiriistadele ja nõudele vastav pesuprogramm.
Käivitage pesuprogramm.
Söögiriistade ja nõude süstematiseeritult seadmesse asetamine
Nõudepesumasin on ette nähtud üksnes tavaliste nõude pesuks.
ei sobi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nõudepesumasinas pesemiseks
sobivad teatud tingimustel:
Söögiriistad, mille käepidemed on
puust, sarvest, portselanist või
pärlmutrist
Kuumust mittetaluvad plastnõud
Söögiriistad, millel on kas liimitud või
kipsist käepide
Söögiriistad või nõud, mille
valmistamisel on kasutatud
liimimistehnoloogiat
Tina- ja vaskesemed
Kristallklaasist nõud
Roostealtid terasnõud
Puust lõikelauad jms. (pragunemise ja
hilisema kuivumise oht)
Kunstilist väärtust omavad esemed;
väärtesemete puhul on soovitatav
kasutada käsipesu
•
Peske keraamilisi nõusid
nõudepesumasinas ainult siis, kui tootja
poolt antud informatsiooni kohaselt on
need selleks sobilikud.
• Klaasilustused võivad liiga sagedase
nõudepesumasinas pesemise korral ära
pleekida.
• Hõbedal ja alumiiniumil on kalduvus
pesemisel tumedamaks tõmbuda.
Toidujäänustest, näit. munavalgest,
munakollasest või sinepist, võib
hõbedale jääda tumedamaid kohti või
laike. Seetõttu puhastage hõbenõud
kohe toidujäänustest, kui pesemine ei
toimu vahetult pärast söögikorda.
• Mõningad klaasitüübid võivad pärast
sagedasi pesukordi tuhmistuda.
•
Enne kui paigutate nõud seadmesse,
- eemaldage suuremad toidujäänused
- leotage keedunõusid, mille põhja on söögivalmistamisel paakunud toitu.
•
Võtke söögiriistade ja lauanõude süstematiseeritult seadmesse paigutamisel arvesse
järgmisi asjaolusid:
- lauanõud ja söögiriistad ei tohi takistada pihustitorude pöörlemist.
- asetage tasside, klaaside, keedupottide jms. põhjad ülespoole, et vesi pääseks
nõusid korralikult puhastama.
- veenduge selles, et nõud-kausid ei puuduta üksteist ja et söögiriistad ei ole üksteise
küljes kinni.
- klaasnõud ei tohi üksteist puudutada (nii välditakse nende purunemist ja
kriimustumist).
- asetage väiksemad esemed (näit. kaaned) söögiriistade korvi.
13
Söögiriistade korv
Pikad, teravad söögiriistad korvis on ohtlikud, eriti lastele (vt. ka ohutusjuhiseid).
Seetõttu tuleb need asetada ülemisse korvi.
Asetage noad, väikesed lusikad ja väikesed kahvlid
söögiriistade alusele.
Asetage kahvlid ja lusikad, mis ei sobi söögiriistade alusele,
söögiriistade korvi.
Selleks, et kõik söögiriistad korralikult söögiriistade korvis
puhtaks saaksid,
1. asetage söögiriistade korvi peale sõrestik
2. paigutage kahvlid ja lusikad söögiriistade korvi sõrestikku nii,
et nende käepidemed jäävad allapoole.
3. suurte esemete, näiteks visplite, puhul võib kasutada ainult
sõrestiku ühte poolt.
Mõnedes nõudepesumasinate mudelites avaneb
söögiriistade korv keeramisega.
Et vältida söögiriistade korvi tahtmatut avanemist selle
seadmest eemaldamisel, asetage käsi ümber kaheosalise
käepideme, seda kindlalt kinni hoides.
1. Asetage söögiriistade korv lauale või tööpinnale
2. Avage mõlemad käepideme osad
3. Võtke söögiriistad korvist välja
4. Suruge korvi käepide kokku.
14
Pottide, pannide ja suurte taldrikute süstematiseeritult seadmesse
asetamine
Asetage suuremad ja rohkem määrdunud nõud alumisse korvi.
Suuremate nõude seadmesse paigutamise hõlbustamiseks
võib mõnedes nõudepesumasinate mudelites asetada
parempoolse nõuderaami mõlema piiderivi külitsi:
1. Kergitage parempoolse nõuderaami tagaosa.
2. Keerake nõuderaami osad vasakule.
15
Tasside, klaaside ja kohviserviisi süstematiseeritult seadmesse asetamine
Asetage väikesed ja kuumuse suhtes tundlikud nõud ning pikad
ja teravad söögiriistad ülemisse korvi..
•
Asetage nõud tassiriiulitele ja nende alla nii, et vesi pääseb
esemeid korralikult puhastama.
• Kui paigutate ülemisse korvi kõrgeid nõusid, võite tassiriiuli
ülespoole pöörata.
• Asetage veini-, vahuveini- ja konjakiklaasid tassiriiuli
pesadesse.
• Klaasid, tassid jne. võib asetada ka ülemises korvis oleva
kahe vasakpoolse ‘nagirivi’ piidele.
Ülemise korvi reguleerimine
Nõude maksimaalkõrgus
ülemises korvis
alumises korvis
22 cm
24 cm
31 cm
29 cm
kui ülemine korv on üles tõstetud
kui ülemine korv on normaalasendis
Ülemise korvi kõrgust võib reguleerida ka siis, kui nõud on korvis. Vastavalt mudelile on
ülakorvil kaks erinevat modifikatsiooni: versioon 1 või versioon 2.
Ülemise korvi madalamale seadmine:
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke korvi, haarates kinni tagumise tassiriiuli käepidemest,
ja laske sel allapoole langeda.
Ülemise korvi kõrgemale seadmine:
versioon 1
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke ülakorvi paremast äärest, tõmmake seda veidi
ettepoole ja laske sel lukustuda ülemises asendis.
Ülemise korvi madalamale seadmine:
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke ülakorvi käepidemest kuni tõkiseni ja laske see
horisontaalasendisse. Ülemine korv lukustub alumisse
positsiooni.
Ülemise korvi kõrgemale seadmine:
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke ülakorvi käepidemest kuni tõkiseni ja laske see
horisontaalasendisse. Ülemine korv lukustub ülemisse
positsiooni
16
versioon 2
Nõudepesuvahendi lisamine
Lisage ainult masinpesu puhul kasutatavat nõudepesuvahendit.
Täitke nõudepesuvahendi paak
- Alati enne pesuprogrammi käivitamist (mitte siis, kui kasutate eelpesu). Pesuvahend
lahustub vees pesuprogrammi töötamise ajal.
Järgige pesuvahendi taaral toodud tootjapoolseid doseerimis- ja säilitamisjuhiseid.
Loputusvahendi paak on nõudepesumasina luugi siseküljel.
1. Kui kaas on kinni:
vajutage lukustusriivi (1).
Kaas hüppab lahti.
2. Doseerige nõudepesuvahend selleks ettenähtud paaki.
Otstarbekas on jälgida täitenivood märkivaid tähisjooni.
20 = ca 20 ml nõudepesuvahendit
30 = ca 30 ml nõudepesuvahendit
3. Vajutage kaanele, kuni see klõpsatusega sulgub.
Kui nõud on väga määrdunud, võite täita nõudepesuvahendiga
ka abimahuti (2). Sel juhul hakkab pesuvahend vees lahustuma
juba eelpesu ajal.
Madala leelisesisaldusega pesuvahendid
Nõudepesumasinate tarbeks valmistatud nõudepesuvahendid võib jagada keemilise
koostise põhjal kahte põhirühma:
tavalised, leeliselised pesuvahendid, mis sisaldavad söövitavaid aineid.
madala leelisesisaldusega pesuvahendid, mis sisaldavad looduslikke ensüüme.
50 ºC - pesuprogrammid koos madala leelisesisaldusega nõudepesuvahenditega vähendavad koormust keskkonnale ja säästavad nõusid, sest need pesuprogrammid on
seadistatud eelkõige just madala leelisesisaldusega nõudepesuvahendite ensüümide
mustust eemaldavate omaduste järgi. Seepärast saavutavad 50 ºC programmid madala
leelisesisaldusega pesuvahenditega koos toimides samad pesutulemused, milleni
tavaliselt jõutakse alles 65ºC-le vastava programmi juures.
17
Nõudepesuvahendi tabletid
Mitmete tootjate poolt valmistatavad nõudepesuvahendite tabletid lahustuvad erineva
kiirusega. Seetõttu ei jõua mõned neist kiirpesu programmi rakendamisel piisavalt
lahustuda. Sellest lähtuvalt on soovitatav nõudepesuvahendite tablettide kasutamise
korral rakendada tavalisi pesuprogramme ja eelloputust.
Automaatsed pesuprogrammid
AUTOMAATIKAL toimivate programmide puhul tunneb seade pesuvee hägususe järgi
ära, kui määrdunud nõud on.
Kui seadmes on vähe nõusid, mis pole eriti määrdunud, kestavad eelpesu, pesu ja
vaheloputus ajaliselt vähem; väheneb ka tarbitava vee hulk.
Kui seade on täis ning nõud on väga määrdunud, kestavad eelpesu, pesu ja vaheloputus
ajaliselt kauem, suureneb ka tarbitava vee hulk.
Seetõttu võivad AUTOMAATIKAL toimivate programmide kestus ning vee- ja
energiatarbimise tase teatud piirides kõikuda (vt. programmitabelit).
Sellisel viisil saavutatakse alati parim võimalik tulemus minimaalse vee- ja
energiakuluga.
AUTOMAATIKAL toimivate programmide puhul seatakse pesuvee temperatuur
automaatselt 50 ºC ja 65 ºC vahele, lähtuvalt nõude määrdumuse astmest.
18
Pesuprogrammi valik (programmitabelid)
Valige selle tabeli abil õige pesuprogramm
Nõude
tüüp:
sellele
lisaks:
Söögi- ja
keedunõud
Nõud ilma
pottideta
–
–
Söögi- ja keedunõud
–
–
•
normaalselt või • äsjakasutatud • väga
• normaalselt
veidi
nõud, tavalisest • määrdunud
määrdunud
määrdunud
veidi rohkem
• kuivanud toidu- • kinnikuivanud
• kinnikuivanud
määrdunud
jäätmed, eriti
toidujäänused
Määrdutoidujäänused sobib eriti hästi
munavalge ja
muse aste
tärklis
pesemiseks
madala leelisesisaldusega
pesuvahendiga
Sobiv
–
pesuINTENSIIVPESU NORMAALPESU
AUTOMATIC
programm
30 MIN 3)
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Programmi
Loputamine
faasid: 1)
nõude
värskendamiseks
Kuivatamine
Kulunormid: 2)
Pesemis95 – 1150 minutit
aeg
Võimsus1,10 – 1,35 kWh
tarve
Veekulu
11,5 – 19 liitrit
1)
2)
3)
–
Pesu
–
Loputamine
nõude
värskendamiseks
–
Eelloputus
Pesu
2x vaheloputus
Loputamine
nõude
värskendamiseks
–
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputamine
nõude
värskendamiseks
Kuivatus
–
30 minutit
110 – 120 minutit 89 – 99 minutit
0,8 kWh
1,75 – 1,95 kWh 1,05 – 1,25 kWh
8 liitrit
19 - 21 liitrit
14 – 16 liitrit
Pesuprogrammide erinevate faasidega kaasnevad erinevad helid, kuna
pesuprogrammide teatud etappidel uhutakse nõusid mõne aja jooksul intensiivsemalt,
et need paremini puhtaks saaksid.
Kulunormid lähtuvad normaalsest töörežiimist ning on hinnangulised. Need
varieeruvad, sõltuvalt nõudekorvi täitmise tasemest. Seetõttu võivad praktilised
tulemused siintoodud andmetest mõnevõrra erineda.
Seda programmi ei ole otstarbekas kasutada, kui nõudel on kinnikuivanud
toidujäätmeid.
19
Nõude tüüp
sellele
lisaks:
Määrdumuse aste
Söögi- ja keedunõud
kuumuse suhtes tundlikud nõud
•
normaalselt määrdunud
Kohviserviisid
ja dessertnõud
kuumuse suhtes
tundlikud nõud
• kergelt
määrdunud
Kõik
nõudetüübid
KIIRPESU
EELLOPUTUS
sobib eriti hästi pesemiseks
madala leelisesisaldusega
pesuvahendiga
Sobiv
pesuprogramm
NORMAALPESU
PESU
SÄÄSTUREŽIIMIL
–
Kasutatud
nõud, mis on
kogutud
nõudepesumasinasse
hilisemaks
pesuks
4) 5)
Programmi
faasid: 1)
Kulunormid: 2)
Pesemisaeg
Võimsustarve
Veekulu
4)
5)
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputamine
nõude värskendamiseks
Kuivatus
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputamine
nõude värskendamiseks
Kuivatus
Pesu
Loputamine
nõude värskendamiseks
-
84 – 94 minutit
Eelloputus
-
130 – 150
35 minutit
minutit
1,05 – 1,15 kWh 0,95 – 1,05 kWh 0,7 kWh
12 minutit
14 – 16 liitrit
4 liitrit
12 – 14 liitrit
11 liitrit
< 0,1 kWh
Pesuprogramm
peseb keskmiselt määrdunud nõud, kulutades samal ajal väga
vähe energiat. Kui soovite nõusid kiiremini pesta, võite valida ka pesuprogrammi
Katseprogrammid testimisinstituutidele
20
Pesuprogrammi käivitamine
1. Veenduge selles, et nõud ja söögiriistad on nõudepesumasinasse asetatud selliselt, et
pihustitorud
pääsevad vabalt pöörlema.
2. Keerake veekraan täiesti lahti.
3. Sulgege luuk.
4. Vajutage ON / OFF -nuppu . Voolulüliti indikaator ON / OFF süttib.
5. Vajutage soovitud programmi nuppu (vt. programmitabelit). Programmi ja vastavate
programmifaaside indikaatorid süttivad. Valitud pesuprogramm käivitub ca 6 sekundi
jooksul. Polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse programmi töötamise järelejäänud
aeg, mis sõltub korvide täitmise tasemest. Kui nõudepesumasina kontrollsüsteem
kohaldab automaatselt pesuprogrammi (lähtuvalt täitmise tasemest, nõude
määrdumusest jne.), võib see peatada näidikul oleva aja või seda korrigeerida.
Programmifaasile lisaks kuvatakse näidikule ka informatsioon töötava programmi
vastava faasi kohta.
Kui polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse pesuprogrammi käivitumisel veateated,
lugege peatükki “Mida teha, kui …”.
Pesuprogrammi vahetamine / katkestamine / seiskamine
Vahetage või katkestage töötav(at) programm(i) üksnes siis, kui see on vältimatu. Kui
seadme luuk uuesti suletakse, kuumeneb ja paisub seadmes olev õhk. Seeläbi seadme
põhjale sattunud vesi võib vallandada veekaitsesüsteemi.
Pesuprogrammi vahetamine
Kui soovite pesuprogrammi vahetada valikujärgse esimese 6 sekundi jooksul, vajutage
uuesti pesuprogrammi nuppu.
Kui soovite pesuprogrammi hiljem vahetada, toimige järgnevalt:
1. Vajutage uue pesuprogrammi nuppu ja hoidke seda allavajutatuna. Nüüd vilguvad
mõlema pesuprogrammi indikaatorid.
2. Mõne sekundi pärast vilgub ainult uue pesuprogrammi indikaator. Vabastage
programminupp; uus pesuprogramm on nüüd käivitunud.
Pesuprogrammi katkestamine nõudepesumasina luugi avamisega
Ilmutage ettevaatlikkust kuuma auru suhtes, kui luugi keset pesuprogrammi töötsüklit
avate. Avage luuk ettevaatlikult.
1. Avage nõudepesumasina luuk. Pesuprogramm peatub.
2. Sulgege luuk. Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi peatamine
1. Vajutage töötava pesuprogrammi nuppu ja hoidke seda allavajutatuna. Töötava
pesuprogrammi programmiindikaator vilgub mõne sekundi kestel.
2. Vabastage programminupp, pesuprogramm on töötamise lõpetanud.
21
Paus
Selle funktsiooniga katkestatakse pesuprogramm hetkeks:
1. Vajutage voolulülitit ON / OFF. Pesuprogramm katkeb.
2. Kõik näidud kustuvad.Kui soovite pesuprogrammi jätkata, vajutage uuesti voolulülitit
ON / OFF. Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi ei tuleks pikaks ajaks katkestada, kuna seade peab sel juhul jahtunud
vee uuesti üles soojendama ja asjatult energiat kulutama.
Taimeri seadistamine või seadistuse muutmine
Võite programmeerida seadme käivitusaja taimeriga, kui pesuprogramm peab tööle
hakkama lähima 19 tunni jooksul.
Taimeri seadistamiseks:
1. Vajutage ON / OFF –nuppu .
2. Vajutage taimeri nuppu , kuni polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse vilkuv
tundide arv, mis viitab ajale, mille jooksul soovitakse pesuprogrammi käivitada.
3. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu. Polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse
nüüd tundide arv (vilkumist enam ei toimu). Tundide arv on salvestatud.
4. Sisestatud aja möödudes käivitub pesuprogramm automaatselt.
Taimeri seadistuse muutmine:
Kui pesuprogramm ei ole veel alanud, võite sisestatud käivitusaega taimeri nupuga
muuta.
Täitumusastme lugeja - sensorlogic
Kui pesuprogramm käivitatakse hoolimata sellest, et ülemises ja / või alumises korvis on
vähe nõusid, kohaldab täitumusastme lugeja pesuvee hulga ja pesuprogrammi kestuse
vastavaks nõude määrale. Nii on võimalik ökonoomselt ja kiiresti pesta ka väiksemat
nõudekogust. Kui seade on vaid pooltäidetud (6 inimese sööginõud), säästetakse sel
viisil isegi 2 liitrit vett ja 0,2 kWh elektrienergiat.
22
Nõudepesumasina väljalülitamine
Lülitage nõudepesumasin välja alles siis, kui programmi lõppemiseni jäänud aeg
polüfunktsionaalsel näidikul on “0” ja programmifaasi näidikule kuvatakse .
Pesuprogrammi lõppedes kuulete 5-sekundilist helisignaali.
1. Vajutage voolulülitit ON / OFF. Kõik näidud kustuvad.
Kui avate luugi vahetult pärast programmi lõppemist, siis arvestage kuuma aurupahvaku
vallapääsuga. Seetõttu:
2. Avage luuk ettevaatlikult.
Kui nõudepesumasinat vooluvõrgust välja ei lülitata, kostab helisignaal uuesti 10 minuti
pärast.
Nõude seadmest eemaldamine
•
Kuumad nõud võivad kergelt puruneda. Seepärast laske nõudel jahtuda, enne kui need
seadmest välja võtate.
• Laske nõudel seadmes olla ca 15 minuti vältel pärast programmi lõppemist, see aeg on
vajalik nõude kuivamiseks ja jahtumiseks.
• Tühjendage esmalt alumine korv ja alles seejärel ülemine korv. Nii väldite ülemisest
korvist langeva vee nirisemist alakorvi nõudele ning veejälgi esemetel.
Hooldus ja puhastamine
Ärge kasutage mitte mingil juhul tavalisi saadaolevaid mööbliesemete puhastusvahendeid või intensiivseid puhastusaineid.
• Puhastage vajaduse korral nõudepesumasina juhtpaneel ja nupud ainult pehmet lappi
ja sooja, puhast vett kasutades.
• Pihustitorusid ei ole vaja puhastada.
• Puhastage pesuvahendi mahutit, luugi tihendit ja filtreid regulaarselt.
23
Filtrite puhastamine
Pesuvanni põhjas olevad filtrid puhastuvad suurel määral ise. Neid tuleb siiski aeg-ajalt
kontrollida ja puhastada. Puhastamata filtrid halvendavad pesutulemust.
1. Avage luuk, eemaldage seadmest alumine korv.
2. Nõudepesumasina filtrikomplekt koosneb jäme- / peenfiltrist,
mikrofiltrist ja tasapinnalisest filtrist. Avage filtrisüsteemi
lukustus mikrofiltri käepideme abil ja eemaldage filtrid.
3. Keerake käepidet 1/4 pöörde võrra vastupäeva ja eemaldage
see.
4. Võtke kinni jäme- / peenfiltri (1/2) silmusest ja tõmmake kurn
peenfiltrist (3) välja.
5. Puhastage kõiki filtreid jooksva vee all.
6. Eemaldage lamefilter (4) pesuvanni põhjalt ning puhastage
see hoolikalt mõlemalt poolelt.
7. Asetage lamefilter tagasi pesuvanni põhjale.
8. Asetage jäme- / peenfilter mikrofiltrisse ja kinnitage need
teineteise külge.
9. Asetage filtrisüsteem oma kohale ja keerake käepidet
päripäeva, kuni see lukustub. Veenduge selles, et lamefilter ei
asetse pesuvanni põhjast kõrgemal.
Seadet ei tohi mitte mingil juhul kasutada ilma filtriteta.
Mida teha, kui...
Üritage võimalikult ilmnevad kergema loomuga tõrked ise kõrvaldada, toetudes alltoodud
juhistele. Kui kutsute hooldusfirma siinloetletud probleeme lahendama või seadme
kasutamisel tekkinud rikkeid kõrvaldama, peate ise sellega kaasnevad kulud
kompenseerima (isegi siis, kui garantii veel kehtib).
24
...juhtpaneelile ilmuvad veateated
•
Kui polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse veateade C2 või näit ,
või süttib,
võite ilmselt vea ise kõrvaldada. Vajutage katkenud pesuprogrammi nuppu, kui olete
viidatud vea eemaldanud. Pesuprogramm jätkub. Kui veakood
vea C2 ja näiduga
uuesti näidikule ilmub, võtke ühendust teeninduskeskusega.
• Kõikide teiste näidikule ilmuvate vigade puhul võtke ühendust hooldusfirmaga,
teavitades teenindajaid samas ka vastavast veakoodist.
Viga
Valitud programmi näit
vilgub, näit
põleb ja
kostab 1 helisignaal, mis
kordub pidevalt: seadmesse
ei tule vett.
Võimalik põhjus
Veekraan on umbes või
lubjastunud.
Kui veevõtuvooliku
keermesliites on filter, siis
on see ummistunud
Veevõtuvoolikut ei ole
õigesti paigaldatud
Valitud programmi näit
Kanalisatsioon on umbes.
vilgub, polüfunktsionaalsele Tühjendusvoolikut ei ole
näidikule kuvatakse
õigesti paigaldatud.
veakood C2 ja kostab 2
helisignaali, mis pidevalt
korduvad.
Polüfunktsionaalsele
Veekaitsesüsteem on
näidikule kuvatakse
vallandunud.
veateade C3 ja kostab 3
helisignaali, mis pidevalt
korduvad.
Meede
Puhastage veekraan.
Pesuprogrammi töötamise
ajal süttib ebaregulaarsete
ajavahemike järel näit
ja samaaegselt kostab 1
pikk helisignaal.
Keskmine pihustitoru on
jäänud kinni.
Süttib näit
Nõudepesumasina luuk on
lahti.
Süttib näit
Näit
tuletab meelde, et
aeg-ajalt tuleb
nõudepesumasina filtrit
kontrollida ja vajadusel ka
puhastada. See näit süttib
regulaarsete ajavahemike
järel, sõltumata filtri
määrdumuse astmest.
Avage luuk ettevaatlikult.
Luuki avades võib vallanduda kuum aurupahvak.
Tuleoht! Asetage nõud ja
söögiriistad alumisse korvi
nii, et keskmine pihustitoru
pääseb vabalt liikuma.
Sulgege nõudepesumasina
luuk.
Sulgege nõudepesumasina
luuk.
Näit kustub automaatselt
järgmise pesuprogrammi
algamisel.
25
Puhastage veevõtuvoolikus
olev filter.
Kontrollige ühendust
veevõrku.
Kõrvaldage ummistus.
Kontrollige ühendust
veevõrku.
Sulgege veekraan ja võtke
ühendust lähima volitatud
hooldusfirmaga.
...kui ilmnevad nõudepesumasina kasutamisega seonduvad
probleemid
Viga
Programm ei käivitu
Seadme pesuruumis võib
märgata roostelaike.
Pesuga kaasneb vilistav
heli.
Võimalik põhjus
Nõudepesumasina luuki
pole korralikult suletud.
Pistik ei ole seinakontakti
ühendatud.
Kaitse on rikkis.
Taimeriga varustatud
nõudepesumasinate
mudelites:
Käivitusaeg on sisestatud.
Pesuvann on valmistatud
roostevabast terasest.
Pesuvannis olevad
roostelaigud on nii-öelda
võõra päritoluga (lähtuvad
veeliini roostetanud
osadest, pottidest,
söögiriistadest jne.).
Eemaldage sellised laigud
tavalise terase
puhastusvahendiga.
Vilistav heli on kahjutu.
26
Meede
Sulgege luuk.
Ühendage pistik
seinakontakti.
Vahetage kaitse.
Kui nõude uhtmine ei alga
koheselt,
- sisestage käivitusaja
väärtusena 0 tundi nendel
seadmetel, millel on
polüfunktsionaalne näidik
- kustutage eelnevalt
sisestatud aeg nendel
seadmetel, millel puudub
polüfunktsionaalne näidik.
Peske ainult masinpesu
taluvaid söögiriistu ja
nõusid.
Sulgege tihedalt soolapaagi
kork.
Kasutage mõnd teist
tunnustatud pesuvahendit.
… pesutulemus ei ole rahuldav
Nõud ei saa puhtaks
- Ei ole valitud õiget pesuprogrammi.
- Nõud on paigutatud selliselt, et pesuvesi ei ole pääsenud neid korralikult puhastama.
Nõudekorve ei saa liigselt täita.
- Filtrid ei ole puhtad või on need valesti paigaldatud.
- Kas pesuvahendi doseerimine on korrektne?
- Kui nõude pinnal on lupja: soolapaak on tühi või on veepehmendi valesti seadistatud.
- Tühjendusvoolikut ei ole õigesti paigaldatud.
Nõud ei kuiva ära ja need ei läigi
- Ei ole kasutatud kvaliteetseid puhastusvahendeid.
- Loputusvahendi paak on tühi.
Klaaside ja nõude pinnal on jutte või triipe, piimaplekkide sarnaseid laike või
pinnad näivad sinetavatena
- Seadke loputusvahendi doseerimine madalamale tasemele.
Klaasidel ja nõudel on kuivanud veetilkade jälgi
- Seadke loputusvahendi doseerimine kõrgemale tasemele.
- Seda võib põhjustada nõudepesuvahend. Võtke ühendust nõudepesuvahendi tootja
klienditeenindusega.
Tehnilised andmed
Mahutavus:
12 inimese standardne nõudekomplekt, kaasa arvatud serviisid
Lubatav veesurve:
1 – 10 baari (=10 – 100 N/c² = 0,1 – 1,0 MPa)
Ühendus
Informatsiooni ühendusest vooluvõrku leiate seadme luugi
vooluvõrku:
parempoolsel siseserval paiknevalt andmekilbilt.
Nõudepesumasinad: Vabalt paigutatavad seadmed
Mõõdud:
850 x 600 x 600 (K x L x S mm)
maksimaalne kaal:
54 kg
Mööbliesemetesse ja köögimööbli tööpinna alla paigutatavad
nõudepesumasinad
Mõõdud:
820 – 880 x 596 x 570 (K x L x S mm)
maksimaalne kaal:
50 kg
Mööbliesemetesse tervenisti paigutatavad nõudepesumasinad
Mõõdud:
820 - 880 x 596 x 546 – 550 (K x L x S mm)
maksimaalne kaal:
50 kg
See seade vastab järgmistele EU direktiividele:
- 73/23/EWG, dateeritud 19.02.73 (madalpinge alane direktiiv), koos järgnevate
täienduste ja muudatustega.
- 89/336/EWG, dateeritud 03.05.89 – elektromagnetilise ühilduvuse alane direktiiv
(kaasa arvatud järgnevaid muudatusi hõlmav direktiiv 92/31/EWG) – EMV-määrus.
27
Juhiseid seadme testimiseks
EN 60704-ga kooskõlas teostatav testimine tuleb sooritada täielikult täidetud
nõudepesumasinaga ja testimisprogrammi töötades (vt. programmitabelit).
EN 50242-ga kooskõlas teostatav testimine tuleb sooritada täielikult täidetud
soolapaagiga, täielikult täidetud loputusvahendi paagiga ja täielikult täidetud
nõudepesumasinaga ning testimisprogrammi töötades (vt. programmitabelit).
Terve masinatäis:
12 standardset
nõudekomplekti, kaasa
arvatud serviisid
Pool masinatäit:
6 standardset
nõudekomplekti, kaasa
arvatud serviisid (iga teine
kuivatuspesa vaba)
Pesuvahendi doseerimine:
5 g + 25 g (tüüp B)
20 g (tüüp B)
Loputusvahendi lisamise
seadistus:
4 (tüüp III)
4 (tüüp III)
Nõude paigutamise näiteid:
Ülemine korv ilma söögiriistade aluseta
Ülemine korv ja söögiriistade alus
Alumine korv ja söögiriistade korv
Söögiriistade korv
28
PAIGALDAMINE JA ÜHENDUSED TOITELIINIDEGA
Nõudepesumasina paigutamine
•
Nõudepesumasin tuleb paigutada tugevale alusele, tehes seda
nii, et seade püsib kindlalt oma kohal ja on aluspinna suhtes
horisontaalselt.
• Aluse ebatasasusi võib korrigeerida ja seadme ülapinna
kõrguse ühtlustada teiste mööbliesemete tasemega, keerates
reguleeritavaid jalgu:
- komplekti kuuluva kruvikeerajaga.
• Tööpinna alla ja mööbliesemetesse paigutatavate
nõudepesumasinate tagumisi jalgu reguleeritakse
kruvikeerajaga seadme eest.
• Tühjendusvoolik, veevõtuvoolik ja toitejuhe peavad pääsema seadme taga olevas
sokliruumis vabalt liikuma. Vastasel juhul võivad need murduda või surve alla jääda.
• Nõudepesumasin tuleb korralikult tööpinna või vastava mööblieseme külge kinnitada.
Seda tuleb teha tingimata, vältimaks seadme ettepoole kukkumist luugi avamisel ja
nõudepesumasina täitmisel
Mööbliesemetesse paigutatav nõudepesumasin
(vt. alltoodud paigaldusskeemi)
Seadme luuk võidakse katta puu- või mööbliplaadiga, mille mõõdud on järgmised:
Laius:
Paksus:
Kõrgus:
(varieeruv)
591 – 594 mm
16 – 24 mm
sõltub
Kaal:
maksimaalselt 8 kg
- paigaldusruumi kõrgusest
- sokli kõrgusest
- kõrvalolevate mööbliesemete
liitekohtadega sobitamisest
Täpne kõrgus mõõdetakse siis, kui
seade on paigutatud mööbliesemete
kõrvale.
Nõudepesumasina ühendused
Ühendus veevõrku
Nõudepesumasin on varustatud turvasüsteemiga, mis takistab pesuvee tagasivalgumist
veevõrku. Turvaseadmed vastavad kehtivatele hüdraulilistele nõuetele.
• Nõudepesumasina võib ühendada nii külma- kui ka soojaveevõrku (max 60ºC).
• Nõudepesumasinat ei tohi ühendada kuumaveeboilerite ega veekuumutitega.
29
Lubatud veesurve
Madalaim lubatud veesurve:
1 bar (= 10 N/cm² = 100 kPa)
Kõrgeim lubatud veesurve:
10 bar (= 100 N/cm² = 1 Mpa)
Kui surve veevõrgus on alla 1
baari, võtke
ühendust
veefirmaga.
Kui veesurve on üle
10 baari, tuleb võtta
kasutusele rõhu
alandamise ventiil
(saadaval nõudepesumasina
müünud kaupluses)
Madalaim lubatud veesurve:
1 bar (= 10 N/cm² = 100 kPa)
Kõrgeim lubatud veesurve:
10 bar (= 100 N/cm² = 1 Mpa)
Veevõtuvooliku ühendus
Vältige vooliku painutamist, muljumist või keerduminekut selle paigaldamisel.
Veevõtuvooliku keermesliide (ISO 228-1:2000) kinnitatakse veekraanile, millel peab
olema väliskeere (3/4”). Pingutage keermesliite kinnitusmutter ainult näppude jõul.
•
Soovitame paigaldada nõudepesumasina jaoks spetsiaalse veekraani või ühendada
seade valamu harukraaniga.
• Kui seadme komplekti kuuluva veevooliku pikkus ei ole piisav, tuleb hankida järgmisse
mudeliseeriasse kuuluvad [VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker – Saksa
elektrotehnika standardimisorganisatsioon) poolt aktsepteeritud] varuvoolikud:
- Voolikuseeria “WRflex 100” (E-nr.: 911 239 034)
- Voolikuseeria “WRflex 200” (E-nr.: 911 239 035)
Ühendus kanalisatsiooni
Tühjendusvoolik
Tühjendusvoolik ei tohi olla murdunud, muljutud ega paindes.
Tühjendusvooliku ühendus:
- lubatud maksimaalne kõrgus: 1 meeter
- nõutav minimaalne kõrgus: 30 cm seadme alaservast.
•
Pikendusvoolikud
•
Pikendusvoolikud võib soetada volitatud hooldusfirmast.
Pikendusvooliku diameeter peab olema 19 mm, et tagada
seadme häireteta töötamist.
• Vooliku suurim lubatud pikkus horisontaalosas on 3 m,
suurim lubatud pikkus kergitatud osas on 85 cm.
30
Ühendus valamu äravoolu liitmikku
•
Tühjendusvooliku (Ø 19 mm) ots ühildub enamike äravoolu liitmikega. Tühjendusvooliku
diameeter peab olema vähemalt 15 mm.
• Tühjendusvoolik tuleb kinnitada äravoolu liitmiku külge komplekti kuuluva vooliku
pingutamise võtmega.
Vee juhtimine valamusse sokli peale mööbliesemesse paigutatud
nõudepesumasina puhul
Kui sokli peale mööbliesemesse paigutatud nõudepesumasina tühjendusvooliku
ühendus jääb vähem kui 30 cm võrra seadme alaservast kõrgemale, läheb vaja volitatud
hooldusfirmas müüdavat varuosa ET 111099520.
Vee juhtimine valamusse (võimalik vabalt paigutatavate seadmete puhul)
Kui soovite kinnitada tühjendusvoolikut valamu külge, kasutage selleks poognat. Selle
saate soetada volitatud hooldusfirmast (varuosa number on ET 646 069 190).
1. Paigaldage poogen tühjendusvoolikule.
2. Kinnitage tühjendusvoolik nii, et see valamu servalt ära ei libiseks.
Tõmmake nöör läbi poogna augu ja kinnitage see seinale või veekraani külge.
Veekaitsesüsteem
Nõudepesumasin on varustatud AQUA CONTROL SYSTEM veekaitsesüsteemiga, mis
on ette nähtud võimalike veekahjustuste ennetamiseks.
Tööhäire esinemise korral katkestab turvaventiil vee juurdevoolu ja tühjenduspump
hakkab tööle.
Nii välditakse vee ülevoolamist või -valgumist. Vesi juhitakse seadmest automaatselt
välja.
AQUA CONTROL SYSTEM toimib ka siis, kui seade on vooluvõrgust välja lülitatud –
seadme pistikut ei tohi siiski seinakontaktist lahti ühendada.
Kui seade on sisse lülitatud, kostab vea ilmnemisel ka alarmsignaal.
31
Ühendus vooluvõrku
Seadme vooluvõrku ühendamine tuleb jätta vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti
hooleks.
Seadmete ühendamisel järgige kehtivaid määrusi ja kohalike energiafirmade ettekirjutusi.
EN60335/DIN VDE 0700 -direktiividest lähtuvalt ei tohi pärast seadme paigaldamist selle
kontrollimisel olla nähtaval mitte mingeid pinge all olevaid osi ega juhtmeid.
Seadme vooluvõrku ühendamiseks vajalikud andmed leiate nõudepesumasina
parempoolsel siseserval olevalt andmekilbilt. Seadme kasutuselevõtul tuleb arvestada ka
elektrikilbi lülitusskeemi parameetritega.
Veenduge enne seadme vooluvõrku ühendamist, et selle andmekilbil märgitud
elektrivoolu tüüp ja nimipinge vastavad seadme töökohas kasutatavale elektrivoolu
tüübile ja nimipingele. Andmekilbilt leiate ka informatsiooni antud vooluvõrgu
parameetritega ühilduva kaitsme kohta.
Vajalikke toiminguid sooritades peab seade olema vooluvõrgust lahutatud, s.t. pistik
tuleb seinakontaktist lahti ühendada.
Märkus: vaba juurdepääs pistikule peab olema tagatud ka pärast seadme oma kohale
paigutamist.
Kui seade on vooluvõrguga püsiühenduses, tuleb see paigaldustööde sooritamise ajaks
võrgust lahutada mitmepooluselise (N, L1) lahklülitiga (näiteks Fi-kaitselülitiga), mille
kontaktivahe on suurem kui 3 mm.
Ühendused
Veevõtu- ja tühjendusvoolik ning toitejuhe ühendatakse nõudepesumasina külgedele,
kuna nende jaoks pole seadme taga ruumi.
Alltoodud ühendused vee- ja vooluvõrku on soovitusliku iseloomuga, kuna seadme
paigaldamise puhul tuleb lähtuda tegelikest oludest paigutuskohas (olemasolevad
ühendused, kohaliku energia- või veefirma ettekirjutused ühendustele jne. …).
2 ühendusdetaili (45º-se nurga all või otse),
välisdiameeter 19 mm, pikkus 30 mm
Äravoolu liitmik
Kaksikventiil
Veevõtt
Voolujuhe
Ühendus vooluvõrku
Äravoolu liitmik
32
Veevõtt
Voolujuhe
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD.
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg
12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele
müügipäevast (ostukviitung).Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti
Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud
puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku
väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse
osutamiseks), tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS
müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne,
näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi
liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete
vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
33
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas
toote etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote
tasuta kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise
korral arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja
tagasi toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab
küsimuse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei
õnnestu lahkarvamusi lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb
Teiega kaasa Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel
asukohamaal sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse
keskusega ja informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab
kindlustama, et Teie uue asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie
kodukohast, seadmetest ja õigustest. Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Soome
Saksamaa
Prantsusmaa
Rootsi
Itaalia
Inglismaa
Tallinn
Pori
Nürnberg
Senlis
Stockholm
Pordenone
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
34
35
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
Pärnumaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
OÜ KENT & KO
Riia mnt.63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement